فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 25 (بهار 1397)
 • پیاپی 25 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • علی نجفی مقدم * صفحات 1-16
  این تحقیق با هدف بررسی برخی از متغیرهای ساختاری چون نوع صنعت ، سن شرکت در زمان عرضه ، ارزش بازاری ، نوع عرضه از نظر دولتی یا خصوصی بودن و نیز شرایط بازار از نظر رکود یا رونق روی بازدهی های غیر متعارف عرضه های اولیه در بازار بورس تهران انجام شد . در این تحقیق ابتدا مطالعات انجام شده در حوزه مورد بررسی واقع شد و بعد از انتخاب متغیرهای توضیحی مناسب مدلهای اصلی جهت آزمون فرضیات انتخاب شد.در بین متغیرهای توضیحی مورد استفاده تنها متغیر نوع صنعت بر بازدهی غیر متعارف عرضه اولیه در دوره های مختلف (روز اول، روز سوم و ماه اول ) بی تاثیر بود . همچنین متغیر سن شرکت دارای رابطه منفی با بازدهی غیر متعارف عرضه اولیه است یعنی وقتی بازار عرضه اولیه از تب اولیه خود می افتد و خریداران به عوامل ساختاری توجه می کنند ، هرچه سن شرکت از زمان تاسیس آن بیشتر گذشته باشد ، با توجه به مشخص تر شدن شرایط عملیاتی آن، بازدهی غیر متعارف آن کمتر است. مشابه سن شرکت همین نتیجه برای متغیر اندازه نیز وجوددارد . در رابطه با متغیر نوع عرضه مشخص شد که عرضه های دولتی عموما بازدهی های غیر متعارف آن کمتر است یا به عبارت دیگر دولت (خصوصی سازی) شرکتها را نیز چندان ارزان به عموم واگذار نکرده است.
  کلیدواژگان: عرضه اولیه، بازدهی غیر متعارف، عوامل ساختاری
 • علی نقی مصلح شیرازی، محمد هاشم موسوی حقیقی، هومن پشوتنی زاده * صفحات 17-38
  در این پژوهش، با توجه به اهمیت بورس در اقتصاد کشور، به بررسی رابطه ی بلندمدت ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای نرخ ارز و قیمت طلا پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی و ارتباط داده های مالی، بازار سرمایه، نرخ ارز و قیمت طلا، به بررسی و شبیه سازی نحوه ی جابه جایی سرمایه های سرمایه گذاران از بازار بورس اوراق بهادار (در این مطالعه صنایع شیمیایی) به بازار طلا و ارز و بلعکس پرداخته شده است. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Vensim DSS انجام شده و نتایج حاصل از این پژوهش موید این موضوع است که تغییر در متغیرهای اقتصادی کلان از سوی سیاست گذاران اقتصادی موجبات افزایش یا کاهش ارزش بازار سهام خواهد شد. در این پژوهش تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی با سناریوهای مختلفی پیاده سازی شده است، که نتایج آنان در برگیرنده ی این موضوع است که کاهش و افزایش 5 درصدی در نرخ سود بطور متوسط، به ترتیب افزایش سالیانه ی 86/21 درصدی و کاهش 14/3 درصدی در ارزش بازار سهام را برای سال های آتی به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بازار سرمایه، پویایی شناسی سیستمی، شاخص قیمت بازار، قیمت طلا، نرخ ارز
 • فاطمه هیجرودی *، محمد دوستار، محمود مرادی صفحات 39-60
  مبحث رفتار سرمایه گذاران در ادبیات مالی جایگاه ویژه ای دارد چرا که سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار ممکن است رفتارهای مختلفی را از خود بروز دهند که این رفتارها تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله اطلاعات مالی می باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کسب اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با توجه به اینکه شخصیت سرمایه گذاران در بورس نقش مهمی در نوع رفتار سرمایه گذاران دارد، نقش تعدیلگری ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش، کلیه سرمایه گذارانی هستند که در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 سرمایه گذاری کرده اند. برای جمع آوری داده، تعداد 384 پرسشنامه به طور تصادفی در میان سرمایه گذاران توزیع شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارSPSSو smart pls2 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که کسب اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار دارد و از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی (گشودگی نسبت به پذیرش تجربه، برون گرایی، وظیفه شناسی، روان رنجوری و سازگاری) برون گرایی و سازگاری در این رابطه نقش تعدیلگر را دارند و تاثیر متغیرهای گشودگی نسبت به پذیرش تجربه، وظیفه شناسی و روان رنجوری بر این رابطه معنادار شناخته نشد.
