فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال چهل و نهم شماره 1 (پیاپی 33، فروردین و اردیبهشت 1397)
 • سال چهل و نهم شماره 1 (پیاپی 33، فروردین و اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/08
 • تعداد عناوین: 20
|
 • عبدالمجید کریمی، نادر عباسی *، مهدی سیاوش نیا صفحات 1-12
  باگاس یکی از پسماندهای کشاورزی در کشت و صنعت های نیشکر و صنایع جانبی است که نگهداری و مدیریت آن معمولا مشکلاتی را برای متولیان این شرکت ها به وجود می آورد. در این تحقیق، تاثیر خاکستر باگاس نیشکر و آهک بر مقاومت فشاری خاک رسی بررسی شده است. بدین منظور، با افزودن مقادیر مختلفی از خاکستر باگاس نیشکر شامل؛ 2، 5، 8 و 12 درصد و آهک شامل؛ 1، 3 و 4 درصد به خاک رسی، 20 نوع مخلوط ساخته شد. مشخصات تراکمی هر یک از مخلوط ها با استفاده از آزمایش تراکم استاندارد و سپس تراکم هاروارد تعیین شد. با در نظر گرفتن دو سن عمل آوری (7 و 28 روزه) و سه تکرار، 6 نمونه آزمایشی از هر مخلوط و در مجموع 120 نمونه آزمایشی با استفاده از قالب هاروارد تهیه شد و پس از عمل آوری در سنین مورد نظر، مورد آزمایش های مقاومت فشاری محصور نشده قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که با افزایش مقدار خاکستر باگاس نیشکر و آهک به خاک رسی، وزن واحد حجم خشک کاهش و رطوبت بهینه افزایش یافته است. ترکیب 8 درصد خاکستر باگاس نیشکر با خاک رسی، باعث افزایش 92 درصدی مقاومت فشاری خاک شده است.
  کلیدواژگان: خاک رسی، تراکم هاروارد، خاکستر باگاس نیشکر، آهک، مقاومت فشاری محصور نشده
 • فرید فیض الله پور *، سینا بشارت، افشین خورسند صفحات 13-24
  تاکنون مدل های هیدرولیکی مختلفی برای تعیین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع در خاک ارائه شده است، اما در تحقیقات اندکی توانایی این مدل ها در شبیه سازی نحوه حرکت آب در خاک ارزیابی شده است. لذا در مطالعه حاضر، عملکرد 5 مدل هیدرولیکی مختلف ارائه شده در مدل HYDRUS-2D ، از جمله مدل های ون گنوختن-معلم، ون گنوختن اصلاح شده، کوسوگی، بروکس-کوری و دورنر در شبیه سازی پروفیل رطوبتی آبیاری قطره ای سطحی مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این به منظور بهبود نتایج بدست آمده، یک مدل ترکیبی با استفاده از روشمیانگین گیری بیزی (BMA) بر مبنای وزن دهی به عملکرد مدل های هیدرولیکی مذکور ارائه شده است. به منظور بررسی عملکرد مدل های مختلف، آزمایشی با روش آبیاری قطره ای T-Tape در مزرعه ای با خاک لوم رسی انجام گرفت. مقایسه نتایج مقادیر شبیه سازی با مقادیر اندازه گیری شده رطوبت حجمی خاک در زمان های آبیاری 8 و 24 ساعت و با استفاده از پارامتر های مجذور میانگین مربعات خطا و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده انجام گرفت. براساس نتایج بدست آمده، ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده ی پیش بینی رطوبت حجمی خاک برای زمان های 8 و 24 ساعت به ترتیب در محدوده 20 تا 29 و 26 تا 39 درصد و مجذور میانگین مربعات خطا برای زمان های 8 و 24 ساعت به ترتیب در محدوده 04/0 تا 06/0 و 05/0 تا 09/0 (cm3cm-3) بدست آمد. مقدار متوسط ضریب تعیین برای زمان های 8 و 24 ساعت به ترتیب، 93/0 و 89/0 بدست آمد.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای سطحی، پارامترهای هیدرولیکی خاک، مدل هایدروس، مدل میانگین گیری بیزی
 • کبری شیخی گراکویی، مریم نوابیان *، مجید وظیفه دوست صفحات 25-37
  فعالیت‏های بشر در دهه های گذشته به طور چشمگیری کیفیت منابع آب را تغییر داده است به طوری که منابع آب یا در معرض آلودگی قرار گرفته‏اند و یا این که آلوده شده‏اند. در این میان بخش کشاورزی سهم به سزایی در افزایش شوری، کاهش کیفیت و افزایش مصرف آب سطحی دارد. مدل‏های شبیه‏سازی کیفیت آب در مقیاس حوضه مانند مدل SWAT ابزار توانمندی برای شبیه‏سازی اثر آلاینده های نامتمرکز مانند فعالیت های کشاورزی بر روی کیفیت و کمیت منابع آب هستند. از آنجا که شوری یکی از مهم ترین مولفه های کیفی منابع آب محسوب می شود و تحت تاثیر عملیات آبیاری، زهکشی و اعمال کود قرار دارد، در پژوهش حاضر از مدل SWAT برای شبیه سازی بار شوری حاصل از کشت برنج در اراضی شالیزاری و ورود املاح آن به رودخانه تحت دو چرخه فلزات سنگین و نیتروژن در حوضه آبریز ناورود (حوضه معرف غرب استان گیلان)، استفاده و دقت مدل در شبیه‏سازی شوری به دو روش مذکور مقایسه شد. مدلSWAT برای دوره آماری 2013-2006 با داده های دبی و بار شوری رودخانه واسنجی و اعتبارسنجی گردید. برای بررسی کارایی مدل از دو شاخص آماری R2 و NS استفاده گردید. مقادیر این دو شاخص در شبیه‏سازی دبی رودخانه ناورود به ترتیب 82/0 و 58/0 و در شبیه‏سازی بار شوری تحت چرخه فلزات سنگین 30/0 و 71/0- و تحت چرخه نیتروژن به ترتیب 61/0 و 54/0 به دست آمد. بنابراین استفاده از چرخه نیتروژن در شبیه‏سازی بار شوری حوضه آبریز ناورود توصیه می‏شود.
  کلیدواژگان: آب سطحی، استان گیلان، اراضی شالیزاری، انتقال املاح
 • عبدلله طاهری تیزرو، محمدرضا سراجیان، مریم قشقایی *، کیوان ویسی صفحات 39-50
  پایش کیفی منابع آب و به ویژه مخازن سدها بسیار حیاتی می باشد اما نمونه برداری از آب دریاچه پشت سدها بسیار وقت گیر، هزینه بر و همراه با مخاطرات متعدد است. تصاویر ماهواره ای و هوایی از آب های سطحی را می توان به عنوان ابزاری مفید جهت پایش پارامترهای کیفیت آب در پیکره های آبی استفاده نمود. در این مطالعه امکان شناسایی و پایش غلظت کلروفیلa در مخزن سد اکباتان با استفاده از تصویر لندست 7 بررسی شد. به این منظور تبدیلات مختلفی روی بازتابش باندها اعمال شد و رابطه بین غلظت کلروفیل با بازتابش بررسی و استخراج شد. سپس بهترین مدل برای تخمین غلظت کلروفیلa انتخاب شد. نتایج مطالعه نشان داد رابطه به دست آمده براساس نسبت باندها دقیق ترین تخمین را از بین مدل های به دست آمده ارائه می دهد. مقدار R2Adj برای این مدل برابر 91/0 و مقدار SE نیز معادل 04/0 به دست آمد. نتایج نشان می دهد که می توان با استفاده از تصاویر لندست 7 غلظت کلروفیلa را با دقت قابل قبولی تخمین زد.
