فهرست مطالب

پژوهش پرستاری ایران - پیاپی 52 (فروردین و اردیبهشت 1397)
 • پیاپی 52 (فروردین و اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/05
 • تعداد عناوین: 11
|
 • راضیه رضایی، فاطمه زارعی *، هادی طهرانی صفحات 1-10
  مقدمه
  به پشتوانه شواهد علمی بهینه سازی نظام آموزش و پژوهش در بستر شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی ضرروی به نظر می رسد. از آنجا که دانشجویان و اساتید نظام آموزش عالی در زمره مشتریان آن قرار می گیرند، هدف این مطالعه واکاوی دیدگاه ها و نقطه نظرات ایشان در پاسخ به چرایی به کاربست شبکه های مجازی در سیستم یادگیری و آموزش به روش شناسی کیفی بود.
  روش کار
  این مطالعه، به شیوه تحلیل محتوی کیفی انجام شد. 24 مشارکت کننده به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه فردی، عمیق و نیمه ساختارمند جمع آوری و ضبط شد. پس از پیاده سازی متن مصاحبه با استفاده از نرم افزار MaxQdata10 مطابق مراحل تحلیل محتوای گرانهایم مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تحلیل داده ها ، منجر به استخراج 279کد، 15زیرطبقه، 6 طبقه فرعی و 2 درون مایه اصلی شامل «منافع درک شده شبکه های اجتماعی در فرایند آموزش و یادگیری (4طبقه فرعی)،و موانع درک شده شبکه های اجتماعی در فرایند آموزش و یادگیری (2طبقه فرعی )» گردید.
  نتیجه گیری
  این مطالعه مزیت ها، معایب و کاربردهای آموزشی شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش را نشان داد. به کار گیری شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در هر دو فرایند آموزش و یادگیری از منظر ذینفعان این حوزه یعنی استاد و دانشجو مورد پذیرش است. یادگیری غنی شده ی مبتنی بر وب ، علی رغم موانع و چالش های درک شده بستری مناسب برای تسهیل، تسریع و خلاقیت در فرایند آموزشی است.
  کلیدواژگان: یادگیری، آموزش، شبکه های اجتماعی، مطالعه کیفی
 • بهمن کرد *، حمیده مهدی پور صفحات 11-17
  مقدمه
  بهزیستی ذهنی یکی از سازه های مهم بهداشت روان در بین بیماران سرطانی است که شناسایی عوامل روان شناختی تاثیرگذار در آن از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف این پژوهش رابطه ذهن آگاهی و خودکارآمدی ادراک شده با بهزیستی ذهنی بیماران سرطانی در بیمارستان های شهر تبریز است.
  روش کار
  روش پژوهش توصیفی و همبستگی است. نمونه پژوهش حاضر شامل 150 بیمار مبتلابه سرطان بود که در بیمارستان های تبریز در سال 1395بستری بودند که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. نمونه مورد مطالعه به پرسشنامه های بهزیستی ذهنی(مولوی) و ذهن آگاهی بائر(Baer)و خود کارآمدی عمومی شوارزر (Schwarzer) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی به منظور آزمون فرضیه ها مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین ذهن آگاهی با بهزیستی ذهنی(01/0sig=) و خود کارآمدی ادراک شده با بهزیستی ذهنی(01/0sig=) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یافته ها نشان داد که ذهن آگاهی 2/17 درصد و خودکارآمدی ادراک شده 00/27 درصد بهزیستی ذهنی در بیماران سرطانی مورد را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد متغیر اثرگذار ذهن آگاهی و خودکارآمدی ادراک شده در تبیین بهزیستی ذهنی بیماران سرطانی نقش مهمی دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود روانشناسان در برنامه های پیشگیرانه و مداخله گرانه خود جهت ارتقای سلامت روان و بهزیستی ذهنی بیماران سرطانی توجه ویژه ای به این سازه های خودمراقبه ای داشته باشند.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، خودکارآمدی ادراک شده، بهزیستی ذهنی، بیماران سرطانی
 • سهیلا احمدیان، آراس رسولی * صفحات 18-26
  مقدمه
  سرطان پستان شایعترین سرطان زنان است که جنبه های مختلف سلامت فردی، روانی و کیفیت زندگی و عملکرد جنسی را به مخاطره می اندازد. هدف از پژوهش حاضر آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب و ارتقاء شادکامی و صمیمیت جنسی زنان مبتلا به سرطان سینه بود.
  روش کار
  پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه شهر کرمانشاه در سال 1395 بود . نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر در دو گروه(15 نفر گروه آزمایشی و15 نفر گواه (قرار گرفتند. اعضای اعضای گروه آزمایش در10 جلسه آموزش مدیریت استرس شرکت کردند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اضطراب شادکامی و صمیمیت جنسی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و با نرم افزار spss (نسخه 16) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نشان دادند که آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب و ارتقاء شادکامی و صمیمیت جنسی زنان مبتلا به سرطان سینه شده است.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان اظهار داشت که مداخلات روان شناختی از جمله مدیریت استرس و آموزشآن می تواند در کاهش اضطراب و افزایش شادکامی و صمیمیت جنسی زنان مبتلا به سرطان سینه سودمند باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت استرس، اضطراب، شادکامی، صمیمیت جنسی، سرطان سینه
 • بررسی مقایسه ای میزان به کار گیری مهارت های مقابله ای در بیماران(زنان) مبتلا به ام اس عضو و غیر عضو در گروه همتایان
  شهلا بیگلر، نسرین حنیفی *، نسرین جعفری ورجوشانی، کوروش کمالی صفحات 26-31
  مقدمه

  مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) شایع ترین علت ناتوانی های نورولوژیک در بالغین جوان در نظر گرفته می شود، مطالعات نشان می دهد بیماران مبتلا به ام اس در مقایسه با افراد سالم کمتر از روش های مقابله ای مساله مدار استفاده می کنند، به نظر می رسد حمایت اجتماعی می تواند در به کارگیری روش های مقابله ای موثر باشد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه میزان به کارگیری مهارت های مقابله ای در بیماران مبتلا به ام اس عضو و غیر عضو در گروه همتایان انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1395 و در محل انجمن ام اس زنجان انجام شد. در این مطالعه 30 نفر از بیماران زن عضو و 60نفر از بیماران زن غیر عضو در گروه همتایان به صورت تصادفی بدون جایگزاری انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه مهارت های مقابله ای جالوویس بود. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های آماری تست دقیق فیشر و تی – تست انجام گرفت.

  یافته ها

  مقایسه میزان به کارگیری مهارت های مقابله ای در دو گروه عضو و غیر عضو در گروه همتایان نشان داد که میزان به کارگیری مهارت های مقابله ای هیجان مدار در دو گروه اختلاف معنا داری با یکدیگر نداشتند(735/0)، در حالی که دو گروه در میزان به کارگیری مهارت های مقابله ای مساله مدار با یکدیگر اختلاف معنا داری داشتند و افراد عضو در گروه همتایان نسبت به افراد غیر عضو از مهارت های مقابله ای مساله مدار استفاده بیشتری می کردند(009/0).

  نتیجه گیری

  حمایت گروه همتایان موجب افزایش به کارگیری مهارت های مقابله ای مساله مدار می شود، بنابراین تشویق به عضویت سایر بیماران در گروه همتایان می تواند برای بیماران مفید باشد.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، مهارت های مقابله ای، گروه همتایان
 • سید فخرالدین حسینی، فائزه سلطانی * صفحات 33-39
  مقدمه
  حل مشکلات و بحران های حرفه ای و شخصی و هم چنین کارامدی حرفه ای به طور گسترده ای با ویژگی های روانی افراد خصوصا ثبات عاطفی آنان وابستگی مستقیم دارد و می تواند بر عملکرد شغلی فرد تاثیر بگذارد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط ثبات عاطفی با تعهد حرفه ای و وجدان کاری در پرستاران شاغل در بیمارستانهای کرمان در سال 1395 انجام شد .
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی که به روش تصادفی خوشه ایبر روی 200 پرستاربیمارستانهای شهرکرمان در خرداد تا پایان مهر ماه ماه 1395انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 4 بخش : مشخصات فردی ، پرسشنامه ثبات عاطفی گلدبرگ ، تعهد حرفه ای کلایکمن و هنینگ و وجدان کاری کاستا و مک کرای بود که روایی و پایایی این پرسشنامه ها بارها در ایران مورد تائید قرار گرفته است .
  یافته ها
  میانگین نمره ثبات عاطفی ، وجدان کاری و تعهد حرفه ای به ترتیب 2/46(6/15±) ،4/44(3/14 ±(،49(4/14±) بود . 40 درصد از پرستاران تحت مطالعه از ثبات عاطفی بالایی برخوردار بودند . بین میانگین نمره کل ثبات عاطفی با وجدان کاری (0001/0P<) و تعهد حرفه ای(0001/0P<) ارتباط آماری مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین وجدان کاری و تعهد حرفه ای نیز ارتباط آماری مثبت و معنی داری وجود دارد(0001/0P<) .
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر بین ثبات عاطفی با وجدان کاری و تعهد حرفه ای پرستاران ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد . از این رو توجه به ثبات عاطفی و آموزش و برنامه ریزی در جهت رشد آن منفعت سازمانی و بهبود تعهد حرفه ای و وجدان کاری را به همراه دارد.
  کلیدواژگان: ثبات عاطفی، وجدان کاری، تعهد حرفه ای، پرستار
 • تاثیر دو شیوه تمرین تناوبی سرعتی و ترکیبی (قدرتی-هوازی) بر سطوح آپلین پلاسمایی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع2
  سمیرا نصیری، ابراهیم بنی طالبی *، محمد فرامرزی صفحات 40-45
  مقدمه

  فعالیت ورزشی ابزار درمانی موثری برای مدیریت بیماران دیابتی نوع 2 است؛ هدف این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی و تناوبی سرعتی شدید بر سطوح آپلین پلاسمایی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع 2 است.

