فهرست مطالب

 • پیاپی 64 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عباس امان الهی *، مهرانگیز زارع، غلامرضا رجبی صفحات 4-29
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)در افزایش پذیرش و رشد پس از شکست در دانشجویان دختر دارای تجربه آسیب عاطفی شهر اهواز می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر دارای تجربه ی شکست عاطفی دانشگاه های شهر اهواز بود که دست کم 3 ماه تا 1 سال از شکست عاطفی شان گذشته بود. نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه شامل سه دانشجوی دختر دارای تجربه شکست عاطفی بود که در پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTI) نمره بالاتر از 20 کسب کردند. در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه ی چندگانه ناهم زمان استفاده شد و آزمودنی ها قبل از درمان، میانه ی درمان، پایان درمان و 1 ماه پس از پایان درمان به پرسشنامه پذیرش و اقدام (AAQ) و پرسشنامه ی رشد و تکامل پس آسیبی پاسخ دادند. داده ها به روش ترسیم دیداری، درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا (RCI) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر افزایش پذیرش و رشد پس از شکست دانشجویان دارای تجربه شکست عاطفی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی برپذیرش و تعهد، شکست عاطفی، پذیرش و رشد پس از آسیب
 • زهرا ناجیان اصل، رضا افهمی، آسیه شریعتمدار *، دکتر اصغر فهیمی فر صفحات 30-54
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی یکپارچه خودشکوفایی بر مبنای دیدگاه های مختلف انسان گرایانه برای رفع اشکالات موجود در طبقه بندی های پیشین انجام گرفت.
  روش
  این پژوهش به روش کیفی تحلیل مضمون و با جامعه آماری کتب روان شناسان انسان گرا شامل «انگیزش و شخصیت» (مزلو، 1970)، «دستاوردهای فراتر طبیعت انسان» (مزلو، 1971)، «ادیان، ارزش ها و تجربیات اوج» (مزلو، b1970)، «خودشکوفایی و فراسوی آن» (مزلو، 1965)، «انسان شدن» (راجرز، 1961)، «انسان در جستجوی معنا» (فرانکل، 1984)، «معنا جویی» (فرانکل، 1988)، «الگو و رشد در شخصیت» (آلپورت، 1961) و «شدن» (آلپورت، 1955) بود. داده ها به روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. پس از مطالعه و شناسایی مفاهیم در متون، مضامین طبقه بندی و نام گذاری شدند.
  یافته ها
  از تحلیل مضامین آثار روان شناسان انسان گرا چهار مضمون اصلی به دست آمد. یافته ها نشان می دهند خودشکوفایی دارای چهار عامل «خود متعالی»، «خود آگاه»، «خود خلاق» و «خود اجتماعی» است.
  نتیجه گیری
  با توجه به الگوی حاصل از این پژوهش، به نظر می رسد تدوین مقیاسی برای سنجش خودشکوفایی براساس این الگوی یکپارچه می تواند از تفاوت در نمرات خودشکوفایی در جوامع مختلف که متاثر از تفاوت تعاریف است، پیشگیری کند.
  کلیدواژگان: خودشکوفایی، روان شناسی، انسان گرایی
 • زهرا مکاری، خدامراد مومنی *، کامران یزدانبخش، نسرین جلیلیان صفحات 55-73
  ناباروری به عنوان عامل ایجاد کننده ی نوعی استرس توصیف شده است که منجر به انواع مختلفی از مشکلات روان شناختی ، از جمله اختلال عملکرد جنسی می شود و ممکن است ناسازگاری زناشویی را در پی داشته باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های جنسی (مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری) بر سازگاری زناشویی زنان نابارور در سال 1394 شهر کرمانشاه انجام شد. جامعه ی آماری شامل زنان نابارور 22 تا 36 ساله ی مراجعه کننده به مرکز ناباروری معتضدی کرمانشاه بود که دارای اختلال در عملکرد جنسی و مشکلات زناشویی بودند. 33 نفر دارای شرایط شرکت در مطالعه بودند که از بین آنها 20 نفر داوطلب انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. افرادی که در گروه آزمایش قرار داشتند به مدت 10 جلسه ی هفتگی در دوره ی آموزش مهارت های جنسی به صورت گروهی شرکت داده شدند. گروه کنترل در این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکردند. به منظور ثبت تغییرات نمرات پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) قبل و بعد از مداخله، توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و روش آماری تحلیل کو واریانس چند متغیره بود. نتایج نشان داد که مداخله ی آموزش مهارت های جنسی اثر معناداری بر نمره سازگاری زناشویی داشته، بدین ترتیب که نمره سازگاری زناشویی زنان نابارور به طور معناداری افزایش یافته است (001/0>P). بنابراین به روان شناسان، روان درمانگران و متخصصان زنان و زایمان توصیه می شود که از روش آموزش مهارت های جنسی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری برای افزایش سازگاری زناشویی زنان نابارور استفاده کنند.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های جنسی، شناختی، رفتاری، سازگاری زناشویی، زنان نابارور
