فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 74، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا طاهرگورابی*، سید ولی حسینی صفحات 1-9
  ماهی به دلیل دارابودن مواد مغذی ارزشمند، یک جزء مهم غذایی است. ماهی علاوه بر پروتئین با کیفیت بالا و مواد مغذی موجود، منبع اصلی اسیدهای چرب امگا 3 است که در روغن ماهی چرب یافت می شوند. مطالعات پزشکی اهمیت مواد مغذی در ماهی و روغن ماهی را در تغذیه طبیعی برای رشد، نمو و حفظ سلامتی آشکار نموده است. علاوه بر این مطالعات نشان داده است که ماهی و روغن ماهی، خطر ابتلا به بیماری های مزمن (مانند بیماری های قلبی- عروقی، متابولیکی و التهابی) را کاهش می دهد و ممکن است در درمان بیماری مفید باشد. این مقاله بررسی مختصری از اطلاعات جاری در این موضوعات را مرور می کند.
  کلیدواژگان: ماهی، پروتئین، اسیدهای چرب امگا 3، سلامتی انسان
 • محدثه عیدی کاخکی، محمداسماعیل افضل پور، ناهید قنبرزاده *، علی نجفی سمنانی صفحات 10-20
  زمینه و هدف
  دیسمنوره یا قاعدگی دردناک از متداول ترین شکایات زنان به شمار می آید. با توجه به تاثیر بتا-اندورفین بر تقلیل درد قاعدگی، هدف تحقیق حاضر، بررسی تغییرات بتا- اندورفین و شدت درد دیسمنوره اولیه متعاقب تمرینات هوازی و مصرف زیره سبز در دختران غیر ورزشکار بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 26 دختر مبتلا به دیسمنوره متوسط تا شدید، در دو گروه A و B تقسیم شدند. گروه A ، 3 روز اول قاعدگی، کپسول زیره سبز و گروه B کپسول دارونما مصرف کرد. از روز چهارم، هر دو گروه در 4 هفته تمرین ایروبیک شرکت کرده و با شروع دوره بعدی، تمرینات متوقف و کپسول ها بین دو گروه جابه جا شد. اندازه گیری بتا- اندورفین در روز 3 قاعدگی اول و بعدی و اندازه گیری شدت درد قبل و بعد از هر مداخله انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون t تست دو نمونه ای وابسته و مستقل و آزمون همبستگی پیرسون، استفاده شد.
  یافته ها
  تمرینات ایروبیک به تنهایی و همراه با زیره سبز، موجب افزایش معنی دار بتا- اندورفین (0/003= P، 0/009= P) و کاهش معنی دار شدت درد (0/009= P، 0/04= P) شد؛ اما تغییر معنی داری پس از مصرف زیره سبز مشاهده نگردید (0/6= P، 0/9= P).
  نتیجه گیری
  اجرای تمرین ایروبیک موجب ترشح بتا-اندورفین شده و احتمالا از همین طریق، بر کاهش شدت درد قاعدگی موثر است؛ اما زیره سبز بر بتا- اندورفین و شدت درد تاثیر معنی داری نداشت و احتمالا از طریق ساز و کاری مستقل از ترشح بتا- اندورفین، موجب کاهش درد قاعدگی می شود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، زیره سبز، بتا، اندورفین، درد، دیسمنوره اولیه
 • حمیده پیرامی، علی خوانین *، زهره مظاهری، فرشاد ندری صفحات 21-30
  زمینه و هدف
