فهرست مطالب

علوم دامی ایران - سال چهل و هشتم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال چهل و هشتم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • شهرزاد جزقاسمی، حمید امانلو *، مهدی دهقان بنادکی، T.G. Nagaraja صفحات 473-481
  هدف از این پژوهش بررسی بروز آبسه کبدی در گاوهای شیری هلشتاین و تاثیر آن بر برخی فراسنجه های خونی و بافت شناسی یاخته های کبدی بود. کبد 577 راس گاو شیرده و خشک در زمان کشتار در دو کشتارگاه در ایران برای تشخیص آبسه کبدی بررسی شدند. خون گیری از گاوها در زمان نزدیک به کشتار انجام شد. 60 راس گاو سالم یعنی به شمار گاوهای دارای آبسه کبدی، (که هیچ نوع مشکل از لحاظ کالبدگشایی و بازبینی امعاءواحشاء نداشتند) برابر با گله و شمار زایش به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. بی درنگ پس از کشتار، کبد گاوها به چهار گروه کبد بدون آبسه امتیاز 0، کبد با یک یا دو آبسه کوچک یا آسیب بافتی امتیاز A-، کبد با یک یا دو آبسه به خوبی تشکیل شده امتیاز A و کبد با یک یا چند آبسه باز بزرگ، با یا بدون چسبندگی امتیاز A+ طبقه بندی شدند. بررسی کشتارگاهی نشان داد، 4/10 (60 راس) درصد از گاوها آبسه کبدی داشتند (25، 7/31 و 3/43 درصد به ترتیب برایA-، A و A+). داده های به دست آمده از بررسی های بافت شناختی نشان داد، کبدهای آبسه دار در مقایسه با کبد گاوهای سالم، یاخته های هپاتوسیت نزدیک به سینوزوئیدها تغییر شکل یافته و بافت مرده (نکروزه) شده داشتند و شمار یاخته های کاپفر در کبدهای درگیر آبسه افزایش یافته بودند. غلظت آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترنسفراز (AST)، آلانین آمینوترنسفراز (ALT) و گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) در سرم خون گاوهای دارای آبسه کبدی با امتیاز (اسکور)های A-، A و A+ در مقایسه با گاوهای سالم بالاتر بودند (01/0P≤)؛ درحالی که غلظت آنزیم کراتین کیناز (CK) در گاوهای درگیر آبسه کمتر از گروه سالم بود (01/0P≤). گاوهای دارای آبسه کبدی با اسکورهای A-، A و A+ غلظت های پایین تری از آلبومین و کلسترول سرم در مقایسه با گاوهای سالم داشتند (01/0P≤). نتایج این پژوهش نشان داد، غلظت بالاتر آنزیم های کبدی و غلظت پایین آلبومین و کلسترول سرم خون در گاوهای مبتلا به آبسه کبدی ممکن است درنتیجه تخریب یاخته های کبدی و التهاب باشد. درمجموع نتیجه گیری می شود که، برخی فراسنجه های خونی می توانند به عنوان شاخصی برای بررسی وضعیت آبسه کبدی استفاده شوند.
  کلیدواژگان: آبسه کبدی، آنزیم های کبدی، بافت شناسی، گاوهای شیری
 • صدیقه بهادری، حسن مهربانی یگانه *، مجتبی زاغری، حامد رفیعی صفحات 483-492
  در این بررسی با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی تک متغیره و چند متغیره روش های دوره زمانی، قیمت های سالانه از سال 1394 تا 1399 برای ایران و از سال2014 تا 2020 برای جهان پیش بینی شد. داده های مربوط به قیمت گوشت مرغ، ذرت، کنجاله سویاو میزان تولید کشور ایران از سال 1369-1393 از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت امور پشتیبانی دام و بانک مرکزی جمهوری اسلامی تهیه و داده های جهانی از FAO STAT برای سال 1961-2013 تهیه شدند. مناسب ترین مدل برای برازش و پیش بینی قیمت گوشت مرغ در ایران مدل خودتوضیح میانگین متحرک ARMAX (3،5) با خطای پیش بینی درون و برون نمونه ای 12/2 و 7/4 درصد و در جهان، مدل خودتوضیح میانگین متحرک ARMA (1،13) با خطای پیش بینی درون و برون نمونه ای 34/4 و 91/3 درصد بر پایه معیار میانگین درصد قدر مطلق خطست. همچنین نتایج برآورد الگوهای تصحیح خطای چند معادله ای (VECM) نشان داده است، یک واحد افزایش در نسبت قیمت ذرت به سویا و میزان تولید گوشت در ایران به ترتیب باعث افزایشی 59/7 و 29/3 درصدی در قیمت گوشت مرغ ایران و یک واحد افزایش در قیمت جهانی ذرت، سویا و میزان تولید جهانی گوشت مرغ به ترتیب باعث افزایشی 31/0، 46/0 و 64/0 درصدی در قیمت جهانی گوشت مرغ می شود.
