فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علی اسرافیلی، مهدی فرزادکیا، احمد جنیدی جعفری، مریم ایزانلو * صفحات 1-8
  سابقه و هدف
  امروزه حضور آلاینده های آلی و سمی در منابع آبی، یکی از جدی ترین مشکلات زیست محیطی جهانی تلقی می شود. بر این اساس، روش هایی جهت تصفیه پساب های حاوی آلاینده های سمی در نظر گرفته شده است. در این میان، استفاده از جاذب های مغناطیسی در حذف آلاینده های آلی بسیار مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. به همین منظور، تحقیق حاضر جهت جذب علف کش 2 و 4 دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با آمین انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر، جاذب به روش هم رسوبی سنتز شد. مورفولوژی جاذب Fe3O4@SiO2-NH2 با استفاده از دستگاه های SEM، XRD،FT-IR، EDX آنالیز گردید. همچنین کارایی جاذب با بررسی تاثیر فاکتورهای pH، غلظت اولیه آلاینده، دوز جاذب درزمان های 120-0 دقیقه مطالعه شد. درنهایت از معادلات سینتیک و ایزوترم های دمایی جهت توصیف داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین درصد حذف در pH برابر 6 و غلظت اولیه 10 میلی گرم در لیتر 2،4-D مشاهده شد. همچنین باگذشت زمان تماس از شروع فرآیند تا زمان 60 دقیقه، میزان ظرفیت جذب سم 3/65% افزایش یافت. نتایج حاصل از مطالعه ایزوترم ها و سینتیک های جذب نشان داد فرایند جذب از مدل ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه درجه دوم (هر دو R2 >0.99 )پیروی می کند. یعلاوه، بررسی های ترمودینامیکی نشان داد که فرآیند جذب در تحقیق حاضر از نوع اندوترمیک و خود به خودی است.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمایش ها نشان داد نانو ذرات سنتز شده Fe3O4@SiO2-NH2 به دلیل کارایی بالا، سادگی و عدم ایجاد آلودگی ثانویه در محلول می تواند روش مناسبی جهت حذف آلاینده ی 2 و 4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید از محلول های آبی باشد.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، نانوذره Fe3O4@SiO2، NH2، دی کلروفنوکسی استیک اسید، ایزوترم، سینتیک
 • حمید توکلی قوچانی، حسین لشکردوست، مرتضی اسماعیل زاده کواکی، رجبعلی حکم آبادی * صفحات 9-14
  مقدمه
  در دانشگاه ها و سازمان ها، اخلاق حرفه ای تحت تاثیر فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی مجموعهای از معانی و ارزشهای مشترک میباشد که اعضای سازمان را به یکدیگر پیوند میدهد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می باشد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی در 83 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1394 از طریق سرشماری انجام گرفت. از پرسشنامه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها بر اساس آزمون های t مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS19 صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره مولفه های فرهنگ سازمانی ) 8 / 20 ± 1 / 162 ( و مولفه های اخلاق حرفه ای ) 2 / 5 ± 5 / 63 ( می باشد که میانگین نمره فرهنگ سازمانی در حد نسبتا خوب و اخلاق حرفه ای در حد خوب قرار داشت. همبستگی معناداری بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای مشاهده نگردید ) 05 / 0 < P(. متغیرهای سن، جنس و سابقه کار با مولفه های فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای رابطه ای نداشتند. تنها سطح تحصیلات با مولفه های اخلاق حرفه ای ارتباط معنی دار آماری داشت ) 001 / 0 > P .)
  نتیجه گیری
  از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، اخلاق حرفه ای در حد خوب رعایت می شود. پیشنهاد می گردد مسئولین برای نهادینه سازی اخلاق در فرهنگ سازمانی، ترویج مستمر و اثربخش اخلاق را در همه ارکان سازمان، ضروری بدانند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای فرهنگ سازمانی اعضاء هیات علمی
 • فاطمه جعفرزاده حصاری، صابر رائقی، محسن آباد، فرهاد وفایی، سیدجواد سیدطبایی *، مهسا جعفرزاده صفحات 15-19
  مقدمه
  هیداتیدوزیس از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است که توسط مرحله لاروی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد میگردد. تاکنون 52 ژنوتیپ مجزا از این انگل ) G1-10 ( گزارش شده است. مرحله کیستی در انسان به عنوان میزبان واسط اتفاق می افتد.
  روش کار
  این مطالعه گذشته نگر ) 5393 - 5386 ( بر روی 92 بیمار، که با تشخیص قطعی کیست هیداتیک تحت عمل جراحی در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی بجنورد قرار گرفته بودند، انجام گرفت. بررسی پاتولوژیکی نشان داد که 62 نمونه در لایه زایای بافت کیست هیداتیک دارای پروتواسکولکس بودند. بعد از استخراج DNA از نمونه های پارافینه،PCR-RFLP با استفاده از آنزیمهای محدود کننده Rsa I و Hep II بر روی ژن ITS1 انجام شد. در این مطالعه بررسی فیلوژنتیکی با استفاده از ژن میتوکندریایی COX1 مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده با الگوی برش آنزیمی ژن ITS1 و همچنین ترادف ژن COX1 و رسم درخت فیلوژنتیک نشان میدهد که تمامی ژنوتیپ ها G1 یا سویه گوسفندی است. ترادف ها در بانک ژن جهانی با شماره دستیابی KY485993 تا KY486007 قابل دسترسی است.
  نتیجه گیری
  با مطالعه دموگرافیکی و ویژگی ثبت شده بیماران و تعیین ژنوتیپ های انگل در استان بر اساس میزبان، الگوی انتقال گوسفندی مطرح است. که میتوان الگوی پیشگیری مناسب را با توجه به زندگی روستایی ارائه داد.
  کلیدواژگان: اکینوکوکوس گرانولوزوس کیست هیداتیک فیلوژنتیک بجنورد اپیدمیولوژی
 • روح الله حق شناس، زهرا جمشیدی، سعید دعایی *، مریم غلامعلی زاده صفحات 20-26
  مقدمه
  سطوح پایین ویتامین D پلاسما از یک سو و اضافه وزن و چاقی از سوی دیگر دو اختلال شایع در نوجوانان هستند که بر سلامتی در سنین بعدی تاثیر میگذارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین HIIT بر سطح ویتامین D پلاسما و شاخصهای آنتروپومتریک نوجوانان دارای اضافه وزن بود.
