فهرست مطالب

جراحی ایران - سال بیست و پنجم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال بیست و پنجم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمد جواد فاطمی * صفحه 1
  دست عضوی عملکردی بوده، در فعالیت های روزمره انسان شرکت دارد و در عین حال آسیب پذیرترین بخش از بدن انسان است. هر سال تعداد قابل توجهی از مردم به علت حوادث ترافیکی، سوختگی الکتریکی، حوادث شغلی و سایر تروماها دست های خود را از دست می دهند. همچنین کودکانی به علت بیماری های ژنتیکی یا عوارض دوران بارداری بدون دست متولد می شوند. همینطور بیماری های عروق، دیابت، عفونت و سرطان ها می توانند منجر به قطع دست شوند. بشر با فقدان دست، 54% از عملکرد خود را از دست می دهد. همچنین نداشتن دست، تاثیرات منفی از نظر جسمی، روانی و اجتماعی دارد. پیوند دست یک روش درمانی مطلوب برای افرادی می باشد که یک یا هر دو دست آنها قطع شده است. پیوند دست فقط در مراکز معدودی در سراسر جهان انجام می شود. این پیوند کمک می کند تا فرد برخی از عملکردهای حرکتی و حسی را دوباره به دست آورد و به دنبال آن می تواند کیفیت زندگی بیمار را بهبود بخشد. در این مطالعه به تاریخچه، ویژگی های بیماران کاندید پیوند دست، اقدامات حین و بعد از جراحی و نیز عوارض پیوند دست پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: پیوند دست، قطع دست، ترومای دست، دست مصنوعی، کیفیت زندگی
 • امین تولایی، عباس امیرجمشیدی، کوروش کریمی یارندی* صفحه 9
  زمینه و هدف
  تنگی دژنراتیو کانال نخاع کمری یکی از بیماری های شایع در حوزه جراحی اعصاب می باشد که در خصوص روش های تشخیصی و معیارهای تشخیص این بیماری اتفاق نظر وجود ندارد. میلوگرافی و سی تی میلوگرافی به عنوان یکی از اولین روش های تشخیصی هنوز جایگاه خود را در برخی موارد حفظ کرده اند. از طرفی نقص های ام آر آی در شناخت برخی پاتولوژی ها و جنبه های دینامیک ستون فقرات آشکار شده است. به منظور مقایسه ارزش تشخیصی این دو روش، مطالعات اندکی بر روی تنگی کانال نخاع کمری متمرکز بوده که تقریبا همه آنها گذشته نگر بوده اند. لذا این مطالعه به صورت آینده نگر و با هدف مقایسه ارزش تشخیصی این دو روش و تعیین عوامل موثر بر برتری هر روش، طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  تعداد 83 بیمار قبل از عمل جراحی تحت ام آر آی و میلوگرافی - سی تی میلوگرافی قرار گرفتند. تصاویر به صورت بی نام توسط دو جراح اعصاب ارزیابی شده و تعداد سطوح نیازمند لامینکتومی بر حسب هر روش ثبت شد. ارزیاب دیگری تعداد سطوح تنگی را در حین عمل جراحی ثبت کرد. Inter-Observer Reliability برای هر روش و هماهنگی یافته های قبل از عمل با یافته های حین عمل با محاسبه ضریب توافق کاپا محاسبه شد. تاثیر هر یک از یافته های دموگرافیک، شرح حال، معاینه بالینی و یافته های رادیولوژیک بر برتری هر یک از دو روش با استفاده از آزمون تی، کای اسکوار و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت و حد معنی داری (01/0 >P ) در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  ضریب توافق کاپا بین دو ارزیاب برای ام آر آی 61/0 و برای میلوگرافی - سی تی میلو گرافی 56/0 بود. این ضریب برای هماهنگی دو ارزیابی ام آر آی با یافته های حین عمل 52/0 و 5/0 و برای میلوگرافی - سی تی میلوگرافی 43/0 و 45/0 محاسبه شد. پس از جدا کردن بیماران دارای هرنی دیسک از بیماران فاقد هرنی دیسک، کاپا در میلوگرافی - سی تی میلوگرافی بیماران فاقد هرنی دیسک تا حد 36/0 و 39/0 برای دو ارزیاب افت کرد. در بررسی تاثیر عوامل مختلف بر ارزش تشخیصی هر یک از این دو روش، تنها عامل موثر، تنگی لترال رسس بود که میلوگرافی - سی تی میلوگرافی در آن تا حد نزدیک به معناداری دقت تشخیصی بالاتری داشت (056/0P = ).
  نتیجه گیری
  ام آر آی با توجه به هماهنگی بیشتر با یافته های حین عمل و Inter-Observer Reliability تست تشخیصی انتخابی برای تصمیم گیری در مورد وسعت عمل جراحی می باشد و میلوگرافی - سی تی میلوگرافی را می توان برای بررسی بیماران مبتلا به تنگی لترال رسس، بیماران راجعه و بیماران با سابقه وسیله گذاری یا به عنوان روش جایگزین ام آر آی و با همان دقت تشخیصی در بیماران دارای هرنیاسیون دیسک مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: تنگی کانال کمری، میلوگرافی، ام آر آی
 • شیرین عراقی، سیامک فرخ فرقانی، محمدآسا ادیب حسامی، محمدحسن حبل الورید، توران باقری، میترا نیازی، محمد جواد فاطمی * صفحه 19
  زمینه و هدف
  سوختگی ها معمولا به عنوان شدیدترین نوع تروما در نظر گرفته می شوند. گیاهان دارویی در مقایسه به مواد مصنوعی با ارائه درمان اولیه ارزان، ایمن و طبیعی می تواند یک منبع مفید و موثر در درمان سوختگی باشد. هدف ما در این مطالعه بررسی اثر پماد سوختگی ادیب درم بر ترمیم زخم سوختگی درجه دو عمقی در موش صحرائی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی که در آزمایشگاه حیوانات مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) تهران در سال 1394 انجام شد، در قسمت خلف 24 موش صحرائی نر بالغ نژاد Sprague-Dawley به وزن تقریبی 300-250 گرم سوختگی درجه دو عمقی به ابعاد 4×2 سانتیمتر ایجاد گردید و سپس در محل سوختگی گروه یک از پماد سوختگی ادیب درم (شرکت دارویی ادیب اکسیر ایران) و در گروه دوم گاز وازلین (کنترل) پانسمان به صورت روزانه تا بهبود کامل استفاده شد و روند بهبودی زخم با عکس برداری به صورت هر 7 روز یک بار با ImageJ، ver. 1.45، (NIH، Maryland، USA) پایش شد. در روزهای 14 و 28 جهت بررسی میزان کلاژن و سلول های التهابی نمونه از زخم سوختگی برای پاتولوژی فرستاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 19 و آزمون های تی مقایسه میانگین های دو گروه مستقل و آزمون آنالیز واریانس اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین وسعت زخم در روزهای 7 تا 21 در گروه پماد ادیب درم از 088/1 ± 783/7 به 062/1 ± 519/1 و در گروه کنترل از 386/1 ± 620/7 به 867/0 ± 210/1 کاهش پیدا کرده است، اما این کاهش وسعت زخم بین دو گروه اختلاف معناداری نداشت. میانگین امتیاز پاتولوژی در روز 28 در گروه پماد ادیب درم بیشتر بوده و این اختلاف معنادار بوده است (001/0P < ).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، هر چند استنباط می گردد که این پماد سوختگی تا حدودی تاثیر مثبت داشته، اما پیشنهاد می گردد در زمینه تاثیر این پماد ترکیبی مطالعات با حجم نمونه وسیع تر، با تغییر در روش انجام پانسمان و نیز در زخم های سوختگی سطحی انجام گردد.