  تاکنون مطالعات اندکی به بررسی تاثیر صدا بر ظرفیت باروری پرداخته اند؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین اثر حفاظتی عصاره دارچین بر تغییرات بافت بیضه و ظرفیت باروری موش صحرایی نر مواجهه یافته با صدا انجام شد.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 40 رت نر به طور تصادفی به 5 گروه شامل گروه های: کنترل (گروه 1)، شاهد (گروه 2)، دریافت کننده دارچین (گروه 3)، مواجهه یافته با صدا (گروه 4) و گروه دریافت کننده دارچین و مواجهه یافته با صدا به طور همزمان (گروه 5)، تقسیم شدند. رت های دو گروه 3 و 5، دوز mg/kg75 عصاره دارچین را از طریق گاواژ دریافت کردند و رت های گروه های 4 و 5 در بازه زمانی ساعت 7-23 در معرض صدای 100 دسی بل با گستره فرکانسی 5700-700 هرتز قرار گرفتند. پس از 50 شب، هر رت نر با 3 رت ماده در یک قفس قرار گرفتند. در ادامه بافت بیضه رت های نر برای بررسی هیستوپاتولوژیک استخراج شد. هر کدام از رت های حامله، تا پایان دوره بارداری نگهداری و پس از زایمان متغیرهای ظرفیت باروری، تعداد کل موالید، موالید زنده، جنسیت و وزن با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 21) تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  تعداد فرزندان زنده و وزن آنها در گروه 4 در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت (0/05>P). بین وزن نوزادان در دو گروه 4 و 5، اختلاف معنی داری به دست آمد (0/05>P). یافته های بافت شناسی، تغییرات محسوسی را در گروه 4 نسبت به گروه کنترل نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که دوز mg/kg75 عصاره دارچین می تواند تا حدودی اثرات تخریبی صدا بر بافت بیضه را در فرکانس انتخابی بهبود ببخشد. بنابراین پیشنهاد می گردد، مطالعات بیشتری درباره اثربخشی دارچین بر ظرفیت باروری در نمونه انسانی و حیوانی مواجهه یافته با صدا صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: ظرفیت باروری، صدا، بافت بیضه، آنتیاکسیدان، دارچین
 • محمدرضا نصیری *، شاهرخ قوتی، سید ضیاءالدین میرحسینی، علی جوادمنش، مرتضی مهدوی، آرش علیپور، معصومه وکیلی ازغندی صفحات 31-41
  زمینه و هدف
  توالی های کوتاه تکراری(Short tandem repeat; STR)، بخش های حفاظت شده در ژنوم انسان هستند که در بین افراد مختلف، پلی مورفیسم بالایی را نشان می دهند. امروزه نشانگرهای مبتنی بر این جایگاه ها به عنوان ابزار اصلی تعیین هویت در دنیا مطرح می باشند. با توجه به متفاوت بودن فراوانی آللی این جایگاه ها در جمعیت های مختلف، به منظور استفاده از آنها باید نسبت به بررسی پارامترهای ژنتیکی آنها در هر جمعیت اقدام نمود. هدف از این مطالعه، بهینه سازی روش آزمایشگاهی برای استفاده از 10جایگاه STR اتوزومی (TPOX، vWA، D7S820، D8S1179، D13S317، D16S539، D18S51، D5S818، THO1، D21S311) و همچنین بررسی پارامترهای ژنتیکی این جایگاه ها و کارآیی آنها در زمینه تشخیص هویت در اقوام کرد و عرب ایران بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، نمونه های تصادفی خون از 93 فرد عرب و 94 فرد کرد تهیه و پس از استخراج DNA، ده جایگاه اتوزومی با استفاده از واکنش PCR تکثیر شدند. سپس به منظور تعیین ژنوتیپ هر فرد در هر جایگاه از الکتروفورز ژل آکریل آمید استفاده شد.