 • آرمان عزیزی *، حبیب الله ابراهیمی، فرهاد عزیزی، آزاد قربانی صفحات 74-95
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خشونت زناشویی، منبع کنترل و شخصیت تاریک است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و همچنین مدل یابی معادلات ساختاری می باشد که هدف از آن بررسی رابطه سازه های نهان برونزا و درونزا موجود در مدل است. جامعه آماری این پژوهش را همه مردان و زنان طلاق گرفته طی شش ماه گذشته(نیمه دوم سال 1394) و مردان و زنان متقاضی طلاق در مراکز قضائی شهر اصفهان، تشکیل می دهند. نمونه شامل 250 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند و 201 نفر پرسشنامه ها را کامل پاسخ دادند. جهت جمع آوری داده ها از ابزارهای مقیاس کنترل درونی- بیرونی راتر، مقیاس شخصیت تاریک(سه تایی تاریک) DT و مقیاس تجدید نظر شده تاکتیک های تعارضی (CTS-2)استفاده شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری و همچنین از دو نرم افزار Spss و Amos استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که منبع کنترل و شخصیت تاریک پیش بینی کننده قوی و معناداری برای خشونت زناشویی است.
  کلیدواژگان: منبع کنترل، شخصیت تاریک، خشونت زناشویی، مدل معادلات ساختاری
 • فاطمه سمیعی *، ناهید اکرمی، مهدی کیخسرو کیانی، مینا گل کیان صفحات 96-133
  هدف
  این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر بازی های شغلی بر مسئولیت پذیری، انطباق پذیری مسیرشغلی و افکار ناکارآمد حرفه ای دانش آموزان شهر اصفهان بود.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه 3 شهر اصفهان بودند. طرح تحقیق شبه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. گروه نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 44 نفر در گروه آزمایش و 44 نفر در گروه گواه برآورد شد. گروه آزمایش در 8 جلسه 75 دقیقه ای بازی شغلی شرکت کردند و هرکدام یک نقش شغلی را ایفا نمودند. داده ها با استفاده از زیرمقیاس مسئولیت پذیری از پرسشنامه ی 5 عاملی شخصیت نئو، پرسشنامه ی انطباق پذیری مسیرشغلی و پرسشنامه ی افکار ناکارآمد حرفه ای جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین عضویت گروهی و مسئولیت پذیری، انطباق پذیری مسیر شغلی و باورهای ناکارآمد حرفه ای دانش آموزان وجود دارد (05/0>p). همچنین میانگین باورهای ناکارآمد حرفه ای دانش آموزان گروه تجربی بطور معناداری کمتر از دانش آموزان گروه گواه بود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  بازی های ایفای نقش شغلی می توانند مسئولیت پذیری و انطباق پذیری شغلی را افزایش و افکارناکارآمد شغلی را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: افکار ناکارآمد حرفه ای، انطباق پذیری مسیر شغلی، بازی شغلی، مسئولیت پذیری
 • احمد برجعلی * صفحات 114-126
  این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود معیارمحور بر عزت نفس نوجوانان طلاق شهر کرمان به شیوه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. گروه نمونه شامل 30 نفر از نوجوانان طلاق پرورشگاهی شهر کرمان هستند که به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شده اند. هرکدام از گروه ها 15 نفر را شامل می شود. میزان عزت نفس شرکت کنندگان در این پژوهش توسط پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت در پیش آزمون و پس آزمون سنجیده شد. گروه آزمایش در 10 جلسه ی آموزش ابراز وجود شرکت نمودند در حالیکه گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. اجرای تحلیل کوواریانس بر روی داده ها نشان داد که جلسات آموزشی تاثیر معناداری بر عزت نفس گروه آزمایش داشته است (05/0P<). بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که آموزش ابراز وجود می تواند عزت نفس را در نوجوانان طلاق بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: ابراز وجود معیارمحور، عزت نفس، نوجوانان طلاق پرورشگاهی
 • حسن ولیان *، علیرضا کوشکی جهرمی، پونه نیلوفری صفحات 127-153
  هدف
  یکی از شکل های شدید سوء رفتارهای سازمانی و بین فردی در محیط های سازمانی امروز، قلدری سازمانی می باشد. این واژه ی آشنا در بعد رفتاری، قبلا در محیط های اجتماعی وسیع تر مورد بررسی قرار می گرفت، اما امروز به دلیل اهمیت غیر قابل انکارش در محیط سازمان ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در واقع هدف این تحقیق، بررسی تاثیر قلدری سازمانی با کیفیت خواب فردی با توجه به نقش تعدیل کننده نشخوار فکری در میان پرستاران زن می باشد.
