فهرست مطالب

روانشناسی تربیتی - پیاپی 45 (پاییز 1396)
 • پیاپی 45 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین زارع *، اعظم فرمانی صفحات 1-20
  هدف این پژوهش ارائه ی مدلی در مورد نقش مولفه های صبر در پیش بینی راهبردهای یادگیری با واسطه گری انعطاف پذیری شناختی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور خرامه بود که در نیمسال تحصیلی 94- 93 مشغول تحصیل بودند. از میان این افراد، تعداد 270 دانشجو به روش نمونه گیری خوشه ایبه عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. افراد گروه نمونه با تکمیل مقیاس صبر (خرمائی، فرمانی و سلطانی، 1393 ج)، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وند روال، 2010) و مقیاس رویکردهای یادگیری شناختی/ فراشناختی (الیوت و همکاران، 1999) در این پژوهش شرکت کردند. نتایج نشان داد مدل مطرح شده از برازش خوبی برخوردار است. همچنین نتایج نشان دهنده اثر مستقیم و غیرمستقیم مولفه های صبر بر راهبردهای یادگیری بود. مولفه های شکیبایی و استقامت با واسطه گری ادراک کنترل پذیری خرده مقیاس ناسازمانی در مطالعه را به صورت منفی و معنادار پیش بینی کردند. همچنین مولفه های متعالی شدن و رضایت از طریق نقش واسطه ای ادراک گزینه های مختلف ناسازمانی در مطالعه را به صورت منفی و معنادار و رویکرد پافشاری را به صورت مثبت و معنادار پیش بینی کردند. بر طبق این نتایج به متخصصان حوزه یادگیری و روانشناسان پیشنهاد می شود که به منظور کمک به دانشجویان در استفاده از رویکردهای مناسب یادگیری از راهبردهای آموزشی صبر استفاده کنند.
  کلیدواژگان: صبر، انعطاف پذیری شناختی، راهبردهای یادگیری، شکیبایی، استقامت، متعالی شدن، رضایت
 • رضا محمد بیگی *، علیرضا فقیهی، فائزه ناطقی صفحات 21-39
  امروزه برنامه درسی به عنوان قلب نظام های آموزشی محسوب می شود. برنامه درسی دوره ابتدایی فرصتی است جهت رشد شخصیت کودک در ابعاد مختلف تربیتی که بعد تربیت جنسی یکی از ساحت های مهم تعلیم وتربیت است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی انجام شده و پژوهشی از نوع کیفی است که با روش پدیدار شناسی و درسال 1395 انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و اعضای هیئت علمی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران، علامه طباطبائی و بوعلی سینای همدان کارشناسان تربیت جنسی در سطح استان همدان انتخاب شد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. لذا با 17 نفر مصاحبه انجام شد و کار تا اشباع نظری پیش رفت. ابزارمورد استفاده مصاحبه نبمه ساختاریافته با متخصصان است. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل تفسیری بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن بود که مضامین ناظر بر اهداف برنامه درسی تربیت جنسی در سه سازه اصلی (شناختی، نگرشی، مهارتی) تکیه دارد. دربخش محتوای آموزشی توجه به ارزش ها و فلسفه تربیت جنسی، توجه به منابع مبتنی بر ارزش ها (قرآن، سنت، عقل، فطرت) توجه به اصول حاکم بر آموزش و پرورش، توجه به منابع تدوین محتوا برنامه درسی تربیت جنسی. در بخش روش های آموزشی اصل تفاوت در حقوق و تکالیف شرعی، روش عبرت آموزی و... در بخش ارزشیابی آموزشی نیز استفاده از ویژگی های سایر عناصر برنامه درسی تربیت جنسی، استفاده از دو معیار اساسی قرآن و سنت پیامبر و... شناسایی شدند. در نهایت این طور نتیجه گرفته شدکه برنامه درسی طراحی شده ناظر بر توجه به ابعاد مختلف برنامه درسی از جمله هدف، محتو، روش وارزشیابی است و مبانی برنامه درسی از جمله مبانی روانشناختی، اجتماعی و فلسفی آن با توجه به فلسفه حاکم بر جامعه تدوین شده است. در واقع برنامه حاضر بازتابی از ارزش های فرهنگی اجتماعی جامعه می باشد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، الگوی برنامه درسی، تربیت جنسی، دوره ابتدایی
