فهرست مطالب

 • سال یک هزار و سیصد و نود و ششم شماره 3 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسلم قبادیان * صفحات 1-19
  هدف این تحقیق مقایسه اخلاق حرفه ای دبیران دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع مقایسه ای بود. جامعه آماری دبیران دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد به تعداد 1089نفر (756 نفر زن و 333 نفر مرد)بود.حجم نمونه مطابق با جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان محاسبه و 285 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی بود. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کارکنان جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (فروانی، فراوانی تجمعی، نمودار های ستونی) و آمار استنباطی (آزمون های کمولوگروف-اسمیرنوف و آزمون ناپارامتریک یومان-ویتنی) استفاده شد. نتایج آزمون یومان-ویتنی نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و ابعاد آن (مسئولیت پذیری، صداقت، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری جویی و رقابت طلبی، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی) در دبیران زن و مرد دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارتی می توان بیان نمود که دبیران زن و مرد دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد نگرش یکسانی نسبت اخلاق حرفه ای ومولفه های ان دارند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، دبیران، دوره دوم متوسطه
 • نرجس خاتون ذبیحی حصاری *، محمدرضا چاجی، علی زارع مقدم صفحات 20-35
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خردمندی با بهزیستی روان شناختی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان خوسف است و تعداد 317 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خردمندی آردلت، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف و پرسش نامه سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد بین خردمندی با سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روان شناختی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، مولفه های انعکاسی و عاطفی خردمندی پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی بودند و مولفه های شناختی و انعکاسی پیش بینی کننده سرزندگی تحصیلی بودند. بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که خردمندی به عنوان پیش بینی کننده ای قابل اعتماد برای بهزیستی روان شناختی و سرزندگی تحصیلی در بین دانش آموزان است و دانش آموزان خردمند از بهزیستی روان شناختی و سرزندگی تحصیلی بالاتری برخوردارند
  کلیدواژگان: خردمندی، بهزیستی روان شناختی، سرزندگی تحصیلی، دانش آموزان
 • آرش شهبازیان خونیق*، امید حسنی صفحات 36-50
  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش مولفه های اضطراب امتحان و نارسایی هیجانی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 96-95 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 355 نفر از آن ها با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه اضطراب امتحان فریدمن (1997)، مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو (1994) و سیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش (2002) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار 16 spss و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بین مولفه های اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود داشت (01/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از بین مولفه های اضطراب امتحان، مولفه خطای شناختی و از بین مولفه های نارسایی هیجانی، مولفه دشواری در شناسایی احساسات توانستند بخشی از واریانس نمرات فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کنند. با توجه به ارتباط نزدیک این سه مشخصه باهم در هرگونه برنامه ریزی برای پژوهش و اصلاح امور، لازم است این رابطه در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی، فرسودگی تحصیلی
 • آزاده مومنی، احمد خامسان*، میترا راستگومقدم، لیلا طالب زاده شوشتری صفحات 51-71
