فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات - سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395)

نشریه مدیریت اطلاعات
سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • بابک سهرابی*، ایمان رئیسی، مهتاب امامی صفحات 1-30

  پیشبینی دقیق میزان فروش نقش مهمی در مدیریت موثر تولید و منابع انسانی و درنهایت بهبود سودآوری شرکت های تولیدی دارد. پژوهش حاضر، از روش های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل و استخراج خوشه های فروش در یک شرکت تولید محصولات لبنی استفاده می نماید و درنهایت رفتار مشتریان این شرکت را در مناطق مختلف ایران توصیف می کند. مسئله پیش بینی فروش در این شرکت ازاین جهت حایز اهمیت است که اقلام لبنی باید به صورت روزانه تولید، توزیع و مصرف شوند چرا که به سرعت فاسد می گردند. درنتیجه، نوسانات غیرمنتظره در تقاضای مصرف کنندگان ممکن است مشکلات جدی برای توزیع این محصولات ایجاد نماید. مدیریت ارشد این شرکت براین باور است که شرایط اقلیمی مناطق مختلف ایران و نیز تغییرات جوی در فصول مختلف سال به شدت بر میزان فروش موثر است؛ اما تا به امروز، این متغیر مستقل بسیار مهم در پیش بینی فروش دخیل نبوده است. تحقیق حاضر علاوه بر طراحی سیستم تحلیل و پیش بینی فروش بر آن است تا تاثیر این متغیرهای جوی را بر فروش انواع مختلف محصول در سطح کشور تعیین نماید و دستورالعمل های جدیدی را به تولیدکنندگان محصولات لبنی ارایه کند. در این مقاله از الگوریتم های خوشه بندی و طبقه بندی برای تمایز رفتار مشتریان در سراسر ایران استفاده شده است. این فرآیند در طی شش مرحله ی درک کسب و کار، درک داده ها، ارزیابی و پیش بینی انجام شده است. مراحل جمع آوری داده ها و مدلسازی ، تهیه داده ها و پیش پردازش، مدلسازی با پیش بینی های تحلیلی و نتیجه گیری تکمیل می گردد. با توجه به محدودیت دسترسی به پایگاه های داده ی مرکزی شرکت لبنی موردنظر، ضروری بود که محققان بخشی از داده های محصولات لبنی را که مربوط به بازه زمانی محدود و محصولات منتخب بود، برای تحقیق حاضر انتخاب نمایند .یافته های پژوهش شامل یک تحلیل عملی از سیاست های درست فروش برای هر دسته از رفتار مشتریان، با هدف بهبود سودآوری است. این پژوهش بر حفظ تعادل بین نیازهای مشتری و کنترل هزینه های موجودی انبار تمرکز دارد و نیاز مبرم شرکت هایی که به دنبال فروش خوب و سودآوری از طریق پیش بینی دقیق تحلیلی هستند را برآورده می سازد.

  کلیدواژگان: محصولات لبنی، داده کاوی، تحلیل اطلاعات، پیش بینی فروش
 • سمیه فتاحی *، علی نعیمی صدیق صفحات 31-58

  یکی از رسالت های مهم موتورهای جستجوی پایگاه های اطلاعاتی، ارائه بهترین خدمات متناسب با نیازهای کاربران است. این امر باعث افزایش رضایت کاربران و علاقه مندی آنان به استفاده از پایگاه های اطلاعاتی می شود. دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران به طور روزانه به جستجو در موتورهای جستجو پرداخته و نیازهای اطلاعاتی خود را برآورده می سازند. پایگاه اطلاعاتی گنج (گنجینه علمی ایرانیان) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، با برخورداری بیش از هزاران رکورد علمی، امکان جستجو برای پژوهشگران را در پایان نامه ها، نشریات علمی داخلی، مقالات، همایش ها، طرح های پژوهشی و گزارش های دولتی را فراهم می کند. واضح است که کاربران تحت تاثیر عوامل مختلف از شیوه ها و روش های گوناگون برای کسب اطلاعات استفاده می نمایند و رفتارهای اطلاع یابی متفاوتی را از خود بروز می دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل رفتار اطلاع یابی کاربران در موتور جستجوی سامانه ی گنج است. تحلیل رفتار اطلاع یابی کاربران می تواند به درک بهتر نیازهای آنان کمک کند. نتایج تحلیل، بیانگر آن است که میزان مراجعه حضوری در مقایسه با غیرحضوری بسیار اندک است و ساعات مراجعه حضوری در بین پژوهشگران حوزه علوم انسانی و فنی- مهندسی متفاوت است. همچنین نتایج این تحلیل می تواند جهت ارزیابی و رفع نواقص احتمالی موجود در زمینه بازیابی اطلاعات توسط موتور جستجو کمک نماید.

