فهرست مطالب

 • پیاپی 26 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن درگاهی، مهدی هادیان * صفحات 1-32
  بطور کلی گسترش بخش مالی، مدیریت سیاست‏های اقتصاد کلان را پیچیده کرده است به نوعی که به دلیل اثر گذاری شرایط بخش مالی بر مکانیسم‏‏های انتقال سیاست‏های اقتصادی و تشدید آثار آنها، تحلیل ادوار تجاری و مدیریت آن، بدون توجه به تعاملات این دو بخش کافی نیست. در این مقاله، به منظور بررسی ارتباط ادوار تجاری و مالی در اقتصاد ایران، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کیزین‏های جدید با در نظر گرفتن بخش بانکی و لحاظ ویژگی‏های آن ارایه شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1393-1369، نتایج گشتاورها حاکی از مناسب بودن الگوی ارایه شده برای شبیه‏سازی و تحلیل سناریو در اقتصاد ایران است. علاوه بر این، تکانه‏های بهره‏وری، مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک‏ها بررسی شده است. نتایج نشان می‏دهد که تکانه بهره‏وری بر نوسانات بخش مالی موثر است؛ تکانه‏های مطالبات معوق و انجماد دارایی‏ بانک‏ها نیز از کانال‏ ترازنامه‏ای بانک‏ها، نقش مهمی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان داشته است. در بحث ترازنامه بانک‏ها، اثرات انجماد دارایی‏های بانکی بر نوسانات اقتصادی بیشتر از آثار مطالبات معوق است. بنابراین انتظار می‏رود برای رفع تنگناهای اعتباری، ضمن تلاش برای کاهش نسبت مطالبات معوق، اولویت بیشتری برای کاهش انجماد دارایی‏ها در شبکه بانکی وجود داشته باشد. در مجموع، نتایج حاکی از اثرپذیری ادوار تجاری اقتصاد ایران از ادوار مالی است.
  کلیدواژگان: ادوار مالی، انجماد دارایی های بانکی، ترازنامه بانکی، مطالبات معوق، DSGE
 • سیدعلی پایتختی اسکویی *، خلیل امامی صفحات 33-48
  الگوی مخارج به نحوه ی ترکیب اجزاء مخارج برای شکل دهی سطح مشخصی از مصرف خانوار گفته می شود. خانوار پس از بهینه بابی در مورد مصرف حال و آینده ترکیبی از مخارج را انتخاب می کند که رفاه حال و آینده ی خود را به حداکثر برساند. این مطالعه به بررسی تاثیر اجرای قانون هدف مندی یارانه ها بر الگوی مخارج مصرفی خانوارهای شهری ایرانی با استفاده از روش داده های تابلویی برای دوره زمانی 1383 تا 1392 می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هدف مندی یارانه ها بر روی 9 گروه از 14 گروه مخارج خانوارهای شهری تاثیر معنادار داشته است. در این بین با اجرای هدف مندی یارانه ها سهم 5 گروه مخارج هزینه های خوراکی، هزینه های حمل و نقل، هزینه های مربوط به خدمات فرهنگی و تفریحات، هزینه های غذای آماده و هتل و رستوران و هزینه های کالاها و خدمات متفرقه از مخارج کل خانوارهای شهری به طور معناداری افزایش یافته است. در مقابل سهم 4 گروه مخارج هزینه های بهداشتی و درمانی، هزینه های ارتباطات خانوار، هزینه های آموزش و تحصیل، و سرمایه گذاری خانوار از مخارج کل خانوار شهری کاهش معنا دار داشته است. بنابراین می توان گفت اجرای طرح هدف مندی یارانه ها از طریق تغییر در ترکیب هزینه ها- افزایش یا کاهش سهم هر یک از هزینه ها- بر الگوی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران تاثیرداشته است.
