فهرست مطالب

علوم اجتماعی - پیاپی 39 (زمستان 1396)
 • پیاپی 39 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/28
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمود رضایی کوچی *، کرامت الله زیاری، حسن بیک محمدی صفحات 1-28
  این پژوهش با هدف بررسی نقش مشارکت شهروندان در افزایش موفقیت مدیریت شهری شهر شیراز انجام شده است. روش این پژوهش با توجه به هدف پژوهش از نوع کمی و پیمایشی است. اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته در میان تعداد 278 نفر به وسیله فرمول کوکران برآورد شده بود، جمع آوری شده و رابطه بین همه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در یک مدل معادله ساختاری آزمون شده است. نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری که در راستای آزمون فرضیات بوده است نشان داد که در مدل پژوهش قویترین اثر مربوط به رابطه بین بازنمایی قدرت شهروندان با میزان موفقیت مدیریت شهری با ضریب (91/0) بوده است. بعد از آن اثر متغیر تاثیرگذاری و نظارت شهروندی باضریب (79/0) در جایگاه دوم اثرگذاری قرار دارد و در نهایت به ترتیب متغیرهای تمایلات جمعی، دموکراسی، بازسازی شهر و ساختار سیاسی حاکمیت هر کدام با ضرایب مشخصی اثر مستقیم و معناداری بر میزان موفقیت مدیریت شهری در شهر شیراز داشته اند.
  کلیدواژگان: مشارکت، مشارکت شهری، مدیران شهری، مدیریت شهری، شهر شیراز
 • مجتبی احمدی، علی محمد امیرتاش *، علی محمد صفانیا صفحات 29-64
  هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل عاملی مولفه های الزام اجرایی با رویکرد مسائل اجتماعی قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش (380 نفر) و نمونه های تحقیق 198 نفر بودند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0= α به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و...) و استنباطی (تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی) استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای آماری لیزرل 8/8 و 20Spss انجام شد. کل واریانس تبیین شده نشان داد گویه های تحقیق 6 عامل و این عامل ها در حدود 67.945 درصد واریانس را تبیین می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهدکه شش مولفه الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش شناسایی شد که براساس بار عاملی به ترتیب شامل به روز کردن طرح جامع ورزش (92/ 0)، توانمند سازی بخش خصوصی(88/ 0)، نیروی انسانی توانمند (87/ 0)، نظارت و کنترل (85/ 0)، تشکیلات و ساختار (81/ 0) و خدمات (79/ 0) بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مسئولین ورزش کشور قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مولفه های الزام اجرایی متناسب با شرایط اجتماعی روز جامعه توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، خصوصی سازی ورزش، الزامات اجرایی، مسائل اجتماعی
 • امیر احسانی *، رضا نجف بیگی، احمدعلی یزدان پناه، کرم الله دانشفرد صفحات 65-88
  خط مشی های مشارکت محور در بخش دولتی سبب افزایش مشارکت عمومی و افزایش اطمینان به دولت می گردد یکی از روش های خط مشی های مشارکت محور استفاده از دولت الکترونیک مشارکت محور است که با تکیه بر تعامل و ارتباط دوسویه بین دولت و شهروندان در پی افزایش مشارکت عمومی، پاسخگویی، شفافیت، بهبود کیفیت تصمیم گیری، توانمندسازی شهروندان، برقراری عدالت اجتماعی، بهبود وضعیت اعتماد عمومی و بطور کلی عرضه خدمات عمومی بهینه است که ارتباط مستقیمی با خط مشی های اصل 44 دارد از این رو پژوهش کاربردی حاضر، محقق با هدف شفاف-سازی مفهوم دولت الکترونیک مشارکت محور و تعیین تاثیر عوامل فرهنگی و فناوری بر دولت الکترونیک مشارکت محور قوه قضائیه است، در ابتدا محقق داده ها و گویه های مورد نیاز را با استفاده از ادبیات تحقیق و روش دلفی شناسایی، آنگاه گویه های مرتبط با عوامل فرهنگی و فناوری را از طریق مصاحبه و پرسشنامه با خبرگان و مجریان صحه گذاری شدند، سپس پرسشنامه نهایی بین جامعه آماری به تعداد صدو دوازده نفر توزیع شد، به منظور سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عامل تاییدی و برای بررسی آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق، حاکی از تایید دو فرضیه در خط مشی های مشارکت محور قوه قضائیه است، عوامل فرهنگی و فناوری بترتیب بیشترین تاثیر را بر دولت الکترونیک مشارکت-محور دستگاه قضایی داشتند.
