فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد مهدی سلطان دلال*، هادی عبدالملکی، رشید رمضان زاده، عباس رحیمی فروشانی صفحات 1-12
  مقدمه
  کردستان از جمله استان های مهم در زمینه تولید توت فرنگی در کشور محسوب می شود. در کشت سنتی به علت تماس دست و استفاده از کودهای حیوانی در مزارع و آلوده شدن خاک، انتقال باکتری های پاتوژنی چون استافیلوکوک اورئوس و اشریشیاکلی و سایر کلیفرم ها به آسانی توسط میوه ها و سبزیجات این مزارع صورت می گیرد.هدف از این تحقیق، بررسی میزان آلودگی به استافیلوکوک اورئوس و اشریشیاکلی و سایر کلیفرم ها در انواع توت فرنگی تولید شده در استان کردستان بوده است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی، در سال1393، تعداد 150 نمونه توت فرنگی شامل 90 نمونه کشت مزرعه(سنتی)، 30 نمونه گلخانه ای و 30 بسته بندی سطح شهر سنندج مورد بررسی قرار گرفت. طبق دستور العمل استاندارد ایران، نمونه ها از نظر وجود استافیلوکوکوس اورئوس به شماره 1194، شمارش کلی به شماره 5272، شمارش کلی فرم به شماره 9236 و شناسایی اشریشیاکلی به شماره 2964 انجام شد.
  یافته ها
  از 150 نمونه مورد بررسی، 16 نمونه (%66/10) به استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت آلوده بودند. بیشترین آلودگی در توت فرنگی بسته بندی مشاهده شد. درخصوص حضور کلیفرم ها در توت فرنگی،از 150 نمونه مورد بررسی، 30 نمونه (%20) به کلیفرم ها آلوده بودند.درخصوص حضور اشریشیاکلی، از 150 نمونه مورد بررسی، 21 نمونه (%14) به اشریشیا کلی آلوده بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد، این میوه به دلیل استفاده از کودهای حیوانی و انسانی و استفاده از آب های سطحی جهت آبیاری و شستن توت فرنگی با آب قبل از مصرف می تواند در کاهش آلودگی تاثیر داشته باشد.
  کلیدواژگان: توت فرنگی، استافیلوکوک اورئوس، اشریشیا کلی، کلیفرم ها، کردستان
 • حسین فلاح زاده، ملیحه مزروعی*، علی اصغر ذوالفقاری، مهدی یاسری صفحات 13-22
  مقدمه
  حس بویایی کیفیتی غیرقابل توصیف به زندگی انسان می بخشد. اختلال در این حس در زندگی روزمره مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. MRI و SPECT دو روش تعیین حس بویایی است که هیچ کدام استاندارد طلایی نیستند. مدل کلاس پنهان بیز روشی صحیح جهت تعیین ارزش تشخیصی این آزمون ها می باشد.
  روش بررسی
  دو آزمون MRI و SPECT برروی 63 بیمار حائز شرایط مورد مطالعه که از ابتدای تیرماه 1390 تا ابتدای مهر 1391به بیمارستان شهید رهنمون یزد مراجعه کردند، انجام شد. نتایج حاصل به عنوان تابع درستنمایی ماکزیمم با توزیع پیشین، با استفاده از زنجیر مارکوف مونت کارلو در نرم افزار winbugs نسخه 3 . 4 . 1 ترکیب شده و میانه ی توزیع پسین به عنوان برآورد پارامترها معرفی شد.دو مدل وابسته و مستقل شرطی با استفاده از معیار انحراف اطلاعات (DIC) مقایسه شد.
  یافته ها
  حساسیت و ویژگی MRI جهت تشخیص بویایی غیرنرمال، در مدل وابسته ی شرطی، 58% و 89% و برای SPECT به ترتیب 73% و 84% تعیین و ارزش اخباری مثبت و منفی هردو تست نیز برآورد شد. همگرایی زنجیر و نیکویی برازش مدل نیز با استفاده از نمودارهای سری زمانی وجلمن-روبین و p-value بیز تایید شد. با توجه به کوچکتر بودن DIC برای مدل وابسته، این مدل جهت برازش به این داده ها برتر از مدل مستقل تعیین شد.
  نتیجه گیری
  در مدل کلاس پنهان بیز، نتایجی متفاوت از حالتی که از این مدل استفاده نشده، حاصل می گردد. بهتر است هردو مدل وابسته و مستقل شرطی به داده ها برازش شده و نهایتا با هم مقایسه شوند.