  کلیدواژگان: اطلاعات مالی، رفتار سرمایه گذاران، مدل پنج عاملی شخصیت، مالی رفتاری
 • هاشم نیکومرام، آزاده فراهانی * صفحات 61-82
  پژوهش حاضر در نظر دارد که مهارت های به گزینی اوراق و زمانسنجی بازار مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک را در ایران به وسیله ارزیابی عملکرد 5 صندوق سرمایه گذاری مشترک به عنوان نمونه، در بازه زمانی ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1393 بررسی کند. مدل های استفاده شده برای قضاوت در مورد توانایی به گزینی اوراق، تک عاملی(معیار جنسن) و چهار عاملی کارهارت است. توانایی زمانسنجی بازار نیز با استفاده از مدل ترینر- مازوی مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات پژوهش، از روش رگرسیون داده های سری زمانی استفاده شده است. نتایج نشان داد که در میان صندوق های موضوع پژوهش، بر طبق مدل تک عاملی(معیار جنسن)، تنها در یک صندوق آن هم در سطح اطمینان90 %، به گزینی اوراق به صورت معنادار دیده شد و در سطح اطمینان 95%، به گزینی اوراق به صورت معنادار در هیچ موردی یافت نشد. بر اساس مدل چهار عاملی کارهارت نیز، تنها در یک صندوق آن در سطح اطمینان 93%، به گزینی اوراق به صورت معنادار دیده شد و در سطح اطمینان 95% به گزینی اوراق به صورت معنادار در هیچ موردی یافت نشد. زمانسنجی بازار در 4 مورد از 5 نمونه به صورت معنی دار دیده شد که متاسفانه هر 4 مورد منفی بودند.
  کلیدواژگان: صندوق سرمایه گذاری مشترک، به گزینی اوراق، زمانسنجی بازار، مدل تک عاملی (معیار جنسن)، مدل چهار عاملی کارهارت، مدل ترینر، مازوی، سری زمانی، رگرسیون
 • فریدون رهنمای رودپشتی *، منصوره غلامرضا صفحات 83-98
  از جمله ابزارهایی که به منظور مدیریت ریسک در اکثر بانک های جهان مورد استفاده قرار می گیرد، فرآیند تبدیل مطالبات بانک ها به اوراق بهادار است که می تواند اهدافی نظیر افزایش نقدینگی، گسترش وتنوع فعالیت ها، کاهش ریسک های اعتباری و نقدینگی و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها را در پی داشته باشد، فرآیند تبدیل مطالبات بانک ها به اوراق بهادار است. تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها، فرایندی است که در آن واسطه های مالی مانند بانکهای تجاری اوراق بهادار قابل خرید وفروش را مستقیما به سرمایه گذاران می فروشند و یکی از راهکارهای اصلی در بخش بانکداری جهت تولید جریان وجوه نقد می باشد .این فرآیند نوآوری مالی عمده ای است که در دهه 1970 برای نخستین بار در ایالات متحد ه آمریکا ابداع شد و بر نقش واسطه های مالی در بازار سرمایه عمیقا اثر گذاشت. از آن تاریخ تا کنون بانکها به دلیل افزایش تقاضای جهانی پول، کار برد این تکنیک را ضروری احساس میکردند و به دنبال تغییراتی در راهبردهای خود بوده اند. استفاده از این ابزار که در دنیا قدمتی بیش از 40 سال دارد، در ایران هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. در این مقاله پس از بررسی انواع فرآیند اوراق بهادار سازی و چگونگی استفاده از آن ، به بیان مفهوم، فرآیند و مزایای تبدیل کردن تسهیلات اعتباری بانکها به اوراق بهادار جهت کاهش ریسک اعتباری پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، مدیریت ریسک، اوراق بهادارسازی وام ها
 • حمیدرضا اموروند، زهرا پورزمانی * صفحات 99-126
  یکی از اساسی ترین عوامل بقای یک واحد انتفاعی، بازار محصولات آن می باشد. همچنین دستیابی شرکت ها به برتری در عرصه رقابت به توانایی آنها در نگهداری دارایی های سرمایه ای بستگی دارد. در این راستا هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل شرایط مقدم بر مخارج سرمایه ای و سنجش این مطلب که عملکرد غیر مالی مربوط به وضعیت محصول و بازار محصول(نسبت بدون نقص، نسبت سهم بازار و رقابت بازار محصول) ممکن است تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری های مالی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد، می باشد. همچنین این تحقیق به بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی(جریان نقدی آزاد) برای شرکت ها در رابطه بین عملکرد غیرمالی و مخارج سرمایه ای می پردازد. نمونه آماری مشتمل بر135 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1393می باشد که با روش غربالگری انتخاب گردیده اند. برای بررسی فرضیات پژوهش از روش رگرسیون خطی و نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین عملکرد غیرمالی در بازار محصول و مخارج سرمایه ای آتی رابطه معناداری وجود دارد به طوریکه هر اندازه که نسبت بدون نقص فعلی بدتر و نسبت سهم بازار محصول پایین تر باشد، مخارج سرمایه ای آتی بالاتر می باشد؛ و هر اندازه که رقابت بازار محصول فعلی بیشتر باشد، مخارج سرمایه ای آتی کمتر خواهد بود. همچنین جریان نقدی آزاد بر رابطه بین عملکرد غیرمالی در بازار محصول و مخارج سرمایه ای آتی تاثیرگذار نمی باشد.
