فهرست مطالب

پژوهشهای روان شناختی - سال بیستم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال بیستم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پژوهش
 • پروانه محمدخانی *، عباس مسجدی، عباس پورشهباز، بهروز دولتشاهی صفحه 7
  چکیده: مطالعه حاضر در چارچوب طرح شبه آزمایشی با دو گروه پس آزمون، و پیگیری 3 ماهه جامعه آماری پژوهش را زنان سالمندی تشکیل می دادند که پیش از اجرای پژوهش به فرهنگ سرای امید شهر تهران مراجعه کرده از این جامعه آماری به تصادف، نمونه ای به حجم 30 نفر هر دو گروه با استفاده از هفتگی 2 ساعته درمان گروهی بخشش قرار گرفت و گروه پس آزمون با هر دو آزمون و 3 ماهه فقط با استفاده از نتایج حاکی از کاهش افسردگی همچنین، نتایج تحلیل داده های مربوط به پرسشنامه نشانگان مختصر گویای تفاوت معناداری بین دو گروه در خرده مقیاس های آن و سه شاخص شدت کلی آشفتگی نشانه های مثبت، و شاخص نشانه می توان گفت درمان گروهی مبتنی بر بخشش در کاهش نشانگان افسردگی و سایر نشانگان آشفتگی روانی که ممکن است با رنجش های بین فردی گذشته سالمندان ارتباط داشته باشند، موثر است و برای ارتقاء بهداشت روانی این مرحله از
  کلیدواژگان: گروه درمانی مبتنی بر بخشش، زنان سالمند، افسردگی، آشفتگی روانی
 • عماد اشرفی *، ماریا آگیلاروفایی، محمدعلی نظری، کاظم رسول زاده طباطبایی، حمیدرضا حسن آبادی صفحه 23
  چکیده: منظور از انگیزش اشتهایی، کشاننده خوردن برای لذت بردن در حالتی است که فرد پژوهش حاضر با هدف مقایسه دارای انگیزش اشتهایی زیاد و کم، از نظر میزان بازداری از این پژوهش با استفاده از طرح به این صورت که با بررسی نفر از دانشجویان داوطلب سالم و دارای وزن طبیعی انتخاب شدند و پس از بررسی، در دو گروه دارای میزان بازداری این افراد به نرو در تصاویر غذایی و آزمون تحلیل واریانس عاملی نشان داد که زنان دارای انگیزش اشتهایی زیاد در در مقایسه با تصاویر کمتربودن بازداری در زنان دارای انگیزش اشتهایی زیاد ممکن است به دلیل تحریک بیشتر انگیزش اشتهایی آنها در رویارویی با نشانه های غذایی
  کلیدواژگان: انگیزش اشتهایی، بازداری، تکلیف برو، نرو، تفاوت های جنسیتی
 • غلامحسین جوانمرد * صفحه 38
  هدف مطالعه حاضر بررسی روان شناختی برای است با تئوری ذهن و آلکسی تیمیا، که جنبه هایی از شناخت اجتماعی هستند، در یک این پژوهش توصیفی از نوع طرح از دو دانشگاه سراسری و پیام نور شهرستان بناب به روش برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس 78 سوالی اسکیزوفرنی ، و پرسشنامه آلکسی تیمیا FTAS- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش استاندارد برای بررسی سهم ترکیبی تئوری ذهن و آلکسی روان شناختی برای اسکیزوفرنی، نشان داد که از پیش بین موثر بر آمادگی روان شناختی برای اسکیزوفرنی، آلکسی تیمیا است که برای آن، میزان بتا سه زیرمقیاس آلکسی تیمیا در برای اسکیزوفرنی، نشان داد که زیرمقیاس دشواری در تشخیص و زیرمقیاس دشواری در توصیف 0 سهم معناداری در پیش بینی آمادگی روان شناختی برای
  کلیدواژگان: ویژگی اسکیزوفرنی، تئوری ذهن، آلکسی تیمیا، شناخت اجتماعی
 • شهین احمدوند *، عباس ابوالقاسمی، محمد وطن خواه صفحه 54
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش طرحواره های ناسازگارانه اولیه، بلوغ اجتماعی، و بلوغ 161 بزهکار دارای سابقه وندالیسم که از میان 652 بزهکار پسر ساکن کانون های اصلاح و تربیت استان های تهران، گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گلستان، و خراسان جمع آوری داده ها از پرسشنامه ، پرسشنامه طرحواره نتایج تحلیل رگرسیون که متغیرهای طرحواره های 63 تغییرات مربوط به وندالیسم می کند که طرحواره های ناسازگارانه اولیه و بلوغ عاطفی از متغیرهای تاثیرگذار در وندالیسم
  کلیدواژگان: وندالیسم، بزهکاران، طرحواره های ناسازگارانه اولیه، بلوغ اجتماعی، بلوغ عاطفی
 • نیلا علمی منش، خدیجه اعراب شیبانی صفحه 78
