فهرست مطالب

پژوهشنامه انقلاب اسلامی - پیاپی 25 (زمستان 1396)
 • پیاپی 25 (زمستان 1396)
 • 200 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1396/12/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • رمضان قاسم پور، زاهد غفاری هشجین*، عباس کشاورز شکری صفحات 1-24
  انقلاب و تحولات اجتماعی همواره در جوامع بشری حادث شده است. انسان برای تغییر وضع تا رسیدن وضع مطلوب همواره در تلاش و کوشش بوده است. هر انسان برای رسیدن به کمال نیازمند محیط اجتماعی مطلوب و متکی بر قوانین الهی بوده است. کمال جویی وخدا جویی فطری فرد پایه و اساس همه حرکات و انقلاب ها بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر، مولفه های رفتار سیاسی امام خمینی(ره) در جذب افراد در فرآیند انقلاب اسلامی است. روش پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر اسنادی، کتابخانه ای وهمچنین از طریق جستجو در اینترنت، به بررسی مولفه ها(شاخص ها) ی رفتار سیاسی امام خمینی(ره) با استفاده از دیدگاه آلفرد آدلر بپردازد. بدین سان دیدگاه آلفرد آدلر درباره مولفه ها (شاخص ها)ی رفتار سیاسی امام خمینی(ره) مطرح و سپس سعی شده است به مصادیقی از رفتار امام خمینی(ره) استناد داده شود، مولفه های رفتار سیاسی آدلر، نحوه تعامل، خود خلاق بودن، سبک زندگی، آینده نگری با ویژگی حضرت امام خمینی(ره) تطبیق داده شده و مشخص گردیده که تعامل امام با علما و نخبگان ذاتا فرد جذابی بود و در بعد خلاقیت، بر پیوند حوزه و دانشگاه تاکید داشت. در بعد سبک زندگی،همواره ساده زیستی را سر لوحه زندگی خود قرار دادند. دربعد آینده نگری همواره یکی از موارد آن را بر اصل انسان ساز دانستن دانشگاه تاکید داشتند، که در نهایت، مولفه های رفتاری حضرت امام نقش موثری در جذب افراد در فرآیند انقلاب اسلامی داشته است.
  کلیدواژگان: رفتار سیاسی، امام خمینی(ره)، آلفرد آدلر، جذب افراد
 • مریم صنیع اجلال * صفحات 25-44
  شکل گیری نظام جمهوری اسلامی درپی پیروزی انقلاب اسلامی، تحولی عظیم در عرصه سیاست بین الملل ایران ایجاد کرد. ماهیت ایدئولوژیک انقلاب که بر اساس آرمانهای اسلامی و نیز ضدیت با نظام سلطه شکل گرفت، باعث شد که آرمانگرایی اسلامی به یکی از پایه های اصلی ساختار جدید حاکم تبدیل شود. این آرمانگرایی در تلفیق با دومین پایه حکومت که جمهوریت آن بود، ساختاری پیچیده و چندوجهی را در عرصه سیاست بویژه در حوزه سیاست خارجی حاکم کرد. بر اساس این مهم جمهوری اسلامی ایران از سویی بدنبال استفاده از فرصتهای درون شبکه نظام جهانی و توسعه اقتصادی مبتنی بر علم و فناوری و از سوی دیگر در صدد به چالش کشیدن عوامل سلطه است. اما آینده مطلوب توسعه علم و فناوری کشور مستلزم اتخاذ سیاست تعامل هوشمندانه با ارکان نظام جهانی شبکه ای و پیش دستی در تعیین روندها و رویدادهای شکل دهنده به تحولات این نظام است. اولویت بندی در اهداف ملی، اعتمادسازی در تعاملات با سایر کنشگران، ایجاد زمینه اتحاد راهبردی با همسایگان و ایفای نقش سازنده در شبکه های منطقه ای، ایفای نقش سازنده و اعتمادساز در نهادهای بین المللی و تنظیم روابط با قدرتهای حافظ نظام جهانی بر اساس وابستگی متقابل و بازی برد-برد متغیرهای تشکیل دهنده راهبرد تعامل هوشمند است.تقویت همزمان توانمندی های داخلی و ارائه این توانمندی ها به دیگر اعضای شبکه زمینه ساز پیش دستی کشور در شکل دهی به رویدادها و روندهای آینده است.