  روش
  جامعه ی آماری این تحقیق، پرستاران زن بیمارستان صیاد شیرازی گرگان می باشد که از مجموع 220 پرستار زن که در شیف های کاری صبح، عصر و شب در بیمارستان مشغول به کار هستند، تعداد 141 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل مقیاس قلدری سازمانی لیمن، پرسشنامه نشخوار فکری کروپلی و همکاران و پرسشنامه کیفیت خواب روویرا میلان و روزاریو هرناندز می باشد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاکی از آن بود، که قلدری سازمانی تاثیر منفی و معنادرای برمدت زمان خواب و خواب مفید داشت، و نقش مثبتی در کاهش میزان خواب پرستاران زن دارد (0.05 P <). همچنین مشخص شد، با ورود متغیر تعدیل کننده نشخوار فکری، تاثیر قلدری سازمانی بر کیفیت خواب در جهت تقویت منفی بیشتر تعدیل شد و مشخص گردید، نشخوار عاطفی، تاثیر قلدری سازمان را بر کاهش کیفیت خواب تشدید می کند، اما رهایی از مسائل می تواند تا حد زیادی تاثیر قلدری سازمان را بر کیفیت خواب کم اثر نماید و کیفیت خواب را بیشتر افزایش دهد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی یافته های پژوهش بیانگر آن است که قلدری سازمانی، می تواند کیفیت خواب پرستاران زن را تحت تاثیر قرار دهد وهمچنین نشخوار فکری می تواند این ارتباط را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد و کیفیت خواب را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: قلدری سازمانی، نشخوار فکری، کیفیت خواب
|
 • A.Amanollahi *, M. Zare, Gh. Rajabi Pages 4-29
  The purpose of the present study was carried out in order to investigation of effectiveness of acceptance and commitment therapy on acceptance and growth after break up in female students with break-up experience in girl students who have already experienced break up at Ahwaz city. The population is consisted of the girl students studying in the university, who experienced an emotional break up at least within 3 months to a year ago. The samples were selected as targeted sampling. The sample includes three girl students who got a score higher than 20 on Love Trauma Syndrome Inventory.
  In this research, a non-congruent experimental single case multiple baseline was used and the subjects answered the Admission and Action Questionnaire and Post-traumatic Development and Growth Questionnaire before, during and end of treatment and one month after the last treatment. The data was analyzed as visual, improvement percentage, and Reliable Change Index (RCI). The results showed that acceptance and commitment therapy increase acceptance and growth after break up in female students with break-up experience. therapy.
  Keywords: acceptance, commitment therapy, acceptance, growth after break up, break, up
 • Zahra Najian Asl, Reza Afhami, Asiyeh Shariatmadar *, Asghar Fahimifar Pages 30-54
  Purpose
  The purpose of this study was to develop an integrated model of self-actualization based on humanistic theories to resolve problems in previous classifications.
  Method
  The research method is qualitative thematic analysis with the statistical population of humanistic psychology texts including "Motivation and Personality", "The Farther Reaches of Human Nature", "Religions, Values ​​and Peak Experiences" and the article "Self-Actualization and Beyond" from Maslow; Rogers's book "On Becoming a Person"; "Man’s Search for Meaning" and "The Will to Meaning" from Frankl and "Pattern and Growth in Personality" and "Becoming" from Allport. Thematic analysis was applied to analyse data. After reviewing the texts and coding of the concepts, the themes were identified, classified and named.
  Results
  Analysis of the Humanistic Psychologists texts was conducted to four main themes. The findings show that self-actualization has four " transcendental self", "aware self", "creative self" and "social self" factors.
  Conclusion
  According to the model achieved in this study, developing a scale to measure self-actualization based on this integrated model, would reduce the effect of definition differences on self-actualization scores in various cultures.
