فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/28
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمد رحیم حاجی حاجکلایی *، مسلم همتیان، مسعودرضا صیفی آبادشاپوری، علی اصغر بهاری، افشین جعفری دهکردی، علی قشقایی، محمد باقر قاسمی سید کلایی، محمد حیدری، فرهاد فرهنگ پژوه صفحه 3
  آنفلوآنزا یکی از مهم ترین بیماری های دستگاه تنفس اسب است. ویروس آنفلوانزای اسبی دارای دو تحت تیپ به نام های A/equine-1 (H7N7) وA/equine-2 (H3N8) است. این مطالعه به منظور بررسی آلودگی سرمی اسب های ایران به ویروس آنفلوآنزای اسبی انجام گرفت. بدین منظور نمونه خون 290 راس اسب از تعدادی از استان های ایران اخذ و با استفاده از روش ممانعت از هماگلوتیناسیون(HI) به منظور جستجوی پادتن ضد تحت تیپH3N8) وH7N7 آزمایش شدند. بر اساس آزمایش HI از مجموع 290 راس اسب تحت مطالعه (52 /5%) 16 راس دارای پادتن ضد ویروس آنفلوآنرای اسبی تحت تیپ H3N8 بودند در حالی که پادتن ضد تحت تیپ H7N7 در هیچ کدام از اسب های تحت مطالعه مشاهده نشد. فراوانی آلودگی در اسب های مازندران،‏ همدان،‏ آذربایجان شرقی و کرمانشاه به ترتیب 32 /11،‏ 72 /10،‏ 53 /9،‏ و 9 /7 درصد بود. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارتباط معنی داری بین سن و جنس اسب ها با آلودگی وجود ندارد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که اسب های ایران به تحت تیپ H3N8 آلوده هستند و این موضوع باید در واکسیناسیون علیه این بیماری مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ایران، اسب، آنفلوانزا، سرواپیدمیولوژی
 • روح الله دهقانی تفتی، ناصر شمس اسفندآبادی *، ابوالفضل شیرازی، تقی تکتاز هفشجانی صفحه 11
  هدف از این پژوهش بررسی اثر پروستاگلاندین E2 بر درمان کیست های فولیکولی در گاو شیری بود. تعداد 95 راس گاو شیری مبتلا به کیست فولیکولی در بازه زمانی 5 ماهه در گاوداری زاگرس شهرستان شهرکرد انتخاب شدند. حیوانات به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند؛ گروه اول 200 میکروگرم گنادرولین استات،‏ گروه دوم 1 میلی گرم دینوپروستون،‏ گروه سوم 2 میلی گرم دینوپروستون و گروه شاهد 2میلی لیتر سرم فیزیولوژی به صورت عضلانی در روز تشخیص کیست دریافت کردند. در 3 گروه درمانی 9 روز بعد،‏ حیوانات 500 میکروگرم کلوپروستنول و در گروه شاهد 2 میلی لیتر سرم فیزیولوژی به صورت عضلانی دریافت کردند. گاوهایی که در بازه زمانی 7 روزه بعد از تزریق کلوپروستنول فحل شده،‏ بر اساس قاعده ی am-pm تلقیح شده و مابقی دام ها در روز 2±18 مورد معاینه مجدد قرار گرفتند. به منظور اندازه گیری سطح سرمی پروژسترون،‏ نمونه خون در روز اول و نهم گرفته شد. فراوانی میزان تلقیح بعد از درمان در گروه های درمانی نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری داشت (05 /0p<) ولی بین گروه های درمانی اختلاف معنادار نبود (05 /0)
  کلیدواژگان: گاو شیری، پروستاگلاندین E2، کیست فولیکولی، درمان
 • زهرا عابدی زاده، محمد جهانتیغ، داریوش سعادتی *، احمد عزیزی مقدم صفحه 23
  آرسنیک جزء عناصر سمی است که به طور طبیعی و نیز صنعتی در محیط وجود دارد و امکان انتقال آن،‏ از طریق آب و غذا به طیور محتمل است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آرسنیک روی جوجه درآوری و نیز احتمال خنثی سازی تاثیر آن به وسیله افزودن ویتامین E و سلنیوم انجام شد. بدین منظور تخم مرغ های نطفه دار تهیه و در دستگاه جوجه کشی قرار گرفت. در روز هفتم انکوباسیون 192 تخم مرغ دارای جنین زنده به چهار گروه مساوی تقسیم و مقدار یک دهم میلی لیتر از مواد مورد نظر داخل کیسه هوایی تزریق شد. به گروه اول (گروه شاهد) آب مقطر،‏ به گروه دوم محلول اکسید آرسنیک ،‏ به گروه سوم محلول ویتامین E و سلنیوم و به گروه چهارم محلول ویتامین E،‏ سلنیوم و اکسید آرسنیک تزریق شد. پس از تزریق،‏ تخم مرغ ها مجددا به دستگاه جوجه کشی منتقل شدند. میزان جوجه درآوری و وزن جوجه ها در گروه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. میزان جوجه درآوری در گروه 1،‏ گروه 2 ،‏ گروه 3 و گروه 4 به ترتیب برابر 92%،‏ 67%،‏ 98% و 83% بود. آزمون آماری نشان داد که میزان جوجه درآوری در گروه های مختلف آزمایش تفاوت معنی داری دارد. مشخص گردید که تزریق آرسنیک به طور معنی داری میزان جوجه درآوری را کاهش داده است و تزریق ویتامین E و سلنیوم میزان جوجه درآوری را به طور معنی داری افزایش داده است؛ همچنین میانگین وزن جوجه های یک روزه در گروه های مختلف تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر داشت.