  روش کار

  52 زن دیابتی نوع 2دارای اضافه وزن (سن:60-45 سال و شاخص توده بدنی>30) با سطوح HbA1c≥ 5/6 % به طور داوطلبانه انتخاب شدند وبر اساس مقادیر هموگلوبین A1c در سه گروه تمرین:SIT (17n=) و ترکیبی (17n=) و کنترل (18n=) قرار گرفتند. تمرینات شامل 12 هفته تمرین ترکیبی و SIT بود. سطوح شاخص های هموگلوبین A1c و گلوکز ناشتا و انسولین اندازه گیری شد. جهت تعیین تفاوت های میان گروه ها ازروش آماری تحلیل کوواریانس و در صورت معنی داری ازآزمون LSD برای تعیین اختلاف بین گروه ها استفاده گردید.

  یافته ها

  کاهش معنی داری در میزان گلوکز ناشتا گروه SIT وجود داشت (001/0p<). میزان انسولین سرم گروه SIT و ترکیبی افزایش قابل توجهی یافت (001/0>p و001/0=p). میزان آپلین تغییرات معنی داری در گروه SIT و ترکیبی وجود نداشت (13/0=p و09/0=p). نتایج تفاوت معنی داری را در شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) در گروه (001/0p<) SIT و ترکیبی (001/0p=) نشان داد. نتایج آزمون آنکوا تفاوت معنی داری در قندخون ناشتا(171/0 p=و 853/1F=) و آپلین (12/0=p و 511/0=F)نشان نداد. اما تفاوت بین گروهی معنی داری در انسولین (036/0=p و622/3=F) و مقاومت به انسولین (008/0=p و511/5=F) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  تمرینات ورزشی مستقل از نوع و روش انجام می توانند اثرات مثبتی بر کنترل قندخون زنان دیابتی نوع 2 داشته باشند.

  کلیدواژگان: تمرینات SIT و ترکیبی، آپلین، دیابت نوع 2
 • تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک
  لیلا یعقوبی *، فاطمه نوغانی، الهام نواب، عباس مهران صفحات 47-55
  مقدمه

  حفظ و ارتقاء سلامت سالمندان به عنوان یک گروه جمعیتی آسیب نیازمند توجه است . سالمندی دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است . احساس تنهایی یکی از شایع ترین شکایات سالمندان است که می تواند عواقب جدی بر سلامت روان آنان ایجاد کند . مطالعه حاضر با هدف «تعیین تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک » طراحی و اجرا شد .

  روش کار

  مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی غیر تصادفی است که در سال 1396 بر روی 83 سالمند ساکن در آسایشگاه کهریزک که واجد شرایط ورود به تحقیق بودند انجام شده است . نمونه ها به صورت غیر تصادفی انتخاب و افراد به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شده اند در گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت درگروه آزمون 6 جلسه خاطره گویی طبق پروتکل وات و کپلایز انجام شده است . ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ، پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزیون و الیسون(در مطالعات قبلی در ایران با تامین روایی محتوایی و انجام پایایی درون انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ 92% محاسبه شد) و پرسشنامه احساس تنهایی راسل(در مطالعات قبلی در ایران با تامین روایی محتوایی و انجام پایایی درون انجام شد که آلفای کرونباخ 78% محاسبه شد)بود . در تجزیه و تحلیل نمونه ها از آمار توصیفی به منظور محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی و تهیه جداول توزیع فراوانی و از آمار تحلیلی به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با کمک یکی از آزمون های تی مستقل ، تی زوجی ، کای دو ، فیشر و... استفاده شده است . داده ها توسط نرم افزار24 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

  یافته ها

  یافته های این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه ارتباط آماری معنی داری بین تمامی متغیرهای دموگرافیک وجود داشته است(در اینجا پی ولیو راخاسته اید یعنی تمامی متغیرهای دموگرافیک تک تک پی ولیو وارد شود ؟) بجز متغیر وضعیت حیات همسر(P=0/019)که در آن ارتباط آماری معنا دار وجود نداشته است و همچنین نتیجه آنالیز کوواریانس نشان داده است که متغیر های احساس تنهایی (P=0/335) و سلامت معنوی (P=0/385) قبل از مداخله بر احساس تنهایی (P<0/001) و سلامت معنوی (P=0/054) بعد از مداخله موثر بوده است .