  یافته ها
  جایگاه D13S317 در هر دو جمعیت حتی پس از اعمال تصحیح Bonferroni از تعادل هاردی-واینبرگ انحراف داشت. پس از این جایگاه، بیشترین هتروزیگوسیته مشاهده شده در جمعیت کرد 94درصد مربوط به جایگاه D21S311 و 84درصد در جمعیت عرب برای جایگاه های THO1، vWA و D5S818 بود. کمترین هتروزیگوسیته مشاهده شده به ترتیب 71درصد و 72درصد مربوط به جایگاه TPOX در جمعیت های کرد و عرب بود. بررسی شاخص های ژنتیک پزشکی قانونی (PI، PE، PD & PIC) نشان دادند که به جز جایگاه D13S317 باقی 9 جایگاه ژنی ارزیابی شده، دارای مشخصات خوبی برای استفاده در انگشت نگاری ژنتیکی در جمعیت های کرد و عرب بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش ضرورت بررسی خصوصیات ژنتیکی قانونی قوم های مختلف ساکن نقاط مختلف جغرافیایی ایران به منظور انتخاب مجموعه داده مناسب برای محاسبه پارامترهای ژنتیک قانونی، نه تنها در داخل هر قوم بلکه بین آنها را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: انگشت نگاری ژنتیکی، بررسی فراوانی آللی، تشخیص هویت، نشانگر STR، قوم کرد و عرب، ژنتیک پزشکی قانونی
 • محمود برفی، محمدرضا میری*، عباسعلی رمضانی، انسیه نوروزی صفحات 42-51
  زمینه و هدف
  مصرف سیگار یک رفتار پیچیده آموخته شده است و برنامه های آموزشی با فراهم ساختن دانش و آگاهی لازم نقش مهمی در توانا ساختن افراد دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف سیگار در مردان سیگاری شهرستان زیرکوه انجام شد.
  روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، نمونه گیری در سال 1395 به روش خوشه ایاز بین مردان سیگاری تحت پوشش تمامی خانه های بهداشت شهرستان زیرکوه، با حجم نمونه 94 نفر( n=47) انجام شد. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود که واز نظر روایی و پایایی،تایید شد. مداخله آموزشی در6 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه مداخله انجام و پرسشنامه برای هر دو گروه قبل،بلافاصله وسه ماه بعد از مداخله تکمیل گردید. داده ها به کمک آزمون های آماری Tمستقل، کای اسکوئر، آنالیز واریانس تکرار شده در سطح معنی داری0/05 تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادکه تفاوت معنی داری در میانگین نمرات آگاهی،نگرش،هنجار انتزاعی،کنترل رفتاری درک شده،قصد رفتار و رفتار مصرف سیگار در بین افراد گروه مداخله در مقایسه نمره قبل و بعد از انجام مداخله به وجود آمد(0/001p< ) اما این تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده میتواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر اصلاح رفتار مصرف سیگار در مردان جامعه روستایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مصرف سیگار، مردان سیگاری
 • شهناز طبیعی، سید ابوالفضل وقارسید ین، مریم سلمانی مود، مهدی حسینی* صفحات 52-61
  زمینه و هدف
  خودپنداره، مجموعه ویژگی هایی است که فرد برای توصیف خویش به کار می برد و یکی از جنبه های مهم رشد اجتماعی است. خودپنداره بدنی شامل نگرش فرد نسبت به ابعاد بدنی خود می باشد. عدم درک مناسب از وضعیت بدنی، با اختلالات جسمی، روانی و اجتماعی همراه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه فعالیت ورزشی با خودپنداره بدنی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طراحی شد.
  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، کلیه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1394 به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. از پرسشنامه استاندارد PSDQ برای سنجش خودپنداره و از پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین ویژگی های فردی و وضعیت فعالیت ورزشی دانشجویان مورد مطالعه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 19) و با استفاده از آزمون های من ویتنی یو و کروسکال والیس انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اکثر دانشجویان (77/4%) فعالیت ورزشی نداشتند. از 22/6درصد دانشجویانی که فعالیت ورزشی را گزارش کردند، 16/8درصد دارای فعالیت شدید منظم و 8/5درصد دارای فعالیت سبک منظم بودند. میانگین نمره خودپنداره کلی دانشجویان 0/93±4/17 بود. نتایج رابطه معنی داری را بین خودپنداره بدنی و عملکرد ورزشی نشان داد (P=0/02).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه مشخص شد، فعالیت ورزشی باعث بهبود خودپنداره بدنی و عزت نفس دانشجویان می شود؛ از این رو لازم است سیاست گذاران سیستم بهداشت و درمان، تسهیلات لازم برای گسترش فرهنگ پرداختن به فعالیت های ورزشی را ارتقا دهند و نیز امکانات کافی در محیط دانشگاه را برای این مهم فراهم کنند.