  کلیدواژگان: پماد سوختگی، ترمیم، سوختگی درجه دو عمقی
 • شهریار هاشم زاده، تورج اسودی کرمانی*، فرزاد کاکائی، اتابک اسودی کرمانی، افشین حبیب زاده صفحه 28
  زمینه و هدف
  ترومای قفسه سینه یکی از علل منجر به مرگ و میر در بیماران ترومایی می باشد و شکستگی دنده به علت ترومای بلانت به قفسه سینه، شایعترین اتیولوژی می باشد. این مطالعه ارتباط بین شکستگی دنده و پیش آگهی بیماران مولتی تروما را مورد ارزیابی قرار می دهد.
  مواد و روش ها
  صد و هشتاد چهار بیمار ترومایی با شکستگی دنده ناشی از ترومای بلانت مورد مطالعه قرار گرفتند. در تمامی بیماران یافته های دموگرافیک، ویژگی های آسیب، ویژگی های شکستگی دنده و نیز آسیب های همراه و امتیاز شدت آسیب (ISS) ثبت شدند. شکستگی دنده با توجه به محل (راست، چپ و دو طرفه) و سطح [شکستگی دنده های فوقانی (دنده اول و دوم)، شکستگی دنده های میانی (دنده های سوم تا هشتم) و شکستگی دنده های تحتانی (دنده های نهم تا دوزادهم)] و نیز به صورت لترال و پوسترولترال طبقه بندی شدند. تمام آنالیزهای آماری با نرم افزار آماری 16 SPSS و با استفاده از آزمون های آماری کای دو، T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت.
  یافته ها
  شکستگی دنده شامل پوسترولترال در 128 مورد (6/69%) و لترال در 56 مورد (4/30%) و نیز از نظر محل به صورت فوقانی در 8 بیمار (3/4%)، میانی در 170 بیمار (4/92%) و تحتانی در 6 بیمار (3/3%) بود. بیماران با شکستگی پوسترولترال به طور بارزی میزان عوارض بیشتری داشتند که منجر به انتوباسیون و مراقبت های ویژه بیشتر، امتیاز ISS بالاتر شده و با شکستگی لگن و کلاویکول همراه بودند. شکستگی دنده های فوقانی در مقایسه با دنده های میانی و تحتانی میزان بالاتر نیاز به انتوباسیون (001/0 = P و 04/0 = P)، ترومای گردنی (001/0=P و 01/0 = P) و مدت بستری بیمارستانی طولانی تر (001/0P < برای هر دو) و شکستگی دنده های تحتانی در مقایسه با شکستگی های میانی و فوقانی بطور بارزی میزان ترومای شکمی (001/0P < و 015/0 = P) و شکستگی مهره های غیر مجاور (001/0P < و 015/0 = P) بیشتری داشتند. ارتباط مثبت معنادار بین تعداد دنده های شکسته و مدت بستری بیمارستانی (001/0P < و 328/0 =R ) و مدت بستری در ICU (01/0 = P و 363/0 = R) مشاهده گردید. هیچ عارضه ای طی دو ماه پیگیری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  شکستگی دنده های فوقانی با ترومای شدیدتر همراه بوده و نیازمند بستری بیمارستانی و مراقبت ICU بیشتر با توجه به عوارض مدیکال و جراحی بیشتر می باشند. میزان عوارض (موربیدیتی) در شکستگی های پوسترولترال بیشتر بوده و این بیماران مراقبت پزشکی بیشتری نیاز دارند.
  کلیدواژگان: ترومای قفسه سینه، آسیب بلانت، شکستگی دنده، عوارض
 • ناصر ملک پور علمداری *، بابک ثابت، جواد باستار، امیر شیرعلی صفحه 37
  زمینه و هدف
  توراکوسکوپی به کمک ویدیو در دو دهه اخیر منجر به تغییر در مدیریت درمان پاتولوژی های مختلف ریوی شده است. این روش به علت مزایای کلینیکال در مقایسه با توراکوتومی روتین پذیرش بیشتری دارد. تا کنون مطالعه ای به مقایسه ظرفیت های ریوی بیماران بعد از توراکوسکوپی با روش تک پورت و توراکوسکوپی استاندارد نپرداخته است، لذا در این مطالعه سعی شده ضمن بررسی سایر متغیرها، ظرفیت های ریوی بعد از توراکوسکوپی تشخیصی، بین دو روش مقایسه گردد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی بیماران مراجعه کننده جهت انجام توراکوسکوپی تشخیصی در سال 94-96 به بیمارستان مدرس وارد مطالعه شدند. سپس بیماران بصورت تصادفی و با استفاده از نرم افزار به دو دسته تقسیم شدند. یک گروه تحت توراکوسکوپی با یک پورت (مداخله) قرار گرفته و گروه دیگر تحت توراکوسکوپی با روش استاندارد (کنترل) قرار گرفتند. سپس بیماران هر دو گروه از جهت ظرفیت تنفسی، درد پس از عمل، بروز عوارض و مدت بستری و متغیرهای دموگرافیک با استفاده از آزمون های کای دو و تی تست مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 با در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0 مقایسه شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 27 بیمار بررسی شدند که 14 بیمار در گروه مداخله و 13 بیمار در گروه کنترل قرار گرفتند. پاراستزی محل عمل 1 نفر (7%)در گروه مداخله و 6 نفر (46%) در گروه کنترل وجود داشت. مدت بستری پس از عمل جراحی 65/0 ± 5/3 روز در گروه مداخله و 24/1 ± 23/4 روز در گروه کنترل بود . زمان عمل 46/8 ± 79/36 دقیقه برای گروه مداخله و 47/9 ± 08/53 دقیقه برای گروه کنترل و درد 24 ساعت پس از عمل 75/0 ± 36/4 برای گروه مداخله و 95/0 ± 69/5 برای گروه کنترل و حین ترخیص 61/0 ± 71/1 در گروه مداخله و 96/0 ± 62/2 در گروه کنترل ثبت گردید که در گروه مداخله، پایین تر بود. در مقایسه ظرفیت های تنفسی، حجم حداکثر بازدمی در ثانیه اول حین ترخیص پایینتر از روز بستری اما دو هفته بعد در بیماران گروه توراکوسکوپی با یک پورت بطور معنی داری بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  بیمارانی که تحت توراکوسکوپی با یک پورت قرار گرفته بودند، در مقایسه با توراکوسکوپی استاندارد زمان عمل و مدت بستری کوتاه تری داشتند و هم چنین رضایت مندی بیماران بیشتر بوده و درد پس از عمل آنها کمتر بود از طرف دیگر میزان حجم حداکثر بازدمی در ثانیه اول این بیماران بطور معنی داری پس از عمل بالاتر بود. در نتیجه می توان از توراکوسکوپی با یک پورت در بررسی های تشخیصی ریوی از قبیل نمونه برداری به جای توراکوسکوپی استاندارد استفاده نمود.
