فهرست مطالب

شیلات - سال هفتادم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال هفتادم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • سپیده زارع جونقانی، سید ولی حسینی * صفحات 221-230
  شیوه های رفع انجماد از جمله مسائلی است که بر کیفیت محصولات غذایی از جمله محصولات شیلاتی تاثیر می گذارد. بنابراین در این آزمایش تاثیر برخی از شیوه های انجمادزدایی (آب، میکروموج، یخچال و هوا) بر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی (بازهای ازته فرار (TVB-N)، ترکیبات ثانویه اکسیداسیون چربی (TBA)، pH، ظرفیت نگه داری آب (WHC)، آب چک (DL) و میزان سفتی عضله) فیله ماهی فیتوفاگ مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که میزان TVB-N، TBA، WHC، DL و میزان سفتی تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده شد، اما میزان pH تیمارهای فوق اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. کمترین (59/45%) و بیشترین (64/95%) میزان ظرفیت نگه داری آب به ترتیب در نمونه های انجمادزدایی شده بوسیله آب و یخچال بود و نمونه های انجمادزدایی شده به وسیله میکروموج بیشترین میزان آب چک (11/3) و سفتی (3/85) را دارا بودند، همچنین بالاترین میزان TVB-N (19/21) و TBA (1/65) درنمونه های انجمادزدایی شده به وسیله یخچال مشاهده گردید. با توجه به اینکه بهترین نتایج حاصل از آزمایشات فوق در نمونه های انجمادزدایی شده بوسیله آب مشاهده شد، بنابراین این شیوه ی انجمادزدایی به عنوان بهترین روش انجمادزدایی ماهی فیتوفاگ پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: انجماد، انجمادزدایی، ماهی، کیفیت گوشت، ماندگاری
 • زهرا قربانی، یزدان کیوانی*، مظاهر زمانی فرادنبه صفحات 231-242
  در مطالعه حاضر به مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیت های سبیل ماهی بین النهرین (Barilius mesopotamicus Berg، 1932) در حوضه رودخانه دیاله و تیگره در ایران پرداخته شد. هدف از این مطالعه بررسی تفاوت های شکلی احتمالی در بین جمعیت ها و یافتن جمعیت های جداافتاده این گونه به منظورهای حفاطتی بود. به این منظور 99 قطعه سبیل ماهی از رودخانه های میمه، چنگوله، کنگیر و دویرج با استفاده از تور پره نمونه برداری شد. سپس ماهی ها توسط محلول گل میخک 1٪ بی هوش، در فرمالین 10% تثبیت و پس از انتقال به آزمایشگاه در الکل 70% جهت شماره زنی و انجام بیومتری نگهداری شدند. از سمت چپ سطح جانبی نمونه ها عکس برداری شد و سپس 15 لندمارک با استفاده از نرم افزار Tpsdig2 برروی تصاویر دوبعدی قرار داده شدند. داده های حاصل پس از آنالیز پروکراست، با روش های آماری چندمتغیره PCA، CVA و آنالیز خوشه ای تحلیل شدند. مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیت ها اختلاف معنی اداری در بین رودخانه های مورد مطالعه نشان نداد، هرچند در آزمون های PCA و CVA گروه بندی جمعیت ها و الگوهای شکل بدنی در راستای محورها تفاوت هایی نشان داد که ناشی از تفاوت در اندازه و شکل سر، ارتفاع بدن و طول ساقه دمی بود. بنابراین، هرچند جمعیت های مورد مطالعه با یکدیگر هم پوشانی داشتند، ولی جمعیت کنگیر گروه مجزایی را تشکیل داد.