  کلیدواژگان: پایگاه های اطلاعاتی، تحلیل رفتار اطلاع یابی، سامانه گنج، موتور جستجو
 • سید حسین حسینی نورزاد*، محمود گلابچی، سورنا سلیمانی طبع صفحات 59-79

  رسانه های اجتماعی پدیده ای نسبتا نوظهور هستند که محبوبیت آن ها به طور روزافزون در حال افزایش است و درک فوایدی که در زمینه ارتباطات کاری دارند، می تواند تیم پروژه را در انتخاب رویکرد صحیح استفاده از آن ها یاری رساند. بررسی ادبیات موضوعی نشان می دهد، در زمینه استفاده و اثربخشی رسانه های اجتماعی در ارتباطات پروژه، تاکنون پژوهشی انجام نشده است. هدف از انجام این پژوهش کیفی، بررسی نظرات کارشناسی افراد شاغل در زمینه مرتبط با مدیریت پروژه، که از رسانه های اجتماعی برای ارتباط میان تیم پروژه استفاده می کنند، بوده است. در این پژوهش تاثیرات مثبت رسانه های اجتماعی بر کارایی ارتباطات تیم پروژه مشخص شد. انتقال بهتر ایده ها به صورت صوتی و تصویری، دسترسی سریع تر به اطلاعات و مستندسازی اطلاعات پروژه بخشی از این اثرات مثبت بودند. هم چنین، راهکارهایی برای استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی در ارتباطات پروژه، مثل استفاده از شبکه های اجتماعی منحصر به پروژه و یا تشکیل گروه های مخصوص هر تیم در پروژه ارائه شده است. بااین وجود هنوز مشکلاتی فرهنگی و حرفه ای در استفاده از رسانه های اجتماعی در ارتباطات پروژه همچون درهم آمیخته شدن فضاهای کاری و شخصی و ارتباط گرفتن با سایر اعضای تیم در ساعات غیر کاری وجود دارد.

  کلیدواژگان: تیم پروژه، شبکه های اجتماعی، مدیریت ارتباطات، مدیریت پروژه
 • فاطمه کولیوند*، زویا آبام، میترا دیلمقانی صفحات 80-101