  کلیدواژگان: تعامل هوشمندانه، توسعه علم و فناوری، سیاست خارجی، نظام شبکه ای بین المللی
 • یدالله سپهری*، حمیدرضا منیری حمزه کلایی صفحات 45-67
  تشکیل دولت اسلامی یکی از مراحل رسیدن به تمدن اسلامی است. بی شک یکی از عوامل مهم تمدن ساز اسلام در قرن گذشته انقلاب اسلامی ایران بوده است.در این پژوهشنظر صاحب نظران این حوزه یعنی اساتید دانشگاه را به شیوه تصادفی درباره «ارتباط دیپلماسی عمومی و صدور انقلاب اسلامی» که عمدتا نظری و بعضا توصیفی بوده،در قالب پرسشنامه جویا شدیم.بنابراین مساله اصلی این پژوهش تبیین پیمایشی ارتباط دیپلماسی عمومی با صدور انقلاب اسلامی می باشد. در تحلیل پاسخ های ارائه شده به سوالات که در پرسشنامه مطرح شده بود از برنامه SPSS استفاده شد که دو فعالیت عمده انجام گرفت؛ابتدا یافته های تحقیق بطور دقیق و مبسوط توصیف گردید. این اقدام نیز به این دلیل صورت گرفت که مطالعه مبانی اکتشافی داشته و درصدد شناسائی تبیین ارتباط راهبرد صدور انقلاب اسلامی منطبق با اهداف انقلاب اسلامی با راهبرد دیپلماسی عمومی در جهان اسلام می باشد. لذا گویه های پرسشنامه که هر کدام حاکی از وجود این ارتباط است، بطور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز توضیحات لازم در این رابطه مطرح گردید. نتایج نشان می دهد که بیش از 90 درصد موافق اند که صدور انقلاب اسلامی زمانی موفق خواهد بود که نظام انقلابی، الگوی موفقی برای دیگر جوامع نقش آفرینی کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که درصد زیادی از پاسخگویان موافق آموزش و انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به نخبگان کشورهای اسلامی می باشند و برای تاثیر بر نخبگان جهان اسلام می توان با مبادله های علمی-دانشگاهی اعم از تبادل استاد و دانشجو این اهداف را عملی کرد.
  کلیدواژگان: پیمایش، دیپلماسی عمومی، راهبردهای دیپلماسی و انقلاب اسلامی
 • علیرضا اسماعیلی کلیشمی*، جلال درخشه صفحات 69-90
  وقوع انقلاب اسلامی با مدعای احیای اسلام ناب محمدی(ص) منجر به دگرگونی معادلات فرهنگی در روابط بین الملل شده و الگوهای فرهنگی رایج دنیا را به چالش کشانید. انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی نامیده شده ودرنظام جمهوری اسلامی برآمده از آن، صدور انقلاب نیز خواسته یا ناخواسته با ماهیت فرهنگی رقم خورد. براین اساس و رسالت الهی و جهانی انقلاب، و همچنین ارائه چهره ای مثبت از این انقلاب و مقابله با اقدامات مختلف دشمنان و رقبا، موضوع سیاست گذاری فرهنگی بین المللی به عنوان مقوله ای راهبردی اهمیتی سترگ یافته است. در این مقاله نویسندگان می کوشند ضمن توضیح مفاهیم سیاست گذاری، سیاست گذاری فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی بین المللی، با مرور پیشینه این مقوله در جمهوری اسلامی ایران ، اسناد مربوط به آنرا در دو قالب کلان و خردبررسی نموده و با تبیین گفتمانهای حاکم بر سیاست گذاری فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، موضوع سیاست گذاری فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سئوال اصلی مقاله مورد مداقه و واکاوی قرار دهند. درپایان با تبیین الزامات مربوط به سیاست گذاری فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ضروری ترین اقدام را تدوین وابلاغ سند ملی توسعه روابط فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی و تدوین سند های بخش پیشنهاد نمایند.روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی است که داده های آن از طریق مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و مدارک علمی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهد گرفت.