  کلیدواژگان: حس بویایی، آزمون SPECT، آزمون MRI، استاندارد طلایی، کلاس پنهان بیز
 • داوود شجاعی زاده، شبنم مرسلی اصل، حامد رضاخانی مقدم* صفحات 22-32
  مقدمه
  در نظام های آموزشی نوین و کارآمد مطالعات تطبیقی یکی از شیوه های همگام شدن با تحولات و پیشرفت های جدید از طریق شناسایی نوآوری ها می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارائه پیشنهادات کاربردی جهت بهبود سرفصل های تدریس شده رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در ایران، انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش با روش تطبیقی به کمک الگوی بردی و نیز روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. گردآوری داده ها با استفاده از اطلاعات موجود در سایت صد دانشگاه برتر جهان در حوزه سلامت عمومی صورت پذیرفت.
  یافته ها
  در بین دانشگاه های مورد بررسی، رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در هفت دانشگاه تدریس می شد. دروسی هم چون اصول اپیدمیولوژی، رفتار شناسی، روش های آماری، مبانی آموزش و ارتقاء سلامت، مشکلات سلامتی نوظهور، ارتقاء سلامت از طریق علوم رفتاری، تعیین کننده های سلامت جامعه، باورهای بهداشتی در فرهنگ های مختلف، روش تحقیق کیفی جزو دروسی هستند که بطور تخصصی اجباری در دانشگاه های ذکر شده تدریس می شوند، ولی این دروس در واحدهایی که تحت عنوان دروس تخصصی اجباری و اختیاری در ایران تدریس می شوند، وجود ندارد . هم چنین دروس ارتقاء سلامت اجتماع محور، و کارآموزی در عرصه که جزو دروس اجباری در ایران می باشند، در هیچ کدام از دانشگاه های مورد بررسی تدریس نمی شوند.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد دروس روش های آماری در علوم سلامتی و اصول اپیدمیولوژی که در تمامی دانشگاه های بررسی شده تدریس می شوند، می بایستی در برنامه درسی دوره ی دکترا گنجانده شوند.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، بررسی تطبیقی، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • علی دهقانی، شادی نادریان فعلی*، ویدا رضایی هاچه سو، سید مجتبی یاسینی اردکانی، مسعود میرزایی، حسین فلاح زاده، حسین نوق صفحات 33-42
  مقدمه
  میزان های میرایی در مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی بیشتر از جمعیت عمومی است. از مهم ترین علل طبیعی مرگ در این بیماران بیمار ی های عروق قلب است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع اختلالات چربی خون و برخی عوامل مرتبط در بیماران مذکور می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که به صورت مقطعی تحلیلی انجام شد،200 بیمار در دوگروه مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع اختلالات چربی خون و برخی عوامل خطر مرتبط با آن به تفکیک برای هر دو گروه محاسبه گردید. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، برای مقایسه میانگین ها ازآزمونt مستقل و جهت مقایسه ی شیوع ها از آزمون کای اسکوئر استفاده شد.
  یافته ها
  شیوع اختلال چربی خون در بیماران اسکیزوفرن 57 % و در مبتلایان به اختلال دوقطبی72 % بود(027/0p ). در بین اختلالات چربی خون، اختلال HDL-C پایین به ترتیب با شیوع 54 % و 61 % در بیماران اسکیزوفرن و دو قطبی دارای بیشترین شیوع بود(562/0 p ). از میان عوامل خطرزای مرتبط با اختلالات چربی خون، در بیماران اسکیزوفرن مصرف سیگار با شیوع 38 % و در مبتلایان به اختلال دوقطبی چاقی شکمی با شیوع 48 % بیشترین شیوع را داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق حاکی از شیوع بالای اختلالات چربی خون و عوامل خطر مرتبط با آن در مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی است و در خصوص این عارضه لزوم توجه بیشتر به این بیماران و فوریت اقدامات مداخله ای را یادآوری می کند.