  کلیدواژگان: آرسنیک، سلنیوم، جوجه درآوری، تخم مرغ، ویتامینE
 • حامد دانش فزون *، امین نعمت اللهی، عیسی ابراهیمی درچه، نصرالله محبوبی صوفیانی صفحه 31
  استفاده از انواع داروهای بیهوشی با تاثیر بر میزان هوشیاری ماهیان می تواند باعث کاهش اثر استرس گردد. در پژوهش حاضر،‏ اثر غلظت های مختلف پروپوفول در شرایط حمل ونقل بر بازماندگی و پارامترهای کورتیزول و قند خون به عنوان شاخص های استرس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss ) بررسی شد. برای این منظور،‏4 تیمار (هر یک با 3 تکرار) شامل سطوح،‏ صفر (شاهد)،‏2،‏ 4 و 6 میلی گرم در لیتر پروپوفول در نظر گرفته شد. تعداد 144 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 5 /6±130 گرم با متوسط بیومس 300 کیلوگرم در مترمکعب به صورت تصادفی بین واحدهای آزمایشی توزیع شد و تا رسیدن به آزمایشگاه به مدت 3 ساعت حمل گردید. پس از رسیدن به آزمایشگاه در زمان های صفر،‏ 4 و 8 ساعت،‏ میزان بازماندگی،‏ غلظت کورتیزول و میزان قند خون ماهی ها اندازه گیری شد. در پایان آزمایش کمترین میزان بقاء (67 درصد) در تیمار شاهد برآورد گردید و با سایر تیمارها اختلاف معنی دار نشان داد (05 /0P < ) . کمترین میزان قند خون و کورتیزول در تمام زمان های نمونه برداری مربوط به تیمار 2 میلی گرم در لیتر بود (05 /0P < ). در نتیجه بر اساس یافته های این پژوهش استفاده از داروی بیهوشی پروپوفول با غلظت 2 میلی گرم در لیتر به منظور کاهش اثر استرس های ناشی از حمل ونقل در ماهی قزل آلای رنگین کمان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کورتیزول، استرس.، پروپوفول، قزل آلای رنگین کمان، بیهوشی
 • سحر مجیدی، علی قشقایی، موسی جاودانی، زهرا نیکوصفت * صفحه 41
  دانش مدیریت و کنترل درد در پرندگان،‏ علمی نوپاست و انجام مطالعات در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. از طرفی انتخاب نوع داروی ضد درد و دوزهای مناسب آن برای گونه های مختلف پرنده ،‏ بسیار متفاوت است. با توجه به مصرف بالای داروهای مخدر،‏ به عنوان ضد دردهای قوی و از طرف دیگر فقدان اطلاعات کافی در مورد اثرات آن ها در پرندگان،‏ در این مطالعه اثرات هماتولوژی و بیوشیمیایی تزریق عضلانی سه داروی مخدر ترامادول،‏ متادون و پتیدین در کبوتر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه بر روی تعداد 64 قطعه کبوتر بالغ از هر دو جنس و در 4 گروه مساوی انجام شد. در گروه اول ترامادول (mg/kg 4)،‏ در گروه دوم متادون ( mg/kg5)،‏ در گروه سوم پتدین (mg/kg 20) و در گروه چهارم (گروه شاهد) سرم فیزیولوژی استریل به صورت عضلانی تزریق گردید. قبل از تزریق و متعاقب آن در زمان های 30،‏ 60 و180 دقیقه پس از تزریق،‏ در هر گروه،‏ از 4 قطعه کبوتر خونگیری شد و هماتوکریت،‏ تعداد تام گلبول های قرمز و سفید،‏ مقدارهموگلوبین،‏ پروتئین تام،‏ آلبومین،‏ گلوبولین،‏ نسبت آلبومین به گلوبولین،‏ نسبت هتروفیل به لنفوسیت (H/L) ،‏ میزان قند خون،‏ کورتیزول و آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز اندازه گیری شده آنالیز آماری شد. در نهایت با توجه به بررسی یافته های آزمایشگاهی،‏ به نظر می رسد به دلیل کاهش شاخص های استرسی کورتیزول،‏ گلبول های سفید و نسبت H/L در کبوتر اثرات ضد دردی و آرام بخشی داروی متادون نسبت به دو داروی دیگر بهتر بوده و می توان متادون را به عنوان ضد دردی مناسب و موثر در کبوتر و شاید در سایر پرندگان پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: ترامادول، ارزیابی هماتوبیوشیمیایی، پتیدین، متادون، کبوتر
 • موسی جاودانی *، عبدالناصر محبی، یگانه مهرانی صفحه 51
  هر گونه مداخله جراحی منجر به بروز پاسخ استرسی در بیمار می شود. ارزیابی استرس و درد با بهره گیری از برخی پارامترهای فیزیولوژیک میسر می شود. شمارش گلبول های سفید خون نیز به عنوان پارامتری هماتولوژیک در ارزیابی استرس معرفی شده است. تعیین نسبت گلبول های سفید به یکدیگر در جمعیت حدود یک صد گلبول سفید با استفاده از میکروسکوپ نوری را پروفایل لکوسیتی یا شمارش گلبول های سفید معرفی کرده اند. عنوان شده که سن می تواند بر پاسخ ایمنی اثر داشته باشد. مطالعه حاضر تاثیر تجویز داخل وریدی ترکیب کتامین- دیازپام را بر پروفایل لکوسیتی در دو گروه سنی جوان و مسن سگ ها بررسی کرده است. تعداد 5 قلاده سگ جوان (بین 4-6 ماه) و تعداد 5 قلاده سگ مسن با دامنه سنی 9-7 سال،‏ مورد استفاده قرار گرفت. یک ساعت بعد از حضور در بخش جراحی نمونه خون اولیه،‏ برای تهیه پروفایل لکوسیتی پایه،‏ اخذ شد و به دنبال تجویز کتامین (mg/kg 10) - دیازپام (mg/kg 5 /0) و پس از ایجاد بی هوشی/بی دردی جراحی (عدم واکنش حیوان به تحریک دردناک) نمونه دوم خون برای ارزیابی پاسخ لکوسیتی تهیه شد. سرانجام در زمان انتهای بازگشت کامل حیوانات از بی هوشی نمونه سوم خون نیز تهیه گردید. نتایج نشان داد که پاسخ لکوسیتی می تواند متاثر از داروهای تجویزی باشد. تجویز ترکیب کتامین-دیازپام باعث افزایش لنفوسیت ها شد،‏ اما تغییرات لکوسیتی در زمان های مشابه در دو گروه سنی پیر و جوان تفاوت معنی داری نشان نداد.
