فهرست مطالب

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی - پیاپی 6 (بهار و تابستان 1396)

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی
پیاپی 6 (بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد واعظی، صالح جواد صفحات 7-25
  حجیت خبر واحد یکی از مباحث مهم اصول فقه است. از آنجا که اثبات حجیت یک چیز در یک علم، تلازمی حتمی با حجیت آن چیز در دیگر علوم ندارد و همان گونه که برخی حجیت خبر واحد را در فقه پذیرفته و در برخی علوم دیگر مانند کلام، تفسیر، اصول فقه نفی کرده اند، در این نوشتار تلاش شده تعمیم ادله مطرح شده برای حجیت خبر واحد نسبت به علم اصول فقه بررسی شود و تفاوت میزان دلالت هر کدام از این ادله یعنی قرآن و سنت و عقل و سیره عقلا و... در خصوص اثبات حجیت خبر واحد در اصول فقه تبیین گردد
  کلیدواژگان: حدیث، خبر واحد، حجیت، اصول فقه، فقه
 • احسان سرخه ای صفحات 27-50
  بررسی شروح و آثار پیرامونی منابع حدیثی، تاکیدی بر ضرورت شرح و حل مشکلات فهم احادیث تلقی می شود. مروری بر آثار شرح الحدیثی فریقین از وجود تفاوت معناداری در زمان آغاز تالیف چنین آثاری میان شیعه و اهل سنت حکایت می کند. بررسی آثار پیرامونی دو اثر مهم حدیثی عامه یعنی «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» از یک سو و «الکافی» و «تهذیب الاحکام» از دیگر سو نشان می دهد که عالمان امامی بسیار دیرتر از محققان عامه به نگارش آثار شرح الحدیثی این کتب مهم خود اقدام نموده اند، در حالی که این رخداد درباره «نهج البلاغه» اتفاق نیفتاده است. این مقاله در تلاش است با نشان دادن تفاوت موجود، محققان را به بررسی عوامل تاخیر امامیه در نگارش شروح متمایل نماید.
  کلیدواژگان: حدیث، منابع، شیعه، اهل سنت، فاصله زمانی، نگارش حدیث
 • مهرنازگلی، مرضیه احمدزاده گازر صفحات 51-71
  به جرئت می توان گفت اسناد حدیث از مهم ترین ارکان حدیث است؛ چنان که در عصر حاضر خاورشناسان درباره آن شبهات و تشکیکات فراوانی مطرح کرده اند و مسلما نقادی هایی به دنبال داشته است. هدف از نگارش این نوشتار، بررسی و نقد آرای خاورشناسان درباره اسناد حدیث است. پژوهش حاضر، در ابتدا مرحله پیدایش تاریخی سند را ذکر کرده، سپس نظریات خاورشناسان مهم را درباره اسناد حدیث مورد بررسی و نقد قرار می دهد. رهاورد این پژوهش نشان می دهد که اهداف مطالعات خاورشناسان و مبانی نظری آنها کاملا متفاوت از مطالعات مسلمانان است؛ از این رو، روش شناسی آنها در زمینه مطالعات حدیثی مسلمانان کارساز نیست و ادله آنان برای اثبات مدعایشان کافی نیست؛ زیرا که اشکالات فراوانی در استدلال های آنها وجود دارد. در این نوشتار، این استدلال ها مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: حدیث، اسناد، خاورشناسان، فقه الحدیث
 • زهرا اخوان صراف صفحات 73-90
  دانش هایی که از طریق اصحاب حضرت علی7 به طبقات بعدی منتقل شده، سرمایه ارزشمند اسلامی است. در این پژوهش اصل وجود نگاشته های اصحاب امام علی، شکل، کیفیت، حدود و محتوای آنها و نیز نوع کاربرد و سودمندی آنها برای عصر حاضر بررسی شده است. نیز تبیین شده که «مصحف فاطمه» مجموعه ای نوشتاری به نگارش حضرت علی است که به عنوان یکی از میراث های امامت و بدون نشر عام بوده است. همچنین «کتاب میثم تمار» به فرض وجود، استنساخی از «کتاب علی» یا مجموعه نوشتاری از روایات بوده است و اثری از حارث بن عبدالله اعور به دست ما نرسیده است. «مقتل الحسین» اصبغ بن نباته شفاهی بوده و کتاب ربیعه بن سمیع نوشتاری در کیفیت جمع آوری مالیات بوده و منسوب به امام علی است و نسبت آن به ربیعه درست نیست. وجود کتاب «تسمیه من شهد مع امیرالمومنین فی حروبه» ثابت نیست، احتمال دارد نقلی شفاهی بوده که بعدها به صورت نوشتار درآمده است.