  کلیدواژگان: پروکراست، رودمیمه، رود چنگوله، رود کنگیر، رود دویرج، مقایسه شکل
 • فروغ اکبری، مریم مددکار حق جو * صفحات 243-261
  جلبک های تک سلولی به عنوان فیتوپلانکتون منابع مهم و کارآمدی در تغذیه لاروها و آبزیانی نظیر ماهی و میگو می باشند. در این تحقیق ارزیابی شاخص های سرعت تکثیر، مقدار رنگدانه ها، میزان قند و پروتئین دو گونه جلبک Dunaliella salina وD. bardawil در درون سه محیط کشت Ramaraj(R)، Johnson(J)، Shaish(S) انجام شد و نتایج مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر سه محیط، سرعت رشد سلول ها در 1 مولار نمک NaCl، بیش از 2 و سرعت تکثیر در گونه D. salina نیز تقریبا در حدود دو برابر گونه bardawil .D بود. تاثیر تیمار محیط کشت در تحریک تقسیمات سلولی، غالبا با برتری محیط J، سپس S و نهایتا R مشاهده گردید. در مولاریته 1، بیشترین سرعت رشد ویژه جلبک، در محیط کشت های J و S و در مولاریته 2 در محیط J همگی تا روز 8، مشاهده گردید. حجم سلولی در گونه D. bardawil دو برابر گونه D. salina و بیشترین افزایش حجم سلولی در 2مولار، برای هر دو گونه، در محیط کشت S مشاهده شد. تغییرات مقدار وزن تر و خشک، با الگوی تقریبا افزایشی در طول زمان، بویژه در دو محیط کشت S و J و با برتری تاثیر مثبت محیط کشت S دنبال شد. بیشترین میزان کاروتنوئیدکل بر میلی لیتر و بر وزن خشک در 1مولار D. bardawil، به ترتیب در محیط های S و R مشاهده گردید. تغییرات بتاکاروتن بر اثر مولاریته و نوع محیط کشت، الگویی تقریبا مشابه کاروتنوئید کل داشت. بیشترین مقدار کلروفیل بر میلی لیتر در محیط های S و J و بیشترین مقدار این شاخص بر وزن خشک، در محیط R مشاهده گردید. بیشترین تاثیر در افزایش مقدار پروتئین سلول ها مربوط به محیط J بود که با تاثیر القایی بالاتر محیط R در تولید قند کل، تفاوت داشت. به طور کلی یافته ها، تاثیر معنی دار نوع محیط کشت و میزان غلظت نمک، بر افزایش مواد مغذی جلبک تک سلولی آب شور را علاوه بر نوع گونه، پیشنهاد می کنند.
  کلیدواژگان: پرورش فیتوپلانکتون، پروتئین، جلبک Dunaliella، قند کل، کاروتنوئید، محیط کشت
 • محمدعلی خانلر، ابراهیم علیزاده دوغیکلائی *، سید ولی حسینی صفحات 262-273
  به دلیل مستعد بودن و فساد سریع آبزیان خوراکی، فناوری های زیادی برای افزایش ماندگاری آن ها توسعه یافته اند. در این پژوهش تاثیر بسته بندی های اتمسفر تغییر یافته (دی اکسید کربن 40 درصد و نیتروژن 60 درصد)، تحت خلا و اتمسفر هوا روی تغییرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی فیله قزل آلای رنگین کمان هنگام نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی گراد) مورد مطالعه قرار گرفت. فراسنجه های شیمیایی (مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) و تیوباربیتوریک اسید (TBA))، فیزیکی (pH، آبچلینگ و رنگ سنجی) و میکروبی (شمارش باکتری های کل (TVC) و باکتری های سرماگرا (PTC)) در روزهای صفر، 3، 6 ،9، 12، 15 و 18 اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بسته بندی فیله ها با اتمسفر تغییر یافته به مدت 15 روز موجب حفظ خواص کیفی و فیزیکی فیله ها گردید. در حالی که خواص کیفی و فیزیکی نمونه های شاهد پس از 6 روز به شدت کاهش یافت (0/05>P). رشد بار میکروبی نمونه های بسته بندی شده در اتمسفر تغییر یافته در مقایسه با دو نوع بسته بندی دیگر کندتر بود (0/05>P). نتایج کیفیت بهتر نمونه های بسته بندی شده در اتمسفر تغییر یافته را نسبت به بسته بندی تحت خلا و هوا در پایان دوره نگهداری نشان داد.
