فهرست مطالب

ادب عربی - سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدعلی آذرشب، علی اکبر محمدی * صفحات 1-15
  آل میکال، از برجسته ترین خاندان های ایرانی هستند که نیاکان آنها پادشاهی سغد و سمرقند پیش از اسلام را عهده دار بودند و بعدها با پیوستن به خلافت عباسی، گرایش شدیدی به زبان و ادب عربی پیدا کردند. امیر ابوالفضل میکالی (فوت 436ق) ادیبی برجسته بود که آوازه اش تا دور دست ترین مناطق غرب اسلامی پیچید و دیوان شعر و رسائل وی که انباشته از صنعت تجنیس و سجع بود، مورد مطالعه، استناد و تحسین قرار گرفت. با توجه به وجود ابهاماتی درباره شخصیت و به ویژه آثار او، نگارندگان در این جستار، کوشیده اند با تحقیقی تاریخی شخصیت علمی و ادبی او را تبیین کنند و پژوهشی نوین در آثار وی، به خصوص آثار نویافته به دست دهند. معرفی چندین کتاب جدید که دست نوشته هستند و از دید پژوهشگران پنهان بوده اند و نیز بیان مختصرگونه ای از محتوای آنها و نیز تبیین ابهامات موجود در آثار میکالی، از نتایج این تحقیق به شمار می رود.
  کلیدواژگان: ادب عربی، آثارپژوهی، نسخه های خطی، آل میکال، ابوالفضل میکالی
 • سید محمدرضا ابن الرسول *، مرضیه قربان خانی، نصرالله شاملی صفحات 17-35
  نظریه نظم جرجانی از نظریاتی است که در بلاغت عربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علت این امر را می توان گستردگی ابعاد، شمول و توجه آن به جنبه های مختلف دستوری، معنایی و زیباشناختی دانست. این نظریه با وجود تقدم زمانی بر نظریات مطرح شده در زبان شناسی معاصر، با بسیاری از این آنها ارتباط دارد و با اندک تاملی می توان نقاط مشترک زیادی بین این نظریه و نظریات معاصر یافت. یکی از این نظریات، نظریه بافت موقعیت زبانی است که فرث مطرح کرد. پژوهش حاضر در رویکردی تطبیقی، این دو نظریه و نقاط اشتراک آنها را بررسی می کند تا از این منظر، نقاط قوت و ضعف هریک آشکار شود تا در پرتو آن، این دو نظریه یکدیگر را تکمیل کنند و در مطالعات بلاغی- ادبی برای محققان سودمندتر واقع شوند. از یافته های این پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: اهتمام هر دو نظریه به بافت زبانی، تقارب بین مفهوم سیاق نزد جرجانی و مفهوم بافت نزد فرث، جامعیت نظریه بافت موقعیت در مقایسه با نظریه نظم جرجانی، شباهت نظریه بافت موقعیت و موضوع اقتضای حال و خطاب در بلاغت عربی.
  کلیدواژگان: نظریه نظم، نظریه بافت موقعیت، بافت و سیاق، عبدالقاهر جرجانی، جی، آر فرث
 • محمد ابراهیم خلیفه شوشتری *، رقیه خرمی صفحات 37-54
  نسخه شرح المفصل کاشی به زبان عربی برجای مانده از قرن 7 و 8 هجری است که نویسنده در آن با نثری روان و به گونه ای علمی و دقیق به شرح کتاب المفصل زمخشری پرداخته است. این نسخه سرشار از نقل قول ها و نظرات بزرگان نحو است، اما نویسنده تنها به ذکر نظرات ایشان اکتفا نکرده، بلکه در موارد بسیاری با تکیه بر استدلال های سماعی و قیاسی به اظهارنظر می پردازد. این نویسنده ایرانی مسلط به زبان عربی از منابع سماع همچون قرآن، حدیث، شعر و مثل بسیار بهره برده است که این امر نشانگر جایگاه علمی والای اوست. او در اکثر موارد با زمخشری هم عقیده است و در اثبات نظرات زمخشری از شیوه ای روشن و به دور از اصطلاحات پیچیده منطقی بهره برده است، اما در موارد اندکی که با زمخشری اختلاف نظر دارد، با عباراتی متواضعانه و مودبانه بر نظرات وی ایراد می گیرد. می توان با بررسی موضع گیری های کاشی دریافت که پیرو مکتب بصره بوده است. این جستار به معرفی نسخه مذکور و مولف آن، بررسی سبک نویسندگی و گرایش نحوی مولف و استدلال های به کار رفته می پردازد.
