فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهره صابونچی، جعفر جوان *، حمید شایان، امیدعلی خوارزمی صفحات 1-22
  این نوشتار تلاش دارد در تحلیل چالش های توسعه ی فضاهای روستایی ایران از شاکله ی نظری تریالکتیک تولید فضای بهره جسته و درنهایت آن را با روش آینده پژوهی پیوند زند. به واقع درک فضای روستایی با کاربست شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور در سه گانه ای از کنش های فضای مادی، بازنمود فضا و فضاهای بازنمود (بازتاب دهنده ی فرم های مکانی، جریان های بیرونی، کنش های عقلانی [دانش، قدرت] و تجربیات زیسته) قادر به تجویز و پیش بینی الگوهای نوظهور برای آینده ی روستا خواهد بود. تحلیل مولفه های نظریه ی تولید فضای لوفور و تامل بر چگونگی تاثیر و تاثرات آن ها در فضای سرزمینی ایران در پس گفتمان های تاریخی با تاکید بر شهرها به واقع بیانگر ازیادرفتگی فضاهای روستایی می باشند. اکنون آینده ی فضاهای روستایی ایران بیش تر از پیش با مسائل پیچیده و بغرنج مواجه است. فارغ از گرایشات مسئله محور به چالش های توسعه ی روستایی می توان گفت فضاهای روستایی تحت تاثیر تغییرات عمیق و دگرگونی های گسترده در بستر زمانی و مکانی سرزمینی ایران، تحولاتی را در ترکیب اجتماعی و فیزیکی فضایی خود تجربه کنند. بی شک دامنه و تاثیر و برد این تحولات منوط به آینده خواهد بود. آینده ای که به گونه ای فزاینده غیرمطمئن، مقاوم در برابر کشف و آشکار شدن و مبهم به نظر می رسد؛ از همین رو روش آینده پژوهی از میان آینده های ممکن به جستجوی آینده های محتمل برمی خیزد تا برای تحقق مطلوب آن ها بسترسازی نماید. هرچند در رویکرد آینده پژوهی روش های گوناگون می تواند به کار گرفته شود، اما در این پژوهش از روش سناریونویسی استفاده شده و با به کار گرفتن آن می توان سناریوهای واقع گرا و محتمل آینده توسعه ی روستایی را تدوین نمود.
  کلیدواژگان: تریالکتیک تولید فضا، چالش های توسعه فضاهای روستایی، آینده پژوهی، ایران
 • نعمت مال امیری، سید رضا حسین زاده *، رویا خسروشاه آبادی صفحات 23-35
  این تحقیق به ارزیابی نظریه عدم تغییرات مکانی ریگزارها می پردازد. براین اساس ریگزارهای کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست در طول 43 سال و تکنیک های سنجش از دوری مورد ارزیابی تغییرات مکانی قرار گرفتند. در این پژوهش نتایج روشن ساخت که ریگ ها به صورت تثبیت شده می باشند به طوری که ریگزار ها در سال مبدا (1973) وسعتی بیش از 35906 کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده اند و سپس در سال 2016 نیز به همین اندازه وسعت داشته اند( 35173.5 کیلومتر مربع). با استفاده از تجزیه و تحلیل آمار بادها و ترسیم گلباد ایستگاه های پیرامونی ریگزار ها روشن گردید که بیشتر ریگزارها تحت تاثیر بادهای محلی چند جهته قرار دارند و وجود تپه های ماسه ای مرکب نتیجه همین امر است. همچنین تغییرات لبه های ریگ نیز با رویهم گذاری تصاویر ماهواری بررسی گردید که بر این اساس نیز لبه دارای تغییرات محسوسی نبوده و در برخی از موارد لبه ها به وسیله انسان دستکاری شده است علاوه بر این تحلیل نتایج آشکار کرد که 68% ریگ ها بر روی پهنه های کویری توسعه یافته اند که به دلیل افزایش خشکی محیطی می تواند باعث تغییر در ریگ ها گردد.. همچنین نتایج این پژوهش روشن ساخت که طرح هایی که مبتنی بر تثبیت ریگزارهای بزرگ صورت می پذیرد کارآیی لازم را نداشته زیرا به طور طبیعی ریگزارها در موقعیت مکانی خود تثبیت شده می باشند. با توجه به این نتایج برای جلوگیری از بروز خسارت های مربوط به تپه های ماسه ای باید به پیرامون ریگزارها توجه شود یعنی مناطقی که مسیر جابه جایی تپه های ماسه ای می باشند چون در مسیر حمل از مبدا به مقصد یا همان ریگزارها ، عوارض ماسه ای فعال مانند برخان ها اکثر خسارات را به بار می آورند.