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه تصویری روشن از ارتباط و تاثیر خاطره گویی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان نشان داد. با توجه به اثر بخش بودن خاطره گویی می توان به عنوان روش درمانی ساده ، آسان ، ارزان قیمت و قابل اجرا در تمام مراکز درمانی و نگهداری سالمندان یا به صورت انفرادی در منزل به کار رود و می توان انتظارداشت این روش از سوی سالمندان ، خانواده و اعضا تیم درمانی مورد استقبال قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خاطره گویی، احساس تنهایی، سلامت معنوی، سالمند
 • بررسی تاثیر آموزش و مشاوره تلفنی بر خودکارآمدی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتودرمانی
  شادان پدرام رازی، اسماء ساتیاروند *، فریبا تباری، انوشیروان کاظم نژاد، زهرا تیزمغز، مژده نویدحمیدی صفحات 64-71
  مقدمه

  خودکارآمدی منبع روانی کلیدی در سازگاری با بیماری های مزمن محسوب می شود و نقش اساسی در چگونگی سازگاری بیمار با چالش های ناشی از سرطان به عنوان یک بیماری مزمن دارد. ارتقاء خودکارآمدی در بیماران مبتلا به سرطان پستان منجر به سازگاری بهتر با تشخیص و درمان سرطان، کاهش علائم ناشی از سرطان، بهبود تصویر ذهنی و ارتقاء ارتباط بیماران با پرسنل درمانی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش و مشاوره تلفنی بر خودکارآمدی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتو درمانی می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده 64 بیمار کاندید پرتودرمانی پستان مراجعه کننده به انستیتو کانسر امام خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند؛ سپس نمونه ها به روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون (32=n) و کنترل (32=n) قرار گرفتند. قبل از شروع پرتودرمانی پرسشنامه خودکارآمدی بیماری های مزمن توسط نمونه های پژوهش در گروه های مورد مطالعه تکمیل گردید. مجددا 1 ماه و 3 ماه پس از آموزش و مشاوره تلفنی، خودکارآمدی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت و داده ها با استفاده از نرم افزار 22 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  قبل از مداخله بین گروه های آزمون و کنترل از نظر میزان خودکارآمدی تفاوت آماری معناداری وجود نداشت، اما 1 ماه و 3 ماه بعد از شروع مداخله، افراد گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معناداری در افزایش خودکارآمدی نشان دادند p<0.001)).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از آموزش و مشاوره تلفنی جهت ارتقاء خودکارآمدی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتودرمانی توصیه و تاکید می گردد.

