فهرست مطالب

 • پیاپی 48 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/23
 • تعداد عناوین: 14
|
 • ناصح قادری، بهلول علیجانی*، زهرا حجازی زاده، محمد سلیقه صفحات 1-19
  گندم محور اصلی اقتصاد استان کردستان است. نوسان سالانه عملکرد گندم دیم استان تحت تاثیر عناصر اقلیمی محل 4/11 برابر است. در تحقیق حاضر نقش متغیرها و شاخص های آگروکلیمایی بر عملکرد گندم در استان کردستان بررسی شد. داده های بازه ی 31 ساله مربوط به سطح کاشت، تولید، خسارات و عملکرد گندم در 10 منطقه و عناصر اقلیمی در مقیاس ساعتی، روزانه، دهه ای، ماهانه فصلی و سالانه مربوط به 22 ایستگاه سینوپتیک گردآوری و همبستگی بین متغیر عملکرد گندم و 128 متغیر مستقل تعیین شد. اثر متغیرها بر عملکرد گندم با رگرسیون چند متغیره -همزمان و گام به گام- سنجش شد. متغیرها تحلیل فضایی شدند و مدل فضایی عملکرد گندم برای استان و شهرستانها معرفی شد. نتایج تحقیق نشان داد عناصر اقلیمی با 99 درصد اطمینان پراکنش فضایی متفاوت دارند. بیشتر متغیرهای مستقل هر کدام منفردا اثر معنادار بر عملکرد گندم دارند، اما در مدل گام به گام 7 متغیر و شاخص آگروکلیمایی از جمله تعداد روزهای بارانی سال، جمع درجه ساعت دمای کمتر از oC 11- مرحله جوانه زنی تا پنجه دهی، میزان بارندگی سالیانه و مقدار بارش دهه پنجم سال زراعی عوامل تعیین کننده عملکرد گندم دیم هستند. تفاوت مکانی متغیرها و عملکرد حتی در یک تیپ اقلیمی معنادار است. ضریب تغییرات عملکرد در مناطق بانه و مریوان کمتر از سایر شهرستان ها و در بیجار و دیواندره بیش از سایر نقاط استان است. بیشترین میزان عملکرد در منطقه کامیاران بانه و مریوان و کمترین عملکرد در منطقه سنندج و بیجاراست. تولید گندم در منطقه بیجار ریسک بالاتری داشت.
  کلیدواژگان: آگروکلیما، عنصر اقلیمی، ریز پهنه بندی، گندم دیم، عملکرد
 • یدالله کریمی پور، امیر حمزه عزیزی*، حسین ربیعی، افشین متقی صفحات 21-39
  دولت ها موجودات زنده ای هستند که برای بقا، پیشرفت و توسعه نیازمند امنیت هستند. بدون شک، در این جهان لجام گسیخته تامین چنین کالایی به تنهایی بسیار سخت و حتی ناشدنی است. به درازای تاریخ، دولت ها راه های گوناگونی را آزموده اند که در صدر همه آنها تقویت نیروی نظامی جای داشته است. اما، این حوزه، امروزه علاوه بر اینکه هزینه های زیادی بر دولت ها تحمیل می کند، نمی تواند زیاد اطمینان بخش باشد. بنابراین، برای تضمین بیشتر کارایی آن، دولت ها وارد همکاری با یکدیگر شده اند، آنها همدیگر را در منابع خود سهیم نموده و از این راه به پیشبرد اهداف ملی و تامین منافع یکدیگر کمک می کنند و تضمین بیشتری برای بقاء، پیشرفت، توسعه و صلح یکدیگر به همراه خواهند آورد. ایران و عراق دو کشور همسایه در خاورمیانه در سده گذشته به میزان زیادی در این حوزه ضعیف عمل کرده اند. آنها به جز دوره اندکی در اوایل سده بیست، در بیشتر ایام سده با هم در یک نوع تخاصم به سر برده، حتی جنگ هشت ساله ای هم بین دو کشور اتفاق افتاد. این سطح روابط باعث شد تا پرسش از چرایی نبود پیوند استراتژیک بین دو کشور سوال پژوهش را شکل دهد. در ادامه ی پژوهش روی این موضوع که به روش اسنادی هم صورت گرفته است، نتایج زیر به دست آمد که مثلث محیط داخلی (مولفه های اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، مولفه های جغرافیایی و سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک)، محیط خارجی منطقه ای و سرانجام جهانی بر کیفیت و کمیت پیوند استراتژیک بغداد – تهران تاثیرگذار است. به عبارت روشن تر، پیوند استراتژیک دو کشور تابع همراهی و کارکرد مثبت مثلث ذکر شده است. البته ضرورت کارکرد همراهی این محیط ها تابع عوامل پیچیده تری همچون تصاویر ذهنی تصمیم سازان دو کشور، همراهی جغرافیا، حضور ایدئولوژی و امواج ملی گرایی، رقابت های قدرت در سطوح سه گانه، گفتمان حاکم بر صحنه سیاست بین الملل و... است.