  کلیدواژگان: ریگ زارها، تپه های ماسه ای، تغییرات مکانی، سنجش از دور
 • شیرین صباغی آبکوه، محمد رحیم رهنما *، برات علی خاکپور صفحات 36-52
  هدف پژوهش، بررسی پایداری مشهد بر پایه ی توسعه ی کریدوری و حمل ونقل محور مبتنی بر ریل است. روش تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، میدانی و پایگاه داده GIS استفاده شده است. جامعه ی آماری، جمعیت ساکن در شعاع 800 متری چهار ایستگاه قطار شهری استند که 319 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. شاخص های پژوهش عبارت اند از: درجه ی اختلاط کاربری، تراکم جمعیت، نرخ رشد جمعیت، دسترسی به ایستگاه های ترانزیت، الگوی سفر کاری و اثرات زیست محیطی حمل ونقل. نتایج نشان می دهد در بیش تر محدوده های ایستگاه ها، غلبه با درجه ی اختلاط کاربری متوسط است و تراکم جمعیتی با حد مطلوب پایداری فاصله ی زیادی دارد. هم چنین، بیش از 60 % سفرهای کاری به خارج از محدوده ی سکونت صورت می گیرد و باعث استفاده از وسایل نقلیه ی موتوری (به ویژه اتومبیل، اتوبوس و تاکسی) می شود. بررسی های نشان می دهد که سرانه ی کل تولید کربن 0011/0 تن و سرانه ی کل جاپای اکولوژیک این بخش 89/5 مترمربع است و کم ترین سهم آن متعلق به قطار شهری (0026/0 مترمربع) است. بر اساس آثار تسلط الگوی شهر ماشینی در مشهد، بازساخت زمین و حمل ونقل بر پایه ی الگوی توسعه ی کریدوری و حمل ونقل محور مبتنی بر ریل، می تواند گام مهمی جهت دست یابی به توسعه ی پایدار و بهبود کیفیت محیط شهری باشد.
  کلیدواژگان: پایداری شهری، توسعه ی کریدوری و حمل ونقل محور، مشهد
 • علیرضا حمیدیان، اسماعیل نصرآبادی *، حسین قدرتی صفحات 53-62
  این پژوهش، آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سد کوچک خاکی روستای کمیز در بخش داورزن شهرستان سبزوار را بررسی می کند. احداث این نوع از سدها ضمن جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش انتقال رسوبات به پشت سدهای بزرگ، کاهش خسارات وقوع سیلاب از اهمیت زیادی در تثبیت جمعیت، افزایش درآمد روستاها و تحقق عدالت اجتماعی برخوردار بوده و در ضمن با وضعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران نیز سنخیت دارد. بنابراین در این پژوهش، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سد خاکی کمیز با تاکید بر رضایتمندی روستائیان بهره بردار به عنوان یکی از نمونه های این نوع از سدها مورد مطالعه قرار گرفت. روش بررسی پیمایشی است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، پاسخ به 34 سوال 146 پرسش نامه کامل و بدون خدشه استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل نشان می دهد که رضایت مندی پاسخ گویان از احداث سد در سطح متوسط به بالا است. هم چنین رابطه ی معنی دار و مثبتی بین میزان درآمد، تحصیلات و وسایل نقلیه ی پاسخ گو با میزان رضایت مندی از احداث سد وجود دارد؛ اما رابطه ی معنی داری بین میزان بازده محصول در هکتار و میزان آب مورد استفاده ی فرد از سد با رضایت مندی او وجود ندارد. به طورکلی این مطالعه نشان می-دهد که ایجاد این سد کوچک که ربع قرن قدمت دارد، مجموعا اسباب افزایش درآمد و رونق کشاورزی و گسترش سطح زیرکشت آبی اراضی روستا را فراهم آورده است؛ اما نتوانسته در روند مهاجرت روستاییان از روستا تغییر محسوسی ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: روستا، سد کمیز، رضایت مندی، مهاجرت، سبزوار
 • حسین رحیمی * صفحات 63-84