  کلیدواژگان: تغذیه گرایی، کیفیت آب، لندست 7، مخزن سد
 • سکینه نبی زاده *، فردین صادق زاده، بهی جلیلی، مصطفی عمادی صفحات 51-57
  بیوچار قابلیت حذف آلاینده های آلی از خاک، آب و رسوبات را دارد و از انتقال مواد سمی از محیط به گیاه و سایر موجودات می کاهد. در این تحقیق توانایی بیوچارهای مختلف جهت جذب متیلن بلو از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. از چهار نوع ماده خام اولیه کاه برنج، پوسته برنج، باگاس نیشکر و خرده چوب نراد در دو شرایط دمایی 300 و 600 درجه سانتی گراد استفاده شد. آزمایش های سینتیک جهت تعیین زمان تعادل، pH بهینه و مقدار جاذب انجام گرفت. هم دما جذب متیلن بلو توسط بیوچار کاه برنج تولید شده در دمای 600 درجه سانتی گراد (ب. ک.600) تعیین شد. از بین بیوچارهای موجود، ب. ک. 600 بیشترین توانایی جذب متیلن بلو را داشت. جذب متیلن بلو توسط ب. ک. 600 بعد از گذشت 300 دقیقه به تعادل رسید. pH بهینه و مقدار جاذب به ترتیب 7 و 5/2 گرم بر لیتر تعیین شد. فرایند جذب متیلن بلو توسط ب. ک. 600 با مدل خطی هم دما لانگمویر مطابقت داشت و حداکثر ظرفیت جذب 85/27 میلی گرم بر گرم به دست آمد. بنابراین ب. ک. 600 جاذب مناسبی برای حذف متیل بلو از محلول های آبی است.
  کلیدواژگان: پساب، زمان تعادل، سینتیک، لانگمویر
 • اکبر کریمی، حبیب خداوردیلو *، میرحسن رسولی صدقیانی، شیلا خواجوی شجاعی صفحات 59-69
  ریزسازواره ها از اجزای مهم خاک بوده که جمعیت و فعالیت آنها تحت تاثیر سطوح بالای فلزات سنگین از جمله سرب قرار می گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات شاخص های زیستی خاک در فراریشه گیاه بنگ دانه در سطوح مختلف سرب در خاک بود. بدین منظور یک نمونه خاک انتخاب و غلظت های مختلف سرب (صفر، 250، 500 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) به خاک اضافه گردید. سپس خاک استریل شد و پس از مایه زنی با قارچ (ترکیبی از گونه های Glomus intraradices، Funneliformis mosseaeو Glomus fasciculatum)و باکتری (ترکیبی از گونه های Pseudomonas putida، Pseudomonas fluorescens و Pseudomonas aeruginosa) ، کاشت گیاه بنگ دانه (Hyoscyamusniger L.) انجام گرفت. این پژوهش در شرایط گلخانه ای به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد افزایش سطوح سرب در خاک، سبب کاهش معنادار (05/0p≤) کلونیزاسیون ریشه (1/41 درصد)، جمعیت باکتری های خاک (8/52 درصد)، عملکرد ریشه، تنفس میکروبی خاک و تنفس برانگیخته با سوبسترا، کربن زیست توده میکروبی و قابلیت دسترسی به کربن گردید؛ در حالی که ضریب متابولیکی (qCO2) تغییر معناداری (05/0p≤) نکرد. بیش ترین و کم ترین تغییرات (در Pb1000 نسبت به Pb0) به ترتیب در شاخص های کربن زیست توده میکروبی در تیمار باکتری (0/83 درصد) و ضریب متابولیکی در تیمار قارچ (9/18 درصد)، مشاهده شد. مقدار کربن زیست توده میکروبی در تیمار قارچ 28/1 تا 62/2 برابر تیمار باکتری بود. نتایج این پژوهش نشان دهنده حساسیت بیش تر باکتری ها و بردباری بیش تر قارچ ها در سطوح بالای آلودگی سربی خاک بود.
  کلیدواژگان: باکتری، سرب، شاخص های زیستی خاک، فعالیت میکروبی، قارچ
 • محمدرضا ساریخانی *، ناصر علی اصغرزاد، بهمن خوشرو صفحات 71-81
  امروزه استفاده از کودهای شیمیایی، آلی و زیستی جزء لاینفک کشاورزی به شمار می روند، در این میان نیاز به تامین عنصر فسفر برای تولید محصولات کشاورزی لازم و ضروری می باشد. استفاده از کودهایی با بستر آلی و شیمیایی و تلفیق آنها با میکروارگانیسم های مفید از جمله باکتری های حل کننده فسفات باعث عرضه محصولاتی به نام کودهای میکروبی فسفاته شده است. بر این اساس در این تحقیق کارایی استفاده و اثربخشی 6 باکتری موجود در بانک میکروبی گروه علوم و مهندسی خاک به نام های (Pseudomonas fluorescens Tabriz، P. putida Tabriz، Pseudomnas sp. C16-2O، Enterobacter sp. S16-3، Bacillus megaterium JK6 و B. firmus) بر بستر پایه خاک فسفات (45 گرم) + گوگرد (15گرم) + باگاس (30 گرم) پس از تامین جمعیت میکروبی اولیه مناسب مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در این آزمایش باکتری Pantoea agglomerans P5 به عنوان باکتری حل کننده فسفات مورد استفاده در کود بارور2 نیز به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. آزمایش در مجموع با در نظر گرفتن 17 تیمار در 4 تکرار که شامل تیمارهای شاهد منفی (بدون کود میکروبی و کود سوپرفسفات)، شاهد مثبت (کود سوپرفسفات تریپل بر اساس آزمون خاک)، کود فسفاته پودری (بدون افزودن باکتری)، کود میکروبی فسفاته تهیه شده از هر شش باکتری در مقادیر هم وزن (6/0 گرم) و دو برابر (2/1 گرم) مقدار کود سوپرفسفات تریپل توصیه شده بود، انجام شد. نتایج به دست آمده از آزمایشات گلخانه ای نشان داد که کاربرد کودهای میکروبی فسفاته در گیاه ذرت رقم سینگل گراس 704، بر وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی، شاخص کلروفیل، مقدار و جذب فسفر بخش ریشه و بخش هوایی، تاثیر کاملا معنی داری (در سطح 5%) دارد. تلقیح کودهای میکروبی حاوی باکتری های محرک رشد گیاه کلنیزاسیون این باکتری ها را در ریزوسفر گیاه به دنبال داشته است و شاهد افزایش میانگین پارامترهای اندازه گیری شده بودیم. تیمارهای کودی Enterobacter sp. S16-3 و Pseudomonas sp. C162-O در اکثر پارامترهای اندازه گیری شده دارای عمکلردی شبیه تیمار Pantoea agglomerans P5 بودند و هر سه این تیمار ها در اکثر موارد دارای عملکرد بالاتری نسبت به تیمار کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بودند. تیمارهای P. fluorescensوP. putida هم تا حدودی دارای عملکرد مشابه یکدیگر بودند، البته بایستی عنوان نمود که تیمار میکروبی B. firmus در برخی موارد و تیمار B. megaterium در اکثر پارامترها دارای عملکرد پایین تری نسبت به تیمار بستر بدون باکتری (کنترل منفی) و حتی پایین تر از تیمار بدون بستر کود (No Carrier) بودند. لازم به ذکر است که اثر سطوح مختلف مصرف کودی در این پژوهش کاملا معنی دار بود و در اکثر موارد سطح مصرفی 2/1 گرم نسبت به سطح مصرفی 6/0 گرم باعث افزایش عملکرد حدود دو برابری در گیاه شد.
  کلیدواژگان: کود میکروبی فسفاته، باکتریهای حل کننده فسفات، سودوموناس، اثربخشی
 • علی اشرف امیری نژاد *، راضیه شهباززاده صفحات 83-90
  این پژوهش، با هدف بررسی کاربرد جندین دهه فاضلاب خام شهری بر کیفیت فیزیکی خاک و عملکرد بیولوژیکی گندم در منطقه هرسین اجراء گردید. در این راستا، مهمترین ویژگی های فیزیکی موثر بر کیفیت فیزیکی خاک، و نیز غلظت کل بعضی از عناصر سنگین نمونه های خاک ده نقطه مطالعاتی تحت آبیاری با آب چاه و فاضلاب مورد تجزیه آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد فاضلاب با افزایش ماده آلی، موجب بهبود پایداری خاکدانه ها، کاهش چگالی ظاهری، و افزایش سایر ویژگی های فیزیکی خاک شامل: هدایت هیدرولیکی اشباع، درصد تخلخل و رطوبت اشباع گردید. غلظت کل روی و آهن در اراضی آبیاری شده با فاضلاب در مقایسه با اراضی تحت آبیاری با آب چاه، به طور معنی داری بیشتر بوده، در حالیکه غلظت کروم، سرب و نیکل دارای اختلاف معنی داری نبودند. بطورکلی، کاربرد فاضلاب در اراضی، بعضی از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک را در منطقه مطالعاتی بهبود بخشیده است.