 • حسین مرادی مخلص *، اسماعیل زارعی زوارکی، حسن رشیدی صفحات 41-57
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری در درس علوم تجربی پایه دوم متوسطه اول شهرستان اسدآباد انجام گرفت. این پژوهش جزء طرح های شبه آزمایشی می باشد که از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه های آزمایشی 1 و 2 استفاده می کند. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم- دوره متوسطه اول در سطح شهر اسدآباد همدان بودند که حجم آن 852 بود و در سال تحصیلی 94-93 در این پایه مشغول به تحصیل بودند. از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای جهت گزینش نمونه پژوهشی استفاده شد و حجم نمونه 100 نفر می باشد که در طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه های آزمایشی 1 و 2 جایگزین شدند. گروه اول بر اساس سی دی آموزشی با راهنمایی معلم و گروه دوم با سی دی آموزشی بدون راهنمایی معلم جایگزین شدند. هردو گروه در محیط شبکه با پشتیبانی نرم افزار NSS آموزش ها را دریافت نمودند. ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش سطوح تعامل دانش آموزان که بر اساس مولفه های تعامل، در شش مولفه تعامل در دانش آموزان و در طیف لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) با 60 سوال مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمودن فرضیه ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که در تعامل عناصر آموزش یادگیری (دارای شش بعد)، بین روش آموزشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در پنج بعد تفاوت معناداری وجود ندارد و تنها در بعد تعامل محتوا_محتوا در سطح (5%) تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد که آموزش با کمک رایانه یعنی فعالیت های تمرینی و شبیه سازی که از طریق سیستم شبکه و با راهنمایی معلم ارائه شد بر تعامل عنصر محتوا_محتوا نسبت به روش آموزش مبتنی بر رایانه تاثیر بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش به کمک رایانه، تعامل، روش آموزش
 • مهتاب پورآتشی، اصغر زمانی * صفحات 59-81
  تحقیق حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر و جهت گیری هدف در دانشجویان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان کارشناسی رشته های کشاورزی دانشگاه های تهران، یاسوج، ایلام، شهید باهنر کرمان، و رازی کرمانشاه تشکیل می دادند که 247 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون توصیفی و آزمون استنباطی و با بهره گیری از برنامه نرم افزاری اس.پی.اس.اس انجام شد. سبک های تفکر در 5 بعد (شامل گرایش، کارکردها، سطوح، شکل ها، و حوزه) و 13 سبک و جهت گیری هدف در 2 بعد و چهار هدف پیشرفت مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. نتایج تفاوت های معنی داری را در برخی از انواع سبک تفکر و جهت گیری هدف در میان گروه های مورد بررسی نشان داد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از آن بود که از میان سبک های تفکر، سبک اجرایی و بیرونی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد تحصیلی نشان دادند و این تاثیرها به صورت مثبت بود. علاوه بر این، از میان ابعاد جهت گیری هدف، عملکرد – گرایش بیشترین تاثیر را بر عملکرد تحصیلی نشان داد و این تاثیر نیز به صورت مثبت بود.