  کلیدواژگان: توراکوسکوپی تشخیصی با یک پورت، ظرفیت های ریوی
 • سیدعباس میرمالک * صفحه 46
  بهتر بود به شماره ثبت کارآزمائی بالینی انجام شده در متن مقاله اشاره شود. 2 نمونه ها جهت انجام RCT و استفاده از آزمون های کای دو و تی تست کافی نبوده و بهتر بود معنی دار بودن نتایج با شک و تردید ابراز شود. 3 مخلوط کردن نمونه های دارای پلورال افیوژن با بیماران فاقد آن یک تورش نمونه گیری (Sampling Bias) تلقی می شود. 4 مقایسه طول مدت بستری بیماران جهت نتیجه گیری فاقد ارزش و بهتر است که مدت بستری بعد از انجام توراکوسکوپی به هر دو روش مقایسه شود، هر چند که وضعیت عمومی بیماران و بیماری های همراه ایشان نیز در مدت بستری بعد از توراکوسکوپی دخالت ایجاد می کند.
 • ملیحه نیک کار، رحیم علیجانی *، نورالله کرمی صفحه 47
  زمینه و هدف
  ترسیم ساختار علم برای رشته های مختلف و پیگیری آخرین تغییرات آن ها، موضوع مورد توجه دانشمندان، فیلسوفان، دولتمردان و متخصصان علم سنجی می باشد و متون علمی، زیربنای اصلی برای این ترسیم محسوب می شوند.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - کاربردی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات پژوهشگران حوزه جراحی (3779 رکورد طی سال های 1990-2016) نمایه شده در ISI می باشد که با استفاده از روش هم رخدادی واژگانی و با استفاده از نرم افزار VOS viewer به این مساله که حوزه جراحی از چه زیر حوزه های موضوعی تشکیل شده است و همچنین ارتباط آنها با یکدیگر و روند آن از سال 1990 الی 2016 مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مربوط به سال های 1990-1999 نشان داد که در این نقشه 60 خوشه و 1357 پیوند شناسایی وجود دارد و مقوله های Management، Brain، Thalassemia دارای نقاط داغی می باشند و در این مقوله ها مقالات بیشتری در این حوزه ارائه شده است. همچنین نقشه مربوط به سال های 2000-2009 دارای 17 خوشه و 4538 پیوند بوده که مقوله های موضوعی Management، Recipients، Complication در نقشه ترسیم شده دارای نقاط داغ تری است به مفهومی دیگر در خوشه های خود دارای پیوندهای بیشتری با دیگر مقولات بوده و این موضوعات دارای مقالات بیشتری می باشند. همچنین در این بازه زمانی Bone Segmentation در این نقشه، دارای هیچ پیوندی با دیگر مقوله های موضوعی نداشت و دارای جایگاه پایینی در این نقشه های موضوعی بوده و می توان گفت که به این حوزه پژوهشی توجه نشده است. نقشه مربوط به سال های 2010-2016 دارای 10 خوشه و 7858 پیوند بود و مقوله های موضوعی Management، Repair، Therapy دارای بیشترین پیوند با دیگر مقولات را نشان داد و موضوع Brain Death طبق این نقشه مورد غفلت واقع شده است.
  نتیجه گیری
  با افزایش و روند صعودی تولیدات علمی در حوزه جراحی، سیاست گذاری صحیح و ترسیم مسیر پژوهش های کشور در این حوزه و انطباق آن با نیازهای جامعه و کشور را از طرف وزارت بهداشت می طلبد. همچنین پژوهشگران این حوزه با نگاهی به نقشه موضوعی این حوزه می توانند به موارد غفلت شده و پژوهش های داغ در این حوزه پی برده و در پژوهش های آتی خود آن را مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: جراحی، علم سنجی، پایگاه های اطلاعاتی، نقشه موضوعی، نرم افزار VOS viewer
 • بهاره متقی دستنائی صفحه 56
  زمینه و هدف
  در واقع یائسگی یک پدیده جهانی برای زنان است و چیزی بین 74% تا 80% زنان با علائم یائسگی دست و پنجه نرم می کنند. از علائمی که زنان در این دوران تجربه می کنند، می توان به تعریق شبانه، اختلالات خواب، ناراحتی های قلبی و گرگرفتگی اشاره کرد. درمانی که هم اکنون برای بهبود این عوارض به کار گرفته می شود، روش جایگزین هورمونی است که عوارض زیادی به دنبال دارد. یکی از جایگزین های هورمون درمانی استفاده از گیاهانی از خانواده فیتو استروژن ها، مانند ویتاگنوس است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور بود که بر روی 100 نفر از زنان یائسه انجام شده است. زنان شرکت کننده در این مطالعه قرص گیاه ویتاگنوس را روزی دو بار به مدت یک ماه استفاده کردند. برای سنجش علائم یائسگی از پرسشنامه سنجش علائم یائسگی استفاده شد. در پایان یک ماه نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی ]آزمون های تی تست و تکرار مشاهدات (Repeatet Measure) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد استفاده از ویتاگنوس تاثیر بسزایی در کاهش گرگرفتگی (میانگین و انحراف معیار قبل از مداخله 8/0±222/3 و میانگین و انحراف معیار بعد از مداخله 65/0±8/0) و اختلالات خواب (میانگین و انحراف معیار قبل از مداخله 98/0±562/2 و میانگین و انحراف معیار بعد از مداخله 73/0±05/1) در گروه دارو در قیاس با دارونما داشته است (001/0P < ).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد استفاده از ویتاگنوس درکاهش علائم جسمی در زنان یائسه موثر بوده و می تواند به عنوان یک درمان مکمل و یا جایگزین هورمونی در بهبود علائم یائسگی در زنان استفاده شود.