  کلیدواژگان: الگوهای تک متغیره و چند متغیره، روش های دوره زمانی، معیار خطای پیش بینی
 • علی گوهردوست، آرش آذرفر *، علی کیانی، امیر فدایی فر صفحات 493-503
  به منظور بررسی تاثیر افزودن جیره ای بتائین و تزریق ویتامین 12B در دوره انتقال بر الگوی اسیدهای چرب شیر از 32 راس گاو شیری هلشتاین استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد یا CC(بدون افزودنی)، تیمار دوم یا CB (افزودن 50 گرم بتائین حفاظت نشده در هر روز به ازای هر راس دام)، تیمار سوم یا BC (تزریق ده روز یک بار 5 میلی گرم ویتامین 12B) و تیمار چهارم یا BB (افزودن 50 گرم بتائین حفاظت نشده و تزریق ده روز یک بار 5 میلی گرم ویتامین 12B) بودند. نتایج نشان داد، تیمار BC و BB در مقایسه با تیمار CC و تیمار CB سبب افزایش ساخت (سنتز) دنووی اسیدهای چرب در غده پستانی و درصد اسیدهای چرب اشباع شیر شد (05/0>P). تیمارهای آزمایشی بر مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه و درصد اسید چرب C14:1، C16:1، C18:1n9t، C18:1n9c و C20:1 تاثیری نداشتند (05/0P)، اما همسان با گاوهای گروه CC بود. تیمارهای آزمایشی تاثیری بر درصد چربی شیر و غلظت گلوکز پلاسما نداشتند (05/0>P). بنابراین تزریق درون عضلانی ویتامین 12B در دوره انتقال برای افزایش ساخت دنووی اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: الگوی اسیدهای چرب شیر، بتائین، گاوهای دوره انتقال، ویتامین 12B
 • حامد خلیلوندی *، مهدی دهقان بنادکی، رسول پیرمحمدی، بهزاد اسدنژاد صفحات 505-521
  هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان مواد مغذی و الگوی اسیدهای چرب، میزان مقاومت در برابر زیست هیدروژنه شدن (بیوهیدروژناسیون) شکمبه ای و میزان آزادسازی روغن در نمک های کلسیمی پوشش دار روغن ماهی در شرایط آزمایشگاهی و بررسی استفاده از آن در شرایط درون تنی بر میزان گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های مایع شکمبه در مقایسه با روغن ماهی و نمک های کلسیمی بدون پوشش با استفاده از دام های فیستولادار بود. پوشش دار کردن منابع کلسیمی سبب افزایش کارایی محافظتی اسیدهای چرب غیراشباع در شکمبه شد (05/0P<). پوشش دار کردن مکمل های کلسیمی تفاوت معنی داری در میزان آزادسازی شکمبه ای مکمل ها ایجاد کرد ولی تفاوتی در میزان آزادسازی روغن از ترکیب مکمل ها در دیگر بخش های دستگاه گوارش و میزان آزادسازی در کل دستگاه گوارش وجود نداشت (05/0 P<). مکمل های محافظت شده در مقایسه با روغن آزاد، سبب افزایش گوارش پذیری مواد مغذی مختلف شدند (05/0P<). استفاده از روغن ماهی به صورت محافظت نشده موجب کاهش میزان تولید استات و افزایش پروپیونات و کاهش میزان نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآ شکمبه شد. بود یا نبود پوشش روی نمک های کلسیمی تاثیری در ارتباط با فراسنجه های شکمبه نداشت (05/0 P>). پوشش دهی مکمل های کلسیمی سبب افزایش محافظت اسیدهای چرب غیراشباع در برابر زیست هیدروژنه شدن شکمبه ای شده و تاثیر نامطلوبی بر شاخصه های مختلف تغذیه ای حیوانات نداشت. استفاده از میزان پوشش 10 درصد وزنی را می توان بهترین میزان پوشش با توجه به داده های مربوط به ترکیب شیمیایی، الگوی اسیدهای چرب، زیست هیدروژنه شدن و آزادسازی در بخش های مختلف دستگاه گوارش دانست.