  کلیدواژگان: نسخه خطی، نحو، شرح المفصل، عبدالعزیز کاشی، زمخشری
 • حمیدرضا میرحاجی *، زهراء کرم زادگان صفحات 55-71
  واژه ها، اصطلاحات و ترکیبات، اسلوب ها و ساختارهای جمله، پیش فرض ها و مفروضات نویسنده، مبانی و اصول اساسی و اولیه، عوامل سرنوشت ساز و نقش آفرین در فرایند معنایابی متون دستوری هستند.«الکتاب»به عنوان اولین کتاب مدون در زمینه صرف و نحو زبان عربی، نیز از این اصول زبانی و برون زبانی مستثنی نیست. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی وبا استناد به اصطلاحات علم اصول، به بررسی تعدادی از واژگان کلیدی «الکتاب» می پردازد که در سنگ بنای «الکتاب» به وفور از آن ها استفاده شده است و اصولی چون ترادف، تضاد، اشتراک لفظی، حقیقت لغوی و عرفی بر آن ها اعمال گردیده است. تلاش نگارندگان بر این بوده است که با بررسی تطبیقی مسائل مطرح شده بر برش هایی از متن کتاب، تاثیر مستقیم واژگان بر متن، به مخاطب نشان داده شود و عواقب سوء فهم واژگانی به وی گوشزد گردد.
  کلیدواژگان: متون دستوری، الکتاب سیبویه، علم اصول، معنا یابی، رمز گشایی
 • سعدالله همایونی *، هدی یزدان صفحات 73-91
  تجزیه و تحلیل مقابله ای زبان ها یکی از مهم ترین راه های شناخت آنها و زمینه ساز پیدایش الگوهایی منسجم به منظور آموزش سطوح مختلف واژگانی، دستوری، معناشناختی و کاربردشناختی به شمار می آید. در این راستا بررسی مقابله ای دستوری زبان فارسی و عربی در سطح نظام جمله مسئله پژوهش حاضر است. نگارندگان در صدد هستند تا با روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد مقابله ای دو زبان عربی و فارسی را در سطح نحوی(نظام جمله) از منظر معناشناختی مورد واکاوی قرار دهند. برای تحقق تقابل نحوی، معیاری مشترک بین دو زبان معرفی شده که مباحث نحوی را در سه حوزه گروه، جمله واره و جمله بررسی می کند، این معیار مبتنی بر معنا است. بر این اساس هر کلام معناداری یا به صورت جمله ساده بیان می شود و یا به صورت جمله مرکبی است که خود حداقل از دو جمله واره تشکیل می شود. با این شیوه دسته بندی، تغییرات ساختاری نظام جمله به هنگام انتقال معنا در دو زبان مورد واکاوی قرار گرفته است تا راهگشای مترجمان و زبان آموزان باشد.