  کلیدواژگان: یارانه، هدف مند کردن یارانه ها، الگوی مخارج خانوار، داده های تابلویی
 • شهرام فتاحی *، جمال فتح اللهی، الناز عسگری صفحات 49-70
  با توجه به اهمیت روز افزون اثرگذاری فرهنگ و عوامل اجتماعی- فرهنگی در مباحث اقتصادی، در پژوهش حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات داده های تابلویی و فرآیند خوشه بندی، تاثیر این عوامل بر رشد اقتصادی به تفکیک استانی در سال های 1391-1388 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نرخ باسوادی دارای رابطه مستقیم با درآمد سرانه ی واقعی، و نرخ فقر و نرخ بیکاری دارای رابطه معکوس با درآمد سرانه ی حقیقی است، همچنین با تفکیک استانهای ایران به سه گروه و محاسبه شاخص توسعه انسانی، گروه بندی استان ها و روند تغییرات آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی، شاخص توسعه انسانی، عوامل اجتماعی، فرهنگی، گروه بندی استان ها
 • اباذر کریمی راهجردی *، محمد نوفرستی صفحات 71-96
  آمار و ارقام مربوط به انرژی حاکی از آن است که کشور ایران از نظر شاخص های مصرف و بهره وری انرژی در مقایسه با متوسط جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. یکی از راهکارهای اصلاح نحوه بکارگیری این نهاده، افزایش قیمت های نسبی انرژی عنوان شده است. اما پیش فرض اساسی برای اثربخش بودن افزایش قیمت به هدف استفاده بهینه از انرژی، این است که در فرایند تولید، امکان جانشین ساختن نهاده انرژی با سایر نهاده ها برای بنگاه فراهم باشد؛ چراکه در غیر این صورت، به جای جانشین ساختن انرژی با سایر نهاده ها، افزایش قیمت انرژی از طریق افزایش هزینه های تولید، اثر تورمی برجای خواهد گذاشت. لذا محاسبه صحیح کشش جانشینی انرژی با سایر نهاده های تولید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور، در این مطالعه، یک تابع تولید کشش جانشینی ثابت (CES) برای اقتصاد ایران تصریح و برآورد شده است. با توجه به اینکه در فرم اولیه این تابع تنها دو نهاده تولیدی وجود دارند، با تعریف مفهوم نهاده ترکیبی، سه تصریح متفاوت برای تابع تولید در نظر گرفته و به روش غیر خطی برآورد شدند. نتیجه این برآورد نشان می دهد در ایران، کشش جانشینی بین نهاده انرژی و نهاده های کار و سرمایه، پایین است و ساختار تولیدی موجود برای بنگاه های تولیدی امکان جانشینی را به سهولت فراهم نمی کند. نتیجه این امر این است که افزایش قیمت در کوتاه مدت بیش از اینکه به جانشینی نهاده ها و افزایش بهره وری انرژی منجر شود، باعث کاهش تولید و افزایش قیمت خواهدشد.
  کلیدواژگان: تابع CES، کشش جانشینی، نهاده انرژی، برآورد غیرخطی
 • مهرداد نعمتی *، عباس عرب مازار صفحات 97-120
  بر اساس دیدگاه اقتصاد هزینه مبادله، مبادلات در بازارها دارای هزینه های جانبی می باشد و فلسفه شکل گیری نهادها، حداقل نمودن این هزینه هاست. مطالعات زیادی در کشورهای در حال توسعه انجام گرفته است که نشان می دهد هزینه های مبادله در بازار اعتبارات بالاست و این امر باعث کاهش کارایی موسسات اعتباری بازار مالی می شود. این پژوهش در مرحله نخست به تشریح هزینه های مبادله تحمیل شده به موسسات اعتباری و عوامل موثر بر آنها از منظر الگوی سنتی اقتصاد هزینه مبادله می پردازد و همچنین با معرفی «روابط اعتباری با مشتری» به عنوان متغیری که مبین کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین موسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات است، اثر این متغیر را بر الگوی ویلیامسون مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش آمیخته مد نظر در این مطالعه مبتنی بر نظرخواهی از متخصصان، پرسشنامه و الگوی شبکه عصبی به منظور جمع آوری و پردازش داده ها است. موسسات اعتباری مورد بررسی، نمونه تصادفی از شعب مختلف بانک های شهر تهران که دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ فروردین 1391 بوده اند، است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با ورود متغیر «روابط اعطای تسهیلات» اثر متغیرهای مستقل «سرمایه گذاری در دارایی های خاص»، «خاص بودن وثیقه ها»، «درجه عدم اطمینان برای موسسه اعتباری» و«سختی در اندازه گیری عملکرد کارکنان» بر متغیر هزینه مبادله اعطای تسهیلات، کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: روابط اعتباری با مشتری، الگوی شبکه عصبی، هزینه مبادله، هزینه هماهنگی