  کلیدواژگان: اسیدهای چرب غیراشباع، امگا، 3، پوشش دهی، محافظت شکمبه ای
 • محمدرضا بهرامی، ایمان حاج خدادادی *، حسین قاسمی، مهدی خدایی مطلق صفحات 523-531
  این آزمایش به منظور بررسی و تاثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی شده بر عملکرد، آنزیم های پاداکسنده (آنتی اکسیدانی) و برخی متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و دوازده جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه بدون افزودنی به عنوان شاهد (کنترل) ، 2) جیره پایه دارای 200 میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن، 3) جیره پایه دارای 200 میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن ریزپوشانی شده، 4) جیره پایه دارای 100 میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن ریزپوشانی شده. وزن بدن در ده روزگی بین تیمارهای حاوی افزودنی با تیمار شاهد تفاوت معنی دار داشتند (05/0>P). در سن 24 روزگی وزن بدن همه تیمارهای حاوی افزودنی نسبت به تیمار شاهد معنی دار شد (05/0>P). وزن در 42 روزگی تیمارهای حاوی افزودنی اسانس آویشن و 100 میلی گرم در کیلوگرم اسانس ریزپوشانی شده با تیمار شاهد تفاوت معنی دار داشتند. در دوره پایانی، ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای شاهد و اسانس آویشن 100 میلی گرم در کیلوگرم تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>P). نسبت وزن سنگدان، چربی محوطه بطنی، بورس، تیموس و طحال تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی نداشتند. سطح گلوکز خون و سطح تری گلیسیرید، HDL-C، LDL-C و VLDL-C بین تیمارها با تفاوت معنی داری همراه نبودند (05/0P). درمجموع با توجه به عملکرد یکسان و یا بهتر تیمار آویشن محافظت شده (به ویژه 100 میلی گرم در کیلوگرم) نسبت به تیمار اسانس خالص درزمینه عملکردهای وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک و... که سبب کاهش مصرف اسانس در جیره می شود می توان آن را توصیه کرد که عملکرد بهتری دارد.
  کلیدواژگان: اسانس آویشن، جوجه گوشتی، عملکرد، متابولیت های خونی، ریزپوشانی
 • حسین محمدی، سید عباس رافت، حسین مرادی شهربابک *، جلیل شجاع، محمدحسین مرادی صفحات 533-548
  شناسایی مناطق ژنگانی (ژنوم) که هدف انتخاب بوده اند، یکی از راهکار های اصلی تحقیقات زیستی است. هدف این پژوهش، پویش کل ژنگان برای شناسایی مناطقی از ژنگان گوسفندان نژاد زندی که در طی سال های مختلف هدف انتخاب های طبیعی یا مصنوعی قرار گرفته اند، بود. بدین منظور 96 راس گوسفند نژاد زندی با استفاده از آرایه های ژنگانی Illumina ovine SNP50K BeadChip تعیین ژنوتیپ شدند. برای شناسایی نشانه های انتخاب بر پایه روش های نداشتن تعادل پیوستگی (لینکاژی) از آزمون (iHS)integrated haplotype score استفاده شد. نتایج یازده منطقه ژنگانی روی کروموزوم های 1 (2 منطقه)، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 17، 22 و 26 را شناسایی کرد. تجزیه وتحلیل داده های زیستی (بیوانفورماتیکی) نشان داد، برخی از این مناطق ژنگانی به طور مستقیم و غیرمستقیم با ژن های موثر بر سازگاری (آداپتاسیون) به آب وهوای گرم و خشک (DNAJB4، HSPA4L، MSRB3 )، پاسخ ایمنی (IL23A، STAT6، LY96)، توسعه و اندازه بدن (STAC3، LAP3)، توسعه نظام ساختار بدنی یا اسکلتی (SPP1، MEPE، IBSP) و سوخت وساز (متابولیسم) انرژی (ATP5B، GLS2، CS) همپوشانی دارند. درنهایت بررسیQTLهای گزارش شده در ژنگان گوسفند نشان داد، این مناطق با QTLهای صفات مهم اقتصادی از جمله صفات مرتبط با رشد، لاشه و پشم در ارتباط است. به هرحال، برای شناسایی دقیق این ژن ها و QTLها لازم است بررسی های پیوستگی و عملکردی بیشتری انجام شود.