  کلیدواژگان: سگ، دیازپام، پاسخ لکوسیتی، کتامین، افزایش سن
 • سیدعلی اوسط حسینی علی آباد، سعید شاطری، مجید غلامی آهنگران * صفحه 59
  در سال های اخیر به منظور افزایش ایمنی علیه عوامل بیماریزای طیور،‏ تجویز هم زمان دو یا چند واکسن در هچری مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثر استفاده از واکسن کمپلکس ایمن گامبورو (واکسن ترانسمیون گامبورو ،‏ سوا) بر پاسخ ایمنی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه کشی طراحی شده است. به این منظور 150 قطعه جوجه گوشتی یک روزه به سه گروه تقسیم شدند. جوجه های گروه 1 ،‏ واکسن زنده H120 و B1 (ویتابرون،‏ سوا) را به روش اسپری،‏ و واکسن کشته نیوکاسل را به شکل تزریقی زیرجلدی در هچری دریافت کردند و سپس واکسن B1 و لاسوتا را در سن 7 و 18 روزگی و واکسن اینترمدیت گامبورو (گامبو ال،‏ سوا) را در سن 16 و 26 روزگی دریافت کردند. جوجه های گروه دوم واکسن نیوکاسل را مطابق روش گروه اول دریافت کردند اما با واکسن ترانسمیون علیه گامبورو در هچری واکسینه شدند. جوجه های گروه سوم واکسن نیوکاسل و گامبورو را مطابق روش گروه دوم فقط در هچری دریافت کردند. تمامی جوجه های متعلق به گروه های مختلف در روزهای 1،‏ 14،‏ 28 و 42 روزگی خونگیری شدند و نمونه های سرمی جهت سنجش آنتی بادی ممانعت کننده از آگلوتیناسیون (HI) جمع آوری شد. نتایج نشان داد جوجه های واکسینه با واکسن کمپلکس این گامبورو در هچری،‏ بطور معنی دار عیار HI کمتری در سن 28 روزگی داشتند (05 /0P<) درحالی که تفاوت معنی داری در میزان عیار در سایر سنین نمونه گیری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: HI، واکسن گامبورو، واکسن نیوکاسل.، جوجه گوشتی، هچری
 • مرتضی حسینی نژاد *، فرزانه حسینی، امین بیغم صادق، نیما باباخانی صفحه 65
  به منظور بررسی تاثیر داروهای آلفا-2 آگونیست،‏ بر میزان اکسیژن خون در سگ،‏ مقادیر اکسیژن شریانی در پنج قلاده سگ سالم با استفاده از دستگاه پالس اکسیمتر،‏ ثبت و سپس به هر کدام از آن ها ترکیب کتامین و زایلازین به صورت داخل وریدی تزریق شد. مقدار اکسیژن شریانی هر 5 دقیقه یک بار تا دقیقه 60 اندازه گیری و ثبت شده و تغییرات میزان اکسیژن اشباع خون در زمان های مختلف مورد بررسی آماری قرار گرفت. یک هفته پس از این مرحله،‏ اقدام به تزریق عضلانی کتامین-زایلازین با دزاژ مذکور شد و یافته ها به روش عنوان شده ثبت گردیدند. روش فوق با ترکیب دارویی کتامین-دکس مدتومیدین به صورت تزریق عضلانی نیز تکرار شد. بررسی ها نشان داد که 5 دقیقه پس از تزریق وریدی ترکیب کتامین-زایلازین،‏ سطح اکسیژن خون کاهش معنی داری یافت (020 /0 P=) اما مجددا شروع به افزایش کرد و نسبت به زمان قبل از تزریق تغییر معنی داری نداشت؛ در حالی که تزریق عضلانی این ترکیب،‏ تغییر معنی داری در میزان اکسیژن اشباع خون نداشت. نتایج بررسی ها نشان داد که 5 دقیقه پس از تزریق ترکیب کتامین دکس مدتومیدین،‏ سطح اکسیژن خون به طور معنی داری کاهش یافت (038 /0 P=). نتایج حاصل از بررسی های مذکورنشان می دهد تزریق هم زمان کتامین با آلفا دو آگونیست های زایلازین و دکس مدتومیدین،‏ در پنج دقیقه اول بی هوشی قادر به کاهش معنی دار میزان اکسیژن اشباع خون خواهد بود و این مطلب باید در هنگام استفاده از این ترکیبات،‏ به ویژه در عمل های جراحی طولانی مدت،‏ مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سگ، آلفا 2 آگونیست، پالس اکسیمتری، کتامین، دکس مدتومیدین، زایلازین
 • زهرا برومند *، رمضانعلی جعفری، فروغ مکی صفحه 71
  هدف از این مطالعه مقایسه سطح پادتن سرمی بعد از استفاده واکسن های کشته و زنده ویروس گامبورو در جوجه های گوشتی بود.270 قطعه جوجه گوشتی یک روزه به 6 گروه تقسیم شدند: گروه A واکسن زنده D78 را در روز 19،‏ گروه B واکسن های کشته و زنده را به ترتیب در روزهای 3 و 19،‏ گروه C واکسن های کشته و زنده را در روزهای 10 و 19،‏ گروه های D و E واکسن کشته را در روزهای 3 و 10 دریافت کردند. گروه F به عنوان شاهد هیچ واکسنی نگرفت. از هر گروه،‏ 3 جوجه در 3 روزگی و 15 جوجه در 19،‏ 26،‏ 33 و 42 روزگی خون گیری شدند سرم ها از نظر پادتن ضد ویروس گامبورو به روش الایزا ارزیابی گردیدند. در 42 روزگی،‏ 6 جوجه از هر گروه به صورت تصادفی انتخاب و به طور انفرادی وزن کشی و کشته شدند تا نسبت وزن بورس فابریسیوس و طحال به وزن بدن محاسبه شود. نتایج نشان داد گروه های آزمایشی تا 19 روزگی هیچ گونه تفاوت معنی داری در عیار سرمی نداشتند . در 26 روزگی،‏ سطح پادتن سرمی در گروه های B و D به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد بود ولی تفاوت بین دیگر گروه ها معنی دار نبود در 33 و 42 روزگی،‏ گروه های A،‏ B و C بالاترین عیار پادتن را داشتند و عیار پادتن سرمی در گروه B به طور معنی داری بیش تر از گروه های A و C بود واکسیناسیون تاثیری بر وزن نسبی اندام های لنفاوی نداشت. تیتر آنتی بادی بالاتری از واکسن زنده پس از تجویز واکسن کشته به دست آمد.