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل مقابله ای، دستور زبان فارسی و عربی، تعادل در ترجمه، تقابل نظام نحوی، نظام جمله
 • احسان اسماعیلی طاهری * صفحات 93-112
  یاء نسبت، پرکاربردترین و متداول ترین پسوند و یکی از ساده ترین افزارهای صفت ساز در هر دو زبان عربی و فارسی است که از اتصال آن به پایان اسم های مختلف صفت های دارای معانی گوناگون ایجاد می شود. این گفتار بر آن است در حد بضاعت خود، ضمن اشاره به آن معانی گونه گون در عربی و فارسی، پاره ای همسانی ها و ناهمسانی ها را در این زمینه بنمایاند. از مهم ترین نتایج این گفتار این است که بیشتر معانی و کارکرد های حاصل از چسبیدن پسوند یاء نسبت به کلمه پایه مانند تعلق به یک اقلیم یا ملیت و نژاد، وابستگی به یک چیز، شباهت در شکل یا رنگ، بیان جنس و ماده یک چیز، پیشه و فروشندگی، مذهب و کیش، معنای فاعلی یا مفعولی، قابلیت و لیاقت، دارندگی و... در هر دو زبان عربی و فارسی همسان اند، ولی در کارکرد هایی مانند آلوده بودن به یک چیز، اعتیاد به مصرف ماده ای، مطابقت با یک چیز، محل خرید و فروش یک چیز و... ناهمسانند . به طور کلی همسانی های این پسوند و کارکرد های آن در هر دو زبان بیشتر از ناهمسانی های آنهاست.
  کلیدواژگان: منسوب سازی، اسم منسوب، اسم منسوب الیه، صفت نسبی، یاء نسبت
 • محمد پاشایی مهترلو *، پرویز احمدزاده هوچ، محمد تاروردی نسب صفحات 113-126
  جمله شرط به جمله ای گفته می شود که ادات شرط در صدر آن قرار بگیرد و وقوع آن مشروط باشد.ساختار نحوی شرط در زبان عربی بر پایه دیدگاه های مختلف تحلیل شده است، ولی دستورنویسان درباره برخی عناصر آن اتفاق نظر ندارند و ماهیت این ساختار ازنظر زبان شناسی چندان روشن نیست و درباره هسته و وابسته این اسلوب نیز تحقیق اساسی صورت نگرفته است. این پژوهش دیدگاه های دستورنویسان را درباره عناصر ساختمانی جمله شرطی بررسی و آن را با روش توصیفی- تحلیلی نقد و ارزیابی کرده است. در مقاله حاضر ساختار شرط، تحلیل و رابطه جمله ها (جمله هسته و وابسته) مشخص شده است و سپس نقش نحوی، حالت نما و وجه شرطی فعل تبیین و تفاوت آنهایی که اغلب دستورنویسان یکسان انگاشته اند، بیان می گردد. همچنین مکرر بودن نقش برخی ساخت های پیشتاز (ادات شرط+ جمله پیوندی) در این اسلوب اثبات شده است و به عنوان گروه اسمی یا قیدی در نظر گرفته شده اند و سپس نقش دو سویه برخی ادات شرط در جمله های هسته و وابسته اثبات می شود.
  کلیدواژگان: اسلوب شرط، هسته، وابسته، گروه، رابطه جمله
 • ناصر زارع * صفحات 127-142
  غالبا گمان بر این است که پیوند زبان فارسی با زبان عربی، محدود به واژگان معرب است؛ ولی شواهد تاریخی نشان می دهد که ارتباط میان این دو زبان، ریشه دارتر از واژ گان معرب است. پسوند «الف و نون»، شاهدی مهم در پیوند با تاثیر و نفوذ ریشه دار زبان فارسی در زبان عربی است. از خویشکاری های این پسوند فارسی، نسبت ساز بودن آن است؛ اما نکته جالب توجه، حضور این پسوند در شماری از اعلام تاریخی بصره است. نخستین کسی که به این نکته اشاره کرده، یاقوت حموی در کتاب معجم البلدان است. سده ها پس از یاقوت، ناجی معروف، مورخ معاصر عراقی به این موضوع پرداخت و سخن یاقوت را نادرست انگاشت و این پسوند را نه پسوند نسبت ساز فارسی بلکه نشانه مثنای عربی تلقی نمود. ایشان به تخطئه سخن یاقوت بسنده نکرد، بلکه فراتر از این، پسوند «الف و نون» جمع فارسی را نیز همان الف و نون مثنای عربی دانست که وارد زبان فارسی شده و معنای جمع پیدا کرده است. شواهد عینی تاریخی و زبانی نشان می دهد که سخن ناجی هم در ارتباط با نظر یاقوت و هم در پیوند با نشانه جمع فارسی، نادرست می نماید.