  امروزه سرمایه روان متغیرهای شغلی، یکی از انواع مهم سرمایه های نامشهود پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی مدل مداخله ای الیس بر ارتقای تجربی با طرح پیش آزمون و پس جامعه آماری آن مشتمل بود بر ایران خودرو دیزل به تعداد 650 به شیوه نمونه گیری تصادفی منظم گمارش تصادفی، در دو گروه 30 ابزار سنجش، پرسشنامه سرمایه این پرسشنامه به صورت پیش آزمون سپس گروه آزمایش در 10 جلسه دو جمع آوری داده های پس آزمون و پیگیری، هر دو گروه در دو مرحله دیگر، مجددا به این آزمون پاسخ نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که نمره های مولفه های امید، خوش بینی، خودکارآمدی، و تاب آوری در گروه آزمایش در پس آزمون و تاثیر مداخله الیس بودند، نتایج آزمون های تک متغیری نشان داد که مولفه های امید، خوش تاب آوری مطابق نتایج توصیفی نشان دهنده پایداری اثر مداخله الیس در مرحله پیگیری و ارتقای سطح سرمایه روان شناختی
  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، مداخله عقلانی، عاطفی، رفتاری الیس
 • عاطفه جعفرصالحی، سیاوش طالع پسند صفحه 95
  دانشگاه سمنان بودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس با استفاده از نرم افزار بر میزان بازشناسی کلمات جفت بالاترین میزان بازشناسی در شرایط ارائه جفت کلمات خنثی است که با یکدیگر رابطه اما در مورد جفت کلمات هیجانی که فاقد رابطه معنایی با کمترین دانشگاه سمنان بودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس با استفاده از نرم افزار بر میزان بازشناسی کلمات جفت بالاترین میزان بازشناسی در شرایط ارائه جفت کلمات خنثی است که با یکدیگر رابطه اما در مورد جفت کلمات هیجانی که فاقد رابطه معنایی با کمترین
  کلیدواژگان: رابطه معنایی، بار هیجانی القاءشده، جفت کلمات، بازشناسی
 • گزارش های کوتاه از پژوهش های بالینی
 • ترجمه: دکتر خدیجه شاه محمدی صفحه 110
 • صفحه 113
 • صفحه 116
 • اطلاعیه ها
  صفحه 121
|
 • Parvaneh Mohammadkhani *, Abass Masjedi, Abbas Pourshahbaz, Behrooz Dolatshahi Page 7
  The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of forgiveness-based group therapy on depression and psychological distress symptoms of elderly women who had been referred to Omid Gerontology Center in Theran. To evaluate the effectiveness of forgiveness- based intervenetion, quasi-experimental design with pre-test, post-test, and three-month follow up was used. The statistical population consisted of all elderly women who had been referred to Omid Gerontology Center in Tehran. The sample consisted of 30 women meeting the research criteria who were randomly divided into control (N=15) and experimental group (N=15). Participants in both groups were assessed by Beck Depression Inventory-II (BDI-II) and Brief Symptoms Inventory (BSI). After pretest, the experimental group met for a total of 8 forgiveness-based intervention sessions (2 hours each). Data showed a reduction in depression severity in experimental group (P
  Keywords: forgiveness-based group therapy, elderly women, depression, psychological distress
 • Emad Ashrafi *, Maria E. Aguilar Vafaie, Mohammad-Ali Nazari, Kazem Rasoolzade Tabatabaei, Hamidreza Hassanabadi Page 23
  Appetitive motivation is the drive to eat to obtain pleasure in the absence of . The present study aimed to compare women and men with high and low appetitive motivation in terms of inhibition to food cues. Utilizing a causal-comparative design, fifty-nine healthy and normal weight students with high and low scores in the Power of Food Scale (PFS), who were selected from 1300 students, performed a go/no-go task of food and non-food related pic- tures to measure inhibition. Factorial ANOVA showed that women with high appetitive motivation had higher commission errors in exposure to food pictures than non-food pictures. Decreased inhibition in women with high appetitive motivation could be the result of food cues that overstimulate appetitive motivation.