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی عمیق ادراک دانش آموزان از حمایت معلم و شناسایی ویژگی ها و کنش هایی که به ادراک بالاتر حمایت معلم منجر می گردند، انجام شد. پژوهش در چارچوب رویکرد پدیدارشناسی و با روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی یازدهم شهر تربت حیدریه بودند. با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس نمره ی مقیاس حمایت اجتماعی مالکی، دیمری و الیوت (2000)، 30 نفر از این دانش آموزان (15 نمره ی بالا و 15 نمره ی پایین) در گروه نمونه قرار گرفتند و داده ها با مصاحبه ی نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. بر مبنای یافته ها، دانش آموزان ویژگی های معلم حمایت کننده را در 9 طبقه ی «توانمندی در روابط انسانی»، «ویژگی های شخصیتی مناسب»، «نظارت و ارزشیابی مناسب»، «مهارت در تدریس»، «توانمندی در مدیریت کلاس»، «تعهد شغلی»، «راهنمایی و مشاوره دادن»، «توانمندی علمی» و «کمک به رشد همه جانبه ی دانش آموزان» مطرح نمودند و به ترتیب بر حمایت عاطفی، ابزاری، ارزیابانه و اطلاعاتی تاکید داشتند. نتایج نشان می دهند مهم ترین ویژگی معلمان حمایت کننده از دیدگاه دانش آموزان «توانمندی معلم در روابط انسانی» است. همچنین، برای افزایش ادراک دانش آموزان از حمایت معلم لازم است معلمان از ویژگی های دیگری همچون «روابط مقتدرانه، تشویق و تنبیه مناسب، آرامش داشتن، برگزاری آزمون هماهنگ، مشاوره ی اخلاقی و برگزاری کلاس تقویتی» نیز برخوردار باشند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی معلم، ادراک دانش آموز، تحلیل محتوای کیفی
 • مسعود صیامی *، شهلا رستمی، عاطفه سالاری صفحات 72-92
  هدف این پژوهش، ارائه ی یک مدل ساختاری برای نشان دادن روابط ساختاری بین میزان استفاده از تلفن همراه و درگیری تحصیلی با نقش میانجیگری توجه در دانشجویان دانشگاه بیرجند بود. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 95-1394 بودند. حجم کل جامعه آماری متشکل از 6637 نفر بود. نمونه ی این پژوهش 200 نفر از دانشجویان طبق حداقل حجم نمونه در مدل یابی بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامه ی اعتیاد به تلفن همراه جعفرزاده (1391)، پرسشنامه درگیری اسچوفیلی و همکاران (1996) و آزمون فراخنای اعداد معکوس وکسلر بود. داده ها با تحلیل مسیر آزمون شد. یافته ها نشان داد که افزایش میزان استفاده از تلفن همراه بر دامنه ی توجه دانشجویان تاثیر منفی دارد. به عبارتی دیگر میزان توجه و درگیری تحصیلی دانشجویان با افزایش میزان استفاده از تلفن همراه کاهش پیدا می کند. این یافته ها ضرورت توجه جدی مسئولین را به رواج روزافزون استفاده از تلفن همراه و پیامدهای منفی آن نشان می دهد. به نظر می رسد میزان استفاده از تلفن همراه می تواند پیش بینی کننده ی خوبی برای درگیری تحصیلی دانشجویان باشد.
  کلیدواژگان: تلفن همراه، درگیری تحصیلی، توجه (مجری مرکزی حافظه کاری)
 • حسین کارشکی *، طلیعه سعیدی، الهه حجازی صفحات 93-110
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کمک طلبی پژوهشی در بین دانشجویان دختر و پسر گروه های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در دو مقطع ارشد و دکتری انجام شد. تعداد کل جامعه آماری برابر با 8637 دانشجو (5644 دانشجوی ارشد و 2993 دانشجوی دکتری) بود. نمونه 425 نفری به روش سهمیه ای بر اساس مقطع تحصیلی، جنسیت و دانشکده انتخاب شد. بدین منظور ابتدا نسبت دانشجویان دختر و پسر مقطع دکتری و کارشناسی ارشد هر دانشکده در جامعه مشخص گردید و متناسب با این نسبت، تعداد مورد نیاز برای هر دانشکده در نمونه هم محاسبه شد. پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش کمک طلبی پژوهشی دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد بین دانشکده های مختلف از نظر مولفه های کمک طلبی پژوهشی تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین دانشجویان دختر در مولفه ی کمک طلبی انطباقی از میانگین دانشجویان پسر و میانگین دانشجویان پسر در مولفه ی اجتناب از کمک طلبی از میانگین دانشجویان دختر به طور معناداری بالاتر بود. میانگین دانشجویان کارشناسی ارشد در دو مولفه نیاز به کمک طلبی پژوهشی و اجتناب از کمک طلبی، از میانگین دانشجویان دکتری و میانگین دانشجویان دکتری در مولفه کمک طلبی انطباقی از میانگین دانشجویان کارشناسی ارشد بالاتر بود. در نهایت با توجه به اینکه وجود ضعف در مهارت های پژوهشی از جمله عوامل کاهنده و بازدارنده هم در انجام و هم در کاربست نتایج پژوهش و نامعتبر شدن یافته های پژوهش می گردد، تعهد حرفه ای حکم می کند که پژوهشگر در صورت احساس نیاز، از راهبرد کمک طلبی استفاده نماید.