  کلیدواژگان: اعلام، الف و نون، ياقوت حموي، ناجي معروف، نحو عربي و فارسي
 • علیرضا نظری * صفحات 143-160
  هجا به عنوان یک واحد آواشناختی زبان، تعاریف متعددی دارد ولی در تعریفی ساده هجا یا سیلاب واحدی متشکل از چند واج است که در یک عمل بازدم تولید گردد. گرچه زبان ها به لحاظ هجایی ساختار و وقواعد متفاوتی دارند اما دو زبان عربی و فارسی به علت پیشینه تداخل واژگانی که منجر به فراوانی بسامد برخی گونه های هجایی در فارسی شده، نیازمند مقایسه و تحلیل است. این پژوهش به دنبال مقایسه ای آواشناختی از ساختار هجا، تفاوت و تشابه آن و همچنین قواعد هجایی در دو زبان عربی و فارسی است. با چنین مقایسه ای می توان دریافت علی رغم تشابه گونه های هجایی، به علت وجود پدیده اعراب، دو گونه هجایی در عربی در مقایسه با فارسی، تفاوت عمده دارند و نظام هجایی آن دو نیز تشابه و تفاوت هایی دارد. این پژوهش تنها از منظر زبان شناسی مقابله ای نیست، بلکه امید دارد نتیجه و دستاوردهای این مقایسه، در تفاوت های کاربردی هجا از جمله شناسایی و تعیین تحول آوایی واژگان دخیل و همچنین تحلیل تفاوت های اوزان، بحور و موسیقی شعر در دو زبان موثر افتد.
  کلیدواژگان: هجا، زبان شناسی عربی، زبان شناسی فارسی، آواشناسی، قواعد هجایی، زبان شناسی مقابله ای
 • محمدرضا عزیزی * صفحات 161-177
  کتاب شرح ابن عقیل سده هاست در حوزه ادبیات تعلیمی در مکتب خانه ها و حلقه های درس جهان اسلام از گزیده ترین متون در علم نحو به شمار می رود. این پژوهش می کوشد کتاب مذکور را از لحاظ شکلی و بیشتر محتوایی به عنوان متنی آموزشی بررسی و تناسب و کارایی آن را با فضای جدید آموزشی در دانشگاه های ایران ارزیابی کند. در بخش محتوایی به اصالت علمی، سازواری با سطح علمی دانشجویان، روزآمدی اطلاعات، کیفیت ارایه، نظم و تسلسل منطقی مطالب و غیره توجه خواهد شد. روش تحقیق بر پایه توصیف و تحلیل و رویکرد آن، آموزش زبان عربی با اهداف خاص به دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد است. کتاب های اصیل و ارزنده ای همچون شرح ابن عقیل نوعادر تحول نظام های آموزشی سنتی به روش های جدید، دستخوش تغییراتی می شوند که ممکن است برخی از جوانب آن در فضای جدید، کارآمدی پیشین را نداشته باشد؛ این کتاب نیز به دلایل گوناگون، از جمله خروج موضوعی و آموزش منظوم نحو، کارایی گذشته را برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و گرایش های آن ندارد.
