فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی شهری - پیاپی 32 (بهار 1397)

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری
پیاپی 32 (بهار 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/02/22
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقاله پژوهشی
 • مجتبی روستا*_عیسی ابراهیم ز اده_مصطفی ایستگلدی صفحات 1-14
  یکی از راهبرد های بین المللی سازما:ن ملل متحد، برای کاهش بلایا، ایجاد تاب آوری جوامع در برابر سوانح طبیعی و انسانی است. در همین راستا، تحقیق حاضر، به ارزیابی و تحلیل میزان تاب آوری اجتماعی در شهر مرزی زاهدان می پردازد. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت؛ اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) با توجه به شاخص های فضای ذهنی شامل: سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی و آگاهی و تعلق مکانی) می باشد. جامعه آماری، تعداد 587730 نفر ساکن در مناطق 5 گانه شهر زاهدان بر اساس آخرین سرشماری عمومی (1395) می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 384 پرسشنامه محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع گردید. در تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها از آزمون های آماری شامل آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مجموع، این نتایج به دست آمده: میانگین کلی شاخص های سرمایه اجتماعی (24/2) و تعلق مکانی (09/2) در تمامی مناطق پایین تر از حد متوسط (3) و دارای وضعیت نامطلوبی بوده و وضعیت هر یک از این شاخص ها، در بین مناطق شهر با یکدیگر یکسان نیست. همچنین، مناطق یک، پنج و دو دارای وضعیت مطلوب تری نسبت به مناطق سه و چهار شهر زاهدان (حاشیه نشینان و مهاجرین عمدتا در این دو منطقه زندگی می کنند) به لحاظ شاخص های سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی هستند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که فضای ذهنی نامناسب در مناطق شهری زاهدان (مخصوصا در مناطق 3 و 4) باعث آسیب پذیری و عدم تاب آوری اجتماعی شهر گردیده و به تبع آن، امنیت اجتماعی[1] و توسعه این مناطق را به خطر انداخته است (فضای ذهنی نامناسب تهدیدی برای تاب آوری شهر می باشد).
  کلیدواژگان: تاب آوری اجتماعی، سرمایه اجتماعی تعلق مکانی، فضای ذهنی، شهر زاهدان
 • محسن احدنژاد، صفیه حاضری جیقه*، ابوالفضل مشکینی، عیسی پیری صفحات 15-30
  چالش های زندگی نوین شهری نظیر؛ رقابت بین شهرها و نواحی شهری، پایداری شهری، نیاز به استفاده از فرصت ها و دوری از تهدیدها در تحولات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات جمعیتی انبوه و مشکلات محیطی و اجتماعی موجب روی آوردن به رویکرد آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری و بهره گیری از ابزارهای گوناگون برای ساختن آینده مطلوب شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع که یکی از روش های متداول و مورد پذیرش آینده نگاری است، و با استفاده از نر م افزار میک مک به تحلیل مولفه های شکوفایی شهری کلانشهر تبریز پرداخته است. بدین منظور ابتدا با مطالعه اسناد فرادست تمامی عوامل دخیل در توسعه و شکوفایی شهری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش دلفی 78 مولفه در پنج حوزه (بهره وری، زیرساخت ها، کیفیت زندگی، برابری و مشارکت اجتماعی و پایداری محیط زیست) به عنوان شاخص های شکوفایی شهری استخراج شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل / ساختاری به وسیله نرم افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که کلانشهر تبریز سیستمی ناپایدار می باشد و در صفحه پراکندگی پنج دسته (عوامل تاثیرگذار، عوامل دو وجهی، عوامل تنظیمی، عوامل تاثیرپذیر و عوامل مستقل) قابل شناسایی هستند. در نهایت از میان 78 عامل یاد شده پس از بررسی میزان و چگونگی تاثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده کلانشهر تبریز با روش های مستقیم و غیرمستقیم، 15 عامل کلیدی (نرخ بیکاری، مرگ و میر مادران، میزان سواد، امید به زندگی، مسکن بادوام، ظرفیت حمل و نقل عمومی، اشتغال زنان، مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، ضریب جینی، نرخ فقر، مراکز فرهنگی، آلودگی هوا، خانوارهای حاشیه نشین، بیکاری جوانان و مدارس دولتی) که بیشترین نقش را در در وضعیت آینده توسعه و شکوفایی کلانشهر تبریز دارند، انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: شکوفایی شهری، آینده نگاری، تبریز، تحلیل ساختاری، MICMAC
 • محمدرضا رضایی * صفحات 31-40
  جمعیت شهرنشین توقعات جدیدی از دولت ها دارند، از این رو مدیریت جامعه شهری با ابزار و شیوه های سنتی امکان پذیر نیست، با افزایش حجم و اندازه دولت و بوروکراسی اداری سرعت در تصمیم گیری و ابلاغ سریع آن امکان ندارد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نقش بوروکراسی اداری بر روند اجرای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز است. این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع کاربردی و روش آن توصیفی – تحلیلی می باشد و گردآوری داده ها با پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان ساکن شهر شیراز می باشد و با استفاده از نرم افزارهای آماری Excel و Spss و آزمون های آماری T- test و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل انجام شده است. در این مقاله به توجه به شاخص های مشارکت، حاکمیت قانون، کارایی و اثربخشی، شفافیت، عدالت، اجماع پذیری، پاسخگویی، میانگین کلی برای ارزیابی حکمرانی خوب شهری برابر با 9392/1 محاسبه گردید. در آزمون آماری T- test مقدار متوسط میانگین، برابر 5/2 محاسبه شده که اختلاف دو میانگین نشان دهنده نامناسب بودن وضعیت حکمرانی خوب شهری از دید شهروندان ساکن شهر شیراز است. در آزمون آماری رگرسیون مقدار R square نشان دهنده تاثیر 24 درصدی متغیر وابسته (بوروکراسی اداری)، بر متغیر مستقل (حکمرانی خوب شهری) می باشد. واریانس تبیین نشده (تفاضل واریانس تبیین شده با یک) نشان دهنده تاثیر 76 درصدی سایر متغیرهای محاسبه نشده بر متغیر مستقل می باشد. همچنین آنالیز واریانس رگرسیون (ANOVA) معنی دار بودن یا نبودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان می دهد. سطح معناداری Sig به دست آمده، نشان دهنده معنی دار بودن آن در سطح99درصد می باشد و نشان دهنده رابطه معنادار بین میزان حکمرانی خوب شهری و بوروکراسی اداری می باشد، و با توجه بهBeta به دست آمده در جدول ضریب تاثیرات، میزان تاثیرگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته نشانگر رابطه منفی بین بوروکراسی اداری و حکمرانی خوب شهری است، یعنی افزایش یکی باعث کاهش دیگری می شود که در این تحقیق نیز اثبات گردید که با افزایش بوروکراسی اداری، حکمرانی خوب شهری کاهش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: بوروکراسی اداری، حکمرانی خوب شهری، مدیریت شهری، شهر شیراز