  کلیدواژگان: مخارج سرمایه ای آتی، بازار محصول، جریان نقدی آزاد
 • محبوبه اصغرتبار لداری *، احمد جعفری صمیمی صفحات 127-148
  برای پیش بینی قیمت سهام، ابزارهای تکنیکال، مورد استفاده بوده و یکی از کاربردی ترین آنها، میانگین های متحرک می باشد. استفاده از دو میانگین متحرک، متداول ترین روش برای یافتن نقاط خرید و فروش به موقع بوده که نیازمند دو طول دوره های زمانی می باشد. طولهای بهینه برای دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت برای هر سهم، با توجه به روند قیمتی اخیر آنها، متفاوت است. یافتن این طولهای بهینه با روش های سنتی، هزینه بر بوده و معمولا به جواب بهینه سراسری نمی رسند. بهترین راه، استفاده از ابزارهای هوشمند مانند الگوریتم ژنتیک است؛ الگوریتم ژنتیکی که در این تحقیق به کار رفته، الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده تطبیق پذیر(به اختصار ژبت) می باشد که خیلی سریع تر به جواب بهینه سراسری می رسد. در این تحقیق داده های شرکتهای برتر در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران از فروردین 1390 تا خرداد 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته اند، نتایج نشان می دهد که با تنظیم دقیق پارامترها، الگوریتم به طولهای بهینه ی دوره های زمانی خواهد رسید.
  کلیدواژگان: پیش بینی قیمت سهام، طولهای بهینه دوره زمانی، میانگین متحرک، بورس اوراق بهادار تهران، الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده تطبیق پذیر
 • مهدی مرادی *، سعیده امین زادگان، زکیه مرندی صفحات 149-164
  با توجه به آنچه در مباحث مالیه رفتاری بیان می شود یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تقاضای خدمات بخش مالی رسمی، ویژگی های فردی و رفتاری افراد است.ازاین رو مطالعه حاضر با هدف بررسی و کشف روابط بین برخی از ویژگی های رفتاری و فردی افراد و تقاضا برای خدمات مالی سعی دارد نقشویژگی هایی از جمله نمره سواد مالی، مخارج سرانه، سن، ریسک گریزی، علاقه مندی به مسائل مالی، اعتقاد به سرنوشت، تحصیلات و داشتن پس انداز را بر تقاضای خدمات مالی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر، سرپرست های خانوار کلان شهر مشهد و روستاهای حومه آن در دوره زمانی 94-93است.حجم نمونه 290 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس اقدام به گزینش اعضای نمونه شد.ازروش رگرسیون لجستیک دودویی برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق استفاده گردید.نتایج تحقیق نشان داد که تنها متغیرهای مخارج سرانه، سن، علاقه مندی به مسائل مالی و داشتن پس انداز بر تقاضا برای خدمات مالی تاثیر گذارند.سایر نتایج حاکی از اثر تعاملی رابطه بین سن و روستانشینی و شهرنشینی بر تمایل به سرمایه گذاری در بیمه های عمر و سرمایه گذاری بود.
  کلیدواژگان: توسعه مالی، ویژگی های رفتاری، خدمات مالی، سواد مالی، رگرسیون لجستیک
 • محسن قدمی *، زهره محمدی، مینا قدمی صفحات 165-178
  امروزه صاحب نظران معتقدند که هر گونه توسعه ای از طریق تعالی سرمایه های انسانی صورت می پذیرد. مدیریت دانایی سرمایه های انسانی را به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان تلقی می کند و معتقد است که توسعه در گرو داشتن سرمایه های انسانی توانمند و خود کارآمد خواهد بود. توسعه سازمانی، توسعه محلی و در نهایت توسعه ملی را نیز به همراه خواهد داشت که از طریق درونی سازی فرهنگ توسعه در افراد محقق می شود. در این تحقیق از روش اسنادی به صورت توصیفی تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق چه در سطح ملی و چه در سطح سازمانی می باشد که باید در قالب فرهنگ توسعه درون افراد تجلی یابد تا پیاده سازی آن ممکن گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانایی، توسعه پایدار، مدیریت استراتژیک، تئوری نظم در آشفتگی
 • یاسر روستایی حسین آبادی، علی اکبر گرجی ازندریانی * صفحات 179-188
  توسعه انسانی حلقه ی پایانی زنجیره ی نظریات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است که بنابر رای بنیادگذارانش، تحقق آن منوط بر حصول توسعه در چهار بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان خواهد بود. آمارتیا سن، اقتصاددان نامدار هندی که از مهمترین مروجان این نظریه است، معتقد است که برای تحقق توسعه در تمامی این ابعاد 5 آزادی ابزاری باید تامین و تضمین شوند. یکی از آنها آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی است که در تحقق بعد اقتصادی توسعه انسانی موثر است. از پیش نیاز های تاثیرگذار بر تامین آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی ، وجود سیاست های مالی و اقتصادی مطلوب و پایدار و سرمایه ی کافی است. دولت بمثابه نخستین مسئول تحقق فرآیند توسعه موظف است که شرایط را بنحوی تنظیم نماید که شهروندان دسترسی موثر و کافی به منابع و بازار سرمایه داشته باشند تا در راستای توسعه اقتصادی و رفع فقر مالی قدم بردارند. حرکت در مسیر تسهیل دسترسی به منابع سرمایه گذاری داخلی و تسهیل جریان سرمایه گذاری خارجی از طریق آزاد سازی را میتوان از بایسته های سیاست گذاری مالی، اقتصادی و سرمایه ای دولت دانست.