  کلیدواژگان: فرهنگ، سیاست گذاری، سیاست گذاری فرهنگی، سیاست گذاری فرهنگی بین المللی
 • محمد محمودی کیا *، محمدحسین جمشیدی صفحات 91-110
  بررسی نحوه کنش سیاست خارجی و نیز چگونگی تصمیم سازی و انتخاب بدیل های آن از سوی رهبران، سیاست گذاران و تدبیرپردازان همواره بخشی مهمی از مطالعات حوزه سیاست خارجی را به خود اختصاص داده است. بر این مبنا، این پژوهش با هدف بررسی راهبردهای تصمیم گیری در سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی(ره) در ابعاد اعمالی و اعلانی در پی پاسخ دادن به این پرسش است که در دیدگاه امام خمینی، اتخاذ تصمیم در حوزه سیاست خارجی چگونه و بر چه مبنایی صورت می گیرد؟
  در پاسخ، یافته های تحقیق بیانگر آن است که راهبردهای امام خمینی(ره) در حوزه سیاست خارجی همچون تکلیف گرایی، جهان اسلام گرایی، سلطه ستیزی، ضدهژمونیک گرایی، عدم تعهدگرایی جهانی و عدالت طلبی ریشه در ماهیت الهی و متعالی اندیشه سیاسی ایشان و ملهم از آموزه های ساختاری فرهنگ دینی اتخاذ شده است که در نتیجه همین امر، کلیه سمت گیری های سیاست گذارانه ایشان نسبت به حوزه سیاست خارجی متاثر از ارزش های درونی و بن نگرش های فلسفی- اخلاقی اندیشه او بوده و آنچه به عنوان مبنا به تصمیم گیری و کنش بازیگران در عرصه سیاست خارجی شکل می بخشد، اصل مسئولیت و تکالیف انسانی الهی فرد انسانی است.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، امام خمینی(ره)، راهبرد، تصمیم سازی، مبنا
 • محمد علی میرعلی*، امان الله شفایی صفحات 111-130
  در میان گونه های مختلف اسلام سیاسی در افغانستان، اسلام سیاسی ولایتی هویتی متفاوت و خاص دارد. ایده اصلی نوشتار حاضر آن است تا این گونه اسلام سیاسی در افغانستان را در بازه زمانی نیمه دوم قرن بیستم در چارچوب نظریه تحلیل گفتمان بویژه با تکیه بر آرای لاکلا و موفه مورد مطالعه قرار دهد. یافته ها نشان می دهد که گفتمان اسلام سیاسی ولایتی با مرکزنشینی مفهوم «ولایت» حلقه ای از دال ها را پیرامون خود مفصل بندی نموده و در مقایسه با اسلام های سیاسی وابسته به اهل سنت بویژه خلافت گرایان، هویت سیاسی خاصی را در این مقطع زمانی پدید آورده است. این گونه اسلام سیاسی علی رغم هویت یابی و کنش گری فعال در فضای سیاسی افغانستان تا سال 2001، سرانجام به دلایل متعددی از جمله امتزاج آن با قومبت گرائی مجالی برای هژمونی در افغانستان نیافت و با ظهور طالبان(1994)، تا حد زیادی تضعیف گردید. با این حال هم اکنون گفتمان اسلام سیاسی ولائی در کنار گفتمان مسلط لیبرال دموکراسی در تحولات سیاسی این کشور نقش آفرینی می نماید. اما در صورت عدم بازنگری و تغییر در برخی از حلقه های مفصل بندی غیر همنشین و نامتجانس این گفتمان از سوی طرفداران آن، در آینده نه چندان دور خطر هضم کامل آن در گفتمان مسلط لیبرال دموکراسی دور از انتظار نخواهد بود.
  کلیدواژگان: اسلام سیاسی، ولایت، تحلیل گفتمان، افغانستان، انقلاب اسلامی ایران
 • اصغر منتظرالقائم * صفحات 131-150
  تغییرات اساسی و بنیادین در تحولات اجتماعی عموما توسط افرادی با قدرت اراده، خلاقیت و استعدادی فراتر از سایرین صورت می گیرد. دوران دفاع مقدس به سبب ویژگی های خلق الساعه خود به عرصه ای جهت بروز استعدادهای درونی افراد تبدیل شد. فرماندهان نظامی در این میان مطمئنا جایگاه والایی داشته اند. حاج حسین خرازی از فرماندهان شجاع جنگ تحمیلی به سبب وجود پیشینه مبارزاتی در پیش از دفاع مقدس و بویژه سال های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی به سرعت توانست وجه نظامی تاثیرگذاری در دوران دفاع مقدس از خود نشان دهد. حضور درخشان در عملیات ثامن الائمه، فتح المبین، بیت المقدس و دلاوری های وی در چزابه تنها بخشی از کارنامه سترگ و تاثیرگذار وی در دوران دفاع مقدس بود. باز پس گیری بخش عظیمی از سرزمین های تحت تصرف نیروهای بعثی عراق در نتیجه تلاش های وی و همرزمانش در طی نبردهای مختلف صورت گرفت. بر این اساس مسئله این پژوهش تبیین نقش شهید حسین خرازی در تغییرات اساسی سیاسی و نظامی دوران دفاع مقدس خواهد بود. روش انجام پژوهش تاریخی حاضر، به صورت توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و از طریق مصاحبه می باشد.این اساس مسئله این پژوهش تبیین نقش شهید حسین خرازی در تغییرات اساسی سیاسی و نظامی دوران دفاع مقدس خواهد بود. روش انجام پژوهش تاریخی حاضر، به صورت توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و از طریق مصاحبه می باشد.