  کلیدواژگان: یائسگی، ویتاگنوس، علائم جسمی
 • زیبا برقی ایرانی *، صدیقه بختیاری صفحه 66
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش سازمان شخصیتی و نیازهای بنیادین روان شناختی در پیش بینی بدریخت انگاری بدن در اقدام کنندگان به جراحی زیبایی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه متقاضیان به جراحی زیبایی بدون علت پزشکی بود که طی شش ماهه اول 1395 به مراکز جراحی زیبایی شهر تهران مراجعه کرده بودند. حجم نمونه برابر با 300 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل مقیاس اصلاح شده اختلال وسواسی- جبری ییل براون برای بدریخت انگاری بدن فیلیپس (1997)، سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ (2002) و پرسشنامه نیازهای بنیادین روان شناختی بارد، دسی و رایان (2004) بود. جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار 22 SPSS استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین سازمان شخصیتی با بدریخت انگاری بدن رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین نیازهای بنیادین روان شناختی با بدریخت انگاری بدن رابطه منفی معنادار وجود دارد (001/0 ≥P ).
  نتیجه گیری
  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که آزمون گری واقعیت و شایستگی قادر به پیش بینی بدریخت انگاری بدن بودند.
  کلیدواژگان: بدریخت انگاری بدن، جراحی زیبایی، سازمان شخصیتی، نیازهای بنیادین روان شناختی
 • سید حمید صالحی * صفحه 75
  وقوع آسیب سوختگی بلافاصله پس از سکته مغزی یک حادثه نادر است. بیمار معرفی شده یک مرد 54 ساله است که به علت سوختگی شدید ناشی از شعله همراه با آسیب استنشاقی که بلافاصه پس از سکته مغزی حادث شده بود در بیمارستان پذیرش شد. درمان این بیماران از موارد چالشی می باشد. درمان نگهدارنده یا اقدام جراحی اورژانس بستگی به شرایط بیمار دارد. در صورت عدم وجود آسیب استنشاقی و پایدار بودن شرایط بیمار شاید انجام ارلی اکسیزیون و گرافت در هفته اول بعد از آسیب منجر به افزایش بقاء بیمار گردد.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، سوختگی شدید، ارلی اکسیزیون و گرافت
 • علی محمدزاده جوریابی، عباس صدیقی نژاد، ولی ایمان طلب، علی میرمنصوری، گلاره بی آزار *، یاسمین چائی بخش لنگرودی صفحه 80
  سندرم بروگادا به عنوان یک شرایط نادر و مخاطره آمیز با بلاک شاخه ایی راست و بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V1-V3 مشخص می شود. در این گزارش موردی به معرفی خانمی 54 ساله مبتلا به سندرم بروگادا می پردازیم که به طور ایمن تحت عمل جراحی فیکساسیون لگن با بیهوشی عمومی قرار گرفت. او در شرایط معمول سلامت قرار داشت و بر اساس اختلالات نوار قلب و سابقه مرگ ناگهانی در برادر 30 ساله اش تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: سندرم بروگادا، شکستگی استخوان لگن، اداره بیهوشی
 • افروز معتمد *، شیما رضوی دشتی صفحه 95
  بیماری قلبی یکی از عوامل مهم موثر در پیش آگهی جراحی های غیر قلبی است. بیماران قلبی اغلب داروهای متنوعی دریافت می-کنند که بر شرایط و نحوه درمان قبل و بعد از عمل اثرگذاراست. امروزه با افزایش امید به زندگی، نیاز به جراحی های قلبی رو به افزایش است. به همین دلیل تنظیم داروهای قلبی قبل از جراحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله به اجمال مروری بر نحوه تنظیم داروهای قلبی قبل و بعد از جراحی غیر قلبی خواهد شد.
  کلیدواژگان: جراحی غیر قلبی، داروی قلبی، ضدانعقاد
 • ایرج فاضل، عبدالحمید میرزا حسابی، کاظم عباسیون، سیاوش صحت، غلامعلی عکاشه، حمید رحمت، محمد علی محققی*، محمدمهدی حفیظی صفحه 108
  زمینه و هدف
  جراحی علم و هنر خدمات شایسته انسانی و جراح نقش آفرین میادین نیل به کمال و تعالی است. واژه جراحی مترادف اخلاق و آئینه تمام نمای آئین انسان دوستی و نام جراح زینت بخش محافل امن و امان سلامتی است. بیمارستان معبد شفابخش، عرصه ارائه خدمات حیات بخش جراحی، نگارستان زیباترین نگاره های هنرمندترین نگارگران بشری، پناهگاه بی پناهان، مسکن دردمندان، ملجاء دلسوختگان و نوای بینوایان است. در وادی تجارب جراحی، هرچه علم در آسمان معرفت بیشتر اوج می گیرد و هر چه فن و فناوری در اقیانوس کمال بیشتر جلوه گری می کند، نیاز به درهم تنیدگی خدمات و مراقبت ها با اخلاق و معنویت و انسانیت، بیشتر احساس می گردد. این مطالعه در پیشگاه خالق ارزش ها و دادار رفتارها، آداب و اصول و منش و سلوک هنرکده جراحی را: با الهام از رازهای مرموز دردمندان، کشف اسرار نهان ولینعمتان، کنکاش در وادی ستر و عیان دیرنشینان، سیر در گنجینه های گرانبار دلنوازان و دلنوشته های دلنشین دل سوختگان و نبشته های گران سنگ دانش پژوهان، به زینت طبع می آراید و به محفل انس همراهان و پیشگاه قدس خادمین معبد عشق و ایمان تقدیم می کند، امید که در نظر آید...
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کیفی، توصیفی - پیمایشی و کتابخانه ای توسط کمیته اخلاق جامعه جراحان و در ادامه مطالعات و تلاش های قبلی طراحی، انجام، تدوین و انتشار یافت. با شیوه بحث متمرکز گروهی دیدگاه های 20 نفر از جراحان پیش کسوت، 5 نفر از پرستاران مجرب، جمعی از صاحبنظران دیگر جمع بندی و مبنای مطالعه قرار گرفت. عناوین، کدواژه ها، موضوعات، اصول، مبانی و سایر زمینه های مرتبط با موضوع مطالعه، به روش بحث متمرکز گروهی شناسائی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. با مطالعه جامع کتابخانه ای، نوشتجات معتبر، مقالات مرتبط با کد واژه های مطالعه، از منابع معتبر داخلی (کتب معتبر، مجلات معتبر فارسی) و منابع معتبر لاتین، در محدوده 20 ساله منتهی به سال 1396 شمسی و 2018 میلادی شناسائی و مطالب مرتبط برگزیده، خلاصه برداری و استخراج شد. عناوین مورد اتفاق در گروه تحقیق، به روش دلفی در مراحل بعد طبقه بندی و نتایج استخراج، تنظیم، تحلیل و نتیجه-گیری شد.