  کلیدواژگان: بسته بندی اتمسفر تغییریافته، قزل آلای رنگین کمان، رنگ سنجی، زمان ماندگاری
 • بافت و ریزساختار ژل سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) متاثر از به کارگیری پراکسید هیدروژن (H2O2) طی مراحل شستشوی گوشت چرخ شده
  نرجس بادفر، علی جعفرپور * صفحات 274-283
  یکی از عوامل عمده بافت و رنگ نامطلوب در سوریمی ماهیان آب شیرین مربوط به بالاتر بودن درصد عضلات تیره آن ها در مقایسه با برخی از گونه های تجاری ماهیان دریایی است. در این مطالعه از شاخص پراکسیدهیدروژن در غلظت های 1، 2 و 3 درصد طی مراحل مختلف شستشو (یک، دو و سه دفعه) گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای و در نسبت های آب به گوشت 1:2 و 1:3 استفاده گردیده و ضمن اندازه گیری رنگ سوریمی تولید شده اثر پراکسیدهیدروژن بر ویژگی های بافتی، ظرفیت نگه داری آب (WHC) و ریزساختار ژل سوریمی بررسی شد. داده های به دست آمده نشان داد که طی یک دفعه شستشو در نسبت 1:2 در مقایسه به 1:3 بافت ژل سوریمی از انسجام بالاتری برخوردار بوده (0/05>P) و این در حالی است که در همین نسبت 1:2 بین درصدهای مختلف پراکسید هیدروژن تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/05 کلیدواژگان: کپور نقره ای، بافت، ظرفیت نگه داری آب، ریزساختار
 • آرش صلاحی نژاد، آرش جوانشیرخوئی *، هادی پورباقر، سهیل ایگدری، انوشا عطاران صفحات 284-294
  آلاینده ها شامل فلزات سنگین به صورت طبیعی به مقدار کم در طبیعت یافت می شوند، اما در سال های اخیر، همراستا با افزایش جمعیت و توسعه صنعتی کشورها، بار آلودگی آن ها در اکوسیستم های آبی مانند دریای خزر افزایش یافته است. بی مهرگان دریایی از جمله دوکفه ایی ها فلزات سنگین ضروری و غیر ضروری پیرامون خود را جذب کرده و موجب انتقال آنها در شبکه ی غذایی به سمت راس هرم می شود. از اینرو به جهت ساکن بودن در منطقه، حساسیت بیشتری به تجمع این مواد داشته و می توانند شاخص زیستی مناسبی برای ارزیابی آلاینده های فلزات سنگین باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نرخ فیلتراسیون دوکفه ایی Mytilaster lineatus در معرض دو فلز کادمیوم (با دو غلظت 62 و 620 میکروگرم بر لیتر) و سرب (با دو غلظت 6/2 و 62 میلیگرم بر لیتر) محلول در آب و توانایی این گونه در کاهش این فلزات انجام شد. این آزمایش به صورت در محل و در شرایط مزوکوزم صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در نرخ فیلتراسیون دو فلز سرب و کادمیوم مشاهده می گردد. این گونه در مواجهه با فلز سرب نرخ پالایش بالاتری داشت. همچنین شاخص زیستی مناسبی برای ارزیابی آلاینده فلز کادمیوم در محیط های آبی می تواند باشد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، سرب، کادمیوم، دریای خزر، نرخ فیلتراسیون
 • تاثیر کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز (Metopenaus affinis) در ماندگاری فیله کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) بسته بندی شده در خلاء
  بهاره موذنی جولا، لاله رومیانی * صفحات 295-308
  در این مطالعه تاثیر کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز (Metopenaus affinis) در پنج تیمار 0، 5/0، 1، 1/5 و 2 درصد بر روی ماندگاری فیله کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) در بسته بندی خلاء به مدت 15 روز در دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه شاخص های شیمیایی فساد (pH، بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)، تیوباربیتوریک اسید (TBA)، پراکسید (PV)، اسیدهای چرب آزاد (FFA) و میزان بار میکروبی (TVC) و همچنین خصوصیات بافت که شامل فاکتورهای سختی، پیوستگی، فنریت، صمغی و جویدنی است مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان pH در طول دوره روند افزایشی داشت و در تمام تیمارها این تغییر در روز 15 نسبت به روز صفر معنی دار بود (0/05>P). میزان PV تا روز 12 روند افزایشی را نشان داد. مقدار TBA در روزهای 9، 12 و 15 به جز در تیمار 2 درصد کیتوزان (در روز 9) از حد مجاز عبور کرد. میزان TVB-N طی 15 روز روند افزایشی داشت و از روز 9 تمام تیمارها (به جز 2 درصد کیتوزان) از حد مطلوب خارج شدند. میزان FFA با افزایش زمان نگهداری در تمام تیمارها افزایش معنی داری داشت (0/05>P) اما در تیمارهای دارای کیتوزان این افزایش در مقایسه با سایر تیمارها کاهش داشت. میزان TVC از روز صفر تا روز 15 افزایش معنی داری داشت (0/05>P). مقدار بار میکروبی تیمار شاهد در روزهای 12 و 15 از حد مجاز خارج گردید و در تیمار شاهد به Log cfu/g 7/86±0/16 و در تیمار دارای 2 درصد کیتوزان به 0/35 Log cfu/g 5/78± رسید. همچنین نتایج نشان داد که کیتوزان تغییرات معنی داری بر ویژگی های بافتی نداشت. در مجموع نتایج نشان داد که فیله کپور علفخوار با تیمار 2 درصد پوشش کیتوزان تا روز 15 دارای کیفیت مطلوبی بود.
  کلیدواژگان: کیتوزان، میگوی سر تیز، فیله کپور علفخوار، بسته بندی خلاء
 • تاثیر استفاده از جلبک سبز Ulva intestinalis بر ویژگی های ضد اکسیدانی پاستا
  هانیه پورقاسم، آریا باباخانی *، هانیه رستم زاد صفحات 309-318
  جلبک های دریایی مانند سایر گیاهان فتوستنز کننده در معرض نور و اکسیژن قرار دارند که این امر می تواند سبب ایجاد رادیکال های آزاد و سایر عوامل اکسید کننده گردد. عدم آسیب های اکسیداتیو در ساختار آن ها می تواند نشان دهنده وجود ترکیبات ضداکسیداسیونی در آن ها باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر پودر جلبک سبز Ulva intestinalis بر خواص ضداکسیداسیونی پاستا می باشد. پاستا با درصدهای مختلف جلبک (5%، 10% و 15%) تهیه شد. آزمایش های برون تنی ویژگی های ضداکسیدانی، میزان فنول کل و خنثی کنندگی رادیکال های آزاد انجام شد. نتایج نشان داد که پاستای دارای 15% پودر جلبکی حاوی بالاترین میزان فنول کل، فعالیت ضد اکسیدانی و خنثی کنندگی رادیکال های آزاد را داشت (0/05>P). غنی سازی باعث بهبود خواص ضد اکسیدانی و پتانسیل دارویی پاستای مورد مطالعه شد.
  کلیدواژگان: پاستا، DPPH، فنول، رادیکال های آزاد
 • تشخیص مولکولی غیر کشنده باکتری Streptococcus agalactiae در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
  مهرنوش فرید، علیرضا میرواقفی*، حمید فرحمند، محمد علی نعمت الهی صفحات 319-326
  بیماری استرپتوکوکوزیس به دلیل شیوع سریع به ویژه در فصل تابستان، مرگ و میر نسبتا بالا، کاهش تولید و خسارات اقتصادی به آبزی پروری یکی از مهمترین بیماری های باکتریایی در ماهیان سردآبی است. تشخیص به موقع بیماری در پیشگیری از همه گیری و اقدامات درمانی بسیار ضروری می باشد. نمونه برداری به صورت Non-destructive از خون و موکوس ماهی یکی از بهترین روش های تشخیصی می باشد که بدون نیاز به تلف کردن ماهی بیماری تشخیص داده می شود. در این بررسی شناسایی باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه در ماهی قزل الای رنگین کمان انجام شده است که با وجود بیماری زایی بالای این باکتری، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. برای این بررسی از خون و موکوس ماهیان قزل آلای رنگین کمان برداشت گردید و تشخیص مولکولی توسط پی سی آر انجام گردید. در بررسی مولکولیDNA موکوس و خون به طور مستقیم استخراج و وارد چرخه پی سی آر گردید. برای PCR از پرایمر طراحی شده بر پایه ژن scpB استفاده گردید که برای این جنس اختصاصی می باشد و از حساسیت بالایی برای تشخیص این گونه برخوردار است. نتایج نشان داد که در خون ماهیان قبل از بروز علائم بیماری می توان با استفاده از روش مولکولی باکتری را تشخیص داد اما در موکوس ماهیان باکتری مورد نظر یافت نشد. می توان با استفاده از این روش بیماری باکتریایی در حال گسترش در ماهیان مولد و ماهیان ارزشمند را بدون نیاز به تلف کردن ماهی تشخیص داد و به درمان آن پرداخت.