  کلیدواژگان: خودپنداره بدنی، دانشجویان، فعالیت ورزشی
 • نرجس اکبری، الناز رنگین، غلامرضا شریف زاده * صفحات 62-71
  زمینه و هدف
  رعایت اصول بهداشت دهان و دندان سهم مهمی در پیشگیری از پوسیدگی دندان دارد و رعایت این اصول در همه گروه ها اهمیت ویژه ای دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی سلامت دهان در کارکنان ستادی و بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395، طراحی شد.
  روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 385نفر از پرسنل ستادی و بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که به روش نمونه گیری طبقه بندی سهمی انتخاب شدند، انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت دهان و دندان WHO استفاده شد . پرسشنامه مذکور در قالب 29 سوال، بهداشت دهان و دندان (9سوال در زمینه رفتار، 10سوال در زمینه مشکلات دهان و دندان و 10 سوال در مورد سایر حیطه های سلامت دهان و دندان) را ارزیابی می کند. داده ها پس از جمع آوری، در نرم افزار SPSS (ویرایش 19) وارد و آنالیز گردید.
  یافته ها
  95/6 درصد کارکنان از مسواک و 50/6 درصد آنها از نخ دندان استفاده می کردند. در مورد وضعیت مراجعه به دندان پزشک، 76/4 درصد کارکنان حداقل سالی یکبار به دندان پزشک مراجعه می کردند که مهمترین دلیل مراجعات آنها درمان و درد دندان بود. میانگین نمره رفتار بهداشت دهان و دندان از 9 نمره در کارکنان 1/1±7/49 و نمره مشکلات از 10 نمره 1/6±1/41 برآورد گردید. در افراد با سطح تحصیلات زیر دیپلم میانگین نمره مشکلات به طور معنی داری بالاتر از سایر گروه های تحصیلی بود (0/05 > p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کارکنان ستادی و بیمارستان های دانشگاه، از وضعیت سلامت دهان و دندان مطلوب برخوردارند و به همین دلیل، مشکلات دهان و دندان در آنها کمتر دیده شد.
  کلیدواژگان: بهداشت دهان و دندان، رفتار، مشکلات، مسواک، نخ دندان
 • مریم صادقی، علی راستی، اعظم سلمانی، کبری ناصری*، زهرا کیانی صفحات 72-80
  زمینه و هدف
  نسخه، بخش مهمی از درمان بیماری ها می باشد؛ بنابراین بی توجهی نسبت به رعایت دقیق اصول نسخه نویسی می تواند موجب بروز مشکلاتی همچون درمان نادرست، ناموفق و یا ناقص گردد و هزینه بالاتری به بیماران و جامعه تحمیل کند. درحالی که تجویز و مصرف منطقی داروها می تواند از طریق ارتقای سطح سلامت جامعه مانع اتلاف سرمایه ملی و بهبود کیفیت زندگی گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی شاخص های نسخه نویسی پزشکان استان خراسان جنوبی در سال 1393 به منظور تعیین منطقی بودن تجویز دارو بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، اطلاعات1،423،642 نسخه از نسخ بیمه ای پزشکان متخصص و عمومی از سطح داروخانه های استان و سازمان های بیمه گر، جمع آوری و به تفکیک نوع بیمه، در نرم افزار نسخه پرداز(RX-Analyst) وارد شد. شاخص های نسخه نویسی به تفکیک از نرم افزار استخراج گردید و تحت بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع 642،423،1 نسخه استخراج شده از نرم افزار نسخه پرداز، شاخص های میانگین اقلام دارویی 2/89 قلم، درصد بیماران دریافت کننده داروی تزریقی 33%، درصد بیماران دریافت کننده داروهای آنتی میکروبیال 42%، درصد بیماران دریافت کننده داروی کورتیکواستروئید20% و درصد نسخ دارای بیش از 4 قلم دارو 12درصد به دست آمده است. همچنین داروهای کورتیکواستروئید و آنتی بیوتیک ها در صدر داروهای تجویزی قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  تعداد اقلام تجویزی در نسخه ها و نوع داروها در مقایسه با شاخص های جهانی نامناسب می باشد و می تواند معیاری برای انجام مداخلات مختلف آموزشی و پژوهشی برای بهبود شاخص های نسخه نویسی و روند منطقی نمودن تجویز دارو باشد.