  کلیدواژگان: کتاب شرح ابن عقیل، نقد محتوایی، آموزش زبان عربی، آموزش نحو عربی، مقطع کارشناسی ارشد
 • محمدرضا اسلامی مهرجردی *، علیرضا باقر صفحات 179-198
  بلاغت یکی از وجوه مهم اعجاز قرآن کریم است و استعاره از شاخص ترین جلوه های زیبایی شناختی به شمار می رود. برگردان این فن ادبی چنان دشوار است که گروهی آن را ناممکن دانسته اند؛ البته ترجمه پژوهان بزرگی مانند نیومارک چنین کاری را ممکن دانسته، چارچوب ها و شیوه های خاصی برای آن پیشنهاد کرده اند. این پژوهش پس از تعریف گذرای استعاره و نگاهی به برخی نظریه های نوین و مهم پیرامون برگردان استعاره، به بررسی و مقایسه برگردان استعاره های قرآن در ترجمه کهن میبدی و ترجمه معاصر فولادوند می پردازد و به این نتیجه می رسد که این مترجمان از شیوه های گوناگون برگردان استعاره بهره گرفته اند و این گوناگونی تنها برای ایجاد تنوع نبوده، واقعیت های دیگری را نمایان می سازد.که از آن جمله اهمیت موقعیت زمانی مترجم و پایبندی وی به اصول رایج در زمان آن ترجمه می باشد چرا که در قرون اولیه اسلام بر ترجمه ناپذیری قرآن کریم تاکید می شد و مترجم می بایست برای رفع آن حساسیت قرآن را فقط باز تولید می کرد ، اما به تدریج این محدودیت برطرف شد.
  کلیدواژگان: استعاره های قرآن، برگردان استعاره، میبدی، فولادوند، ترجمه قرآن
 • فاطمه کیادربندسری، حامد صدقی * صفحات 199-216
  نیومارک، یکی از نظریه‏پردازان شاخص معاصر، در زمینه مطالعات ترجمه، عناصر فرهنگی را به پنج دسته تقسیم می‏کند و با پیشنهاد هفده روش در ترجمه این عناصر، سعی کرده است تا راهکارهای مناسب‏تری پیش روی مترجمان قرار دهد. در این زمینه، نویسندگان این پژوهش بر آن شدند تا نقش عنصر فرهنگی «نهادها، آداب و رسوم، جریانات و مفاهیم»را در ترجمه با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک، شاخص‏تر کنند. نتایج به‏دست آمده در ترجمه های یوسف عزیزی، محمدعلی عسگری، احسان موسوی و موسی اسوار از داستان‏های عائد الی حیفا، رجال فی الشمس و الکعک علی الرصیف غسان کنفانی نشان می‏دهد که علی‏رغم اینکه عنصر فرهنگی «نهادها، آداب و رسوم، جریانات و مفاهیم» با اصطلاحات و تعابیر سیاسی، مذهبی، تاریخی و هنری زیادی مواجه است، این مترجمان توانسته‏اند به‏خوبی با استفاده از روش «معادل فرهنگی» از عهده ترجمه آن برآیند. با این ‏حال، استفاده کمتر آنان از روش‏های مهمی چون روش «تلفیقی» و «یادداشت‏ها، اضافات و توضیحات» باعث ضعف و ابهام در ترجمه آنان شده است.
  کلیدواژگان: ترجمه، ترجمه عناصر فرهنگی، ترجمه آداب و رسوم، ترجمه جریانات فرهنگی، نیومارک
|
 • Mohammad Ali Azarshab, Ali Akbar Mohammadi * Pages 1-15
  ĀL-e Mīkāl, the leading aristocratic family of western Khorasan from the 3rd/9th to the 5th/11th century; descended from the pre-Islamic nobility of the Samarkand region, it played an important political role. With the establishment of The Abbasid Caliphate, The Mīkālis family returned to the political and social arenas of the society and took power again. They were always the governor of Naīšāpbūr which was the most important city of Khorasan at that time. The ability of members of the Mīkāli family to serve rulers of very different political and religious characters testifies to their elite status and exceptional talent. As they were so interested in Arabic culture and Language, they made good connections with the related scholars. Abu al-Faḍl ͨUbayd Allah ibn Ahmad al-Mikali, poet and prose stylist (436/1044-5), was one of the greatest individuals in this dynasty whose reputation was spread to the west parts of the Islamic territories and whose poems and Arabic books were studied and referred to by many famous people.This paper tries to examine and describe his scientific character, and also to introduce his books and to analyze the contents of them.