  روش کار
  96 دانشآموز 12 تا 16 ساله دارای اضافه وزن از دو مدرسه منطقه 5 تهران به صورت تصادفی خوشهای انتخاب و مدارس انتخابی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در مدرسه مداخله برنامه HIIT به صورت 3 روز در هفته هر بار 47 دقیقه و به مدت 6 هفته اجرا گردید. در مدرسه کنترل نیز به منظور تعدیل اثر نور آفتاب بر سطح ویتامین D ، پیاده روی در فضای آزاد اجرا گردید. در دو مرحله قبل و بعد از مداخله شاخصهای آنتروپومتریک و نمونه خون از آزمودنی ها گرفته شد. برای سنجش ویتامین D از روش الایزا استفاده گردید. شاخصهای آنتروپومتریک )وزن، BMI ، درصد چربی بدن، درصد عضله بدن( نیز با استفاده از ترازو و دستگاه آنالایزر بیو ایمپدنس ) Bio Impdance Analyzer )معتبر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سطح ویتامین D پلاسما در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت ) 773 / 7 = P(. تمرین HIIT پس از 6 هفته تفاوت معنی داری در شاخصهای آنتروپومتریک گروه مداخله نسبت به قبل از مداخله و نسبت به گروه کنترل ایجاد نکرد.
  نتیجه گیری
  تمرینات HIIT بدون تاثیر بر شاخصهای آنتروپومتریک، سطح ویتامین D پلاسما را در نوجوانان دارای اضافه وزن نسبت به گروه کنترل افزایش داد. مطالعات آتی که مشتمل بر هر دو جنس، سایر گروه های سنی و مداخلات طولانی باشد، در روشن نمودن ابعاد ارتباطات موجود مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: تمرینات اینتروال با شدت بالا ویتامین D آنتروپومتری
 • حبیبه سادات شاکری، آرش اکابری، میترا احدی، مریم سلیمان پور، سید حسن سید شریفی * صفحات 27-33
  مقدمه
  کمبود ید با طیف وسیعی از اختلالات از جمله گواتر و کم کاری تیروئید همراه است. بررسی حاضر به منظور بررسی سطح ید ادرار ) UIE (، هورمون محرک تیروئید ) TSH ( و هورمونهای تیروئیدی ) FT3 و FT4 ( و ارتباط بین آنها در پرسنل کارکنان اتاق عمل بیمارستانهای بجنورد انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی– تحلیلی در نیمه دوم سال 1393 بر روی 65 نفر از کارکنان اتاق عمل بیمارستانهای بجنورد انجام شد. از هر فرد شرکت کننده در پژوهش بعد از کامل کردن فرم مشخصات دموگرافیک و رضایت شرکت در مطالعه نمونه سرم جهت تعیین FT4 ، FT3 و TSH و نمونه ادرار به منظور تعیین سطح ید در ادرار گرفته شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های مجذور کای و آزمون تی تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری آزمون در این مطالعه 15 / 1 > P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 65 نفر شامل 49 زن ) 4 / 25 %( و 16 مرد ) 6 / 74 %( شرکت کردند. میانگین سنی افراد 9 / 2 + 18 / 37 سال بود. سطح TSH در 8 / 93 % افراد در محدوده طبیعی، در 7 / 6 % محدوده بیش از حد نرمال گزارش شد. سطوح FT4 و FT3 در 5 / 95 % افراد نرمال و فقط در 5 / 1 % افراد بالاتر از حد نرمال گزارش شد. میانگین ید ادرار در 5 / 81 % افراد مورد مطالعه نرمال گزارش شد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج مطالعه حاضر افراد شرکت کننده در مطالعه فاقد کمبود ید میباشند، با توجه به اینکه نمیتوان این یافته را به کل منطقه خراسان شمالی نسبت داد، توصیه می شود جهت مشخص شدن وضعیت ید در استان باید مطالعات گستردهتری صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: تیروتروپین آنتی بادی ضد تیروئید تیروگلوبولین
 • شادی شریفی، محمد جوادزاده، علی شرافت نیا، رضا قربانی، الهام شریفیان، امیرحسین خوشی * صفحات 34-41
  مقدمه
  بررسی ظرفیت تام اشباع آهن ) TIBC ( از ارزیابی های مهم وضعیت آهن بدن بوده و روش مرجع رسوبی شیمیایی همراه با مرحله پیش آزمایش متداولترین روش سنجش میباشد. با توجه به رویکردهای تشخیصی جدید سنجش مستقیمTIBC ، جهت ساده نمودن و کاهش زمان آزمایش، هدف از انجام مطالعه مقایسه روش جدید سنجش مستقیم TIBC با روش رسوبی از نظر دقت و صحت آزمایش بود.
  روش کار
  تحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی 26 نمونه سرم افراد برای هریک از سطوح پایین، طبیعی و بالای TIBCبوسیله روش های رسوبی و مستقیم TIBC آزمایش گردید. برای بررسی دقت و صحت آزمایش از سرم کنترل تجاری استفاده شد.
  یافته ها
  در ارزیابی سطوح مختلف TIBC نمونه های افراد، اختلاف معنی داری بین روش های رسوبی و مستقیم مشاهده نگردید ) 26 / 5 = P ، 10 / 5= P ، 43 / 5= P ( بترتیب برای سطوح پایین، طبیعی و بالا(؛ گرچه در روش رسوبی اختلاف بیشتری میان نتایج وجود داشت. در ارزیابی دقت درون-سنجی روش ها، میانگین و ضریب تغییرات نتایج به ترتیب ) 1 / 5 )% 3 / 19 ± 2 / 415 و ) 5 / 2 )% 50 / 8 ± 9 / 456 حاصل شد. همچنین، در ارزیابی دقت بین-سنجی، میانگین و ضریب تغییرات بترتیب ) 8 / 14 )% 4 / 36 ± 3 / 420 و ) 9 / 0 )% 8 / 26 ± 8 / 426 بدست آمد. در آنالیز آماری صحت و دقت دو روش اختلاف معنی داری مشاهده نگردید ) 64 / 5 = P .)
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد، با توجه به صحت قابل قبول و عدم وجود اختلاف معنی دار میان روش های رسوبی و مستقیم، اما بدلیل سهولت انجام آزمایش و پایینتر بودن انحراف معیار و ضریب تغییرات در ارزیابی دقت درون-سنجی و بین-سنجی، میتوان روش مستقیم سنجش TIBC را جایگزین روش رسوبی نمود.