  کلیدواژگان: حاج حسين خرازي، دفاع مقدس، جنگ تحميلي، تغييرات نظامي، دگرگوني
 • تحریف های تاریخی مستند «انقلاب 57» در موضوع سازمان مجاهدین خلق
  محمد جواد هراتی*، روح الله مهدی زاده صفحات 151-165
  مستند انقلاب 57 یکی از برنامه های تلویزیونی است که از شبکه فارسی زبان« من و تو» در سال 1394 پخش شد. این مستند ده ساعته که با تحریف واقعیت های تاریخی با استفاده از تصاویر آرشیوی و تکنیک های رسانه ای، سه هدف اساسی را دنبال می کند. اول نشان داده شاه به عنوان چهره ای نخبه که به دنبال پیشرفت و استقلال ایران بود، مخدوش نمودن چهره امام خمینی(ره) و تحرف در نقش گروه ها و احزابی که در جریان انقلاب اسلامی فعالیت می نمودند. البته تضادهای مختلفی در بین متن مستند و تصاویر پخش شده و همچنین تضادی هایی در خود مستند دیده می شود که بررسی آنها نیاز به دقت فراوان دارد. از جمله تحریف های تاریخی این مستند، تحریف در نقش برخی گروه ها و جریان های فکری در تحولات انقلابی از جمله نقش سازمان مجاهدین خلق در تحولات انقلابی است. مقاله حاضر با اشاره به برخی از ادعاهای فیلم در خصوص نقش سازمان مجاهدین خلق در تحولات انقلابی سال 1357درتلاش است تا با استفاده از منابع و اسناد تاریخی، به نقاط تحریف شده توسط مستند در خصوص نقش سازمان مجاهدین خلق در تحولات انقلاب اسلامی بپردازد. ه نقاط تحریف شده توسط مستند در خصوص نقش سازمان مجاهدین خلق در تحولات انقلاب اسلامی بپردازد.
  کلیدواژگان: تحریف تاریخ، مستند انقلاب 57، سازمان مجاهدین خلق
 • تبیین علل انقلاب در قرآن برمبنای الگوی علل اربعه
  مصطفی رستمی* صفحات 167-178
  پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره گیری از آموزه های قرآنی به بررسی علل انقلاب در قرآن بپردازد. نوشتار حاضر از منظری جامع، به دنبال تبیین علل انقلاب در قرآن است.
  در این پژوهش تلاش می گردد تا با بررسی آیات قرآنی به علل مادی، صوری، فاعلی و غایی انقلاب در قرآن پرداخته شده است.
  بررسی آموزه های قرآنی درباره براندازی نظام سیاسی و تلاش برای تغییر ان از موضوعات مهمی که در مقاله حاضر با عنوان «بررسی علل و عوامل انقلاب» به آن پرداخته شده است. سوالاتی که مقاله حاضر به آن می پردازد عبارت است از اینکه عوامل انقلاب از دیدگاه قرآن چیست؟ مبانی جواز انقلاب در قرآن کدام است و در نهایت چه اهدافی در قرآن و چه غایاتی برای آن احراز شده است؟
  الگوی انقلاب در قرآن الگوی انقلاب متعالیه است. در خصوص جواز انقلاب در قرآن آیاتی وجود دارد که جواز و ضرورت انقلاب به معنی قیام و براندازی نظام سیاسی ناصالح را تایید می نماید.مانند آیات امر به معروف و نهی از منکر آیات مرتبط با جهاد آیات با قیام با حاکم ناصالح و همچنین ضرورت تشکیل حکومتی مبتنی بر آموزه های دینی و وحیانی.