  کلیدواژگان: ایران، عراق، پیوند استراتژیک، ژئوپلیتیک
 • فخری سادات فاطمی نیا، بهروز سبحانی*، سید ابوالفضل مسعودیان صفحات 41-57
  در این پژوهش، وضعیت گستره ی برگ در ایران از سال 1395-1381 با دورسنجی بررسی شد. برای این منظور به گردآوری و استخراج داده های نمایه ی گستره ی برگ برای چارچوب قلمرو ایران از تارنمای مودیس اقدام شد. سپس، با استفاده از برنامه نویسی در محیط نرم افزار مت لب به منظور انجام مجاسبات آماری- ریاضی پایگاه داده ا ی تشکیل گردید. پس از واکاوی داده ها، امکان تهیه ی نقشه ی میانگین بلندمدت ماهانه برای هر یک از ماه های سال فراهم گردید. این نقشه ها، نشان دهنده ی این امر هستند که نواحی مرکز، شرق و جنوب شرق تقریبا فاقد گستره ی برگ هستند و یا گستره ی برگ بسیار تنک در برخی مناطق دیده می شود. در مقابل نیمه ی شمالی و غربی کشور دارای گستره ی برگ مناسبی هستند که به استثنا جنگل های هیرکانی و ارسباران عموما شامل کشتزارها می شود. دو عامل اصلی برای رشد و نمو گیاهان، بارش و دمای مناسب می باشد که این دو شرط در غرب کشور به دلیل قرارگیری در مسیر بادهای غربی مهیاست. از نظر زمانی نیز اردیبهشت و خرداد بالاترین میانگین گستره ی برگ و آذر و دی کمترین میانگین را دارا هستند. در مرحله ی بعد، بررسی 15 سال داده های نمایه گستره ی برگ به روش تحلیل خوشه ایبر پایه ی محاسبه ی فواصل اقلیدسی و روش ادغام وارد نشان داد که تمام 12 ماه سال در دو گروه اصلی جای می گیرند و در واقع در دو دوره با پوشش گیاهی قوی و ضعیف ، تقسیم بندی می شود. در این تحلیل، فروردین در دوره ی سرد سال و مهرماه در دوره ی گرم سال به عنوان ماه های گذار می باشند و در طبقه ای جداگانه قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: واکاوی، رفتار زمانی، نمایه ی گستره ی برگ یا، ایران
 • فرامرز خوش اخلاق*، علی اکبر شمسی پور، قاسم عزیزی، ابراهیم فتاحی، فاطمه غیاث آبادی فراهانی صفحات 59-78
  هدف از این مطالعه تحلیل تغییرات درون دهه ای روند و الگوی فضایی بارش های سالانه و فصلی نیمه غربی ایران است. به این منظور داده های روزانه بارش دوره 2015-1986 (طی سه دهه) مورد بررسی قرار گرفت. برای واکاوی تغییرات درون دهه ای بارش از تحلیل الگوی خودهمبستگی فضایی آماره عمومی G* و به منظور بررسی روند تغییرات از تحلیل رگرسیون، آزمون من کندال استفاده شده است. در انجام محاسبات از امکانات برنامه نویسی Matlab و برای عملیات ترسیمی از نرم افزارهای Surfer و GIS بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است که الگوهای خوشه ایمثبت بارش در مقیاس سالانه بیشتر در امتداد کوه های زاگرس و بخش هایی از غرب منطقه مورد مطالعه می باشد. در مقیاس فصلی الگوی خودهمبستگی فضایی بارش در فصل پاییز و زمستان تقریبا از الگوی سالانه پیروی کرده، در حالی که در فصل بهار الگوی فضایی مثبت بارش