  کلیدواژگان: عیار پادتن، ایمنی خونی، واکسن زنده و کشته، بیماری بورس عفونی
 • هاجر پارساکیا *، عبدالکریم زمانی مقدم، منصور میاحی، حسن نیلی صفحه 79
  در این مطالعه به بررسی تجربی نتایج سرولوژی آزمایش ممانعت از هماگلوتینین (HI) و الایزا و مقایسه ی آن ها با تابلوی خونی در شترمرغ در چالش با ویروس آنفلوانزا (H9N2) و ویروس گامبورو پرداخته شده است. هشت جوجه شترمرغ با سن 1 ماه تهیه شده و در دو گروه 4 قطعه ای قرار گرفتند سپس به گروه یک ویروس گامبورو و به گروه دو ویروس آنفلوانزا تلقیح شد. در روز 2 قبل و 11 و 21 پس از چالش از گروه یک و روز 2 قبل و 7 پس از چالش از گروه دو نمونه ی سرم و در روز 2 قبل و 3،‏ 11 و 21 پس از چالش از گروه یک و روز 2 قبل و 7 و 18 پس از چالش از گروه دو گسترش خونی تهیه شد و پس از انجام آزمایشات،‏ نتایج مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در گروه دو،‏ نتایج آزمایش HI در روز 7 پس از چالش در مقایسه با روز 2 قبل از چالش افزایش معنی داری داشت. در گروه یک،‏ نتایج آزمایش الایزا در روز 21 پس از چالش در مقایسه با روز 2 قبل از چالش و روز 11 پس از چالش افزایش معنی داری داشت. در تابلوی خونی هر دو گروه در هیچ یک از زمان ها تغییر معنی داری مشاهده نشد. این پژوهش نشان داد ویروس گامبورو درشترمرغ ها عفونت ایجاد کرده و تولید پادتن را تحریک می کند ولی تاثیری بر تابلوی خونی ندارد. آزمایش HI و الایزا به ترتیب برای تشخیص آلودگی به ویروس های آنفلوانزا و گامبورو در شترمرغ پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ویروس آنفلوانزای پرندگان (H9N2)، تابلوی خونی، آزمایش HI، آزمایش الایزا، شترمرغ، ویروس گامبورو
 • بهنام احمدی پور *، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور صفحه 89
  در این پژوهش،‏ تاثیرسطوح مختلف پودر کرفس کوهی بر عملکرد رشد و وقوع آسیت در جوجه های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع بالا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور،‏ تعداد 240 قطعه جوجه نر گوشتی یکروزه (سویه راس 308) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار به مدت 42 روز مورد استفاده قرار گرفت. یک جیره پایه به عنوان شاهد و سطوح 25 /0 ،‏ 5 /0 و 75 /0 درصد پودر کرفس کوهی در جیره پایه تیمارهای آزمایشی را تشکیل داد. خصوصیات رشد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون همچنین سطوح آنزیم های آلکالین فسفاتاز،‏ آلانین آمینو ترانسفراز و اسپارتات آمینو ترانسفراز،‏ ایمنی و تلفات اندازه گیری گردید. نتایج آزمایش نشان داد که پودر کرفس کوهی بر عملکرد رشد تاثیر معنی داری(05 /0˂P) داشت. همچنین سطوح 5 /0 و 75 /0 درصد کرفس موجب کاهش فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز،‏ آلانین آمینو ترانسفراز و اسپارتات آمینو ترانسفراز گردید. مصرف کرفس باعث کاهش غلظت مالون دی آلدهاید سرم،‏ وزن کبد،‏ غلظت هموگلوبین و مقدار هماتوکریت نسبت به گروه شاهد گردید.در مقابل،‏ میزان پروتئین تام سرم،‏ وزن طحال و بورس در نتیجه مصرف کرفس کوهی افزایش معنی داری (05 /0˂P) نسبت به گروه شاهد نشان داد. تغذیه با پودر کرفس کوهی در سطوح 5 /0 و 75 /0 درصد از هایپرتروفی بطن راست جلوگیری و باعث کاهش وقوع آسیت در جوجه های گوشتی گردید.