  کلیدواژگان: خط مشی، دولت الکترونیک مشارکت محور، عامل فرهنگی، عامل فناوری
 • مهدی زیرک *، هادی پورشافعی، ملیحه غریبی، غلامرضا ثناگوی محرر صفحات 89-106
  ارتقا ءکیفیت زندگی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی میگردد. بنابراین با افزایش توانایی فکری یا هوش سازمانی، کیفیت زندگی نیز افزایش پیدا می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش سازمانی و هوش معنوی به عنوان عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی در معلمان زن انجام گرفت.روش انجام پژوهش توصیفی –همبستگی بود. بدین منظور 210 معلم زن با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی هوش سازمانیAlbrecht،Karl 2009 ) (، هوش معنوی بدیع و پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ( WHOQOL ) استفاده شد. از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای آنالیز اطلاعات استفاده شد. تحلیل همبستگی داده ها نشان داد که اکثریت مولفه های هوش سازمانی رابطه مثبت معناداری(01/0>P) با زیر مقیاسهای کیفیت زندگی دارند. از طرف دیگر روابط مثبت معنی داری (01/0>P) میان بعضی مولفه های هوش معنوی و زیر مقیاسهای کیفیت زندگی مشاهده شد. به عبارت دیگر هر اندازه افراد از هوش سازمانی و هوش معنوی بالاتری برخوردار باشند، از کیفیت زندگی بالاتر برخوردار خواهند بود. همچنین نتایج نشان داد متغیرهای توانایی مقابله، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد، به عنوان فاکتورهای هوش معنوی و هوش سازمانی می توانند کیفیت زندگی افراد را پیش بینی کنند.در نتیجه، با توجه به معنادار بودن تاثیر هوش سازمانی و هوش معنوی بر کیفیت زندگی معلمان توصیه می شود تا مسئولان در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم و مناسب جهت ایجاد هوش سازمانی اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: هوش سازمانی، هوش معنوی، کیفیت زندگی، معلمان زن
 • عبدالرضا هاشمی، اشرف لشکری پور * صفحات 107-134
  تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان نوگرایی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوشتر انجام شد. برای این کار از میان جامعه آماری 3158 نفری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم دبیرستان های شهر شوشتر در سال تحصیلی 96-1395، تعداد 342 نفر با روش خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را تکمیل نمودند. ابزار اصلی گرد آوری تحقیق پرسشنامه ای با 58 گویه شامل خرده مقیاس های مشخصات عمومی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، اعتقادات دینی و استفاده از رسانه های مجازی بود که اعتبار و پایایی آن بررسی و تایید شد. نمونه گیری با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان شوشتر با انتخاب تصادفی مدارس انجام شد و با حضور محقق در محل، پرسشنامه ها توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. داده های بدست آمده از پرسشنامه توسط آزمونهای آماری همبستگی اسپیرمن و رگرسیون گام به گام توسط نرم افزار SPSS در سطح معناداری 05/0 تحلیل شد. نتایج نشان داد که پایگاه اقتصادی - اجتماعی خانواده (016/0=P)، رابطه مثبت وبا دینداری (001/0=P) رابطه معکوس با نوگرایی دارند. در میان قومیت ها(032/0=P) بیشترین نوگرایی در قوم بختیاری و کمترین نوگرایی در قوم عرب بود. اما بین میزان استفاده از انواع رسانه های سنتی و جدید (151/0=P) با نوگرایی رابطه معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: نوگرایی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، استفاده از رسانه، اعتقادات دینی، دانش آموزان دختر
 • عباس شول، محمد منتظری، معصومه ژاله باغبادرانی * صفحات 135-158
  هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین انگیزه خدمت عمومی مدیران و ارزیابی آنان از مشارکت شهروندی با نقش میانجی اهمیت مشارکت شهروندی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده که از مهم ترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران سازمان های دولتی شهر اهواز می باشند که نمونه آماری به تعداد 210 نفر از این جامعه با روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها یک پرسشنامه استاندارد از دیوید کورسی (2012) بوده است. اساس تحلیل فرضیات تحقیق بر مبنای ماتریس کوواریانس با استفاده از نرم افزار LISREL و SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین انگیزه خدمت عمومی و ارزیابی مشارکت شهروندی و نیز بین انگیزه خدمت عمومی با اهمیت مشارکت شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین ارزیابی مشارکت شهروندی با اهمیت مشارکت شهروندی اثر مثبت دارد. همچنین اهمیت مشارکت شهروندی در رابطه میان انگیزه خدمت عمومی و ارزیابی مشارکت شهروندی در نقش میانجی ظاهر می شود. معیارهای 95/0NFI= و 931/0NNFI= و 97/0CFI= و شاخص کای دو به درجه آزادی برابر 716/1 و 086/0RMSEA= نشان دادکه مدل از برازش کاملا خوبی برخوردار بوده است.