  کلیدواژگان: آموزش، مشاوره تلفنی، خودکارآمدی، سرطان پستان، پرتودرمان
 • محمدرضا کریمی راد، نعیمه سیدفاطمی، فاطمه نوغانی *، احسان الله امینی، راضیه کمالی صفحات 71-80
  مقدمه
  تاب آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن است. که علیرغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید،منجر به موفقیت انسان در برابر حوادث و اتفاقات می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاب آوری مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات روانی انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر، از نوع توصیفی -تحلیلی است. در این مطالعه حجم نمونه 220 نفر محاسبه گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش فرم مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد تاب آوری کانر و دیویدسون بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار 16SPSS و آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن، آزمون t و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه . میانگین تاب آوری مراقبین مبتلا به اختلالات روانی 93/69 با انحراف معیار 38/16 بوده است. همچنین مطابق یافته ها در مجموع 8/86 درصد مراقبین بیماران تاب آوری بالای 51 را داشتند. بین تاب آوری مراقبین با مشخصات دموگرافیک(سن، جنس، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و تحصیلات) ارتباط آماری معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه به پرستاران و سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی کمک می کند که از مدل تاب آوری و یا مدل های مشابه برای ارتقاء سطح سلامت، افزایش ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن، افزایش عملکرد اجتماعی، اقتصادی و رفاهی و ارتقاء سطح تحمل مراقبین وبرای مراقبت و آموزش با خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات روانی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، خانواده، مراقبین، اختلالات روانی
 • حبیب شارعی نیا، افسانه نورایی، مهدی اسماعیل نیا، بتول محمدیان، رضا اسماعیلی، سعید عرفان پور * صفحات 73-79
  مقدمه
  یکی از اهداف مهم نظام آموزش عالی کشور، پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه است. در حال حاضر با توجه به این که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران بحران بیکاری است، آموزش عالی کشور، رسالتی مضاعف در زمینه اشتغال زایی و پرورش استعداد کارآفرینی دارد. انگیزه پیشرفت نیز به عنوان یک عامل موفقیت در دانشجویان پرستاری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط انگیزه پیشرفت و استعداد کارآفرینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام پذیرفت.
  روش کار
  این پژوهش به صورت مقطعی توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ترم دوم تا هشتم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد (160دانشجو) بود که با روش سرشماری انتخاب گردیدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سنجش استعداد کارآفرینی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام پذیرفت.
  یافته ها
  استعداد کارآفرینی در اکثر دانشجویان(70درصد) ضعیف بود و 1/93 درصد واحد های پژوهش دارای انگیزه پیشرفت بالایی بودند. نتیجه آزمون پیرسون نشان داد که بین انگیزه پیشرفت و استعداد کارآفرینی همبستگی مثبت و معنی داری (001/0>p و 332/0= r ( وجود دارد.
  نتیجه گیری
  ضعف قابلیت کارآفرینی دانشجویان نمایان گر ضرورت برنامه ریزی و توجه بیش تر به تقویت مولفه های موثر بر قابلیت کارآفرینی در برنامه های آموزشی و کمک آموزشی است.
  کلیدواژگان: استعداد کار افرینی، انگیزه پیشرفت، دانشجویان پرستاری
 • طیبه حسن طهرانی، سادات سید باقر مداح، مسعود فلاحی خشکناب *، فرحناز محمدی شاهبلاغی، عباس عبادی صفحات 80-87
  مقدمه
  حفظ حریم خصوصی از نیازهایی اساسی انسان و از مهمترین مفاهیم پرستاری اخلاق مراقبت و درمان محسوب می شود. تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است، زیرا هنجارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه و موقعیت خاص هر فرد در اجتماع در تعریف و تعیین دامنه آن موثر است. بنابراین جهت تدارک مراقبت مناسب فرهنگی، بررسی حریم خصوصی از دید گاه بیماران حائز اهمیت است. این مطالعه به تبیین درک بیماران بستری از احترام به حریم خصوصی می پردازد.
  روش کار
  مطالعه حاضر با روش تحلیل محتوی کیفی بر روی 20 بیمار بستری در بخش های داخلی و جراحی بیمارستانهای دولتی شهر تهران در سال 1395 انجام شد. جمع آوری داده ها بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انفرادی انجام گردید. در مصاحبه های انجام شده، بیماران بستری به بیان تجربیات مرتبط با احترام به حریم خصوصی خود در طول مدت بستری پرداختند. مصاحبه ها ضبط و دست نویس شد و سپس بر اساس تحلیل محتوی کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل حاصل از تجربیات بیماران بستری در زمینه درک آنها از احترام به حریم خصوصی در بیمارستان منجر به استخراج پنج طبقه و 10 طبقه شد. طبقات اصلی حریم خصوصی شامل پویایی حریم خصوصی، حریم خصوصی فیزیکی، حریم خصوصی اطلاعاتی، حریم خصوصی روانی - اجتماعی و حریم خصوصی معنوی - مذهبی بود.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان داد که حریم خصوصی از دید بیماران بستری دارای ابعاد گوناگونی است و در مراقبت بایستی به همه ابعاد آن توجه داشت. با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه می توان نتیجه گرفت، زمینه های حفظ رعایت حریم خصوصی با توجه به دیدگاه بیماران در نظام مراقبت های بهداشتی فراهم شود.
  کلیدواژگان: احترام، حریم خصوصی، بیمار بستری، تحلیل محتوی کیفی، ایران
|
 • Raziyeh Rezaei, Fatemeh Zarei *, Hadi Tehrani Pages 1-10
  Introduction
  According to scientific evidence, a social media in education and research for postgraduate students seems necessary. Since college students and faculty members are considered as the online platforms clients, the current study aimed at qualitatively analyzing the viewpoints of students and Universities professors toward the application of the online social media to learning and education sciences in University.
  Methods
  The current study was conducted using the qualitative content analysis methods. The participants were selected using the purposive sampling method (n = 24). Data were collected through semi-structured deep interviews, recorded on audiotapes, transcribed, and then, analyzed. MaxQdata software version 10, according to the qualitative content analysis developed by Granheim and Lundman, was used for data analysis.
  Results
  Data analysis led to the extraction of 279 codes, 15 sub-codes, six Sub-Categories, and Two main categories. The main categories included the perceived advantages of social networks in education and learning process (Four Sub-Categories, perceived disadvantages of social networks in education and learning process (Two Sub-Categories).
  Conclusions
  The use of virtual social networks in both education and learning process from the viewpoint of the teacher and student as the beneficiaries of this area is acceptable. Enriched web-based learning, despite the perceived obstacles and challenges, is suitable to facilitate, accelerate, and create creativity in the educational process.
  Keywords: Eduation, Learning, Virtual Social Media, Qualitative study
 • Bahman Kord *, Hamideh Mehdi Pour Pages 11-17
  Introduction
  Subjective well-being is one of the important constructs of mental health and identifying the factors affecting it is of paramount importance. Hence, the purpose of this study was to predict the subjective well-being of cancer patients based on mindfulness and perceived self-efficacy.
  Methods
  In this descriptive-correlational study, 150 cancer patients of in Tabriz hospitals were selected through convenience sampling in 2016. Data collection tools included three valid and reliable scales: Molavi’s subjective well-being, Baer’s mindfulness, and Schwarzer’s self- efficacy. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis.
  Results
  Findings showed that there was a significant positive correlation between mindfulness, perceived self-efficacy and subjective well-being (sig=0/01). Regression analysis indicated that mindfulness 17/20% and perceived self-efficacy 27/00% predicting of it.
  Conclusion
  Increased mindfulness and perceived self-efficacy can be used to enhance cancer patients’ subjective well-being as well as to improve their life satisfaction. Hence, it is suggested psychologists in their prevention and intervention programs in order to promote mental health and subjective well-being of cancer patients pay special attention to self-care.
  Keywords: Subjective well, being, mindfulness, perceived self, efficacy, cancer patients
 • Soheila Ahmadian, Aras Rasouli * Pages 18-26
  Introduction
  Breast cancer is the most common cancer in women, which endangers various aspects of individual, mental and quality of life and sexual function. The purpose of this study was to teach stress management training on reducing anxiety and promoting happiness and sexual intimacy in women with breast cancer.
  Methods
  This is a semi-experimental, pre-test, and post-test with control group. The statistical population of the study included all women with breast cancer in Kermanshah in 2016. The sample was collected using 30 available sampling methods in two groups (15 experimental and 15 control group). The members of the experimental group participated in 10 stress management-training sessions. The data collection tool was a questionnaire for happiness and sexual anxiety. Data were analyzed using covariance analysis and spss21 software.
  Results
  The results of this study showed that stress management training is aimed at reducing awareness and promoting the happiness and sexuality of women with breast cancer.
  Conclusion
  Regarding the results, the effectiveness of stress management training on reducing anxiety and increasing the sexual integrity and happiness of women with breast cancer can be mentioned.
  Keywords: stress management training, anxiety, happiness, sexual intimacy, breast cancer
 • Study on the amount of coping skills used by MS sufferers as member and non-member of peer support group
  Shahla Biglar, Nasrin Hanifi *, Nasrin Jafari Varjoshani, Korosh Kamali Pages 26-31
  Introduction