  کلیدواژگان: شیعه، نوشته های کهن، اصحاب، امام علی، مصحف فاطمه3، اصبغ بن نباته، میثم تمار، حارث اعور، ربیعه بن سمیع
 • سید عبدالحمید ابطحی صفحات 91-122
  در اواخر قرن اول به تدریج جامعه اسلامی با رشد جریانات علمی مواجه شد. در این زمان، بلاد مختلف تحت تاثیر میراث اصحاب و تاثرات فرهنگی از ملل مختلفی که در اثر فتوحات با مسلمانان در آمیخته بودند (مانند ایران و روم و مصر و یونان) سفره های علمی متنوعی را در جامعه گستردند. در این میان امامان اهل بیت توانستند نظر بخشی از جامعه را به سوی خود جلب کنند؛ به طوری که ایشان امامان را تنها حامل علم صحیح نبوی می دانستند و مرجع اصلی و منحصر علم را این خاندان می شناختند. پرسش این نوشتار این است که چگونه این رویش فکری در شیعیان حاصل شد، به ویژه اینکه فضای سیاسی و فرهنگی جامعه و دستگاه حاکم نسبت به امامان اهل بیت کاملا متمایز و بعضا در تعارض و تزاحم بوده است.
  کلیدواژگان: اهل بیت(ع)، حدیث، شیعه، اهل سنت، علم صحیح، نقد حدیث
 • سید مهدی عیسی البطاط صفحات 123-138
  برخی از باورها و عقاید رایج بر گرفته از روایات غیر معتبر است که بدون تامل و تحقیق مقبول افتاده و برای قرن ها رواج یافته است. یکی از این باورها انتساب گمراهی حضرت آدم به حواء و فریبکاری او است. در این مقاله سعی شده است تا میزان صحت و سقم این دیدگاه از منظر روایات فریقین مورد بررسی قرار گیرد . بدین منظور پس از بررسی تمامی روایاتی که به لغزش آدم مرتبط است، آنها به سه دسته تقسیم شده اند. دسته اول عامل اصلی لغزش حضرت آدم را حواء می داند، دسته دوم حواء را شریک ابلیس در لغزش حضرت آدم و دسته سوم حواء را مبرا از این تهمت دانسته و او را همانند حضرت آدم قربانی وسوسه و دروغ های ابلیس معرفی می کند . با بررسی سندی و متنی این روایات روشن شده که روایات دو دسته نخست از نظر سند ضعیف هستند، اما متن روایات گروه سوم با آموزه های قرآنی و برخی روایات معتبر امامیه مطابقت دارند، در حالی که روایات دسته اول و دوم مخالف آیات قرآن و چه بسا موافق متن تورات بوده و برخی از راویان آن از اهل کتابند؛ امری که گمانه زنی در مورد منقول بودن این روایات از یهود را تقویت می کند.
  کلیدواژگان: آدم، حواء، روایات، تفسیر، شیعه، اهل سنت، عصمت، درخت ممنوعه، اسرائیلیات
|
 • Ahmad Vaezi, Saleh Jawad Pages 7-25
  The probative value of solitary reports is one of the important discussions in Islamic legal theory. Since the establishment of probative value for a thing in one science does not necessitate the probative value of the same thing in other sciences, and just as some
  have accepted the probative value of solitary reports in jurisprudence while negating the same in other sciences like theology, exegesis and legal theory, we have attempted in this paper to study the general evidence provided for the probative value of solitary reports in the domain of legal theory and to classify the evidence in accordance with
  the level of strength of each of the proofs i.e. Qurʾānic verses, sunnah, reason, the wont of the intelligent etc. in establishing the probative value of these solitary narrations in the field of legal theory.
  Keywords: Hadith, solitary report, probative value, legal theory, jurisprudence
 • Ehsan Sorkhei Pages 27-50
  Studying the commentaries and works related to the hadith corpus is considered part of the process that is necessary in order to understand the complexities of hadith. An overview of the commentaries on hadith written by the two schools of thought in Islam
  brings to light substantial differences between the dates of commencement of these works between the Shīʿa and Ahl al-Sunnah. A study of texts related to the two primary Sunnī hadith compilations i.e. Ṣaḥīḥ Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim on the one hand and [the Shīʿī compilations] al-Kāfī and Tahdhīb al-Aḥkām on the other hand reveals that Imami scholars commenced authoring commentaries on these important hadith works much later than their Sunnī counterparts. However, this is not the case when it comes to Nahj al-Balāgha. In this paper, we have attempted to study the factors that led to this difference and explain why the Imamiyya began writing commentaries later.
