فهرست مطالب

پژوهش در نظام های آموزشی - پیاپی 38 (پای ی ز 1396)
 • پیاپی 38 (پای ی ز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نسرین صالحی نژاد، فریبرز درتاج *، علی اکبر سیف، نورعلی فرخی صفحات 7-37
  هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم افزار چندرسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر مهارت های شناختی درس علوم دانش آموزان دختر پایه هشتم بوده است. روش پژوهش، از نوع آزمایشی بود. در این پژوهش از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر پایه هشتم مدارس شهر کرمان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه ( 20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) جایگزین شدند. در پیش آزمون و پس آزمون همه آزمودنی ها، با استفاده آزمون محقق ساخته مهارت های شناختی درس علوم، شامل 60 سوال چهار گزینه ای و 10 سوال تشریحی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش در ده جلسه دو ساعته بسته آموزشی را دریافت کردند. جهت تحلیل داده های آماری از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، دانش آموزانی که بسته آموزشی مبتنی بر نرم افزار ساخت نقشه ذهنی را آموزش دیدند، نمره بالاتری در مهارت های شناختی کل و همچنین در کلیه سطوح مهارت های شناختی به وبژه مهارت های (یادآوری، فهمیدن، کاربستن، تحلیل) کسب کردند. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد می شود از نقشه های ذهنی به عنوان ابزاری جهت فعال کردن یادگیری های قبلی دانش آموزان و ایجاد ارتباط بین مفاهیم درسی به منظور درک هر چه بیشتر مطالب در آموزش و تدریس استفاده شود.
  کلیدواژگان: نقشه ذهنی، نرم افزار چندرسانه ای، مهارت های شناختی، علوم
 • وحید خوش روش، علیرضا کیامنش *، هادی بهرامی صفحات 39-57
  هدف از این تحقیق تعیین رابطه مولفه های نابرابری های جنسیتی در حیطه های (اجتماعی،آموزشی-فرهنگی،اقتصادی، سیاسی، و حقوقی) با انگیزش تحصیلی زنان بود. این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی می باشد. شرکت کنندگان 360 زن دانشجوی 20 تا 35 ساله دانشگاه های آزاد ساری، تنکابن، و چالوس بودند که به روش تصادفی و خوشه ایانتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سنجش نابرابری جنسیتی محقق ساخته و انگیزش تحصیلی والرند استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، و رگرسیون درنسخه 23 SPSS انجام شد. بین کل مولفه های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی ارتباط مثبت وجود داشت و با افزایش نابرابری جنسیتی،انگیزش افزایش می یافت. همبستگی بین نابرابری آموزشی، اقتصادی، حقوقی، و سیاسی با انگیزش تحصیلی معنی دار بود. بر اساس یافته ها،اهمیت نابرابری جنسیتی بر انگیزش تحصیلی زنان مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، زنان، نابرابری جنسیتی
 • محمد نریمانی، میرنادر میری * صفحات 59-79
  هدف پژوهش حاضر، تعیین مولفه های تشکیل دهنده و عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی رتبه های برتر کنکور در قالب یک الگوی پارادایمی بود. برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش کیفی، نظریه زمینه ای مبتنی بر رویکرد اشتراس و کوربین و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. شرکت کنندگان شامل 33 دانشجوی رتبه برتر کنکور در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی در سال 96-1395 بودند که براساس روش نمونه گیری نظری و اصل اشباع انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس سه روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان دادند که سازه موفقیت تحصیلی به عنوان مقوله اصلی مبتنی بر مولفه دست یابی به اهداف است. از مولفه های تشکیل دهنده این مقوله می توان به قبولی در دانشگاه های معتبر، رسیدن به مدارج عالی علمی و کسب تخصص در رشته تحصیلی اشاره کرد. همچنین از عوامل اثرگذار بر موفقیت تحصیلی می‏توان به غایت نگری و خودباوری به عنوان شرایط علی؛ حمایت خانوادگی و امکانات آموزشی به عنوان شرایط زمینه ای؛ هوش تحصیلی به عنوان شرایط واسطه ای و پشتکار و برنامه‏ریزی به عنوان راهبرد اشاره کرد. مقوله مرکزی بدست آمده، انگیزش موفقیت تحصیلی است که تمام عوامل علی، زمینه ای و مداخله ای تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی را دربر گرفته، و نیز پاسخ نهایی به سوال اصلی تحقیق یعنی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی است.