  Multiple Sclerosis (MS) is the most common illness causing neurological inabilities in young adults. Ability of the ill person to use coping skills is an important factor that can help to reduce stress and to manage the increasing challenges caused by this debilitating illness. The present study focuses on comparing the amount of coping skills used by MS sufferers who are and are not the members of a peer support group.
  Method of the study: method of the study was descriptive-analytical. The study was conducted in Multiple Sclerosis Society of Zanjan City during the year 2016. Simple random sampling without replacement was conducted on 30 MS sufferers who were the members and 90 others who were not the members of peer support group. Data gathering tool included demographic questionnaire and Jalowiec coping skills questionnaire. Fisher’s exact test and t-test were used to analyze the data.
  Findings: comparison on the amounts of coping skills used by the member and non-member patients in the peer support group revealed that they differed insignificantly (0.735) in terms of excitement-oriented, and significantly in terms of problem-oriented coping skills. Furthermore, the member patients used more problem-oriented coping skills than the non-member patients (0.009).

  Conclusion

  peer support has an increasing effect on the use of problem-oriented coping skills. Thus, it will be helpful to encourage patients to be a member of the peer support group.

  Keywords: Multiple sclerosis, coping skills, peer support group
 • Seied Fakhraldin Hossieni, Faezeh Soltani * Pages 33-39
  Introduction
  emotional stability is a personality trait that includes natural and constant domains of emotions Placed individual in different stages of life and in different environments .
  Aim: This study aimed to determine the relationship between emotional stability with Job conscience and professional commitment .
  Method
  This study was descriptive-analytic . This study was conducted on 200 nurses of Kerman University of Medical Sciences through cluster random sampling . Data was gathered using a questionnaire which included 4 parts: demographic data , Goldberg emotional stability questionnaire , Mac Cry Job conscience questionnaire , henning&Clikeman professional commitment questionnaire . Data were analyzed in SPSS version 20 using Pearson correlation test , Independent T-test , ANOVA and multiple linear regression.
  Results
  The mean score of emotional stability , Job conscience , professional commitment among nurses was 46/2( ±15/6) , 44/4(±14/3) , 49(±14/4) . Forty percent of nurses have a high emotional stability . There was a statistically significant positive correlation between emotional stability with Job conscience(p
  Conclusion
  According to the results of the present study is a positive correlation between emotional stability and job conscience and professionalcommitment . therefore attention to the emotional stability , Training and planning for its growth Created corporate profits and improving professional commitment and job conscience .
  Keywords: Emotional Stability, Job conscience, Profissional Commitment, nurse
 • Effects of two Exercise Modalities of Sprint Interval Training and Combined Training (Strength-Aerobic) on Serum Apelin levels and Insulin Resistance in Women with Type 2 Diabetes
  Samira Nasiri, Ebrahim Banitalebi *, Mohammad Faramarzi Pages 40-45
  Introduction

  Exercise activity is an effective treatment tool for the management of type 2 diabetic patients. The purpose of this study is to investigate the effects of eight weeks combined and sprint interval training (SIT) on serum apelin levels and insulin resistance in women with type 2 diabetes.