  شهر سبزوار در گذشته ای نه چندان دور منبع تامین آب کشاورزی و شرب شهری از قنات ها حاصل می شده است.. در محدوده شهر سبزوار 12 رشته قنات وجود دارد که از این تعداد 10 رشته در بافت مرکزی شهر قرارگرفته است. در چند دهه اخیر با گسترش شهرنشینی، حفر چاه های عمیق جهت تامین آب شرب و تداوم خشک سالی ها به مرور زمان اکثر این قنات ها خشک و بایر شده اند. دردهه 1370 شهر سبزوار با توسعه بی رویه شهرنشینی مواجه می شود، در این زمان شرکت آب و فاضلاب با ایجاد سیستم شبکه فاضلاب برخی از این قنات ها را مسدود و از طرفی برخی از ساکنین از این مجاری قنات ها بجای شبکه فاضلاب استفاده کردند. با توجه به عمق قنات ها و جنس زمین در برخی از مناطق شهر که غیرقابل نفوذ است، آب در لایه های زیرین تجمع یافته و منجر به بالا آمدن سطح آب از 18 متر در دهه 1350 به 4 متر در حال حاضر شده است. در این پژوهش، خطر نشست زمین در شهر سبزوار مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، با استفاده از نقشه های توپوگرافی 50000 :1، موقعیت رشته و میل قنات ها شناسایی گردیده است، سپس با استفاده از نقشه طرح جامع شهر سبزوار با مقیاس 1:10000 مصوبه سال 1389 به بررسی کاربری های موجود در سطح شهر و انطباق آن با نقشه مسیر قنات ها پرداخته و نهایتا با استفاده از نرم افزار ArcGISلایه های هر کاربری با یک حریم 15 متر در مسیر قنات ها ترسیم و نقشه پهنه بندی خطر قنات ها تهیه گردیده است. نتایج تحقیقات نشان می دهد 85 درصد از بافت مرکزی شهر در معرض خطر ریزش قنات ها قرار دارد. در این رابطه، بیشترین کاربری در معرض خطر کاربری مسکونی با 7/54 درصد و سپس کاربری ارتباطی با 25 درصد در مسیر خطر مستقیم نشست قنات ها واقع شده اند، استفاده از این کاربری ها تقریبا 24 ساعته می باشد که بر میزان و شدت خطر می افزاید.
  کلیدواژگان: سبزوار، نشست، ریزش قنات، متروکه
 • علیرضا کربلایی درئی *، زهرا حجازی زاده صفحات 85-103
  طراحی اقلیمی روشی مناسب جهت ایجاد مکان یابی انواع سازه ها و ایمن سازی در ایجاد شرایط آسایش انسان توام با کاهش همه جانبه ی هزینه ی انرژی در انواع آب وهوا بوده و حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، بررسی بهینه سازی جهت استقرار ساختمان در شهر کاشان است. این شهر در غالب ایام سال، گرم و خشک است و ضرورت دارد با تعیین بهترین جهت برای ساختمان از تابش مناسب آفتاب در مواقع گرم و هم چنین در مواقع سرد از بیش ترین تابش آفتاب استفاده شود. در این پژوهش، مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم ساختمان به صورت نظری و واقعی با روش محاسباتی قانون کسینوس (استیون سون) صورت پذیرفته است. برای تفکیک دوره ی گرم و سرد سال با استفاده از دمای ساعتی از روش اربز (Erbs) بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد ایده آل ترین جهت برای نمای اصلی ساختمان های یک طرفه جهتی است که در مواقع گرم، کم ترین انرژی و در مواقع سرد، بیش ترین انرژی را دریافت می نماید. بر این اساس، در جهت 180 درجه یا جنوب با دریافت 53.6 درصد از انرژی دریافتی در مواقع سرد و دریافت 41.7 درصد از کل انرژی در مواقع گرم جهت مناسبی به نظر می رسد. جهت مناسب برای ساختمان های دوطرفه مربوط به جهت شمال – جنوب است؛ زیرا در مواقع گرم سال 41.7 درصد از انرژی دریافتی حاصل و در مواقع سرد سال مقدار 53.5 درصد از انرژی را دریافت می دارد. بهترین جهت مناسب برای ساختمان های چهار طرفه مخصوصا مجموعه های آپارتمانی جهت 60+،120-،150+ و 30- است؛ زیرا در مواقع گرم مقدار 52.8 درصد و در مواقع سرد 38.4 درصد انرژی دریافت می کند.