  کلیدواژگان: توسعه انسانی، آمارتیا سن، آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی، سیاست های مالی و سرمایه گذاری
 • فاطمه قربانی نسب، محمد حامد خان محمدی * صفحات 189-202
  هدف این پژوهش تبیین تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر توانایی پیش بینی جریان های نقد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جریان نقد آزاد و سود به عنوان متغیر مستقل می باشد. این پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سالهای (1387 تا 1393) انجام می شود و از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک (غربالگری) و تصادفی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج پژوهش نشان می دهد که مازاد جریان نقد آزاد به طور مثبت بر توانایی پیش بینی جریان نقد آتی تاثیر دارد و همچنین ابعاد حاکمیت شرکتی (نسبت مدیران مستقل، تعداد کل اعضای هیئت مدیره، تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی) بر رابطه بین مازاد جریان نقد آزاد و پیش بینی جریان های نقد آتی تاثیری ندارد و اندازه شرکت بر رابطه بین مازاد جریان نقد آزاد و پیش بینی جریان های نقد آتی تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، توانایی پیش بینی جریان های نقد آتی
 • زهرا بینشیان *، فرهاد دهدار صفحات 203-222
  در این پژوهش سعی شده مدلی برای نشان دادن میزان تاثیر هوش مالی و گرایشهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران بر اساس نطریه رفتار برنامه ریزی شده ارائه گردد.جامعه آماری این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران میباشد.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد مشتمل بر سوالات گرایشهای رفتاری،هوش مالی،تصمیمات سرمایه گذاری میباشد که در بین 300 نفر از سرمایه گذاران فعال در بورس تهران در شش ماهه دوم سال 95 توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آزمونهای تی تست و با استفاده از نرم افزار Spss23 و Smart PLS3 انجام پذیرفت.جهت سنجش نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر هایی از جمله رفتار منطقی ، رفتار توده بار ، رفتارهای واکنشی ، رفتار مبتنی بر تجربه و ازمون و خطا بر گرایش های رفتاری و نگرش مبتنی بر رفتار ، هنجاری ذهنی کنترل رفتار ادراک بر هوش مالی و در نهایت بر تصمیمات سرمایه گذاری تاثیرگذارند..میزان تاثیرگرایش های رفتاری 822/0 و هوش مالی 810/0 بوده است و گرایشات رفتاری نسبت به هوش مالی دارای تاثیر بیشتری بر تصمیمات سرمایه گذاری میباشد.
  کلیدواژگان: هوش مالی، گرایش های رفتاری، تصمیمات سرمایه گذاری، نظریه رفتار برنامه ریزی شده
 • غلامرضا زمردیان *، فرهاد حنیفی، بابک محبوبی صفحات 223-244
  سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که می تواند با توجه به ویژگی هایش، بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد. شناخت عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید واقع شود. در این مقاله در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از روش بازگشتی با وقفه های توزیعی به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی (پولی و سرمایه) بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 1350 تا 1393 در اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که اولا ارتباط بلندمدت تعادلی بین رشد بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. ثانیا در کوتاه مدت توسعه بازارهای مالی دارای تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است این تاثیر در بلندمدت برای بازارهای پولی تایید می شود، ولی در خصوص بازار سرمایه مورد تایید قرار نمی گیرد.ثالثا نرخ ارز حقیقی، توسعه بازار های پول و سرمایه دارای تاثیر مثبت و موجودی سرمایه، نرخ تعرفهو شاخص اسمی دستمزد دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری خارجی هستند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازار مالی، نرخ ارز حقیقی، ARDL، نرخ تعرفه
 • غلامرضا عسکرزاده، مریم خلیلی عراقی *، هاشم نیکومرام، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 245-266
  هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها ، کسب سود و بازدهی معقول است.این پژوهش ، چارچوبی برای تعیین قیمت سهام شرکتها با استفاده از مدل رفتاری تصویر سهام و مدلهای سنتی(جریان نقدی آزاد سهامداران،تنزیل سودهای نقدی و سود باقیمانده ) ارائه کرده و عملکرد هر کدام از آنها را در تعیین قیمت سهام شرکتها مورد بررسی قرار می دهد.در این راستا تعداد 95 شرکت از شرکتهای تولیدی و صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.دوره مورد مطالعه سال 1388 الی 1392 می باشد. این پژوهش با بکارگیری داده های تابلویی و نیز محاسبه خطاهای پیش بینی هر مدل ، عملکرد مدلها را بر مبنای توان تبیین کنندگی و دقت هر مدل مورد مقایسه قرار داده است . نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل رفتاری تصویر سهام نسبت به مدلهای سنتی از توان تبیین کنندگی و دقت بالاتری در برآورد قیمت سهام برخوردار است. این مدل رفتاری می تواند نقش برخی از فاکتورهای رفتاری در قیمت گذاری سهام را تبیین کرده و برای سهامداران در زمینه مدیریت فعال پرتفوی مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری، مالی رفتاری، تصویر سهام، سود باقیمانده، جریانات نقدی آزاد سهامداران
 • محمدهاشم بت شکن *، حسین محسنی صفحات 267-284
  امروزه پرداختن به مسئله سرریز نوسان در بازارهای مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، به لحاظ استفاده از آن در پیش بینی شوک ها و بحران ها، موضوع با اهمیتی به شمار می رود. سرریز نوسان حاکی از فرایند انتقال اطلاعات و بعد از آن جریانات سرمایه ای میان بازارها است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان قیمت نفت بر بازدهی شاخص سهام با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت(BEKK)، همبستگی شرطی ثابت(CCC)، همبستگی شرطی پویا(DCC) و مدل گارچ چند متغیره(VARMA-GARCH) در یک دوره 12 ساله تا انتهای 1395 می پردازد. هدف این پژوهش مشارکت در ایجاد شناسایی تاثیر تکانه های خارجی با اهمیتی چون نفت بر بازدهی شاخص بورس به منظور استفاده در مدیریت نوسان های مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش موید وجود همبستگی های شرطی در نوسان های کوتاه مدت و وجود اثرات سرریزی قیمت نفت بر شاخص بورس است.