  Keywords: Hadith, References, Shīʿa, Sunni, Interval, Hadith writing
 • Mehrnaz Goli, Marzieh Ahmadzadeh Pages 51-71
  It is possible to state without reservation that the chain of transmission is one of the fundamental components of traditions. In the present era one of the important discussions wherein Orientalists have raised numerous doubts and questions relates to the issue of chains of transmission, which in turn have been countered by many rebuttals. The present paper aims to put forward a critical study of the views of Orientalists regarding the chains of transmission of hadith. The research herein is descriptive-analytical and is carried out with a critical outlook. First, we mention the historical genesis of the chain of transmission after which we proceed to study and critique the views of some important Orientalist scholars. The outcome of this research
  shows that the goals of Orientalists and their theoretical principles are completely different from those of Muslim scholars. As such, their methodology in the field of Islamic hadith studies has yielded no benefit, and the evidence they have provided for their claims are inconclusive. There are many flaws in their arguments and these are discussed and studied in the present article.
  Keywords: hadith, Chains of transmission, Orientalists, understanding hadith
 • Zahra Ikhwan Sarraf Pages 73-90
  The teachings that were passed down from the companions of Imam ʿAlī (a) to the later generations make up a part of a valuable Islamic heritage. In this research, we have studied the actual existence of works composed by the companions of Imam ʿAlī (a) as well as the form, quality, limits, content and the type of applicability and benefit
  they hold for our present age. We have also explained that Muṣḥaf Fāṭimah (a) is a compilation of works that were penned by Imam ʿAlī (a) and left as part of the legacy of the Imāmah which was not made available to the public. Similarly, Kitāb Mītham al-Tammār, assuming it existed, was a copy of Kitāb ʿAlī (a) or a compilation of narrations
  whereas no work from Ḥārith ibn ʿAbdillāh al-Aʿwar has reached us. Aṣbagh ibn Nubātah’s Maqtal al-Ḥusayn (a) was orally transmitted whereas Rabīʿah ibn Sumayʿ’s work which was on the process of collecting taxes is [to be] attributed to Imam ʿAlī (a) and its attribution to Rabīʿah is incorrect. The existence of the [early] work titled:Tasmiyatu man Shahida maʿa Amīr al-Muʾminīn fī Ḥurūbihi is not established. It is possible that it was an orally transmitted work which was only written down much later.
  Keywords: Shīʿa, ancient works, companions, Imam ʿAlī (a), Muṣḥaf Fāṭimah (a), Asbagh ibn Nubātah, Mītham al-Tammār, Ḥārith al-Aʿwar, Rabīʿah ibn Sumay
 • Seyyed Abd Al-Hamid Abtahi Pages 91-122
  Towards the end of the first century [of the Hijra], the Muslim community was gradually faced with the maturing of various schools of thought. At this time, as different lands came under the domain of Islam, the cultural influences of other nations that had been conquered by the Muslims became amalgamated (such as the Iranian, Roman, Egyptian and Greek nations). As such, various trends of thought and types of knowledge entered the Muslim community. At this time, the Imams of the Ahl al-Bayt (a) were able to attract a following from some in the community who realized that it was only the Imams (a) who were the bearers of correct knowledge from the Prophet and hence considered them the primary source of emulation. They deemed the Ahl al-Bayt (a) to be the only ones who possessed this knowledge. The question that this paper addresses is how this thought took root among the Shīʿas, especially when the political and cultural climate was such that the government was completely detached from the Imams of the Ahl al-Bayt (a) and at times was even at odds with them.
  Keywords: Ahl al-Bayt (a), Hadith, Shīʿa, Sunnī, correct knowledge, hadith criticism
 • Seyyed Mahdi Isa Al-Battat Pages 123-138
  Some dogmas and commonly held beliefs are sourced from inauthentic traditions which have been accepted without reflection and verification, and passed down over the centuries. One such belief is about how Ḥawwāʾ was responsible for Sliping Ādam through her wiles. In this article, we have attempted to evaluate the correctness of this belief from the viewpoint of both Shīʿa and Sunnī narrations. To this end, after studying all the narrations related to the Slip of Ādam, we have categorized them into three groups. The first group is made up of those narrations that consider Ḥawwāʾ as the one responsible for causing Ādam to stray. The second group portrays Ḥawwāʾ as Satan’s
  partner in the temptation of Ādam. The third group considers Ḥawwāʾ to be free from any wrongdoing and innocent of this accusation, and portrays her to have fallen prey to the temptations and lies of Satan just like Ādam. By examining the chains of transmission and content of these narrations, it becomes evident these traditions have weak
  chains. However, the content of the third group of traditions is in accordance with Qurʾānic teachings as well as some other authentic Shīʿa traditions, whereas the narrations of the first two groups are in contradiction with verses of the Qurʾān, even if they may agree with the text of the Torah. Since some of the narrations are from the People of the Book, there is a strong possibility that they were transferred from the traditions of the Jews.
  Keywords: Ādam, Ḥawwāʾ, Narratives, Shīʿa, Sunnī, infallibility, forbidden fruit, sin, Satan, Isrāʾiliyyāt