 • جعفر جعفرزاده *، خلیل ولیزاده کامران صفحات 41-52
  قرار گرفتن مراکز نظامی و پادگان ها در داخل بافت شهری همزمان با گسترش افقی شهرها، مشکلات عدیده ای را در ماموریت های محوله پادگان و کاهش کارآیی آن به وجود آورده که این امر به خودی خود تهدیدی جدی در ایفای صحیح ماموریت ها محسوب می شود. در همین راستا مطالعات مکان گزینی به عنوان یکی از الزامات پدافند غیرعامل در جهت انتخاب نقطه ای با ضریب امنیت مکانی بالا از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای این مراکز مطرح است. پادگان تیپ 40 مستقل ارتش اردبیل از جمله مراکز نظامی است که با توجه به رشد شهر، در حوزه مسکونی شهر قرار گرفته و با توجه به ماهیت آن، فضای وسیعی را در اختیار دارد که در صورت خروج پادگان علاوه بر به وجود آمدن فضا برای توسعه شهری، پیامدهای امنیتی که این مرکز با خود دارد نیز برطرف می شود. با توجه به قرارگیری تیپ 40 مستقل پیاده ارتش در کاربری های شهری اردبیل و لزوم انتقال آن در برنامه های توسعه تدوین شده، این پژوهش به دنبال یافتن مکانی مناسب و بهینه برای این پادگان نظامی در شهرستان اردبیل است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با بکارگیری سامانه های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و مدل تحلیل شبکه ای اقدام به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شده که پس از تعیین معیار های مناسب در مکان یابی در محیط GIS پهنه های مناسب برای ایجاد پادگان مشخص و در نهایت با استفاده از روش خطی وزن داده شده، مناطق مناسب به عنوان بهترین نقاط با اولویت های اول تا سوم برای جانمایی پادگان تعیین گردید.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، مدل تحلیل شبکه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی، پادگان نظامی، اردبیل
 • محسن شاطریان *، سید حجت موسوی، صدیقه کیانی سلمی، مینا زارعی صفحات 53-66
  واژه ی هیجان انگیز گردشگری آشپزی به عنوان محصول گردشگری سودمند، پرمنفعت و جدید، در قرن اخیر باعث ایجاد دگرگونی و پیشرفت های قابل توجهی در عرصه ی صنعت گردشگری جهان شده است. هدف از این پژوهش مدلسازی عوامل شکل دهنده گردشگری آشپزی و اثر آن بر وفاداری گردشگران در شهر اصفهان می باشد، در این راستا گردشگران داخلی و خارجی شهر اصفهان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 گردشگر محاسبه گردید که به ترتیب 246 و 138 گردشگر داخلی و خارجی مورد پرسشگری قرار گرفته است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. برای پیشبرد تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های پیشین محققان استفاده شد. در نتیجه پرسشنامه ای با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت طراحی گردید. برای سنجش روایی از تکنیک قضاوت خبرگان و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری داده ها، طبقه بندی و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS، صورت گرفت.مدلسازی نیز با بهره گیری از نرم افزار AMOS انجام گردید. نتایج نشان داد که گردشگری آشپزی بر رضایت گردشگران داخلی و خارجی در شهر اصفهان اثرگذار بوده است. همچنین تایید شد بین تجربه ی مثبت گردشگران داخلی و خارجی از غذای بومی و درآمد اقتصادی ناشی از آن رابطه وجود دارد. نتایج حاصل از کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری بیانگر آن است: آگاهی و شناخت گردشگران از غذاهای بومی اصفهان با بارعاملی 26/0 و نیز نگرش ذهنی مثبت به غذاهای بومی اصفهان با بارعاملی 22/0 اثر معناداری بر تمایل به تجربه مجدد گردشگری آشپزی و استفاده از انواع غذاهای سنتی اصفهان دارد.
  کلیدواژگان: گردشگری آشپزی، وفاداری گردشگران، گردشگران خارجی، مدلسازی، شهر اصفهان
 • محمد شیخی، مجتبی رفیعیان، اسماعیل پیری*، شهرام پشابادی صفحات 67-82
  تاب آوری رویکردی است که در آن یک موقعیت پایدار است و فرض بر این که در برابر شوک های خارجی محافظت می شود. تاب آوری رویکردی پیشگیرانه است که در آن یک محیط بی ثبات نیاز به انطباق دارد. تاب آوری به عنوان ظرفیت یک سیستم برای حفظ هویت سیستم، پس از یک اختلال در محیط زیست شناخته شده و در سراسر جهان، در جوامع مختلفی که در معرض حوادث آسیب زا از جمله زلزله هستند مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش سنجش تاب آوری شهر کامیاران در مقابل سوانح طبیعی (زلزله) است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جهت انجام پژوهش از روش دلفی استفاده شد و برای انجام آن پرسشنامه ای بین 35 نفر از متخصصان و مدیران امور شهری کامیاران توزیع شد و نظرات آن ها در مورد 7 مولفه محیط زیستی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، ساختاری-کالبدی، زیرساخت ها، مدیریتی و زیرساخت های آموزشی- فرهنگی جمع آوری گردید. پرسشنامه شامل طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد. جهت تحلیل آمار و اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزارهای spss.19 و Excelو از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که از میان 7 مولفه یادشده میانگین مولفه محیط زیست بالاتر از میانگین معیار (3) و برابر با (54/3)، میانگین مولفه اجتماعی- فرهنگی تقریبا برابر با میانگین معیار و معادل (09/3) و میانگین 5 مولفه دیگر کمتر از میانگین معیار (3) قرار دارند در این میان کمترین میانگین مربوط به شاخص مدیریتی با میانگین(8/1) می باشد. میانگین کلی تاب آوری شهر کامیاران در کلیه مولفه یادشده برابر با (64/2) می باشد که پایین تر از میانگین معیار (3) قرار دارد و نشان از عدم تاب آوری شهر کامیاران و آسیب پذیری آن در برابر زلزله است.