  کلیدواژگان: اختلالات چربی خون، اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی
 • فاطمه عسکری نژاد جوزم، مریم کیان*، سید سعید مظلومی محمودآباد صفحات 43-52
  مقدمه
  بلوغ مرحله مهمی از زندگی است که وجود برنامه درسی ویژه آن، برای آگاهی نوجوانان ضروری است. هدف آموزش بهداشت بلوغ، کمک به نوجوانان برای اتخاذ و حفظ رفتارهای سالم است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، طراحی برنامه درسی بهداشت بلوغ ویژه دختران دوره تحصیلی متوسطه اول در ایران تعیین شد.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی به روش زمینه یابی انجام شد. جامعه مورد بررسی شامل متخصصان برنامه ریزی درسی، کارشناسان بهداشت علوم پزشکی و همچنین کارشناسان بهداشت مدارس شهر یزد بودند. نمونه گیری به شیوه سرشماری انجام شد که مجموعا تعداد 28 نفر را شامل شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن تعیین شد. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ عدد 90/0 به دست آمد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS با استفاده از شاخص های مرکزی و تی تک نمونه ای تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد برنامه درسی بهداشت بلوغ در بخش های اهداف، محتوا، روش تدریس و روش ارزشیابی دارای مولفه های تعیین کننده است. همچنین اعتبار طرح تدوین شده، از دیدگاه کارشناسان با سطح 99 درصد اطمینان تایید شد.
  نتیجه گیری
  از آنجا که بسیاری از والدین به دلیل موانع فرهنگی از ارائه توضیحات جامع درباره بلوغ و مسائل آن برای فرزندانشان خودداری می کنند، وجود برنامه درسی در این زمینه اهمیت دو چندان می یابد. در پژوهش حاضر، چارچوب برنامه درسی بهداشت بلوغ طراحی و تایید شد و در قالب درس مستقل ویژه دختران دوره تحصیلی متوسطه اول پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: راحی برنامه درسی، بلوغ، آموزش بهداشت، دوره تحصیلی متوسطه
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، علی دهقانی، معصومه عباسی شوازی، ابوالفضل برخورداری، فرخ لقا ثروت* صفحات 53-66
  مقدمه
  یکی از مسایلی که منابع انسانی را امروزه تهدید می کند، فرسودگی شغلی بوده و در صور تی که فرد دچار این حالت شود، تغییرات منفی در نگرش ، روحیه و رفتار او ایجاد ،و از لحاظ هیجانی دچار خستگی شده و به تدر یج در ایفای وظایفش احساس کاهش شا یستگی می کند.با توجه به نقش مهم کارگران در تولید بر آن شدیم مطالعه ای با هدف« بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارگران یکی از صنایع نساجی شهر یزد» انجام دهیم
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی -تحلیلی جامعه آن 200 نفر از کارگران شرکت نساجی بودند، که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی وپرسشنامه استاندارد 22 سوالی فرسودگی شغلی مازلاک بود که داده ها بعد از کدگذاری با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16و آمار توصیفی و آنالیز واریانس و T-test و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل گردید .
  یافته ها
  میانگین نمره فرسودگی شغلی کارگران 88/24±2/52( از طیف 132-0) بود که در سطح فرسودگی شغلی متوسط قرار دارد. در این مطالعه 59 درصد از کارگران دارای کفایت فردی پایین، 52 درصد خستگی هیجانی شدید و 25 درصد دارای مسخ شخصیت در سطح شدید بودند. بین فرسودگی و ابعاد آن همبستگی معنی داری وجود داشت (001/=p) همچنین بین فرسودگی شغلی با تحصیلات ،وضعیت تاهل ،سابقه کار و رضایت از درآمد ، ارتباط معنی داری دیده شد(05/ ≥ p ) ولی بین تعداد فرزند و بیماری ارتباط معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن فرسودگی شغلی و ابعاد آن در کارگران واثرات منفی آن بر عملکرد و سلامت روانی آنها توصیه می گردد کلاس های آموزشی و کارگاه های مهارتی برای آنها برگزار گردد و ضمنا مدیریت به خواسته های آنها توجه بیشتر نمو ده و مشارکت آنها را در برنامه ها جلب نماید.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، عوامل مرتبط، کارگران صنعت نساجی
 • طاهره رحیمی، محمدحسین باقیانی مقدم*، مهدی اکبرزاده، علی مهری، جلال نیکوکاران صفحات 67-78
  مقدمه
  اثرات مثبت مصرف شیر در جوانان شامل افزایش تراکم استخوانی، کاهش بروز بیماری های قلبی عروقی، دیابت و بهبود نمایه توده بدنی است. با این حال کمتر از 40 درصد از جوانان 29-20 ساله روزانه مقادیر کافی از شیر را دریافت می کنند. مطالعه حاضر به منظور بررسی نقش نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده در پیش بینی مصرف شیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 385 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی یزد که به روش چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات دموگرافیکی و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بودکه روایی و پایایی آن سنجیده شده بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار18 SPSS و آزمون های آمار توصیفی، آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  دامنه سنی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه 18 تا 38 سال بود. از مجموع 385 دانشجوی شرکت کننده در مطالعه 2/65 درصد دختر و 8/34 درصد پسر بودند.در این مطالعه سازه های نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده توانستند 14 درصد از واریانس قصد را پیش بینی کنند( 14/0=R2 ، 79/20=، F001/0>p). همچنین سازه های قصد و کنترل رفتاری درک شده توانستند 24 درصد از واریانس رفتار مصرف شیر را توضیح دهند( 24/0=R2 ، 76/30=، F001/0>p).