بیشتر در بخش های شمالی منطقه مورد مطالعه مشاهده شده است. نتایج حاصل از تغییرات درون دهه ای الگوهای خودهمبستگی فضایی مثبت بارش نیمه غربی ایران نشان می دهد به سمت دوره های اخیر به استثنای فصل زمستان که روند افزایشی نامحسوسی تجربه کرده، در مقیاس سالانه، فصل بهار و پاییز از گستره مکانی الگوی خودهمبستگی فضایی مثبت بارش کاسته شده است. درحالیکه الگوهای خودهمبستگی فضایی منفی بارش در مقیاس سالانه و فصلی روند کاهشی را تجربه کرده است. با این وجود به جز دوره ی دوم، الگوی فضایی بارش در منطقه مورد مطالعه تغییرات مکانی قابل توجهی نداشته است. نتایج حاصل از تحلیل روند بیانگر این است که در مقیاس سالانه و فصل زمستان اکثر مناطق نیمه غربی کشور از روند کاهشی برخوردار بوده است. در فصل بهار و پاییز با وجود اینکه در منطقه روند افزایشی بارش مشاهده شده ، اما در سطح 95 درصد اطمینان معنی دار نبوده است.
  کلیدواژگان: بارش، الگوی خودهمبستگی فضایی، رگرسیون، من، کندال، نیمه غربی ایران
 • مصطفی کریمی*، فاطمه ستوده، سمیه رفعتی صفحات 79-93
  افزایش دمای کره زمین باعث بروز ناهنجاری هایی در اقلیم کره زمین می شود که این امر بر تمام زوایا زندگی و حیات بشر تاثیر گذار است. در این راستا، هدف از این مطالعه بررسی تغییرات دما و پیش بینی دمای حدی (حداکثر و حداقل دما) در استان گیلان و مازندارن است. جهت این بررسی از مدل آماری- دینامیکی SDSM و برای تحلیل تغییرات و روند دما از تکنیک آماری و گرافیکی من- کندال استفاده شده است. داده های روزانه دمای ایستگاه رشت، رامسر و بابلسر طی دوره آماری 1961 تا 2010 از سازمان هواشناسی کشور و نیز داده های مدل گردش عمومی HadCM3 از پایگاه های مربوطه اخذ شد. دوره مورد مطالعه به سه دوره تقسیم بندی شد. نتایج حاکی از وجود روند مثبت معنی دار در حداقل و حداکثر دمای ماهانه و سالانه هر سه ایستگاه در دوره اول و سوم است. همچنین در دوره دوم، روند معنی داری در دماهای حدی رامسر و حداکثر دمای رشت دیده نمی شود. آزمون گرافیکی کندال بر روی دماهای حد سالانه سه دوره اعمال شد که نتایج حاصل نشان داد که با عدول از مرز بحرانی 1/96± در سطح 95 درصد اطمینان وقوع تغییرات از نوع روند افزایشی و نیز تغییرات از نوع ناگهانی در هر سه ایستگاه رخ داده است. در دوره پیش بینی شده، بیش ترین تغییر در حداقل دمای ماهانه و سالانه دیده می شود. افزایش حد دما حدوده 0/1 تا 1/7 درجه سانتیگراد پیش بینی شد. نوسانات کوتاه مدت و رخداد روند مثبت معنی دار هم در حداکثر و هم در حداقل دما گویای افزایش دما در سال های آتی خواهد بود که حاکی از وقوع تغییرات اقلیمی رخ داده می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل روند، پیش بینی، مدل سازی، تغییر اقلیم، دمای حدی
 • مجید یاسوری*، سیده فاطمه امامی صفحات 95-114