  کلیدواژگان: آزمونiHS، پویش ژنگانی، سازگاری، شناسایی نشانه های انتخاب
 • الهام کریمی، آرش آذرفر *، ایوب عزیزی صفحات 549-558
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مکمل کردن جیرهبره پرواری با سطوح مختلف مکمل تجاری فورتیدC (به دست آمده از هیدرولیز کنجاله پنبه دانه به عنوان منبع پپتیدهای کوچک زنجیر) بر فراسنجه های تولید گاز و تخمیر، گوارش پذیری مواد مغذی جیره و فعالیت آنزیم های میکروبی شکمبه با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند در شرایط آزمایشگاهی بود. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون فورتیدC) و مکمل کردن جیره شاهد به ترتیب با سطوح 35/2، 70/4 و 05/7 گرم فورتید به ازای هر کیلوگرم ماده خشک جیره به عنوان منبع پپتیدهای کوچک بود. نتایج بررسی ها نشان داد، در زمان های 16، 24 و 48 ساعت پس از نگهداری (انکوباسیون)، بیشترین و کمترین حجم گاز تولیدی به ترتیب در جیره حاوی بیشترین میزان فورتیدC و جیره شاهد مشاهده شد (05/0>P). بیشترین میزان ساخت (سنتز) پروتئین میکروبی و انرژی قابل سوخت وساز (متابولیسم) در جیره حاوی بیشترین سطح فورتیدC نسبت به تیمار شاهد به دست آمد (05/0>P). دیگر فراسنجه های تخمیر و قابلیت هضم دومرحله ای مواد مغذی تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0P)، اما فعالیت دیگر آنزیم های مورد بررسی شامل میکروکریستالین سلولاز و فعالیت تجزیه کاغذ صافی تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت (05/0 کلیدواژگان: آزمون تولید گاز، فراسنجه های تخمیر، فعالیت آنزیمی، فورتید C، گوارش پذیری
 • نسرین مهدوی راد، مرتضی چاجی *، محمد بوجارپور، مهدی دهقان بنادکی صفحات 559-571
  هدف آزمایش بررسی ظرفیت بافری شماری از بافرها یا قلیایی کننده ها و تاثیر آن ها بر هضم و تخمیر جیره های پر کنسانتره بود. از غلظت های 0، 5/0، 1، 5/1 و 2 گرم در 100 میلی لیتر انواع بافرها و قلیایی کننده ها شامل: بی کربنات سدیم، سدیمسسکویی کربنات، اکسید منیزیم، کربنات منیزیم، بنتونیت سدیم، زئولیت و بافر ترکیبی (75/0 درصد سدیم سسکویی کربنات+ 75/0درصد بی کربنات سدیم) استفاده شد. pH اولیه محلول بافری، مقدار اسید هیدروکلریک مصرف شده برای تغییر ناگهانی pH به 2/5 یا زیر آن و pH نهایی ثبت شد. کمترین هیدروکلریدریک اسید مصرف شده برای کاهش ناگهانی pH به ترتیب مربوط به محلول بافری حاوی بنتونیت سدیم، اکسید منیزیم، کربنات منیزیم و شاهد بود و بیشترین آن برای سطح 5/1 و 2 درصد سدیم سسکویی کربنات، بافر ترکیبی و سطح 5/1 و 2 درصد بی کربنات سدیم بود. بافر زئولیت نیز مقاومت مناسبی در برابر تغییر pH نشان داد و تفاوت معنی داری با بافر ترکیبی و یا بافر بی کربنات سدیم نداشت. تیمارهای مورد استفاده در آزمایش تولید گاز شامل: جیره شاهد یا پایه بدون افزودن بافر و مقادیر 5/0 تا 2 درصد بی کربنات سدیم، 5/0 تا 2 درصد سدیم سسکویی کربنات، 5/0 درصد بنتونیت سدیم، 2 درصد کربنات منیزیم، 5/1، 2 و 5/2 درصد زئولیت و بافر ترکیبی بود که به جیره پایه افزوده شدند. بیشترین گاز تولیدشده مربوط به بافرهای سدیم سسکویی کربنات، بی کربنات سدیم، بافر ترکیبی و زئولیت بود. بنابراین، از نظر ظرفیت بافری و حجم گاز تولیدشده، سدیم سسکویی کربنات بهترین جایگاه و پس از آن بافر ترکیبی، بی کربنات سدیم و زئولیت نیز بافرهای مناسبی برای استفاده در جیره های حاوی مواد متراکم زیاد در تغذیه نشخوارکنندگان ارزیابی شدند.