  Methods

  Fifty-two overweight female type 2 diabetic patients (aged 45-60 years old, BMI > 30) with HbA1C value of 6.5% or were assessed for eligibility. Participants were assigned to SIT group (n = 17), combined training group (n = 17), and control group (n = 18) according to HbA1c levels. The exercises included 12 weeks of combined training and SIT. To determine the differences between groups, a statistical analysis of covariance and a meaningful LSD test were used to determine the difference between groups.

  Results

  Difference was significant for the fasting blood glucose in the SIT groups (p

  Conclusion

  exercise training independent of mode of training is an effective training method to improve glycemic control in woman with type 2 diabetes.

  Keywords: SIT_Combined Training_Apelin_Type 2 Diabetes
 • The Effects of Group Reminiscence Therapy on Loneliness and Spiritual Well- being among Residents of Kahrizak Nursing Home
  Lila Yaghobi *, Fatemeh Noghani, Elham Navab, Abbas Mehran Pages 47-55
  Introduction

  Maintaining and improving the health of the elderly people as a vulnerable group should further be considered. Loneliness is one of the most common complaints of the elderly that can cause serious consequences on their mental health. The present study was designed and implemented with the aim of determining " The Effects of Group Reminiscence Therapy on Loneliness and Spiritual Well- being among Residents of Kahrizak Nursing Home ".

  Method

  The present study is a non-randomized clinical trial that has been done on 83 elderly residents of Kahrizak nursing home who were qualified for participating in the study in the year 2017. The samples were non -randomly selected and subjects were divided into two experimental and control groups. The control group received no treatment. 6 reminiscence sessions were carried out according to the Watt & Cepplize protocol in experimental group. The data collection tools include Demographic and Plutozion-Ellison spiritual Well- being questionnaires(in previous studies in Iran, content validity and internal reliability were performed with Cronbach's alpha of 92%) and Russell loneliness questionnaire (in previous studies in Iran, content validity and internal reliability were performed with Cronbach's alpha of 78%). In analyzing samples, descriptive statistics was used to calculate central indexes and dispersion and to prepare frequency distribution tables. Analytical statistics was used to test the hypothesis of the research with the help of one of independent t-test, paired t-test, Chi-square, Fisher and ... tests. Data was analyzed by SPSS24 software.

  Results

  The findings of this study showed that there was a significant statistical relationship between all demographic variables in both groups, except partner life situation variable (p=0.385) in which there was no significant statistical relationship. The result of analysis of covariance showed that the variables of loneliness (p=0.335) and spiritual well-being (p=0.385) have influenced on loneliness (p

  Keywords: reminiscence, loneliness, spiritual Well, being, elderly people
 • The Effect of Education and Telephone Counseling On The Self- Efficacy Of Women With Breast Cancer Undergoing Radiotherapy
  Shadan Pedram Razi, Asma Satiyarvand *, Fariba Tabari, Anooshiravan Kazemnejad, Zahra Tizh Maghz, Mojdeh Navidhamidi Pages 64-71
  Introduction

  Self-efficacy is a key psychological source in adapting to chronic diseases and plays a crucial role in how patients adapt to the challenges of cancer as a chronic disease. Promoting self-efficacy in patients with breast cancer leads to better Compatibility with the diagnosis and treatment of cancer, reducing cancer symptoms, improving mental image, and improving the communication of patients with therapeutic personnel. The purpose of this study was to investigate the effect of education and telephone counseling on the self-efficacy of women with breast cancer undergoing radiotherapy.

  Methods

  In This Randomized Clinical Trial Study, 64 patients who were scheduled for the Breast Cancer Radiotherapy and Referring To Cancer Institute of Imam Khomeini , Tehran University Of Medical Sciences, were recruited using the convenience sampling method. Participants were randomly assigned into Two Groups of Test (N = 32) And Control (N = 32). Before The Start Of Radiotherapy, Chronic Disease Self-Efficacy Scale Was Completed By Research Samples In The Studied Groups. Patient's Self-Efficacy Was Evaluated Again 1 Month And 3 Months After Education and Telephone Counseling, And Data Were Analyzed Using SPSS-22 Software.