  مرور پژوهش های صورت گرفته در داخل کشور حاکی از آن است که تاکنون هیچ گونه پژوهش ساخت‏یافته ای با تمرکز بر یک مدل فرهنگ امنیت اطلاعات به بررسی درک، نگرش و رفتار امنیت اطلاعات کتابداران نسبت به وضعیت موجود امنیت اطلاعات نپرداخته است. با توجه به هدف پژوهش حاضر، برای اولین بار در کشور به بومی سازی یک مدل فرهنگ امنیت اطلاعات پرداخته شد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی فرهنگ امنیت اطلاعات کتابخانه پژوهشکده ها و پژوهشگاه های فنی - مهندسی مستقر در استان هایتهران و البرز است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی- توصیفی انجام شدهاست. با استفاده از نمونه‏گیری غیر احتمالیهدفمند، 19 پژوهشکده و پژوهشگاه فنی - مهندسی مستقر در استان هایتهران و البرز به عنواننمونهآماری انتخاب شدند. در این پژوهش کلیه کتابداران شاغل در این کتابخانه ها که 60 نفر بودند، موردمطالعهقرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساختهمبتنی بر مدل فرهنگ امنیت اطلاعات مارتینز در سال 2001 است. یافته ها با استفاده از آمار توصیفی اعم از آزمون های شاخص های گرایش به مرکز، شاخص های پراکندگی و آمار استنباطی اعم از تحلیل واریانس یک‏طرفه و مقایسه میانگین ها مورد تجزیه وتحلیلقرار گرفت. بررسی وضعیت موجود نشان داد فرهنگ امنیت اطلاعات 6/76درصد کتابخانه های مراکز موردمطالعه، در سطح ضعیف است. از طرف دیگر، درک، نگرش و رفتار امنیت اطلاعات کتابداران نسبت به سطح سازمانی در وضعیت متوسط (97/40)؛ سطح گروهی (73/21) و فردی (67/24) و بعد تغییر (13/17) در وضعیت ضعیف ارزیابی شد. وضعیت موجود فرهنگ امنیت اطلاعات کتابخانه پژوهشکده ها و پژوهشگاه های فنی - مهندسی استان هایتهران و البرز در سطح نامطلوبی قرار دارد و ضعیف ارزیابی می شود. همچنین وضعیت درک، نگرش و رفتار امنیت اطلاعات کتابداران در تمامی ابعاد در سطح ضعیفی قرار دارد.

  کلیدواژگان: اطلاعات، امنیت، امنیت اطلاعات، فرهنگ سازمانی، فرهنگ امنیت اطلاعات، کتابخانه های تخصصی
 • سید محمدباقر جعفری*، علی حمیدی زاده، راضیه منتظری نجف آبادی صفحات 102-131

  با توجه به گسترش روزافزون به کارگیری سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها و الکترونیکی شدن قسمت اعظم اطلاعات سازمان ها، خطرات مربوط بهامنیت اطلاعاتچالش بزرگی برای بسیاری از سازمان ها است.این خطراتممکن استعواقبوخیمیازجمله، از دست دادن اعتبارسازمان و آسیب های مالی سنگین در پی داشته باشد. آمارها نشان می دهند آسیب های امنیتی سیستم های اطلاعاتی در حال افزایش است. بسیاری از سازمان هاکارکنانخود را ضعیف ترین حلقه درامنیت اطلاعات در نظر می گیرند،اما همین کارکنان می توانندسرمایه هایبزرگیدر تلاش برایکاهشخطر امنیت سیستم های اطلاعاتی باشند. بررسی پژوهش های پیشین نشان از عدم توجه کافی به موضوع امنیت سیستم های اطلاعاتی از جنبه انسانی آن در ایران دارد. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پیروی کارکنان از سیاست های امنیت سیستم های اطلاعاتی در سازمان است. به منظور شناسایی این عوامل مدل پژوهش بر پایه مدل بالگارکیو که بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده در زمینه امنیت سیستم های اطلاعاتی است، توسعه یافته و مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور 221 نفر (شامل کارکنان 5 سازمان مختلف) به روش نسبتی انتخاب و مورد پرسش واقع شدند. پس از جمع آوری داده ها، فرضیه ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد خودکارآمدی برای پیروی و نگرش نسبت به پیروی بر تمایل به پیروی از سیاست های امنیت اطلاعات تاثیر دارد که نگرش نسبت به پیروی دراین بین بیشترین تاثیر را دارد.

