فهرست مطالب

روان پرستاری - سال ششم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1397)
 • سال ششم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه محرابی نیا، محمد مهدی شمسایی * صفحات 1-8
  مقدمه
  طرحواره های ناسازگار اولیه یکی از ویژگی های مهم روانشناختی است و یکی از مهمترین متغیرهای مرتبط با طرحواره های ناسازگار اولیه نشخوار خشم می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و نشخوار خشم دانشجویان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود.
  جامعه ی مورد مطالعه از تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد ساری تشکیل شده است که در سال تحصیلی 95-94 در رشته های مختلف و مقاطع تحصیلی مختلف مشغول به تحصیل می باشند. در این میان 378 دانشجو (184 دختر و 194 پسر) از بین 3 دانشکده و 5 گروه تحصیلی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. پس از اخذ مجوزهای مربوطه، پرسشنامه های طرحواره یانگ (YSQ) به منظور سنجش طرحواره های ناسازگار اولیه و نشخوار فکری خشم (FARS) به منظور سنجش نشخوار خشم به دانشجویان ارائه گردید. همه ی دانشجویان به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند و هر زمان که تمایلی به شرکت در آزمون نداشتند می توانستند از پژوهش خارج شوند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بین حوزه های طرحواره ناسازگار اولیه و زیر مقیاس های نشخوار خشم همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که بریدگی و طرد، محدودیت های مختل و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری به شیوه ی مثبت پیش بینی کننده ی نشخوار خشم بودند. آزمون t مستقل نشان داد بین دانشجویان دختر و پسر در طرحواره ناسازگار اولیه تفاوت معنادار وجود داشت و در نشخوار خشم تفاوت معنادار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که طرحواره های ناسازگار اولیه درصد بالایی از تغییرات نشخوار خشم را پیش بینی می کند و بین دو جنس در طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراین متخصصان سلامت روان و پژوهشگران، خصوصا در مراکز مشاوره و درمان دانشجویی می توانند در درمان مشکلات دانشجویان این یافته ها را مدنظر داشته باشند.
  کلیدواژگان: طرحواره ناسازگار اولیه، نشخوار خشم، دانشجویان، جنسیت
 • مهدی پارویی *، علیرضا مرادی، سیدعلی کاظمی رضایی، مالک بسطامی کتولی، فاطمه صنمبری صفحات 9-18
  مقدمه
  نوجوانان مهاجر به علت ماهیت فرایند مهاجرت و تغییراتی که در دوره نوجوانی رخ می دهد، از میزان بالای ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه رنج می برند. با توجه به نقش همدلی در ابتلا، ماندگاری و درمان این اختلال، کاهش میزان همدلی و عدم تغییر در واکنش نسبت به محرک های خنثی در این افراد، ضرورت بررسی همدلی با موقعیت های خنثی در این افراد را نشان می دهد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد همدلی با موقعیت های خنثی در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود.