  کلیدواژگان: تاب آوری، سوانح طبیعی، آسیب پذیری، زلزله، کامیاران
 • محمدرضا رضایی *، محبوبه نوری صفحات 83-98
  بروز سوانح طبیعی از قبیل زلزله موضوعی جهانی است که عدم آمادگی در این زمینه می تواند منجر به خسارات فراوانی شود. در این بین سرمایه اجتماعی با پیوند افراد، گروه ها و فراهم آوردن امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی از عوامل تاثیرگذار در میزان آمادگی جوامع در برابر زلزله به شمار می رود. پژوهش حاضر با ماهیت توسعه ای – کاربردی و روش توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از روش های کمی و آماری به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در آمادگی شهروندان قبل از وقوع زلزله در شهر کرمان پرداخته است. داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی در سطح خانوار گردآوری شده است. جامعه آماری خانوارهای شهر کرمان است که حجم نمونه طبق فرمول کوکران معادل 350 خانوار برآورد شده است. پس از گردآوری داده ها، تحلیل تفاوت در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی با آزمون های تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی و همبستگی بین میزان سرمایه اجتماعی و پایگاه اقتصادی– اجتماعی خانوارها با همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مناطق به لحاظ برخورداری از مولفه های سرمایه اجتماعی با مقدار F برابر 956/5 تفاوت وجود دارد که منطقه چهار با میانگین 66/22، کم ترین و منطقه دو با میانگین 73/26، بیش ترین میزان سرمایه اجتماعی را دارند. اما این مقدار سرمایه اجتماعی در سطح پایین برآورد شده است. به طوری که میانگین سرمایه اجتماعی کل خانوارهای نمونه برابر با 60/24 در مقیاس 10 تا 46 است که این مقدار در مقایسه با میانگین نظری سرمایه اجتماعی (Mean= 30)، در سطح پایین می باشد، از طرفی بین میزان برخورداری خانوارها از سرمایه اجتماعی با سطح پایگاه اقتصادی – اجتماعی آن ها در سطح معناداری (000/0) و مقدار ضریب پیرسون ، 190/0، همبستگی معنی داری وجود دارد. یعنی هر چه بر سرمایه اجتماعی جوامع افزوده شود مدیریت سوانح طبیعی و آمادگی افراد نیز در حد مطلوب تری خواهد بود.
  کلیدواژگان: مدیریت سوانح طبیعی، آمادگی، سرمایه اجتماعی، زلزله، شهر کرمان
 • ابوذر صالح نسب، حسین کلانتری خلیل آباد*، یعقوب پیوسته گر صفحات 99-114
  در حال حاضر کوچک ترین اختلال در عملکرد و یا آسیبب به کالبد زیرساخت های حیاتی، موجب خسارت های زیادی می گردد. شناسایی و رتبه بندی تهدیدات پیش روی هر حوزه، اولین اقدام در جهت انجام مطالعات دفاع غیرعامل است. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی تهدیدات متوجه زیرساخت های حیاتی منطقه شش شهر تهران می باشد. وجود زیرساخت های حیاتی و کلیدی چون؛ تصفیه خانه جلالیه، سازمان انرژی اتمی کشور، ایستگاه های مترو پرتردد منطقه شامل: انقلاب و ولی عصر(عج ا..)، وزارتخانه های نفت، کشور و صنایع و معادن نشان دهنده اهمیت بالای این منطقه از دیدگاه شهری و کشوری است. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. بر این مبنا، در مرحله شناسایی تهدیدات انسان ساخت عمدی پیش روی زیرساخت های حیاتی شهرها از روش کتابخانه ای، مصاحبه (کیفی) بهره برده شده است. همچنین به منظور ارزیابی تهدیدات نیز از روش پرسش نامه (کمی) که در اختیار 48 نفر از خبرگان قرار گرفت و از تکنیک FEMA و مدل AHP استفاده گردید. ابزار سنجش و تحلیل اطلاعات نرم افزار Expert choice و Excell می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که حملات هوایی و موشکی حایز اولویت اول با امتیاز 86/8، حملات شیمیایی، میکروبی، هسته ای رتبه دوم با امتیاز 975/7 حائز بیشترین امتیاز و تهدید بمب های الکترومغناطیسی و گرافیتی، صوتی رتبه دوازدهم با امتیاز 247/4 و جاسوسی رتبه سیزدهم با امتیاز 393/3 حائز کمترین امتیاز می باشند.
  کلیدواژگان: تهدید انسان ساخت عمدی، زیرساخت های حیاتی، دفاع غیرعامل، منطقه شش شهر تهران، تکنیک FEMA
 • دلبر اژدری*، غلامرضا حقیقت نایینی صفحات 115-130
  تاکنون اقدامات انجام شده در نوسازی، نشانه هایی از ناکارآمدی در تحقق خدمات عمومی و کاستی هایی در زمینه مشارکت مردمی را بر جای نهاده است؛ این موضوع ضرورت توجه به رویکردهای نوین برنامه ریزی کاربری زمین، از قبیل برنامه ریزی مدیریت توسعه، که در پی بروز مشکلات ناشی از عدم تحقق الگوهای پیشنهادی در طرح های کاربری زمین به عنوان حلقه رابط بین برنامه ریزی و اجرا مطرح شد، را طلب می کند. بنابراین هدف از این پژوهش، امکان سنجی کاربست تعدیل مجدد زمین (LR) به عنوان یک روش مشارکتی در برنامه ریزی مدیریت توسعه جهت اجرای طرح های کاربری زمین است. لذا استخراج داده ها به روش اسنادی/ میدانی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. بطوریکه در فرآیند تحقیق پس از تخمین قیمت زمین بعد از اجرای LR با استفاده از روش درونیابی کریجینگ کروی و تدقیق مرز؛ برنامه ریزی کاربری زمین انجام شد، سپس مساحت اراضی قابل توسعه (مسکونی، تجاری و...) و غیر قابل توسعه (معابر و فضای سبز) و قیمت تخمین زده شده به عنوان داده ورودی در معادلات LR قرار گرفت. در نتیجه، نرخ قابلیت محدوده میزان 3.39؛ شاخص امکان سنجی 2.44؛ و نرخ توزیعی 1.72 برآورد شد؛ که بیانگر توجیه پذیر بودن محدوده برنامه ریزی شده با استفاده از روش LR است. همچنین جهت تامین مالی طرح کاربری زمین پیشنهادی، مساحت زمین پشتیبان مالی 17112.2 مترمربع، سهم مشارکت زمین پشتیبان مالی 21 % و سهم مشارکت زمین غیر قابل توسعه میزان 28 % تخمین زده شد. درنهایت قطعات زمین تعدیل شده با استفاده از سهم مشارکت و نرخ توزیعی جهت پیاده سازی طرح کاربری زمین با استفاده از معادلات LR محاسبه گردید، که نتایج نشان می دهد، استفاده از نرخ توزیعی به دلیل توجه به ارزش افزوده در تخمین قطعات تعدیل شده روش عادلانه تری نسبت به سهم مشارکت محسوب می شود.