  کلیدواژگان: نسخه، اصول نسخه نویسی، تجویز منطقی دارو
 • سلمان فرحبخش، مرتضی زارع، اعظم بذرافشان، محمد اسماعیل مسینایی نژاد، ملیحه سادات بذرافشانی * صفحات 81-93
  زمینه و هدف
  آسیب های جاده ای و پیامد های ناشی از آن ها امروزه در گروه مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر سلامتی در تمام رده های سنی قرار می گیرند. با توجه به اینکه شهرستان های استان کرمان در مسیر اصلی ترین راه های ارتباطی جنوب شرق قرار گرفته اند، هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اپیدمیولوژی حوادث جاده ای وعوامل موثر بر آن از دیدگاه رانندگان تاکسی های بین شهری کرمان بود.
  روش تحقیق: در مطالعه مقطعی حاضر در سال 94 تعداد 231 نفر راننده تاکسی بین شهری به عنوان نمونه انتخاب به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و تحلیلی (رگرسیون تک متغیره و چندگانه لجستیک) استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد در این مطالعه 8/66±39/43 سال بود. در بین عوامل موثر در بروز حوادث جاده ای، در دسته عوامل انسانی سرعت فرد (73/30%)، در دسته عوامل فنی نور خودرو (68/70%) و در دسته عوامل محیطی وضعیت بد جاده (85/30%)، بیشترین فراوانی را داشتند. حادثه خیزترین مسیرها، مسیرهای کرمان-سیرجان (OR=5/75، CI95%=15/58 – 1/96،P≤ 0/001)، کرمان-بم(OR=3/20، CI95%=8/80 –1/16، P=0/02) و کرمان-زرند (OR=3/02، CI95%=7/36 – 1/24، P=0/01) نسبت به مسیر کرمان-جیرفت شناخته شدند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از مطالعه، در کنار عوامل انسانی و خودرو، مسیر رانندگی که در زمره عوامل محیطی قرار می گیرد، در وقوع حوادث جاده ای نقش به سزایی دارد و حضور توام این سه عامل، تعیین کننده فراوانی و شدت انواع تصادفات جاده ای است.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، حوادث جاده ای، رانندگان تاکسی، کرمان
|
 • Reza Tahergorabi *, Seyed Vali Hosseini Pages 1-9
  It is well established that seafood is an excellent source of a large variety of nutrients including high-quality protein. In addition to the high-quality protein and micronutrients provided, fish is the primary source of long chain omega-3 fatty acids which are found in oil of fatty fish. The importance of nutrients in fish and fish oil in health maintenance, and promoting normal nutrition for growth, and development has been documented in medical studies. In addition, fish and fish oil have been shown to lower the risk of progressive chronic disorders (e.g. cardiovascular, metabolic, and inflammatory disease) and may be useful in disease treatment. This review article will succinctly review current and in-depth information on these topics.
  Keywords: Fish, protein, omega-3 fatty acids, human health
 • Mohadese Eidi Kakhki, Mohammad Esmaeil Afzalpour, Nahid Ghanbarzadeh *, Ali Nadjafi Semnani Pages 10-20
  Background And Aim
  Dysmenorrheaorpainful menstruation of the most common complaints of the womens. Considering the effect of β-endorphin on reducing the pain of menstruation, the purpose of this study was to investigate changes in β-endorphin and severity of primary dysmenorrhea pain following aerobic exercise with and without consumption of cumin in non-athlete girls
  Materials And Methods
  In this Clinical randomized controlled trials, 26 girls with moderate to severe dysmenorrhea were divided into two groups, A and B. Group A received cumin capsules in the first 3 days of menstruation, while group B received placebocapsules. From the fourth day, both groups participated in 4 weeks of aerobic training and with the onset of the next period, exercises were stopped and the capsules were transferred between the two groups. Measurement of β-endorphin was performed on the day 3 of the first and next menstrual and measurement of pain intensity was performed before and after each intervention. For statistical analysis, Dependent and independent two-sample t-test and Pearson correlation test were used.