  کلیدواژگان: الگوی پارادایمی، رتبه های برتر کنکور، نظریه زمینه ای، موفقیت تحصیلی
 • محترم نعمت طاوسی *، زهرا قهری صارمی صفحات 81-101
  این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه ای سبک های مقابله در رابطه بین هسته ارزشیابی های خود و فرسودگی تحصیلی انجام شد. با استفاده از روش خوشه ایچندمرحله ای، 233 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در نیمسال تحصیلی دوم 95-94 انتخاب شدند و به مقیاس هسته ارزشیابی های خود (جاج، ارز، بونو و تورسن، 2003)، سیاهه فرسودگی تحصیلی (برسو، سالانوا و شوفلی، 2007) و فرم کوتاه سیاهه مقابله با شرایط تنیدگی زا (کالزبیک، ریجکان، هنگوون و دکر، 2002) پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مقابله مسئله محور و مقابله هیجان محور در ارتباط بین هسته ارزشیابی های خود و مولفه های فرسودگی تحصیلی نقش واسطه ای معنادار دارد اما مقابله اجتنابی نقش واسطه ای معنادار ندارد. نتایج نشان داد مقابله مسئله محور و مقابله هیجان محور در ارتباط بین هسته ارزشیابی های خود با خستگی هیجانی و بی علاقگی تحصیلی نقش واسطه ای منفی معنادار و با ناکارآمدی تحصیلی نقش واسطه ای مثبت معنادار دارد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان دریافت رگه های شخصیت به عنوان عامل فردی، تفاوت های افراد در سبک های مقابله و فرسودگی تحصیلی را پیش بینی می کند و درنتیجه آموزش سبک مقابله ای مناسب به دانشجویان، فرسودگی تحصیلی آنها را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: سبک های مقابله ای، فرسودگی تحصیلی، هسته ارزشیابی های خود
 • محمد جواد بربری *، حسین راغفر، عبدالحسین کلانتری، غلامرضا غفاری صفحات 81-136
  اثر آموزش بر توسعه یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه اندیشمندان در زمینه های مختلف علوم انسانی بخصوص در حوزه آموزش می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش بر توسعه در بازه زمانی 2015-1980 در ایران و 11 کشور منتخب اثر متغیرهای آموزشی را بر روی توسعه مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از تحلیل طولی و پانل دیتا مدل مورد نظر برازش داده شده است. مطابق یافته های تحقیق از طریق تحلیل داده ها توسط نرم افزار R و روش آنالیز واریانس در شاخص های آموزش و توسعه اختلاف معناداری مشاهده می شود. بر اساس مدل پانلی برازش داده شده بیشترین تاثیر را آموزش عمومی(نرخ سواد) و پس از آن شاخص هزینه های دولت در آموزش عالی بر توسعه دارد. کشورهای انگلستان، ایالات متحده و ژاپن که دارای سابقه بیش تری در امر توسعه آموزشی می باشند، از نظر شاخص های توسعه هم در وضعیت بالاتری قرار دارند. ضرایب تاثیرگذاری شاخص های آموزشی بر توسعه در زمینه آموزش های عمومی بیانگر این است که کوچکترین تغییر در سطح سواد اثر بیش تری روی شاخص توسعه در کشورهای توسعه یافته دارد. اما با توجه به پایین بودن نسبی سطح سواد در کشورهایی نظیر ایران، هند و مصر هنوز فضای زیادی برای سیاست گذاری در آموزش عمومی جهت تاثیرگذاری بر توسعه وجود دارد. کشورهایی که دارای رشد شتابان و معاصر در توسعه آموزشی هستند (کره جنوبی، چین، ترکیه و برزیل) در میانه این دو طیف قرار دارند. از نظر تاثیرگذاری آموزش عالی بر توسعه، ضرایب کشورهای کمتر توسعه یافته اغلب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، آموزش عمومی، توسعه، سرمایه انسانی، رشد درونزا