  Results

  Before The Intervention, There Was No Significant Difference Between The Mean Score Of Self – Efficacy Of The Two Groups. However, 1 Month And 3 Month After The Beginning Of Intervention, The Mean Score Of Self-Efficacy In The Experimental Group Was Significantly Higher Than In The Control Group (P

  Conclusion

  According To The Results Of This Study, The Use Of Education And Telephone Counseling To Promote Self-Efficacy Of Women With Breast Cancer Under Radiotherapy Is Emphasized.

  Keywords: Education, Telephone Counseling, Self, Efficacy, Breast Cancer, Radiotherapy
 • Mohammad Reza Karimirad, Naiemeh Seyedfatemi, Fatemeh Noghani *, Ehsanolah Amini, Razieh Kamali Pages 71-80
  Introduction
  Resiliency is back from a tough durable and enduring capacity and the ability to repair them. Despite exposure to extreme stress, leading to the success of the events and accidents. The purpose of this study was to determine the resiliency of family caregivers of patients with mental disorders.
  Method
  The present study is a descriptive-analytical study. In this study, a sample size 220 was calculated. Tools for collecting data in this study forms and questionnaires resiliency was Kannor and Davidson's profile. The obtained data were analyzed using the SPSS16 software, Spearman Correlation Statistical Tests, t-test and ANOVA tests.
  Results
  In this study Average resiliency caregivers with mental disorders are 16/38 and SD 69/93 the majority of the study, 51% had high resiliency. Between Resiliency caregivers and demographic characteristics (age, sex, socioeconomic status and education), there was no significant relationship.
  Conclusion
  The findings of this study can help nurses and other health care providers that use of model resiliency or similar models for health promotion, capacity building and sustainable recovery from the ongoing difficulties in the ability to repair themselves, Increase the social, economic and welfare and the promotion of tolerance for the care and education of family caregivers of patients with mental disorders.
  Keywords: Resiliency, family caregivers, mental disorders
 • Habib Shareiniya, Afsaneh Nourayi, Mahdi Esmaeilniya, Batool Mohamadiyan, Reza Esmaeili, Saeed Erfanpoor * Pages 73-79
  Introduction
  Skilled manpower education for society is one of the main objectives of higher education in Iran. Nowadays, since unemployment is one of the biggest economic problems of Iran, higher education has a dual mission of employment and development of entrepreneurial talent. Furthermore, the achievement motivation is significantly important as a success factor especially in nursing students. Therefore, this study was conducted with the aim to determine the relationship between achievement motivation and entrepreneurial talent In nursing students of Gonabad University of Medical Sciences.
  Method
  This study was conducted by cross-sectional descriptive-analytical method. Statistical population included all 160 second-eighth semester nursing students who were selected by census method from Gonabad University of Medical Sciences. Inclusion criteria included studying at the time of the research and the student's willingness to participate in the study. Exclusion criteria was the failure to complete the questionnaires. Data collection tools of this study include demographic information questionnaire, entrepreneurial talent measurement questionnaire by Kordnaeij et al, and Herman's achievement motivation questionnaire. The collected data were analyzed using descriptive statistic,and Pearson test. Data analysis was done through SPSS 20 software,
  Results
  The status of entrepreneurial talent was weak in the majority of students (70 percent), and 93.1% of research units had high achievement motivation. According to results of Pearson test, there is a significant positive relationship between achievement motivation and entrepreneurial talent (p
  Keywords: Entrepreneurial talent, achievement motivation, nursing students
 • Tayebeh Hasan Tehrani, Sadat Seyed Bagher Maddah, Masoud Fallahi-Khoshknab *, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Abbas Ebadi Pages 80-87
  Introduction
  Privacy is one of the basic human needs and one of the most important nursing concepts of care ethics. Several definitions have been proposed for it, since the cultural norms and values of each society and the specific position of each individual in the community are effective in defining and determining its scope. Therefore, in order to provide proper cultural care, it is important to examine the privacy of patients. Therefore, this study aimed to investigate the viewpoints of hospitalized Patients to Respecting Privacy.
  Methods
  The present study was carried out with qualitative content analysis method on 20 patients hospitalized in internal and surgical wards of governmental hospitals of Tehran in 2017. Data collection was based on Purposive sampling and using semi-structured individual interviews. In interviews; hospitalized patients reported experiences with respect to their privacy during hospitalization. The interviews were recorded and handwritten and analyzed on the basis of qualitative content analysis.
  Results
  The analysis of hospitalized patient's experiences with respect to privacy in the hospital resulted in the extraction of five Category and 10 subcategory. The privacy implications included the dynamics of privacy, physical privacy, information privacy, psycho-social privacy and Religious spirituality privacy.
  Conclusion
  The findings of this study showed that privacy of hospitalized patients has different dimensions and care should be taken to all aspects of it. According to the findings of this study, we can conclude that privacy policies should be provided according to the patient's perspective in the health care system.
  Keywords: respct, privacy, patient, qualitative content analysis