  کلیدواژگان: انگیزه خدمت عمومی، مشارکت شهروندی، اهمیت مشارکت شهروندی، مدیران دولتی
 • حسین افلاکی فر *، لیلا نایینی داورانی صفحات 159-186
  هدف ازاین پژوهش بررسی اثربخشی بازی های نمایشی بررشداجتماعی دانش آموزان دخترپایه پنجم ابتدایی بود.این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی است که با استفاده ازروش نیمه تجربی باطرح پیش آزمون _ پس آزمون و گروه کنترل وآزمایش انجام شده است. روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تصادفی،تعداد 30 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند برروی والدین آنها اجرا شد .گروه آزمایش در8 جلسه تحت آموزش بازی های نمایشی قرارگرفتند.داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss وآزمون آماری تحلیل کوواریانس آنالیز شدند. که نتیجه چنین به دست آمد که میزان F رشد اجتماعی برابر با 643/25 گردیده که این مقدار با درجات آزادی (1و 27) درسطح 001/0معنادار گردیده و ازآنجا که این مقدار از 05/0 کمترمی باشد بنابراین نتیجه گرفته شد که میزان رشد اجتماعی گروه آزمایش و گواه با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. به عبارتی بازی های نمایشی بررشد اجتماعی دانش آموزان تاثیر معنادار دارد.
  کلیدواژگان: بازی نمایشی، رشد اجتماعی، دوره ابتدایی، کودکان
 • شادی جمالی * صفحات 187-220
  دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدرن از آغاز تاسیس تاکنون نقش بسیار مهمی را در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر بازی کرده است و به همین دلیل یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی دولت، کنترل دانشگاه و استفاده از آن به عنوان یکی از دستگاه های ایدئولوژیک به منظور اجرای کارکردهایی همچون مشروعیت بخشی به سیستم سیاسی، حفظ همبستگی و تعارض زدایی بوده است. در دوره ی پهلوی دوم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کنترل دولت بر دانشگاه از طریق نفوذ در هیات امنا،اقداماتی علیه اساتید و دانشجویان و کنترل از طریق نهادهای نظارتی وجود داشته که این موارد خلاف اصل استقلال دانشگاه است. در واقع دولت در دوره های ذکر شده تصور می کند چون موظف است به لحاظ مالی و حقوقی اساتید و دانشگاه ها را حمایت کند این حق را هم دارد که مطابق سلیقه و خواست خود مداخله بنماید. با این حال انتظارات دولت از دانشگاه در دو دوره متفاوت است. در دوره پهلوی دوم دولت از دانشگاه انتظار تلقین ایدئولوژی وطن پرستی و ترویج فرهنگ غربی و گفتمان غرب گرایی را داشته است در حالی که در جمهوری اسلامی دولت برآن بود تا از دانشگاه به مثابه دستگاه تلقین ایدئولوژی انقلاب و مدل حکومتی ولایت فقیه استفاده کند و در راستای اسلامی کردن دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه و دوری از غرب گرایی گام برداشته است.