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین فقر در دهستان سراوان واقع در شهرستان رشت انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و به کار گیری مدل سازی معادلات ساختاری به ارائه الگویی از فقر در این دهستان با استفاده از نرم افزار لیزرل اقدام گردیده است. جامعه آماری تحقیق کل خانوار روستایی دهستان سراوان است، که بر اساس نتایج سرشماری سال1390 تعداد روستاهای این بخش7 روستا و تعداد خانوار، 4283 خانوار می باشد. برای تعیین حجم نمونه سرپرستان خانوار ساکن در نقاط روستایی دهستان سراوان از جدول مورگان استفاده شد و در نهایت تعداد حجم نمونه سرپرستان، 351پرسشنامه تعیین گردید که جهت نتیجه گیری بهتر پرسشنامه ها به370 عدد افزایش پیدا کرد. نتایج حاصل از آزمون Tتک نمونه ای نشان می دهد که شاخص اجتماعی و سیاسی در شرایط خوب قرار دارند. با این حال مقدار T بعد اقتصادی در شرایط فقیر قرار گرفته است. عمده ترین دلیل فقیر بودن این شاخص را می توان در عدم مصرف کافی میوه و سبزیجات در برنامه غذایی خانوار، عدم مناسب بودن فضای مسکن برای کودکان و آسیب پذیری واحدهای مسکونی در برابر حوادث و زلزله و فروش محصولات به صورت غیر مستقیم و با واسطه به شمار آورد که موجب شده پاسخگویان نمرات پایینی را برای این شاخص در نظر بگیرند. با توجه به یافته ها بار عاملی کلیه گویه ها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد تایید است.
  کلیدواژگان: سراوان، رشت، سرپرست خانوار، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی
 • ملیحه محمدنیا *، غلامعباس فلاح قالهری صفحات 115-130
  زمین لغزش به علت ماهیت خطرناک خود در مناطق کوهستانی معمولا مورفولوژی را به طور ناگهانی بر هم می زند و خسارت هایی عمده به مناطق مسکونی، جاده ها، زمین های کشاورزی و... وارد می کند. در این مطالعه با استفاده از مدل AHP و عملگرهای منطق فازی به ارزیابی و پهنه بندی حساسیت زمین لغزش در حوضه پیوه ژن در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. مجموعا هشت معیار اصلی ارتفاع، شیب، جهت شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، فاصله از گسل، زمین شناسی و کاربری اراضی مرتبط با وقوع پدیده زمین لغزش مورد بررسی قرار گرفت. زیرمعیارها با استفاده از مدل نسبت فراوانی وزن دهی و فازی سازی گردیدند. وزن معیارها نیز با استفاده از مدل AHP تعیین گردید. سپس نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از عملگرهای فازی 9/0،8/0 و 7/0 تهیه و با استفاده از منحنی ROC صحت سنجی گردیدند. نتایج نشان داد عامل شیب بیشترین تاثیر و عامل کاربری اراضی کمترین اثر را در وقوع لغزش در حوضه داشته است. نتایج اعتبار سنجی مدل گویای دقت90 درصدی نقشه حساسیت زمین لغزش با عملگر 7/0 در حوضه بوده است. بنابراین مدل فازی گاما با عملگر 7/0 بهترین شکل نقشه حساسیت زمین لغزش در حوضه پیوه ژن را ارائه داده است.