  کلیدواژگان: نوسازی، برنامه ریزی مدیریت توسعه، روش تعدیل مجدد زمین (LR)، روش درونیابی کریجینگ کروی، محله ابیوردی، شیراز
 • محسن بهرامیان، علی شمس الدینی * صفحات 131-140
  گردشگری پدیده ایست چند وجهی و موضوع مطالعه بین رشته های مختلفی از قبیل اقتصاد، مدیریت، مردم شناسی، جغرافیا و علوم سیاسی و... شناخت و درک فرآیند پیچیده اجرائی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گردشگری، نیازمند مدیریتی هدفمند و یکپارچه می باشد، تا ضمن بالا بردن سطح درآمد زایی شهر، فرصت بهره مندی از ابعاد مختلف گردشگری را فراهم سازد. با توجه به پتانسیل های مثبت و موجود گردشگری شهر مرودشت در این مقوله، این شهر مورد پژوهش قرار گرفت. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و مصاحبه با 75 نفر از مسئولین ادارات و تکمیل پرسشنامه توسط 380 نفر از ساکنین محلی بالای 18 سال بوده است. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق نرم افزارspss برمبنای دو فرضیه، اهمیت رابطه مدیریت یکپارچه شهری در حوزه گردشگری با x2=49.419 و درجه آزادی 4، تعامل و همکاری مدیریت شهری و ساکنین محلی با x2=136.43 و درجه آزادی 4، مورد تایید بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد هرچه تقویت و انسجام عمل بین مولفه های همکاری و ارتباطی مدیریت شهری و ساکنین محلی از استحکام بیشتری برخوردار باشد؛ به همان اندازه در حوزه مدیریت و گردشگری پایدار رابطه ی بهتری وجود خواهد داشت و از طرفی نقش مدیریت هدفمند بیشتر حائز اهمیت خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، گردشگری، توسعه پایدار، شهر مرودشت
 • محسن پورخسروانی*، بهنام مغانی رحیمی صفحات 141-150
  یکی از راه های شناخت و مدیریت سیستم های محیطی، مطالعه و ارزیابی مولفه های مورفومتری و تعیین آلومتری بین آنها است. آلومتری مطالعه میزان نسبی تغییر در دو جزء از سیستم بوده و رشد قسمتی از سیستم را در مقایسه با رشد کل سیستم و یا بعضی قسمت های دیگر آن بیان می کند. بنابراین تسلط بر چنین علمی خواهد توانست بسیاری از مسائل مدیریتی حاکم بر رفتار سیستم های محیطی و از جمله سیستم های شهری را برطرف نماید. در همین راستا این پژوهش سعی دارد روابط آلومتریک مولفه های فیزیکی و کالبدی شهر کرمان را تحلیل نماید. بدین منظور داده های مورد نیاز شامل ویژگی های جمعیتی و ساختاری- کالبدی شهر کرمان، از اسناد منابع شهرداری و نهادهای مربوطه مانند آموزش و پرورش جمع آوری گردید. پس از اندازه گیری خصوصیات مورفومتری ویژگی های ساختاری کالبدی و همچنین ویژگی های جمعیتی شهر کرمان، از طریق آنالیز رگرسیون رابطه بین ویژگی های ساختار- کالبدی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا نوع رابطه بین آنها مشخص شد. نتایج تحقیق حاکی از آنست که در شهر کرمان مولفه های جمعیتی سریعتر از سایر ابعاد رشد می کند به این معنی که در طی رشد شهر مولفه هایی مثل کاربری های ورزشی، فضای سبز و بهداشتی- درمانی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که از بین مولفه های اندازه گیری شده فقط بین مولفه های جمعیتی و کاربری های ورزشی، فضای سبز و بهداشتی- خدماتی روابط آلومتریک برقرار است. و رابطه بین سایر مولفه ها از نوع آلومتریک نیست. این بدان معناست که عدم اولویت بندی مناسب در اجرای پروژه های عمرانی از یک طرف و همچنین توسعه نامتوازن فیزیکی شهر کرمان از طرف دیگر باعث رشد نامتوازن در سیستم شهری این شهر شده که همین امر موجب عدم شکل گیری روابط آلومتریک مناسب در ساختار فیزیکی- کالبدی این شهر می باشد.
  کلیدواژگان: آلومتری، ساختار کالبدی، مدیریت شهری، شهر کرمان
 • سید احمد هاشمی*، ابوالفضل عباسی صفحات 151-162
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی سنجش رضایت شهروندان و مراجعین مدیریت خدمات شهری و کانال های ارتباط با شهروند انجام شد. پژوهش از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی جمع آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه شهروندان در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به تعداد نامحدود می باشد که پس مشورت با متخصصان از طریق فرمول کوکران 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات واحد مدیریت شهری منطقه ویژه بود. که روایی آن علاوه بر تحلیل گویه، مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 83/. محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی (تی و مدل معادلات ساختاری)، انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ 12 مولفه ی وضعیت نور و روشنایی، وضعیت پروژه های عمران شهری، وضعیت مهندسی ایمنی، وضعیت حمل و نقل عمومی، وضعیت علایم و تابلوهای شهری، وضعیت جمع آوری پسماند، وضعیت تنظیف شهری، وضعیت سرویس های بهداشتی، وضعیت فضای سبز، وضعیت سلامت شهروندان، وضعیت امنیت اجتماعی و وضعیت زیست محیطی بر رضایتمندی از خدمات عمومی تاثیر معناداری بر رضایت شهروندان دارد. همچنین میانگین (انحراف معیار) مربوط به وضعیت هر 12 مولفه میانگینی بالاتر از میانگین فرضی جامعه (0/3)، دارند. لذا، وضعیت تمامی 12 حوزه از دیدگاه شهروندان مطلوب است.