  کلیدواژگان: جهت ساختمان، قانون کسینوس، انرژی خورشیدی، کاشان
 • رضا قضاوی * صفحات 104-113
  با افزایش جمعیت و کاهش سرانه ی آب شیرین در دسترس، جمع آوری و استفاده از رواناب های به عنوان یک منبع تامین آب مطمئن و مناسب خصوصا جهت توسعه ی ی فضای سبز شهری و به عنوان منبع غیر آشامیدنی موردتوجه مدیران شهری قرار گرفته است. ولی وجود منابع آلاینده ی غیرنقطه ای در مناطق شهری به عنوان چالش اصلی در جمع آوری و استفاده ی مجدد از رواناب ها مطرح است. در این تحقیق، به بررسی رابطه ی کیفیت رواناب های شهری با خصوصیات بارش و دبی در یکی از زیرحوضه های شهری استان تهران پرداخته شده است. جهت انجام این مطالعه، بر اساس آمار بارش و پارامترهای کیفی رواناب اندازه گیری شده در خروجی حوضه ی شهری مقصود بیگ تهران و هم چنین نمونه گیری لحظه ای انجام شده از رواناب خروجی آن در تعداد 25 رخداد بارندگی، به بررسی رابطه ی کیفیت رواناب با خصوصیات بارش در مقیاس های سالانه، فصلی و تک بارش پرداخته شد. سپس، رابطه ی بین خصوصیات بارش و دبی با فاکتورهای کیفی آب، با استفاده از روش های آماری پیرسون و آنالیز تجزیه واریانس یک طرفه موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورکلی میزان املاح محلول در رواناب ها با افزایش میزان بارش کاهش میابد، و بین بارش و میزان هدایت الکتریکی و میزان املاح محلول رابطه ی معکوس معنی داری وجود دارد(P<0،05). در میان خصوصیات بارش، شدت بارش بیش ترین تاثیر را در تغییر فاکتورهای کیفی رواناب داشته است (با میزان ضریب همبستگی 0/56، 0/68 بین میزان بارش با هدایت الکتریکی و میزان املاح محلول). از لحاظ زمانی، بیش ترین تغییرات در مقیاس فصلی، در فصول بهار و زمستان است و از لحاظ تک بارش ها بیش ترین املاح در بارش های زیر 10 میلی متر مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: رواناب شهری، بارش، کیفیت رواناب، ضریب همبستگی پیرسون
|
 • Zohre Saboonchi, Jafar Javan *, Hamid Shayan, Omidali Kharazmi Pages 1-22
  This article attempts to analysis the development challenges in Iran’s rural spaces. This is based on production of space Trialectic theory and at the end this is linked with future studies. In order to understand rural spaces, we have to use Lefebvre Trialectic concept of shape which explains three “moments”, Special practice, Representation of space and Space of representation. (spatial form, outer flows, rational actions and lived experiences reflected). These moments are able to approve and predict the newlyrepresented patterns in rurals. Analysing components of Lefebvre production of space theory and thinking of how they impact on rural spaces are already stated in discourses (urban emphasized). This is evident enough that rural spaces are abandoned in Iran. However now, the future of rural spaces are dealing with difficult problems more than ever. Although we have approached so many problems in rural development challenges, we can normally say that rural spaces are effected by profound changes (according to compress space and time), which have created a numerous achievement in social combination and physical-spatial. Undoubtedly, this are all related to the future, in which increases insecurity and resists discovery and appearance. Therefore, future studies method have caused a great possibility to create a desired access. In spite of having a wide variety of methods, but a certain one named “Scenario method” is used. By getting benefits of that, realistic and possible ones are formulated.