  نتیجه گیری
  سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده یک چهارچوب نظری مناسب برای مطالعه رفتار مصرف شیردر دانشجویان است و می تواند در مداخلات برنامه ریزی شده برای ارتقاء سلامت دانشجویان به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، مصرف شیر
 • سیدعلی اصغر رفاهی*، هوشنگ شامبیاتی صفحات 79-88
  مقدمه
  یکی از آسیب های روابط زناشویی کاهش میزان رضایتمندی زناشویی است که می تواند بنیاد زندگی مشترک را در خطر قرار دهد.این پژوهش با هدف تاثیر آموزش بر میزان رضایت زناشویی افراد متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز تحکیم خانواده شهر یزد انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر مداخله ای از نوع پیش ازمون و پس ازمون بود. نمونه های به صورت در دسترس و با جایگزین تصادفی به تعداد 76 نفر از بین مراجعان به مرکز تحکیم خانواده انتخاب شدند. شرکت کنندگان که روال معمول آموزش مرکز را طی دو جلسه 3 ساعته شامل مباحث مختلف آموزش مهارت های زندگی بود، در مرکز گذراندند و پرسشنامه رضایت زناشویی را قبل و بعد از دوره اموزشی تکمیل نمودند. در این پژوهش از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و سوالات مربوط به ویژگی های دموگرافیک استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار16SPSS وآزمون های کای آسکوار و ویل کاکسون تجزیه وتحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی زوجین 39/6 ± 69/29 بود و میانگین نمره رضایت زناشویی قبل از آموزش در بین شرکت کنندگان 12/26± 25/1و بعد از آموزش 55/26± 25/1 اعلام شد که تفاوت معنادار آماری را نشان نداد. بین میانگین نمره میزان رضایت زناشویی قبل و بعد از دریافت آموزش بر حسب متغیرهای دموگرافیک مثل سطح تحصیل ، میزان درآمد ، محل سکونت ، سن وجنس نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی تغییراتی درنمرات قبل و بعد آموزش وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد شرایط خاص مراجعانی که برای طلاق اقدام نموده اند به گونه ای است که تاثیر آموزش مهارت های زندگی نتوانسته تغییر معناداری را قبل و بعد از دریافت آموزش بر سطح رضایت مندی زناشویی ایجاد نماید. لازم است با بررسی های بیشتر دلایل کم بودن تاثیر این مداخله مشخص گردد که آیا آموزش بر رضایت زناشویی تاثیر ندارد یا باید برنامه هایی برای افزایش کارایی این دوره ها طراحی گردد.
  کلیدواژگان: آموزش همسران، مهارت های زندگی، طلاق
 • محمدعلی مروتی شریف آباد، نسرین مهرجویان*، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده صفحات 89-102
  مقدمه
  . یکی از ارکان سلامت جامعه، تامین نیازهای جسمی و ذهنی از طریق تغذیه مطلوب است. با توجه به اینکه جمعیت های مختلف ، عادات غذایی و بیماری های مزمن متفاوتی دارند دستورالعمل مصرف چربی در بین آنها متفاوت است. سطوح سرمی کلسترول عامل خطر عمده بیماری های قلبی و عروقی است . هدف از این مطالعه تعیین کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بر مصرف چربی در زنان شهر یزد در سال 1394 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی بر روی زنان شهر یزد در سال 94 انجام شد. تعداد نمونه203 نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی بودند که به صورت تصادفی دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داداه ها شامل دو پرسشنامه بود پرسشنامه اول ، پرسشنامه محقق ساخته بود و پرسشنامه دوم نسخه اصلاح شده از پرسشنامه بسامد خوراک 168 قلم برای مطالعه قند و لیپید تهران بود که براساس ضائقه مردم یزد 10 ماده غذایی به آن اضافه شده بود.تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزارspss و با استفاده از شاخص های مرکزی وپراکندگی،ضریب همبستگی اسپیرمن،رگرسیون خطی و آنالیز واریانس صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین امتیازات سازه های مدل اعتقاد بهداشتی شامل حساسیت درک شده 22/4±93/14 ، شدت درک شده 07/3±02/12 ، منافع درک شده79/1± 09/17، موانع درک شده44/5 ±32/18، راهنمای عمل 46/1±06/3، خودکارآمدی93/4± 16/23 بود. میانگین مقدار چربی دریافتی از رژیم غذایی روزانه 62/48± 25/97گرم بود.متوسط مقدار کالری دریافتی (Kcal)8/1156±61/2548 بود. براساس آنالیز رگرسیون لوجستیک هیچکدام از سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی پیش بینی کننده قوی برای مصرف چربی نبودند.