  کلیدواژگان: دانشگاه، دولت، دانشجویان
 • اصغر محمدی *، طهمورث شیری، سعید معدنی، ابراهیم انصاری صفحات 221-260
  در این تحقیق سعی می شود که عوامل موثر بر گرایش به سرقت از دیدگاه اجتماعی و خانوادگی مد نظر قرار گیرد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری زندانیان سارق زندان مرکزی اصفهان که تقریبا 2349 است. تعداد نمونه محاسبه شده 330 نفر که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. برای چارچوب نظری ضمن مطالعه مقدماتی، تلفیقی از نظریه های: دورکیم، ویلیام گود، ساترلند، نظریه تضاد، مرتن و هیرشی انتخاب شد که نظریه غالب را می توان نظریه هیرشی بیان نمود. نتایج تحقیق بر اساس ضریب همبستگی حاکی از آن است که بین متغیرهای مستفل اصلی شامل: پیوند اجتماعی، وضعیت خانوادگی، ویژگی های گروه دوستان، علاقه به کسب درآمد از طریق نامناسب (غیر متعارف) با متغیر وابسته یعنی اقدام به سرقت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای مستفل فرعی شامل: دلبستگی فرد به خانواده و...، مشغولیت و کار مناسب، اعتقاد به انجام هنجارها و قوانین اجتماعی، وجود شکست و ناکامی در دوران زندگی، دوستی های غیر متعارف، دوستی و رابطه با مال خر، راحت طلبی و خود شیفتگی با گرایش به سرقت رابطه معناداری وجود دارد. در ضمن بین متغیرهای مستفل فرعی شامل: تعهد اجتماعی خانواده نابسامان با اقدام به سرقت همبستگی (رابطه) معناداری وجود ندارد. طبق نتایج بدست آمده از رگرسیون چند متغیره مجذورات R تعدیل شده (ضریب تعیین تعدیل شده) برابر 147/0 است که نشان می دهد متغیرهای مستقل توانایی 7/14 درصد تغییرات متغیر وابسته (اقدام به سرقت) را دارا هستند.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی، آسب شناسی اجتماعی، جرم، سرقت، سارق، علل اجتماعی و خانوادگی، زندانیان، خانواده، پیوند اجتماعی
 • علی فقیه حبیبی * صفحات 261-286
  حق سلامت اجتماعی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش های جدیدی می شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت اجتماعی باشد. از جمله مواردی که می تواند سلامت اجتماعی مردم را به خطر بیاندازد، آلودگی محیط زیست است. پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامت اجتماع در برابر آلودگی های صوتی ناشی از تردد هواپیما پرداخته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد . به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مطالب به دست آمده با استفاده از روش تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که ((قوانین داخلی در رابطه محیط زیست و سلامت اجتماعی انسان دارای نواقص و محدودیت های بسیاری می باشند و این قوانین نمی توانند سلامت انسان را در برابر آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی های ناشی از تردد هواپیماها، تامین کنند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: حق سلامت اجتماعی، تردد هواپیماها، آلودگی صوتی
 • نجف طهماسبی پور *، زهرا رفیعی یزد صفحات 287-304
  پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه ابعاد هوش معنوی با ابعاد امید به زندگی دردانش آموزان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر تهران بود. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008)، مقیاس امیدواری اشنایدر (1991) موردسنجش قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون چند متغیره و همبستگی کانونی) استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین مولفه های هوش معنوی با متغیرهای امید به زندگی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین هوش معنوی در تحلیل کانونی، در کانون اول 26 درصد و در کانون دوم 5/2 درصد واریانس متغیرهای امید به زندگی را تبیین نمود. تحلیل رگرسیون برای مولفه های هوش معنوی نشان داد که است 4/17 درصد از واریانس امید به زندگی را متغیرهای آگاهی متعالی، تولید معنای شخصی و بسط حالت هشیاری باهم به طور مشترک تبیین می کنند. با توجه به نقش هوش معنوی در امید به زندگی پیشنهاد می شود که آموزش هوش معنوی برای دانش آموزان موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، امید، زندگی
 • وحید فلاح *، رضا یوسفی، سیده صدیقه طهماسب زاده صفحات 305-330
  هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت بین المللی شدن دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع سیزده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1606 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران 310 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به منظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که مولفه های موثر بر بین المللی شدن دانشگاه عبارت اند از آموزشی، پژوهشی، ارتباطی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ساختاری؛ با توجه به مولفه های پژوهش مدلی ارائه شد که برازش مطلوبی داشت.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، مولفه های بین المللی شدن، آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • نقش شاخص های طراحی اقلیمی (سرد و کوهستانی) بر افزایش تعاملات اجتماعی
  رقیه مهمانی * صفحات 331-350
  می توان گفت طراحی پایدار نوعی از معماری است که از حداکثر استعدادهای محیطی برای آسایش مصرف کنندگان سود می جوید و ابزارها و راهکارهای هوشمندانه ای در این راه به کار می گیرد درحالی که شرایط نامطلوب حاصل از ساخت وساز را به حداقل سوق می دهد. این مهم در بسیاری از بنا های سنتی دیده می شود. بوم گرایی این بنا ها شاکله های فرهنگی و بایسته های اجتماعی را در خود داشته و با توجه به یکی از ارکان توسعه پایدار که بحث« اجتماعی» با توجه به بستر فرهنگی و تاریخی اثر می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر طراحی اقلیمی با توجه به شاخص های توسعه پایدار بر میزان و کیفیت تعاملات اجتماعی ست. لازم به ذکر ست که بستر پژوهش آذربایجان شرقی می باشد و مقاله حاضر برگرفته از تز دکتری نگارنده می باشد. و روش پژوهش تلفیقی از کتابخانه و میدانی می باشد.
  کلیدواژگان: آذربایجان شرقی، توسعه پایدار، روابط اجتماعی، طراحی اقلیمی
 • جایگاه علوم اجتماعی در آموزش رشته شهرسازی؛ تحولات و چالش های پیش رو
  زینب طالبی، فرح حبیب *، ایرج اعتصام صفحات 351-374
  تلاش های مستمر برای تعریف و تحدید رشته شهرسازی طی بیش از یک قرن گذشته در ابعاد معرفت شناسانه، جامعه شناسانه، نهادی و... در جریان بوده است. مهمترین خصلت های مورد توافق این ابعاد برای شهرسازی فضا و مکان به عنوان موضوع اصلی رشته، تعدد موضوعات و تخصص های موجود در رشه شهرسازی و افزایش پیچیدگی های موجود در این رشته (میان رشته ای بودن)، آینده گرا بودن، رابطه بین دانش و عمل، سرشت مداخله گرا و بعد زمانی رشته شهرسازی، هستند. میانرشته ای بودن شهرسازی همواره به عنوان چالشی جدی برای این رشته مطرح بوده و هست و موجب سرگردانی دانشجویان و حتی حرفه مندان شده است. علوم اجتماعی از جمله تخصص هایی است که شهرسازی مرزهای خود را بر آن بنا نهاده است. رابطه بین آموزش شهرسازی و علوم اجتماعی از ابتدای شکل گیری آموزش شهرسازی تاکنون تحولات بسیاری را از سر گذرانده است. این تحولات در محتوای رشته و آموزش شهرسازی طی این دوران، در چهار دوره اصلی قابل بررسی است: دوره اول سیطره کالبدی- طراحانه بر آموزش شهرسازی و حضور کمرنگ علوم اجتماعی در محتوای آموزشی دانشگاه ها (اوایل قرن بیستم تا 1950)، دوره دوم تسلط علوم اجتماعی بر آموزش شهرسازی و به حاشیه راندن محتوای کالبدی برای آموزش دانشجویان شهرسازی (1970 تا 1990) است. در دهه 1990 با محوریت یافتن موضوع محیط و برنامه ریزی محیطی، علوم اجتماعی تاحدی در محتوای آموزشی تضعیف شده و در نهایت در دوره آخر از سال 2000 تاکنون در محتوای آموزشی اغلب کشورها سعی شده است.
  کلیدواژگان: رشته شهرسازی، آموزش شهرسازی، علوم اجتماعی
|
 • Mahmood Rezaee Koochi *, Hasan Baikmohamadi Pages 1-28
  This research aims to investigate the role of citizen participation in increasing the success of urban management in Shiraz. The method of this research is quantitative and survey based on the purpose of the research. Research data was estimated by researcher-made questionnaire among 278 people by the Cochran formula. The relationship between all independent variables with dependent variables was tested in a structural equation model. The results of the structural equation modeling that were used to test the hypotheses showed that in the research model, the strongest effect was related to the relationship between the representation of citizenship power and the success rate of urban management with coefficient (0.91). After that, the effect of variable impact and oversight of citizenship (0.79) is in second place. Finally, according to variables of collective tendencies, democracy, urban reconstruction, and political structure of governance, each with specific coefficients, has a direct and significant effect on the success rate Urban management in Shiraz city.