  کلیدواژگان: آبهای نامتعارف، اراضی کشاورزی، فلزات سنگین، ویژگی های فیزیکی خاک
 • رئوف مصطفی زاده *، شهناز میرزایی، اباذر اسمعلی، محسن ذبیحی صفحات 91-99
  کاربرد مدل هیدروگراف واحد لحظه ای کلارک به جهت نیاز به داده های سهل الوصول در آبخیزهای فاقد ایستگاه هیدرومتری از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر شبیه سازی هیدروگراف واحد جریان آبخیز محمدآباد استان گلستان با استفاده از روش زمان - مساحت و انجام آنالیز حساسیت (نسبی و مطلق) نتایج شبیه سازی در آبخیز مورد مطالعه است. برای تعیین تغییرات سطح حوزه نسبت به زمان تمرکز (هیستوگرام زمان-مساحت) از روش دیاگرام بی بعد (روش لاورنسن) استفاده شده و سپس هیدروگراف واحد لحظه ای با مدل کلارک برای آبخیز مذکور شبیه سازی شد. آنالیز حساسیت مدل کلارک با تغییر دو پارامتر زمان تمرکز و ضریب ذخیره صورت گرفته و سپس حساسیت نسبی و مطلق مدل در برآورد مولفه های هیدروگراف واحد جریان تعیین گردید. هم چنین هیدروگراف واحد مشاهداتی سیل در آبخیز با استفاده از منحنی S محاسبه و دقت مدل مذکور در برآورد هیدروگراف واحد آبخیز با معیار نش-ساتکلیف مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج، دقت مدل مذکور در شبیه سازی هیدروگراف واحد جریان 71 درصد است. نتایج آنالیز حساسیت مدل نشان داد که حساسیت نسبی مدل در برآورد دبی اوج هیدروگراف واحد جریان به پارامتر ضریب ذخیره برابر 66/0- می باشد. هم چنین حساسیت مطلق مدل به پارامتر زمان تمرکز برابر 76/2- می باشد. در مجموع می توان گفت که پارامتر حساس در برآورد دقیق زمان تا اوج، متغیر زمان تمرکز محاسباتی جریان می باشد.
  کلیدواژگان: هیدروگراف واحد، حساسیت نسبی، حساسیت مطلق، هیستوگرام زمان، مساحت، آبخیز محمدآباد
 • بابک تقدیسی، کاظم اسماعیلی *، سعید رضا خداشناس صفحات 101-110
  استفاده از پوشش های بتنی جهت کنترل فرسایش مجاری انتقال آب در مناطق صعب العبور و کوهستانی ، به علت هزینه های بالای تهیه و حمل مصالح در بسیاری مواقع دارای توجیه اقتصادی نمی باشد. این مسئله در خاکهای گچی به علت انحلال و فرسایش پذیری بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مطالعات پیشین نشان می دهد که با افزودن سیمان و دیگر مصالح به خاک محل می توان ، مقاومت فشاری خاکها را افزایش داد. استفاده از پودر میکروسیلیس در تثبیت خاک های گچی و بررسی مقاومت فشاری و فرسایشی می تواند تفاوت عمده ای با تحقیقات قبلی داشته باشد. در پژوهش حاضر مقاومت فشاری و فرسایشی ناشی از بر خورد جت آب صفحه ای بر نمونه ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد ، شروع فرسایش در نمونه ها وابسته به سرعت و زاویه برخورد جت آب به نمونه ها و زمان فرسایش داشته و برای نمونه هایی با 10% میکروسیلیس ، در سرعت 4متر بر ثانیه و زاویه برخورد عمودی(Ө=0)، ترکیبی با 10% سیمان تا زمان 6 ساعت و ترکیبی با 12% سیمان در کل زمان آزمایش(8 ساعت) و در سرعت 6 متر بر ثانیه و زاویه برخورد افقی (90Ө =) هر دو ترکیب (10% و 12%سیمان) در کل زمان آزمایش(8 ساعت) ، در مقابل فرسایش ، مقاومت دارند.
  کلیدواژگان: تثبیت خاکهای گچی، کنترل فرسایش، تثبیت خاک محل
 • علی معتمدی نژاد *، منوچهر فتحی مقدم صفحات 111-123
  همه ساله حملات امواج بلندی همچون سونامی باعث ایجاد فرسایش و تخریب در سواحل شده و خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می آورند. رویکردهای اخیر حفاظت سواحل بر مبنای برقراری تعادل زیست محیطی می باشد. از جمله روش های نوین حفاظت سواحل در مقابل تخریب ناشی از امواج، احداث جنگل های ساحلی موسوم به کمربند سبز ساحلی می باشد. شیب ساحل از جمله عوامل بسیار تاثیرگذار بر شکست موج و بالاروی آن در سواحل است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شیب ساحل بر جذب نیروی مخرب امواج شکنا توسط پوشش گیاهی ساحلی صورت گرفته است. به همین منظور مدل ساحل شیبدار و پوشش گیاهی در یک فلوم مجهز به سیستم نیروسنجی بدون اصطکاک تعبیه شد. آزمایش ها در چهار شیب مختلف ساحل و در دو حالت با و بدون پوشش گیاهی انجام شده است. نتایج نشان داد که با افزایش شیب ساحل، موج زودتر می شکند و در نتیجه نیروی بیشتری از موج توسط پوشش جنگلی جذب می شود. این افزایش نیروی جذب شده از موج در شیب های مختلف در حالت با پوشش نسبت به بدون پوشش به طور میانگین 17 درصد بود.
  کلیدواژگان: کمربند سبز ساحلی، امواج بلند، شکست موج، شیب ساحل، نیروی موج
 • مرضیه پیری *، ابراهیم سپهر صفحات 125-134
  حضور فلزات سنگین در محیط مخصوصا در آب مشکلات زیست محیطی زیادی به وجود می آورد. از فناوری های موثر بر حذف آن ها استفاده از جاذب ها است و برخی از این جاذب ها از نظر اقتصادی، قابلیت در دسترس بودن و قدرت حذف زیاد بر سایر آن ها مزیت دارد. در این مطالعه جذب یون های فلزی سرب و کادمیوم در غلظت های (0 تا mg L-1200) به وسیله دیاتومیت ایران و دیاتومیت فرانسه به عنوان جاذب از محلول های آبی به صورت تک عنصری در سیستم ناپیوسته (Bach) بررسی شد. برای تعیین ویژگی های دیاتومیت از میکروسکوب الکترونی روبشی (SEM)، دستگاه پراش نگار X (XRD) و طیف نگاری فلوئورسانس پرتو X (XRF)، استفاده شد. ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) دیاتومیت ایران و دیاتومیت فرانسه به ترتیب 80 و (cmol kg-1) 15 و مساحت سطح جاذب های ذکر شده به ترتیب 55 و (m2 g-1) 23 به دست آمد. مدل های جذب لانگمویر (99/0 –89/0=R2)، فروندلیچ (98/0 –81/0=R2)، تمکین (98/0 –80/0=R2)، دوبینین–رادشکویچ (97/0 –83/0=R2) و ایلوویچ (90/0 –26/0=R2) بر داده ها برازش یافت. نتایج نشان داد دیاتومیت ایرانی قابلیت بیشتری برای جذب سرب و کادمیوم از محلول های آبی در مقایسه با دیاتومیت فرانسه دارد و میزان جذب فلز سرب در حضور هر دو جاذب بیشتر از کادمیوم می باشد. بطوریکه حداکثر سرب جذب شده (qmax) به وسیله دیاتومیت ایرانی و فرانسوی به ترتیب 8/65 و (mg g-1) 2/41 و حداکثر کادمیوم جذب شده به وسیله جاذب های ذکر شده به ترتیب 3/47 و (mg g-1) 5/35 تعیین شد. با توجه به نتایج آزمایش های بدست آمده و در دسترس بودن دیاتومیت ایرانی و ارزانی آن می توان از این ماده به عنوان یک ماده کاربردی برای حذف فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از منابع آب آلوده استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کلید واژگان: جذب، دیاتومیت، سرب، کادمیوم، پالایش آب
 • فاطمه بی خوابی آرانی، زهرا شریعتمداری * صفحات 135-143
  آگاهی از الگوهای غالب نوسانات تابش در یک منطقه از دیدگاه برنامه‫ریزی جهت استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی حائز اهمیت است. در این پژوهش سیگنال‫های سری زمانی تابش خورشید از دیدگاهی نوین و براساس مفهوم فرکتال (خودمتشابه) مورد بررسی قرارگرفته است. در این راستا با استفاده از داده های دو ثانی های تابش ثبت شده در ایستگاه کرج در فاصله سال‫های 2016-2014 بعد خودمتشابه سری زمانی تابش خورشید با استفاده از روش مینکوفسکی- بولیگاند محاسبه شده و با درنظر گرفتن توامان شاخص پاکی آسمان به‫منظور طبقه‫بندی روزهای مختلف سال از نظر ویژگی های تابشی به‫کار گرفته شده است. نتایج حاصل از طبقه‫بندی نشان می‫دهد در سال‫های 2014، 2015 و 2016 بیشترین درصد احتمال وقوع مربوط به کلاس سه (آسمان کاملا ابری) به ترتیب با 55/52، 07/52 و 8/44 درصد است و روزهای متعلق به کلاس یک (آسمان صاف) و کلاس دو (آسمان نیمه ابری) از نظر احتمال وقوع در هر سه سال آماری به ترتیب در رده دوم و سوم قرار می گیرند. نتایج حاصل از این روش نوین که روزهای سال را براساس رفتار سری زمانی تابش طبقه بندی می‫کند می تواند به عنوان گامی اساسی در تصمیم‫گیری جهت نصب سلول‫های فتوولتائیک در یک منطقه و همچنین ارزیابی کارایی این سیستم‫ها به‫شمار رود.