  کلیدواژگان: آگاهی از امنیت اطلاعات، امنیت اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، سیاست امنیت اطلاعات
 • مجید نبوی*، مرتضی نبی میبدی صفحات 132-147

  یکی از پیش نیازهای مهم برای رسیدن به کارآمدی در مدیریت دانش حوزه پژوهش و فناوری، پوشش اطلاعات و دانش مناسب در سامانه های طراحی شده مدیریت دانش است. این کار از راه تعریف موجودیت ها و فراداده های مناسب انجام می شود. ازاین رو هدف این پژوهش، معرفی موجودیت ها و عناصر فراداده ای مناسب برای طراحی سامانه های مدیریت دانش است. در این راستا، موجودیت ها و عناصر فراداده ای سامانه های مدیریت دانش مرسوم (نوشته های پیشین)، شبکه اجتماعی در حوزه علمی و دانشگاهی («ریسرچ گیت») و همچنین یک مدل داده ای در حوزه پژوهش و فناوری («سریف») با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی جمعی استخراج و بررسی شدند و کوشیده شد با تطبیق آن ها پیشنهادهایی برای طراحی سامانه مدیریت دانش کارآمد ارائه شود. یافته ها نشان می دهند که سامانه مدیریت دانش کارآمد در حوزه پژوهش و فناوری ترکیبی از سامانه های مدیریت دانش مرسوم و شبکه های اجتماعی حرفه ای -تخصصی هستند تا بتواند دانش آشکار و نهان و همچنین ارتباطات پژوهشگران و فناوران را پوشش دهد و باید حداقل دارایی های دانشی را در قالب موجودیت های افراد (پژوهشگران و مدیران)، انتشارات (چاپ شده و در حال انجام)، طرح های پژوهشی، سازمان های مربوطه و خدماتی مانند پرسش و پاسخ و معرفی شغل به همراه فراداده های مربوطه در برگیرد.

  کلیدواژگان: سامانه مدیریت دانش، عناصر فراداده ای، مدل داده ای سریف، شبکه اجتماعی حرفه ای-تخصصی
 • فرزانه عفیفیان*، عبدالحسین فرج پهلو صفحات 148-164

  هدف این پژوهش، ارزیابی وب سایت بانک های تجاری ایران و رتبه بندی آن ها با روش نمایه‌ی ارزیاب وب است. روش پژوهش حاضر ترکیبی از پیمایش توصیفی و روش دلفی است. جامعه ی آماری پژوهش صفحات وب بانک های تجاری ایران به تعداد 30 وب سایت است. گردآوری داده ها با استفاده از سیاهه ی وارسی انجام گرفت. یافته ها نشان داد، وب سایت بانک ها به لحاظ معیار قابلیت ناوبری و سرعت در وضعیت مطلوب و به لحاظ قابلیت دسترسی و محتوا در وضعیت متوسط قرار دارند. همچنین درمجموع 3/53 % وب سایت بانک ها در وضعیت متوسط قرار دارند. رتبه بندی وب سایت بانک ها نشان داد، بانک ملت با 79 امتیاز در رتبه ی نخست و بانک قوامین با 33 امتیاز در رتبه ی آخر قرار دارد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت، وب سایت بانک های تجاری ایران با میانگین 60 امتیاز در وضعیت مطلوب قرار دارند. همچنین با توجه به امتیاز کسب‌شده توسط بانک ها در جدول رتبه بندی، وب‌سایت 66/26 % از بانک ها در وضعیت مطلوب، 33/66 % از بانک ها در وضعیت متوسط و 10% از بانک ها در وضعیت نامطلوب قرار دارند و وب سایت هیچ‌کدام از بانک ها در وضعیت بسیار مطلوب قرار ندارند. در پایان، باید گفت که ارزیابی وب‌سایت بانک‌ها موجب پی بردن به نقاط ضعف و قوت آن‌ها از سوی مدیران و مسیولین بانکی شده و باعث می‌‌شود، بانک‌ها به طراحی وب‌سایت خود بر اساس دستورالعمل‌های طراحی وب‌سایت بپردازند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، بانک های تجاری، معماری اطلاعات، نمایه ی ارزیاب وب، وب سایت
|
 • Babak Sohrabi *, Iman Raeisi, Mahtab Emami Pages 1-30