  کلیدواژگان: رضایت، شهروندان، خدمات شهری، شهرداری، عسلویه
 • میترا حبیبی، نیلوفر گرامی * صفحات 163-174
  فضاهای شهری به عنوان بستر زندگی و تعاملات اجتماعی و محل انجام فعالیت های ضروری، اختیاری و اجتماعی، باید از کیفیت های کالبدی- عملکردی، فرهنگی- معنایی و اقتصادی- اجتماعی مناسب برخوردار باشند. در سکونتگاه های غیررسمی نیز، فضاهای شهری علی رغم فقدان بسیاری از کیفیت های لازم، بستر زندگی اقشار کم درآمد و محل رخداد انواع فعالیت های شهری است. پژوهش حاضر در پی واکاوی و توصیف چگونگی انجام فعالیت های ضروری، انتخابی و اجتماعی در فضاهای شهری سکونتگاه های غیررسمی و تبیین دلایل این رخدادها، به عنوان اهداف پژوهش در محدوده ی حاشیه ی شرقی بزرگراه چمران شهر تهران می باشد. پژوهش با توجه به محتوای تحقیق از نوع کمی- کیفی بوده و با توجه به جدول نمونه گیری مورگان و توزیع 201 پرسشنامه ی سنجش مکان، که معیارهای آن از مبانی نظری و تجارب داخلی و خارجی بررسی شده استخراج شده و با روش نمونه گیری احتمالی تصادفی آغاز و با روش تحلیل عاملی و استفاده از نرم افزار SPSS نتایج تحلیل ارائه شده است. در این فرایند از روش های مصاحبه و مشاهده ی رفتار در قرارگاه های طبیعی رفتاری نیز استفاده گردیده است. یافته ها نشان می دهد استفاده از فضاهای شهری در سکونتگاه های غیررسمی، به عنوان رفتار یک خانواده ی بزرگ که از جامعه ی روستا- شهری کوچک به عنوان جامعه ی مبدا، به جامعه ی کلان شهری مقصد مهاجرت کرده است، تلقی شده و به دلایل سامانه های حمایتگر قوی و سرمایه ی اجتماعی ساکنان از یک طرف و ضرورت جبران انواع محدودیت های عرصه ی خصوصی منزل از طرف دیگر، یک ضرورت اجتماعی تدافعی برای تضمین بقا محسوب می شود، به طوری که فضاهای شهری، بستر بروز فعالیت های متنوع با بازه ی زمانی بادوام و تواتر زیاد، عملا صحنه ی حفاظت از ساکنان این جوامع و مقاومت آن ها در برابر تنش بیرون ماندگی از جامعه ی شهری رسمی می باشد، که علی رغم فقدان کیفیت های لازم، موجبات انسجام اجتماعی را فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: سکونتگاه غیررسمی، فضای شهری، استفاده از فضاهای شهری، سامانه حمایتگر اجتماعی، جداره ی شرقی بزرگراه چمران- حدفاصل پل ملاصدرا و پل مدیریت
 • علی مصلی نژاد، حامد مضطرزاده * صفحات 175-184
  با افزایش آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل و صنعت، فضاهای سبز و عرصه های طبیعی مورد توجه ساکنان شهرهای بزرگ قرار گرفته است. انسان امروزی برای داشتن فرصت تفکر و دوری از دغدغه ها و مسائل شهرنشینی ناگزیر به پناه بردن به محیط های سبز طراحی شده در فضاهای شهری است. عدم رعایت اصول طراحی فضاهای سبز شهری موجب شده تا طراحان شهری در جذب ساکنین شهرها به این فضاها و جلب رضایت آنان تا حدود زیادی ناموفق باشند. توجه به این اصول می تواند از طریق تقویت ادراکات حسی استفاده کنندگان فضاهای شهری، موجب تقویت بار معنایی فضا و ایجاد خاطره در ذهن کاربران فضاهای شهری شود. هدف پژوهش دستیابی به اصول طراحی فضای سبز که در ارتقاء کیفیت فضای شهری تاثیرگذار هستند، می باشد. در این پژوهش نخست دیدگاه ها و نظریه های صاحب نظران حوزه معماری و طراحی شهری در خصوص طراحی فضای سبز و کیفیت فضاهای شهری مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در پژوهش روش دلفی بوده و پس از ارزیابی و امتیازبندی مولفه ها و زیر معیارهای آنان توسط متخصصین، از تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و بطور همزمان تحلیل به روش AHP، جمع بندی انجام شده است. بر اساس یافته های تحقیق، از میان اصول طراحی فضای سبز، مولفه های احساسی با میزان 06/3 بیشترین تاثیر را در ارتقاء کیفیت فضای محدوده مورد مطالعه یعنی پیاده رو ضلع شرقی پارک آزادی در شهر شیراز داشته است.
  کلیدواژگان: اصول طراحی، فضای سبز، کیفیت فضای شهری، پیاده رو، پارک آزادی، شیراز
 • ملیحه باباخانی * صفحات 185-196
  نگاه اجتماع مبنا در امر توسعه نواحی ناکارآمد، یکی از موضوعات با اهمیت در رویکرد نوسازی پایدار شهری می باشد. در این نگاه به امر توسعه علاوه بر توسعه فضای فیزیکی- کالبدی، توسعه جماعت انسانی که در آن فضا زندگی می کنند، مورد توجه است. در سال های 92-1388 سازمان نوسازی شهر تهران تلاش بر آن داشته تا مبتنی بر رویکرد تسهیل گری و از طریق استقرار دفاتر خدمات نوسازی در محلات ناکارآمد، نوسازی را در تعامل با ساکنان و در راستای اجتماع مبنایی پیگیری کند. هدف این مقاله آن است تا ضمن تبیین مولفه های اجتماع مبنایی در نوسازی شهری، به بررسی جایگاه آن ها در اقدامات سال های مذکور در محله تختی به عنوان یکی از نمونه محلات ناکارآمد این شهر بپردازد. این تحقیق از موضع روش شناسی ارزیابی در حین اجراء می باشد. در بخش اول با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و تحلیل مفاهیم، مولفه های مرتبط با توسعه اجتماع مبنا در نوسازی شهری تبیین شده و سپس در ادامه مبتنی بر روش های آماری توصیفی و قیاسی در نمونه مورد پژوهش، مولفه های فوق بررسی و با اطلاعات مشابه که مربوط به قبل از اقدامات تسهیلگری در این محله است، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته اند. به منظور بررسی تحولات مولفه های اجتماعی در دوره اقدامات نوسازی سال های فوق، 100 عدد پرسشنامه مبتنی بر فرمول کوکران در محله پر شد و سپس با کمک روش های تحلیل آمار توصیفی در نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از مقایسه مولفه های اجتماع مبنایی در دوره اقدامات نوسازی سال های 92-1388 محله تختی نشانگر بهبود نسبی در آن ها است.