 • محمد امین زارعی، سیدعلی اکبر افجه ای *، وحید خاشعی ورنامخواستی، مصطفی دلشاد تهرانی صفحات 137-170
  این پژوهش با هدف تدوین مولفه های رهبری استراتژیک از طریق مراجعه به نظریات و تعاریف ارائه شده از سوی متخصصین و بررسی تطابق آن با ویژگی های مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. برای دستیابی به اهداف فوق از روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است، بدین شکل که ابتدا با مرور نظامند مبانی نظری تعاریف و نظریه های منتشر شده در اسناد و مدارک مکتوب و الکترونیکی بررسی شد سپس با تبدیل این مفاهیم به مولفه ها سعی شد تا ارتباط های معنادار مفاهیم اصلی مشخص شود. در گام نهایی مولفه ها در سه دسته اصلی فردی، سازمانی و محیطی تقسیم بندی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد از جنبه فردی، رهبری استراتژیک دارای ویژگی هایی چون خرد مدیریتی، یادگیرندگی، انعطاف پذیری، ظرفیت جذب، ظرفیت تنظیم و تنش خلاق است. از نظر سازمانی، رهبر استراتژیک با ویژگی های پیوند فعالیت ها با استراتژی سازمان، یکسان نگری به حال و آینده، مدیریت سراسری، بهره وری و بهبود مستمر، انگیزش و ترغیب، مدیریت تغییر، نظارت مستمر، رابطه تنگاتنگ رهبر و پیرو و... شناخته می شود. در حوزه محیطی نیز یک رهبر استراتژیک باید با رصد کردن محیط اطراف سازمان، تفکر استراتژیک، تبیین مسیر صحیح، آینده نگری، پیش بینی کردن، مزیت رقابتی، مشتری مداری و توسعه بازار را در برنامه های خود لحاظ کند.
  کلیدواژگان: رهبری استراتژیک، تحلیل محتوای کیفی، دانشگاه فرهنگیان
 • مسعود کوثری *، مژگان خوشنام صفحات 171-193
  هدف این پژوهش دستیابی به معنای ذهنی دانشجویان و درک آنها از دانشگاه پیش از ورود به این محیط بوده است. بنابراین از روش پدیدارشناسی استفاده شد و با انجام مصاحبه های عمیق با 53 دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه تهران از دانشکده های علوم اجتماعی، فنی-مهندسی-علوم پایه، حقوق و علوم سیاسی، ادبیات و علوم انسانی و هنرهای زیبا به تحلیل اطلاعات پرداختیم. نتیجه تحقیق، توصیفی سیستماتیک از معنای ذهنی دانشجو نسبت به دانشگاه ایرانی است. برقراری ارتباط با سایر دانشجویان و ایجاد اکیپ های دوستانه و تعاملات با جنس مخالف و افرادی از شهرهای دیگر و فرهنگ های مختلف و گذران اوقات فراغت و زمان های خارج از کلاس درس با آنها، از جمله ادراکات بسیاری از دانشجویان است. دانشجویان می خواهند با ورود به دانشگاه بزرگ و جامع در پایتخت پایگاه اجتماعی خود را بالاتر ببرند وکسب اعتبار کنند. با تمام نارضایتی ها از خوابگاه، معنی ذهنی مثبتی که از آن در تصور دانشجو وجود دارد این است که زندگی در خوابگاه می تواند سبب بالابردن مهارت هایی در فرد شود از جمله کسب استقلال فردی، یادگیری مدیریت مالی ، تقویت تعاملات اجتماعی، شناخت از خود و سازگاری با محیط . تعداد کمی از دانشجویان، معنای کسب مهارت در دانشگاه برای اشتغال در آینده را در ذهن داشتند.