  کلیدواژگان: سرریز نوسان، همبستگی شرطی پویا، بازار نفت، شاخص سهام
 • محمدباقر محمدزاده مقدم * صفحات 285-295
  مرور مقالات نشان میان دامنه،هزینه نمایندگی در شرکت ها یکی از مهم ترین زمینه های مطالعاتی در حسابداری بوده است.ازاین رو هدف اصلی این پژوهش نحوه ارزیابی تاثیر هزینه نمایندگی بر پیش بینی سودآوری در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش معیار هزینه نمایندگی شامل مدیریت سود، ساختار سرمایه، سازوکار حاکمیت شرکتی و نسبت گردش دارایی است.جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1389 تا 1395 فعال هستند، تشکیل می دهد. شرکت های نمونه شامل 105 شرکت و در مجموع شامل 735 سال- شرکتاست.برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون و روش حداقل مربعات استفاده شده است. این پژوهش، از لحاظ روش شناسی، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه پژوهش های اثباتی حسابداری است.
  یافته های حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش نشان می دهد که از بین معیارهای اندازه گیری هزینه نمایندگی رابطه بین مالکیت نهادی ناشی از حاکمیت شرکتی و نسبت گردش دارایی با پیش بینی سودآوری مستقیم و معنادار است.این یافته ها همچنین نشان داد رابطه معناداری بین ساختار سرمایهو پیش بینی سودآوری وجود ندارد. علاوه بر این، رابطه بین مدیریت سود و پیش بینی سودآوری معنادار ولی معکوس است که دلیل این رابطه معکوس را می توان خطر اخلاقی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی مدیریت سود دانست.
  کلیدواژگان: هزينه نمايندگي، مديريت سود، ساختار سرمايه، نسبت گردش دارايي، سازوکار حاکميت شرکتي، پيش بيني سودآوري
 • موسی بزرگ اصل، فرخ برزیده، محمد تقی صمدی * صفحات 299-316
  مدیریت ریسک فرآیندی است که قادر است بانک ها را در اندازه گیری و مهار ریسک ها یاری رساند. بحرانهای بانکی اخیر و ماهیت فعالیت بانک ها بر اهمیت بیش از پیش مدیریت ریسک افزوده بگونه ای که بانک مرکزی نیز ایجاد کمیته ریسک در بانک ها را الزامی نموده است. ناپایداری مالی نیز یکی ازمسائلی است که می تواند منجربه درماندگی و ورشکستگی بانک ها شود. این تحقیق به بررسی رابطه توامان ریسک های نقدینگی و اعتباری و تاثیر آنها بر پایداری مالی در صنعت بانکداری در ایران در طی دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. نتایج رویکرد معادلات همزمان نشان می دهد که متغیرهای ریسک های اعتباری و نقدینگی در حالت عادی رابطه مثبت و معنی داری را با یکدیگر دارند. همچنین نتایج بررسی تاثیر ریسک های نقدینگی و اعتباری بر پایداری مالی با استفاده از روش رگرسیون چندک نشان دهنده تاثیر منفی و معنی دار این دو ریسک بر پایداری مالی در اکثر دهک های مورد بررسی است.
  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، پایداری مالی، بانک های تجاری، رگرسیون چندک
|
 • Ali Najafi Moghadam * Pages 1-16
  This research was conducted over unconventional Initial Public Offering in Tehran Stock Exchange aiming to study the structural variables such as: 1) industry type 2) company age at the time of supply 3) market value 4)type of offering being from private or public sector 5) market conditions being in hot & cold. In this research ,the literature review in the respective filed was first accomplished and after selecting the appropriate descriptive variables, the basic models were chosen to test the hypotheses. Among the descriptive variables used, only the variable entitled "industry type" was deemed ineffective over the output of unconventional Initial Public Offering in various periods(Day one, two, three and first month).Also the company age variable indicated a reverse relationship with the unconventional Initial Public Offering .i.e. when the primary supply market gets slower than of the time of initial boom and the customers tend to consider the structural factors. The higher the age of the company since establishment ,considering the clearer operational conditions ,the lower the unconventional output. Similarly ,the same result applies to the company size. With respect to the type of supply, it was deducted that the public sectors supplies enjoy a lower unconventional output. In other words, the government has not sold their companies to the public that inexpensively via the privatization process.