  کلیدواژگان: نوسازی پایدار شهری، توسعه اجتماع مبنا، دارایی مبنایی، سرمایه اجتماعی، محله تختی، تهران
|
 • Mojtaba Rousta *, Isa Ebrahimazadeh, Mostafa Istgaldi Pages 1-14
  The fact is that you cannot completely prevent the consequences of natural disasters. Because some of them are complex and unpredictable. Therefore, it is better to improve the community's capacity for resilience and life along with disasters. One of the UN's international strategies to mitigate disasters is to make communities resiliceable to natural and (or human) disasters. Resilience Due to the dynamic nature of society's response to the risks, it is a forward-looking one and helps to expand policy choices for confrontation or uncertainty and change. The space and place studied in this article is the largest city in the south-east border of the country and the capital of Sistan and Baluchestan Province, Zahedan City. The regions of this city have a multifaceted mix of tribes and tribes, such as Baloch, Sistani, Fars, Afghans and… have caused the heterogeneity of the social and cultural fabric of these regions. As a result, these cases have caused the city's vulnerability and, consequently, created threats to the security of the city.
  The findings showed that the overall mean of mental space (dimensions of social capital (2.24) and location belonging to (2.9)) was lower than average (3) and had a negative status. The important point to be taken into account here is that the average of institutional trust is less than public trust
  Keywords: resilience, Place belonging, social capital, mental space, zahedan
 • Mohsen Ahadnejad, Safieh Hazeri *, Abolfazl Meshkini, Isa Piry Pages 15-30
  The present study uses a cross-impact analysis technique, one of the most common and accepted predictive methods, by using the Mick-Mac software to analyze the urban prosperity components of the metropolitan metropolis of Tabriz. For this purpose, firstly , all the factors involved in urban development and prosperity were analyzed and using the Delphi method, 78 components in five areas (productivity, infrastructure, quality of life, Equity and inclusion, and environmental sustainability) were extracted as urban prosperity indicators. Cross-impact/ structural analysis was used to analyze the data using MICMAC software application. The results of the research indicate Tabriz metropolis is a system instability that most variables are scattered around the diagonal axis, and on the Scattered page, the five categories of factors (Effective factor, Two-sided factor, Regulation factor, Effectiveness factor, Independent factor) are identifiable. Finally, of the 78 factors mentioned after checking the amount and the degree of effectiveness the of factors in connection to each other and on the future status of the prosperity metropolis of Tabriz with direct and indirect methods, of the following 15 key factors (Unemployment rate, Literacy rate, Durable housing, Public transport capacity, Poverty, Gini coefficient, Women's Employment, cultural centers, Maternal mortality, air pollution, Infant mortality, Marginalization Youth employment, Public Schools, Industry) that having the greatest role in the future status of prosperity metropolis of Tabriz were selected .
  Keywords: Urban prosperity, Foresight, Tabriz, Cross-Impact Analysis, MICMAC
 • Mohammadreza Rezaei * Pages 31-40
  Government Accountability field of good governance, a strong community and provides rule-based behavior. By increasing the speed of bureaucracy in decision-making and communication with difficulties. The aim of study was to evaluate the role of bureaucracy in the process of urban governance in Shiraz. The research method is descriptive - analytical and given the nature of the applications and the data collection was done by questionnaire. The population of citizens living in Shiraz. The sample size using a sample of 385 randomly selected. Data analysis using Excel and Spss and T-test and multiple regression test was conducted. Participatory evaluation indicators, the rule of law, efficiency and effectiveness, transparency, fairness, consensus, accountability, accountability is. The overall average was calculated to evaluate urban governance of 1/9392. The average value of the test, T-test, 5.2 times calculated that the difference of means indicating unfavorable conditions in urban governance from the perspective of citizens living in the city of Shiraz. Sig = .000 achieved a significant level indicates their significance at 99 per cent and showed a significant relationship between the urban good governance and bureaucracy are. And according to the Beta coefficient obtained in the table, the influence of independent variables on the dependent variable indicator is negative relationship between bureaucracy and urban governance. The rise of one another is reduced in this study proved that with an increase bureaucracy, urban governance is reduced.
  Keywords: bureaucracy, governance, management, Shiraz, city
 • Jafar Jafarzadeh *, Khalil Valizadeh Kamran Pages 41-52
  The presence of military centers and barracks within the urban fabric, along with the horizontal expansion of the cities, has created many problems in the missions of the garrison and reduced its effectiveness, which in itself poses a serious threat to the proper functioning of the missions Considered. Ardabil Army 40th Army Brigade Army Brigade is one of the military centers that, due to the city's growth, is located in the residential area of ​​the city and according to its nature, it has a vast space that if the garrison exits in addition to the creation of space for development Urban, the security implications that this center has with itself, is also being resolved. Regarding the position of Army Army's 40th Army Brigade in the urban use of Ardabil and the necessity of its transfer to development plans, this research seeks to find an appropriate and optimal place for this military garrison in Ardebil. In terms of methodology, the present study was descriptive-analytic. Using geographic and measurement systems and the network analysis model, we compiled and analyzed the information that was obtained after determining the criterion The appropriate areas for locating in the GIS environment were the appropriate zones for the establishment of a specific garrison and finally, using a linear weighted method, suitable areas were selected as the best points with first to third priorities for the garrison placement.
  Keywords: Passive Defense, Network analysis model, GIS, military garrison, Ardabil city
 • Mohsen Shaterian*, Seyed Hojjat Mousavi, Sedigheh Kiani Salmi, Mina Zarei Pages 53-66
  The exciting term of culinary tourism as a beneficial, new and profitable tourist product, in the last century, cause significant changes and developments in the world tourism industry. The purpose of this study was to model the factors shaping culinary tourism and its effect on the loyalty of tourists in the city of Isfahan, In this regard, internal and external tourists of Isfahan are considered as statistical community. The sample size was determined using the Cochran formula and 384 tourists were calculated which 246 and 138 internal and external tourists were questioned. The research is applied in terms of purpose and in terms of method is analytical - descriptive.To promote the research, library studies and past researches of different countries were used and a 5 item Likert scale questionnaire the reliability and validity of which was tested in recent researches was used after being admitted by experts. For the test validity expert's judgment method and for the test reliability Cronbach's alpha coefficient was used. After doing data collection and classifying them by SPSS software. The modeling was also performed using the software AMOS. The results of structural equation modeling shows that knowledge and Recognition of tourists from indigenous foods in Isfahan has a significant effect on tourism loyalty with a value of 0.26. Also, positive attitude towards native foods in Isfahan with a factor of 0.22 has a significant effect on the desire to re-experience culinary tourism and the use of traditional foods from Isfahan.