  Keywords: Research on works, Manuscripts, ?l-e M?k?l, Abu al-Fa?l M?kal? al-Muntakhal, Makhz?n al-Balaqa
 • Sayyed Mohammad Reza Ebnorasool *, Marziyeh Ghorbankhani, Nasrolah Shameli Pages 17-35
  Nadhm Theory is one of most important theories in Arabic Rhetoric. This may be due to the extension of the theory and its application and its focus on different aspects of grammatical, semantic and aesthetic knew. This theory Despite the priority when the views expressed in contemporary linguistic theories, associated with many of these. And slightly hesitant, we can find many points of similarites between these theory and ideas raised in the contemporary period. One of these theoreis is Situational Context theory which was proposed by Firth. This paper in a comparative descriptive approach, tries to investigate both the theoreis and study of their similarityes to obtain the strengths and weaknesses aspects of each theory to complete each theory other, and be useful for researchers in the rhetorical and literary studies.The research results are to be achieved: efforts both theory in the context of situation, the similarity between the context in Jorjani theory and meaning in Firth theory, inclusion of Situational Context theory and its supremacy compared with Nadhm theory, similarity between the Situational Context theory and context in Arabic Rhetoric.
  Keywords: Nadhm theory, Context Theory, Abdulq?hir Jurj?ni, Context, Situational J.R Firth
 • Mohammad Ebrahim Khalifeh Shooshtari *, Roghayyeh Khorrami Pages 37-54
  kāshi’s Manuscript “sharḥ al-Mufassal” remained from the seventh and eighth centuries (A.H), and the author explained zamakhshari’s “al-Mufassal” with a mental prose and scientific manner and exact form. This manuscript is full of quotations and remarks that said by scholars of grammarians, but the author not sufficed to mention the views of scholars and in many cases he opined on deductive and auricular arguments. This Iranian author who was fluent in Arabic, used many auricular sources such as the Quran, the Ḥadith, the poetry and the proverb. This indicates his high academic situation. He agrees with Zamakhshari in most cases and in the proof of Zamakhshari's views, he has used a clear way and far from complexity and logical terms. But in some cases he disagrees with Zamakhshari, He disagrees with his comments with modest and courteous comments. By reviewing his opinions can be found he was a follower of the school of Basra. This paper is based on descrips,analyzes and introduces introduce this manuscript and its author, review his writing style, his grammar trend and the arguments that he used.
  Keywords: Manuscript, Grammar, al-Mufassal, Abdul Aziz K?shi, Zamakhshari
 • Zahra Karamzadegan *, Zahra Karamzadegan Pages 55-71
  Grammatical texts like any other textneed to scientific methods for get the concepts and meanings found in text phrases and sentences. Words, phrases and compounds, methods, structures, assumptions and thought of the author as well as basic principles are the key elements of the discovery of meaning in grammatical texts. al-Kitāb is the first consistence book on Arabic syntax, and is by no means an exception to these linguistic and extralinguistic principles. The present research is analytic descriptive using methodological terminology to study a few keywords of al-Kitāb frequently used in the structure of the book. Principles such as synonymy, antonymy, homonymy, the lexical and customary truth are applied to these keywords. The authors’ attempts were mainly concerned with the comparative discussion of some parts of the book to show the direct impact of words on text and to remind readers about the misunderstanding the keywords.
  Keywords: Grammatical Texts, Sibawayh's al-Kit?b, Methodological Terminology, the Discovery of Meaning, the Decoding
 • Sa, Amp, Rsquo, Adollah Homaiuni *, Hoda Yazdan Pages 73-91
  The contrastive analysis of languages is one the most important for recognizing the coherent templates to train vocabularies, grammar, semantics and pragmatics in different levels. In this regard, the present study investigates the contrastive analysis of Persian and Arabic based on sentence. The authors try to study syntax (sentence) of Persian and Arabic from the views of semantics by descriptive-analytical and contrastive approach. For realizing to syntactical contrastive, a criterion common to both Persian and Arabic was presented studying syntactical issues in three areas including phrases, clauses and sentences. The mentioned criterion is based on semantic. In this way, the changes that were made for transferring the meaning between the two languages were explained to help translators and language learners.