  Accurate forecasting of sales amount plays an important role in effective production and sourcing management of manufacturing companies which ultimately leads to high profitability. The paper proposes an effective use of data mining approaches to analyze and extract clusters of purchases that best characterizing the purchasing behavior of the dairy customers in different regions of Iran in a dominant dairy production company. The paper applies clustering and classification algorithms for differentiating the purchasing behavior across Iran. It employs six phases of business understanding, data understanding, data preparation and pre-processing, modeling, evaluation, and explanation of predictions for the managers of selected company. The data gathering and modeling phases are complemented by analytical predictions and conclusion. The research proves that for the dairy products that are highly perishable and should be produced on a daily basis, unexpected fluctuations in consumer demand may pose significant problems to the commercialization and sales of such products. It also categorizes the products sales behavior in different seasons and provides new directions for practitioners on the dairy products that should be selected for each season and city based on seasonal fluctuations. Due to the limitations in accessing the central databases of dairy companies and products, the researchers were required to gather data from daily databases for a limited period of time and for specific products. It is recommended to gather a full dairy data set for a broader range of products for the purpose of a more comprehensive validation and examination of results throughout the industry. The paper includes a practical analysis of appropriate sales policies for each category of sales behavior for the purpose of high profitability. The final forecasting solution demonstrates that demand in dairy market is very sensitive to changes in weather condition while it does not show a quick reaction to price changes. The paper concentrates on the need to maintain a balance between meeting customer demands and controlling inventory costs and also fulfills a major longtime need for enterprises seeking good sales performance and profitability through accurate analytical predictions.

  Keywords: Dairy Products, Retail Sales, data mining, Information Analysis, Prediction
 • Somayeh Fattahi *, Ali Naeimi Seddigh Pages 31-58

  An important mission of any information system is to provide the best service tailored to the needs of users. This increases users'' satisfaction and interest in using information systems. Nowadays, search engines are one of the most important tools in the recovery of pets and provide a variety of pets for many users. Students, university professors, and tutors pay for search engines on a daily basis and meet their basic needs. Treasure Database (Iranian Scientific Treasury) The Iranian Institute of Information Science and Technology, with 870,000 scientific records, enables researchers to search for dissertations, internal scientific journals, articles, conferences, research projects and government reports. It is obvious that users are influenced by different ways to obtain information and exhibit different information-seeking behaviors. The main purpose of this study is to analyze the information search behavior of users in the search engine of the treasure system. Analyzing users'' search behavior can help them better understand their needs. The results of the analysis indicate that the attendance rate is very low compared to the non-attendance time and the attendance hours vary among researchers in the humanities and engineering. The results of this analysis can also help to evaluate and resolve existing search engine retrieval issues.

  Keywords: Databases, Information Behavior Analysis, Treasure System, Search engine
 • Seyed Hossein Hosseini Nourzad *, Mahmoud Golabchi, Soorena Soleimani Tab Pages 59-79

  Social media as emerging phenomena has not been investigated as an efficient tool for project communication management in the literature. To address the gap of existing studies, this research aims to analyze the data gathered from construction project managers as well as project team members whose job relates to project management and use social media tools as communication channels in their projects. The results show that social media improve project communication by better idea transfer using audio and video messages, faster data accessibility, and more effective and efficient project documentation. To enhance their positive impacts on project communication, the research suggest that the project managers may use tools that are specifically developed for project management, or they may at least create specific groups for project teams in social media. Although, the positive impacts are shown to be significant, there are still some challenges ahead that require attention, such as the mixed private and working relationships caused by overusing such tools in nonworking times.

  Keywords: Communication Management, Project management, Project Team, social media
 • Fatemeh Kolivand*, Zoya Abam, Mitra Dilmaghani Pages 80-101