  کلیدواژگان: تابش خورشیدی، بعد فرکتالی، طبقه بندی، تیپ روز، تابع توزیع تجمعی
 • سمانه عبداللهی *، احمد گلچین صفحات 145-158
  به منظور بررسی توانایی جذب و انتقال سرب در سه رقم کلم یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه به اجرا درآمد. تیمارها شامل شش سطح آلودگی خاک به سرب (صفر، 50، 100، 150، 300 و 400 میلی گرم سرب بر کیلوگرم خاک از منبع نیترات سرب ([Pb(NO3)2] و سه رقم کلم (Brassica oleracea var. acephala L.، Brassica oleracea var. italica L. & Brassica oleracea var. capitata L.) بودند که در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمارها اثر معنی داری در سطح احتمال یک درصد (P<0.01) بر عملکرد تر و خشک، سطح برگ و شاخص کلروفیل برگ هر سه رقم کلم داشتند. با افزایش غلظت سرب خاک، انباشت سرب در ریشه، ساقه و سر کلم در رقم های مختلف به طور معنی داری افزایش یافت. در کلم زینتی و کلم بروکلی انباشت سرب در ریشه>ساقه>سر کلم بود در حالی که در کلم برگ انباشت در سر کلم>ساقه>ریشه بود. بیش ترین مقدار سرب جذب شده متعلق به کلم برگ (64/2 میلی گرم در گلدان) بود و کلم بروکلی (85/1 میلی گرم در گلدان) و کلم زینتی (86/0 میلی گرم در گلدان) به ترتیب در مقام های بعدی قرار گرفتند. فاکتور انتقال برای رقم های کلم زینتی و کلم بروکلی کم تر از یک و برای رقم کلم برگ بیش تر از یک بود اما فاکتور تجمع زیستی برای هر سه رقم کلم (زینتی، بروکلی و برگ) کم تر از یک بود. بر اساس استاندارد (FAO/WHO) مشاهده شد که کم ترین و بیش ترین غلظت سرب در هر سه رقم مورد مطالعه بیش تر از مقدار مجاز آن است. لذا با در نظر گرفتن این موضوع برای کاهش احتمال انتقال سرب به زنجیره غذایی لازم است در صورت کشت ارقام کلم بروکلی و کلم برگ در زمین های آلوده به فلزات سنگین قبل از عرضه این محصولات به بازار، غلظت این فلزات در بخش خوراکی آن ها اندازه گیری شود.
  کلیدواژگان: براسیکا، فاکتور انتقال، فاکتور تجمع زیستی، گیاه پالایی
 • بابک محمودی *، جواد فرهودی صفحات 159-170
  در تحقیق حاضر با مطالعه آزمایشگاهی و تئوری خصوصیات جریان عبوری از دریچه آویخته دایره ای و مربعی در کانال دایره ای افقی روباز، معادلاتی برای تخمین بده جریان توسعه داده شد. به منظور جمع آوری داده های آزمایشگاهی، یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه تحقیقات مرکزی آب گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران طراحی و ساخته شده و دریچه آویخته در انتهای کانال دایره ای افقی روباز با دو قطر اسمی200 و300 میلیمتر نصب گردید. اندازه گیری پارامتر های لازم نظیر بده جریان، عمق جریان دربالادست دریچه و درجه باز شدگی دریچه برای تخمین بده جریان صورت گرفت. در این تحقیق از روش های فرم اول دبی-اشل، نظریه خودتشابه ناقص و فرم دوم دبی-اشل برای تخمین بده استفاده شده است. یکی از نقاط ضعف این سازه نوسان در مقابل جریان و مشکل اندازه گیری درجه باز شدگی می باشد. برای رفع این نقص، روش نهایی فرم دوم دبی-اشل که روشی مستقل از درجه باز شدگی دریچه است ارائه شده است. دقیق ترین روش از بین روش های مذکور، نظریه خودتشابه ناقص می باشد که متوسط خطای نسبی آن برای دریچه آویخته دایره ای برابر 34/3 درصد و برای دریچه آویخته مربعی برابر 1/4 درصد است.
  کلیدواژگان: اندازه گیری جریان، دریچه آویخته، کانال دایره ای
 • زهره ایزدی، علی حیدر نصرالهی *، بیژن حقیقتی صفحات 171-180
  در این تحقیق مدل AquaCrop برای شبیه سازی رشد سیب زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری ارزیابی شد. برای ارزیابی مدل از نتایج دو ساله آزمایشات مزرعه ای شامل سه سطح آبیاری کامل (FI)، 80 درصد نیاز آبی (I80) و 65 درصد نیاز آبی (I65) استفاده شد. در مرحله واسنجی شاخص ریشه میانگین مربعات خطای نرمال برای عملکرد و زیتوده در تیمارهای FI، I80 و I65 به ترتیب 5/8 و 58/9، 16/18 و 42/14 و 59/30 و 08/25 درصد بدست آمد. ضریب R2 برای عملکرد و زیتوده در مرحله صحت سنجی بین 92/0 تا 99/0 متغیر بود که نشان دهنده دقت بالای مدل در شبیه سازی بود. کمترین دقت شبیه سازی در تیمار I65 رخ داد به طوری که شاخص سازگاری برای زیتوده و عملکرد به ترتیب 79/0 و 91/0 تعیین شد. سرانجام اختلاف بین مقادیر اندازه گیری شده و شبیه سازی شده کارایی مصرف آب برای تیمارهای FI، I80 و I65 به ترتیب 2/9، 8/11 و 1/15 درصد محاسبه شد.