  کلیدواژگان: کمک طلبی پژوهشی، مهارت پژوهش، دانشجویان
 • فرهاد بلاش، آیت سعادت طلب * صفحات 111-132
  در این مقاله سعی شده است نقش وجایگاه سواد اطلاعاتی به عنوان یک ضرورت در بکارگیری موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد. روش تحلیل محتوای کیفی متون منتخب برای پاسخ به نیازهای اطلاعاتی و استنباطی موضوع مورد استفاده واقع شده است.یافته ها و نتایج حاکی از آنند که تحولات نوین مستلزم تغییرات اساسی در رسالت ها وکارکردهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد. از آن جایی که تولید دانش و بستر سازی فضای دانشی از اهم رسالت های دانشگاه ها است. این امر نیازمند آگاهی و دسترسی به آخرین یافته های علمی در حوزه علوم و فناوری می باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات این فرایند را تسهیل نموده است. اما آن چه اساسی است توانمند ساختن کاربران آموزش عالی برای ورود به محیط های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که از این طریق مخاطبان آموزش عالی می توانند از اطلاعات موجود در چنین محیطی به طور موثر، کارا و خلاق استفاده نماید. این مهم امکان پذیر نیست مگر اینکه به نقش و جایگاه سواداطلاعاتی به عنوان یک ضرورت و مقوله اساسی برای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی نگریسته شود.
  کلیدواژگان: جامعه اطلاعاتی، سواد اطلاعاتی، آموزش عالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات
|
 • Moslem Ghobadiyan * Pages 1-19
  The purpose of this practical descriptive study was to explore the professional ethics of secondary school teachers in Khorramabad. The participants were 1089 secondary school teachers (756 women and 333 men). Based on the sampling table of Krejcie and Morgan (1970), the recommended sample was 285. Stratified random sampling technique was engaged. The required data were collected using standard questionnaire of professional ethics of employees. To analyze the data, descriptive statistics (frequency, cumulative frequency, columnar graphs) and inferential statistics (Kolmogorff-Smirnov test and non-parametric-human-Whitney test) were used. The results of the Yumann- Whitney test showed that between professional ethics and its dimensions (accountability, honesty, justice and fairness, loyalty, supremacy and competition, respect for others social values and norms) there is no significant difference between male and female teachers in secondary school in Khorramabad. In other words, it can be said that the male and female teachers of secondary school in Khoramabad have the same attitude toward professional ethics and its components.
  Keywords: Professional ethics, Teachers, Secondary school
 • Narjes Katon Zabihi Hesari *, Mohammad Reza Chaji, Ali Zare- Moghaddam Pages 20-35
  This study aims to investigate the relationship between wisdom and psychological well-being and academic buoyancy of students. This is a correlation study. The statistical population of this research includes all high school Secondary students of Khusf town, and 317 students were selected through cluster random sampling method. Research tools employed include Wisdom Scale of Ardelt, psychological well-being scale of Ryff and academic buoyancy of Dehqanizadeh and Hussein Chari. For analysis, Pearson correlation coefficient and regression analysis were adopted. Results showed that significant and positive relationship between wisdom and academic buoyancy and psychological well-being exist. The reflective and emotional components of wisdom predicted the level of psychological well-being, and cognitive and reflective components predicted the level of academic buoyancy. Thus, it can be concluded that wisdom is a reliable anticipator for academic buoyancy and psychological well-being between students, and wiser students have higher levels of academic buoyancy and psychological well-being.