  Keywords: Culinary tourism, tourist loyalty, Foreign tourists, modeling, Isfahan
 • Mohammad Sheikhi, Mojtaba Rafieyan, Esmeal Piri *, Shahram Pashbandi Pages 67-82
  Resilience is recognized and studied world-wide, as the capacity of a system to protect the identity of the system after a disturbance in the environment-in communities which are exposed to traumatic events such as earthquake. The aim of this study is to assess the resilience of Kamyaran against natural disasters like an earthquake. The research method in this study is analytical and the purpose is practical. In order to do this research, the Delphi method was used. In addition, a questionnaire among the 35 experts and scholars of urban affairs in Kamyaran was distributed and their comments about 7 components: environmental, socio-cultural, economic, structural-physical, infrastructural, management and educational-cultural infrastructure were collected. The questionnaire was Likert scale and had five points from very low to very high. To analyze the collected data, Spss.19, Excel software and one-sample t-test were used. The results of the study indicate that among seven components mentioned, environmental factors’ average is higher than the standard average of 3and it is equal to 3.54, average of socio-cultural component is almost equal to the standard average; that is 3.09. And other five factors’ average is less than the standard average; that is 3. The lowest is related to management index with the average of 1.8. Overall, average resilience of Kamyaran in all the above-mentioned components is 2.64; that is lower than the average standard (3), and it shows that Kamyaran is not resilient, and it is vulnerable against natural disasters such as earthquake.
  Keywords: resilience, natural disasters, vulnerability, Earthquake, Kamyaran
 • Mohammad Reza Rezaei *, Mahbobeh Nouri Pages 83-98
  Natural disasters, such as earthquakes, are a universal issue, and lack of readiness in this area may lead to significant damages. Meanwhile, social capital through individuals and groups’ cooperation and enabling people to participate in collective actions are one of the effective factors affecting the readiness of communities against earthquakes. Therefore, the main purpose of this research is to investigate the role of social capital in the readiness of citizens before the earthquake. This research is a descriptive and survey type of research. The required data were collected using library studies and field surveys at the household level. The research population is households in Kerman city and based on Cochran formula, the sample size is measured as 350 households. After data collection, the differences in amount of having social capital is analyzed using one-way ANOVA and Turkey test and also correlation between the amount of social capital and economic-social base of households, is analyzed using Pearson correlation. The results of this study show that there’s a difference among different areas in enjoying social capital factors, but this amount of social capital is measured in low level which the average of social capital of all households is 24.60 on scale of 10 to 46, which is low in comparison to the average theoretical social capital (Mean = 30), on the other hand, there’s a significant correlation between the level of households enjoying social capital with the level of socioeconomic status.
  Keywords: Natural disasters management, Readiness, social capital, Earthquake, Kerman
 • Aboozar Salehnasab, Hossein Kalantari Khalilabad *, Yaeghub Peyvastehgar Pages 99-114
  The vital infrastructure is now considered as one of the valuable assets of any society, so that the smallest impairment in performance or damage to their bodies results in substantial material and spiritual damage. Knowing and ranking the threats facing each area is the first step in conducting passive defense studies. What is being addressed in this research is the ranking of threats that threaten the critical infrastructure of the 6th region of Tehran. The existence of critical infrastructure such as: Jalali refinery, Atomic Energy Organization of the country, the subway stations of the region including: Revolution and Valie-Asr, ministries of oil, the country and industries and mines show the high importance of this region from the urban and national point of view. The present research is considered as an applied research in terms of research type and in terms of the nature of research, it is considered descriptive-analytic research. Based on this, in the stage of identifying human threats, a deliberate construction of the critical infrastructure of the library method has been used for interviewing (qualitative). Also, in order to assess the threats, the questionnaire (quantitative) method was used by the technique provided by the Federal Agency for Crisis Management in the United States and the hierarchical analysis model. The research findings showed that the threat of air and missile attacks was the main threat to the vital infrastructure of the region. Also, potential threats to key assets of the sample were identified.
  Keywords: Manmade Threat, Vital Infrastructure, Passive Defense, Tehran Sixth District, Fema Technique
 • Delbar Azhdari *, Gholam Reza Haghighat Pages 115-130
  So far the measures are taken in urban renovation, have represented the signs of incapability in providing of public services and the shortcomings of community participation; This issue consider necessity of attention new approaches to land use planning, such as development management planning, which sought to resolve problems arising from the failure to implement proposed patterns in land use plans as an interface between planning and implementation. So, the purpose of this study is to use land readjustment as a collaborative approach to development management planning for implementing land use plans. Therefore, data have extracted by the method of documentary / field and the research method is descriptive-analytic. So that in the process of research after estimation of land price using spherical kriging interpolation method, boundary analytic has done, then land use planning is calculated, afterwards estimated land price; developable and undevelopable land area are used as input data in the LR equations. Thus Potential rate of land (3.39), feasibility index (2.44), and distribution rate (1.72) is estimated, Which indicates the justification of the planned area for implementing the LR method. Moreover for finance proposed land use plan, area of financial support land (17112.2 m2); contribution rate of financial support land (0.21); and contribution rate of undevelopable land area (0.28) is estimated. Finally readjusted land plots using the contribution and distribution rate In order to implementation of land use plan is calculated. The results show that, using distribution rate due to focuses added value in readjusting land is fairer.
  Keywords: renovation, Development management planning, Land Readjustment method, Spherical kriging interpolation method, Abiverdi neighborhood
 • Mohsen Bahramian, Ali Shamsoddini * Pages 131-140
  Tourism is a multifaceted phenomenon and a subject of study between different disciplines such as economics, management, ethnography, geography and political science, etc. Understanding the complex administrative, political, economic and cultural processes of tourism requires a well-targeted and integrated management. In order to raise the level of income generation in the city, it would provide the opportunity to enjoy various aspects of tourism. Therefore, considering the positive and existing potential of Marvdasht in this category, this city was investigated. The data gathering method was fieldwork and interviewed with 75 officials and completion of the questionnaire by 380 local residents over 18 years of age. Analysis of the results through the spss software based on two hypotheses, the importance of the relationship between integrated urban management in the tourism sector with 492.42 x2 and the degree of freedom 4, the interaction and cooperation of urban management and local residents with 136.23 x2 and 4 degrees of freedom has been approved. . Therefore, according to the results of the research, hypotheses show that the strengthening and coherence of the action between the components of the cooperation between urban management and local residents is more robust, as well as a better relationship in the field of sustainable management and tourism. On the other hand, the role of targeted management will be more important.