  کلیدواژگان: ظرفیت تام اشباع آهن) TIBC) روش رسوبی شیمیایی سنجش مستقیم دقت صحت
 • فاطمه سادات صفی الحسینی، مریم ساکی، اندیشه حامدی، حسن سعادتی، حسین لشکردوست * صفحات 42-48
  مقدمه
  به دلیل شیوع بالای افسردگی در جوامع امروزی و بهویژه در نوجوانان دختر و به دلیل حساس بودن این برهه از سن، این مطالعه با هدف تعیین شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر بجنورد در سال 1392 انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش بهصورت توصیفی – تحلیلی برروی 382 نفر از دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه در شهر بجنورد صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دو قسمتی بود که قسمت اول مشخصات فردی و قسمت دوم پرسشنامه استاندارد افسردگی بک بوده، که توسط دانش آموزان بصورت داوطلبانه تکمیل گردید. در نهایت داده ها با نرم افزارSPSS19 و آمار توصیفی و آزمونهای آماری منویتنییو، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری 25 / 2 = α آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین سنی دانشآموزان مورد بررسی 23 / 1 ± 1 / 16 سال بود. شیوع افسردگی خفیف، افسردگی متوسط و افسردگی شدید در بین دانش آموزان دختر، بهترتیب 2 / 23 درصد، 2 / 15 درصد و 8 / 1 درصد میباشد و همچنین نمره افسردگی با سن، معدل، نوع مدرسه و طلاق والدین ارتباط معنادار آماری داشت. از طرفی نمره افسردگی با متغیرهای رتبه تولد، تعداد فرزندان در خانواده، رشتهتحصیلی، تحصیلات والدین، شغل والدین، اعتیاد والدین و بیماری زمینهای در فرد ارتباط معناداری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دستآمده از این مطالعه، افسردگی در دانشآموزان دختر دبیرستانی شهر بجنورد از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است. توصیه می شود در زمینه افزایش عزتنفس، مهارتهای زندگی و نحوه برقراری ارتباط، تدابیر لازم در خانواده ها، مدارس و جامعه اندیشیده و اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: شیوع افسردگی عوامل خطر
 • الهام فداییان آرانی، فرخنده امین شکروی *، حمید توکلی قوچانی صفحات 49-55
  مقدمه
  سطح سواد سلامت بهداشتی در مراقبت و درمان بیماری های مزمن مانند دیابت تاثیر دارد هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین سواد سلامت و رفتارهای تغذی های در بیماران دیابتی نوع 2 در روستای کاغذی و حسین آباد شهرستان آران و بیدگل میباشد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که در سال 1649 بر روی 129 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 ، تحت پوشش دو خانه بهداشت روستای کاغذی و حسین آباد شهرستان آران و بیدگل انجام شد. نمونه گیری به صورت سرشماری و جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه های دموگرافیک، رفتارهای تغذی های و سواد سلامت بهداشتی بزرگسالان ایرانی( HELYA: Health Literacy For Iranian Adult ( انجام شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS17 و روش های آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آزمونهای آماری تی تست، ضریب همبستگی، آنالیز واریانسANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  39 نفر از ) 7 / 33 %( شرکت کنندگان زن بودند. 2 / 24 % کارگر، 3 / 9 % کارمند، 2 / 9 % بازنشسته، 9 % بیکار بودند. و بقیه خانه دار بودند. میانگین سنی، رفتارتغذیه ای و سواد سلامت شرکت کنندگان به ترتیب 97 / 4 ± 63 / 93 ، 93 / 2 ±63 / 17 ، 21 / 26 ± 119 بود. بین سواد سلامت و رفتارهای تغذی های ارتباط معنی داری وجود نداشته و نیز بین میانگین امتیازات سواد سلامت و سطح تحصیلات تفاوت معنا داری مشاهده شد ) 92 / 9 > P(. همچنین سواد سلامت دربین مردان و زنان اختلاف معنادار آماری وجودداشت ) 991 / 9 > P .)
  نتیجه گیری
  سواد سلامت درحد مطلوبی بوده ولی با توجه به پایین بودن نمره رفتارهای تغذی های پیشنهاد می شود که با برگزاری جلسات آموزشی توسط دست اندرکاران بهداشت، برای بیماران مبتلا به دیابت و بویژه زنان روستایی که نقش محوری در خانواده ها دارند بتوان باعث افزایش رفتارهای مطلوب تغذی های گردد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت رفتار تغذیه دیابت
 • غلامرضا گودرزی، نظام اصغری پور دشت بزرگ، ابوالفضل نعیم آبادی *، رضا قربانپور، محمد حیدری فارسانی، بایرام هاشم زاده، محمد جواد محمدی صفحات 56-65
  مقدمه
  طوفانهای گردوغباری که اغلب در مناطق خشک و نیمهخشک جهان روی میدهند حجم زیادی از ذرات معلق را با خود حمل میکنند و ازاینرو بهعنوان یکی از مهمترین معضلات زیستمحیطی در مقیاسهای منطقهای و بین المللی تلقی میگردند که شناخت منشا ورودی این گردوغبار، خصوصیات شیمیایی و عناصر موجود در این ذرات برای کنترل و ارزیابی اثرات آنها بر سلامت جامعه مهم هست.
  روش کار
  این مطالعه طی سالهای 91 و 90 و در محل مرکز تحقیقات کشاورزی و دانشکده بهداشت شهرستان اهواز طراحی گردید. در این مطالعه ذرات بر اساس روش رسوب سنج طی روزهای گردوغباری و عادی برداشت گردید. سپس مقادیر غلظتهای فلزات سنگین و ترکیب شیمیایی ذرات در شهر اهواز در روزهای گردوغباری و عادی اندازهگیری شد.جهت تعیین ساختار ذرات از آنالیزهای SEM ، XRD و جهت تعیین فلزات از دستگاه ICP_ MS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان میدهد کانی های اصلی گردوغبار ورودی به غرب ایران شامل کربناتها )کلسیت( و سیلیکاتها)کوارتز( است و فاز فرعی کانی ها نیز شامل دولویت میباشد. هرگاه منشا ذرات شمال شرق عربستان یا نواحی داخلی عراق در حوزه رسوبات تبخیری رودخانه های دجله و فرات باشد، نمونه های حاوی کانی ژیپس خواهند بود. سولفور، تیتانیوم، منگنز و فسفر بیشترین مقدار را در بین عناصر دارا میباشند.
  نتیجه گیری
  مقایسه غلظت فلزات و عناصر در روزهای عادی و گردوغباری نیز غلظت بیشتر این ترکیبات را در روزهای گردوغباری نشان میدهد و احتمالا ناشی از تماس بیشتر این ذرات با آلاینده های صنعتی و شهری میباشد. در صورت استنشاق این ذرات توسط ساکنین این منطقه میتواند یکی از مهمترین مخاطرات برای سلامت ساکنان نواحی غربی و جنوب غربی ایران باشد.