  از نگاه قرآن انقلاب درونی بر انقلاب بیرونی تقدم دارد. بدین معنا که تحول و تغییر ابتدا می باید در درون انسان ها رخ دهد و سپس این تحول درونی منجر به تحول در جامعه گردد. به تعبیر دیگر جان های تحول یافته مطالبه محیطی تحول یافته را می نماید که این محیط همان حیات طیبه است.
  کلیدواژگان: انقلاب، قرآن، علل انقلاب، علل اربعه
|
 • Ramzan Ghasempour, Zahed Ghafari Hashjin *, Abbas Keshavarz Shokri Pages 1-24
  Revolution and social change have always existed in human societies. Human beings have always been trying to change their status until reaching tothe desired state. Every human being needs a favorable social environment based on divine laws to achieve perfection. The main objective of this paper is to examine the components of political behavior of Imam Khomeini in attracting people in the process of the Islamic Revolution. The research method is qualitative and of a kind of documentary analysis.This research also examines the components of Imam Khomeini's political behavior through the Internet search. Therefore, Alfred Adler's of point view on the components of political behavior of Imam- Khomeini have been raised and then we tried to cite some examples of Imam Khomeini's behavior. the components 's Adler political of behavior ie mode interaction, self- creativity, lifestyle, futuristic, have adapted to the character of Imam Khomeini .Imam was inherently for attractive the ulama and the elites, and emphasized on the link between the university .and howzaIn the dimension of lifestyle, he always beleived insimple life pleof life leas a most impotant princi. In the future dimension istic, the emphasis was on theas an organisation universities of educating humans .As a result, Imam's behavioral components played an important role in attracting people into the process of the Islamic Revolution. Therefore, the way of interaction, the creative ity, the lifestyle, the future istc dimension of Imam Khomeini can be an ideal model for all. This will be the same effect and atteract of Imam Khomeini during his political and social life.
  Keywords: Political Behavior, Imam Khomeini (RA), Alfred Adler
 • Maryam Sani Ejlal * Pages 25-44
  Based on chaos theory in today global networked and interconnected society science and technology development is dependent variable to the other driving forces. Interaction between political domestic atmosphere and international sphere is one of the most important driving forces which are shaping to the future of science and technology development. The main idea of this paper is to analysis this interaction. Capturing the first place in South West Asia region in term of science and technology development is part of Iran visionary document. Achieving to this target requires understanding the international system norms and principles and applying pivotal strategy in confronting to this system .
  The foundation of Islamic Republic of Iran foreign policy has been base on revolutionary idealism and pragmatistic approach. Regarding to this point Iran simultaneously is persuading to enjoy from the opportunities inside the global networked society to achieve better place in term of economic, science and technology from one side and challenging the injustice global capital system based on the revolutionary values from the other side. Two main question in this pare includes: what are the consequences of Iran foreign policy in science and technology development? and how can Iran create the perforable future in this regards?. The main methodology which has been used in this paper is document analysis and best practice the selected countries.
  Keywords: Smart Interaction, Science, Technology development, foreign policy, International networked system
 • Yaddollah Sepehri *, Hamidreza Moniri Hamze Kolaee Pages 45-67
  The formation of the Islamic state is one of the stages of achieving Islamic civilization. Undoubtedly the Islamic Revolution of Iran has been one of the important factors of the civilization of Islam in the last century. In this research, we asked whether the opinion of the experts in this field, university professors, in a random manner about "the relationship between public diplomacy and the issuance of the Islamic revolution", has been largely theoretical and sometimes descriptive.Therefore, the main issue of this research is the survey of the relationship between public diplomacy and the issuance of the Islamic Revolution. Initially, the responses to questionnaire questions were analyzed. The SPSS program was used to accomplish two major activities. The first, the findings of the study were described in detail and comprehensively. This action was also due to the exploration of the foundations and intends to identify the explanation of the relationship between the issuance of the Islamic Revolution and the goals of the Islamic Revolution with the strategy of public diplomacy in the Islamic world. Therefore, the items of the questionnaire, which each indicate this relationship, and it has been examined carefully.The results show that more than 90% agree that issuing the Islamic Revolution will be successful when the revolutionary system succeeds in a variety of fields, providing a successful model for other societies.The required explanations are required if needed. In the second part, we analyzed the background variables of the research to provide further analysis of this relation. The findings of the research show that a large percentage of respondents agree to teach and transfer the values of the Islamic Revolution to the elites of Islamic countries, and these goals can be achieved through scholarly exchanges between academic and university students, for the influence of the elites of the Islamic world.