  روش کار
  در این مطالعه ی پس رویدادی، 15 نفر برای هر گروه مورد مطالعه (گروه مبتلا به اختلال استرس پس سانحه، بدون علائم اختلال و کنترل) به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از مصاحبه ی بالینی (SCID-1)، مقیاس تجدیدنظر شده ی رویداد (IES-R)، پرسشنامه های اضطراب بک (BAI) و افسردگی کواکس (CDI) و تکلیف چندوجهی همدلی (MET) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی و به وسیله نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین ابعاد همدلی با موقعیت های خنثی در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با دیگر گروه ها تفاوت معناداری وجود ندارد (574/0=P، 799/0F= ). تفاوت نمرات اضطراب (001/0P=) و افسردگی (001/0P=) گروه مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه نسبت به گروه کنترل معنادار بود. تفاوت نمرات اضطراب گروه بدون اختلال با گروه کنترل نیز معنادار گردید (017/0P=).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نقص گزارش شده توسط محققان در میزان پایین همدلی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، شامل موقعیت های خنثی نمی باشد و این افراد در هنگام همدلی با افراد بدون بار هیجانی نقصی نشان نمی دهند و از بازشناسی، برپایی و سرایت هیجانی مناسبی در این موقعیت ها برخوردارند.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، همدلی، موقعیت های خنثی، تکلیف چندوجهی همدلی
 • محمدرضا فرشاد *، سمانه نجارپوریان، مجتبی سلم آبادی صفحات 19-25
  مقدمه
  جو حاکم بر خانواده زمینه ساز بسیاری از مسائل افراد در تمامی مراحل زندگی است.وکارکرد خانواده تحت تاثیر عوامل متعددی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کارکرد خانواده بر مبنای الگوهای ارتباطی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صورت گرفت.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان متاهل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال تحصیلی 1396-1395 بودند. که با استفاده از جدول مورگان تعداد 221 نفر (126 مرد، 95 زن) که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاب(1983)، الگوهای ارتباطی فیتزپاتریک و ریچی (1990) و حمایت ادراک شده واکس و همکاران(1986) را تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار 16 SPSS و برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین مولفه های الگوهای ارتباطی و حمایت اجتماعی ادراک شده با کارکرده خانواده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. مولفه های گفت وشنود، همنوایی، حمایت خانواده و دوستان می توانند به شکل معنی داری کارکرد خانواده را پیش بینی نمایند.
  نتیجه گیری
  الگوهای ارتباطی و حمایت اجتماعی، در عملکرد وکارآرایی خانواده جامعه پرستاران، نقش به سزایی را ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: کارکرد خانواده، الگوهای ارتباطی، حمایت اجتماعی ادراک شده، پرستاران
 • فاطمه خورشیدی *، قربان فتحی اقدم صفحات 26-34
  مقدمه
  تصویر بدن سازه ای چندبعدی است که مطالعات علمی فزاینده ای را در طی چند دهه ی اخیر به خود اختصاص داده است. پژوهش های متعددی به بررسی رابطه تصویر بدن با کنش های روانی-اجتماعی و بالعکس پرداخته اند. این پژوهش نیز با هدف تعیین رابطه خودکارآمدی و سبک های دلبستگی با تصویربدنی دانش آموزان دختر انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-همبستگی بود. برای دستیابی به هدف از بین تمامی دانش آموزان دختر(373 دانش آموز) سال اول دوره متوسطه دوم هنرستان های دولتی شهر قزوین، که در سال تحصیلی 96- 95 مشغول به تحصیل بودند؛ 181 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. سپس مقیاس دلبستگی راس، پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی و خودتوصیفی بدنی در مورد هر یک از آزمودنی ها اجرا شد. در پایان داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد بین خودکارآمدی با تصویربدنی رابطه معناداری وجود دارد(01/0P<). بدین معنا که هرچه خودکارآمدی دانش آموزان بیشتر باشد تصویربدنی مثبت تری از خود دارند. از بین انواع سبک دلبستگی(ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) دانش آموزان دارای سبک دلبستگی ایمن، تصویر بدنی بهتری از خود دارند(01/0P<) و دانش آموزانی که سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا دارند تصویر بدنی خوبی برخوردار نیستند. همچنین از میان متغیرهای پیش بین خودکارآمدی، و سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی قادر به پیش بینی تصویربدنی دانش آموزان دختر می باشد(01/0P<).
