فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • داوود منظور، مرضیه بهاءلوهوره * صفحات 1-24
  به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در ایران، انتظار می رود کاهش قیمت نفت، کلیه بازارها به ویژه بازار کار را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله با طراحی یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندبخشی که در بردارنده دو نوع نیروی کار ماهر و ساده است، به بررسی اثر کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران پرداخته شده است. نتایج مدل بر پایه ماتریس داده های خرد (1390) طراحی شده توسط مولفین استخراج شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با کاهش درآمدهای نفتی، سطح فعالیت در همه بخشهای تولیدی کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که کاهش درآمدهای نفتی اشتغال نیروی کار ساده را در همه بخشهای تولیدی کاهش می دهد. از طرف دیگر، اشتغال نیروی کار ماهر نیز تنها در بخش خدمات کاهش یافته و در سایر بخش ها افزایش می یابد. نتایج بیان گر جانشینی نیروی کار ماهر به جای نیروی کار ساده در همه بخشها پس از کاهش درآمدهای نفتی است.
  کلیدواژگان: درآمدهای نفتی، نیروی کار ساده، نیروی کار ماهر، الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر
 • سید مهدی برکچیان، محمدحسین رضایی * صفحات 25-46
  این مطالعه به بررسی قدرت پیش بینی مدل های خودرگرسیون با داده های با تواتر متفاوت در پیش بینی نرخ تورم فصلی برای اقتصاد ایران می پردازد. به این منظور، دقت پیش بینی مدل های خودرگرسیونی که از وقفه های ماهانه نرخ تورم استفاده می کنند در برابر مدل پایه ای که از اطلاعات فصلی تغذیه می کند، مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از مشاهدات ماهانه نرخ تورم در پیش بینی تورم فصلی غالبا منجر به بهبود دقت نتایج در پیش بینی تورم شده است. این بهبود بطور ویژه خود را در پیش بینی یک گام به جلو نشان می دهد. در میان الگو های مورد بررسی، رگرسیون های میداس عمدتا در افق های پیش بینی یک گام، سه گام و چهار گام به جلو نسبت به مدل پایه از دقت بالاتری برخوردار بوده اند. مدل وزن دهی گام به گام که دارای تعداد پارامترهای زیادی است، نسبت به مدل رگرسیون میداس که دارای ویژگی های غیرخطی و تعداد پارامتر محدودتری است، پیش بینی های نسبتا دقیق تری ارائه کرده است.
  کلیدواژگان: پیش بینی تورم، رگرسیون میداس، مدل های خودرگرسیون
 • محمد نبی شهیکی تاش*، یعقوب عبدی صفحات 47-73
  در این مقاله، ساختار بازاری صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل هال – راجر در دوره زمانی 1386 – 1390 مورد بررسی قرار گرفته و شاخص لرنر برای 18 بانک دولتی و خصوصی محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر برای 15 بانک بین 0.10 تا 0.91 و برای سه بانک دیگر منفی است. بنابراین یافته ها موید آن است که در بیش از 80 درصد از بانک های فعال در کشور، شکاف قابل توجهی بین قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین در این تحقیق شاخص های تمرکز هرفیندال-هیرشمن و شاخص برای دوره زمانی 1390-1382 محاسبه شده و نتایج محاسبات بر مبنای هر دو شاخص منعکس کننده این واقعیت است که ضریب تمرکز در بازار متشکل پولی در طی این دوره کاهش یافته و ضریب رقابت افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: بازار متشکل پولی، رقابت، تمرکز، شاخص لرنر، هال، راجر
 • فرهاد دژپسند، عباس عرب مازار، شاپور سیفی * صفحات 75-101
  هدف این مقاله بررسی تاثیر تحصیلات و تجربه کاری بر درآمد ناشی از کار افراد است. در مطالعه حاضر، از معادله رگرسیون دستمزد مینسر، و تابع تولید کاب-داگلاس برای بررسی رابطه بین تحصیلات و تجربه و درآمد ناشی از کار افراد استفاده شده است. داده های مقطعی استفاده شده از نتایج طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران در سال های 1393-1384 است. همچنین هفت سطح تحصیلی به صورت بی سواد، ابتدایی، راهنمایی، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر برای افراد در نظر گرفته شده است. بررسی داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد نشان داد که نمایه های درآمد-سن ترسیم شده برای مردان و زنان در هر یک از این سطوح تحصیلی و در تمام سال های مورد بررسی به صورت سهمی شکل و دارای تقعر نسبت به محور سن هستند. همچنین نتایج برآوردها نشان می دهد که متغیرهای تحصیلات و تجربه (یادگیری در عمل) هر دو بر متغیر وابسته، درآمد سالانه ناشی از کار تاثیر مثبت دارند لیکن در اغلب موارد اثر تحصیلات بر درآمد ناشی از کار افراد بیش از دو برابر اثر تجربه بر درآمد بوده است.