  کلیدواژگان: روش رسوب سنج ریزش ذرات اهواز فلزات سنگین
 • طاهره منصوری، اکرم فرهادی، وحیدرضا برهانی نژاد، افسانه کجایی بیدگلی، شهین دخت نوابی، رضا حسین آبادی * صفحات 66-73
  مقدمه
  مشارکت اجتماعی عامل تعیین کننده سلامت و بعد مهم و قابل اصلاح سالمندی موفق است. این مطالعه با هدف بررسی میزان مشارکت اجتماعی، علل و موانع موثر بر آن در سالمندان شهر خرم آباد انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه حاضر، مطالعهای توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است، که طی آن 286 نفر از سالمندان ساکن خرم آباد به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای و خوشهای انتخاب شدند، ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات فردی و«پرسشنامه مشارکت اجتماعی طرح بررسی سلامت جامعه کانادا» بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، آزمون ولچ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد، سطح معنی داری 16 / 1 > P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی سالمندان شرکت کننده در مطالعه ) 39 / 5 )± 58 / 59 بود، میانگین نمره مشارکت اجتماعی سالمندان ) 61 / 6 )± 15 / 11 از نمره کل 32 بود. بیماری ها 3 / 81 درصد، مشکلات مالی 6 / 72 درصد و عدم دسترسی فیزیکی 9 / 66 درصد به ترتیب مهمترین موانع مشارکت اجتماعی سالمندان بودند، بین متغیرهای سن و سطح درآمد با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری برقرار بود ) 111 / 1 > P(. طبق نتایج تحلیل رگرسیون تقریبا 35 درصد از واریانس مشارکت اجتماعی توسط متغیرهای سن، تحصیلات، شاغل بودن و داشتن مسکن شخصی تبیین میشود.
  نتیجه گیری
  علی رغم تمایل سالمندان میزان مشارکت اجتماعی آنها پایین بود، که نیاز به سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت رفع موانع و فراهم نمودن بستر مشارکت هر چه بیشتر این عزیزان دیده می شود .
  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی موانع عوامل سالمندان
 • وحید نجاتی *، فرشید علی پور، حسین پورشهریار صفحات 74-81
  مقدمه
  حافظه کاری نقشی مهمی در توانایی های مختلف شناختی و اختلالهای روانپزشکی کودکان ایفا میکند. هدف پژوهش حاضر، طراحی نسخه فارسی و بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در کودکان بود.
  روش کار
  مطالعه مقطعی حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده و بر 270 نفر از کودکان بهنجار 9 تا 12 ساله از هر دو جنس دختر و پسر مدارس منطقه یک تهران به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شد. نسخه دیداری آزمون کامپیوتری جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در کودکان در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت. در بررسی خصوصیات روانسنجی، از تحلیل عامل اکتشافی، آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی همزمان از آزمون فراخنای ارقام با استفاده از نرم افزار SPSS-22 مورداستفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که 5 مرحله آزمون جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در کودکان از خصوصیات روانسنجی مناسبی برخوردارند. آلفای کرونباخ این آزمون در این پژوهش 95 / 0 به دست آمد.درنهایت، وجود الگوهای خاص ضرایب همبستگی بین پنج مرحله نسخه فارسی ابزار دیداری جمع اعداد متوالی با فراخنای ارقام حاکی از روایی ملاکی خوب مقیاس بود.
  نتیجه گیری
  آزمون جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در کودکان خصوصیات روانسنجی رضایت بخشی در جامعه کودکان ایرانی دارد که میتواند مورداستفاده پژوهشگران و درمانگران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آزمون جمع اعداد دیداری متوالی سنجش حافظه کاری کودکان نسخه فارسی
 • عفت یزدانی، محبوبه سلیمان پور عمران * صفحات 82-89
  مقدمه
  با توجه به اهمیت برقراری ارتباط در مدیریت اثربخش کلاس درس، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی اساتید دانشگاه با کیفیت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اجرا گردید.
  روش کار
  پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی میباشد که با ابزار پرسشنامه و با روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال تحصیلی 94 - 1395 به تعداد 1820 بودند که مطابق کوکران 370 نفر به شیوه تصادفی طبقهای نسبتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون جی.ای ) 1990 ( و کیفیت تدریس سراج ) 8003 ( بود که روایی محتوایی آن تائید و پایایی آنها با ضریب آلفای کرونباخ 259 / 0و 918 / 0 محاسبه گردید. داده های تحقیق با همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار 80 SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که رگرسیون پیش بینی کیفیت تدریس با توجه به مولفه های مهارتهای ارتباطی معنی دار است ) 000 / 0 > P ، 16/381F= (. متغیر مهارتهای ارتباطی در زمینه مولفه بازخورد با ضریب بتای استاندارد 309 / 0میتواند به طور مثبت و معنی داری کیفیت تدریس را پیش بینی کند. مقدار R2 نشان میدهد 158 / 0 از واریانس کیفیت تدریس قابل تبیین است. مهارت کلامی و مهارت بازخورد با مقادیر همبستگی به ترتیب 451 / 0 ، 318 / 0 بازخورد بیشترین تاثیر را بر کیفیت تدریس و خودافشایی با 177 / 0 رابطه معکوس دارد.
  نتیجه گیری
  اساتید با تقویت مهارتهای کلامی و بازخورد میتوانند کیفیت تدریس خود را ترقی بخشند. مهارتهای ارتباطی بویژه بازخورد، عامل مهمی در افزایش اثربخشی تدریس محسوب میشود.
  کلیدواژگان: مهارتهای ارتباطی کیفیت تدریس مدیریت کلاس درس اساتید دانشگاه
 • علیرضا خداوندی، فهیمه علیزاده * صفحات 90-98
  مقدمه
  چویل گیاهی دارویی از خانواده چتریان است و از زمانهای قدیم در پزشکی کاربرد وسیعی داشته است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر مهاری عصاره های آبی و اتانولی برگ و ساقه گیاه چویل بر آنزیم آسپارتیل پروتئیناز ترشحی کاندیدا آلبیکانس انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی، 19 جدایه کاندیدا آلبیکانس از بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی در یاسوج جدا و شناسایی گردید. تاثیر ضدکاندیدیایی عصاره های آبی و اتانولی برگ و ساقه گیاه چویل درزمان تیمار 24 ساعت با استفاده از روش میکرودایلوشن براث مطابق دستورالعمل CLSI انجام گرفت. علاوه بر این، برای ارزیابی تاثیر ضدکاندیدیایی عصاره های گیاه مورد مطالعه، سنجش زمان مرگ سلول انجام شد. همچنین تاثیر مهاری تشکیل ریسه، فعالیت آنزیم آسپارتیل پروتئیناز و آنالیز میزان بیان ژن SAP1 موثرترین عصاره انجام شد.
  یافته ها
  داده های بدست آمده نشان داد که از میان عصاره های مورد مطالعه عصاره اتانولی برگ چویل تاثیر قابل ملاحظه ای( 95 / 9 > P ( علیه کاندیدا آلبیکانس داشت. تاثیر ضد قارچی عصاره اتانولی برگ گیاه چویل در غلظتهای معادل نصفMIC و برابر MIC با کاهش سلولها، کاهش تبدیل سلولهای مخمری به فرم ریسه و کاهش فعالیت آنزیم آسپارتیل پروتئیناز بوده است. در نهایت عصاره اتانولی برگ گیاه چویل در غلظت برابر MIC موجب کاهش معنا دار ) 68 / 1 بار(بیان ژن SAP1 شد. تاثیر دوز در همه پارامترهای آزمایش شده مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که عصاره اتانولی برگ چویل میتواند مهار کننده آنزیم آسپارتیل پروتیئناز کاندیدا آلبیکانس باشد. علاوه بر این، عصاره اتانولی برگ چویل میتواند بهطور چشمگیری در کاهش بیان ژنهای بیماری زایی کاندیدا آلبیکانس از جمله SAP1 تاثیر داشته باشد.