  کلیدواژگان: ادراک دانشجویان، انتظار از دانشگاه، پدیدارشناسی، معنای دانشگاه
 • سعید غفاری *، عاطفه شیروانی صفحات 195-217
  مدارس غیردولتی به عنوان سازمانی مشارکتی و نو پدید در ایران، با هدف تفویض اختیار به صاحبان اصلی آموزش و پرورش یعنی اولیا و ایجاد فضای هم یاری و هم کاری تشکیل شد. سنجش اثربخشی این مدارس، از ابعاد درونی و بیرونی زمینه توسعه یا عدم توسعه آن و رفع نقاط قوت و ضعف را فراهم می آورد. به این منظور در این مقاله از مدل ترکیبی کارت امتیاز متوازن و تحلیل پوششی داده های بازه ای استفاده شده است. تحقیق حاضر از نوع ،کاربردی- تحلیلی و از جنبه روش گردآوری اطلاعات، یک تحقیق کتابخانه ای – میدانی است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 30 باب مدرسه از مناطق 20 گانه شهر تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و از این تعداد 10باب دوره ابتدایی، 10 باب دوره متوسطه اول و 10 باب متوسطه دوم می باشند.و قلمرو زمانی سال تحصیلی 96-95 است. نتایج این پژوهش مدل مناسب و کاربردی را برای رتبه بندی ، برنامه ریزی و بهبود عملکرد مدارس ارائه می کند که می تواند در سازمان های دیگر مانند بانک ها ، آب و... به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد مدارس غیر دولتی، کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده های بازه ای
 • صابر مهری، محسن پروازی شندی، بیتا آجیل چی * صفحات 219-241
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه حرمت خود، منبع کنترل و کمال گرایی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار با دانشجویان زن و مرد غیرورزشکار بود. روش پژوهش علی مقایسه ای بود.. جامعه آماری کلیه دانشجویان ورزشکار زن و مرد در دوازدهمین دوره المپیاد بازی های ورزشی در مردادماه سال 1393 در تهران بودند که از این تعداد 92 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و با 92 دانشجوی غیرورزشکار زن و مرد دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و قم، از لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن، جنس، سطح تحصیلات ، وضعیت تاهل همتا شدند به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های حرمت خود کوپر اسمیت (1967) ، منبع کنترل نوویکی و استریکلند (1973) و آزمون کمال گرایی مثبت و منفی تری-شورت و همکاران (1995) استفاده شد.تحلیل واریانس دو عاملی چند متغیری نشان داد که بین افراد ورزشکار و غیرورزشکار، در متغیرهای منبع کنترل و حرمت خود تفاوت معناداری وجود دارد. اما در مقایسه جنسیتی، زنان و مردان تنها در متغیر منبع کنترل تفاوت معنادار دارند. بررسی تعامل گروه با جنسیت نیز نشان داد که بین زنان و مردان ورزشکار در مقایسه با زنان و مردان غیرورزشکار تنها در متغیر منبع کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. تفاوت معناداری بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران و زنان و مردان و همچنین تعامل ورزشکاری و جنس در خصوص متغیر کمال گرایی مشاهده نشد (05/0P<). با توجه به یافته فوق به نظر می رسد تاثیر ورزش در بالا بردن حرمت خود در دانشجویان نه تنها در مواجهه آنان با مشکلات می تواند مفید باشد بلکه تاثیر به سزایی در تعاملات بهینه آنان دارد.
  کلیدواژگان: حرمت خود، منبع کنترل، کمال گرایی، دانشجویان ورزشکار، دانشجویان غیر ورزشکار
|
 • Nasrin Salehi Nejad, Fariborz Dortaj *, Ali Akbar Seif, Noorali Farrokhi Pages 7-37
  The purpose of this study was to determine The effectiveness of the educational package based on mind mapping multimedia software, on the cognitive skills of science lesson of female students of eighth grade. The methodology of research was experimental, with pretest-posttest and control. The population of the study was 8th grade girl students of Kerman schools selected by multistage cluster sampling and randomly divided into two groups (20 person in experimental group and 20 person in control group). In pre-test and post-test, all subjects were evaluated by using a researcher-made test of cognitive skills in the science course, including 60 multiple-choice questions and 10 essay questions. The experimental group received the educational program in 10 sessions. Data were analyzed using covariance analysis. The results of this study show that the students has been trained by educational package based on mind mapping multimedia software, obtained the higher score in total cognitive skills as well as all level of cognitive skills specially in skills such as remember, understand, apply and analysis. Also, according to the results of this study, it is suggested that the mind maps are used as a tool to activate student's previous learning And connecting the concepts of the courses, in order to understand more about education and teaching materials.