  کلیدواژگان: روش تشخیص مولکولی، پی سی آر، خون، موکوس، بیماری
 • به کارگیری روش های تصفیه فیزیکی و زیستی برای حذف سموم کشاورزی دیازینون و مالاتیون در آب
  نوشین جعفرزاده، آرش جوانشیرخوئی*، هادی پورباقر، کیادخت رضایی صفحات 327-336
  مطالعه حاضر با هدف حذف سموم ارگانوفسفره دیازینون و مالاتیون در مدت زمان کوتاه با استفاده از جاذب های معدنی رس و زغال فعال در سیستم تله ذره گیر، و جاذب جلبکی در سیستم تصفیه زیستی از پساب مصنوعی انجام گرفت. سیستم تصفیه فیزیکی، تله ذره گیر، شامل دو مخزن مجزای پیوسته بوده که حاوی مدیای پوشالی برای به دام انداختن مواد اضافی بود، و روزانه مقدار مشخصی رس مونت موریلونیت و زغال فعال به آنها اضافه می گردید. سیستم تصفیه زیستی نیز به جلبک سیانوفیسه بر مدیای پوشالی مجهز گردید. سموم در دو غلظت متفاوت (10 و mg/L 1000 در تصفیه فیزیکی، و 6 و mg/L 600 در تصفیه زیستی) به سیستم های تصفیه اضافه شدند. دوره آزمایش 10 روز در نظر گرفته شده و نمونه برداری از آب به صورت روزانه برای تعیین غلظت سموم و pH انجام گرفت. نتایج نشان داد که سیستم تصفیه فیزیکی در کاهش غلظت سموم موفق عمل کرده و راندمان کاهش 64 و 48، و 68/7 و 41/3 به ترتیب برای غلظت های 10 و mg/L 1000 دیازینون و مالاتیون ثبت گردید. طی مدت زمان 10 روز، سیستم تصفیه زیستی نیز باعث کاهش سطوح سموم شده و راندمان کاهش 68/3 و 71/6، و 40/5 و 67/8 درصد به ترتیب برای غلظت های 6 و mg/L 600 دیازینون و مالاتیون اندازه گیری شد. در هر دو سیستم تصفیه ای، همگام با حذف ماده آلاینده، مقدار pH به صورت تدریجی افزایش یافت. این نتایج نشان می دهند که سیستم تله ذره گیر بستر مناسبی برای عملکرد جاذب ها فراهم نموده و منجر به حذف بخش زیادی از آلاینده شده است. همچنین، نتایج این مطالعه پشتیبان قابل اتکایی از نقش میکروجلبک ها در تصفیه آب ارائه دادند.