  کلیدواژگان: بی کربنات سدیم و زئولیت، سدیم سسکویی کربنات، ظرفیت بافری، pH
 • خبات خیرآبادی، جمال فیاضی *، هدایت الله روشنفکر، رستم عبداللهی آرپناهی صفحات 573-584
  به منظور افزایش صحت ارزیابی های روش بهترین پیش بینی نااریب خطی ژنومی (GBLUP)، تکنیک نمونه گیری تجمعی بوت استرپ (بگینگ) بکار گرفته شد. بدین منظور ژنومی حاوی 10000 نشانگر تک نوکلئوتیدی دو آللی (SNP) با فواصل یکسان روی 10 کروموزوم هریک به طول 100 سانتی مورگان شبیه سازی شد. برای ایجاد عدم تعادل پیوستگی (LD) بین SNPها و جایگاه های ژنی کنترل کننده صفات کمی (QTL)، به مدت 100 نسل بین 100 فرد (50 نر و 50 ماده) آمیزش تصادفی صورت گرفت. در نسل 101 (جمعیت مرجع) تعداد نمونه ها به 1000 یا 2000 فرد افزایش یافت و برای این افراد یک ارزش فنوتیپی شبیه سازی شد. سپس اثر نشانگرها در این جمعیت با استفاده از روش GBLUP و روش ترکیبی GBLUP با تکنیک بگینگ (BGBLUP) برآورد گردید. در آخر با استفاده از ضرایب رگرسیونی برآورد شده و با توجه به ژنوتیپ نشانگرها برای افراد جوان نسل های 102 تا 105 که جمعیت تائید نام دارند و فاقد فنوتیپ اند، ارزش های اصلاحی ژنومی محاسبه شد. براساس نتایج پژوهش حاضر، صحت ارزش های اصلاحی ژنومی روش GBLUP در همه حالات از حیث عددی بالاتر از BGBLUP بوده (p > 0.05) و در مورد نسل اول جمعیت تائید (نسل 102) و بدون توجه به توزیع آثار جایگزینی ژنها، با جمعیتی برابر 1000 (یا 2000) فرد در جمعیت مرجع دامنه صحت ارزش های اصلاحی ژنومی روش GBLUP از 049/0±339/0 (042/0±412/0) برای صفت با توارث پذیری 5 درصد تا 015/0±728/0 (015/0±783/0) برای صفت با توارث پذیری 65 درصد متفاوت بود و مقادیر مشابه برای روش BGBLUP نیز به ترتیب 047/0±338/0 (042/0±411/0) و 016/0±725/0 (015/0±780/0) بود.
  کلیدواژگان: انتخاب ژنومی، تکنیک بگینگ، صحت ارزیابی
 • وحید عرب فیروزجایی، رستم عبداللهی آرپناهی *، عبدالرضا صالحی صفحات 585-592
  اثر متقابل اجتماعی در میان افراد می تواند نقش مهمی بر میزان عملکرد صفات تولیدی و صفات مرتبط با شایستگی در دام های اهلی داشته باشد. به همین جهت در این بررسی اثر متقابل اجتماعی پن در یک لاین تجاری گوشتی برای دو صفت وزن تخم مرغ و وزن بدن ارزیابی و در این پژوهش از داده های 29645 پرنده واقع در مجتمع مرغ لاین آرین بابل کنار استفاده شد و فراسنجه های ژنتیکی مستقیم و اجتماعی برای این دو صفت با استفاده از چهار مدل شامل مدل کلاسیک حیوانی، مدل با اثر تصادفی پن و مدل های کامل با اثر متقابل اجتماعی با و بدون کوواریانس برآورد شد. بر پایه معیار آماری AICمناسب ترین مدل برای صفت وزن تخم مرغ و وزن بدن انتخاب شد. بر پایه مناسب ترین مدل، وراثت پذیری وزن تخم مرغ 60/0 و برای وزن بدن 55/0 برآورد شد. کوواریانس بین اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و اثر متقابل اجتماعی برای وزن تخم مرغ 51/0- و برای وزن بدن 37/0 به دست آمد. به طورکلی نتایج نشان داد، به دلیل رقابت ژنتیکی بین اعضای پن برای صفت وزن تخم مرغ و وزن بدن، باید اثر متقابل اجتماعی و اثر پن در مدل ارزیابی ژنتیکی این دو صفت در این جمعیت در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: اثر متقابل اجتماعی، صفت وزن بدن، صفت وزن تخم مرغ، مرغ لاین آرین
 • |
  • Shahrzad Joz-Ghasemi, Hamid Amanlu *, Mehdi Dehghan Banadaki, T.G. Nagaraja Pages 473-481
   The aim of the present study was to evaluate the incidence of liver abscess in lactating and dry Holstein cows and its effect on some blood parameters and histology of hepatocytes. The liver of 577 lactating and dry Holstein cows at the time of slaughter in two abattoirs in Iran were examined. Blood collection from cows was carried out at the time of slaughter. Sixty healthy cows, i.e., the same number of cows with liver abscesses (which had no problem in terms of autopsy and splanchnic checking), were considered as control group according to herd and number of gestation. Immediately after slaughter, the livers of the cows was divided into 4 groups of liver without abscess score 0, liver with one or two small abscesses or scars; score A, liver with two to four well-organized abscesses; score A, and liver with one or more large open abscesses, with or without adhesions; score A. The slaughterhouse survey showed that, 10.4% (60 cows) had liver abscesses (25, 31.7 and 43.3 % for A-, A and A). Data from histological studies showed that in livers with abscesses in compare to healthy livers, natural form of hepatocytes close to sinusoids in liver with abscesses had changed, parts of the affected tissue showed necrosis and the numbers of Kupffer cells were increased. The concentration of aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), and gamma glutamyltransferase (GGT) in the blood serum of cattle with liver abscesses with A, A and A scores were higher than that of healthy cows (P≤0.01), while the concentration of creatine kinase (CK) in the cows affected by the abscess was lower than the healthy group (P≤0.01). Cows with liver abscesses with scores A-, A and A had lower concentrations of albumin and serum cholesterol than healthy cows (P≤0.01). The results of this study showed that the higher concentrations of liver enzymes and low blood concentrations of albumin and cholestrol in cows with liver abscesses may be due to the destruction of liver cells and inflammation. In conclusion, some blood parameters can be used as an indicator for assessing the status of liver abscess.