  Keywords: Self, Actualization, Psychology, Humanism
 • Zahra Mokari, Khodamorad Momeni *, Kamran Yazdanbakhsh, Nasrin Jaliliyan Pages 55-73
  Infertility has been described as creating a form of stress leading to a variety of psychological problems. Psychological interventions are effective treatments for infertility stress. Therefore, this study was performed to examine the efficacy of cognitive-behavioral based sexual skills education on marital adjustment in infertile women in Kermanshah. This study was quasi-experimental of pretest, post-test with control group type and its statistical method was Multivariable Analyze of Covariance. The sample population was chosen out of 22-37 years old women suffer from infertility referring to infertility clinics of Kermanshah, with the diagnosis of sexual dysfunction. Twenty people were selected among 33 people qualified to participate in this study and placed randomly in two control and experimental group. The people who were in experimental group, participated in sexual skills education meetings for 10 sessions. Control group received no intervention during this time. In order to record the score changes, the Female Sexual Function Index (2000) and Dyadic Adjustment Scale (1976) were filled out by participants. The results of Multivariable Analyze of Covariance showed that sexual skills education has significant effect on marital adjustment score, so that the score of marital adjustment for women suffer from infertility increased significantly. Therefore, the clinical psychologists, psychotherapists, gynaecologists are encouraged to use the method of cognitive-behavioral based sexual skills education to improve the marital adjustment in the women suffer from infertility.
  Keywords: cognitive, behavioral based sexual skills education, marital adjustment, infertile women
 • A. Azizi *, H. Ebrahimi, F. Azizi, A.Ghorbani Pages 74-95
  The purpose of this study is examination the relationship between locus of control, dark character and marital violence. The study is descriptive and correlational as well as structural equation modeling, which investigate the relationship between exogenous and endogenous latent structures in model. Population of this study included all divorced men and women over the last six months (second half of 2015), and men and women seeking divorce at Judicial centers in Isfahan. The sample consisted of 250 persons who were selected using simple sampling and 201 persons completed questionnaires. For collection of data, Rotter internal-external control scale, dark character scale (dark triad) DT and Conflict Tactics Scale-Revised (CTS-2) was used. For data analysis, descriptive statistics and structural equation modeling as well as SPSS and AMOS software was used. The findings showed that dark character and locus of control are strong and significant predictor for marital violence.
  Keywords: locus of control, dark character, marital violence, structural equation modeling
 • Fatemeh Samiee *, Nahid Akrami, Mehdi Keikhosro Kiani, Mina Golkian Pages 96-133
  Purpose
  This study aims to investigate the effect of job games on the responsibility, career adaptability, and dysfunctional career thoughts of Isfahani students.
  Method
  The statistical population included all male high school (1) students of district 3 in Isfahan. This quasi-experimental study included a pre-test and post-test design with a control group. Using Cochran’s formula, the sample size was calculated as 44 individuals in each experimental and control groups. The experimental group members participated in eight 75-minute job game sessions and each member played a job role. Data were collected using the responsibility subscale from the NEO Five-Factor Personality Inventory, the Career Adaptability Inventory and the Career Thoughts Inventory.
  Results
  The results of variance analysis showed a significant difference between students’ group membership and responsibility, career adaptability and dysfunctional career thoughts (P
  Keywords: Job role playing games, Responsibility, Career adaptability, Dysfunctional career thoughts, Students
 • H. Valian *, A. Koshki, P.Niliufari Pages 127-153
  One of organizational and interpersonal forms of severe abuses in today's corporate environments, organizational bullying. This familiar term in the behavioral, previously examined in the wider social environment, but cannot deny the importance of the environment today because organizations have received considerable attention. The purpose of this study is, The effect of organizational bullying with individual sleep quality with respect to a mediating role rumination among Hospital female nurses. Statistical population this study, Hospital female nurses Gorgan Sayyad Shirazi is that of a total of 220 female nurses who work in shifts: morning, afternoon and night working at the hospital, 141 were selected through Cochran formula the sample size. Research results showed that organizational bullying significant negative effect and on sleep duration and Sleep of Useful, and play a positive role in reducing the amount of sleep is female nurses (Sig =0.05). Finally, with the arrival of mediator rumination, organizational bullying effect on sleep quality in order to strengthen further negative moderated, And was determined, emotional rumination, exacerbate effect bullying organization to reduce sleep quality. But Work-related rumination, can greatly affect the organization's bullying little effect on sleep quality and sleep quality further.
  Keywords: Organizational bullying, rumination, quality of sleep