  کلیدواژگان: معادله دستمزد مینسر، کاب، داگلاس، درآمد، سن، تحصیلات، تجربه کاری
 • هاتف حاضری *، ناصر سیف اللهی صفحات 103-128
  بطورکلی دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، با تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد کشور امکان پذیر بوده و برای رسیدن به این هدف، وجود بازارهای مالی گسترده و پویا به ویژه بازار سرمایه ضروری است. در این مطالعه تاثیر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی آرلانو و بوند در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 2014-2000 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی این پژوهش اولا گسترش کارکرد بازار سرمایه به دوره بعد و به عبارت دیگر پویایی بازار سرمایه را طی زمان تایید می کند. همچنین نتایج تصدیق می کند که باز بودن مالی و تجاری و حضور در صحنه بین المللی به ارتقای ارزش بازار سرمایه کمک می کند، در ضمن اگر آزادسازی مالی همراه با آزادسازی تجاری نباشد، اثر مثبت آن بر توسعه بازار سرمایه ضعیف است. علاوه بر این تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر جایگزین اندازه بازار و ظرفیت جذب سرمایه های خارجی اثر مثبت و معناداری بر توسعه بازار سرمایه دارد.
  کلیدواژگان: آزادسازی مالی، داده های تابلویی پویا، بازار سرمایه، گشتاورهای تعمیم یافته
 • آزاد خانزادی *، شهرام فتاحی، سارا مرادی صفحات 129-149
  توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری توسعه کشورها در دهه های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین ارتقاء و بهبود کیفیت توسعه انسانی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی یک کشور خواهد داشت. یکی از راهکارهای افزایش توسعه انسانی، بهبود و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی است، در این مطالعه اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر کیفیت توسعه انسانی در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. همچنین برای برآورد الگو از روش داده های تابلویی در دوره زمانی 1391-1384، استفاده شده است، نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه مخارج بهداشتی دولتی، مخارج آموزشی، تولید ناخالص داخلی و نرخ شهرنشینی با شاخص توسعه انسانی، مثبت و معنادار است. این درحالی است که مخارج بهداشتی خصوصی دارای رابطه ای منفی با توسعه انسانی است.
  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، توسعه انسانی، دولت، مخارج بهداشت و درمان
|
 • Davood Manzoor, Marzieh Bahaloo Horeh * Pages 1-24
  Since Iranian government’s budget is depends to oil revenues, it is expected that oil price fall affect all markets especially labor market in Iran. In this paper, we analyze the effects of oil revenue fall on skilled and unskilled labor employment, using a multi sector computable general equilibrium model. The results are investigated based on 2011 Micro Consistent Matrix. Based on the findings of this paper, oil revenue decrease affect activity level and employment of labor in sectors differently, such that the activity level of all sectors and the unskilled labor employment in all sectors will decrease. The skilled labor employment, on the other hand, will fall in “services” sector, while it will increase in all other sectors. Moreover, the results reveal a substitution of skilled labor to unskilled labor in all sectors after falling oil revenue.