  یافته ها
  گروه مطالعه با جمع بندی پیشنهادات منبعث از تجارب اعضاء و نیز مطالعه منابع، دویست موضوع اختصاصی و عمومی، اعم از کد اخلاقی، گزاره ارزشی، و یا توصیف حرفه ای مرتبط با فعالیت جراحان در بیمارستان را شناسائی نمود. این موضوعات متنوع بر حسب ماهیت، مفهوم و تشابه صوری یا محتوائی، در بیست محور کلان بشرح زیر طبقه بندی و در هر محور کلان موضوعات مرتبط برحسب اولویت ارائه شد: اصول و ارزش های متعالی که رعایت آنها بر عموم کنشگران بیمارستانی لازم است، اصول و ارزش های متعالی اختصاصی که رعایت آنها برای عموم جراحان در عموم فعالیت های حرفه ای بیمارستانی لازم است، ساختار مسئول حفظ و ترویج ارزش های متعالی و ناظر بر رفتار اخلاقی و حرفه ای در بیمارستان، مسائل و رفتارهای ناشایست و ممنوع در بیمارستان، مسائل شرعی، قانونی و اجتماعی دارای ابعاد اخلاقی در خدمات بیمارستانی جراحان، اصول مشاوره پزشکی و جراحی در خدمات و تعاملات داخل بیمارستانی، اصول تعاملات اخلاقی، انسانی و حرفه ای جراحان با بیماران، همراهان و مردم، اصول همکاری های اخلاق محور با سایر همکاران، پرستاران، دانشجویان، مدیران، و سایر پرسنل بیمارستانی، اصول اخلاقی و حرفه ای در تعاملات خارج بیمارستانی جراحان، نقش ها و مسئولیت های اخلاقی و حرفه ای جراحان در درمانگاه های بیمارستانی، نقش ها و مسئولیت های اخلاقی و حرفه ای جراحان در بخش فوریت ها (اورژنس) بیمارستان، نقش ها و مسئولیت های اخلاقی و حرفه ای جراحان در بخش های مراقبت ویژه بیمارستانی، اخلاق جراحی در مسئولیت های غیر جراحی (مدیریت – داوری – نیکوکاری - آموزش عمومی - ایمنی و پیشگیری از حوادث)، اخلاق در آموزش جراحی بالینی، اخلاق در پژوهش جراحی در بیمارستان، اخلاق جراحی در اختلافات، اتفاقات ناخواسته، عوارض جراحی، کاربرد فناوری های جدید و نوین در جراحی، جنبه های اخلاقی و قانونی موضوعات خاص که جراحان در تعاملات بیمارستانی مواجه می شوند، اصول اخلاقی و حرفه ارتباط جراحان با همکاران پاراکلی نیک، نکات اختصاصی اخلاقی تخصص های مختلف جراحی. در قسمت نهائی این گزارش پیوهشی، بحثی پیرامون چهل موضوع اخلاقی و حرفه ای منتخب از مطالعه ارائه شد.
  نتیجه گیری
  5 اصل و دستاورد راهبردی این مطالعه عبارتند از: «سرنوشت ساز بودن آموزش اخلاق بالینی، در تمام مراحل آموزش و ارائه خدمات»، «لزوم تحکیم ساختار مراقبت و ترویج آموزه های اخلاقی و حرفه ای در بیمارستان»، «ضروری بودن تدوین کدهای ملی اخلاق بالینی جراحی»، «تاکید بر اصل مشاوره در امور مهم بیمارستانی و مشاوره اخلاقی»، و «توسعه مناسبات انسانی، اعم از روابط حسنه با بیماران و مردم، روابط درون حرفه ای و میان رشته ای و فرا حرفه ای».
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق پزشکی، اخلاق حرفه ای، جراحی، بیمارستان، اخلاق جراحی
 • رسول احمدی فر * صفحه 159
  افراد زیادی با استفاده از جراحی زیبایی در ظاهر اعضاء بدن تغییراتی به منظور ترمیم و یا زیبایی انجام می دهند. تا زمانی که هدف از جراحی زیبایی شخصی بوده و یا به میزانی باشد که در نظر عرف قابل اغماض و متعارف باشد، ماهیت حقوقی ندارد. ولی در صورتی که شخص جراحی شده خارج از حد متعارف و با مخفی کردن جراحی، نظر طرف مقابل را برای ازدواج جلب می نماید در صورت اجتماع شرایط لازم می تواند از مصادیق تدلیس باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت این جراحی و اثر آن بر رابطه زوجین است. بر اساس نتایج آن در صورتی که جراحی زیبایی به حدی نامتعارف باشد که سبب اشتباه طرف مقابل در شخصیت جراحی کننده شود عقد باطل است و در صورتی که منجر به چنین اشتباهی نشده، ولی در نظر عرف تغییرات ایجاد شده زیاد باشد، طرف مقابل خیار تخلف از شرط صفت صریح یا بنایی خواهد داشت و در صورتی که سبب فریب طرف مقابل شود تدلیس بوده و خیار فسخ به خاطر تدلیس ایجاد خواهد شد. زیان دیده بر اساس مورد می تواند خسارت خود را از شخص جراحی شده مطالبه نماید. هرچند جراحی توسط پزشک انجام می شود، ولی به لحاظ سببیت اقوا از مباشر شخص جراحی شونده، شخصا مسئول جبران خسارات طرف عقد خواهد بود.