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج نشان داد بین خودکارآمدی عمومی و سبک های دلبستگی با تصویربدنی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود در ارتباط با اصول و مفاهیم مورد تاکید در افزایش خودکارآمدی، نحوه استفاده از ابزارهای علمی و کاربردی ارتقای فرآیندها، برنامه های آموزشی تخصصی برای دانش آموزان، والدین و معلمان برنامه های آموزشی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، سبک های دلبستگی، تصویربدنی، دانش آموزان دختر
 • نوشان رضایی فر، یارعلی دوستی *، بهرام مییرزاییان صفحات 35-42
  مقدمه
  در راستای رویکردهای گوناگون رواندرمانی، به تازگی بحثهای زیادی درموردرویکرد بررسی رفتارمتقابل درحیطه افسردگی و تبعات ناشی از آن در روابط زوجین صورت گرفته است.از این رو پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان دارای اختلال افسردگی غیر بالینی انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش در بر گیرنده کلیه زنان دارای اختلال افسردگی غیر بالینی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در نیمه دوم سال 95 بودند، که از این میان 40 نفر به روش هدفمند و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه روان درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل را دریافت نموده و هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه نیازهای صمیمیت زوجین باگاروزی و پرسشنامه رضایت جنسی هادسون پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده به وسیله آزمون کوواریانس و با استفاده از نرم افزارSPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های بدست آمده از پژوهش نشان داد که بین میانگین صمیمیت زناشویی (بعد عاطفی، بعد روانشناختی، بعد جنسی، بعد فیزیکی، بعد معنوی و بعد تفریحی- اجتماعی) و رضایت جنسی گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. (01/0>P)
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست امده می توان از روان درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان دارای اختلال افسردگی غیر بالینی بهره برد.
  کلیدواژگان: روان درمانی، تحلیل رفتار متقابل، صمیمیت زناشویی، رضایت جنسی، اختلال افسردگی
 • سیدعلی کاظمی رضایی *، علیرضا مرادی، جعفر حسنی صفحات 43-52
  مقدمه
  بیماری قلبی- عروقی و دیابت نوع 2 اختلال های روانی- فیزیولوژیک هستند که علاوه بر مشکلات جسمی، عوامل روانشناختی در بروز و تشدید آن نقش بسزایی دارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تنظیم هیجان، خودکنترلی و مکانیزم های دفاعی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب، دیابت نوع 2 و افراد بهنجار انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه پس رویدادی(علی مقایسه ای) و جامعه آماری پژوهش متشکل از سه گروه بیماران قلبی عروقی، بیماران دیابتی و افراد بهنجار بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس40 بیمار مبتلا به عروق کرونر قلب، 40 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انتخاب و در متغیر های سن، جنسیت، تحصیلات و وضعیت تاهل با 40 نفر از افراد بهنجار همتا شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک های دفاعی Defense Styles Questionnaire (DSQ-40) پرسشنامه تنظیم هیجان emotional regulation questionnaire (CERQ-10) و پرسشنامه خود کنترلی self-control questionnaire (SC-13)بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین سه گروه در متغیر های ارزیابی مجدد (001/0>P)، فرونشانی (001/0>P)، خود کنترلی(001/0>P)، مکانیزم های دفاعی رشدیافته (001/0>P)، مکانیزم های دفاعی روان آزرده (001/0>P) و مکانیزم های دفاعی رشدنا یافته (001/0>P)،تفاوت معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش، برای ارتقاء روان پرستاری بیماران قلبی عروقی و بیماران دیابتی می توان از آموزش تنظیم هیجان، مدیریت استرس و خودکنترلی سود جست.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، عروق کرونر، خودکنترلی، تنظیم هیجان، مکانیسم های دفاعی
 • افسانه قندهاریزاده *، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، فریبرز باقری صفحات 53-62
  مقدمه