  Keywords: appetitive motivation, inhibition, go, no-go task, sex differences
 • Gholam Hossein Javanmard * Page 38
  The aim of the present study was to investigate the mutual relationship between characteristics of schizophrenia (Sc) with theory of mind and alexithymia, as social cognitive aspects, in a nonclinical group. The research method was descriptive-correlational design of regression prediction. To do so, 200 university students (100 males, 100 females) were selected by multistage cluster sampling from the two universities of Bonab city, East Azarbayjan province in Iran (Payame Noor and University of Bonab). Having any physical or psychoneurological chronic illnesses was the elimination criterion in the study. To collect data the 78-item scale of MMPI-2 for schizophrenia, Reading Mind from Eyes Test (RMET), and Alexithymia Questionnaire (FTAS-20) were used. Data were analyzed by Pearson's correlation test, linear regression analysis, and multiple simultaneus regression analysis. According to the results, the predictive role of theory of mind and alexithymia in characteristics of schizophrenia were confirmed. Separately, theory of mind explained 19% and alexithymia explained 57% of the variance of neuro-psychological characteristics of schizophrenia. Studying the combined contribution of theory of mind and alexithymia in schizophrenic characteristics indicated that, among the two variables, only the predictive variable affecting features of schizophrenia was alexithymia (with beta=0.58).
  Keywords: schizophrenia characteristic, theory of mind, alexithymia, social cognition
 • Shahin Ahmadvand *, Abass Abolghasemi, Mohamad Vatankhah Page 54
  The aim of the present study was to determine the role of early maladaptive sche - mas, social maturity, and emotional maturity in predicting the tendency to vandalism in delinquent teenagers. The sample consisted of 161 delinquents that had committed vandalism and were selected from among 652 male delinquents residing in correctional and educational centers in Tehran, Guilan, Mazandaran, Ardabil, West Azarbaijan, East Azarbaijan, Golestan, and Khorasan provinces. In order to collect data, Nikakhtar’s Vandalism Questionnaire (NVQ), Young Early Maladaptive Schemas Questionnaire (YEMSQ-SF3), Rao Social Maturity Scale (RSMS), and Singh-Bhargava Emotional Matu- rity Scale (S-BEMS) were used. Results of multiple regressions showed that maladaptive schemas and social/emotional maturity variables significantly predict the changes related to vandalism in delinquent teenagers. These findings indicate that the early maladaptive schemas and social/emotional maturity are effective variables in vandalism among delinquent teenagers.
  Keywords: vandalism, delinquents, early maladaptive schemas, social maturity, emotional maturity
 • Nila Elmy Manesh *, Khadije Arab Shibani Page 78
  Today, psychological capital is considered as one of the important organizational intangible assets due to being teachable and influencing occupational variables. The present study has investigated the effectiveness of Ellis intervention model on promotion of psychological capital of experts working in industrial centers. Statistical population of the present semi- experimental research consisted of experts working in Iran Khodro Diesel Company from which a total number of 60 participants were selected using regular random sampling method and then they were assigned to experimental and control groups. After completion of Luthans Psychological Capital Questionnaire by both groups, the experimental group received training in 10 two-hour sessions using Ellis rational emotive behavioral method. The experiment was im- plemented in two other steps in order to collect post-test data and follow-up. The results of multi-variable variance analysis indicated that the scores of post-test and follow-up in hope, optimism, self-efficacy, and resilience components were higher in experimental group who had been under Ellis intervention, compared to the control group. The results of univariate tests indicated that hope, optimism, self-efficacy, and resilience components were significant according to descriptive results and it consequently represents the sustainable effects of Ellis intervention in follow-up and increased effectiveness on optimism. Ellis intervention model and method has promoted the level of psychological capital in employees.
  Keywords: psychological capital, Ellis rational emotive behavior intervention
 • Atefeh Jafarsalehi, Siavash Talepasand * Page 95
  The aim of this study was to investigate the effect of semantic relevance and emotional valence on associative word recognition. To do so, single design with a post-test was used. The population consisted of all students in Semnan University in 2013. Participants were 80 undergraduate students (43 males and 37 fema - les) from the two faculties of psychology and education, and engineering of Semnan Univer - sity, who were chosen via conventionce method. By making use of SuperLab software, partici - pants completed a computer test that offered pairs of words and also Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R). Analysis of covari - ance of repeated measurements was used. Findings indicated the effect of semantic relevance and emotional valence on associative words recognition (F=7/64, P
  Keywords: semantic relationship, induced emotional burden, pairs of words, recognition