  کلیدواژگان: جراحی زیبایی، تدلیس در ازدواج، تخلف وصف، مسئولیت پزشک در جراحی پلاستیک
 • مصطفی جابرانصاری* صفحه 171
  با آغاز دهه 1890 مشخص گردید که جراحی اروپا و آمریکا بیشتر از هر حوزه دیگری در پزشکی قرن نوزدهم تحت تاثیر پیشرفت های حاصله در علوم پزشکی قرار گرفته اند. کشف داروهای بیهوشی مفید و پیدایش و توسعه روش هایی برای پیشگیری از بروز عفونت ها در زخم ها انقلابی در طبابت جراحی بوده و جراحی را متحول نمود. جراحی از هنر و پیشه ای ابتدایی و خطرناک به سرعت به حرفه ای تخصصی معتبر و موثر در قرن نوزدهم بدل گردید. در آخرین دوره از سیر تاریخی جراحی در قرن نوزدهم، جراحی آمریکا بالاخره به جایگاه خود به عنوان یک رشته تخصصی پزشکی مستقل و مجزا از سایر رشته ها دست یافت. با آغاز فعالیت ویلیام هالستد در بیمارستان جان هاپکینز در بالتیمور در ماه مه 1889، آخرین دوره تکاملی جراحی نیز آغاز شد. هالستد همچون بسیاری از متخصصین جوان آمریکایی پس از جنگ داخلی جهت ادامه و تکمیل تحصیلات خود به شهرهای عمده آلمان مسافرت نمود. در دهه 1870 فرانسه جایگاه برتر خود در آموزش پزشکی در بین مراکز اروپایی را از دست داده بود و متخصصین آمریکایی نیز با فراگرفتن سنت آموزشی کشور آلمان به کشور خود باز می گشتند. تاسیس بیمارستان جان هاپکینز و دانشکده پزشکی وابسته به آن (1893) نشانه وقوع عصر نوینی در پزشکی آمریکا بوده که در آن دوره جراحی آمریکا با هدایت و رهبری افرادی که جایگاه حقیقی جراحی آمریکا در تاریخ جراحی جهان را تضمین نمودند و وارد قرن بیستم گردید. جان شاو بیلینگ (1913 – 1838، John Shaw Billings) که بنیانگذار کتابخانه عمومی جراحان و تهیه کننده نمایه نامه آن (1880) بود، مدت 17 سال ریاست کتابخانه عمومی نیویورک را برعهده داشت. نمایه نامه فوق پیش درآمد ایندکس مدیکوس گردید. بیلینگ وضعیت جراحی آمریکا در سال 1893 را بصورت زیر خلاصه نموده است. مهمترین پیشرفت ها در رشته پزشکی در ایالات متحده عمدتا در رشته جراحی و شاخه های متعدد آن به وقوع پیوسته است. ما لیگاتور کردن برخی از شرائین بزرگ، خارج کردن تومورهای داخل شکمی، درمان بیماری ها و آسیب های ویژه بانوان، درمان اختلالات نخاعی و انواع مختلف ناهنجاری ها را معمول ساختیم. بالاتر از تمامی این موارد، اولین کسانی بودیم که کاربرد داروهای بیهوشی را نشان دادیم که مهمترین پیشرفت در حوزه پزشکی در قرن حاضر بود. در طی جنگ اخیر ما به اروپائیان نشان دادیم که چگونه بیمارستان های صحرایی نظامی را ساخته و آنها را سازماندهی و مدیریت نمایند. ما موسس بهترین موزه موجود در خصوص پزشکی و جراحی مدرن نظامی بوده ایم. ما سهم زیاد و ارزشمندی در تهیه منابع مکتوب پزشکی داشته ایم و حکومت ما دارای بزرگترین و بهترین کتابخانه پزشکی جهان می باشد.
 • فرخ سعیدی صفحه 177
  خلاصه به فارسی:1 هدف از مشاوره دریافت راهنمایی و کمک فکری در موارد و مسائل آنی پزشکی مربوط به تشخیص و درمان موارد خاص که دفعتا پیش آمده است. درخواست مشاوره باید به صورت موجز اما کامل و مکتوب در پرونده قید شده باشد. فرد مشاور هم باید متقابلا نظریه خود را کتبا در پرونده بیمار اعلام دارد (مشاوره در موارد بسیار اضطراری خارج از این محدودیت می باشد). 2 جراح در پذیرفتن یا نپذیرفتن نظریه مشاور مختار است و ضرورتی در اعلام آن ندارد. در هر حال مسئولیت نهائی را باید متقبل شود و نمی تواند به اتکاء نظریه مشاور از خود سلب مسئولیت نماید. در هر حال جراح مسئول اخذ شرح حال و معاینه اولیه بیمار می باشد. 3 جراح چنانچه با مواردی خارج از حوزه تخصص و تجربه خود مواجه شد، ملزم به درخواست مشورت می باشد و می بایست تا آنجا که مقدور باشد از پیش احتمال چنین موقعیت را درک کرده باشد. عدم دسترسی به مشاور عذر موجه نیست. 4 جراح مجاز نیست مراقبت های بعد از عمل را به صورت مشاوره تلقی کرده و به مشاور بسپارد. 5 جراح مجاز نیست صرفا برای جلوگیری از شکایت یا اعتراض احتمالی بیمار جویای مشاوره گردد. 6 متخصص بیهوشی هم سطح مشاور نیست، بلکه نقش همکار جراح را ایفا می کند. وی موظف است از پیش با بیمار آشنا گشته، شخصا معاینه کرده و پس از انجام عمل جراحی تا ترخیص بیمار از وضع وی آگاه بوده و اقدامات لازم را انجام دهد. تنها با قید کتبی در پرونده بیمار امتناع خود از ادامه همکاری با جراح را اعلام دارد.
 • سیدعباس میرمالک * صفحه 178
  ساختار خدمات درمانی و تحقیقاتی در کانادا تا حدودی ولی با محدودیت بیشتر شبیه آمریکاست. بیست و دو نهاد تامین کننده بودجه تحقیقاتی در کانادا وجود دارد. معمولا مکاتبه با این مراکز جهت تهیه بودجه در انتهای لیست مخاطبان قرار می گیرد. مقاله زیر راهکارهایی را ارائه می دهد.
|
 • Dr Mohamadjavad Fatemi * Page 1
  Hand is the most functional organ of the body which is involved in activities of daily living and also the most vulnerable part of the human body. Every year, a significant number of people lose their hands due to traffic accidents, electrical burns, occupational accidents and other traumas. There are also cases of disabled children born without hands due to genetic diseases or pregnancy complications. Vascular diseases, diabetes, infections and cancers can cause a person cut or lose their hand. A Human being without hands loses 54% of their function. It also has negative physical, psychological and social effects. Hand transplant is a desirable therapeutic approach for people with one hand or even without them. Hand transplantation is performed in a few centers around the world. It helps a person regain some of the motor and sensory functions of hand and subsequently aids in improving patient's quality of life. This study indicates history and characteristics of candidates for transplant, preoperative and post-operative interventions as well as hand transplant complications.
  Keywords: Hand Transplant, Hand Amputation, Hand Trauma, Hand Prosthesis, Quality of Life
 • Dr Korosh Karimi Yarandi * Page 9
  Introduction &
  Objective
  Degenerative lumbar spinal canal stenosis is one of the common entities in neurosurgery. Myelography and CT myelography as one of the first diagnostic procedures still retains its place in some cases. MRI defects in understanding some dynamic aspects of this pathology have been exposed. In order to compare the diagnostic value of these two methods, few studies have focused on lumbar spinal canal stenosis, almost all of them were retrospective. This prospective study designed to compare the diagnostic value of these two methods and to determine the factors affecting reliability of each method.