  وسواس شستشو به عنوان شایع ترین تابلوی اختلال وسواسی اجباری یکی از مشکلات جدی سلامت روانشناختی بوده وعلاوه بر اینکه اضطراب یاآشفتگی قابل ملاحظه ای در فرد ایجاد می کند سالیانه هزینه های اقتصادی واجتماعی هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شستشو بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، با استفاده از طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه گواه انجام شد.از میان کلیه زنان مبتلا به وسولس مراجعه کننده به کلینیک های خانه مهر وحرم مطهردرسال 1396 در شهر مشهد 40 نفربا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند .ودرنهایت باتوجه به ملاک های ورود به پژوهش،تعداد30نفربه صورت تصادفی به دو گروه مداخله(15نفر)و کنترل(15نفر)تقسیم بندی شدند .گروه مداخله طی 12 جلسه درمان گروهی 90دقیقه ای به مدت 2 ماه تحت درمان بهزیستی روانشناختی ریف قرارگرفتند.در این مدت برای گروه گواه هیچ گونه مداخله درمانی انجام نگرفت.پرسشنامه ییل براون (گودمن وهمکاران ،1989)وپرسشنامه عاطفه مثبت ومنفی (واتسون وهمکاران،1988)به عنوان ابزار ارزشیابی در پیش آزمون ،پس آزمون ومطالعه پیگیری دوماهه مورد استفاده قرار گرفت.داده ها با استفاده از روش های آمارتوصیفی وتحلیل واریانس با اندازه های مکرر ونرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی در مولفه وسواس فکری و وسواس عملی اثر مثبت معناداری داشته (001/0P<) که در پیگیری دوماهه پس از مداخله نیز پایدار باقی مانده است. تحلیل داده ها نشان دهنده آن بود که درمان بهزیستی روانشناختی بر عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شستشو تاثیر معنی داری داشته (001/0P<) وهمچنین تحلیل های آماری بیانگرتداوم اثربخشی این درمان تا مرحله پیگیری بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که درمان بهزیستی روانشناختی در کاهش وسواس فکری وعملی ونیز افزایش عاطفه مثبت وکاهش عاطفه منفی در بیماران وسواس شستشو موثر است واز این روش مداخله ای می توان به عنوان یک شیوه کارامد در درمان افراد وسواس در مراکز مشاوره استفاده کرد.
  کلیدواژگان: درمان بهزیستی روانشناختی، نشانگان بالینی، عاطفه مثبت و منفی، وسواس شستشو
 • شهرام نظرپوری *، عباس بهرام، فرهاد قدیری صفحات 63-71
  مقدمه
  کودکان نه تنها در زمینه رشد جسمانی، شناختی و حرکتی با یکدیگر تفاوت دارند، بلکه از لحاظ انگیزش برای حرکت نیز با یکدیگر متفاوتند. هدف پژوهش حاضر طراحی و روان سنجی پرسش نامه انگیزش حرکتی در کودکان 3 الی 6 ساله بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع روش شناسی است که در آن طراحی پرسش نامه با استفاده از روش چهار مرحله ایی والتز انجام شده است. ویژگی های روان سنجی پرسش نامه نیز با بهره گیری از روایی صوری، روایی محتوا، روایی سازه و همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی این مراحل،580 نفر از والدین و کودکان 3 الی 6 ساله آن ها به صورت تصادفی خوشه ایی از مراکز مهدکودک و پیش دبستانی شهر خرم آباد انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند.
  یافته ها
  40 گویه پرسش نامه، بر اساس مروری بر مطالعات منطبق با نظریه های انگیزشی استخراج گردید. پس از تعیین روایی صوری و محتوا به صورت کمی و کیفی، تمام عبارات پرسش نامه (40 گویه)، برای ارزیابی در مراحل بعدی حفظ شدند، اما نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی، تعداد گویه های پرسش نامه را به 34 عبارت کاهش و آن ها را در قالب چهار عامل فعالیت، اکتشاف، انگیزش و سازگاری دسته بندی نمود. این چهار عامل در مجموع 26/64 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین نمود. محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، موید همسانی درونی بالای پرسش نامه (84/0)، بود.
  نتیجه گیری
  یافته های نهایی این پژوهش حاکی از آنست که « پرسش نامه انگیزش حرکتی کودکان» با 34 عبارت، با وجود ویژگی هایی نظیر طراحی ابزار بر اساس مروری بر مطالعات منطبق با نظریه های انگیزشی، نمره گذاری ساده، پایایی و روایی مناسب و قابلیت بکارگیری در موقعیت های مختلف توسط والدین، مربیان، پرستاران و کاردرمانان ابزاری مناسب برای بررسی میزان انگیزش حرکتی در کودکان 3 الی 6 ساله است.