   Keywords: Histological studies, liver abscesses, lactating cows, liver enzymes
  • Sedigheh Bahadori, Hassan Mehrabani-Yeganeh *, Mojtaba Zaghari, Hamed Rafiee Pages 483-492
   At this study, with using from univariate and multivariate Econometrics Models of time series techniques, the annual prices from 2015 to 2020 for Iran and from 2014 to 2020 for world was predicted. The Iran data related to the chicken price, corn price, soybean meal price and chicken production rate from 1990 to 2014 were provided from Ministry of Agriculture Iran, State Livestock Affairs Logistics (S.L.A.L) Inc. and Central Bank of the Islamic Republic of Iran and the world data are provided from FAO STAT for the year 1961-2013. The most appropriate model for fitness and prediction of chicken meat in Iran is the autoregressive moving average model (ARMAX (3,5)), with the in-sample and out of sample of predicting error are 2.12 and 4.7 percent and in world, autoregressive moving average model (ARMA (1,13)) with the in-sample and out of sample of predicting error are 4.34 and 3.91 percent, according to mean absolute percent error criterion. Also the results of vector error correction models (VECM) estimation have shown one unit increasing in the ratio of the price of corn to soy and the amount of meat production in Iran, can increase 7.59 and 3.29 percent in Iran chicken meat and one unit increasing in world price of corn and the amount of world production of chicken meat can cause increase equal 0.31, 0.46 and 0.64 percent in chicken meat world price.
   Keywords: Prediction Error Correction, Time Series Techniques, Univariate, Multivariate Patterns
  • Ali Gohardust, Arash Azarfar *, Ali Kiani, Amir Fadayifar Pages 493-503
   To investigate effects of dietary supplemention with betaine and injection of vitamin B12 during the transition period on profile of milk fatty acids, 32 Holstein dairy cows were used. Experimental treatments included control (a basal diet without any supplementation; CC), CB (supplemnting with 50 g of rumen unprotected betaine per day per head during the transition period), BC (injection of 0.5 mg vitamin B12 in a 10-days interval) and CC (supplemnting with 50 g of unprotected betaine per day per head plus injection of 0.5 mg vitamin B12 in a 10-days interval. The CB and BB significantly increased denovo synthesis of fatty acids in mammary gland and milk fat concentration of saturated fatty acids (P 0.05). Milk fat concentration of polyunsaturated fatty acids was higher in cows recived CB than in BC and BB cows, but similar to CC cows. Experimental treatments had no effect on perentage of milk fat and plasma concentration of glucose (P>0.05). In conclusion, to inceraese denovo synthesis of fatty acids in mammary glands intarmuscualr injection of vitamin B12 in transition cows is recommended.