  Keywords: participation, Urban participation, Urban managers, Urban management, Shiraz
 • Mojtaba Ahmadi, Alimohammad Amirtash *, Alimohammad Safania Pages 29-64
  The aim of this study was factor analysis of the components of administrative requirements with the Social issues approach before Sports Privatization. Research methodology was exploratory mixed method. The statistical population was sports management professors, experts of sports privatization totally of 380 people and sample size was 198 people. The survey instrument was a semi-structured interview and researcher-made questionnaire. Form and content validity of the questionnaire was confirmed by 12 professors of sport management. Reliability using Cronbach's alpha coefficient obtained α=0.79 and was approved. For data analysis, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, etc.) and inferential (factor analysis) was used. All analysis using statistical software Lisrel 8.8 and Spss 20 at a significance level (α=0.05) was performed. The total variance explained showed that the research items comprise 6 factors and these factors account for about 67.945% of the variance, which in fact indicates the proper validity of the questions.The results showed that six categories of requirements before sports privatization were identified that respectively were updating the comprehensive sports plan (0.92), empowering the private sector (0.88), empowered human power (0.87), Monitoring and control (0.85), Organization and structure (0.81), Services (0.79) requirements. According to the results it can be concluded that the the country's sports authorities must pay attention to the components of the executive commitment that are appropriate to the social conditions of the community before giving the sport to the private sector.
  Keywords: Prioritize, sports privatization, executive requirements, social issues
 • Mehdi Zirak *, Hadi Pourshafei, Malihe Gharibi, Gholamreza Sanagouye Moharer Pages 89-106
  Quality upgrade that enhances the performance and operating life is also a sense of personal satisfaction. So by increasing the intellectual ability or organizational intelligence, quality of life will increase.This study aimed to investigate the role of organizational intelligence and spiritual intelligence as predictors of quality of life of female teachers was performed in carrying out this research was Descriptive_Corrolution. For this purpose, 210 female teachers were selected by multistage sampling. To collect the data, organizational intelligence (Albrecht, Karl 2009), Spiritual intelligence is (Badi) and the World Health Organization Quality of Life questionnaire (WHOQOL) was used. Pearson correlation and regression analysis were used for data analysis.Correlation analysis showed that the majority of the components of organizational intelligence is a significant positive relationship
  Keywords: organizational intelligence, spiritual intelligence, quality of life, teachers
 • A. Hashemi, Ashraf Lashkaripor * Pages 107-134
  The purpose of this study was to investigate the social factors associated with the degree of modernization in high school girl students in Shoushtar. To do this, among the statistical population of 3158 people, 342 people were selected randomly and completed the research questionnaire. The main tool of collecting the research was a questionnaire with 58 items including general subscales, socioeconomic status, religious beliefs and the use of virtual media, whose validity and reliability were verified. Sampling was carried out in collaboration with Shoushtar School of Education through random sampling of schools. At presence of researcher in-house, questionnaires were distributed and completed after completion. Data obtained from the questionnaire were analyzed by Pearson correlation and stepwise regression using SPSS software at a significant level of 0.05. The results showed that there is a significant relationship between the socio-economic status of the family (P = 0.016), adherence to religious beliefs (P = 0.001) and ethnicity (P = 0/032) and students tendency to modernity. However, there was no significant relationship between the rate of media use (P = 0.151), and students tendency to modernity.
  Keywords: modernism, socio-economic base, media use, religious beliefs, female students
 • Hossein Aflaki Fard *, Leila Naeini Davrini Pages 159-186
  The objective of this study show the impact of games on social development of female students was fifth grade. This study applied a method using a semi-experimental with pre-past test ,control group and test conducted., 30 students as a sample , and were distributed self-esteem questionnaire for children and Weiland questionnaire, for both parents. Test group in 8 sessions doing of dramatic games .Data collected were analyzed using SPSS software test and analysis of covariance, the result of such that was F equal to 643/25 has the freedom grade (1 and 27) at the level of 001/0has meaning and because of this amount of less than 05/0, we conclude that the experimental and control groups have the different social development. In other words, the game show a significant impact on student's social development.