  Keywords: Contrastive Analysis, Persian, Arabic Language Grammar, Balance in Translation, Syntactic System Confrontation, Sentence system
 • Ehsan Esmaeeli Taheri * Pages 93-112
  The letter of attribution (ya´), the most widely used and the most common suffix, is one of the simplest tools for building adjectives in both Arabic and Persian, from its connection to the ends of different names, different adjectives with diverse meanings are created. This article is going to imply to some of its different meaning in Persian and Arabic and show some similarities and dissimilarities in this field. From the most important results of this paper is that most of the meanings and functions resulting from attachment of relational (ya) to the basic word like : belonging to a region or nationality, race, dependence on one thing, similarity in shape or color, specifying substance of one thing, craft vendor, religion and faith, subject or object meaning, ability and merit, possession and etc “in both Arabic and Persian are similar, but in functions like” infected to one thing, addiction to a substance, matching with one thing, the site of buying and selling and etc are dissimilar. Generally, the similarities of this suffix and its function in both languages ​​is more than its dissimilarities.
  Keywords: Relational “ya”, Relational Adjective, Relational Noun, Relational Making
 • Mohammad Pashaei *, Parviz Ahmadzadeh Huch, Mohammad Tarverdi Nasab Pages 113-126
  The conditional sentence is the sentence that the conditional device comes first and its occurrence becomes conditional. In this research A critical study of structure of conditional sentence in Arabic grammars, the standpoints of the outstanding contemporaneous grammarians about different features of ‘conditional sentence’ have been comparative together at each of the issues and their differences and commonalities have been pointed. Afterwards, different votes have been criticized with respect to linguistic Criterions, so that their advantages and disadvantages have been determined. The present research has demonstrated some votes are acceptable and some votes are not acceptable.
  Keywords: Conditional Sentence, Core Sentence, Dependent, Case, Noun Phrases, Relation of Sentence
 • Naser Zare * Pages 127-142
  It is generally supposed that the connection between Persian and Arabic languages is limited to a number of arabicized words. However, some historical evidence indicates that this connection is far more deep-rotted than arabicized words. The Persian suffix namely (Alef & Nūn) is important evidence in connection with the effect and influence of Persian language on Arabic. One of the functions of the suffix (Alef & Nūn) is attributiveness. A point worth considering is the presence of this attributive suffix in some Basra’s historical and geographical proper names.Yāqūt ḥamaw ī was the first scholar who noticed this point in his book, Mu‛jam al Buldān. After centuries, the contemporary Iraqi historian, Nāj ī Ma´rūf noticed this issue. He attributed a mistake to Yāqūt’s view and considered the Persian contributive suffix as Arabic dual suffix. He never contented with Yāqūt’s view but he went beyond that and considered Persian plural suffix (Alef & Nūn) as Arabic dual suffix. He thought the Arabic dual suffix had entered in Persian language and finally got plural meaning. Historically and linguistically, Some objective evidence shows that the Nāj ī Ma‛rūf’s remark about both Yāqūt’s view and Persian plural suffix is incorrect.
  Keywords: Proper Names, Basra, Alef, N?n, Y?q?t, Ma?r?f, Arabic, Persion Grammar
 • Alireza Nazari * Pages 143-160
  Syllable as a unit of phonetics has different definitions. A simple definition defines syllable as a unit consisting of a few phonemes produced in a single exhale. Of course, definitions of syllable is of dispute among phonetician and its structure bears similarities and differences from one language to another. Record of interference and friction between Arabic and Persian and its consequences particularly in terms of phonetics and vocabulary signifies the need for analysis and comparison of syllables’ structure in the two mentioned languages. The article aims at compare the phonetic structure of phoneme, its similarities and differences in addition to the rules of syllable in both Arabic and Persian.The results signify that there are two types of phonemes used in Persian, where one is almost lost in Arabic and the other one is only used in special circumstances. The syllabic system of the two languages is also of considerable similarities and differences. This research is not only a comparative study but we hope that the findings of this comparison to be effective in determining the functional differences of the phonemes, including the identification of the phonological development of the words involved, as well as the differences in rhythm, meter, and poetic music between the two languages.