   Keywords: Betaine, milk fatty acid, transition dairy cow, vitamin B12
  • Hamed Khalilvandi-Behroozyar *, Mehdi Dehghan-Banadaky, Rasoul Pirmohammadi, Behzad Asadnejad Pages 505-521
   This study was conducted to production and evaluation of encapsulated fish oil ca-salts using a saturated FA containing material. Nutrient content and FA profiles of produced supplements were determined and ruminal biohydrogenation and oil release were examined in vitro. Additionally, in a complementary in vivo experiment, effects of dietary inclusion of fish oil, ca-salts and encapsulated ca-salts on nutrient digestibility and ruminal paramerters were evaluated using three rumen fistulated Holstein cows. Encapsulation of Ca-Salts increased protection efficiency of PUFA against ruminal biohydrogenation. Encapsulated ca-salts with 10 % of wall material (weight basis) had lower biohydrogenation afer 48-h in vitro incubation (P˂ 0.05). Encapsulation of ca-salts decreased rumen oil release but oil release in other simulated media or total tract oil release were not affected by encapsulation (P˃ 0.05). Protected supplements increased nutrient digestibility compared with fish oil (P˂ 0.05). Results of ruminal parameter analysis can warrant inertness of ca-salts and encapsulated ca-salts in the rumen of experimental animals. Fish oil decreased acetate and rumen N-NH3 concentration as well as protozoa `population, but increased propionic acid concentration (P˂ 0.05). Encapsulation of Ca-Salt did not changed rumen parameters (P˃ 0.05). According to the results, it can conclude that encapsulation of ca-salts increased protection of PUFA against ruminal biohydrogenation without worse effects on rumen parameters. Encapsulation with 10 % of wall material (weight basis) can be concluded as the best treatment according to chemical composition, fatty acid profiles, rumen biohydrogenation and oil release data.
   Keywords: encapsulation, Omega, 3, PUFA, Ruminal protection
  • Mohammadreza Bahrami, Iman Haj Khodadadi *, Hossein Ghasemi, Mahdi Khodaei Pages 523-531
   This experiment was conducted to evaluate the effect of thyme essential oil and capsulated form on performance, carcass traits yields, feed intake, blood metabolite, in broiler chicks. This experiment was conducted in a completely randomized design with 4 treatments, 4 replicates and 12 broiler chicks per each replicate. The experimental treatments was consist 1) basal diet 2)basal diet 200 ppm thyme essence 3) basal diet 200 ppm encapsulated thyme essence 4) basal diet 100ppm encapsulated thyme essence. Body weight, feed intake and feed conversion were measured at the end of each experimental period. 10d Body weight at was significantly differ between control and other treatments significantly (P
   Keywords: Blood metabolite, Broiler, encapsulation, Performance, thyme essence
  • Hossein Mohammadi, Seyed Abbas Rafat, Hossein Moradi Shahrbabak *, Jalil Shoja, Mohammad Hosein Moradi Pages 533-548
   Identification of selection targeted genomic regions is one of the main aims of biological research.The objective of this study was a genome-wide scan to identify the genomic regions that have been under artificial and natural selection in Zandi sheep breed. For this purpose, 96 animal of Zandi breed have been genotyped using the Illumina ovine SNP50 BeadChip. The intergrated hapl-type score (iHS) test was used to detect the selection sweep, due to linkage disequilibrium, associated with these signatures. The results revealed eleven genomic regions on 1 (two areas), 3, 6, 7,8, 9, 10, 17, 22 and 26 chromosomes. Bioinformatics analysis demonstrated that some of these genomic regions overlapped with reported genes that directly and indirectly influenced traits for adaptation to hot arid environments (DNAJB4, HSPA4L, MSRB3), immune response (IL23A, STAT6, LY96), body size and development (STAC3, LAP3), development of the skeletal system (SPP1, MEPE, IBSP) and energy and digestive metabolism (ATP5B, GLS2, CS). Finally, study of the reported QTL in these regions of the sheep genome showed that they overlapped with QTL of economically important traits such as carcass yield, growth and wool traits. However, it will be necessary to carry out more association and functional studies to demonstrate the implication of these genes.