  کلیدواژگان: انگیزش حرکتی، کودکان، روان سنجی
|
 • Fatemeh Mehrabinia, Mohammad Mahdi Shamsaee * Pages 1-8
  Introduction
  Early maladaptive schemas are one of the most important psychological attributes. Also, one of the most important variables related to early maladaptive schemas is anger. The present study is aimed at examining the relationship between early maladaptive schemas and anger rumination in students.
  Methods
  This study was descriptive-analytic and correlational. The statistical population included all male and female students of the Islamic Azad University, Sari Branch, in different fields and different grades during the academic year 2015-2016. Among this population, a total of 378 students (184 girls and 194 boys) were selected from 3 colleges and 5 branches of science, using a random multistage cluster sampling method. After getting the necessary permissions, the Young Schema Questionnaire (YSQ) and the Anger Rumination Scale (FARS) were respectively used to assess early maladaptive schemas and anger rumination in the students. All the students participated voluntarily, and were allowed to quit the study at any time.
  Results
  positive correlations were found between the domains of early maladaptive schemas and anger rumination subscales. The stepwise regression analysis indicated that disconnection and rejection, impaired limits, and excessive vigilance or inhibition positively predicted anger rumination. The independent samples t-test revealed a significant difference between male and female students in early maladaptive schemas, but not significant difference was found in anger rumination.
  Conclusions
  According to the study, we can conclude that early maladaptive schemas explain a high proportion of the variance of anger rumination, and there is a significant gender difference in early maladaptive schemas. We suggest mental health professionals and researchers, especially in student counselling and treatment centers, to consider these findings in their interventions.
  Keywords: Early Maladaptive Schemas, Anger Rumination, Students, Gender
 • Mahdi Parooi *, Alireza Moradi, Sayed Ali Kazemi Rezaie, Malek Bastami Katouli, Fatemeh Sanambari Pages 9-18
  Introduction
  Migrant adolescents suffer from a high incidence of PTSD due to the nature of the migration process and changes occurring during adolescence. Regarding the role of empathy in the onset, survival and treatment of this disorder, reducing the level of empathy and not changing the response to neutral stimuli in these individuals, it is necessary to examine empathy with neutral situations in these individuals. The purpose of this study was to investigate dimensions of empathy with neutral situations in migrant adolescents with Post-Traumatic Stress Disorder.
  Methods
  For this purpose, in this Ex post-facto research, 15 subjects were selected through the convenience sampling method for each group (group suffering from PTSD, without symptoms of PTSD and control). The five applied assessment tools were the Structural Clinical Interview for DSM Axis I Disorders (SCID-1), the Impact of Event Scale–Revised questionnaire (IES-R), Beck’s anxiety Inventory (BAI), Children’s depression Inventory (CDI), and The Multifaceted Empathy Test (MET). Data were analyzed using Statistical analysis and post hoc test and analyzed by SPSS 22 software.
  Results
  The results showed that there was no significant difference between dimensions of empathy with neutral situations of people with PTSD in comparison with other groups (F= 0.799, P= 0.574). There was a significant difference between anxiety (P= 0.001) and depression (P= 0.001) scores in the PTSD group than control group. Also, compared to the control group, the differences of anxiety scores in adolescents without PTSD were significant (P= 0.017).
  Conclusions
  According to the results it can be concluded that the previous reports about deficit in low level of empathy of individuals with PTSD does not include neutral situations, and this group of individuals do not show any deficit in empathy when they face individuals without emotion and they have a recognizable, constructive, and emotional excitement in these situations.
  Keywords: Post, Traumatic Stress Disorder, Empathy, Neutral Situations, Multifaceted Empathy Test
 • Mr Farshad *, S. Najarpourian, M. Salmabadi Pages 19-25
  Introduction
  The prevailing atmosphere of the family is the foundation of many of the issues of people at all stages of life. Family function is affected by several factors. The purpose of this study was to predict family function based on communication patterns and perceived social support in Hormozgan University of Medical Sciences nurses.