  کلیدواژگان: سبک تفکر، جهت گیری هدف، آموزش عالی، عملکرد تحصیلی، دانشجو، کشاورزی
 • نور علی فرخی * صفحات 83-96
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس کمال گرایی و راهبردهای شناختی یادگیری در دانشجویان بود. پژوهش حاضر از نوع مقطعی با رویکرد توصیفی از نوع همبستگی-پیش بینی است. در این پژوهش تعداد 210 دانشجوی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 96-1395 پرسشنامه های تعلل ورزی تحصیلی سولومون راث بلوم (1984) و کمال گرایی (مثبت و منفی) و راهبردهای شناختی موسویان (1383) را تکمیل کردند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد رابطه مثبت و معناداری میان متغیرهای تعلل ورزی تحصیلی و ابعاد کمال گرایی (مثبت و منفی) وجود دارد؛ در حالی که رابطه منفی و معناداری میان ابعاد راهبردهای شناختی و تعلل ورزی تحصیلی مشاهده شد. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که به کمک کمال گرایی و راهبردهای شناختی می توان تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: تعلل ورزی تحصیلی، راهبردهای شناختی، کمال گرایی، دانشجویان
 • شهرام واحدی *، فاطمه فرجیان، جواد حاتمی صفحات 97-119
  پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد فرد محور، نیمرخ های انگیزشی دانش آموزان سال اول دبیرستان و تفاوت نیمرخ گروه های مختلف را از نظر میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی موردمطالعه قرار داد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی بود که از بین کلیه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های ناحیه 1 شهرستان تبریز (12768) 718 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل گروهی و تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس یک راهه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش چهار گروه از دانش آموزان: الف) گروه انگیزشی با کیفیت خوب (خودمختاری بالا- کنترل شده پایین)، ب) گروه انگیزشی با کیفیت ضعیف (خودمختاری پایین- کنترل شده بالا)، ج) گروه انگیزشی با کمیت بالا (خودمختاری بالا-کنترل شده بالا) و (د) گروه انگیزشی با کمیت پایین (خودمختاری پایین- کنترل شده پایین) را شناسایی کرد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که دانش آموزان گروه «کیفیت خوب» در درس ریاضی نسبت به همسالان خود در سایر گروه ها عملکرد بهتری داشتند.
  کلیدواژگان: انگیزش خودمختار، پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی، خودتعیین گری، کیفیت انگیزش
 • حجت دهقانزاده *، حسین دهقانزاده صفحات 121-145
  پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی نرم افزارهای آموزشی علوم تجربی پایه سوم ابتدائی بر اساس عوامل انگیزش درونی انجام شد. برای رسیدن به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا استفاده شد. همچنین برای به دست آوردن اطلاعات و داده های پژوهش از پرسشنامه انگیزش درونی مالون شامل مولفه های چالش، کنجکاوی، کنترل و فانتزی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نرم افزارهای آموزشی درس علوم تجربی پایه سوم ابتدائی موجود در بازار در سال 1395-94 بود که کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد نرم افزارهای میشا و کوشا، رهپویان دانش و دبیردسا از لحاظ انگیزش درونی در یک مولفه (کنجکاوی) در دامنه نسبتا مطلوب قرار دارند و در سه مولفه دیگر در سطح نامطلوب می باشند؛ درحالی که سایر نرم افزارهای آموزشی گروه خوارزمی، نکته به نکته و لوح دانش در هر 4 مولفه، در سطح نامطلوبی قرار دارند. به طورکلی هیچ یک از شرکت های تولیدکننده نرم افزارهای آموزشی به انگیزش درونی در سطح مطلوب نپرداخته اند. با توجه به نقش انگیزش به ویژه انگیزش درونی در یادگیری و همچنین با توجه به این که تولید چند رسانه ای های آموزشی در موضوعات و مقاطع مختلف روزبه روز در حال افزایش هستند، پیشنهاد می شود شرکت های تولیدکننده نرم افزارهای آموزشی در تحلیل محتوای نرم افزارهای موجود و طراحی نرم افزارهای جدید به مولفه های انگیزش درونی توجه بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: نرم افزارهای آموزشی، طراحی چندرسانه ای، ارزیابی نرم افزار، انگیزش درونی، یادگیری علوم
 • مجید محمودی مظفر * صفحات 147-162
  در این پژوهش به بررسی تاثیر رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیر الدین طوسی بر نگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی پرداخته شده است. روش تحقیق شبه تجربی بود و درآن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه تجربی وگواه استفاده شد. جامعه آماری شامل معلمان دوره ابتدایی منطقه دو شهر تهران و گروه نمونه تحقیق شامل 0 3 نفر برای گروه تجربی و 30 نفر برای گروه گواه بودند که از مدارس تابعه منطقه 2 شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته مشتمل بر 30 سوال با مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود که پایایی آن بر اساس بازآزمایی 84/0 و بر اساس آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. آموزگاران در 8 جلسه آموزش 4 ساعته به صورت کارگاهی شرکت کردند و ضمن آشنایی با رویکردها، مهارت های طراحی طرح درس را مبتنی بر مدل تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی فراگرفتند. نتایج نشان داد که شناخت وکسب مهارت طراحی رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییرنگرش انان در فرآیند تربیت اخلاقی موثر بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش معلمان، تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی، نگرش معلمان
 • محمد مهدی بابایی منقاری *، عادل زاهد بابلان، مهدی معینی کیا، علی خالق خواه صفحات 163-181
  هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه آمل بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل 2950 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم و سوم ریاضی فیزیک شهرستان آمل بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 339 نفر دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند که پرسشنامه برگشتی از تعداد 333 نفر قابل تحلیل بود. ابزار پژوهش، بخشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری پینتریچ و همکاران شامل راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان بود.داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین راهبردهای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش آموزان در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سهم سازماندهی، خودتنظیمی، تکرار و مرور، بسط معنایی و تفکر انتقادی در پیش بینی میزان یادگیری ریاضی دانش آموزان معنی دار است؛ اما سهم اضطراب امتحان دانش آموزان معنی دار نبود. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تکرار و مرور، سازماندهی، تفکر انتقادی و بسط معنایی از طریق متغیر خودتنظیمی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان اثر غیر مستقیم می گذارد ولی خودتنظیمی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان اثر مستقیم می گذارد.
  کلیدواژگان: راهبردهای یادگیری، خودتنظیمی، یادگیری ریاضی، اضطراب امتحان، دانش آموزان ریاضی و فیزیک
|
 • Hossein Zare *, Azam Farmani Pages 1-20
  The aim of the present study was to offer a model about the role of patience components in predicting learning strategies with the mediating role of cognitive flexibility. The statistical population of the present study was all of university students studying at Payame Noor University, Kermanshah Branch in academic year 2014- 2015. Two hundred and seventy university students were recruited among them via cluster sampling method. The participants answered the Patience Scale (Khormaie, Farmani and Soltani, 2015), Cognitive Flexibility Inventory (Dennis and VanderWal, 2010) and Cognitive/ Metacognitive Learning Strategies (Elliot et al, 1999). The findings showed that the presented model had good fitness. Moreover, the findings were indicative of direct and indirect effects of patience components on learning strategies. The components of Tolerance and Persistence negatively and significantly predicted Disorganization with a mediating role of Controllability. The patience components of Transcendence and Contentment negatively and significantly predicted Disorganization and positively and significantly predicted the learning strategy of Persistence and Effort with the mediating role of Alternatives. According to the results of this study, it is recommended that specialists in the field of learning and psychologists apply educational strategies of patience in order to help students use suitable learning strategies.
  Keywords: Patience, Cognitive flexibility, Learning strategies, Tolerance, Persistence, Transcendence, Contentment
 • Reza Mohammad Beygi *, Alireza Faghihi, Faezeh Nateghi Pages 21-39
  Nowadays, curriculum is considered as the heart of educational systems. Curriculum at primary school is an opportunity for children’s personality development in different education dimensions. Sex education is the important dimension of education. The present study aimed at designing an optimal model for sex education curriculum in primary school. In this research, qualitative phenomenology research method has been used in 1395. The statistical population of the study, including professors and faculty members of educational sciences and psychology department of University of Tehran, Allameh Tabatabai University and Bu-Ali Sina University of Hamedan, were selected by sex education experts in Hamedan province. Targeted sampling was used for sampling. So, interviews were conducted with 17 people, and the work progressed to theoretical saturation. The tool used is a semi-structured interview with experts. For analyzing qualitative data, interpretive analysis method was used. The findings indicated that the themes of the sexual education curriculum rely on three main structures (cognitive, attitudinal, and skillful). In the field of educational content, attention should be paid to the values and philosophy of sexual education, attention to value-based resources (Quran, tradition, intellect, nature), attention to the principles governing education, attention to sources of content development, sexual education curriculum. In the educational section, the principle of difference in religious law and duties, teaching methods, and in the educational evaluation section, the use of the features of other elements of sexual education curriculum, the use of two basic criteria of the Quran and the Sunnah of the Prophet were identified. Finally, it was concluded that the curriculum designed to pay attention to various aspects of the curriculum, including purpose, content, method and evaluation. The basics of the curriculum, including its psychological, social and philosophical foundations, are based on the philosophy of the community. In fact, the present plan reflects the cultural and social values of society.