  Keywords: dramatic games, social development, primary school, childern
 • Shadi Jamali * Pages 187-220
  The university plays a vital role as a subset of the higher education system as a center for training and preparing efficient, competent and skilled human resources to meet the needs of society in different fields. Unquestionably, it can be said that the university as one of the institutions of modern society has played a very important role in contemporary political-social developments since its inception, which is why one of the main concerns of the state, university control And its use as one of the ideological devices for implementing such functions as legitimizing the political system, maintaining solidarity and conflict prevention. Our universities have a special position, on the other hand, they are stuck in the grip of power, which is the main symbol of the state. On the other hand, the state cycles are not balanced and there are fluctuations in it. Managers are highly variable. The state's high government presence in the university, with its discursive discourse, causes the university to fluctuate. So that during the Pahlavi II era and after the Islamic Revolution, the government controlled the university through influence on the board of trustees, there were acts against professors and students and control through the supervisory bodies, which is contrary to the principle of university autonomy. In fact, the government thinks that in the mentioned periods.
  Keywords: University, Government, Students
 • Ali Faghih Habibi * Pages 261-286
  health right of emerging issues in the rights, but with the development of scienceand open new fields joined the issue into a new challenge. since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights and so far, four Geneva conventions on major issues in the field of morality and bio - patients ' rights has been proposed that could indicate the sensitivity and the necessity of special attentionto the right and well - being. including the cases that could endanger public health, environmental pollution. The present study on the health of people right in front of the audio and chemical pollution caused by aircraft movements. The methodology used in the present study of descriptive and analytical type. In order to collect data from the library method is used. material obtained by using the method of analysis and analysis and analyze the content. results indicate thatdomestic laws on environmental and human health had faults and manyrestrictions and the laws cannot human health in front of environmental pollutionincluding pollution caused by aircraft movements.
  Keywords: Keywords: the right to health social, environment, traffic planes, Noise, chemicalpollution
 • a
  Najaf Tahmasebipoor *, Zahra Rafiei Yazd Pages 287-304
  The present study investigated the relationship between spiritual intelligence and life expectancy among students. The study was a descriptive and correlational research. The population included all high school female students in Tehran province. Using Cochran formula, 384 students were selected as the sample through multi-step cluster random sampling. The instruments included King Spiritual Intelligence Questionnaire (2008), Hope Scale Schneider (1991) .The data was analyzed through descriptive and inferential statistics (multivariate regression and canonical correlation). The results showed that there is a positive relationship between the spiritual intelligence and life expectancy. Also, through Canonical analysis, it was showed that spiritual intelligence explained 26% and 2.5% of variance in life expectanc respectively. Regression analysis of spiritual intelligence components showed that transcendental consciousness, personal meaning generation, and expanded state of consciousness all together explained 17.4 % of variance in life expectancy. Due to the important role of spiritual intelligence in life expectancy. it is suggested that spiritual intelligence training for students be taken into account.
 • Vahid Falah *, Reza Yousefi, Seyedeh Sedigheh Tahmasebzadeh Pages 305-330
  purpose of the present study is presenting a model for internationalization of Islamic Azad University of Mazandaran. The population of the study in qualitative part includes faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran. Among them, the sample was selected according to purposive sampling and 13 person’s saturation method. The second group of the study population includes all (1606) faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran. The sample size of 310 was selected by Stratified random sampeling method. Data collection was done by library method. semi-structured interviews (qualitative part) and questionnaire (quantitative part) was used. Interviews with experts indicate that the interview was valid and for measuring the reliability, the method of between two coders was used. the results indicated that the interviews were valid and reliable. For measuring the questionnaires’ validity, the face, content and construct validity were measured and for measuring the questionnaires’ reliability, Cronbach's alpha reliability coefficient and combination reliability were used. the results indicated that the researched made questionnaire was valid and reliable. The results of the study indicated that the components of internationalization of universities are education, research, communication, economic, political, cultural and structural. According to the components, a model was presented which was in good fit.
  Keywords: Globalization, international component, Higher Education, Islamic Azad University