  Keywords: wisdom, psychological well-being, academic buoyancy, students
 • Arash Shahbaziyankhonig *, Omid Hasani Pages 36-50
  The present study aimed to investigate the role of test anxiety components and alexithymia in the academic burnout of students. The method of this study was descriptive and correlational. The statistical population consisted of all male and female students studying at Azarbaijan Shahid Madani University in the 2016-2017 academic year that based on Krejcie and Morgan table, 355 students were selected by multistage cluster sampling method. Toronto Alexithymia Scale (Bagby et al, 1994), Test of anxiety (Friedman, 1997) and Maslach Burnout Inventory-Student Survey (Shaufeli et al, 2002) formed the basis for data gathering. Data were analyzed using software SPSS 16 and statistical tests Pearson correlation and multiple regression (stepwise). The results showed that there was a positive significant relationship between the components of test anxiety and alexithymia with academic burnout (P
  Keywords: test anxiety, alexithymia, academic burnout
 • Azadeh Momeni, Ahmad Khamesan *, Mitra Rastgoumoghadam, Leila Talebzadeh Shoshtari Pages 51-71
  The present study has been conducted to comprehensively investigate student's perceptions of teacher’s social support and characteristics and functions that lead to increased perception of teacher's social support. The study has been conducted with phenomenology approach by using qualitative content analysis. Statistical population included all female 11th graders in Torbat-e Heydariyeh. By purposeful sampling and based on Social Support Scale of Maleki, Demri & Elliott (2000), 30 students (15 high scores and 15 low score) were assigned to the sample group. A semi-structured interview was employed for data collection. Based on the findings, students suggested nine themes including “empowerment of human relations”, “appropriate personality traits”, “appropriate monitoring and evaluation”, “teaching skills”, “the ability of class management”, “job commitment”, “guiding and counseling”, “academic ability” and “contributions to the student's all-round development” with an emphasis on emotional, instrumental, evaluative, and informational support. Result shows the most important characteristics of the supportive teacher are “empowerment of human relations”. Also, to boost student's perceptions of teacher's social support, teachers need to have other features like “authoritative relationships”, “appropriate encouragement and punishment”, “to have peace of mind”, “conducting coordinated exams”, “ethical counseling” and “reinforcement classes”.
  Keywords: Teacher's social support, Student's perception, Qualitative content analysis
 • Masoud Siyami *, Shahla Rostami Pages 72-92
  This study was carried out to provide a structural model for illustrating the structural relationships between the amount of mobile phone usage and academic engagement with mediating role of attention in students at the University of Birjand. The statistical population of this study included all students studying at Birjand University in the academic year 2015-2016. Sample included 200 students from Birjand University who were selected using cluster sampling. The instruments used in this study were Jafarzadeh mobile phone addiction questionnaire (2012), Schofield et al engagement questionnaire (1996) and Wechsler inverse number test. Data was tested by path analysis. The findings showed that the amount of mobile phone usage, influences student's attention. In other words, the amount of student's academic attention and engagement decreases with increasing use of mobile phones. These findings show the need for serious attention from the authorities on the negative consequences of students’ mobile phone usage. It showed that the use of mobile phones to be a good predictor of student academic engagement.
  Keywords: Mobile phone, Attention (central executive of working memory), Academic engagement
 • Hossein Kareshki *, Talieh Saeidi, Elaheh Hejazi Pages 93-110
  This study aims to examine the situation of research help seeking among graduate students (students of master and Ph.D. candidates) at Ferdowsi University of Mashhad. The sample size was 425, selected by Quota sampling and based on educational level, gender and faculty. The 58 items questionnaire prepared and analyzed by the researchers was used to measure research help seeking. The results showed that there is a significant difference in score average of help seeking among different faculties. Average female students in the component of adaptive help seeking and average male students in component of avoidance of help seeking were significantly higher. Average graduate students in dimension of need for research help seeking and avoidance of help seeking and average Ph.D. students’ in component of adaptive help seeking were higher. Ultimately, since weakness in research skills is among the different factors in both the conduction and application of research findings and it would probably invalidate the findings, professional commitment would dictate that in case the need arises, the researcher would use the help-seeking strategy.
  Keywords: Research help seeking, research skills, Students
 • Farhad Balash Dr, Ayat Saadattalab Dr * Pages 111-132
  The present study is an attempt to examine the role of information literacy as a prerequisite for the effective application of ICT. Qualitative content analysis was used as the methodology to answer the main question of the study. The findings and results show that there is a need to have fundamental changes in missions and functions of Universities and institutes of higher education. Since one of the basic missions of Universities is to produce knowledge and lay the groundwork for knowledge environments, awareness of and access to the latest scientific findings in areas of science and technology is necessary. ICT has paved the way of this process. But what is essential is to enable the users of higher education easier access to ICT based environment. This way the audience of higher education can use the information in such environments in an effective, efficient, and creative way. This will be impossible unless we consider the role and status of information literacy as a necessity and basic issue for the application of ICT in higher education.
  Keywords: Society Information, Information Literacy, higher education, Information, communication