  Keywords: curriculum, Curriculum Model, Sexual education, Primary school
 • Hossein Moradi Mokhles *, Esmaeil Zaraii Zvaraki, Hassan Rashidi Pages 41-57
  This study aimed at comparing the effectiveness of computer-based and computer-assisted instruction on the interaction of the elements of Teaching-Learning process in the second grade of the first secondary school science class in Asadabad. The study is part of the quasi-experimental projects that uses pre-test and post-test experimental groups 1 and 2. The statistical population of the study included all the male students in second grade of high school in the school year 2013-14 in Asadabad- Hamedan, with the volume of 852 students. Multi-stage cluster sampling was used to select the sample. The sample size was 100 students that were placed in pre-test and post- test groups 1 and 2. The first group studied the instructional CD with teacher guidance and the second group studied the instructional CD without teacher guidance. Both groups received their instruction in the network environment with the NSS software support. The research instrument included students’ interaction levels based on six interaction elements with 60 questions in Likert scale (very high, high, medium, low, very low). The multivariate analysis of covariance was used to test the hypotheses. The results suggest that in Teaching-Learning elements’ interaction that include six dimensions, there is no significant difference between computer-based and computer-assisted instruction in five dimensions except in content-content dimension in significance level %5. The findings show that computer-assisted instruction, the training and simulation activities with the guidance provided by the network and teacher is more effective compared to computer-based instruction.
  Keywords: Instructional method, Computer-based instruction, Computer-assisted instruction, Interaction
 • Mahtab Pouratashi, Asghar Zamani * Pages 59-81
  The aim of this study was to assess thinking styles and goal orientation of students and their relationship with academic performance. This article is descriptive-correlational research and data gathered using questionnaire. Statistical population of the study comprised students studying at Agricultural Colleges of Universities of Tehran, Yasoohj, Ilam, Shahid Bahonar Kerman, and Razi Kermanshah, which a sample of 247 students was randomly selected. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics, conducting SPSS. Thinking styles grouped in five dimensions including function, form, level, scope, and leaning and goal orientation in two dimensions. The findings revealed that there were differences between male and female students on some aspects of thinking styles and goal orientations. The findings revealed that among thinking styles, global and executive and among goal orientation, performance-oriented had the most positive effects on academic performance.
  Keywords: Thinking style, Goal orientation, Higher Education, Academic performance, Student, Agriculture
 • Noorali Farrokhi * Pages 83-96
  The purpose of the study was to predict academic procrastination based on perfectionism and cognitive learning strategies in students. The design of the present research was a cross-sectional one with a descriptive correlational-prediction approach. In this study, 210 students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabatabai University completed the Solomon Rath Blum Educational Inventory (1984), perfectionism and cognitive strategies of Mousavian (2004) in the academic year 2016-17. To test the hypothesis of Pearson correlation coefficient and multiple regression were used. The results showed that there is a significant relationship between perfectionism and academic procrastination, between perfectionism and cognitive strategies and its components with direct perfectionism. There is a significant negative relationship between perfectionism and negative perfectionism. There is a negative and significant relationship between cognitive strategies and its components with academic proclivity. Findings indicate that with the help of perfectionism and cognitive strategies, it is possible to predict academic proclivity of students.