  Keywords: Syllable, Arabic Linguistics, PersianLinguistics, Phonetics, Syllable Rules, Contrastive Linguistics
 • Mohammad Reza Azizi * Pages 161-177
  Sharḥe Ibn-Aghil has long been considered among the most selected texts in syntax and didactic literature in Islamic schools and scientific circles. This research seeks to conduct a formal and majorly a content-based critique of the given volume as a textbook and evaluate its functionality and appropriateness in the modern educational system. As regards the content, the focus of the study would be on scientific originality, congruence with the scientific needs of the students, updated information, order of presentation, and logical sequencing of the material, etc. The method of the research was descriptive and analytical with a view to teaching Arabic for specific purposes to the students of Persian Language and Literature. Original and valuable books like Sharhe Ibn-Aghil generally undergo some changes in the process of movement from traditional educational systems into new methods as a consequence of which some of its dimensions may not have the previous efficiency in the new environment. This book also does not seem to have the previous efficacy for the students of Persian Language and Literature and its sub-disciplines for various reasons such as deviation from the theme of syntax as well as its poetic instruction.
  Keywords: S?arhe Ibn-Aghil, Content Evaluation, Instruction of Arabic, Instruction of Arabic Grammar, M.A
 • Mohammadreza Eslami Mehrjerdi *, Alireza Bagher Pages 179-198
  Eloquence is one of the important aspects of the Holy Quran miracles and metaphor is considered as the most significant aesthetic effects of it. The translation of this literary technique is so difficult that some believe that it is impossible to translate it. However, some great translation scholars like Newmark think it is possible to do so and have offered special frameworks and methods for it. After giving a quick definition of metaphor and taking a look at some new important theories about its translation, this research investigated the translation of Quranic metaphor in Meybodi's ancient translation and Fooladvand's contemporary translation and concludes that these translators have used different methods to translate metaphor, so that the diversity is not just to create variety, but to reveal other facts, , Including the importance of the translator's time position and his adherence to the common principles at the time of that translation , because in the early centuries of Islam , the non-translatability of the Holy Quran was emphasized , so the translator had to reproduce a word for word translation to reduce this sensitivity . This limitation , however , was gradually removed.
  Keywords: Quranic Metaphor, The Translation of Metaphor, Meybodi, Fooladvand, The Translation of Quran
 • Fatemeh Kiadarbandsari, Hamed Sedghi * Pages 199-216
  Newmark, contemporary linguist theorist, is dividing cultural elements to five categories, and he proposed 17 methods for translating of this elements. He tries to give better solutions to translators. The authors at this paper try with analytical-description method specifying the role at the cultural elements with emphasis of framework Newmark theory. They express, with presentation the schemes of these elements translation and with presentation the samples of those in translations Arabic to Persian, the role of the “organisations, customs, activities, procedures, concepts element” for Iranian translators. Thus, it is found that the Iranian translators used which schemes for transferring this element in their translations, and to what extend success in translation this element and correct transferring to destination language. The results show that despite of the “organisations, customs, activities, procedures and concept elements” encounter with political, religious, historical and artistic phrases and interpretations, but Iranian translators could transfer well using with “cultural equivalent”. Nevertheless using less important methods like “couplet” and “notes, additions and glosses” schemes cause ambiguity and weakness in their translations.
  Keywords: Translation, Translotion of Organisations Names, Customs, Translotion of Activities, Procedures, Concept Elements, Newmark