  Results
  Aerobic exercises alone and in combination with cumin significantly increased β-endorphin (P = 0.003, P = 0.009) and significantly decreased pain severity (P = 0.009, P = 0.04), However, there was no significant change in these two variables after consumption of cumin (P=0.9, P=0.6).
  Conclusion
  Aerobic exercise results in the secretion of β-endorphin and may also be effective in reducing the pain severity of menstrual. However, cumin did not have a significant effect on β-endorphin and painseverity and it is likely to reduce the pain of menstruation through a mechanism independent of β -endorphin secretion
  Keywords: ?-Endorphin, Pain, Aerobic Exercise, Cumin, Primary Dysmenorrhea
 • Hamideh Pirami, Ali Khavanin *, Zohreh Mazaheri, Farshad Nadri Pages 21-30
  Background And Aim
  So far, few studies have assessed the effect of noise on fertility capacity thus this study aimed to evaluate the possible protective effects of cinnamon extract on testicular tissue changes and fertility capacity in male rats exposed to noise stress.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 40 male rats were randomly divided into 5 experimental groups. Group1 (control), group2 (sham), group3 (Cinnamon), group4 (Noise), group5 (Cinnamon Noise). Rats from group 3 and 5 received cinnamon extract (75 mg/kg) through gavage.The rats in groups 4 and 5 exposed to 100 dB noise between 23:00-7:00. After 50 nights, each male rat copulated with 3 female rats and after the end of gestation period, variables such as fertility capacity, total birth, live birth, gender and birth weight of the newborns were examined. Also testis of male rats was removed for histopathological assessment. Data were analyzed by SPSS 21.
  Results
  The number of live newborns in group 4 compared with control group significantly reduced (P
  Conclusion
  The results showed that a dose of 75 mg/kg of cinnamon extract can improve some destructive effects of noise on testicular tissue at selected frequencies, thus, it is suggested that more studies be done on the effect of cinnamon on fertility capacity in a human and animal model that exposed with noise.
  Keywords: Fertility capacity, Noise, testicular tissue, Antioxidant, Cinnamon
 • Mohammadreza Nassiri *, Shahrokh Ghovvati, Seyed Ziaedin Mirhoseini, Ali Javadmanesh, Morteza Mahdavi, Arash Alipour, Masoume Vakili-Azghandi Pages 31-41
  Background And Aim
  Short tandem repeat (STR) markers, are conserved region in human genome and highly polymorphic between individuals. Nowadays, genotyping of STR marker is widely known and used for the genetic identification of individuals in forensic DNA analyses. Based on allelic frequencies of STR loci varies between populations, investigation of genetically and forensically parameters in each population and characterization of these markers is necessary. The objective of this study was to optimizing laboratory method for application of 10autosomal STR loci (TPOX¡ vWA¡ D7S820¡ D8S1179¡ D13S317¡ D16S539¡ D18S51¡ D5S818¡ THO1¡ D21S311) in Kurd and Arab ethnics of Iran and investigation of population and forensic genetics parameter of these markers in these populations.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental study, blood samples from 93 Arab and 94 Kurd individuals were collected. After DNA extraction, PCR amplification was carried out for 10 autosomal STR loci, individually. Then, acrylamide gel electrophoresis was used to determine the genotype of each individual in each site.