  کلیدواژگان: آفت کش های ارگانوفسفره، تله ذره گیر، تصفیه با جلبک، مواد جاذب سموم.pH
 • |
  • Sepideh Zare Juneghani, Seid Vali Hosseini * Pages 221-230
   Defrosting methods are the issues that affect quality and shelf life food, including fishery products. Therefore, this study investigated the effects of different thawing methods (refrigerator, water, air ambient temperature, and microwave oven) on chemical and physical [total volatile basic nitrogen (TVB-N), thiobarbituric acid (TBA), pH, Water Holding Capacity (WHC), loss drip(DL) and hardness] analyses of frozen filet silver carp and the results obtained were compared with each other. The levels of TVB-N, TBA, WHC, DL, hardness of thawed samples together difference significantly, .But pH were not significant differences between treatments. Minimum (%59.45) and maximum (%64.95) WHC were by refrigerated and water thawed samples and microwave thawing samples had the highest DL (11.73) and hardness (3.85). Also, the highest TBA (1.65) and TVB-N (19.21) were observed in the thawing of samples by refrigerator, considering that the best results of the experiment were observed in water samples by thawing, so the thaw method is suggested as the best way to thaw Silver carp
   Keywords: Freezing, Defrosting, Fish, Quality, Shelf life
  • Zahra Ghorbani-Ranjbari, Yazdan Keivany *, Mazaher Zamani-Faradonbe Pages 231-242
   The present study compared the geometric morphometrics of Barilius mesopotamicus populations in Diala and Tigris river basins in Iran. For this purpose, 99 fish specimens were sampled from Meymeh, Changooleh, Kangir and Doyrej rivers. Pictures were taken from the left side of the specimens and digitized using 15 landmarks placed on two-dimensional images using Tpsdig2 software. The data after Procrast analysis were analyzed with PCA, CVA multivariate statistical methods and cluster analysis. Geometric morphometric comparisons PCA and CVA tests and classification of the population and patterns of the body shape along the axes, showed some differences which were due to differences in head size and shape, body height and length of the caudal peduncle. Although the PCA and CVA tests did not fully differentiate the populations, Kangir was shown as a separate group.
   Keywords: Procrustes, Mimeh River, Changooleh River, Doirej River, Kangir River, Shape comparison
  • Frough Akbari, Maryam Madadkar Haghjou * Pages 243-261
   Unicellular algae as phytoplankton are the important, effective and cheap sources in larvae and aquatic organisms feeding. In this research, assessment of growth rate, pigments contents, total sugar and protein in two species; Dunaliella salina and D. bardawil were studied in three nutrient mediums; Ramaraj (R), Johnson (J) and Shaish (S), during 24days. øFor all mediums, cells growth rate in 1M NaCl was higher than that in 2M and about two times in D. salina compared to that in D. bardawil. The effect of medium kind on cell division, almost observed with the highest in J, S and R, respectively. In 1M, the highest specific growth rate of alga was observed at S and J and in 2M, it was occurred at J, during 8 days. The volume of D. bardawil cells was two times more than D. salina cells and the highest was observed at 2M and S for both species. The changes in fresh and dry weights showed an ascending pattern along with the time, especially in S and J, which was higher at S. In 1M D. bardawil, the highest amount of total carotenoid on the basis of per ml and per dry weights, was observed in S and R mediums, respectively. The changes in beta carotene content by salt concentrations treatments and kind of medium was similar to total carotenoid. The highest amount of total chlorophyll per ml in S and J mediums and the highest amount of this index per dry weight was observed by R treatment. The highest effect for protein increment was related to J which was different from the higher induction effect of R in total sugar production. Totally, these findings suggest the significant effect of medium kind and salt concentration on the increment of nutritional substances in salt water unicellular alga, in addition to the species kind.