  Keywords: scrolling, public diplomacy, diplomacy, Islamic revolution strategies
 • Alireza Esmaeili Kelishomi *, Jalal Derakhsheh Pages 69-90
  The occurrence of the Islamic Revolution with the claim of the rebirth of pure Islam of Holy Prophet Mohammad (AS) led to the transformation of cultural equations regarding international relations and challenged the cultural patterns of the world. The Islamic Revolution was called a cultural revolution, and consequently, the export of the revolution deliberately or involuntarily developed within a cultural framework in already established The Islamic Republic of Iran. On this basis, the divine and universal mission of the revolution, in addition to providing a positive image of it and facing various actions of enemies and rivals, took the issue of international cultural policy as a strategic issue, and of great importance.
  In this article, the authors try to explain the concepts of policy making, cultural policy making, and international cultural policy through the review of the background of the subject , doing research in both categories: macro, and micro documents (in Islamic republic of Iran), making the main theme, or the dominant basis of his speech in relation to the instruction of international cultural policy is the main issue to be addressed in this article, worthy of deepening the corresponding value that has. These documents have been examined in explaining the discourses that govern the international cultural policy of the Islamic Republic of Iran, the question of the international cultural policy of the Islamic Republic of Iran has been analyzed as the main question.
  Finally, in clarifying the requirements of the international cultural policy of the Islamic Republic of Iran, the most urgent need is to formulate a national document on the development of international cultural relations of the Islamic Republic of Iran and to prepare part of the document.
  The methodology of this research is descriptive-analytical, whose data are analyzed through library studies and documentaries. And the scientific documents will be extracted and analyzed.
  Keywords: culture, politics, cultural policy, international cultural policy, cultural documents, Islamic Republic of Iran
 • Mohammad Mahmoudi Kia *, Mohammad Hosein Jamshidi Pages 91-110
  The study of how foreign policy behaves and how makes decisions and select alternatives from viewpoint of leaders, policy-makers and planners has been always one of the important part of foreign policy studies. This research has conducted to examin the decision-making strategies adopted in Imam Khomeini’s foreign policy action in its scopes and declarations and is seeking to answer this question that in the viewpoint of Imam Khomeini, in which basis forms his dicisions in field of foreign policy?
  The consequences shows that Imam khomeini’s strategies on foreign policy, such as task-orientaionism, world-islamism, anti-hegemonism, global non-alignmentism, has rooted in transcendental and divine nature of his political thought; so, all strategies in realm of Imam Khomeini’s foreign policy model has influenced by his internal values and philosophical bases and what has shaped his foreign policy decision-making orientaions, has been justified and interpretable in responsibility principle and devine-human obligations.
  Keywords: foreign policy, Imam Khomeini, Actions Strategies, Foreign Affairs
 • Asghar Montazerolghaem * Pages 131-150
  Fundamental changes in social development generally by people with willpower, creativity and talent than others conducted in.The basis of this research is to explain the role of the martyr Hossein Kharrazi will be a fundamental change of political and military holy war. The method of historical research is descriptive-analytic and Jm way through the interviews was to gather information and library.The basis of this research is to explain the role of the martyr Hossein Kharrazi will be a fundamental change of political and military holy war. The method of historical research is descriptive-analytic and Jm way through the interviews was to gather information and library.The basis of this research is to explain the role of the martyr Hossein Kharrazi will be a fundamental change of political and military holy war. The method of historical research is descriptive-analytic and Jm way through the interviews was to gather information and library.The basis of this research is to explain the role of the martyr Hossein Kharrazi will be a fundamental change of political and military holy war. The method of historical research is descriptive-analytic and Jm way through the interviews was to gather information and library.The basis of this research is to explain the role of the martyr Hossein Kharrazi will be a fundamental change of political and military holy war. The method of historical research is descriptive-analytic and Jm way through the interviews was to gather information and library.The basis of this research is to explain the role of the martyr Hossein Kharrazi will be a fundamental change of political and military holy war. The method of historical research is descriptive-analytic and Jm way through the interviews was to gather information and library.The basis of this research is to explain the role of the martyr Hossein Kharrazi will be a fundamental change of political and military holy war. The method of historical research is descriptive-analytic and Jm way through the interviews was to gather information and library.The basis of this research is to explain the role of the martyr Hossein Kharrazi will be a fundamental change of political and military holy war.
  Keywords: aj Hossein Kharrazi, war, regime change, transformation