  نتیجه گیری
  . نظر به اینکه سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی انجام رفتار مصرف چربی را پیش بینی نمی کردند میتوان نتیجه گیری کردکه الگوی فوق در تبیین رفتار مصرف چربی کارآمد نبوده است و میتوان از الگوهای دیگر برای بررسی رفتار مصرف چربی استفاده کرد .
  کلیدواژگان: الگوی اعتقاد بهداشتی، مصرف چربی، زنان، یزد
 • الهام خلیلی صدرآباد*، حمدالله مشتاقی بروجنی، عزیزاله فلاح مهرجردی، علیرضا حسین زاده صفحات 103-119
  مقدمه
  آگاهی و نگرانی در مورد آلودگی خاک با فلزات سنگین و اثرات نامطلوبی آن ها در زنجیره غذایی، در حال افزایش است. امروزه فلزات سنگین از مهمترین منابع آلوده کننده می باشند و مشکل جدی برای سلامت عموم محسوب می شوند. مصرف غلات یکی از منابع عمده دریافت این گونه عناصر است، که سویا نسبت به دیگر محصولات قادر به تجمع بیشتری از این مواد است.
  روش بررسی
  در این مطالعه سعی شد میزان سه عنصر فلزی روی، کادمیوم و نیکل در محصولات حاصل از سویا اندازه گیری شود. در ابتدا شیر سویا و پنیر سویا با استفاده از روش های معمول تهیه گردید و پس از هضم نمونه ها، به منظور سنجش این عناصر از دستگاه ICP-OES استفاده شد. سپس انتقال میزان فلزات در تمامی روش های تهیه محصولات سویا مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  در مورد فلز روی، شیر سویاهای تهیه شده با روش سریع دارای مقادیر بالاتری (05/0P<) روی بودند و در میان پنیرها، میزان روی در پنیرهای کلسیمی حاصل از هر سه روش تهیه شیر، به طور معنی داری بالاتر (05/0P<)بود. میزان نیکل در شیر و پنیرهای روش سریع بالاتر (05/0P<)از بقیه روش ها بوده است. در روش سنتی مقادیر زیادی نیکل از طریق خیساندن دانه و اکارا از دسترس خارج شده است. در اندازه گیری ها مشخص شد که شیرهای تهیه شده با روش سریع و پنیرهای حاصل دارای مقادیر قابل توجهی از کادمیوم (05/0P<) بودند، اما در بقیه روش ها مقدار کادمیوم پایین تر از حد قابل تشخیص بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج بدست آمده، نوع روش تهیه محصولات سویا و خیساندن دانه سویا می تواند روی میزان انتقال فلزات و خارج سازی این فلزات نقش موثری داشته باشد. از طرفی نوع لخته تشکیل شده در پنیرها، در تجمع فلزات هم اثر قابل توجهی داشته است.
  کلیدواژگان: شیر سویا، پنیر سویا، انتقال فلزات سنگین
|
 • Mohammad Mehdi Soltan Dallal *, Hadi Abdolmaleki, Rashid Ramezanzadeh, Abbas Rahimi Foroushani Pages 1-12
  Introduction
  Kurdistan is an important province in the production of strawberries in the country. In traditional cultivation due to hand contact and animal fertilizers, soil contamination with pathogenic bacteria such as Staphylococcus aureus and Escherichia coli and other coliforms which can be easily transferred into fruits and vegetables. The aim of this study was to evaluate the contamination rate of Staphylococcus aureus, Escherichia coli and other coliforms in strawberries in Kurdistan.