  Materials and Methods
  83 patients underwent preoperative MRI and myelography-CT myelography. Pictures were anonymously assessed by two neurosurgeons and the number of levels required laminectomy was recorded according to each modality. Another neurosurgeon intraoperatively assessed the number of levels in need of laminectomy. Inter-observer reliability for each modality and coordination of preoperative findings with intraoperative findings were calculated using kappa coefficient. The impact of demographic, medical history, physical examination and radiologic findings on the superiority of either of the two modalities were analyzed using T test, Chi square and Spearman correlation coefficient. Analysis was performed with SPSS software and (P
  Results
  Kappa coefficient between two evaluators was 0.61 for MRI and 0.56 for Myelography-CT myelography. This coefficient for agreement of MRI findings with intraoperative findings in 2 evaluations was 0.52 and 0.5 whereas Myelography-CT myelography revealed 0.43 and 0.45 agreement in two evaluations. After excluding the patients with disc herniation, Kappa for myelography/CT myelography has declined considerably to 0.36 and 0.39 in two evaluations. In evaluating the impact of various factors on the diagnostic value of each of these modalities, only lateral recess stenosis was almost related to higher diagnostic value of myelography/CT myelography (P = 0.056).
  Conclusions
  MRI with regard to higher agreement with intraoperative findings and higher Inter-observer reliability should be the diagnostic test of choice to decide on the extent of laminectomy. Myelography/CT myelography can be used for patients with lateral recess stenosis, patients with a history of previous lumbar spine surgery and Instrumentation or as an alternative to MRI with almost the same diagnostic accuracy in patients with disc herniation.
  Keywords: Lumbar Canal Stenosis, MRI, Myelography
 • Dr Mohamadjavad Fatemi * Page 19
  Introduction &
  Objective
  Burns are usually considered as the most violent trauma. Wound healing is a complex process that is usually associated with various growth and biological factors. During the process of wound healing, the dressing used for restoration and repairing tissues of the dermis and epidermis of wound. Medicinal plants provide initial treatment compared to synthetic materials are inexpensive, safe and natural can be a source of useful and effective in the treatment of burns. The aim of this study was to evaluate the effects of Adib Derm on the healing of full- thickness second degree burn wound in Rat.
  Materials and Methods
  In this experimental study which was performed in the animal lab of the Hazrat Fatemeh Hospital in Tehran, 24 adult male rats with an approximate weight of 250- 300 grams, with deep burns of 2 cm 4×2 dimensions were prepared and divided into 2 groups of 12. We used Adib derm (Adib exir pharmaceutical company - Iranian scholar) in first group and Vaseline gas in the second group (control) to dressing every day until healing is complete and the wound healing process by shooting as every 7 days with Image J, ver. 1.45, (NIH, Maryland, USA) was monitored. On 14 and 28 to determine the amount of collagen and inflammatory cells were sent for pathological sample from burn wounds.
  Results
  The results showed that during days 7 to 21 in each group reduced wound size (P
  Conclusions
  According to the results of the present study, the effect of this ointment on the recovery of burn wounds was not as much as we expected. Thus, it is suggested that further studies perform with a larger sample size and with the change in the method of dressing and superficial burns.
  Keywords: Burn Ointment, Healing, Full- Thickness Second Degree Burn Wound
 • Tooraj Asvadi Krtmani * Page 28
  Introduction &
  Objective
  Thoracic trauma is one of the leading causes of morbidity and mortality in trauma patients and rib fracture due to blunt trauma to the chest wall, is the most common etiology. This study analyzed the correlation between rib fracture and prognosis of multiple trauma patients.
  Materials and Methods
  One hundred eighty four trauma patients suffering from rib fracture due to blunt trauma were studied. Demographic data, injury characteristics, rib fracture characteristics as well as associated injuries and injury severity score (ISS) were recorded. Rib fracture was classified according to location (left, right, and bilateral), and level (upper rib fracture [1-2nd rib], middle rib fracture [3-8th rib], and lower rib fracture [9-12th rib]), also categorized as lateral and posterolateral.
  Results
  Rib fracture was posterolateral (69.6%) and lateral (30.4%), upper (4.3%), middle (92.4%) and lower (3.3%). Patients with posterolateral fracture had significantly more complications which led to airway intubation and more intensive care support, higher ISS and associated with pelvic and clavicular fracture. Upper rib fractures were associated with more length-of-stay (LOS) and lower rib fractures with more abdominal trauma and lumbar/thoracolumbar vertebral fractures. A significantly positive correlation was seen between number of fractured ribs and ISS, hospital and ICU LOS. There were no complications during 2 months follow-up.
  Conclusions
  Upper ribs’ fractures are associated with severe trauma, and require more hospitalization and ICU support considering more surgical and medical complications. Morbidity is higher in Posterolateral fractures and the patients need more medical care.
  Keywords: Thoracic Trauma, Blunt Injury, Rib Fracture, Complication
 • Dr Naser Malakpoor Alamdari * Page 37
  Introduction &
  Objective
  No study examined patients’ lung capacities after standard and single port VATS, Therefore, in this study we decided to compare the results of standard VATS and single-incision Thoracoscopic surgery (SITS) in patients undergoing diagnostic Thoracoscopic.
  Materials and Methods
  In this randomized clinical trial, patients referred for diagnostic Thoracoscopic to Modarres hospital in years 2015 to 2017 were enrolled the study, Then, patients were divided into two groups using the Random allocation software: one group underwent Thoracoscopic with one port and the other group underwent Thoracoscopic was performed by standard methods (3 Ports). Then both groups of patients in respiratory capacity (FEV1, FEV1 / FVC), postoperative pain, complications and length of hospital stay and demographic variables were compared.
  Results
  From 27 patients 14 patients were in the Single port VATS and 13 patients in the Standard 3 port VATS groups. Patients’ satisfaction was higher in SITS group (P = 0.011). Paresthesia of surgical site in patients SITS was significantly lower (P = 0.029).The hospital stay after surgery was lower in the group SITS (0.009). 24 hours post-operative and discharge time pain in SITS group was lower (P
  Keywords: Respiratory Capacity, Single Port Diagnostic Thoracoscopy
 • Dr Rahim Alijani * Page 47
  Introduction &
  Objective
  Designing the structure of science for different disciplines and following their latest changes is a matter of interest to scholars, philosophers, statesmen and specialist in scientometrics, and scientific texts are the underlying foundation for this drawing.
  Materials and Methods
  This is a descriptive-applied research. The research community consists of all the papers of surgery researchers (3779 records for the years 2016-1990) indexed in ISI. Using the lexical coexistence method, using the VOS viewer software, the topic of what the scope of the surgery was composed of and their relationship with each other and its trends from 1990 to 2016 were studied.
  Results
  The results for the 1990-1999 period showed that there are 60 clusters and 1357 identification links in this map, and management, brain, thalassemia, and hot flashes are the subject of many articles in this area. Also, the map for 2000-2009 showed 17 clusters and 4538 links. The subject categories of management, recipients, and complication in the map are hotter, because they have more links in their clusters with other categories, and these subject categories have more articles. Also, at this point in time, the subject matter of bone segmentation in this map has no link with other subject categories and has a low status in these subject maps and is not addressed in this research area. And the map for 2010-2016 showed that it has 10 clusters and 7858 links. The subject categories of management, repair, and therapy have the most links with other categories, and the topic of brain death has been neglected under this map.