 • سید پرویز جلیلی کامجو * صفحات 121-158
  در این پژوهش طراحی بازار آب با استفاده از نظریه های طراحی مکانیسم درون بخشی و برآورد توابع عرضه و تقاضای آب در سیستم معادلات همزمان در دوره 1391-1380انجام گرفت. قیمت حدی حقیقی و اسمی آب در این بخش 45/6532 و 2/12072 ریال برآورد شد. همچنین با تابع تقاضای آب، قیمت حدی حقیقی و اسمی آب کشاورزی را 21/977 و 442/1698 ریال برآورد گردید. تابع عرضه بلندمدت اقتصادی آب با استفاده از تابع هزینه درجه سه تعمیم یافته برآورد شد. ارزش نهایی حقیقی و اسمی یک مترمکعب آب در بخش مسکونی به صورت میانگین 34/4462 و 31/8430، کشاورزی 399/620 و 813/1099، صنعت و معدن 54/4110 و 08/7727، گردشگری 38/1146 و محیط زیست 739/596 ریال محاسبه شد. مبتنی بر نقاط تعادل استخراج شده با کاربرد رویکرد نظری طراحی مکانیسم و تطبیق های دو سویه اقدام به طراحی دو تطبیق مبتنی بر نقاط تعادل اولیه و ثانویه شد. مکانیسم های طراحی شده بر اساس الگوریتم گیل- شپلی (الگوریتم پذیرش تاخیری) حل شدند.
  کلیدواژگان: بازار آب، طراحی بازار، طراحی مکانیسم، جورسازی، نهادگرایی، الگوریتم گیل، شپلی
|
 • Hassan Dargahi, Mehdi Hadian * Pages 1-32
  It has been discussed that the expansion of the financial sector has complicated the management of macroeconomic policies so that the analysis and the management of business cycles would not be sufficient without considering the interactions of the financial and real sectors, mainly due to the effects of financial stances on the transmission mechanisms of the economic policies. In order to evaluate the linkages between business and financial cycles in Iran’s economy, we built a dynamic stochastic general equilibrium model within the new Keynesians framework which incorporates banking system, and in particular the distinguished characteristics of Iranian banking system such as high rate of NPLs and considerable share of fixed assets in its balance sheet are taken into account. By calibrating the parameters, the simulated moments of the model fits that of real data of Iran’s economy during 1369-1393 (AH). We find that the technological shocks effect the financial cycles. Moreover, the balance sheet of banks has a major role in explaining the macroeconomic fluctuations. In this regard the effects of frozen banking assets on the economic cycles are greater than those of NPLs. Therefore, it is highly suggested that the central bank puts a higher priority to decrease the fixed assets of banking system while perusing the reduction of NPLs.
  Keywords: Bank's Balance Sheet, Bank's Fixed Assets, DSGE, Financial Cycles, NPLs
 • Seyyed Ali Paytakhti Oskooe *, Khalil Emami Pages 33-48
  Expenditure pattern is how to combine various expenditure to form a certain level of household consumption level. After optimization of current and future consumption, household chooses combination of expenditure that maximizes current and future welfare together. In this research we examine the effects of implementation of Subsidy Targeting plan on the Iranian urban household’s expenditure pattern within years 2004-2013 using panel-data method.
  The results show that in urban segment, targeted subsidies had a significant impact on 9 of the 14 expenditure groups. Among the 5 groups share of meaning food, transportation, cultural and entertainment, hotel and restaurants other goods and services expenditures have increased. Whereas, share of 4 groups health care, communications, education and investment expenditures have reduced. Therefore it could be argued that targeted subsidies plan implementation through changes in the composition of expenditures had a significant impact on the expenditures pattern in urban segment.