  Methods
  In a cross-sectional study, 150 samples of strawberries including 90 field crops (Traditional), 30 greenhouses and 30 from ready-made packaging supplied in shops in Sanandaj city were investigated. All the samples were tested according to Iranian standard instruction (No. 1194) for the presence of Staphylococcus aureus, (No. 5272) total count, (No.9236) coliform counting , and (No.2946) for E.coli counting.
  Results
  In this study sixteen samples (10.66 %) were contaminated with coagulase-positive Staphylococcus aureus, 30 (20%) with Coliforms, and 21(14%) with E.coli respectively. The ready-made packaging samples were more contaminated with Staphylococcus aureus, while farm samples with E.coli.
  Conclusion
  The results showed that due to use of animal and human fertilizers along with surface water for irrigation the strawberries would be contaminated regardless of type of cultivation. Therefore, proper washing and use of disinfection before consumption are strongly recommended.
  Keywords: Coliforms, E.coli, Kurdistan, Staphylococcus Aureu, Strawberry
 • Hossein Fllahzadeh, Malihe Mazrouei *, Aliasghar Zolfaghari, Mehdi Yaseri Pages 13-22
  Introduction
  The sense of smell gives unexplainable quality to human life. The impairment In this sense will create lot of problems. MRI and SPECT are two way of olfactory evaluation that none of the both is not Gold standard. Bayesian latent class model is the correct way to determine the diagnostic value of these tests.
  Methods
  MRI and SPECT tests performed on 63 patients eligible for the study that went from the beginning of July 2011 to the end of September 2012 to hospital Shahid Rahnemoun. The results ,as maximum likelihood function with prior distribution combines, using Markov chain Monte Carlo in winbugs 1.4.3 software. the median of the posterior distribution presented as the parameter estimates. Both dependent and independent conditional models was compared using criterion DIC.
  Results
  The sensitivity and specificity of MRI to detect abnormal olfactory ,determined in model conditional depends , 58% and 89% respectively and 73% and 84% for SPECT. positive and negative predictive values were calculated for both the test.Convergence chains and goodness of fit of model using time-series charts and Brook–Gelman–Rubin and Bayesian p-value was confirmed. considering the lower criterion DIC for conditional dependence, this model was determined the best fit to the data.
  Conclusion
  In Latent Class Model, different results are obtained from the when this model is not used. It is better that both conditional dependent and independent model fitted to the data, and finally were compared.
  Keywords: Bayesian Latent Class, Golden Standard, MRI Test, Olfactory, SPECT Test
 • Davoud Shojaeizadeh, Shabnam Morsali Asl, Yousef Hamidzadeh* Pages 22-32
  Intentions: In this study were investigated the similarities and differences between elements of the curriculum of the world's top universities and Iran in health education and health promotion. This study aims to evaluate Health education and Health promotion curriculum in Iran and several countries worldwide.
  Methods
  The research method was descriptive, comparative, and cross- sectional, it was conducted using Brady pattern in 2015. Data were collected using information available on the website of the world's top universities in the field of public health.
  Results
  The Health education and Health promotion Ph.D. were taught at seven universities among the top hundred universities that were studied: Birmingham, Cincinnati, Emory, Ohio, Florida, Utah, and Arizona. Survey show that course such as basics of epidemiology, behavioral science, statistical methods in health sciences, theoretical and scientific education and health promotion, health problems emerging, proposal writing, promoting health through behavioral sciences, basic determinants of population health, health beliefs in different cultures, qualitative research methods taught in the world's top universities specially. As well as community-based health promotion courses, and internships only taught in Iran.
  Conclusion
  It seems that subjects such as statistical methods in health sciences and epidemiology principles that are taught in all universities surveyed, should be included in the curriculum of the PhD. In Iran.
  Keywords: Curriculum, comparative analysis, health education, promotion of health
 • Ali Dehghani, Shadi Naderyan Feli *, Vida Rezaei Hachesu, Mojtaba Yasini Ardekani, Masoud Mirzaei, Hossein Fallahzadeh, Hossein Nough Pages 33-42
  Introduction
  Mortality rates in patients with schizophrenia and bipolar disorder are higher than the general population. Cardiovascular disease is the most important of natural cause of death in these patients. The aim of this study was to assess the prevalence of dyslipidemia and some of related factors in these patients.
  Methods
  We conducted an analytic cross-sectional study on 200 subjects in two groups: patients with schizophrenia and bipolar disorder. Prevalence of dyslipidemia and some of related factors were calculated separately for both groups. Descriptive statistics (mean and standard deviation) were used for describing data. To compare the averages, we used independent sample t-test. Chi-square test was used for comparing the prevalence of dyslipidemia and related factors in two groups of patients.