  کلیدواژگان: زمین لغزش، پهنه بندی حساسیت، مدل AHP، منطق فازی، حوضه پیوه ژن
 • چنور محمدی، منوچهر فرج زاده*، یوسف قویدل رحیمی، عباسعلی علی اکبربیدختی صفحات 131-152
  هدف این مطالعه تخمین دمای هوای میانگین ماهانه با استفاده ازداده های دمای سطح زمین، شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی، عرض جغرافیایی، ارتفاع، شیب و کاربری اراضی در دوره زمانی 2015-2001 است. علیرغم برخی تشابهات فضایی بین الگوهای فضایی دمای هوا و دمای سطح زمین، این دو متغیر تغییرپذیری کاملا متفاوتی دارند بطوریکه ضریب تغییرپذیری دمای هوا چهار برابر دمای سطح زمین به دست آمد. همچنین نتایج تحلیل حاکی از این است که در زمستان ارتفاع نقش کلیدی را در توزیع پراکندگی اختلافات دمای سطح زمین ودمای هوا دارد، در حالیکه در دیگر فصول نقش شیب و پوشش گیاهی مشخص تر است. پس از مشخص کردن الگوهای فضایی دمای سطح زمین و دمای هوا، اقدام به تخمین دمای هوا از طریق مدل های رگرسیون با وضوح فضایی 0.125 درجه گردید. پایین ترین مقدار خطا در ماه های نوامبر و دسامبر با ضریب تبیین 70 درصد و خطای استاندارد 1 درجه سانتیگراد به دست آمد. همچنین حداکثر خطا در فاصله ماه های می تا آگوست با ضریب تبیین 59 تا 63 درصد و خطای استاندارد 1.6 درجه سانتیگراد محاسبه گردید که در سطوح 0.05 معنی دار هستند. به علاوه نتایج حاصل از ارزیابی هر ماه نشان داد که تخمین دمای هوا در ماه های سرد (نوامبر، دسامبر، ژانویه، و فوریه و مارس) دارای دقت بیشتری است. با در نظر گرفتن کاربری های مختلف، بالاترین ضریب تبیین به مناطق آبی و شهری با ضریب تبیین 96 تا 99 درصد در ماه های گرم و پایین ترین ضریب تبیین به جنگل مخلوط و علفزار با ضریب تبیین 15 تا 36 درصد در ماه های سرد مربوط است.
  کلیدواژگان: دمای هوا، دمای سطح زمین، کاربری اراضی، مدلهای تخمین دمای هوا، رگرسیون
 • شهرام بهرامی، نادیا بقایی نژاد * صفحات 153-163
  لندفرمها و فرآیندهای ژئومورفولوژی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار درپراکندگی و کیفیت مصالح ساختمانی می باشند. حوضه مورد مطالعه متشکل از دو مخروط افکنه جدید و قدیمی است، که در غرب شهرستان سبزوار، واقع شده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش فرآیند یخ زدگی و ذوب یخ در دوام و کیفیت مصالح برداشت شده از دو مخروط افکنه قدیمی و جدید می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا اقدام به حفر چهار حلقه چاه در بخشهای مختلف دو مخروط جدید و قدیمی شد. سپس نمونه هایی از سنگ های درشت و ریز از اعماق یک متری، دو متری ، سه متری و سطح هر چهار حلقه چاه برداشته شد. پس از آن برای اندازه گیری میزان مقاومت مصالح در برابر پدیده یخبندان و ذوب یخ، بر روی همه نمونه ها آزمایش یخ زدگی و ذوب یخ اجرا شد. بر طبق آزمایشات صورت گرفته سه نتیجه برای این پژوهش بدست آمد. اولا: نمونه های برداشت شده از راس مخروط جدید به دلیل عملکرد آبهای جاری، دارای افت وزنی بیشتری در مقایسه با سایر نمونه های برداشت شده هستند. دوما هرچه نمونه ها درشت تر باشند بیشتر تحت تاثیر بخبندان و ذوب یخ قرار می گیرند و دچار افت کیفیت بیشتری می گردند. بنابراین بهتر است نمونه های برداشت شده از قاعده مخروط افکنه جدید که ریز دانه می باشد صورت گیرد. سوما اگر هدف برداشت مصالح با کیفیت می باشد، بهتر است مصالح از جنس کانی های دگرگونی نظیر آندزیت و پیروکسن باشد.