  Keywords: Mind map, Multimedia Software, Cognitive Skills, science
 • Vahid Khoshravesh, Alireza Kiamanesh *, Hadi Bahrami Pages 39-57
  The purpose of this study is to determine the relationship between the components of gender inequality (social, educational, cultural, economic, political, and legal) and women’s motivation. This cross-sectional study was correlational. The participants included 360 female students aged 20 to 35 who were from Sari, Tonekabon, and Chalus Universities, randomly selected and clustered. Two questionnaires were used to collect the information from Gender Inequality Inventory and Valerand Educational Motivation Questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation and regression in SPSS version 23. There was a positive correlation between the total components of gender inequality with academic motivation. As a result of the increase in gender inequality, academic motivation increased. The correlation between educational inequality, economic, legal, political and academic motivation was significant. Based on the findings, the importance of gender inequality on women's academic motivation was discussed.
  Keywords: Aademic Motivation, Women, Gender Inequality
 • Mohammad Narimani, Mirnader Miri * Pages 59-79
  This aim of the study was to determine the constituent elements and factors influencing on academic success of top rated entrance exam in term of a paradigm model. A qualitative research, grounded theory method based on Strauss and Corbin's approach and semi-structured interview were used for attaining this goal. Participants included 33 students among top rated entrance exam in different fields of study and degrees in 2016-2017, which were selected based on theoretical sampling method and saturation principle. Data analysis was done based on three approaches including open, axial and selective coding. Results of study indicated that the construct of academic success as the main category comprises from element of attaining the goals and some of elements comprising this case were “acceptance in famous university”, “attaining to higher scientific degree”, and “expertise in the field of study”. Some factors influencing on academic success included Teleological and Self-Beliefs as the casual conditions, family support and educational facilities as the contextual conditions, academic intelligence as the intervening conditions and perseverance and planning as the action/interaction strategies. The core category is Academic Success Motivation, which includes all influential casual, contextual and intervening factors on academic success, and the final answer to main question of research, that is influential factors on academic success.
  Keywords: Paradigm Model, Top rated entrance exams, Grounded Theory, Academic Success
 • Mohtaram Nemat Tavousi *, Zahra Ghahri Saremi Pages 81-101
  The purpose of this study was the mediating role of coping styles in the relation between core self-evaluations and academic burnout. By multistage cluster sampling, 233 students of Islamic Azad University from South Tehran Branch were chosen studying in bachelor’s and master’s degrees in 2015-2016 and completed Core Self-Evaluations Scale (CSEs; Juge, Ereza, Bono & Thoreson, 2003), School Burnout Inventory (SBI; Breso, Salanova & Schoufeli, 2007) and shortened version of the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS-21; Calsbeek, Rijkan, Henegouwen & Dekker, 2002). The results of path analysis showed that problem-focused coping and emotion-focused coping had significantly mediating role in relation between core self-evaluations and academic burnout but avoidant coping has no significant mediating role. The data showed that problem-focused coping and emotion-focused coping had negative mediator role in relation between core self-evaluations and academic emotional exhaustion, academic uninterested, and had positive meditaitor role with academic inefficacy. Accordingly, it can be said that personality traits as a person can predict individuals differences in people’s coping styles and academic burnout. From these findings it can be concluded that training coping style reduce academic burnout effectively.
  Keywords: academic burnout, coping styles, core self-evaluations
 • Mohammad Javad Barbari *, Hosain Raghfar, Abdolhosain Kalantari, Gholamreza Ghafari Pages 81-136
  Development literature show that the main concern of international organizations and scholars and scientific and research centers in the third millennium is human education and scientific development as an effective factor in development. This research aims to investigate the time series of the impact of science and technology on development. The type of this longitudinal research is time series and is intended to estimate, predict the time series of the impact and the trend of science and technology on development in the period 1980-2015 in 12 selected countries. The Selected countries have been selected in a targeted way.
  The results of data analysis with R software show that by analyzing the significant difference between countries in the variable of human resources and education and technology variables by ANOVA, Significant differences between countries are confirmed.
  The results of dispersion graphs in all selected countries show upward trends. In general, the results indicate that growth and development during the 1980s to 2015 is on the rise and the trend of the impact of education and technology variables on development is on the upside, too.
  Keywords: Development, Human Capital, Endogenous growth, Higher Education, public education
 • Mohammad Amin Zarei, Sayed Ali Akbar Afja *, Vahid Khasheie, Mostafa Delshad Tehrani Pages 137-170
  This research aims to develop strategic leadership components by referring to the views and definitions provided by experts and examining their compatibility with the characteristics required by senior managers of the University of Farhangian. In order to achieve the above objectives, the mixed research method has been used. Qualitative stage is used to extract and compile the components using qualitative content analysis method and in the quantitative stage, a survey method has been used. Findings of the research show that, from an individual's point of view, strategic leadership has features such as managerial wisdom, learning, flexibility, absorption capacity, adjustment capacity, and creative stress.