  Keywords: urban, managmant, development, Tourism, MArvdasht
 • Mohsen Pourkhosravani *, Behnam Moghani Pages 141-150
  this research tries to analyze allometric relations of ýthe physical and physical components of Kerman. For this purpose, the required data including ýdemographic and structural characteristics of the city of Kerman were collected from the ýdocumentation of municipal resources and related institutions such as education. After measuring ýthe morphometric characteristics of physical structural features as well as demographic ýcharacteristics of the city of Kerman, by regression analysis, the relationship between structural-ýphysical characteristics was studied. Finally, the type of relationship between them was determined. ýThe results of the research indicate that in Kerman, population components grow faster than other ýdimensions, which means that during the growth of the city, components such as exercise, green ýspace and health-care increases. The results also show that allometric relationships exist among the ýmeasured components only between demographic components and sports usage, green space and ýhealth services. And the relationship between the other components is not almetric. This means that ýthe lack of proper prioritization in the implementation of development projects on the one hand, as ýwell as the physical imbalance development in Kerman, on the other hand, cause unbalanced ýgrowth in the city's urban system, which leads to the lack of formation of appropriate allometric ýrelationships in the physical-physical structure of this city.ý
  Keywords: alometry, physical, structure, urban management, Kerman city?
 • Seyed Ahmad Hashemi *, Abolfazl Abbasi Pages 151-162
  The present study was aimed at designing a model for citizen's satisfaction assessment and clients of urban services management and communication channels with citizens. The research is in terms of the type of applied target and in terms of collecting descriptive-survey information. The statistical society includes all citizens in the South Pars Organization of Special Economic Zone (IRI). After consultation with experts, 300 people were selected as sample volumes using Cochran formula and participated in the research. The research tool was a researcher-made questionnaire to assess the satisfaction of citizens from the services of the special department of city administration. Its validity, in addition to Goya's analysis, was approved by experts and its reliability was 0.83 using Cronbach's alpha. Calculated. Data analysis was carried out using descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation, mean and fashion), and inferential statistics (T and structural equation model). The results of this study showed in general: 12 components of lighting and lighting status, urban construction projects status, safety engineering status, public transport status, urban signs and status, waste collection status, urban cleaning condition, service status Health status, green space status, citizens 'health status, social security status and environmental status on satisfaction with public services have a significant effect on citizen's satisfaction. Also, the average (standard deviation) of the status of each of the 12 average components is higher than the hypothetical average of society (0.3). Therefore, the status of all 12 domains is desirable from the citizen's point of view.
 • Mitra Habibi, Niloofar Gerami * Pages 163-174
  Urban spaces have different physical, social, economic and cultural desires as the basis of life and social interactions and the place of doing essential, optional and social activities. These urban spaces in informal settlements as the living place of low-income groups, regardless of the low quality, are the place of doing all kinds of urban activities.
  In this research, we have tried to find out how to carry out essential, selective and social activities in urban spaces of informal settlements with descriptive-explanatory goals and quantitative-qualitative methods. This route was started according to Morgan's sampling table and 201 place check distribution questionnaires, whose criteria were extracted from the theoretical bases related to the subject, and started by random sampling method and analyzed by factor analysis method and SPSS software.
  The findings show that the use of urban space in informal settlements, due to strong social protection systems, is a social necessity for survival, in such a way that residents do many of their necessary activities in the urban space of the neighborhood. It’s because of the restrictions of the homes and also a desire to establish social interactions. Selective activities are usually done in groups and social activities in this space are in a high level, due to the willingness to engage in social interactions. High social activities as the output of essential and selective activities indicates the proper functioning of the essential and selective activities and the existence of strong social support systems among the residents.
  Keywords: Informal settlements, Urban space, Use of urban space, Social protection system, East Side of Chamran Highway- between Pole-e-Mulla Sadra, Pol-e-Modiriat
 • Ali Mosallanejad, Hamed Moztarzadeh * Pages 175-184
  With the increasing pollution caused by transportation and industry, green spaces and natural areas are considered by the inhabitants of large cities. Today's man has to take refuge in green spaces designed in urban spaces to have the opportunity to think and avoid urbanization issues and problems. Failure to adhere to the design principles of urban green spaces has caused urban designers to be largely unsuccessful in attracting urban residents to these spaces and satisfying them. Paying attention to these principles can strengthen the sensory perception of urban space users by reinforcing the meaning of space and creating memories in the minds of urban space users. The main objective of this research is to achieve the principles of green space design that are effective in improving the quality of urban space. In this research,at first, the views and theories of experts in the field of architecture and urban design regarding the design of green spaces and the quality of urban spaces have been investigated. The method used in this research is Delphi and after evaluating and rating the components and sub-criteria by experts, Statistical analysis of the data was done by SPSS software and simultaneously analyzed by AHP for conclusion and conclusion of the research. Based on the research findings, among the principles of green space design, emotional components by 3.06 had the greatest impact on improving the quality of the case study, the sidewalk in the eastern side of Azadi Park in Shiraz.
  Keywords: Design principles, green space, Urban space quality, Side walk, Azadi Park
 • Maliheh Babakhanin * Pages 185-196
  Until the 1990s, renewal actions in deteriorated urban areas often are done based on physical-economic and market-oriented look in the world. But in 1990s, emergence of social problems from this renewal perspective, caused to attended social topics based on community-based approach and sustainable renewal. During 1388-92 Renewal organization of Tehran attempt to renewal with participate of residents by facilitation approach.
  The aims of this article are determining the factors of community-based development in sustainable renewal and review these factors in renewal actions of Takhti neighborhood in 1388-92. Research Methodology of this article is evaluation during implementation. In the first part factors of community-based development explained by descriptive and analysis method. Then based on descriptive statistics and deductive analysis, these components Descriptive statistics and deductive research based on a sample, the above components were compared and evaluated study in Takhti. In order to investigate the views of the residents from renewal outcomes based on community-based development factors, 100 questionnaires were filled and analysis with SPSS software.
  The results showed that renewal actions have many gaps compared to the components of community-based development. Also check out some of the components of community-based development in this neighborhood showed that their situation has improved after renewal actions. As the resident's trust to renewal authorities, participation in the renewal process and social capital improved. Result of regression analysis showed that correlation between participation and social capital is high, so we can strengthen this and increase social capital and obtained community-based development in renewal actions.
  Keywords: urban sustainable renewal, community-based development, asset-based, social capital, takhti neighborhood