  کلیدواژگان: مدل AquaCrop، شبیه سازی، عملکرد، سیب زمینی
 • رضا صادقی دودران، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری *، سید حسین مهاجری صفحات 181-193
  در این مقاله به مطالعه آزمایشگاهی اثر پارامترهای مختلف بر سرعت آستانه حرکت سنگدانه های تشکیل دهنده آبشکن دافع و تشخیص نواحی مستعد خرابی در این نوع آبشکن ها پرداخته شده است. بدین منظور، سرعت آستانه حرکت تک آبشکن توده سنگی دافع با زاویه های قرارگیری 100، 110 و 120 درجه نسبت به راستای عمومی جریان، با اندازه قطر متوسط سنگدانه های 55/3، 1/7 و 11 میلی متر و با درصد استغراق های 2/31، 50 و 7/68 درصد مورد مطالعه قرار گرفت. در طی آزمایش از دوربین به منظور ثبت نواحی شروع خرابی استفاده شد و در نهایت مشخصات جریان به منظور بررسی علت خرابی ها با برداشت پارامترهای آشفتگی اطراف آبشکن بوسیله سرعت سنج سه بعدی ADV، بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که افزایش زاویه قرارگیری آبشکن به میزان 10 درجه، باعث کاهش سرعت آستانه حرکت به میزان متوسط 35/5 درصد می شود. دو ناحیه، محل اتصال دماغه به شیب بالادست و محل اتصال دماغه به شیب پایین دست جزو نواحی مستعد خرابی آبشکن توده سنگی دافع بوده و اغلب خرابی ها از این نواحی شروع می شوند. تشکیل نواحی دو گانه تشدید سرعت و گستردگی آن در نواحی تاج آبشکن، ایجاد حداکثر انرژی جنبشی آشفتگی و تنش های رینولدز در نواحی مستعد مذکور دلیلی بر شروع خرابی می باشند. بیشینه مقدار مولفه در محل اتصال دماغه به شیب بالادست، نوک آبشکن و در امتداد لایه برشی شکل می گیرد که باعث حرکت سنگدانه ها از این قسمت شده و با توجه به مقادیر منفی تنش های و تجمع سنگدانه ها در ناحیه چرخشی پشت آبشکن اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: آب شکن توده سنگی، آستانه حرکت رسوب، مطالعه آزمایشگاهی، کانال روباز، آبشکن دافع
 • احمد حیدری *، آیدا بخشی خرمدره، محمدحسین محمدی صفحات 195-206
  تخلخل خاک در پیدایش و کنترل فرایندها، برهمکنش با محیط و نگهداشت و انتقال آب و املاح نقش اصلی را بر عهده دارد. در روش های مرسوم خصوصیات ناهمگن اجزاء تشکیل دهنده تخلخل خاک، با اعمال یک سری فرضیات از قبیل فعال و کروی همه حفرات ساده سازی می شوند. روش میکرومورفولوژی با مشاهده ی مستقیم و تعیین خصوصیات هندسی حفرات خاک امکان توصیف دقیق تری از خلل و فرج خاک فراهم می آورد. هدف از این مطالعه استفاده از روش رنگ آمیزی فلورسنت در کمی سازی خصوصیات هندسی خلل و فرج خاک می باشد. 39 نمونه خاک دست نخورده با مخلوط رزین - استون حاوی ماده فلورسنت تلقیح، خشکانده و برش داده شدند. سپس با روش تصویر برداری متوالی زیر نور فرابنفش، 40 تصویر رقومی از هر نمونه تهیه شد. تصاویر توسط نرم افزار Image Tool آستانه بندی و حفرات با رنگ روشن از بخش جامد تفکیک شدند. حفرات بر اساس مساحت، محیط، کشیدگی، فشردگی، گردشدگی، قطر معادل، قطر بزرگ و همچنین قطر کوچک کلاس بندی شدند. نتایج عددی به صورت فایل Excel از نرم افزار استخراج و تعداد و درصد حفرات در هر کلاس تعیین شد. حفرات با مساحت کمتر از 100 میکرومترمربع در لایه شخم ( < 35 سانتی متر) کمتر از 16% تخلخل بود که در کفه شخم به بیش از 29% رسید. حفرات با مساحت بیش از 100 میکرومترمربع در لایه شخم به بیش از 80% تخلخل کل بالغ گردیدند. کلاس غالب از نظر فشردگی خاک در همه اعماق کلاس 5/0-3/0 بود و حداکثر آن (94/56%) در عمق 35-30 سانتی متر به دست آمد. کشیده ترین حفرات (کلاس 1/0>) در لایه 10-0 سانتی متر به دست آمد که در عمق 35-30 سانتی متری به حداقل خود (8/33%) کاهش یافت. از نظر گردشدگی بیش از 55 درصد حفرات دارای شاخص گردشدگی 1/0-05/0 بودند. بر اساس پارامترهای قطر معادل، قطر بزرگ و قطر کوچک فراوانی حفرات ریز، متوسط و درشت تعیین گردیدند. نتایج نشان داد روش میکرومورفولوژی در مطالعات تخلخل و شکل حفرات بسیار توانمند است و ثابت نمود که فرضیات اعمال شده در مورد شکل حفرات خاک در روابط فیزیکی با واقعیت های موجود اختلاف قابل توجهی دارند و باید اصلاح شوند.
  کلیدواژگان: تخلخل خاک، میکرومورفولوژی، رنگ آمیزی فلورسنت، نور فرابنفش، محیط متخلخل
 • حمیدرضا جوانی، عبدالمجید لیاقت *، علیرضا حسن اقلی، بیژن نظری صفحات 207-219
  امروزه، کارکرد اصلی زهکشی، تنها خروج آب اضافی از نیمرخ خاک نیست، بلکه مدیریت سطح ایستابی نیز به اهداف آن اضافه شده است. زهکشی کنترل شده یکی از روش هایی است که می تواند چنین هدفی را تحقق بخشد. در این پژوهش، سامانه زهکشی کنترل شده در اراضی دشت مغان با هدف کاهش حجم زهاب خروجی، مدیریت بهتر سطح ایستابی و افزایش بهره وری آب آبیاری در محصولات ذرت و گندم به اجرا در آمد. این بررسی در زمینی به مساحت 40 هکتار در قالب سه تیمار شامل زهکشی آزاد(FD) ، زهکشی کنترل شده با عمق کنترل ثابت 70 سانتی متر(CD70) و زهکشی کنترل شده با عمق متغیر در دوره رشد گیاه (CDch) و در سه تکرار صورت گرفت. اطلاعات جمع آوری شده شامل میزان دبی خروجی از زهکش ها، تغییرات زمانی و مکانی سطح ایستابی و عملکرد محصولات ذرت و گندم بود. نتایج این پژوهش نشان داد که در تیمارهای CDch و CD70، حجم زهاب خروجی از زهکش ها در محصول ذرت 2/51 و 8/43 درصد و در محصول گندم 6/46 و 1/33 درصد و به صورت معنی داری نسبت به زهکشی آزاد (FD) کاهش یافت. نتایج همچنین نشان داد که سطح ایستابی در زهکشی آزاد نوسانات بیشتری نسبت به تیمارهای زهکشی کنترل شده دارد. میزان عملکرد علوفه تر در محصول ذرت در تیمارهای CD70 و CDch به میزان 9/24 و 1/19 درصد و عملکرد دانه گندم 3/41 و 6/26 درصد نسبت به تیمار FD افزایش یافت. درنهایت، نتایج نشان داد که بهره وری آب آبیاری در تیمارهای زهکشی کنترل شده و به خصوص تیمار CDch بیش از تیمار زهکشی آزاد بود. با اجرای سامانه زهکشی کنترل شده، علاوه بر کاهش زهاب خروجی، از میزان خسارات زیست محیطی ناشی از زهاب در پایین دست مزارع نیز کاسته می شود.
  کلیدواژگان: کارایی مصرف آب، کنترل سطح ایستابی، زهکشی کنترل شده، زهاب
 • حامد حق نظر *، رامین امینی، مجتبی صانعی صفحات 221-231
  رودخانه ها به عنوان یکی از مهمترین منابع قرضه مصالح سنگی محسوب می شوند و برداشت مصالح شن و ماسه ای از رودخانه ها با توجه به ویژگی های مورفولوژی آن و خصوصیات هیدرولیکی و ظرفیت حمل رسوب جریان از یک سو و نحوه برداشت مصالح از سوی دیگر میتواند اثرات منفی بر رودخانه ها داشته باشد لذا در این تحقیق با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی، اثر فاصله و نوع برداشت دو حفره متوالی به منظور پر شدگی و احیای آنها جهت مدیریت برداشت با در نظر گرفتن آورد رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که با افزایش فاصله بین حفره ها، حفره بالادست به لحاظ حجم پرشده تغییری نمی کند. اما برداشت در راستای عرض کانال سبب افزایش 10 درصدی حجم پر شده و افزایش 42 درصدی سرعت مهاجرت حفره بالادست به سمت پایین دست می شود. از طرفی با دو برابر کردن فاصله بین حفره ها، برداشت در راستای عرض کانال باعث افزایش 28 درصدی حجم پرشده حفره پایین دست نسبت به برداشت در راستای طول خواهد شد اما با دو برابر شدن فاصله بین حفره ها، کاهش سرعت مهاجرت برای حفره پایین دست نزدیک به 70 درصد بوده و در حالت برداشت در راستای طول و یا عرض کانال تفاوت محسوسی ندارد.