  Keywords: initial public offering, unconventional output, structural factors
 • A. Naghi Mosleh Shirazi, M. Hashem Moosavihaghighi, Hooman Pashootanizadeh * Pages 17-38
  In this study, after considering the important impact of Stock market on the country’s economy, it will analyze the long-term relationship between Tehran Stock exchange market and the variables of exchange rate and gold’s price. Keeping this in mind, by using the System Dynamics method and the relationship between Financial, Stock exchange, exchange rate and gold market’s data, it will analyze and simulate the movement of large capitals from the stock market (in this study, Chemical industry) to the currency and gold market and vice versa. The simulation is done with the Vensim DSS Software. The overall result is showing that the change in the Macro Economic variables will increase the value of the stock market. In this study, it has used different scenarios for changing the macro economic variables and the results are showing that decreasing and increasing the interest rate by 5% will increase and decrease the stock market’s value respectively 21.86% and 3.14% on future.
  Keywords: Capital Market, Exchange Rate, Gold Price, Market Price Index, System Dynamics
 • Fateme Hijroudi *, Mohammad Doustar, Mahmoud Moradi Pages 39-60
  The topic of behavior of investors in financial literature has a special position, because investors in the Stock Exchange may exhibit different behaviors, which these behaviors are influenced by several factors such as financial information. In this context, the aim of this research is to analyze the role of financial information on the behavior of investors in the Tehran Stock Exchange. Since investors personality has an important role in behavior of investors, the role of moderator of investors personality characteristics are also examined in this study. The current research method is practical in terms of purpose that it has collected by using questionnaire and necessary survey data procedure. The statistical population of this research are all investors who have invested In the Tehran Stock Exchange in 2016. To collect the data, number of 384 questionnaires were distributed randomly among investors. In order to analyze the data used software smart pls2. The Results show that financial information acquisition have a significant positive important on behavior of investors in Tehran exchange. And among of personality characteristics (openness to experience, extraversion, conscientiousness, neuroticism and compatibility) the extraversion and compatibility variables have the role of moderator in this relationship. The openness to experience, conscientiousness and neuroticism variables have not significant moderator impact in this relationship.
  Keywords: financial information, behavior of investors, five factor model of personality, behavioral finance, Stock Exchange
 • Hashem Nikoomaram, Azadeh Farahani * Pages 61-82
  This study intends to examine the security selection abilities and market timing abilities of Fund Managers in Iran by evaluating the performance of 5 mutual funds ranging in the period from the beginning of 1389 until the end of 1393. The models used to judge stock selection skills are Jensen (Single Factor) and Carhart (4 Factor). Market timing ability is evaluated using the Augmented Treynor- Mauzey Model. To test the hypothesis of time series data regression is used. The results showed that among research topic funds, according to the single factor model (jensen’s measure), only in one fund it also at a confidence level of 90%, security selection to be seen as significant, and in confidence level of 95%, security selection not significant in any case. according to the 4-factor Carhart model, only in one fund it also at a confidence level of 93%, security selection to be seen as significant, and in confidence level of 95%, security selection not significant in any case. Market timing in 4 of 5 samples was found to significantly that unfortunately every 4 cases were negative.
  Keywords: mutual fund, Security selection, . Market timing, single factor model (jensen's measure), 4, factor Carhart model, Treynor, Mauzey Model, time series, regression
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti *, Mansoureh Gholamreza Pages 83-98
  Among the tools which are used for risk management in most banks of the world is the conversion process of bank claims into securities. This process can fulfill objectives such as increasing liquidity, expanding and diversifying activities, reducing liquidity and credit risks, and improving bank's capital adequacy ratio (CAR). Asset securitization is a process in which financial intermediaries including commercial banks directly sell exchangeable securities to investors; it is one of the main solutions for generating cash flow in the banking sector. This process is a major financial innovation which was invented for the first time in United States of America in 1970s and deeply influenced the role of financial intermediaries in capital market. Since then, due to the increased world demand for money, banks have felt the necessity of applying this technique and, accordingly, have sought to change their strategies. This tool which has been applied in the world for more than 40 years is not at its operational stage in Iran yet. In the present paper, after investigating different securitization processes and their use, the concept, process, and advantages of converting bank's credit facilities into securities for reducing credit risk are stated.
  Keywords: credit risk, risk management, Securitizing of loans
 • Hamidreza Omourvand, Zahra Pourzamoni * Pages 99-126
  One of the most basic factors of survival of a profit unit is market of its products. Also achieving excellence in the field of competition by companies depends on their ability to maintain capital assets. The purpose of This study focuses on analysis conditions prior to capital expenditures and also on study the matter that non-financial performance (NFP) of the state of product and product market (defect-free ratio, market share ratio, product market competition) can impact Check about companies’ financial investments. The study also describes the impact of agency costs (free cash flow) of companies on the relationship between the non-financial performance and the capital expenditures. The statistical sample includes 135 companies in Tehran Stock Exchange during the 2010 to 2014 years which have been selected by screening. The linear regression method and EViews software are used to study the research hypothesizes. The results of study indicate that there is a significantly relationship between the non-financial performance in the product market and the future capital expenditures so that the worse the current defect-free ratio and the lower the product market share ratio, the higher the future capital expenditures; And the higher the current product market competition, the lower the future capital expenditures. Also the results showed that the free cash flow doesn’t impact on the relationship between the non-financial performance in the product market and the future capital expenditures.