  کلیدواژگان: SAP1 چویل کاندیدا آلبیکانس ریسه
 • حمیدرضا شعبانی کیا *، علی وفایی نجار صفحات 99-106
  مقدمه
  با توجه به نقش مهم بیمارستانها در ارائه مراقبتهای سلامت به قربانیان بلایا، موضوع فراظرفیت بیمارستانی همواره مورد توجه گردانندگان بیمارستانها بوده است. لذا هدف مطالعه حاضر شناسایی راهکارهای فراظرفیت بیمارستانی در بلایا و عوامل مرتبط با آن بود.
  روش کار
  در این مرور نظام مند در مرحله اول کلید واژه های مناسب انتخاب شده و استراتژی جستجو تعیین گردید.سپس بانکهای اطلاعاتی خارجی و داخلی جستجو شده و از بین کل مقالات یافت شده، بر اساس معیارهای ورود و خروج، در مجموع 17 مقاله مرتبط در مرحله سوم انتخاب شدند. در مرحله چهارم اطلاعات مقالات منتخب استخراج گردیده و در مرحله آخر یافته های کلیدی این مقالات تفسیر شده و در قالب جداول تطبیقی گزارش گردیدند.
  یافته ها
  راهکارها و عوامل شناسایی شده در چهار حیطه تقسیمبندی گردیدند. بیشتر مطالعات حیطه نیروی انسانی به موضوع علل عدم حضور کارکنان بیمارستان در محل کارشان در زمان فراظرفیت بیمارستانی پرداختهاند. دو راهکار اصلی در حیطه افزایش فضاها، معلق کردن پذیرشها انتخابی و ترخیص زودرس میباشند. در حیطه دارو/تجهیزات، تامین برخی اقلام از قبیل داروها حمایتی پای های و اکسیژن برای فراظرفیت بیمارستانی ضروری شناخته شدند. کنترل رفت و آمدها به بیمارستان، تقسیمبندی فضاها و مشخص بودن وظایف همه کارکنان بیمارستان، از اجزای اصلی شناسایی شده در حیطه برنامه ها و ساختارهای بودند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی راهکارهایی چهار گانه برای فراظرفیت بیمارستانی وجود دارند که به کار گیری آنها میتواند بیمارستانها را در پاسخگویی و تامین هر چه بهتر خدمات سلامت مورد نیاز قربانیان بلایا توانمند سازد.
  کلیدواژگان: فراظرفیت بیمارستانی راهکارها بلایا
 • ابراهیم بازخانه، مهسا جعفرزاده حصاری *، زهرا جهانی، فاطمه جعفرزاده حصاری، معصومه صولتی صفحات 107-111
  مقدمه
  سندرم باردت بیدل ) BBS ( یکی از اتوزومال های نادر است که اختلالات چندگانه در اندامهای بدن ایجاد میکند و با چاقی شکمی، عقب ماندگی ذهنی، پلی داکتیلی، دیستروفی شبکیه، رتینوپاتی پیگمانته، هیپوگنادیسم و یا هیپوژنیتالیسم و نارسایی کلیه شناخته میشود. علائم و نشانه های این بیماری حتی در میان اعضای یک خانواده و در بین مبتلایان متفاوت است.
  گزارش مورد: در این مقاله یک پسر 8 ساله و یک دختر 1 ساله با نشانه های واضح سندرم باردت بیدل معرفی میگردد.والدین این خواهر و برادر هیچ نسبت فامیلی ندارند.
  نتیجه گیری
  باردت بیدل نشانگان نادر، اغلب فراموش شده یا تشخیص داده نشده است که باید بی درنگ توسط پزشکان متخصص کودکان شناسایی و به موقع به متخصصین چشم، غدد و کلیه ارجاع داده شود. با توجه به وفور بیشتر این سندرم در میان ازدواجهای فامیلی و عدم خویشاوند بودن والدین این کودکان، اهمیت مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک جهت کلیه زوجین بخصوص زوجین دارای شجره فامیلی این بیماری مشخص میگردد.
  کلیدواژگان: سندرم باردت بیدل مانه و سملقان
|
 • Ali Esrafily, Mahdi Farzadkia, Ahmad Jonidi Jafari, Maryam Izanloo * Pages 1-8
  Background and Objectives
  Today, the presence of organic and toxic pollutants is considered one of the most serious environmental problems of the world in water resources. Based on this, methods have been developed to treatment wastewater containing toxic pollutants. In recent years, one of the methods considered by researchers is the process of adsorbing contaminants with magnetic nanoparticle. Therefore, the purpose of this study is to investigate the absorption of 2,4-D herbicide from aqueous solution by a Fe3O4@SiO2-NH2 synthesized nanoparticle.
  Material &
  Methods
  The synthesis of Fe3O4@SiO2-NH2 is done by co-precipitation methods. The characteristics of prepared adsorbent were determined by SEM, FTIR, XRD and EDX. In this study, we have investigated the effects of pH, initial concentration of pollutant, absorbent dose, at the time of 0-120 min on the removal efficiency of 2,4-D from aqueous solutions. Also, the kinetic equations and equilibrium isotherm studies were conducted.
  Results
  The optimum pH and contact time obtained was 6 and 30 minutes, respectively. Also, increasing contact time from the onset of the process to the balance time of 60 minutes, the absorption capacity of 2,4-D is raised 65.3%. The results of the kinetic equations and isotherms showed that the process of adsorption of the 2,4-D follows the second order kinetic equation and Langmuir isotherm((R2> 0.99). Also, the investigation from thermodynamic parameters showed that the adsorption is endothermic and spontaneous.
  Conclusion
  The results of the adsorption experiments showed that the application of synthesized nanoparticles Fe3O4@SiO2-NH2 is a good method for the removal of 2,4-D due to quick and easy separation and no secondary pollution in solution.
  Keywords: Absorption, Fe3O4@SiO2, NH2 nanoparticles, 2, 4, dichlorophenoxy acetic acid, kinetic, isotherm
 • Hamid Tavakoli Ghouchani, Hossein Lashkardoost, Morteza Esmaielzadeh Kavaki, Rajabali Hokmabadi * Pages 9-14
  Introduction
  In universities and organizations, professional ethics are under the influence of organizational culture. Organizational culture is a set of shared meanings and values, which connect members together. The present study aimed at investigating the relationship between organizational culture and professional ethics among the faculty members of North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran.