  کلیدواژگان: کرفس کوهی، جوجه های گوشتی.، آسیت، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، عملکرد
 • علی کدیور *، حسین حسن پور، سیما همتیان خیاط، محبوبه حیدری نصیرآبادی، نجمه داوودیان، فرهنگ تیرگیر صفحه 101
  علی رغم کاربردهای گسترده نانوذرات در بیوتکنولوژی و علوم زیستی،‏ مطالعات زیادی درباره اثرات زیانبار این عوامل بر سلامت انسان و محیط وجود دارد. در این مطالعه نقش حفاظتی تائورین علیه اثرات سمی نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند مورد ارزیابی قرار گرفت. اسپرم جمع آوری شده از اپیدیدیم گوسفند،‏ در آزمایشگاه به مدت 120 دقیقه در معرض غلظت های (05 /0-T) 05 /0،‏ (2 /0-T) 2 /0 و (4 /0-T) 4 /0 مولار تائورین و ppm 1کلوئید نانونقره (1-N) قرار گرفت و سپس قابلیت حیات و پارامترهای حرکتی اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد اسپرم زنده در گروه های تیمار شده با تائورین در مقایسه با گروه کنترل تفاوتی نداشت (05 /0P) . در مقایسه میان گروه های تائورین/نانونقره،‏ پارامترهای اسپرم متحرکVCL، VSL، VAP، BCF، LIN، WOB، ALH، MAD و STR در گروه های کنترل،‏ 05 /0-T/1-N و 2 /0-T/1-N بیشتر از گروه های 4 /0-T/1-N و 1-N بود (05 /0>P) . حرکت پیشرونده اسپرم بین گروه کنترل،‏ 2 /0-T/1-N و 4 /0-T/1-N تفاوتی نداشت اما در گروه های 1-N و 05 /0-T/1-N در مقایسه با دیگر گروه ها کاهش پیدا کرد (05 /0>P) . نتیجه گیری می شود که بسیاری از غلظت های تائورین قادر به خنثی سازی اثرات زیانبار نانونقره بر قابلیت حیات و پارامترهای حرکتی اسپرم گوسفند است اگرچه تائورین به تنهایی اثرات مثبت قابل ملاحظه ای بر اسپرم گوسفند ندارد.
  کلیدواژگان: نانونقره، پارامترهای حرکتی، اسپرم گوسفند، تائورین
 • محمد روستایی علی مهر *، زهرا حسن بیگی لاکه، محمود حقیقان رودسری صفحه 111
  در این آزمایش اثر ژل آلوئه ورا بر پاسخ های ایمنی و عمل کرد 240 قطعه جوجه گوشتی سویه کاپ مورد بررسی قرار گرفت. در روز پنجم،‏ پرنده ها به شش تیمار و چهار تکرار تقسیم شدند و مقدارصفر،‏ 6 /0،‏ 2 /1،‏ 8 /1،‏ 4 /2 و 3 میلی لیتر ژل آلوئه در لیتر آب آشامیدنی هر تیمار به طور دایم (5-42 روزگی) اضافه شد. افزایش وزن روزانه ،‏ مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک به صورت هفتگی محاسبه شد. به منظور بررسی پاسخ های ایمنی سلول در روز 16،‏ مقدارmL 1 /0 محلول فیتوهماگلوتینین (mg/mL 2 /0) به سه پرنده از هر تکرار به صورت داخل پوستی (چین پوستی بال) تزریق و ضخامت پوست بعد از 24 و 48 ساعت اندازه گیری شد. برای ارزیابی ایمنی هومورال،‏ 1 /0 میلی لیتر محلول 25% گلبول قرمز گوسفند (SRBC) در روزهای هشت و 22 به صورت عضلانی تزریق شد و عیار پادتن تام،‏ IgG و IgM ضد SRBC از طریق آزمایش هماگلوتیناسیون در روزهای 21،‏ 28،‏ 35 و 42 تعیین شد. نتایج نشان داد که در کل دوره،‏ شاهد واجد کمترین افزایش وزن روزانه (g/day 94 /53) و بیشترین ضریب تبدیل خوراک (82 /1) بود (05 /0P<). پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتنین در تمام تیمارهای آلوئه ورا بیشتر از شاهد بود (05 /0>P) . در روز 42،‏ عیار پادتن IgM (3 /1)،‏ IgG (3 /2) و تام (5 /3) شاهد کمتر از سایر تیمارها بود (05 /0>P) . بنابر این افزودن ژل آلوئه ورا به آب آشامیدنی جوجه های گوشتی موجب بهبود عمل کرد،‏ پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال می شود.
  کلیدواژگان: عملکرد، ژل آلوئه ورا، ایمنی سلولی، جوجه گوشتی، ایمنی هومورال
 • منوچهر عالی مهر *، موسی توسلی، الهام یوسفیان صفحه 121
  مایت قرمز طیور،‏Dermanyssus gallinae ،‏ مهمترین انگل خارجی طیور با انتشار جهانی است که سبب کاهش تولید گوشت و تخم مرغ در گله های آلوده می گردد. در این بررسی حساسیت مایت های قرمز اخذ شده از 8 واحد مرغ تخم گذار صنعتی واقع در شمال غرب ایران به سموم کنه کش آمیتراز(مک تومیل)،‏ کارباریل(مک تاک) و سایپرمترین(سوین) مورد ارزیابی قرار گرفتند. مایت های جمع آوری شده از مرغ داری ها با 5 غلظت از هر سم مورد آزمایش قرار گرفتند و آز آب مقطر بعنوان کنترل استفاده شد. به منظور بررسی میزان اثر سموم تعداد 100 مایت ( 5 تکرار 20 عددی) از تمامی سنین به مدت 24 ساعت در تما س با کاغذهای آغشته به کنه کش ها در دمای 20 درجه و رطوبت 60 درصد قرار داده شدند. در این مطالعه متوسط میزان اثر کنه کش ها با دز پیشنهادی کارخانه های سازنده برای سایپرمترین (100 قسمت در میلیون) 38 /36 درصد،‏ آمیتراز (200 قسمت در میلیون) 86 /67 درصد و کارباریل (850 قسمت در میلیون) 77 /70 درصد تعیین شد. اختلاف متوسط میزان اثر سایپرمترین با آمیتراز و کارباریل معنی دار(05 /0≥P) بود در حالیکه متوسط میزان اثر آمیتراز و کاربایل اختلاف معنی داری(05/≤P) را نشان نداند. کمترین میزان اثر(5 /11%) برای سم سایپرمترین و بیشترین میزان اثر( 100 % ) برای سم کاربایل در دز توصیه شده مشاهده شد. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که جمعیت مایت قرمز شایع در مزارع مرغ تخم گذار واقع در شمال غرب ایران دارای تحمل بالایی در مقابل سموم کنه کش مورد مطالعه را دارد که این موضوع احتمالا بدلیل مصرف طولانی و غیر اصولی این سموم است.