   Keywords: Phytoplankton culture, Protein, Dunaliella alga, Total sugar, Carotenoid, Medium
  • Mohamadali Khanlar, Ebrahim Alizadeh Doughikollaee *, Seyed Vali Hosseini Pages 262-273
   Due to the potentiality and rapid spoilage of edible aquatic, many technologies have been developed to increase their shelflife. In this research, the effect of modified atmosphere (40% carbon dioxide and 60% nitrogen), vacuum and air atmosphere packaging on the physical, chemical and microbiological changes of Oncorhynchus mykiss fillet during refrigerated storage (4°C) were studied. Chemical (total volatile base nitrogen (TVB-N) and thiobarbituric acid (TBA)), physical (pH, drip loss and colorimetry) and microbial parameters (total bacterial count (TVC) and psychrotrophic count (PTC)) were measured at 0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18 days. The results showed that the fillets packed with modified atmosphere maintained the quality and pysical properties of fillets for 15 days. While the quality and pysical properties of control samples strongly decreased (P
   Keywords: Modified Atmosphere Packaging, Oncorhynchus mykiss, Colorimetry, Shelf life
  • Textural Quality and Microstructure of Surim Gel from Silver Carp (Hypophthlmichthys molitrix) Affected by Application of Hydrogen Peroxide (H2O2) During Mince Washing Process
   Narjes Badfar, Ali Jafarpour * Pages 274-283
   One of the major causes of undesirable texture and color formation in fresh­ water fish surimi is the higher percentage of dark muscle in comparison to the muscle of the species of marine fish. In this study, the hydrogen peroxide factor in 1%, 2%, 3% concentrations, during different washing cycles (1, 2 and 3) in 1:2 and 1:3 ratios of water to mince was used to study their effects on texture, microstructure and water holding capacity and silver carp surimi gel. The results showed that during one washing cycle, the surimi gel texture had a higher cohesiveness at ratio of 1:2 compared to 1:3 (P0.05). In terms of two washing cycles, treatment of 1% H2O2 in the ration o 1:2 was chosen as the superior treatment, since, in addition to optimum gel strength, the lower percentage of hydrogen peroxide and lower volume of water is needed for washing. The same result was obtained during three washing cycle. In accordance with the punch test result, the WHC data showed a descending trend by increasing of washing cycles at higher percentage of H2O2 in both ratios of 1:2 and 1:3. Considering the result of the punch test, minimum volume of wash water, SEM of the best surimi gels at each washing cycle prepared and compared to the treatment of 3% H2O2 in the ration of 1:3 after three washing cycle as the worse treatment. As a result, application of 1% hydrogen peroxide in ratio of 1:2 during three washing cycle and result in a quality surimi gel from Silver carp mince.
   Keywords: Silver carp, Texture, Water holding capacity, Microstructure
  • Arash Salahinejad, Arash Javanshir Khoei *, Hadi Poorbagher, Soheil Eagderi, Anousha Attaran Pages 284-294
   Pollutants such as heavy metals are found in the nature in little amount, but their concentrations have increased in aquatic ecosystems e.g. the Caspian Sea due to increasing population and industrialization. Marine invertebrate like bivalves can absorb heavy metals from surrounding environment transferring them to upper level of trophy network. Hence, they can be considered as proper biological indicators to assess heavy metal pollutants because of being sessile and their sensitivity to accumulation. This work was conducted to study filtration rate of Mytilaster lineatus exposed to Cd (62 and 620 µgl-1) and Pb (6.2 and 62 µgl-1) and its ability to remove these metals from water. The experiments were carried out in a designed mesocosm system. The results showed a significant different in filtration rate of M. lineatus exposed Cd and Pb. Mytilaster lineatus revealed a higher filtration rate exposed to Pb concentrations in compare to that of Cd and also can be a proper biological index to assess Cd of aquatic ecosystems.
   Keywords: Heavy metals, Lead, Cadmium, Caspian Sea, Filtration rate
  • Effect of Chitosan Extracted from Shrimp (Metopenaus affinis) on the Shelf life of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) Fillet in Vacuum Packaging
   Bahareh Moazzeni Jola, Laleh Roomiani * Pages 295-308
   In this study, the effect of chitosan extracted from Metopenaus affinis was investigated in five treatments of 0, 0.5, 1, 1.5 and 2% on the shelf life of grass carp (Ctenopharyngodon idella) fillets in vacuum packaging for 15 days at refrigerator temperature. Chemical parameters of sp (pH, TVB-N, TBA, PV, FFA) and microbial count (TVC) as well as tissue properties, including hardness, cohesion, elastic, gum and chewing factors were measured. The results showed that there was a significant increase in pH during the storage, and in all treatments, changes were significant on day 15 compared to the zero day. By the 12th day, the amount of peroxide increased. The amount of TBA was exceeded at the 9th, 12th and 15th days except in the 2% chitosan treatment (on day 9). The amount of volatile nitrogen basic in the 15 days increased and from day 9 all treatments (except 2% chitosan) were desirable. The amount of microbial count of control treatment was eliminated on days 12 and 15. In addition, the results showed that chitosan had no significant changes in tissue properties (P>0.05). The results showed that the grass carp fillet with 2% chitosan coating until 15 days had a good quality.