  Results
  Deviation from Hardy Weinberg equilibrium even after Bonfferroni correction was seen in the locus of D13S317in both Populations. After D13S317 loci, the highest observed heterozygosity was seen in D21S311loci for Kurd population (94%) and in THO1, vWA and D5S818 locifor Arab population (84%). The lowest observed heterozygosity (0.71 and 0.72) was seen in TPOX loci for both populations form Arab and Kurd ethnics, respectively. Investigation of forensic genetic parameters (PI, PE, PD, and PIC) showed that in except of the D13S317 loci other remaining evaluated locus had proper properties for using in genetics fingertips in both of Kourd and Arab ethnics.
  Conclusion
  The results of current study indicate that the necessity investigation of forensic genetics for rapid characterization of the different ethnicities which located in different geographic parts of Iran in order to choose the appropriate data set to calculate of forensic genetics parameters not only within each ethnic but also between them.
  Keywords: DNA Fingerprinting, Allelic frequencies, Identity determination, STR Marker, Arab, Kurd ethnics, Forensic genetics
 • Mahmoud Barfi, Mohammad Reza Miri *, Abbas Ali Ramazani, Ensiyeh Norozi Pages 42-51
  Background And Aim
  Cigarette smoking is a complex learning process and educational programs play an important role in empowering people by providing the necessary knowledge and knowledge. The purpose of this study was to determine the effect of education based on the theory of planned behavior on cigarette smoking in smoker men in the city of Zirkoh.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental study, sampling was performed in cluster fashion in 1395 among smokers who were covered by all health houses in Zirkouh with a sample size of 94 (n=47).The sample size was 94 people (intervention and control group, each of 47). Data collection tools included a questionnaire based on the theory of planned behavior structures, that its validity and reliability has been approved. The educational intervention was performed in 6 sessions of 90 minutes for the intervention group and the questionnaire was completed for both groups before, immediately and three months after the intervention. Data were analyzed using SPSS software (version 19) using an independent t-test, Chi-Square and repeated analysis of variance (ANOVA) at a significant level of 0.05.
  Results
  The results showed significant differences in mean of attitude, subjective norm, perceived behavioral control, behavioral intention and behavior in smoking in the experimental group after the intervention had occurred (P0.05).
  Conclusion
  According to the results, Education based on the theory of planned behavior has a positive impact on smoking behavior, Therefore, it is recommended that the above educational model is used to modify the behavior of smokers.
  Keywords: Education, The Theory of Planned Behavior, Smoking, Men Smokers
 • Shahnaz Tabiee_Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin_Maryam Salmani – Mud_Mahdi Hosseini * Pages 52-61
  Background And Aim
  Self concept is one of the important aspects of social development that each individual uses for self description. Physical self concept includes the persons’ attitude toward their body dimensions. Lack of proper perception of the physical self concept has been linked to physical, mental, and social disorders. This study was aimed to investigate the relationship between physical activities with physical self concept among male medical students in Birjand University of Medical Sciences in 2016.
  Materials And Methods
  In this descriptive- analytical study, study scale was distributed among all of the male medical students. A questionnaire including of demographic data and physical activity as well as the Physical Self Description Questionnaire (PSDQ: Marsh, 1996) was completed by participants. by SPSS 19 software using statistical method, And analytical (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests) were analyzed.
  Results
  A total of 452 students with the mean age of 22.11± 2.85 years participated. 350 (77.4%) students dont have physical activity, 76 (16.8%) did regular heavy athletic performance and 26 (5.8%) did regular light sport activity. Results showed a significant relationship between physical self-concept and athletic performance (p=0.02).
  Conclusion
  According to the results of this study, it was found that athletic performance improves physical self-esteem and self-esteem of students. Therefore, health system policy makers can promote the necessary facilities for expanding the culture of sports activities and also create an environment with sufficient facilities in the university.