  Organizationally, the strategic leader, with the characteristics of the linkage of activities with the organization's strategy, is identical to the future, global management, productivity and continuous improvement, motivation and persuasion, change management, continuous monitoring, close relationship between the leader and the follower ... . In an environmental field, a strategic leader should consider his own plans by observing the organization's surroundings, strategic thinking, explaining the right path, foresight, prediction, competitive advantage, customer orientation, and market development. Also, the results of the research showed that apart from the competitive advantage, all other features of strategic leadership were essential for senior managers of the University of Cultural Exchanges.
  Keywords: Strategic leadership, Qualitative content analysis, Farhangian University
 • Masoud Kosari *, Mojgan Khoshnam Pages 171-193
  The purpose of this study was to achieve the student's mental meaning and their understanding of the university before entering this environment. Therefore, the phenomenological method was used and through analysis of the information we conducted a series of in-depth interviews with 53 undergraduate students from the University of Tehran from social sciences, engineering, basic sciences, law and political science, literature and the humanities and fine arts. The result of the research is a systematic description of the student's mental meaning toward the Iranian university. Communication with other students and the creation of friendly teams and interactions with the opposite sex, people from other cities and different cultures, and spending time and leisure time with them outside the classroom are some of student's perceptions. Students want to raise their social class and earn credit by entering the large and comprehensive university. Despite so many dissatisfaction regarding the dormitory, the positive mental meaning of student is that living in the dormitory can improve personal skills including individual independency, financial management, social interactions, self-recognition and adaptation. Small number of students have the meaning of gaining skill in the University for Future Occupation.
  Keywords: students understanding, university expectance, phenomenology, university meaning
 • Saeed Ghaffari *, Atefeh Shirvani Pages 195-217
  Nongovernmental schools were formed as a collaborative and emerging organization in Iran, with the goal of empowering the main owners of education, parents and creating a climate of cooperation and cooperation. Measuring the effectiveness of these schools, from the internal and external dimensions of the field of development or non-development, and removing the strengths and weaknesses. For this purpose, the paper uses a balanced scorecard model and analyzes temporary data coverage. The present research is of a kind, applied-analytical, and in terms of data collection method, is a library-field research. Using simple random sampling method, 30 schools from 20 areas of Tehran were selected as the statistical sample. Of these, 10 primary schools, 10 secondary schools and 10 second secondary schools, and the period of the academic year of 1996-96 Is. The results of this research provide a suitable and applicable model for ranking, planning and improving the performance of schools that can be used in other organizations such as banks, water and more.
  Keywords: Assessing the performance of nongovernmental schools, Balanced Scorecard, Interval data Coverage Analysis
 • Saber Mehri, Mohsen Parvazi Shandi, Bita Ajilchi * Pages 219-241
  The purpose of this study was to compare self-esteem, locus of control and perfectionism among athlete female and male students of athletes with non-athlete male and female students. The research method was comparative. The statistical population was all male and female athlete students in the 12th Olympiad of Sport Games in Tehran in August 2014, of which 92 were selected randomly and were matched by 92 non-athlete female and male students from Tehran, Shahid Beheshti, Allame Tabatabai and Qom universities in terms of demographic variables including age, gender, level of education and marital status. To collect the data, Cooper Smith's self-esteem questionnaire and Nowicki-Strickland locus of control questionnaire and positive and negative perfectionism tests of Terry-Short et al were used. Two-factor multivariate variance analysis showed that there is a significant difference between athlete and non-athlete subjects in their locus of control and self-esteem variables. But in gender comparisons, women and men have only a significant difference in the variable of the locus of control. The analysis of gender-based interactions with group showed that there is a significant difference between male and female athletes compared to non-athlete men and women only in variable of locus of control. There was no significant difference between athletes and non-athletes and women and men as well as athletic interaction and gender regarding the perfectionism variable (P
  Keywords: Self-esteem, locus of control, perfectionism, athletic students, non-athlete students