  Methods
  The current descriptive, analytical research was conducted on 83 faculty members of North Khorasan University of Medical Sciences through census in 2015. Professional ethics and organizational culture questionnaires were used to collect data. Data were analyzed by one-sample t test, Pearson correlation coefficient, and ANOVA with SPSS version 19.
  Results
  The mean scores of organizational culture and professional ethics subscales were 162.1 ± 20.8 and 63.5 ± 5.2, respectively. The mean score of organizational culture was at enough good level, while that of professional ethics good. There was no significant relationship between organizational culture and professional ethics in the current study (P > 0.05). There was also no significant relationship between organizational culture and professional ethics in terms of age, gender, and work experience; a significant relationship was only observed between the level of education and professional ethics in the studied population (P
  Conclusions
  Based on the viewpoints of the studied faculty members, professional ethics is at good level in North Khorasan University of Medical Sciences. To institutionalize professional ethics in the university, the managers and officials are recommended to take con.
  Keywords: Ethic Professional Organizational Culture Faculty Members
 • Fatemeh Jafarzadeh, Saber Raeghi, Mohsen Abad, Farhad Vafaee, Seyed Javad Tabaei *, Mahsa Jafarzadeh Hesari Pages 15-19
  Introduction
  Hydatidosis is one of the most common diseases in humans and livestocks caused by the larval stage of Echinococcus granulosus. The hydatid cyst are occurred in different organs of humans as the intermediate hosts. The economic burden of the disease in Iran is very high.
  Methods
  The current retrospective study was conducted from 2007 to the beginning of 2015 in hospitals and health centers of Bojnourd, Iran, on 90 people who underwent surgery for hydatid cyst. In 60 subjects protoscolex was observed in the germ layer tissue of hydatid cyst studied using DNA extraction and molecular phylogenetic methods.
  Results
  A total of 90 patients were enrolled in the current study and followed up for 6 years. Based on the results obtained from enzymatic restriction of ITS1, RsaI, and HpaII, and COX1 sequences, all species isolated in the current study were sheep strain (G1). The COX1 gene sequences were registered in GeneBank with accession numbers KY485993 to KY486007. Phylogenetic analysis of COXI sequences showed the highest likelihood with G1 sheep strain using the maximal likelihood method.
  Conclusions
  Based on the demographic characteristics of the patients, the genotype of the parasite, and host-parasite relationships, the apropriate treatment and tramsmisson pattern are easy to achieve; moreover, proper prevention programs can be performes for rural sectors.
  Keywords: Hydatid Cyst Phylogenetic Bojnurd Epidemiology
 • Rohollah Haghshenas, Zahra Jamshidi, Saeid Doaei *, Maryam Gholamalizadeh Pages 20-26
  Introduction
  Low serum vitamin D levels, and obesity/overweight are 2 common complications of teenagers. The current study aimed at examining the effect of high intensity interval training (HIIT) on serum levels of vitamin D and anthropometric parameters in adolescents with overweight.
  Methods
  A total of 96 students from 2 schools of District 5 of Tehran Municipality, Iran, were selected using the random cluster sampling method and assigned into 2 groups of intervention and control. In the intervention group, the HIIT training program was performed 3 times a week in 40-minute sessions for the total of 6 weeks, while in the control group, the program was limited to walking around the school yard. In 2 stages, before and after the intervention, blood samples were taken from participants and their anthropometric parameters were measured. The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used to measure serum vitamin D level in the study participants. Anthropometric parameters including weight, body mass index (BMI), fat mass, and lean body mass were measured by a digital scale and a bioimpedance analyzer.
  Results
  Serum vitamin D level increased significantly at the end of the training program in the intervention group compare with the control group (P = 0.003). There was no significant difference in the anthropometric measures between the intervention and control groups as well as the pretest and posttest anthropometric measures of the intervention group.
  Conclusions
  Based on the results of the current study, HIIT training program improved serum vitamin D level in adolescents with overweight compare with the controls, but it had no impacts on the anthropometric measures. Further studies on genders, different age.
  Keywords: High_Intensity Interval Training Vitamin D Anthropometry
 • Habibeh Sadat Shakeri, Arash Akaberi, Mitra Ahadi, Maryam Soleimanpour, Seyed Hassan Seyed Sharifi * Pages 27-33
  Introduction
  Iodine deficiency is associated with a wide range of disorders such as goiter and hypothyroidism. The present study aimed at evaluating the levels of urinary iodine (UIE), thyroid stimulating hormone (TSH), and thyroid hormones (FT3 and FT4) as well as their intercorrelations in thyroids dysfunction among the operating room staff in Bojnurd, North Khorasan Province, Iran.
  Methods
  The current descriptive-analytical study was performed on 65 operating room staff in Bojnurd, in 2014. After obtaining the informed consent from all the participants, a demographic questionnaire was completed for each of them. Then, serum FT4, FT3, TSH, and anti-TPO (anti-thyroid peroxidase antibodies) as well as UIE levels were measured for each subject. Results of the clinical tests were analyzed with SPSS version 21 using chi-square test and logistic regression. P
  Results
  In the current study, 65 subjects were studied of which 49 (75.4%) were female and 16 (24.6%) male. The mean age of the participants was 32.08 ± 7.9 years. Level of TSH in 93.8% of the cases was within the normal range and 6.2% had above normal measures. FT4 and FT3 levels in 95.5% of the cases were normal and in 5.1% above normal limits. The mean UIE in 81.5.8% of the current study cases was normal.
  Conclusions
  Based on the results obtained in the current study, none of the subjects had iodine deficiency. Given that the current study findings cannot be generalized to the total population of North Khorasan Province, further studies to evaluate iodine status in larger sample sizes are recommended.
  Keywords: Introduction: Iodine deficiency is associated with a wide range of disorders such as goiter_hypothyroidism. The present study aimed at evaluating the levels of urinary iodine (UIE)_thyroid stimulating hormone (TSH)_thyroid hormones (FT3_FT4)
 • Shadi Sharifi, Mohammad Javadzadeh, Ali Sherafatnia, Ghorbani, Elham Sharifian, Amirhosein Khoshi * Pages 34-41
  Introduction
  Total iron binding capacity (TIBC) assay is important investigation of body iron state. The most common method is chemical-precipitation reference method with pre-analysis step. New diagnostic approaches for direct measurement of TIBC have been proposed to streamline and reducing the time of analysis. The aim of study was to compare of accuracy and precision of TIBC direct assay with precipitation method.
  Methods
  Under standard laboratory condition, twenty-five individual's serum samples for each of the low, normal and high TIBC levels were analyzed by both precipitation and direct methods. To investigate of analytical accuracy and precision, the ssayedcommercial serum-control was used.