   Keywords: Chitosan, Metopenaus affinis, Grass carp fillet, Vacuum packaging
  • Effect of Green Algae, Ulva intestinalis on Antioxidant Activity of Pasta
   Haniyeh Poorghasem, Aria Babakhani *, Haniyeh Rostamzad Pages 309-318
   Marine algae, like other photosynthetic plants, are exposed to a combination of light and oxygen that lead to the formation of free radicals and other strong oxidising agents. Absence of oxidative damage to their structural components suggests that they contain protective antioxidative compounds. The aim of this study was to evaluate the effect of green algae Ulva intestinalis powder on antioxidant activities of pasta. Pasta was prepared with algae as an ingredient at different levels (%5, %10 and %15). In vitro antioxidant properties, total phenolic content and DPPH scavenging analyzed. The results showed that pasta with 15% algal powder had the highest phenoilc content, antioxidant activity and radical scavenging activity (P
   Keywords: Pasta, DPPH, Phenolic content, Free radicals
  • Non-destructive Molecular Detection of Streptococcus agalactiae in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
   Mehrnoosh Farid, Alireza Mirvaghefi *, Hamid Farahmand, Mohammad Ali Nematollahi Pages 319-326
   The objective of this study was to evaluate a non-lethal sampling technique to detect Streptococcus agalactiae, the bacterial pathogen causing Streptococcosis, in the blood and mucus of the infected rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Detection was established by PCR protocol based on the scpB gene. Also biochemical identification method was set by API strepsystem and conventional bacteriological tests. The fish were infected by intraperitoneally (i.p.) with 8×107 CFU/ml colony forming units of S. agalactiae. The PCR and biochemical method were positive for the blood samples from 3th and 4th days after exposure up to the end of the experiment while the fish look healthy. Mucus samples in PCR assay and biochemical methods were not positive until the end of the experiment. All any biochemically positive results were positive in PCR protocol, but some PCR positive results were negative in biochemical method. PCR Sensitivity tests were done in fish tissues seeded with serial dilutions of pure culture of S. agalactiae. Mucus was not efficient when the bacteria count is low. This study revealed that a nonlethal blood sampling can be used with high efficiency primers for PCR protocol to detect S. agalactiae in asymptomatic fish.
   Keywords: Molecular diagnostic method, PCR, Mucus, Blood, Diseases
  • Application of Physical and Biological Treatment Methods to Purify Diazinon and Malathion Pesticides in Water
   Nooshin Jafarzadeh, Arash Javanshir Khoei *, Hadi Poorbagher, Kiadokht Rezaie Pages 327-336
   The present study was aimed to remove the organophosphorus pesticides diazinon and malathion from artificial water body using clay particles and activated carbon as the absorbents in a bit-trap system, and algae absorbent in a bio-treatment system. Physical treatment system, the bit-trap system, contained two separate but related tanks with sheath media to tap extra materials; and also received specific amount of montmorillonite clay and activated carbon in daily schedule. Bio-treatment system was also equipped with Cyanophyceae species. microalgae on the sheath media. Pesticides in two different concentrations (10 and 1000 mg/L in physical, and 6 and 60 mg/L n biological systems) were added to the treatment system. Study duration was 10 days, and daily water sampling was conducted to evaluate concentration of the pesticides and pH. Results showed that physical treatment system was successful to remove the pesticides with the reduction efficacy of 64% and 48%, and 68/7% and 41/3% for 10 and 1000 mg/L diazinon and malathion, respectively. After 10 days, bio-treatment system was also reduced the amount of pesticides with the 68/3% and 71/6%, and 40/5% and 67/8% for 6 and 600 mg/L diazinon and malathion, respectively. In the both treatment systems, pH was gradually increased along with the removal of pesticides. These results represent the efficacy of bit-trap system as a suitable medium for the absorbents which removed the major amount of pollutants. Also, the results of this study provide a reliable backbone of the role of micro-algae in water treatment from pesticides.
   Keywords: Organophosphorus pesticides, Bit-trap system, Algae treatment, Pesticides absorbents