  Keywords: Future Capital Expenditures, Product Market Competition, Free Cash Fow
 • Mahboobeh Asghartabar Ledari *, Ahmad Jafari Samimi Pages 127-148
  Predict the stock price is an important topic in financial markets. Is commonly use of technical tools in this area and one of them most functional, are moving averages. The use of two moving averages, the most common method to predict trends, which is in need of two periods. The optimal lengths for both short-term and long-term period for each stock, according to a recent trend, they are different. Find the optimal lengths with traditional methods of costly and often do not reach the global optimal answer. The perfect solution are using of smart tools such as genetic algorithms. Genetic algorithm have been used in this study, is Adaptive Improved Genetic Algorithm that much faster finds a global optimal answer. In this study, data's of the selected companies in diverse industries in Tehran Stock Exchange from April 2011 to March 2016 have been evaluated. The results show, when the algorithm reaches the optimal time period, which its parameters are correctly set.
  Keywords: Prediction of Stock Price – Optimal Length of Time Periods, Moving Average – Tehran Stock Exchange, Adaptive Improved Genetic Algorithm
 • Mahdi Moradi *, Saeedeh Aminzadegan, Zakiyeh Marandi Pages 149-164
  According to what is stated in behavioral finance issues is one of the most important factors affecting the demand for formal financial sector, behavioral characteristics of individuals. The present study aimed to explore the relationships between some individual and behavioral characteristics and demand for financial services, is trying to score as behavioral characteristics, including financial literacy, per capita expenditure, age, risk aversion, interest in financial matters, fatalism , education and the savings on the demand for financial services. The statistical population of the present study is Householders metropolis of Mashhad and surrounding rural areas in the period of 2015-2016. The sample size was 290 people who were selected by using available sampling method .Binary logistic regression was used to analyze the research hypotheses. The results showed that the behavioral characteristics of individuals only expenditure per capita, age, interested in financial issues and the savings impact on the demand for financial services. Furthermore, as the interaction effect between age and the rural and urban on willingness to invest in life insurance and investment.
  Keywords: financial development, behavioral characteristics, financial services, financial literacy, Logistic regression
 • Mohsen Ghadami *, Zohre Mohammadi, Mina Ghadami Pages 165-178
  Todays the subject of development in all the countries of the world is the main issue and experts believe that can takes place by promoting human capital development. Knowledge management defines human resources as the most valuable asset of the organization and believes that the development depends on capable and efficient human capital. Organizational development leads to local development and at the end to national development which will be achieved through internalizing development culture in human assets. This research is a descriptive analytical based on documents. The results indicates that the development is multi-dimensional stream which needs fundamental changes in the social structure, attitudes of the people, national institutions, as well as accelerating economic growth, reduce inequalities and eradicate absolute poverty whether in national or organizational level which be expressed in the pattern of development culture in order to be implemented.
  Keywords: Knowledge management, Sustainable Development Strategic Management
 • Yasser Roostaei Hosseinabadi, A. Akbar Gorji Azandariani * Pages 179-188
  Human Development is the last revealed theory in the field of economy of development and according to its founders is subject to spontaneous development in four aspects of political, cultural, economic and societal. Freedom of access to economic facilities played a vital role in economic development and stable policies in economic fields is a canon of above freedom. To this end, State should do its best to provide the best access of citizens to economic facilities. Privatization is a well-known instrument to this end.
  Keywords: Human Development, Amartya Sen, freedom in access to economic facilities, State's economic, investment Policies
 • Fatemeh Ghorbani, M. Hamed Khanmohammadi * Pages 189-202
  The aim of this paper is investigates the impact of surplus free cash flow, corporate governance and firm size on earnings predictability firms in the Tehran Stock Exchange. Free cash flow surplus and earn as independent variables. Also corporate governance mechanisms (independent board of directors, independent chairman, institutional ownership, and managerial ownership) and firm size as moderator variables. The final sample using of 100 firms listed in the Tehran Stock Exchange between2008 to 2014 research done. Linear regression analysis is used for testing the hypotheses. Free cash flow surplus and earn as independent variables. Also corporate governance mechanisms (independent board of directors, independent chairman, institutional ownership, and managerial ownership) and firm size as moderator variables. Result of the test hypotheses indicates that the excess free cash flow and Earnings predictability have effect.and there is also corporate governance mechanisms (independent board of directors, independent chairman, institutional ownership, and managerial ownership) on the relationship between excess free cash flow and Earnings predictability have no effect.
  Keywords: Surplus free cash flow, Governance structure, Firm size, Earnings predictability
 • Zahra Bineshian *, Farhad Dehdar Pages 203-222
  In this study we present a modle to show the impact of financial intelligence and behaviors tendencies of invester`s decisions based on the theory of planned behavior. statistical community in this research is Tehran stock exchange.the data collected through Standardized questionnaire including,investment decisions that distributed among active investors in Tehran stock exchange in the second half of the 1395 were distributed.analysis of data is based on t-test and using spss 23 , smart pls3.to assess normality we use the kolmogrof-smirnof test.the results show that variables such rational behavior,the behavior of the messes,reaction,behavior based on experience and trial and error behavorial based on behavorial and attitudinal trends,norm behaivior perceived behavior control based on financial intelligence and eventually effect investment decisions. The impact of behavioral tendencies 0.822 and financial intelligence was 0.810 and behavior tendency to have a greater impact on investment decisions is financial intelligence.