  کلیدواژگان: حفره برداشت، پرشدگی، سرعت مهاجرت، مصالح رودخانه ای
|
 • Abdolmajid Karimi, Nader Abbasi *, Mehdi Siavoshnia Pages 1-12
  Sugarcane bagasse is one of the agro-industry wastes that its maintenance and disposal makes some problems for the factories managers. In this research, the effects of lime and bagasse fly ash on the strength characteristics of a clayey soil were studied. For this purpose, 20 treatments were made by adding of different amounts of lime and bagasse fly ash to a high plastic clayey soil. In such a way four levels of lime including 0, 1, 3 and 4percent and five levels of bagasse fly ash including 0, 2, 5, 8 and 12 percent by dry weight of soil. In addition and bagasse were added to the soil with percentages of 2, 5, 8 and 12 for bagasse ash. Then, considering two curing times (7 and 28 days) and three replications, 6 specimens for each treatment and totally 120 specimens were made by using of Harward miniature compaction apparatus. The prepared samples were then tested for unconfined compressive strength at their curing ages. The results showed that the adding of Bagasse fly ash and lime increases the optimum water content and reduces maximum dry density of the clayey soil. It is also found Furthermore,The combination of 8% sugarcane bagasse ash with clayey soil has increased the compressive strength of soil by 92%. Moreover, addition of bagasse ash to the mixture of clayey soil-lime reduces the amount of unpressurised compressive strength and of the elastic modulus. According to the experimental mixtures, the combination of 2% sugarcane bagasse ash with 4% lime was obtained as the optimum composition.
  Keywords: Soil stabilization, Clay soil, Bagasse ash, Lime, Unconfined compressive strength
 • Farid Feizollah Poor *, Sina Besharat, Afshin Khorsand Pages 13-24
  There are several different hydraulic models to estimate unsaturated conductivity, but a few researches have evaluated the ability of these models for simulation of water movement in porous media. In this study, we evaluated the performance of 5 different hydraulic models, which used in HYDRUS-2D model (van Genuchten-Mualem, modified van Genuchten, Brooks and Corey, Kosugi and Durner) in simulation of water content profile in surface drip irrigation. Moreover, in order to improve results, a combinational averaging model using BMA method, based on weighting to the hydraulic models performance is presented. In this study, a sandy-loam soil was irrigated using T-Tape drip tubing. Two drip irrigation trials (8 and 24 hour) were carried out. Evaluation of simulated and measured soil water content was performed by using adjusted coefficient of correlation, RMSE and normalized root mean square errors (NRMSE). Based on the results, the NRMSE in soil water content prediction for 8 and 24 (hour) times was calculated in the range of 20 to 29 and 26 to 39 percent, respectively. In addition, the RMSE for 8 and 24 (hour) times was calculated in the range of 0.04 to 0.06 and 0.05 to 0.09 (cm3cm-3), respectively. The average regression coefficient for 8 and 24 (hour) times was calculated 0.93 and 0.89, respectively.
  Keywords: Beyesian Model Averaging, HYDRUS Model, Soil Hydraulic Properties, Surface Drip Irrigation
 • Kobra Sheikhi, Maryam Navabian *, Majid Vazifeh Doost Pages 25-37
  In the past decades, human activities changes the quality of water resources significantly so that water resources have been contaminated or to be contaminated in the future. In this way, agriculture has more contribution to reduce water quality and increase consumption of surface water than other activities. Agricultural management in river’s watershed is one of the main approaches to improve the quality of water resources. Water quality simulation models in the basin scale, are the practical tools to simulate the impacts of various activities such as agriculture on the quality and quantity of water resources. In this study, the SWAT model to simulate the salinity load under two cycles, heavy metals and nitrogen in the catchment basin Navrood who represents the West Guilan, was used. The accuracy of the model to simulate the salinity in the two methods was compared. Calibration and validation of SWAT was conducted by data series of salinity and discharge during 2006-2013. To assessment the efficiency of model, two statistical indicators R2 and NS was calculated. The values of the indicators in simulating river flow were 0.82 and 0.58 respectively. In salinity simulation, these indicators were 0.30 and -0.71 under heavy metals cycle and 0.61 and 0.54 under nitrogen cycle, respectively. Therefore, the use of the nitrogen cycle in simulation of salinity load of Navrood basin is recommended.
  Keywords: Guilan, paddy fields, surface water, solute transport
 • Abdollah Taheri, Mohammad Reza Serajian, Maryam Ghashghaie *, Keywan Weysi Pages 39-50
  Monitoring the quality of water resources and reservoirs is very important however water sampling is a very time consuming, costly and sometimes dangerous task. Satellite and aerial images from surface water could be applied to monitor water quality parameters of different water bodies effectively. In this research the possibility of estimating and monitoring chl-a concentration in Ekbatan reservoir is evaluated using Landsat 7 images. Different conversions were applied to bands reflectance and the relation between chl-a concentration with reflectance were examined and derived. Then the best model for estimating the concentration of chl-a was selected. The results of study showed that the equation based on the band ratio have the most precise estimate between all models. The value of R2Adj and SE were 0.91 and 0.04 respectively. The results show that using Landsat 7 images the concentration of chl-a could be estimated accurately.
  Keywords: Ekbatan Dam, Eutrophication, Landsat 7, Water Quality
 • Sakineh Nabizadeh *, Fardin Sadeghzadeh, Bahi Jalili, Mostafa Emadi Pages 51-57
  biochar have the ability to remove organic pollutants from soil, water and sediments, and thus lowering their bioavailability and preventing toxic substances transferring from environment to plant and organisms. In this study, the ability of different biochars to adsorb the methylene blue (MB) was investigated. The biochars were produced from rice straw, rice husk, sugarcane bagasse and dicer wood chips in 300˚C and 600˚C temperature. Kinetic experiments were carried out to determine , optimum pH and adsorbent dosage. The adsorption isotherm was done using rice straw biochar (RSB) which is producing at 600˚C. The results showed` that RSB600˚C, had the most ability of methylene blue adsorption. Adsorption of methylene blue by RSB600˚C was equilibrated after 300 min. The optimum pH and adsorbent dosages were 7 and 2.5 g/L respectively. The methylene blue adsorption of RSB600˚C was fitted to Langmuir isotherm and maximum adsorption capacity of RSB600˚C was 27.85 mg/g. Therefore it can be concluded that RSB600˚C is a good reliable adsorbent for removal of MB from aqueous solutions.
  Keywords: Effluent, Contact time, Kinetic, Langmuir
 • Akbar Karimi, Habib Khodaverdiloo *, Mir Hasan Rasooli Sadaghiani, Shila Khajavi Pages 59-69
  Microorganisms are one of the important parts of soil, that their activity and population can be affected by the high levels of heavy metals such as lead (Pb). The objective of this study was to evaluate the changes of Microbial Indicators of inoculated fungi and bacteria in Hyoscyamus niger rhizosphere at different levels of lead (Pb). For this purpose, a soil was selected and various levels of Pb (0, 250, 500 and 1000 mg Pb kg-1 soil) were uniformly added to the soil. Then soil was sterilized and after soil inoculation with the mycorrhizal fungi (a mixture of Glomus intraradices, Funneliformis mosseae and Glomus fasciculatum species) and bacteria (species of Pseudomonas including P. putida, P. fluorescens, and P. aeruginosa), Hyoscyamus (Hyoscyamus niger L.) was grown. This study was carried out under greenhouse condition as a factorial experiment based on a randomized complete block design and in three replications. Results showed that increasing of Pb levels at soil, led to a significant (P≤ 0.05) reduction in the amounts of root colonization (41.1 percent), soil bacterial population (52.8 percent), soil microbial respiration, substrate induced respiration and microbial biomass carbon. While the metabolic quotient was not change significantly (P≤ 0.05). The maximum and minimum of changes (at Pb1000 compared to Pb0) were observed in microbial biomass carbon at bacteria inoculation (83.0 percent) and metabolic quotient at fungi inoculation (18.9 percent), respectively. The amount of microbial biomass carbon in fungi treatment was greater (1.28-2.62 times) than that in bacterial treatment. Results of this study indicated high sensitivity of bacteria on high levels of soil Pb contamination as well as higher tolerance of the fungi.