  Conclusions
  With the increasing and upward trend of scientific production in the field of surgery, the Ministry of Health requires proper policy-making and a mapping of the country's research in this area and its adaptation to the needs of the community and the country. Also, researchers in this field, looking at the subject-matter map of this area, can understand the neglected cases and the hot researches in this field and consider it in their future research.
  Keywords: Surgery, Scientometrics, Databases, Subject Map, VOSviewer Software
 • Bahare Motaghi * Page 56
  Introduction &
  Objective
  In fact menopause for women is a global phenomenon and something between 74% and 80% of women with menopausal symptoms struggling up. The symptoms that women experience during this period such as sweating/flush, cardiac complaints, sleeping disorders, joint & muscle complaints and… Now the treatment used for this symptoms are hormone replacement that has the serious effects. One of the alternatives hormone therapy use plants from the family of phytoestrogens, such as the Vitex .
  Materials and Methods
  This study was a double-blind clinical trial that was done on 100 postmenopausal women. Women participating in the study used tab of Vitex twice a day for one month. Menopausal Rating Scale (MRS) questionnaire was used to assess symptoms of menopause. At the end of a month the results using SPSS software and descriptive and analytical statistics (repeated measures test andt-test) were analyzed
  Results
  The findings showed that the use of Vitex effective in decreasing hot flashes and sleep problems complaints compared with the placebo group (P
  Conclusions
  These results suggest that the use of Vitex effective in reducing symptom in women, and can be used as a supplement or hormone replacement therapy used to improve symptoms of menopause in women.
  Keywords: Vitex, Somato-Vegetative Symptoms, Menopausal
 • Dr Ziba Barghi Irani * Page 66
  Introduction &
  Objective
  This study aimed to determine the role of personality organization and psychological basic psychological needs in predicting malformed body-seem attempters admitted to cosmetic surgery.
  Materials and Methods
  Cross-correlation method. The population of this study included all applicants to cosmetic surgery without a medical reason was that during the first six months of 1395 were referred to cosmetic surgery centers in Tehran. The sample was selected by convenience sampling method 300. Data collection tools include Yale-Brown Obsessive-Compulsive Disorder Scale modified for malformed body seemed to Phillips (1997), Inventory of Personality Organization Krnbrg (2002) and psychological questionnaires basic needs there, Deci and Ryan (2004).
  Results
  Data analysis was performed using Pearson correlation and regression analysis. As a result of data analysis showed that there is a significant positive relationship between the personality organization with seemed malformed body and basic psychological needs. There is a significant negative correlation with basic psychological needs with seemed malformed body.
  Conclusions
  Regression analysis showed that reality testing and merit were able to predict seemed malformed body (P
  Keywords: Basic Psychological Needs, Cosmetic Surgery, Personality Organization, Body-Seem Attempters
 • Dr Hamid Salehi * Page 75
  Occurrence of sever burn injury immediately after cerebrovascular accident is a rare incident. We present a case of a 54-year-old man admitted to the hospital with a major flame burn and smoke inhalation just fallowing a stroke. Management of these patients is a challenging issue. Selection of conservative treatment or emergency care surgery depends on patient’s condition. In the absence of inhalation injury, performing early excision and grafting may increase survival if the patient’s condition was stable.
  Keywords: Cerebrovascular Accident, Severe Burns, Early Excision, Grafting
 • Dr Gelare Bi Aazar * Page 80
  Brugada syndrome as a rare and life treating condition is characterized by right bundle branch block pattern and ST segment elevation in V1-V3 leads. In this case report, we present a 54 years old woman with Brugada syndrome who underwent a safe elective surgery of hip fracture fixation under general anesthesia. She was in a usual state of health and was diagnosed based on ECG abnormalities and a history of sudden cardiac death in her 30 years old brother.
  Keywords: Brugada Syndrome, Hip Fracture, Anesthesia Management
 • Motamed Afrouz Motamaed * Page 95
  Heart disease is one of the strongest predictors in prognosis of patients after a non-cardiac surgery. These patients take a variety of medications with potential impact on their peri-op care. As life expectancy increases globally, the need for various types of surgeries is growing. Furthermore, cardiac medication usage on a daily basis is on the rise as well. That’s why management of medications for cardiac patients is crucial. This article reviews the management of cardiac medications before and after non-cardiac surgeries.
  Keywords: Non-Cardiac Surgery, Cardiac Medication, Anticoagulant
 • Dr Mohamadali Mohagheghi * Page 108
  Surgery is a career in which science and art go hand in hand to bring it into existence. Whenever the surgeon encounter a patient, in fact they take one step closer to perfection. The word “surgery” alongside with “morality and the pure reflection of the fascinating inner human beings lead to patients being saved. Therefore, hospital is a place where the defenseless seek shelter. The afflicted make home out of it and surely it’s the healing point of the desperate. By casting a glance at the surgery the need for the combination of medical care and a humane look at the patient is always being felt. Patients are in fact a place for the surgeons putting their intellectual performance of the medical science on a show in an artistic way. In this way researchers’ studies and doctors’ humane and at the same time loving view get blended in with each other. We hope the result of this encounter will serve the patient in their best interest. Surgery is an art which has evolved since prehistoric times to reach its standing today. Diagnostic techniques, anesthesia and surgical instrumentation have developed more recently to a degree such that surgeons can reach and excise or repair lesions which were not possible even fifty years ago. Clinics, hospitals and surgical theaters have become a haven for the ailing and the sick with the hope of a cure or amelioration of their suffering. The services that the surgeons and hospitals can provide for their patients require a complicated web of administrative, nursing and social services. Teaching and research are also an essential ancillary task which the surgeon must accommodate. Within this busy environment, the surgeon must constantly be aware of his moral and ethical obligation to his patients who with complete trust lay their lives in his hands.
  Keywords: Ethics, Moral, Medical Ethics, Professionalism, Surgery, Hospital, Surgical Ethics
 • Rasuol Ahmadifar * Page 159
  Many people use cosmetic surgery to alter the appearance of body organs for restoration or beauty. As long as the goal of cosmetic surgery is personal, there is no legal nature. But in many cases, a surgeon marries a patient by hiding surgery and drawing the opinion of the opposite. The purpose of this study was to investigate the nature of this surgery and its effect on the relationship between couples. According to the results, if a cosmetic surgery leads to a mistake by the other party in the surgical person, the contract is void. If the artificial alteration of traits and surgical properties is made the opponent will have the option of termination due to a violation of the condition of an explicit or constructive attribute. Anyway the lost person can claim damages from the input agent.
  Keywords: Cosmetic Surgery, Deception in Marriage, Violation of Adjectives, Physician's Responsibility in Plastic Surgery