  Keywords: Financial intelligence, behavioral trends, investment decisions, the theory of planned behavior
 • Gholamreza Zomorodian *, Farhad Hanifi, Babak Mahboubi Pages 223-244
  Foreign direct investment is one of the most important economic variables that due to its features can have a positive impact on economic growth. It will be useful Identifying the factors effecting foreign investment in countries that have failed in good use of FDI. In this paper, we investigate the effects of financial markets (money and capital markets) on foreign direct investment in Iran’s Economy during the period 1350 to 1393 ; using the form of an econometric model and a Auto Regressive Distributed Lag method. The results show that firstly long-term balance for foreign direct investment is established. Second, In the short-term development of financial markets has a direct positive impact on foreign investment; This impression is confirmed in long term money markets, but the market will not be approved. Third, the real exchange rate and the development of money and capital market has a positive impact and Conversely, capital stock, tariffrates and the nominal wage index has a negative impact on foreign investors.
  Keywords: foreign direct investment, financial market, real exchange rate, ARDL, tariff rates
 • Gholamreza Askarzadeh, Maryam Khaliliaraghi *, Hashem Nikoomaram, F. Rahnamayeroodposhti Pages 245-266
  Investor's objective of investing in stocks is gaining profit and reasonable return .Using behavioral model of stock image and traditional models (free cash flow of equity, discounted dividends and residual income), this research tries to present a framework for estimating stock values of companies and assess the performance of each of them in stock valuation of companies. In this regard, 95 manufacturing and industrial companies listed on the Tehran Stock Exchange were selected. The study period was from 2009 to 2013. The models performance was compared based on explanatory power and accuracy using panel data technique and prediction errors respectively. The results of research show that the behavioral model of stock image is higher explanatory power and accuracy compared to traditional models in estimating of stock values. The behavioral model can explain the role of behavioral factors in stock pricing and helpful for stockholders in the active portfolio management.
  Keywords: valuation, behavioral finance, stock image, residual income, free cash flow to equity
 • Mohammad Hashem Botshekan *, Hosein Mohseni Pages 267-284
  Today, addressing the issue of volatility spillovers in different markets and their relationship with each other, in terms of its use in the prediction of shocks and crises, is an important issue in empirical finance research. Volatility Spillover indicate data transfer process and the flow of capital between markets.This paper investigate the dynamic conditional correlation and Volatility Spillover among returns of crude oil price and stock index by using Baba, engel, kroner and Kraft (BEKK), constant conditional correlation (CCC), dynamic conditional correlation (DCC) and multivariate GARCH model (VARMA-AGARCH) for 144 monthly data up to 2016.The aim of this study is identifing the effect of important external shocks such as oil price to stock index fluctuations in order to used for financial flactuations management, investment decisions and risk management. The results indicate a conditional correlation of volatility in the short term and the spillover effects of the oil price on the stock index.
  Keywords: volatility spillover, Dynamic conditional correlation, oil market, stock index
 • M. B. Mohhamadzadeh Moghadam * Pages 285-295
  Today's review of the articles shows that the agency cost has been one of the most important fields of studying in accounting.Therefore, the main objective of this study is to evaluate the effect of agency costs on predicting profitability in Tehran Stock Exchange. In this research, the benchmark for agency cost includes earninig management, capital structure, corporate governance mechanism and asset turnover ratio.Regression analysis is used to examine hypotheses of the study. The data set includes 105 companies accepted in Tehran Stock Exchange for the period of2010 to 2016. The results of the hypothesis of this research show that among the criteria for measuring the agency cost, there is a positive and meaningful relationship between institutional ownership and asset turnover ratio with predicting profitability.These findings also showed that there is no significant relationship between capital structure and predicting profitability. Additionally, the relationship between earnings management and predicting profitabilityis meaningfulandnegative.The main reason for this negativerelationship can be the moral hazard resulting from the information asymmetry of earnings management.
  Keywords: Agency Cost, Earnings Management, Capital Structure, Asset Turnover Ratio, Corporate Governance Mechanism, Predicting Profitability
 • Musa Bozorg Asl, Farrokh Barzideh, Mohammad Taghi Samadi * Pages 299-316
  Risk management is an integrated procedure which helps banks to measure and control their risks. Due to the recent banking crises and nature of banking activities, central banks have made it compulsory for banks to have independent risk committees. Also, financial instability is another factor which can lead banks to distress and bankruptcy. This study investigates the simultaneous relationship between credit risk and liquidity risk and their impacts on financial stability of Iranian banks over the period of 2005-2014 using panel data approach. Results of the simultaneous equation modeling show that in general, liquidity risk and credit risk have significant positive relationship with each other. In other words, every one unit increase in liquidity risk will cause the credit risk to increase by 0.38 unit and every one unit increase in credit risk leads to 0.51 unit increase in liquidity risk. Moreover, we employ the quantile regression to examine the effect of these two types of risk on the different quantiles of financial stability of commercial banks in Iran. Results show that credit risk and liquidity risk negatively affect the financial stability and increase probability of bankruptcy of the Iranian banks. Moreover, we demonstrate that the magnitude of the negative impact is much higher for the banks in the lower quantiles that have lower financial stability comparing with the banks in upper quantiles having higher financial stability.
  Keywords: liquidity risk, credit risk, financial stability, simultaneous equation, quantile regression