  Keywords: Bacteria, Fungi, Lead, Microbial activity, Soil Biological Indices
 • Mohammad Reza Sarikhani *, Naser Ali Asgharzad, Bahman Khooshroo Pages 71-81
  in this study the efficiency and effectiveness of six PSB (Pseudomonas fluorescens Tabriz, P. putida Tabriz, Pseudomnas sp. C16-2O, Enterobacter sp. S16-3, Bacillus megaterium JK6 and B. firmus) in the basal formulation of rock phosphate (45 g), bagasse (30 g) and sulfur (15 g) after providing initial appropriate microbial population were evaluated. Also in this experiment, Pantoea agglomerans P5 bacteria which used in Barvar2 fertilizer was applied as a positive control. This experiment with 17 treatments in four replications was carried out. Treatments included: Negative control treatments (no microbial or chemical), positive control (triple super phosphate fertilizer based on soil test or TSP), PMF powder without adding bacteria, PMF related to any of six bacteria which prepared in equal (0.6 g) and twice (1.2 g) the amount of recommended TSP fertilizer. The results obtained from the greenhouse experiments showed that the microbial phosphate fertilizers significantly influenced on wet and dry weight of roots and shoots, chlorophyll index, and uptake of phosphorus in the root and shoot of corn S.C.704. Inoculation with some of PMFs caused an improvement in the measured parameters. In most measured parameters Enterobacter sp. S16-3 and Pseudomonas sp. C162-O had a similar effect like Pantoea agglomerans P5 treatment, and these treatments had higher performance than TSP (except in the case of measuring element P). P. fluorescens and P. putida treatments were in the next order and they had similar effect on plant growth. It should be noted that the PMF produced by B. firmus in some cases and PMF made by B. megaterium in most parameters showed lower performance compared to the negative control and even lower than the treatment without No Carrier.
  Keywords: Phosphatic microbial fertilizer, Phosphate solubilizing bacteria, Pseudomonas, Effectiveness
 • Ali Asshraf Amirinejad *, Razieh Shahbazzadeh Pages 83-90
  The present study was done to investigate a few decades application of raw municipal wastewater on soil physical quality and biological yield of wheat in Harsin. In this way, the main soil physical properties, which effect on soil physical quality, and total concentrations of some heavy metals in the soils of ten sites, that have been irrigated by wells water or wastewater, were statically analysed. The results showed that the use of wastewater, while added organic matter to the soil, improved aggregate stability, reduced soil bulk density, and increased other soil physical properties, including: saturated hydraulic conductivity, total porosity and saturation percentage. The total concentrations of Zn and Fe in the lands that had been irrigated by wastewater were significantly more than in the lands had been irrigated by wells water, while, concentrations of Cr, Pb and Ni were not significantly different. In general, application of wastewater improved the soil physical quality and meanwhile increased biological yield of wheat in the study area.
  Keywords: Agricultural lands, heavy metals, soil physical properties, uncommon waters
 • Raoof Mostafazadeh *, Shahnaz Mirzaei, Abazar Esmali, Mohsen Zabihi Pages 91-99
  The Clark Instantaneous Unit Hydrograph is getting popular because of its easy accessible parameters and application to ungauged catchments. This study focuses on simulating the unit hydrograph of Mohammad-Abad watershed, Golestan Province and analysis of relative and absolute sensitivity analysis of the Clark time-area model. The time-area histogram of the study area were identified using dimensionless Laurenson’s method. The instantaneous unit hydrograph of study area was also calculated by the Clark model and then converted to direct runoff unit hydrograph. The sensitivity analysis of the Clark model has been conducted by changing the input model parameters (time of concentration and storage coefficient) to obtain the relative and absolute sensitivity of the model to estimate the unit hydrograph components. The observed index unit hydrograph were derived using S-curve method and the efficiency of Clark IUH model in predicting hydrologic watershed response hydrograph was evaluated by Nash-Sutcliffe efficiency criterion. The results showed that the model efficiency was 71% in predicting the response of unit hydrograph. The model sensitivity analysis indicated that the relative sensitivity of the Clark model to storage coefficient parameter was -0.66 in estimation of peak discharge of unit hydrograph. Also the absolute sensitivity of the model was -2.76 with respect to changes in concentration time. It can be concluded that the time of concentration was the sensitive parameter in accurate estimation of time to peak of unit hydrograph.
  Keywords: Unit hydrograph, Relative sensitivity, Absolute sensitivity, Time-area histogram, Mohammad-Abad watershed
 • Babak Taghdisi, Kazem Esmaeiili *, Saeid Reza Khodashenas Pages 101-110
  using of concrete lining for erosion control water conveyance channels in mountainous and impassable ways in many areas due to high cost of providing and transportation materials is not economical. This Parameter in gypsum soils due to the higher solubility and erosion is Very important. Previous studies show that additives cement and the other materials to Location soils, can increase compressive strength soils .The application of micro silica for stabilization gypsum soil and Evaluation of erosion and compressive strength could have major differences with previous research. In the present study, the erosion and compressive strength due to jet flow plane with samples analyzed. Results indicate that, the incipient erosion in samples dependent with speeds, angles and times of erosion. For samples with 10% micro silica, velocity 4 m/s and impact angle vertical (Ө=00) the mixture of 10% cement at 6 hours and the mixture of 12% cement at all of time (8 hours) and velocity 6 m/s and impact horizontal (Ө=900) both of mixture (10% and 12% cement) all of time (8 hours) of experiment were resistance to erosion.
  Keywords: stabilization of gypsum soil, Erosion control, stabilization of Location soils
 • Ali Motamedi Nezhad *, Manouchehr Fathi-Moghadam Pages 111-123
  Every year, long waves attacks such as tsunamis cause coastal erosion and destruction and bring irreparable damages to the life and properties of people. Recent approaches of coastal protection are based on environmental balance. Of the new methods of coastal protection against destructive force of waves is planting coastal forest known as green belt. Coast slope is one of effective factors which contributes with the wave breaking condition and wave run-up. Hence, the aim of present study is to investigate the effect of coast slope on solitary breaking waves attenuation by coastal forest. To this purpose, a sloping coast and a coastal vegetation model were installed in a flume equipped to a frictionless force measurement system. The experiments were conducted in four different coast slopes in both with coastal vegetation and without coastal vegetation mode. The results indicated that increase of the coast slope causes the waves to break faster into vegetation area, hence more wave force absorption. The amount of the wave force reduction in presence of vegetation in comparison with the non-vegetated condition in different coast slopes was 17 percent on average.
  Keywords: Coastal green belt, long waves, wave breaking, coast slope, wave force
 • Marzieh Piri *, Ebrahim Sepehr Pages 125-134
  The presence of heavy metals in the environment, especially in water creates environmental problems. Effective technology to remove metals are using of adsorbents and some of adsorbents that economically, availability and high power to extract heavy metals better than others. In this study, sorption of Cd and Pb by diatomite (Iranian diatomite and French diatomite) from aqueous solutions, a batch experiment were conducted with various metal concentration (0 to 200 mg L-1) and 0.03M NaNO3 were applied as a background solution. Scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray Fluorescence (XRF) were used to characterize the adsorbents. The cation exchange capacity (CEC) values for Iranian diatomite and French diatomite were 80 and 15 cmol kg-1, respectively and surface area of diatomites were calculated as 55 and 23 (m2 g-1) , respectively. Adsorption data were fitted to Langmuir (R2=0.89-0.99), Freundlich (R2=0.81-0.98), Temkin (R2=0.80-0.98), Dubinin-Radushkevich (R2=0.83-0.97) and Elovich (R2=0.26-0.90) isotherm models. The results showed that the sorption affinity of Pb onto both adsorbents was greater than that of Cd. Also Iranian diatomite can adsorb more Pb and Cd than French diatomite. The maximum adsorption capacity (qmax) of Pb was 65.8 and 41.23 (mg g-1) for Iranian diatomite and French diatomite, respectively, and the maximum adsorption capacity (qmax) of Cd was 47.30 and 35.56 (mg g-1) for adsorbents, respectively. According to the results, abundant, locally available cheap minerals of Iranian diatomite showed a greater efficiency for removal of Cd and Pb from the aqueous solution, also can be used for water pollutants.
  Keywords: sorption, diatomite, Cd, Pb, water remediation
 • Fatemeh Arani, Zahra Aghashariatmadari * Pages 135-143
  Awareness of the dominant patterns of radiation fluctuations in any region is important in terms of planning for the use of solar energy potential. In this study solar radiation time series’ signals has been investigated from a new perspective, based on the fractal geometery (self-similar). In this regard the fractal dimension of daily solar radiation time series was calculated with Minkowski-Bouligand method and with clearness index consideration used for classification the days of year in terms of radiation properties. Results showed that in the years of 2014, 2015 and 2016 the highest Probability of occurrence was belong to class 3 (overcast sky) with 55.2%, 52.07% and 44.8% respectively. The Days belonging to class 1 (clear sky) and class II (semi-cloudy sky) are ranked second and third in terms of probability of occurrence in all three statistical years.The results of this new method, that classes the days of the year based on solar radiation behavior, can considered as an essential step in photovoltaic cells installation and performance analysis in one region.