  Review on internal researches shows that so far no structured study was conducted with the focus on an information security culture model. That means until now, no research examined perception, attitude and behavior of information security culture of librarians. According to the purpose, this study for the first time localizes an information security culture model in Iran.The purpose of the study was to evaluate the Information Security Culture of Specialized Institution libraries in the Field of Engineering in Tehran & Alborz.This applied research conducted in a analytical and descriptive survey approach. Applying non-probability sampling, the research included 19 Engineering Research Institutes in Tehran and Alborz province and all librarians working in the library of those institutions were studied. Data were collected by a researcher-made questionnaire based on Martins Information Security Culture Model in 2001. Data analyzed by using Descriptive Statistics such asIndicator of Central Tendency,Scattering Parameters and Analytical Statistics Method including One-way Analysis of Variance.The results indicated that the level of information security culture in studied libraries was weak (%76.7). On the other hand, the average perception, attitude and behavior of the librarians in the main dimensions of information security culture, i.e., in the Organizational Level was middle (%40.97), in the Group Level (%21.73), in the Individual Level (%24.67) and Change (%17.13) were weak. Moreover, sub-dimensions, namely Policy and Procedures (%15.78), Risk Analysis (%11.82), Benchmarking (%8.07), Budget (%5.3), Management (%12.18), Trust (%9.55), Awareness (%18.13) and Ethical Conduct (%6.53) were at low level.The current status of information security culture of libraries of research institutes was poorly evaluated. Furthermore, the status of perception, attitude and behavior of librarians regarding information security culture in the main dimensions and sub-dimensions were weak.

  Keywords: Information, security, Information security, Organizational Culture, Information Security Culture, Special Library
 • Seyed Mohammadbagher Jafari *, Ali Hamidizadeh, Raziyeh Montazeri Pages 102-131

  Today, risks related to information security are amajor challenge for many organizations, since these risks mayhave direct consequences, including loss ofcredibility and monetary damage. Statistics suggest that damages the information systems security is increasing.Many organizationsrecognize that their employees, who areoften considered the weakest link in information security, canalso be great assets in the effort to reduce risk related to information security. There is not significant research on the human aspect of information systems security and practice. Hence the purpose of this study was to examine factors influencing the employee compliance with information systems security policy in organization. To this end, 221 persons (including staff of 5 different organizations) were selected with the proportional method. After collecting the data, hypotheses were analyzed through confirmatory factor analysis and structural equation modeling using AMOS software. The results showed that self-efficacy and attitude about the compliance have the most effects on the intention to comply with information security policy in organization.

  Keywords: Information security awareness, Information security, Information systems, Information security policy, Compliance
 • Majid Nabavi *, Morteza Nabi-Meybodi Pages 132-147

  A main requirement for an effective knowledge management is the coverage of appropriate information and knowledge in those systems designed for knowledge management. This can be performed through defining appropriate entities and metadata elements. Therefore, the purpose of this research is to introduce appropriate entities and metadata elements for designing knowledge management systems. In this regard, entities and metadata elements proposed in knowledge management systems (in related body of literature), a professional-specialized social network site (ResearchGate), and also a data model in the research area (CERIF) were extracted, investigated, and then compared by a qualitative approach with collective case studies to derive appropriate entities and metadata elements for an effective knowledge management system. Findings suggest that an effective knowledge management system in the research and technology area is a combination of traditional knowledge management systems and professional-specialized social network sites to cover tacit and explicit knowledge and also the communications of researchers and technologists. This system should include knowledge assets in the forms of persons (researchers and managers), publications (published or in progress), research projects, organization units, and services such as questions and answers, and job announcements along with appropriate metadata elements for every entity.

  Keywords: knowledge management system, metadata elements, CERIF data model, professional-specialized social network site
 • farzaneh afifian*, AbdolHosein Farajpahlou Pages 148-164

  The aim of the present research is, evaluation Iran commercial banks website, and ranking them by using from web Assessment index. This research is combination of description and Delphi. The research population included 30 Iran commercial banks website. The data collection tool was the list of review. Bankswebsite in terms navigation and speed are good condition, and in terms of access and content are average condition. The total%53/3 bank websites are average. Ranking banks website showed Mellat bank is with a score of 79 in the first place and Ghavamin bank is with a score of 33 in last place. Results show that, evaluation Iran commercial banks website are with an average score 60 in good condition. %26/66 of banks website are good condition, %66/33 of banks website are average condition and%10 banks website are undesirabl.

  Keywords: Commercial Banks, evaluation, Information Architecture, Web assessment index, website