  کلیدواژگان: سایپرمترین، آمیتراز، کارباریل، مرغ تخم گذار، درمانیسیوس گالینه
|
 • Hematian M., Haji Hajikolaei M.R. *, Seyfi Abad Shapouri M.R., Bahari A.A., Jahfari Dehkordi A., Ghahghaii A., Ghasemi Seidkolaei M.B., Heidari M., Farhangpajoh F Page 3
  Influenza is one of the most important equine respiratory diseases. Two subtypes of equine influenza virus A/equine-1 (H7N7) and A/equine-2 (H3N8) have been identified. This study was carried out to determine the seroprevalence of equine influenza virus in some provinces of Iran. Blood samples were taken from 290 horses and examined with haemagglutination (HI) test for detection antibodies against to two subtypes: H7N7 and H3N8. According to HI test, antibodies against to H3N8 were detected in 16(5.52%) horses; however, none of them had antibodies against to H7N7. The seroprevalence for H3N8 in the horses in Mazandaran, Hamadan, East Azerbaijan and Kermanshah, was 11.32%, 10.72%, 9.53% and 7.9%, respectively. Statistical analysis showed that there was no significant difference between infection with sex and age of horses. It is concluded that the horses of Iran are infected only with H3N8 and therefore, this should be considered in vaccination to equine influenza virus.
  Keywords: Influenza, Equine, Iran., Seroepidemiology
 • Dehghani-Tafti R., Shams-Esfandabadi N. *, Shirazia., Taktaz- Hafshejani T Page 11
  The aim of the present study was to evaluate the effects of PGE2 on follicular cyst treatment in dairy cow. A total of 95 lactating dairy cows with follicular cyst were selected for a 5-month period study were performed in Zagros farm in Shahrekord.The animals were randomly divided into 4 groups; the first group received 200 µg Gonaderoline Acetate, the second received 1 mg Dinoproston, the third group received 2 mg Dinoproston and finally control group which received 2 ml normal saline. 9 days later animals in first three treatment groups were received 500 µg Cloprostenol and animals in control group received 2 ml normal saline. Cows which showed heat in 7 days period after cloprostenol injection were artificially inseminated according to am-pm rule and the remaining animals were re-examined at day 18 ± 2. To measure the concentration of serum progesterone, blood samples were collected at the first and ninth days. Submission rate was singnificantly higher in treatment groups compared to control group (p0.05). Conception rate at the first service and the percent of different types of cysts in re-test after treatments were not significantly different (p>0.05). Serum levels of progesterone in the first and third groups compared to the second and control groups were significantly increased in 9 days (p
  Keywords: Dairy cow, Follicular cyst, treatment, Prostaglandin E2
 • Abedi Zadeh Z., Jahantigh M., Saadati D. *, Azizi Moghadam A Page 23
  Arsenic is a toxic element that exists in mineral and industrial resources. The poultry can be contaminated with arsenic through water and food. This study was conducted to determine the effects of an in-ovo injection of arsenic on the hatchability. In addition, Influence of vitamin E and selenium to neutralize the effect of arsenic was investigated. Fertilized eggs that were obtained from a Broiler breeder farm were placed in incubator. On the seventh day of incubation, 192 embryonated eggs were divided into four groups of 48 eggs and 0.1 ml of solution was injected into air sacs. The eggs of group I (control group), Group II, Group III and Group IV were injected respectively distilled water, arsenic oxide, a blend of selenium and vitamin E and a blend of selenium, vitamin E and arsenic oxide. Then the eggs were returned to the incubator. Hatchability and weight of the newly hatched chicken were measured. Rate of hatchability in group I (control), group II (arsenic), Group III (vitamin E and selenium) and Group IV (vitamin E, selenium and arsenic) were respectively 92%, 67%, 98% and 83%. The results showed that the hatchability was significantly different between groups. It was found that injection of arsenic significantly reduced hatchability and injection of vitamin E and selenium significantly increased hatchability. Also It was found that the average weight chickens was significantly different between groups.
  Keywords: selenium, arsenic, hatching, egg, vitamin E
 • Daneshfozoun H. *, Nematollahi A., Ebrahimi-Darche E., Mahboobi- Soophiani N Page 31
  Using different kind of anesthetic by affecting on fishes audaciousness will decrease the effect of stress. In this research the effect of different concentrations of Propofol on survival and stress indexes (cortisol and blood sugar) were examined in Rainbow trout in transport condition. For this purpose, 4 treatment (3 replicate) including 0 (control), 2, 4, 6 ppm Propofol in water were assumed. 144 fishes with average weight of 130±6.5 gr and the density of 300kg/ , were distributed randomly in treatment and transport for 3 hours. At the time of 0, 4 and 8 hours after transport, the survival, cortisol and blood sugar were examined. At the end of the experiment the minimum survival (67%) were observed in control group, which has a significant differences with other groups (P
  Keywords: anesthesia, Rainbow trout, cortisol, propofol, stress
 • Majidi S., Ghashghaii A., Javdani M., Nikousefat Z. * Page 41
  The knowledge of avian pain management is found as a new and restricted subject. Therefore, more studies are needed to be performed in this field. In addition to variation of analgesics, selection of appropriate doses of analgesics for different species of birds is an important challenge. According to the limited information about applications and effects of opioids in birds that have different hematologic profiles compared to mammals, and also because of enormous usage of these potent analgesics, this study was performed to evaluate and compare the hematological and biochemical effects of three common opioids tramadol, methadone and pethidine in pigeons. Sixty four adult pigeons of both sexes were randomly divided into 4 equal drug groups. Tramadol (4 mg/kg), methadone (5 mg/kg) and pethidine (20 mg/kg) were injected intramuscularly in groups 1, 2 and 3. Physiologic saline (0.5 ml) was intramuscularly injected to the pigeons in group 4 as the control group. Before drug administration and time of 30, 60 and 180 minutes after injection, blood samples have been taken from 4 pigeons in each group for measurement of some hematological parameters (RBC, WBC, PCV, HGB and H/L index) and serum biochemical values (TP, Alb, Glob, Glu, AST and Cortisol). Statistically evaluation of data showed suppression in stress indices as cotisole,leukocytes and H/L index which indicates profound sedative and analgesic effects of methadone compared to other opioids.