  Keywords: Physical activity, Physical self concept, University students
 • Narjes Akbari, Elnaz Rangin, Gholamreza Sharifzadeh * Pages 62-71
  Background And Aim
  Oral health is one of the components of primary health care and the principles of an important part in the prevention of tooth decay. The present study has been designed to examine oral health in staff and teaching hospitals of Birjand University of Medical Sciences in 1395.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study on 385 staff and teaching hospitals of Birjand University of Medical Sciences carried out who were selected by stratified proportion sampling method. For data collection, WHO Oral Health Questionnaire was used. The questionnaire assessed 29 questions for oral hygiene (9 behavioral questions, 10 questions dental problems and 10 questions for other areas of oral health). Data were collected and then entered and analyzed with SPSS version19 software (Manvitni test, Kruscal valice test and p
  Results
  95.6% of employees used a toothbrush that 70.6% brushed at least once a day and 50.6% use dental floss. 76.4% visited a dentist at least once a year and the main reason for referral was treatment and dental pain and the average of oral health behavior score from 9 points was 7.49±1.1 and problem score from 10 points was 1.41±1.6 and the problem score mean in those with under high school education level is significantly higher than other educational groups (p
  Conclusion
  The results of this study showed that staff and hospitals of Birjand University of Medical Sciences had favorable status and therefore oral problems were little.
  Keywords: Oral hygiene, behavior, problems, toothbrush, dental floss
 • Maryam Sadeghi, Ali Rasti, Azam Salmani, Kobra Naseri *, Zahra Kiani Pages 72-80
  Background And Aim
  Drug prescription is an important part of pharmacotherapy; therefore, inattention to the principle of drug prescription can cause problems such as incorrect treatment, unsuccessful or incomplete, and force higher cost to patients and society. While prescribing and rational use of drugs can prevent the loss of national capital and community health promotion through improving the quality of life. the goal of this study was to investigate the prescribing indicators of South Khorasan province to determine the level of rational use of drugs.
  Materials And Methods
  In this study, drug prescription data from specialists and general physicians collected from insurance company and analyzed by Rx-analyzer software. Prescibing indicators of all physicians were extracted and evaluated in seprate groups.
  Results
  This study has been done on 1,423,642 insured drug prescriptions collected in South Khorasan province. Indicators showed average number of drug per medical prescription 2.89, the percentage of injectable drugs prescription 33%, the percentage of antimicrobial drugs prescription 42%, the percentage of corticosteroids drugs prescription 20% and precentage of medication prescribed more than 4 drugs 12% were obtained. Also most commonly prescribed drugs to patients are as corticosteroids and antibiotics.
  Conclusion
  Higher drug prescription indicators of South Khorasan especially on corticosteroids and antibiotics percentage in comparison to global data emphasis scientific and educational interventions to promote the principle of rational use of drug.
  Keywords: Prescription, Principles of prescribing, Rational use of drug
 • Salman Farahbakhsh, Morteza Zare, Azam Bazrafshani, Mohammad Esmaeil Masinaei Nejad, Maliheh Sadat Bazrafshani * Pages 81-93
  Background And Aim
  Road injuries and their consequences are one of the most important factors affecting health in all age groups. Considering the fact that the cities of Kerman province are located in communication route of the southeast, the aim of this study was to determine the risk factors for road accident in inter-city taxi drivers of Kerman.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2015. 231 inter-city taxi drivers were sampled through Convenience sampling and a reliable and valid questionnaire was performed. In this study, a questionnaire was used that assessed its validity and reliability. For data analysis, descriptive and analytic methods (Univariate and multiple logistic regression) were used.
  Results
  The average age of participant was 39.43±8.66 year. In human factors own speed (73.30%), car lighting (68.70%) in car factors and the route condition (85.30%) were the most frequent. There was significant association between the road accident and driving route in some ways, Kerman-Sirjan (OR= 5.52, CI95%= 1.96 – 15.58, P≤ 0.001), Kerman-Bam (OR=3.20, CI95%= 1.16 – 8.80, P=0.02) and Kerman-Zarand (OR=3.02, CI95%= 1.24 – 7.36, P=0.01)
  Conclusion
  Based on the results of the study along with the human and automobile factors, the driving route, which is one of the environmental factors, plays a significant role in the occurrence of road accidents, and the presence of these three factors determines the frequency and severity of road accidents.
  Keywords: Epidemiology, Road accident, Taxi drivers, Kerman