  Method
  This descriptive study was of correlational type. The statistical population of this study was all married nursing students of Hormozgan University of Medical Sciences during the academic year 2012-2013. Using Morgan table, 221 people (126 males, 95 females) were selected using available sampling method and Epstein, Baldwin and Bisbev family function questionnaire (1983), Fitzpatrick and Ritchie communication patterns (1990) and perceived support Wax et al. (1986). SPSS 16 software was used to analyze the data and Pearson correlation and multiple regression tests were used in the same way to examine the hypotheses.
  Results
  The results showed that there is a positive and significant relationship between the components of communication patterns and perceived social support with family work. And the components of conversation, consistency, family support and friends can significantly predict the function of the family.
  Conclusion
  Communication patterns and social support play a significant role in the family function and function of the nursing community.
  Keywords: family function, communication patterns, perceived social support, nurses
 • Fatemeh Khorshidi *, Ghorban Fathi Aghdam Pages 26-34
  Introduction
  The body image is a multidimensional structure that has given rise to more scientific studies over the last few decades. Several studies have investigated the relationship between body image and psychosocial actions, and vice versa. This study aimed at determining the relationship between self-efficacy and attachment styles with body image among female students.
  Methods
  This study was a descriptive-correlational study. The samples of this descriptive correlational study included 181 students who were selected using multistage cluster sampling among a total of 373 first-year high school female students studying at state vocational-technical schools in Qazvin in the academic year 2016-2017. The research instruments included the Revised Adult Attachment Scale RAAS, General Self-Efficacy Scale Sherer et al, and the Physical Self-Description Questionnaire Marsh et al. Finally, data were collected and analyzed using the Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis in SPSS.
  Results
  The findings of data analysis showed a significant relationship between self-efficacy and body image (P
  Conclusion
  Overall, the results showed that there is a significant relationship between general self-efficacy and attachment styles with visual imaging. According to the results, it is suggested to consider educational programs for students, parents and teachers in relation to the principles and concepts emphasized in increasing self-efficacy, the use of scientific and applied tools for promotion of processes, and specialized training programs for students, parents and teachers.
  Keywords: Self, Efficacy, Attachment Styles, Body Image, girl's students
 • Noushan Rezaeifar, Yarali Dousti *, Bahram Mirzaian Pages 35-42
  Introduction
  In recent years and In line with development of various psychotherapy methods, many studies have been conducted in order to review the impact of transactional analysis on depression and it’s implication on couple’s behavior. The main objective of this study was to investigate the effectiveness of psychotherapy based on transactional analysis method on marital intimacy and sexual satisfaction in women with non-clinical depression.
  Methods
  This research was a semi-experimental study including a pretest-posttest design and a control group. The study population consisted of all women with non-clinical depression referring to health centers in Tehran; Out of this sample population, 40-individuals were selected by an entry-exit method purposefully and randomly assigned to experimental (n=20) and control (n=20) groups. The experimental group received 10 psychotherapeutic sessions based on transactional analysis. In the pre-test and post-test stages, both groups completed Beck’s Depression Questionnaire (Beck and Brown, 1996), Couple's Intimacy Needs Questionnaire (Bagarozzi, 2001), and Hudson’s Sexual Satisfaction Questionnaire (Hudson, 1981). Covariance of the data was calculated using SPSS-22 software.
  Results
  The findings of the study showed that, the mean of marital intimacy (emotional, psychological, sexual, physical, spiritual, and recreational dimensions) and sexual satisfaction are significantly different in the experimental and control groups in the post-test stage (p
  Conclusion
  The study results indicated that psychotherapy based on the transactional analysis has a positive impact on marital intimacy and sexual satisfaction in women with non-clinical depression.
  Keywords: Psychotherapy, Transactional analysis, Marital intimacy, Sexual satisfaction, Depression disorder
 • Ali Kazemi Rezaei Seyed *, Alireza Moradi, Jafar Hasani Pages 43-52
  Introduction
  Cardiovascular disease and type 2 diabetes are psycho-physiological disorders. In addition to physical problems, psychosocial factors play an important role in its development and intensification. The purpose of this study was to compare the emotion regulation, self-control and defense mechanisms in patients with coronary heart disease, type 2 diabetes, and normal subjects.