  Results
  There were not significant difference between different serum-TIBC levels which analyzed by precipitation and direct methods (P=0.25, P=0.17 and P=0.34 for ow, normal and high levels, respectively); however, there were more differences between serum-TIBC that analyzed by precipitation method. To investigate of within-run -run 9%) for precipitation and direct methods, respectively. However, there were not significant differences in accuracy and precision between two methods (P=0.53).
  Conclusions
  The results showed that despite of allowable accuracy and no significant differences between precipitation and direct methods of TIBC measurement, because of lower standard deviation and CV%, and also simplicity of direct assay, it is suggested that the direct assay can be replace instead of precipitation method.
  Keywords: Total Iron Binding Capacity (TIBC) Chemical precipitation Direct assay Precision Accuracy
 • Fatemeh Sadat Safi-Al-Hosseini, Maryam Saki, Andishe Hamedi, Hassan Saadati, Hossein Lashkardoost * Pages 42-48
  Introduction
  Due to the high prevalence of depression in modern societies, particularly among female adolescents, and high sensitivity of this age, the current study aimed at determining the prevalence of depression among female high school students in Bojnurd.
  Methods
  The current cross sectional study was conducted on 384 female high school students in Bojnurd, North Khorasan Province, Iran in 2016. The data collection tool was a 2-part questionnaire; first part included demographic information and the second part was the Beck depression inventory. The questionnaire was completed by the students voluntarily. Data were analyzed with SPSS version 20 using descriptive statistics, the Man-Whitney U, Kruskal-Wallis, and Spearman correlation tests.
  Results
  The mean age of the students was 16.1 ± 1.03 years; of the total 384 subjects, 5.1% reported parental divorce and 10.1% parental addiction. Most of the students (50.8%) were educated in public schools. The results of the current study showed that 43.7% of the study subjects had mild, 15.4% moderate, and 1.8% severe depression. A significant relationship was observed between the depression and age, grade, type of school (private/public), and parental divorce in the current study.
  Conclusions
  Based on the results of the present study, the prevalence of depression is relatively high among female high school students in Bojnurd. It is recommended to take necessary measures in order to promote self-esteem, as well as life and communication skills at family, school, and society levels in adolescents.
  Keywords: Prevalence Depression Risk Factors
 • Elham Fadaiyan Arani, Farkhonde Amin Shokravi *, Hamid Tavakoli Ghouchani Pages 49-55
  Introduction
  The level of health literacy is important to take care and treat patients with chronic diseases, such as diabetes. The current study aimed at determining the relationship between health literacy and nutrition behaviors in patients with type 2 diabetes mellitus in the 2 villages of Kaghazi and Husseinabad in Aran and Bidgol, Isfahan Province, Iran.
  Methods
  The current descriptive, analytic study was performed on 120 patients with type 2 diabetes in 2 rural health houses of Hosseinabad and Kaghazi villages in 2016. The census sampling method was used. Data were gathered using demographic questionnaire, nutrition behaviors, and HELIA (Health Literacy for Iranian Adults).The collected data were analyzed with SPSS version 17, using descriptive statistics (mean and standard deviation), t test, correlation coefficient, and analysis of variance (ANOVA).
  Results
  In the current study, 80 (66.7%) subjects were female; 29.2% were worker, 5.8% employee, 4.2% retired, 5% unemployed, and the rest were housewives. The mean age of the participants was 48.88 ± 9.57 years. In addition, the mean scores of nutrition behavior and health literacy of the participants were 17.38 ± 2.56, 114 ± 23.21, respectively. The findings of the current study indicated no significant relationship between health literacy and nutrition behaviors, although there was a significant relationship between health literacy and education (P
  Conclusions
  Health literacy is desirable at the level of Iranian community, but due to the lower scores of nutrition behaviors, it is suggested to hold training sessions by health practitioners for patients with diabetes, especially rural females who play a major role in families in order to increase the level of health literacy and optimal nutrition behaviors.
  Keywords: Health Literacy Nutrition Behavior Diabetes
 • Gholamreza Goodarzi, Nezam Asgharipour Dashtbozorg, Abolfazl Naimabadi *, Reza Ghorbanpoor, Mohammad Hedari, Bayram Hashemzadeh, Mohammad Javad Mohammadi Pages 56-65
  Introduction
  Dust storms often occur in arid and semi-arid areas, which carry large amounts of particulate matter and accordingly are considered as one of the most important regional and international scales environmental issues; hence, understanding the origin of such dusts, and determining chemical properties and elements available in the particles in order to evaluate their impact on public health are of great importance.
  Methods
  The current study was performed from 2011 to 2012 in Agricultural Research Center and Health School of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran. In the present study, different deposit-gauge samples were collected in the normal and dusty days. Then, the concentration of heavy metals and chemical composition of the collected particles were determined. The X-ray diffraction (XRD) and ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) were used to determine the feature structure of the chemicals and identify metals in the particles.
  Results
  The results showed that carbonates (calcite) and silicates (quartz), followed by dolomite, were the main components of mineral dust transferring from Western Middle East to Iran. It is evident that particles originated from North-East Saudi Arabia or areas inside Iraq on the Euphrates and Tigris rivers in the evaporate deposits mostly contain gypsum, while sulfur, titanium, manganese, and phosphorus are the most abundant elements.
  Conclusions
  Comparison of the concentration of compounds on the normal and dusty days showed that the concentration of particles was higher in dusty days, which may result from higher exposure of such particles to industrial zones and urban areas air pollutants. Hence, inhalation of such dusts is one of the most important life threatening factors to the residents of the Western and Southwestern Iran.
  Keywords: Deposit Gauge Precipitations Particles Ahvaz Heavy Metals
 • Tahereh Mansouri, Akram Farhadi, Vahid Reza Borhaninejad, Afsaneh Kojaie Bidgoli, Shahin Dokht Navvabi Rigi, Reza Hosseinabadi * Pages 66-73
  Introduction
  Social participation is an important and modifiable dimension of healthy and successful aging. The current study aimed at determining the level of social participation as well as its related factors and barriers to the elderly people in Khorramabad, Iran.
  Methods
  The current cross sectional study was performed on 285 elderly people living in Khorramabad in 2015. The Canadian community health survey (CCHS) and the social participation questionnaire were used to collect data. Statistical analysis was performed with SPSS software version 20 using independent t test, the Welch test, Pearson correlation, and linear regression. The level of significance for all the tests was set to P
  Results
  The mean age of the older people in the current study was 69.68 (± 6.39) years. The mean score of social participation for the study participants was 10.06 ± (5.50). Disease (81.3%), financial problems (72.5%), and lack of physical accessibility (55.9%) were respectively the main barriers to social participation. There was a significant relationship between age, gender, marital status, housing status, level of education, occupation, income, and social participation.