  Keywords: Academic procrastination, Cognitive strategies, Perfectionism, students
 • Shahram Vahedi *, Fatemah Frajian, Javad Hatami Pages 97-119
  The present study aimed at examining motivational profiles of Tabriz highschool students and testing whether the profile groups differed on academic achievement. Therefore, using a multistage cluster method, 781 subjects were selected, from which, 691 people were entered the analysis. They were assessed through the academic motivation scale questionnaire. Hierarchical cluster analysis method, ANOVA, and MANOVA were used to determine the optimal cluster structure of students. The results revealed that 4 profiles: a good quality motivation group (i.e., high autonomous, low controlled); a poor quality motivation group (i.e., low autonomous, high controlled); a low quantity motivation group (i.e., low autonomous, low controlled); and a high quantity motivation group (i.e., high autonomous, high controlled. At the end of the semester, the students in good quality motivation group showed better performance.
  Keywords: Autonomous motivation, Quality motivation, Mathematics, Self-Determination
 • Hojjat Dehganzadeh *, Hossein Dehghanzadeh Pages 121-145
  The aims of this study are to evaluate the educational software of the third-grade empirical science based on intrinsic motivation components. To achieve this goal, content analysis method was used. Malone’s intrinsic motivation questionnaire having four components including challenges, curiosity, control, and fantasy is used for obtaining information and data. The population of this study is all third-grade empirical science educational software in market in academic year 1394-95 which was selected for the sample. The results shows that Misha va Koosha, Rahpouyane Danesh, and Dabir Dorsa software is relatively desirable in terms of intrinsic motivation (curiosity), and the other three components are undesirable whereas educational software of Lohe Danesh, Kharazmi group, Nokteh be Nokteh in all 4 components are undesirable. In general, none of the companies producing educational software to intrinsic motivation has not been at the desired level. Due to the role of motivation, especially intrinsic motivation for learning, and also the production of educational multimedia in different subject and grades are increasing day by day, suggested that producer institutes of these multimedia software to pay more attention in content analysis of available software and intrinsic motivation components in the designing of the new software.
  Keywords: Educational software, Multimedia design, Software evaluation, Intrinsic motivation, Science learning
 • Majid Mahmoodi Mozafar * Pages 147-162
  This study examines the effectiveness of Tusi’s moral education approach on teacher's attitudes in the moral education process of elementary school students. The research method was quasi-experimental in which pretest-posttest design was used for experimental and control groups. The statistical population included elementary school teachers of Region 2 of Tehran. Sample group including 30 people in the experimental group and 30 people in the control group were selected randomly from subsidiary schools in Region 2 of Tehran. The measuring instrument was attitude measuring questionnaire developed by researchers inclusive of 30 questions with 5-point Likert scale which its reliability was 84.0 based on the retest score and was 85.0 based on Cronbach's alpha. The teachers attended in 8 4-hour training sessions in the form of a workshop. While understanding the attitude, they learned designing lesson plans skills based on the moral education of Tousi. The results showed that cognition and approaches design skills influence on change the human attitude in the process of moral education.
  Keywords: Teacher training, Khwajah Nasiral-Din Tousi's moral education, Piaget cognitive development, Integrated approach, Teacher's attitudes
 • Mohammad Mahdi Babaei *, Adel Zahed Babolan, Mahdi Moeainikia, Ali Khaleghkhah Pages 163-181
  The purpose of present study was to identify the relationship betweenlearning strategies and exam anxiety withmathematics learning among high schools students of Amol.The research method was descriptive and correlational. The statistical population was 2950 people of Amol high school's students in the second and third grades of the field of Mathematics and Physics, from which 339 students were selected as sample according to Cochran formula and multi-stage cluster sampling. However, 333 questionnaires of them were analyzable. The research instrument was the part of Pintrich et al questionnaire containing learning strategies and exam anxiety dimension. Data were analyzed by Pearson correlation formula, regression multivariate and path analysis. Pearson correlation analysis revealed that there is a statistically significant relationship between the learning strategies subscales and mathematics learning. A regression analysis revealed that share of organization, self- regulation, critical thinking, elaboration and rehearsal in predicting mathematics learning students meaningful, but share of exam anxiety was not significant in predicting mathematics Learning. The results of path analysis showed that rehearsal, organization, elaboration and critical thinking through variable of self- regulation have an indirect effect on mathematics learning students, but self- regulation has a direct effect on mathematics learning students.
  Keywords: Learning strategies, Self- regulation, Mathematics learning, Exam anxiety, Mathematics, Physics students