  Methods
  The present study was a post-event causal-comparative study and the statistical population of the study consisted of three groups of cardiovascular patients, diabetic patients and normal people. 40 patients with Coronary Heart Disease, 40 patients with type 2 diabetes, were matched with 40 normal subjects in the variables such as age, gender, education, and marital status. The research instrument was a questionnaire of Defense Styles Questionnaire (DSQ-40), emotional regulation questionnaire (CERQ-10) and self-control questionnaire (SC-13). Data were analyzed by multivariate analysis of variance.
  Results
  The findings showed that there was a significant difference between the three groups in the variables reappraisal (P
  Conclusion
  Considering the findings of this research, emotional regulation training, stress management and self-control can be used to promote the Psychiatric Nursing of cardiovascular patients and diabetic patients.
  Keywords: Type 2 diabetes, Coronary heart, self, control, Emotion regulation, defense mechanisms
 • Afsaneh Gandaharizadeh *, Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf, Fariborz Bagheri Pages 53-62
  Introduction
  Washing obsession as the most common type of obsessive-compulsive disorder (OCD) represents one of the serious psychological health problems, which can cause considerable anxiety and discomfort for an individual and imposes exorbitant social and economic costs on society every year. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of psychological well-being treatment on clinical symptoms and the positive and negative effect of patients with obsessive-compulsive disorder.
  Methods
  This is a semi-experimental study with pre-test and post-test design and a control group. Of all women with OCD referring to Khan-e Mehr and Holy Shrine clinics in Mashhad in 2017, 40 were selected using random sampling method. Finally, according to the inclusion criteria, 30 patients were randomly divided into two groups of intervention (n=15) and control (n=15). The intervention group received psychological well-being therapy for 12 sessions of 90-minute over a period of 3 months. During this period, no intervention was implemented for the control group. Yale-Brown Scale (Goodman et al, 1989) and Positive and Negative Effect Scale (Watson et al., 1988) were used as the evaluation tool in pre-test, post-test and follow-up. The data were analyzed using descriptive statistics and analysis of variance (ANOVA) using SPSS 23.
  Results
  Our findings suggested that psychological well-being therapy had a significant and positive effect on clinical symptoms of obsessive-compulsive disorder (P
  Conclusion
  The results of this study showed that psychological well-being therapy was effective in mitigating obsessive-compulsive disorder, increasing positive effect and decreasing negative effect in patients with washing obsession. This interventional method can be used as an effective method for the treatment of patients with obsessive-compulsive in counseling centers.
  Keywords: Well, being therapy, Clinical Symptoms, Positive, Negative effect, Washing Compulsions
 • Sh Nazarpouri *, A. Bahram, F. Gadiri Pages 63-71
  Introduction
  Children differ not only in their physical, cognitive and motor development but also they differ in their motivation to move. The purpose of this study was to design the children movement motivation questionnaire in 3 to 6 years old children.
  Methods
  The type of the present study is methodological research in which the questionnaire was designed using Waltz's four-step method. The psychometric properties of the instrument such as face validity, content validity, construct validity, and internal consistency were determined. To examine these stages, 580 parents and their sons were randomly selected from Khoram Abad's preschool and kindergarten center and participated in the study.
  Finding: Forty items of the questionnaire were identified from the review of the studies based on Theory of Motivation. After determining the face and content validity using qualitative and quantitative methods, all terms of the questionnaire (40 items) were retained for evaluation at a later stage. However, the result of exploratory factor analysis reduced the number of questionnaire's items to 34 phrases and categorized them as four agents of activity, explorative, motivation and adaptation. These 4 factors explained nearly 64.26 % of the variance of the Questionnaire. Also, the internal consistency (Cronbach α) was 0.864.
  Conclusion
  The findings of this study indicate that "Children Movement Motivation Questionnaire" with 34 items, in spite of features such as tool designing based on a review of studies consistent with motivational theories, simple scoring, reliability and validity and using appropriateness and feasibility in different situations by parents, trainers, nurses and occupational therapists is an appropriate tool for evaluating movement motivation in 3 to 6 year children.