  Keywords: Oil Revenues, Unskilled Labor, Skilled Labor, Computable General Equilibrium Model, Micro Consistent Matrix
 • Seyed Mehdi Barakchian, Mohammad Hossein Rezaei * Pages 25-46
  This paper evaluates the predictive ability of mixed-frequency autoregressive models in forecasting seasonal inflation rate of IRAN economy. For this, forecasting accuracy of models with monthly lags of inflation rate are compared with a benchmark model which uses seasonal lags. Results indicate incorporating monthly lags, instead of seasonal lags, improves the accuracy of seasonal forecasts, especially for 1-step ahead forecasts. Among mixed-frequency models, MIDAS regressions are more accurate than the benchmark model in 1-step, 3-step and 4-step ahead forecasts. Step-weighting model which features proliferation of parameters outperforms the MIDAS regression which is non-linear and parameter efficient in estimation.
  Keywords: Forecasting Inflation, MIDAS Regression, Autoregressive Models
 • Mohammad Nabi Shahiki Tash *, Yaghoub Abdi Pages 47-73
  This paper employs the Hall-Roeger model to determine the level of competition in Iranian banking industry during 2007 -2011. In so doing, the Lerner Index calculated for 18 Private and Public banks. We find that during this period the Lerner index for 15 banks has been fluctuated from 0.1 to 0.90 and for three remain banks is negative. The findings suggest that more than 0.80 of operating in the country, there is significant gap between their price and marginal costs lead them to gain market power. Also in this study we have estimate the Herfindal-Hirschman Index and the k bank ratio over the years of 2003-2011 and show that over this period concentration degree has reduced.
  Keywords: Banking sector, Competition, Concentration, Lerner Index, Hall, Roeger, Herfindal, Hirschman
 • Farhad Dejpasand, Abbas Arabmzar, Shapor Sayfi * Pages 75-101
  The aim of this article is to evaluate the effect of education and job experience on the work-related earnings. The relationships between earnings and education have long been studied. In the present study, the Mincerian wage equation, and Cobb-Douglas production function was used to examine the relationship between education and job experience and earnings from work. To estimate of the regression equations, we were used the cross-sectional data that extracted from the expenditure and income urban and rural households survey conducted by Statistical Center of Iran in 1384-1393. As well as, this study has considered seven levels of education for individuals: illiterate, elementary, middle, Diploma, Associate Degree, bachelor, master or higher degree. The job experience variable is equal to age minus the age of ending education. The scrutiny of earning data show that earning-age profiles (for both men and women) are parabolic and concave with to age axis. Also, this result was confirmed by the results of estimating equations based on Mincerian equations because the sign of square of job experience’s variable was negative (for both men and women for all years). The results also show that the variables of education and job experience (learning in practice) both on the dependent variable, namely annual earnings from work have a positive impact, but in most cases the effect of education on earnings was more than twice that of the revenue.
  Keywords: The Mincerian Wage Equation, Cobb, Douglas, Earning, Age Profiles
 • Hatef Hazeri *, Naser Seifollahi Pages 103-128
  Achieving long-term and sustained economic growth is possible by allocating investment resources in the national economy and to achieve this goal, a broad and dynamic financial markets particularly dynamic stock market is essential. In this study, the effect of financial liberalization on stock market development have been analyzed by using dynamic panel techniques based on Arrelano and Bonad System generalized method of momentsin the Middle East and North Africa over the period 2000-2014. The empirical results of this study confirmed firstly, the transmission of stock market performance to the next and so stock market dynamics. The results confirm that the financial and trade openness and presence on the international scene help to improve the stock market value. Also, if financial liberalization is not accompanied with trade liberalization, its Positive effect on the development of capital markets is the weak. In addition, GDP as a proxy of market size and capacity of attracting foreign investment have positive and significant effect on stock market development.
  Keywords: Financial Liberalization, Stock Market, Dynamic Panel, Generalized Method of Moments
 • Azad Khanzadi *, Shahram Fattahi, Sara Moradi Pages 129-149
  Human development has been used as one of the most important indicators for measuring the development of countries in recent decades. Also human development quality improvement plays a significant role in economic development and one of the ways to increase human development, is health services promotion. In this paper, we investigate the effects of government’s health and treatment expenditures on human development quality for Iran provinces. For this purpose, we use human development index (HDI) as human development quality indicator and also we use panel data method for 2005- 2011 period. The results shows that governments health and treatment expenditures, education expenditures, GDP and the rate of urbanization has positive and significant effects on Human Development Index, While private health expenditures has negative and significant effects on Human Development Index.
  Keywords: economic development, Human Development, government, Health, Treatment Expenditures