  Keywords: Subsidies, Subsidy Targeting, Household Expenditure Patterns, panel data
 • Shahram Fattahi *, Jamal Fathollahi, Elnaz Askari Pages 49-70
  Given the increasing importance of the influence of culture and socio-cultural factors on economic issues, in this study, using the method of least squares panel data and clustering analysis, the impact of these factors on economic growth of provinces in the years 2009-2012 are investigated. The results indicate that there is a positive relationship between literacy rates and per capita real income, also the negative relationship between unemployment and poverty rates with per capita real income. Finally, dividing Iranian provinces into three groups, and computing HDI index, the rankings of provinces and the trend of their changes for different time periods are evaluated.
  Keywords: economic growth, Prosperity, Human Development Index, Clustering Analysis
 • Abazar Karimi Rahjerdi *, Mohammad Noferesti Pages 71-96
  As compared to worlds Energy consumption data for Iran’s economy shows that in Iran, energy is not used optimally indexes. Increasing energy price is said to be a solution to this problem. But for this solution to work, one crucial condition is that in production process, firms have the ability to substitute energy with other factors. Otherwise, instead of substitution between energy and other inputs (i.e. capital and labor) price increase would occur (inflation). So estimating elasticity of substitution between energy input and capital or labor is very important. In this line, we have specified and estimated a production function for Iran’s economy with constant elasticity of substitution (CES). As in its primary forms, CES production function allows only for two inputs, we have introduced a compound input to have three inputs in our production function. Our estimation, using non-linear methods, showes that in Iran, elasticity of substitution between energy with labor or capital is low, and production technology doesn’t allow firm to substitute energy with other inputs. We can conclude that energy price increase in the short run would lead to inflation and lowers in production level, instead of improving energy usage.
  Keywords: CES Function, Elasticity of substitution, Energy Input, Non Linear Estimation
 • Mehrdad Neamati *, Abbas Arabmzar Pages 97-120
  According to the economics of transaction cost, trades in markets include side costs and philosophy of forming entities is minimizing these costs. Many studies have been conducted in developing countries suggesting that high transaction costs in credit market and this reduces the efficiency of credit institutions in financial markets. This study in first stage, describes the transaction costs imposed on credit institutions­ and the factors affecting them from the traditional model of transaction cost economics and also introduced the "relationship lending with the customers" as a variable that points to reduce the information asymmetry between the borrower and the credit institute. The impact of these variables on the Williamson model will be examined. This study methodology is based on discussion from the experts, questionnaire and neural network model for data collection and analysis. Credit institutes under this study have been collected as a random sample from banks in Tehran .These banks had been authorized by central bank of Iran till March 2012. The results shows that with the introduction of the independent variable "lending relationships" the effect of the independent variables "investment in specific assets", "special collaterals", "degree of uncertainty for the credit institute" and "difficulty in measuring employee performance" on variable of transaction costs of lending will be reduced.
  Keywords: Lending Relationships with the Customers, Neural Network Model, Transaction Costs, Coordination Cost
 • Seyyed Parviz Jalili Kamju * Pages 121-158
  In order to estimate the demand and supply functions of water, this study has used system of simultaneous equations for the period 2001-2012. Hence, real and nominal marginal price of the industry and mining demand was estimated 6532.45 and 12072.2 Rials. Also based on agricultural water demand real and nominal marginal price was estimated 977.21 and 1698.442 Rials. The result of economic value of water in different sections relatively showed that real and nominal economic value of per m3 in residential sector are 4462.34 and 8430.3, in agricultural sector are 620.399 and 1099.813, in industrial and mining sector are 4110.54 and 7727.08, in recreational sector is 1146.38 and finally in environmental sector is 596.739 Rials. This study design a matching based on the long-run supply and aggregate demand equilibrium, marginal prices and economic water value in different sections with use of mechanism design and two sided matching theory. Mechanism based on Gale- Shapley or deferred acceptance algorithm was solved.
  Keywords: Water Market, Market Design, Mechanism Design, Matching, Gale, Shapley Algorithm