  Conclusions
  Despite willingness of the elderly people in the current study, their social participation was low. Officials are suggested to make policies and develop plans in order to remove the barriers and provide a platform to promote social participation among seniors.
  Keywords: Social Participation Barriers Factors Elderly
 • Vahid Nejati *, Farshid Alipour, Hossien Pour Shariar Pages 74-81
  Introduction
  Working memory plays an important role in different cognitive abilities and psychiatric disorders. The current study aimed at designing the Persian version and evaluating the psychometric properties of the paced auditory serial addition task (PASAT) to measure working memory in children.
  Methods
  The present cross sectional, correlational study was conducted on 240 normal children aged 8 to 12 years. PASAT is used to evaluate working memory. Exploratory factor analysis and Cronbach's alpha were used to evaluate the validity and reliability of the test. Digit span test was also used to evaluate the concurrent validity. Data were analyzed with SPSS version 22 using the Pearson correlation coefficient.
  Results
  Exploratory factor analysis showed the satisfactory results of a 5-stages serial test to assess psychometric properties of PASAT in order to measure working memory in children. Cronbach's alpha was 0.85. The correlation between different stages of PASAT and digit span test was significant that confirmed concurrent validity of the test.
  Conclusions
  PASAT is a proper test to measure working memory in children with satisfactory psychometric properties.
  Keywords: Paced Auditory Serial Addition Task Working Memory Children Iran
 • Effat Yazdani, Mahboubeh Soleimanpouromran * Pages 82-89
  Introduction
  Due to the important role of communication in effective classroom management, the current study aimed at examining the relationship between communication skills and quality of teaching among the lecturers of North Khorasan University of Medical Sciences from the viewpoint of medical students in 2015.
  Methods
  The current descriptive correlational study was conducted on a total of 1280 medical students of Northern Khorasan University of Medical Sciences; the sample size was calculated by the Morgan table formula and accordingly, 370 subjects were selected using the stratified random method. Data collection tools were the Barton G.A. communication skills and the Suraj teaching quality questionnaires. The validity of the questionnaires was confirmed and their reliability was also assessed by Cronbach’s alpha (the Barton communication skills = 0.859, and the Siraj teaching quality = 0.912). The obtained data were analyzed with SPSS version 20 using Pearson correlation and multivariate regression tests.
  Results
  The results showed a significant positive relationship between communication skills and quality of teaching in the university lecturers; for instance, by increasing communication skills, the quality of teaching was also increased. The study found a significant direct correlation between verbal and feedback skills- while feedback skills had higher correlation- with quality of teaching. The adverse correlation was also observed between self-presentation and quality of teaching.
  Conclusions
  There is a significant positive relationship between communication skills and quality of teaching among the university lecturers. Also, feedback-skill is an important factor in increasing the lecturers’ quality of teaching and classroom management.
  Keywords: Communication Skills Quality of Teaching Classroom Management University Lecturers
 • Alireza Khodavandi, Fahimeh Alizadeh * Pages 90-98
  Introduction
  Chavill, Ferulago carduchorum Boiss, a member of Apiaceae family, has been extensively used from ancient times. The present study aimed at evaluating the inhibitory effect of aqueous and ethanolic extracts of chavill leaf and stem on aspartyl proteinase secreted from Candida albicans.
  Methods
  The current cross sectional study was conducted on 10 C. albicans species isolated from immunocompromised patients in Yasooj, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Iran. The anticandidal activities of the aqueous and ethanolic extracts of chevill leaf and stem were evaluated using the 24-hour broth microdilution CLSI (the Clinical and Laboratory Standards Institute) method. In addition, time-kill test was carried out to evaluate anticandidal activities of the extracts. Also, hyphal formation, Sap enzyme activity, and SAP1gene expression were investigated on the best plant extract tested.
  Results
  The current study data indicated that ethanolic extract of chavill leaf represented the highest antifungal activity compared with those of the other extracts (P
  Conclusions
  The results of the current study indicated that ethanolic extract of chavill leaf has an inhibitory effect on aspartyl proteinase secreted from C. albicans. In addition, the ethanolic extract of chavill leaf can significantly reduce the expression of virulence genes such as SAP1 in C. albicans.
  Keywords: Candida albicans Chavill Hypha SAP1
 • Hamidreza Shabanikiya *, Ali Vafaee Najar Pages 99-106
  Introduction
  Since providing health care services to victims of disasters is the main role of hospitals, finding solutions to overcome surge capacity is always considered by the hospital administrators. Therefore, the current study aimed at finding strategies to overcome hospitals surge capacity in disasters and its related factors.
  Methods
  The current systematic review was performed in 5 phases. In the first phase, appropriate keywords were selected and the search strategy was determined. Second, internal and external databases were searched. Third, of the obtained literature, those related to the study objectives and met the inclusion criteria were selected. A total of 17 papers were selected and the relevant data were extracted from them. Fourth and fifth, the keywords were extracted out of the papers and then, interpreted and compared in tables.
  Results
  The identified strategies and factors were categorized in five areas. In the area of manpower, most studies addressed the absence of healthcare staff from work during the hospital overcapacity in disasters. Two main strategies suggested to cope with hospital overcapacity were cancelling elective admissions and early discharge of patients. In the area of medications/equipment, some items such as basic supportive medications and oxygen were considered as essentials for hospital surge capacity. Controlling commutes to the hospital, separating the spaces, and allocation of tasks among staff ere the main structural and strategic suggestions to overcome hospitals overcapacity.
  Conclusions
  Application of the strategies identified in the current review can help authorities to better overcome hospitals overcapacity in disasters.
  Keywords: Hospital Surge Capacity Strategies Disasters Extensive Literature Review
 • Ebrahim Bazkhane, Mahsa Jafarzadeh *, Zahra Jahani, Fatemeh Jafarzadeh, Masoumeh Solati Pages 107-111
  Introduction
  The Bardet-Biedl syndrome (BBS) is a rare autosomal recessive disorder that involves multiple organs; the symptoms are central obesity, mental retardation, polydactyly, retinal dystrophy, retinitis pigmentosa, hypogenitalism, hypogonadism, and renal failure; however, the signs and symptoms of this condition vary among affected individuals, even among members of a family.
  Case report: Here in the current paper, authors reported the cases of an 8-year-old male and a 7-year-old female from Mane & Samalqan in North Khorasan Province, Iran, with obvious signs of Bardet-Biedl syndrome, while no familial relationships between their parents.
  Conclusions
  Bardet-Biedl syndrome, a rare often forgotten or undiagnosed disorder, should be promptly diagnosed by pediatricians and timely referred to the ophthalmologist, endocrinologist, and nephrologist. Although this syndrome is mostly reported among the offspring of consanguineous marriage, the current reported cases were the children of non-familial marriages. Hence, genetic testing before getting married, particularly between relatives, is highly recommended.
  Keywords: Bardet, Biedl Syndrome Mane, Samalqan Genetic Counselling