  Keywords: Methadone, Hematobiochemical evaluation, Pethidine, Tramadol, Pigeon
 • Javdani M. *, Mohebbi A., Mehrani Y Page 51
  Surgical interventions lead to stress response in patient. Stress and pain evaluation is considered using some physiologic parameters such as white blood count. The relative proportions of each white blood cell type, usually obtained by light microscope examination of 100 leukocytes in a stained blood smear, are the components of the leukocyte profile (LP). Aging is known to affect immune response. The present study evaluated effects of intravenous administration of ketamine (10 mg/kg)-diazepam (0.5 mg/kg) combination on leukocyte profile in five young dogs (4-6 months) and 5 old dogs (7-9 years). Three blood samples have been taken in all animals: before drug administration as basic LP, at surgical anesthetic/analgesic period and at complete recovery due to anesthetic combination injection. Results showed ketamine-diazepam affected leukocyte's response. It caused increase of lymphocytes but, leukocyte changes in young and old group showed no significant differences.
  Keywords: Dog, leukocyte response, ketamine, diazepam, aging
 • Hosseini-Aliabad S.A.O., Shateri S., Gholami-Ahangaran M. * Page 59
  In recent years, the simultaneous administration of two or more vaccines in hatchery has been applied for increasing immunity to avian pathogens. This study was conducted to evaluate the effect of hatchery administration of immune-complex infectious bursal disease vaccine (Transmune IBD Vaccine, Ceva) on the immune response of broiler chickens induced Newcastle disease (ND) vaccine. For this, 150 broiler chicks were divided into three groups. In the chicks in group 1, received a spray of live H120 B1 (Vitabron Ceva) and a subcutaneous injection of inactivated ND vaccines in hatchery. The chicks in group 2, were vaccinated against ND in the same manner as those in group 1, but immunized against IBD with Transmiun IBD vaccine in hatchery. The chicks in group 3, were vaccinated against ND and IBD vaccines only in hatchery in the same manner as those in group 2. All chicks from each group were beld on days 1, 14, 28 and 42 and the collected sere were assayed for ND-specific haemagglutination-inhibiting (HI) antibody. The results revealed that chickens vaccinated with immune-complex IBD vaccine in hatchery had lower HI titer at 28 days old, significantly (p
  Keywords: Broiler, HI, IBD vaccine, Hatchery, ND vaccine
 • Hosseininejad M. *, Hosseini F., Bigham-Sadegh A., Babakhani N Page 65
  Alpha-2 agonists are usually used in small animal anesthesia, sedation and as analgesic medicines. These medicines are used widely in combination with ketamine as pre-anesthesia medicines, although concerns about their cardiovascular and respiratory side-effects have prevented their full adoption into veterinary practice. Researches on alpha-2 adrenergic receptor agonists and their clinical use are widespread. This study is performed to compare clinically evaluated blood oxygen rates in dogs received, dexmedetomidine-ketamine and xylazine-ketamine combinations. For this, 5 healthy dogs of 1-2 years old were examined clinically and their clinical health was confirmed. Arterial oxygen content was recorded by pulse oximeter in normal mode. Then 15mg ketamine and 1.1mg xylazine was injected intravenously (IV) and in fasting mode per each kilogram of body weight. Arterial oxygen content was recorded every 5 minutes in an hour. Studies showed that in 5 minutes after injection the oxygen level decrease significantly (P=0.020). Injections were repeated using intra-muscular injection of ketamine-dexmedetomidine (10 micrograms per kilogram of body weight). Studies showed that in 5 minutes after injection, oxygen level decreased significantly (P= 0.038) but it starts increasing again and finally didn’t show any significant change compared to the time before injection. Totally, the study results show that intravenous (IV) injection of ketamine-xylazine reduce the arterial oxygen content and muscular injection of this medicine doesn’t have any effect on arterial oxygen content, while intramuscular injection of ketamine-dexmedetomidine reduces the arterial oxygen content in five minutes after the injection and returns to the normal level afterwards.
  Keywords: ketamine, dexmedetomidine., pulse Oximeter, Dog, Alpha, 2 agonists, xylazine
 • Boroomand Z. *, Jafari R.A., Makki F Page 71
  The objective of this study was to evaluate the serum antibody level against infectious bursal disease virus following administration of killed and live vaccines in broiler chickens. 270 day-old chicks were allocated to six groups: group A was vaccinated with D78 on day 19; group B received killed and live vaccines on days 3 and 19, respectively; group C was given killed and live vaccines on days 9 and 19, groups D and E received killed vaccine on days 3 and 9and group F was kept as control. From each group, three chicks were bled on day 3, and also 15 chicks on days 19, 26, 33 and 42. The collected sera were assessed for IBDV-specific antibody by ELISA test. Moreover, six birds from each group were randomly selected and individually weighed at 42 days of age. After killing, bursa Fabricius and spleen were weighed to calculate their relative weights to live body weight. The experimental groups did not show any significant difference up to 19 days of age. On day 26, groups B and D had a higher antibody titer than group F, but there was no significant difference among other groups. On days 33 and 42, groups A, B and C had the highest titers, and serum titer in group B was significantly more than that in groups A and C. The relative weights of lymphoid organs were not affected by vaccination. higher antibody titers were obtained from live vaccine after killed vaccine administration.