  Keywords: Production of space Trialectic, The challenges of rural spaces development, Future studies, Iran
 • Nemat Malamiri -, Reza Hossenzadeh Syed *, Roya Khosroshahabadi Pages 23-35
  The aim of this paper is assessing the theory of the erg stabilization in space and area. Accordingly, the study areas concluded all of the Ergs in Iran which have been evaluated using Landsat satellite images and remote sensing techniques. We have compared the area and borders of ergs for duration of 1973 to 2016.the results show that Ergs did not have any significant displacement during the study period. They are stabilized, with an area of over 35906 square kilometers in 1973 and so they have retained in their initial dimensions for 2016 (35173.5 km2).based on our analysis, the formation and transformation of Ergs are controlled by local winds which they mostly are the prevailing phenomena during the warm seasons . There are no local winds in the winters and ERGS spend a colder, wetter and quiescence duration. However the ergs not only have been stable during the study period but also our results revealed an expansion in salt land and playa surfaces around the ergs from 1973 to 2016. In addition, We found out no significant changes in the morphology of the edges Ergs. The study of subtraction of 19 large Ergs in Iran specified that more than 68% of Ergs spread on wet salt land and dry desert surfaces, 11% on the platform masses (Rige Lut and Gen), and 21% on other areas such as alluvial plains. Also results show that for preventing damage to the sand dunes dynamic, it is necessary to control the active Barchan in the transport routes.
  Keywords: ERG, Sand dunes, Spatial variations, remote sensing
 • Shirin Sabaghi Abkooh, Rahim Rahnama Mohammad *, Ali Khakpour Baraat Pages 36-52
  The aim of study is to survey the sustainability of Mashhad based on the Corridor and Transit–Oriented, Rail-Centered development approach. The research method is descriptive-analytical, to collect the data has been used library and field studies and available databases in GIS. The intended statistical population are those who are living within eight-hundred-meter radius of four areas around light-rail stations that 319 people was selected as sample. The research Indicators include: Mixed land use degree, population density and growth rate, access to transit stations, commute patterns, and environmental effects of transportation. The results indicates in most station areas, the conquest is with average mixed land use and population density has far distance with desired sustainability. Also, over 60 percent of business trips are taken just outside of living area and cause using the motorized vehicles (especially car, bus and Taxi). Studies show that the total per capita of carbo production is 0.0011 ton and in this district, total per capita of ecological footprint is 5.89 and its minimum is related to light rail (0.0026 square meter). According dominate the auto-oriented city pattern in Mashhad, redevelopment of land and transport based on the Corridor and Transit–Oriented, Rail-Centered development pattern can be an important step towards achieving sustainable development and improving the urban environment quality.
  Keywords: Urban Sustainability, Corridor, Transit–Oriented Development, Mashhad
 • Alireza Hamidian, Esmaeil Nasrabadi *, Hossein Ghodrati Pages 53-62
  Socio-economic impacts of small damsthatCompliance with economic geography geographical, climatic and economic rural complianceless attention has been programmed and researchers.This paper investigates the social and economic consequences of the Kamiz dam in a rural area of Sabzevar city. For this through a survey and using questionnaire,the answer to question 34 complete and 146 questionnaire a sample of inhabitants Kamiz village was interviewed randomly. Findings show that respondents, satisfaction with the dam establishment is higher than average. Furthermore there are significant and positive relationships between income, education and number of vehicles of respondents with dependent variable- satisfaction with dam establishment. However there is no significant relationship between productivity per hectare as well as amount of dam water used by respondent with satisfaction variable. In sum this study shows that the dam has increased the income of residents, developed agriculture of village but has not declined the process of migration from the village.
  Keywords: Village, Kamiz dam, Satisfaction, Migration, Sabzevar
 • Hossein Rahimi * Pages 63-84
  Sabzevar city has a dry and cold climate and hot summers. Not a long time ago, in this city, the agricultural and drinkable water was gained from aqueducts. Aqueduct is one of the oldest and the most economic ways of the extraction of ground water in Iran. Within the city limits, there are 12 aqueducts named: Afzal-Abaad, Haaj-Abbas, Fath-Abaad, Haaj-Molla, Jafar-Abaad, Neqabashk, Saaleh-Abaad, Sanjar-Abaad, AAqasi, Kolah-Farangi, Amid-Abbad and Qasbeh, from which 8 aqueducts are located in the central and historic area of the city. In the last decades, urban development, drilling deep wells to provide drinkable water and continued droughts, little by little have made these aqueducts dried and arid.