  Keywords: solar radiation, fractal dimension, classification, typical day, cumulative distribution function
 • Samaneh Abdollahi *, Ahmad Golchin Pages 145-158
  To evaluate biomass production and lead (Pb) uptake and translocation in three varieties of cabbage a factorial pot experiment with completely randomized design and three replications was performed in the greenhouse conditions. The experimental treatments consisted of six levels of soil contamination to Pb (0, 50, 100, 150, 300 and 400 mg/kg soil using lead nitrate [Pb(NO3)2] as Pb source) and three varieties of cabbage (Brassica oleracea var. acephala L., Brassica oleracea var. italica L. & Brassica oleracea var. capitata L.) which were examined in triplicate. The Analysis of variance of the data showed that the treatments had significant effects (P
  Keywords: Brassica, Translocation factor, Bioconcentration factor, Phytoremediation
 • Babak Mahmoudi *, Javad Farhoudi Pages 159-170
  Present research covers the results of a theoretical and experimental investigation on a circular and quadratic flap gate, which installed at the exit of a circular channel. This study would employ an experimental program in a horizontal channel of circular cross section of 200 and 300 mm diameters, equipped with either a circular or quadratic flap gate to explore the basic parameters affecting the flow discharge estimation of these devices. In this study, of three ways such of the first form Stage-Discharge technique, incomplete self-similarity theory and the second form Stage-Discharge technique have been used for estimating the discharge for circular and quadratic flap gate under free flow conditions. The research took the advantages the main difficulties during the experiments were the vibration of the gate as well as accurate measurement of gate opening. The use of second form Stage-Discharge technique would overcome such weaknesses. The most accurate of these methods is incomplete self-similarity theory. In this theory, mean absolute relative error for circular flap gate is equal to 3.34% and for 4.1% for quadratic flap gate.
  Keywords: Discharge measurement, Circular flap gate, Quadratic flap gate, Circular channel
 • Zohreh Izadi, Ali Heidar Nasrollahi *, Bijan Haghighati Pages 171-180
  Crop simulation models are valuable tools for quantifying crop yield response to water, and for devising strategies to improve agricultural water management. In this study, AquaCrop model was evaluated for simulation of potato biomass, yield and water use efficiency under different irrigation levels. To model evaluation was used from fields results of years 2013 and 2014 at research station of the SHahrekord CHahartakhteh. Field experiments included three irrigation levels; full irrigation (FI), 80% of the water requirement (I80) and 65% water requirement (I65). The model was calibrated and validated using data of the first and second years, respectively. NRMSE index was obtained for yield and biomass in FI, I80 and I65 treatments; 8.5 and 9.58, 18.16 and 14.42 and 30.59 and 25.08 percent, respectively. Was calculated R2 coefficient to compare of yield and biomass in validation step between 0.92 to 0.99, which showed the model accuracy for simulation. The model precision was the level lowest in I65 so that the index of agreement (d) was determined for biomass and yield 0.79 and 0.91 , respectively. The difference percentage of between measured and simulated water use efficiency for treatments FI, I80 and I65 was calculated 9.2, 11.8 and 15.1. In the end, the results showed that the model has less accuracy in I65 treatments.
  Keywords: AquaCrop Model, Simulation, Yield, Potato
 • Reza Sadeghi Dodaran, Seyed Aliakbar Salehi *, Hossein Mohajeri Pages 181-193
  In this paper, the effects of various parameters on incipient motion of a repelling rubble-mound spur-dike are experimentally explored. To this end, the velocity of incipient motion is measured for a repelling rubble-mound spur-dike with various angles composed of 100, 110 and 120 degrees, various mean particles diameters (i.e. 3.55, 7.1 and 11mm) and various percentage of submergence (i.e. 31.2, 50 and 68.7%). To observe prone area of the spur-dike to failure during the experiments, all the process was recorded using a video camera. Moreover, a vectorino Doppler velocimeter was used to measure velocity field around rubble-mound spur-dike. Results show that 10% increase in repelling rubble-mound spur-dike installation angle results in 5.35% decrease in failure threshold. It is also observed that the intersection of upstream or downstream sides with frontal side of spur-dike are prone area to failure. ADV measurement show that these areas are those areas where the highest values of turbulent kinetic energy and Reynolds stresses occurs. In fact, the highest value of in the interaction of upstream side and frontal side, along the shear layer happens which can cause spire-dike failure Moreover, negative values of and leads to stone accumulation behind the spur-dike.
  Keywords: Rubble-mound spur-dike, Sediment incipient-motion, Experimental study, Open-channel, Repelling spur-dike
 • Ahmad Heidari *, Aida Bakhshi Khorramdarreh, Mohammad Hossein Mohammadi Pages 195-206
  Soil porosity plays the major role in relation with soil genesis, soil processes control and its interactions with the environmental factors and translocation of water and solutes. The heterogeneity of soil porosity components is simplified by considering some assumptions such as taking into accounr all of the pores do actively and are spherical. Micromorphological approaches by direct observation and determination of soil pores geometry prepares detailed characterization of soil pores. The aim of this study was quantifying soil pores geometric properties using flouerecent dye method. 39 undisturbed soil samples impregnated with a mixture of resin-acetone containing flouerecent dye, dryed out and cut. Then 40 digital images were taken from each sample under ultraviolet light. The images were thresholded until the soil pores distinguished as white from the matrix. The results of pores based on area, perimeter, elongation, compaction, roundness, ferret diameter, long and short axis diameters were classified visually. The quantitative results of pores area showed that the pores smaller than 100 μm2 in the plough layer (depth 29% in the plough pan due to compaction. Pores with > 100 μm2 area in plough layer increases > 80% of total porosity. The dominant compaction class was the (0.3-0.5 unit less) that its maximum percent was (56.94%) in the depth of 35-30 cm. According to the elongation index the most elongated pores (the class
  Keywords: Soil porosity, Micromorphology, Flourecent, Ultraviolet, Porous material
 • Hamidreza Javani, Abdolmajid Liaghat *, Alireza Hassan Oghli, Bijan Nazari Pages 207-219
  Today the main function of drainage, is not only out excess water, but its main purpose has changed to manage the water table. Controlled drainage is one of the procedures that can fulfill this goal. In this study, controlled drainage system in the lands of the Maghan plain was implemented to reduce the volume of drainage water, water table management, increase efficiency and productivity of water use efficiency in corn and wheat. This study was implemented in 40 hectare's area in three treatments and three repeated included free drainage (FD), controlled drainage with fixed control depth 70 cm (CD70) and controlled drainage with variable depth during plant growth (CDch). The collected information includes the discharge from drains, temporal and spatial changes in water table levels and production of corn and wheat crops in two consecutive seasons. The results showed that volume of laterals drainage in CDch and the CD70 treatment 51.2 and 43.8 percent in corn and 46.6 and 33.1 percentage for wheat declines into significant related to free drainage (FD). Investigation on water table fluctuation revealed that the free drainage has more frequency than the controlled drainage treatments. The wet forage in maize in the treatment of CD70 and CDch was to the 24.9 and 19.1 percent and in grain wheat increased 41.3 and 26.6% percent compared to the treatment of FD. Finally, the results showed that the water use productivity in controlled drainage treatments and especially is the CDch treatment was more than free drainage treatment. By implementing controlled drainage system in addition to reducing drainage water, it will be reduced the environmental damage caused by the drainage for downstream farms.
  Keywords: Controlled drainage, Drainage effluent, Water table control, Water use efficiency
 • Hamed Haghnazar *, Ramin Amini, Mojtaba Saneie Pages 221-231
  Rivers are one of the most important borrow aggregates and sand and gravel mining in rivers due to the morphological, hydraulic and sediment transport characteristics and methods of extraction creates many negative effects in them. In this research, the influence of distance and shape of consequent bed material mining pits is investigated in order to infilling and rehabilitation and mining management with considering of incoming sediment via an experimental study. The results indicated that, by increasing of the distance between the pits, infilling of upstream pit is constant. But extraction along channel width can increase filled volume of upstream pit up to 10% and can increase migration velocity up to 42%. When the distance between the pits doubles, extraction along channel width can increase filled volume of downstream pit up to 28% compared to the extraction along channel length and reduction of migration velocity is up to 70% in extraction along length and width.
  Keywords: Mining pit, Infilling, Migration velocity, River bed materials