  Keywords: Live, Killed vaccine, Humoral immunity, Antibody titer, Infectious Bursal Disease
 • Parsakiya H. *, Zamanimoghadam A., Mayahi M., Nili H Page 79
  In this study, the Hemagglutinin inhibition (HI) and ELISA testes were checked and comprised with CBC in challenge with Infectious Bursal Disease (IBD) and Avian Influenza (AI) sub type H9N2 viruses in ostrich. Eight ostrich chicks one months were prepared and divided randomly in two equal groups. Group 1 received IBD virus and group 2 received AI (H9N2) virus. Then on 2 days prior to challenge and 11 and 21 days post-challenge sera samples and on 2 days prior to challenge and 3, 11 and 21 days post-challenge blood smears were prepared from group 1 and on 2 days prior to challenge and 7 days post-challenge sera samples and on 2 days prior to challenge and 7 and 18 days post-challenge blood smears were prepared from group 2. The results were evaluated and analyzed by Sigma Stat software. In group 1, antibody titer significantly increased on 21 day post-challenge compared with 2 day prior to challenge and 11 day post-challenge but CBC didn’t show a significant change in after and before the challenges. In group 2, antibody titer significantly increased on 7 day post-challenge compared with 2 day prior to challenge but CBC didn’t show a significant change in before and after the challenges. The present study show that Infectious Bursal Disease virus infected the ostrich but didn’t any effects on CBC. HI and ELISA testes respectively are useful technique for detection of IBD and AI antibody after challenges in ostrich.
  Keywords: Infectious Bursal Disease, ELISA test, HI test, ostrich, Avian Influenza virus sub type H9N2, CBC
 • Ahmadipour B. *, Khajali F., Hassanpour H Page 89
  The influence of three dietary doses of finely ground powder of mountain celery (Kelussia odoratissima Mozzaf) (0.25, 0.5, and 0,75%) were evaluated on growth, serological variables and ascites prevalence in broiler chickens. A group run without mountain celery and served as a control. Each experimental diet was fed to four groups of day-old broiler chicks (15 chicks per group) on litter flooring. The experiment lasted for 42 days. The results indicated a significant impact of mountain celery on growth (P
  Keywords: Serum biochemical parameters, Ascites syndrome, Kelussia odoratisma, Broiler chickens
 • Kadivar A. *, Hassanpour H., Heidari Nasirabadi M., Hemmatian Khayyat S., Davoodian N., Tirgir F Page 101
  In spite of the wide application of nanoparticles in biotechnology and life science, there are many studies about the adverse effect of these elements on human health and environment. In this study the preservative role of taurine against toxic effects of nanosilver on ovine sperm motility was evaluated. Ovine epididymal sperm were exposed to different concentrations (0.05, 0.2, 0.4 M) of taurine (T) and nanosilver colloid (N) (1 ppm) for 120 min in vitro and then, the viability and motion parameters of sperm were assessed. The percentage of live sperm in taurine–treated groups did not differ in comparison with control (P > 0.05). The percentage of live sperm in T0.2/N1-group was higher than control (P > 0.05) and other treated groups (P
  Keywords: Nanosilver, Taurine, Ovine sperm, Motion parameters
 • Roostaei Ali-Mehr M. *, Hassanbeigy-Lakeh Z., Haghighian-Roudsari M Page 111
  An Experiment was conducted to evaluate the effect of Aloe gel on the performance and immune responses of 240 day-old broilers cobb strain. Chicks were divided into six groups and each group into four subgroups on day 5 post hatch. The amount of zero (A0, control), 0.6 (A0.6).1.2 (A1.2), 1.8 (A1.8), 2.4 (A2.4) and 3mL/l (A3) Aloe gel were added to drinking water of each group up to day-42. Feed intake, daily live weight gain and feed conversion ratio were calculated every week. To evaluate cellular immune responses, 0.1=\ mL (0.2 mg/mL) phytohemagglutinin-p was injected intradermal in the skin fold of wings (day 16) and thickness of skin were measured after 24 and 48 hours. Sheep Red Blood Cell (SRBC) 25% (0.1 mL) were injected in the breast muscle in days 8 and 22 to investigate humoral immune responses, and IgM, IgG and total antibody against SRBC was determined in days 21, 28, 35 and 42 by agglutination test. Results indicated that the highest of feed conversion ratio (1.82) and lowest of live weight gain (53.94 g/day) were obtained from control during whole period (P
  Keywords: Aloe gel, Cellular immunity, Humoral immunity, Performance, Broiler
 • Alimehr M. *, Tavassoli M., Yousefian E Page 121
  Poultry red mite, Dermanyssus gallinae, is an important ectoparasite in poultry and has impacts on egg and meat production worldwide. Susceptibility of the populations of the red mite to amitraz (Mactomile®), carbaryl (Mac tak®) and cypermethrin (Sevin®) were evaluated gathered from eight naturally infected caged laying poultry farms, which are located in North West of Iran. Twenty mites from all stages were exposed to five concentrations of the acaricides and distillated water was used as control. The test was repeated five times for each concentration of the acaricides. The mites were confined in the test cells at 20°C and humidity of 60% for 24 hours. The mean efficacy of cypermethrin (100 ppm), amitraz (200 ppm) and carbaryl (850 ppm) were 36.38%, 67.68% and 70.77% respectively. The difference of mean efficacy of cypermethrin was significant (P ≤0.05) by amitraz and carbaryl, but the difference between amitraz and carbaryl was not significant (P ≥0.05). The lowest efficacy (11.5%) for cypermethrin and the highest (100%) for carbaryl had been record.
  The results showed that the field red mite populations from commercial layer farms in North West of Iran are tolerant to tested acaricides. The poor efficacy of commercially used acaricides that is supported by extensive frequency of red mite in layer farms indicates the need for replacing the old pesticides with more effective pesticides and to set up a better monitoring system for acaricides usage.
  Keywords: Layer, Dermanyssus gallinae, Cypermethrin, Amitraz, Carbaryl