   Keywords: Adaptation, genome scan, iHS test, selection signature detection
  • Elham Karimi, Arash Azarfar *, Ayoub Azizi Pages 549-558
   This study was conducted to investigate the effects of supplementing fattening lamb diet with various levels of commercial supplement Fortide C, produced from enzymatic hydrolysis of cottonseed meal as a source of small chain peptides, on in vitro gas production and fermentation parameters, nutrients digestibility and activity of rumen microbial enzymes in vitro using rumen liquor of sheep. Dietary treatments were control diet (without Fortide C) and supplementing control diet with Fortide C at the levels of 2.35, 4.70 and 7.70 g/kg of diet on dry matter basis. Results showed that at 16, 24 and 48 h of incubation, the highest and the lowest volume of gas production (GP) was observed in the diet containing the highest level of Fortide C and control diet, respectively (P 0.05). Activity of carboxymethyl cellulase and alpha-amylase increased as the level of Fortide C increased in the diet compared to the control diet (P
   Keywords: Digestibility, Enzyme activity, fermentation parameters, fortide C, gas production
  • Nasrin Mahdavirad, Morteza Chaji *, Mohammad Bojarpour, Mehdi Dehghan Banadaki Pages 559-571
   The aim of present experiment was to investigate the buffering capacity of some buffers or alkalizers, their effect on digestion and fermentation of high concentration diets. The concentration of 0, 0.5, 1, 1.5, 2 g in 100 ml from different buffers and alkalizing agents including: sodium bicarbonate, sodium sesquicarbonate, magnesium oxide, magnesium carbonate, sodium bentonite, zeolite and combined buffer (0.75% sodium bicarbonate 0.75% sodium sesquicarbonate) was used. The initial pH of the buffer solution, the amount of consumed hydrochloric acid for abrupt changes of pH to 5.2 or below it, and the final pH was registered. The lowest amount of the hydrochloric acid was consumed for solutions containing sodium bentonite, magnesium oxide, magnesium carbonate and control for suddently dropping their pH; and highest amount by sodium sesquicarbonate, combined buffer and sodium bicarbonate, respectively. The zeolite buffer also indicated a proper resistance to pH changes and did not have a significant difference with the combined buffer or sodium bicarbonate buffer. The treatments in gas production were included: control or basal diet without buffer, and amounts of 0.5 to 2% sodium bicarbonate, 0.5 to 2% sodium sesquicarbonate, 0.5% sodium bentonite, 2% magnesium carbonate, 1.5, 2 and 2.5% of zeolite and combined buffer, which were added to basal diet. The highest produced gas was in the sodium sesquicarbonate, sodium bicarbonate, combined buffers and zeolite. Therefore, sodium sesquicarbonate, combined buffers, sodium bicarbonate and zeolite had the best position respectively, which were evaluated as suitable buffers for using in diets containing high concentration ingredients for feeding the ruminant animals.
   Keywords: Buffer capacity, pH, sodium sesquicarbonate, sodium bicarbonate, zeolite
  • Khabat Kheirabadi, Jamal Fayazi *, Hedayatollah Roshanfekr, Rostam Abdollahi Arpanahi Pages 573-584
   In order to increase the accuracy of genomic best linear unbiased prediction method (GBLUP), bootstrap aggregating sampling (bagging) technique was applied. In this order a genome consisted of 10,000 bi-allelic single nucleotide polymorphism (SNP) over ten chromosomes, with 100 cM length each, was simulated. To generate linkage disequilibrium (LD) between SNPs and quantitative trait loci (QTL), random mating was simulated for 100 generations between 100 individuals (50 males and 50 females). Then in generation 101 (reference population) number of individuals increased to 1000 or 2000 and their phenotypes were also simulated. Then the marker effects were estimated in this population using GBLUP method or combined this method with bagging technique (BGBLUP). By using these regression coefficients and according to the genotype markers for juvenile individuals in generations 102 to 105, called validation population which had no phenotype, genomic breeding values were predicted. According to the finding of this research, the accuracies of genomic breeding values of GBLUP method were higher than those for BGBLUP (p > 0.05) and about the first testing set (102 generation) and regardless of QTL effects with a population of 1000 (or 2000) observations in the reference set, the range of GBLUP accuracy was 0.339±0.049 (0.412±0.042) for a trait with 0.05 heritability to 0.728±0.015 (0.783±0.015) for a trait with 0.65 heritability, whereas the accuracy of BGBLUP method were varied between 0.338±0.047 (0.411±0.042) to 0.725±0.016 (0.780±0.015).
   Keywords: Accuracy of evaluation, bagging technique, genomic selection
  • Vahid Arab-Firozjaie, Rostam Abdollahi Arpanahi *, Abdolreza Salehi Pages 585-592
   Social interaction among individuals can have important influences on the production and fitness traits in livestock population. Therefore, the aim of this study was to estimate variance components due to social effects for two production traits including egg weight and body weight in a commercial broiler chicken line. In this study 29,645 production records provided by Arian commercial broiler chicken line center of Iran from 2007 to 2016 were used. Data were analyzed with four different single-trait animal models including or excluding random genetic social and pen effects, using AI-REML algorithm. For each trait, the most appropriate model was chosen based on Akaike information criteria. Based on the most appropriate fitted models, direct heritability estimates ranged from 0.60±0.02 (egg weight) to 0.55±0.02 (body weight). Even though social genetic variance was small, it was significantly different from zero for body weight and egg weight. The variance due to random pen effect was significant for egg production traits. In general, social genetic and pen effects were important effects regardless of trait under study. Correlation between direct and social genetic effects was negative (-0.51) for egg weight and positive (0.27) for body weight. Overall, we concluded that social genetic and pen effects should be included in the statistical models for genetic evaluation of egg weight and body weight in broiler chicken.
   Keywords: Arian broiler line, Body Weight, egg weight, social interaction effects