  In the 1370's due to physical development of the city and creating new neighborhoods to the old texture of the city, creating sewage network system, the Water and Sewage Company blocked some of these aqueducts, but on the other hand, also some of the citizens used these aqueducts instead of the sewage network. Nowadays, regarding the depth of the aqueducts and the soil type which is impenetrable in some areas of the city, water is gathered in the deep layers of earth and has caused the water lever to increase from 18m in the 1350's t 4 m at the present. This situation has made some problems for urban development and urban planning, considering population increase and the need to construct modern and high buildings. This issue especially in deep drillings and high densities, has increased the imposed load on the abandoned aqueducts beneath the city and subsequently causing and sometimes fatalities.
  In the present study, it's tried to investigate the danger of land subsidence in Sabzevar city especially in the central and old areas of the city. For doing this, using 1:50000 Topographic maps of the mapping organization, the position of string and cylinder of the aqueducts are determined, then using the master plan of the city with the scale of 1:10000 approved in 1389, different urban land use of the city and its conformity to the map of the aqueduct routs are investigated. Finally using ARCGIS software layers of each land use with a 15 m sanctuary on the aqueduct routs and arena map of the aqueduct risks are provided.
  Keywords: Sabzevar, aqueduct, aqueduct splashing
 • Ali Reza Karbalaee Doree *, Zahra Hejazi Zadeh Pages 85-103
  Climatic design a suitable method to create location a variety of structures and immunization. Human comfort conditions combined with the reduction in overall energy cost and it is important in all kinds of weather. The aim of this study is optimized for building deployment in Kashan city.The city most days of the year, is hot and dry and it is necessary to determine the best direction to protect the building from the sun in hot times and also Cold when the sun was enjoyed. In this study, the amount of solar energy that falls on the vertical surfaces of buildings as real and theoretical with computational methods law of cosines (Stevenson) have been. For separation of cold and warm periods using hourly temperature of Arbz (Erbs) is used. The results showed that the most ideal way for the main facade of the building in the direction that the minimum energy when heating and when cooling is the most energy intake. Accordingly, the direction of 180 degrees or south to get 56.2 percent of the calories in cold cases and received 43.8 percent of the total heating energy in an appropriate direction to appear. Suitable direction double-sided buildings On the north - south. Because when warm 43.7% of the energy it receives and also in cold cases The greatest amount of energy received 56.21 percent. Best direction of a four sided suitable for buildings, especially apartment complexes and -30 direction and -120 and is 150. Because when the heating value of 57.90% and 42.10% of the energy received in the cold cases.
  Keywords: direction building, the law of cosines, solar energy, Kashan
 • Reza Ghazavi * Pages 104-113
  With decreasing of fresh water availability via population growth, collection and re-use of urban runoff as a non-drinking water source was suggested for the development of the cities located in dry area. But, non-point polluting sources in urban areas should affect the quality of urban runoff . A direct relationship was observed between rainfall characteristics and the amount of contaminants in urban runoff. Primary runoff contain the greatest amount of the pollution. Disposal of primary runoff (first flash) according to rainfall condition can significantly mitigate urban runoff pollutions problems. In this study, the relationship between rainfall characteristics and discharge with urban runoff quality was investigated in an urban area. For this propose, 9 factors of water quality was investigate annually, seasonally and also for 25 individual rainfalls event. Statistical relationship between rainfall characteristics and urban runoff quality parameters was analyzed via Pearson analysis method. According to results, total dissolved solid (TDS) of runoff deceased with increasing of rainfall. A significant relationship was observed between rainfall intensity, EC and TDS of runoff (R2 = 0.56, and 0.68 respectively), while an inverse relationship was observed between rainfall duration and runoff quality (R2 = -0.543). The most seasonally change in groundwater was happened in the spring and winter.
  Keywords: Urban runoff, Rainfall characteristics, Discharge, Urban runoff quality