  Results
  The prevalence of dyslipidemia in patients with schizophrenia and bipolar disorder was 57% and 72%, respectively (p . Among the blood lipid abnormalities, low HDL-C was the most prevalent factor in patients with schizophrenia and bipolar disorder (54% and 61%, respectively) (p ). Among the factors associated with dyslipidemia, cigarette smoking in schizophrenic patients with prevalence of 38% and abdominal obesity with prevalence of 48% in patients with bipolar disorder were the most common.
  Conclusion
  The Findings of this study showed the high prevalence of dyslipidemia and its related factors among patients with schizophrenia and bipolar disorder and recalls the necessity of intervention and more attention to these patients.
  Keywords: Dyslipidemia, Schizophrenia, Bipolar disorder
 • Fatemeh Askarinejad, Maryam Kian *, Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad Pages 43-52
  Introduction
  Puberty as a stage of life is an important developmental process. Puberty health education aims at creating positive behavior change in adolescents and helps them adopt and maintain healthy behaviors. The purpose of this study is to design a puberty health curriculum for secondary girl students in Iran.
  Method
  A survey method was conducted. The studied population included all university curriculum planners, health experts as well as health professionals in Yazd secondary schools. A census sampling was used and a total of 28 experts was selected. The research instrument was a researcher-made questionnaire that its validity and reliability were determined. Data were analyzed by SPSS software using indicators such as central tendency and one-sample t-test.
  Results
  The results showed that puberty health curriculum has some key components regarding objectives, contents, teaching methods and evaluation methods. In addition, the validity of the designed curriculum was confirmed at %99 level.
  Conclusion
  As many parents refuse to explain to their children about puberty because of cultural barriers, so school education and curriculum in this area is much more important. In this study, puberty health curriculum for girl students was designed and confirmed and it was suggested as an independent course for secondary education in Iran.
  Keywords: curriculum design, puberty, health education, secondary education
 • Seyed Saeid Mazloomymahmoodabad, Ali Dehghani, Masoome Abbasi Shavazi, Abolfazl Barkhordari, Farokh Legha Servat * Pages 53-66
  Introduction
  Today, one of the issues that threatens human resources is job burnout. If a person is in such situation, negative changes occur in his/her attitudes, mood, and behavior. Then he/she emotionally fatigued and gradually feels lack of competence in fulfillment of his/her duties Therefore, the aim of this study was to investigate the rate of job burnout and its related factors in textile industry workers.
  Methods
  This analytical study was conducted on 200 workers of a textile company selected through stratified sampling method. The data collection instrooments consisted of a demographic characteristics questionnaire, and Maslach job burnout standard 22-item questionnaire. After codification, data were analyzed through the SPSS (version 16), descriptive statistics, ANOVA, T-test, and correlation coefficients.
  Results
  The mean of worker's job burnout was 52.2±24.88 which is placed at the average level of job burnout. In this study, 59 % of workers had low personal competence, 52% suffered from severe emotional exhaustion, and 25% had severe level of depersonalization. Significant correlations were reported between burnout and its dimensions (p= 0.001), as well as between job burnout and education, marital status, work experience, income satisfaction, housing, workplace lighting condition, sounds in workplace, satisfaction from workplace , smoking, and exercise. However, no significant correlation was observed between the number of children and the disease.
  Conclusion
  Due to the high status of job burnout and its dimensions and their negative effects on worker's performance and mental health, training programs and skill enhancement workshops are recommended. Meanwhile, the company's management is required to pay more attention to worker's demands and attract them to participate in the programs.
  Keywords: Job Burnout, Related Factors, Textile Industry Workers
 • Tahereh Rahimi, Mohammad Hossein Baghianimoghadam *, Mahdi Akbarzadeh, Ali Mehri, Jalal Nikokaran Pages 67-78
  Introduction
  The positive effects of milk consumption among young people include increasing bone density, reducing the incidence of cardiovascular disease and diabetes and improving body mass index (BMI). However, less than 40% of 20- 29 year-old young adults often receive daily adequate amounts of milk. This study aimed to determine the role of attitudes, subjective norms and perceived behavioral control to predict milk consumption in students of Yazd University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 385 students of Yazd University of Medical Sciences who were selected by Multi-stage sampling. Data collection tool was a researcher-made questionnaire in two sections: demographic information and planned behavior theory constructs which were assessed for validity and reliability. The data analyzed by SPSS18 using descriptive statistics, Spearman Correlation and multivariate regression analysis.
  Results
  The age range of participants was 18-38 years. From 385 samples participated in the study, 65.2 percent were female and 18.4 percent were male. In this study, attitude, subjective norms and perceived behavioral control could explain 14% of variance of intention (p
  Conclusion
  The theory of planned behavior construct is an appropriate theoretical framework for study of milk consumption behavior among college students and can be used to improve student's health.
  Keywords: Attitude, Milk Consumption, Perceived Behavioral Control, Subjective Norms
 • Seyyed Ali Asghar Refahi *, Hooshang Shambayti Pages 79-88
  Introduction
  The aim of this study is to evaluate marital satisfaction strengthening the family welfare center in Yazd before and after training, life skills were considered.
  Methods
  Based on the available sample of 76 clients referred to the strengthening of family welfare organization completed the questionnaire. Questionnaire before closing life skills training and counseling was done.
  Results
  Results showed that mean scores of marital satisfaction before and after the training package and there is no significant difference advisers. Between the average scores ofmarital satisfaction before and after training and consulting package in terms of demographic variables, no significant difference was observed but changes before and after the intervention failed to make a significant change.
  Conclusion
  Specific requirements that clients seem to have divorce in such a way that the impact of life skills training Tghyrmnadary before and after being unable to provide educational level of marital satisfaction.Further studies are required to determine the reasons for the low impact of this intervention.Is this type of problem or have not made the impact of training and consulting programs designed to increase the efficiency of these courses...
  Keywords: Divorce, ENRICH Questionnaire, Family Marital satisfaction, Life skills training
 • Mohammadali Morowatisharifabad, Nasrin Mehrjoyn *, Azadeh Najarzadeh, Hossein Falahzade Pages 89-102
  Introduction
  Since different populations have different eating habits and chronic diseases, their fat intake instructions vary. The aim of this study was to examine determinants of fat consumption based on health belief model (HBM) on women's in Yazd city in 2015.
  Methods
  This cross-sectional study conducted on women in Yazd. The sample size of 203 women who were covered by health centers were selected randomly in two stages. Data were collected by two questionnaires. The first one was a researcher-made questionnaire consisting of: demographic questions and questions related to health belief model constructs, whose validity and reliability were proven. The second questionnaire was a revised version of the 168 item- food frequency questionnaire for the study of Tehran Lipid and Glucose which based on the taste of Yazd people, 10 food items were added. Data analysis was done by using SPSS software using central and spatial indices, Spearman correlation coefficient, linear regression and ANOVA.
  Results
  The mean score of the HBM constructs including perceived sensitivity, perceived intensity, perceived benefits, perceived barriers, cues to action and self- efficacy were 4.22±14.93 (range 0-32), 3.07±12.02 (range 0-24), 1.79 ± 17.9 (range 0-28), 5.44 ±18.32 (range0 -32), 1.46±3.06 (range0 -11), 4.93±23.16 (range 0-32), respectively. The average daily dietary fat intake and the amount of received calories were 48.62±97.25 grams and 1156.8±2548.61 (Kcal), respectively. Percentage of solid and liquid oil consumption of all consumed oils were21.92±33.94% and 38.5 ±54.33%, respectively. The cholesterol intake average was 149.33±261.42 mg. Based on Logistic regression analysis, none of the health belief model constructs were a strong predictor of fat intake.
  Conclusion
  Due to the fact that health belief model constructs did not predict fat consumption behavior, it can be concluded that this pattern was not effective in explaining fat consumption behavior and other models can be used.
  Keywords: Fat, Health Belief Model, Women, Yazd
 • Elham Khalili Sadrabad *, Hamdollah Moshtaghi Boroujeni, Aziz A. Fallah Mehrjardi, Alireza Hosseinpour Pages 103-119
  Introduction
  Awareness and concern about soil contamination with metals and their effects on the food chain are increasing. Cereal consumption is one of the major sources of metal exposure which soybean may accumulate more toxic metals than other crops.
  Method
  Three metal elements including Zn, Cd, and Ni were measured in soy products. First, soymilk and soy cheese (tofu) were prepared by common methods, and then the digested samples were analyzed by ICP-OES. The carryover of metals in different methods was determined.
  Results
  The soymilk prepared by rapid method showed higher Zn content (P
  Conclusion
  According to the results the method of soybean production, soy soaking, the type of clot and the tendency of elements toward different parts of the product can have a significant effect on the amount of transfer and removal of the metals.
  Keywords: Soy Cheese (Tofu), Soy Milk, Metals Transfer, Processing Methods