  کلیدواژگان: لندفرمهای ژئومورفولوژی، یخ زدگی و ذوب یخ، مصالح، مخروط افکنه جدید و قدیمی
 • مریم بیات ورکشی*، روژین فصیحی صفحات 165-182
  مطالعه و تجزیه و تحلیل کمی آب های زیرزمینی به دلیل پیچیدگی فرآیندهای حاکم بر این منابع، دشوار و وقت گیر می باشد. مدل سازی به عنوان روشی کارآمد با کم ترین هزینه، امکان مطالعه پیچیدگی جریان آب زیرزمینی را برای مدیران فراهم می نماید. هدف این تحقیق مقایسه مدل عددی، روش های هوشمند عصبی و زمین آمار در مدل سازی تغییرات سطح آب زیرزمینی می باشد. بدین منظور اطلاعات آبخوان دشت همدان – بهار به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین آب منطقه، مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش از کد عددی MODFLOW در نرم افزار GMS، شبکه عصبی مصنوعی و روش عصبی - فازی در نرم افزارNeuroSolution ، روش عصبی – موجک در نرم افزار MATLAB و روش زمین آمار در نرم افزار ArcGIS استفاده گردید. مقایسه نتایج نشان داد که دقت روش های برآورد سطح آب زیرزمینی بر حسب کم ترین آماره مجذور میانگین مربعات خطای نرمال (NRMSE)، به ترتیب به روش عصبی - موجک، عصبی – فازی، زمین آمار، شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی تعلق داشت. به طوری که مقدار آماره NRMSE در روش عصبی - موجک به عنوان روش بهینه، برابر 0/11 درصد و در روش مدل عددی برابر 2/2 درصد بدست آمد. مقدار ضریب همسبتگی روش های فوق به ترتیب 0/998 و 0/904 بود. بنابراین می توان کاربرد روش های عصبی ترکیبی به ویژه نظریه موجک را در برآورد سطح آب زیرزمینی مناسب تر از روش زمین آمار و مدل عددی دانست. ضمن آن که در روش های هوشمند عصبی از متغیرهای زودیافت طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا به عنوان بردار اطلاعات ورودی استفاده شده بود.
  کلیدواژگان: مدل عددی، عصبی - موجک، عصبی - فازی، زمین آمار، سطح آب زیرزمینی
 • محمدحسین سرایی*، سمانه ایرجی صفحات 183-199
  توجه به مدیریت توسعه زمین در تدوین اسناد توسعه شهری، موضوعی بسیار مهم و شایان توجه است. عدم توجه به این ضرورت، همگام با جریان توسعه کالبدی پیش بینی شده برای پهنه های شهری، سبب می گردد تا هدف اصلی طرح توسعه، که ارتقا کیفیت سکونت در پهنه های شهری است، محقق نگردد. در این مطالعه، هدف معرفی الگویی کاربردی در زمینه مدیریت توسعه زمین، به منظور هدایت و مدیریت جریان توسعه شهری است. بدین منظور، برنامه اصلاح مجدد زمین (LR) به عنوان روش منتخب مدیریت توسعه زمین در پهنه های شهری، معرفی و امکان انجام آن در محدوده ای از شهر یزد بررسی می گردد. روش کلی تحقیق بکار رفته در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد استفاده از طریق روش کتابخانه ای و نیز بررسی میدانی بدست آمده و با استفاده از نرم افزار ARCGIS مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. استنتاج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با بکارگیری برنامه اصلاح مجدد اراضی، به عنوان یک ابزار اقتصادی و طراحی، می توان اقدام به برنامه ریزی و طراحی مجدد اراضی توسعه نیافته مطابق با نیازهای شهری، شامل اصلاح چیدمان قطعات، اصلاح شبکه معابر، تامین خدمات و زیر ساخت های تاسیساتی نمود و بدین ترتیب زمینه تحقق طرح های توسعه شهری در این پهنه ها را فراهم کرد. همچنین از طریق ایجاد جاذبه های لازم برای گروه های موثر بر جریان اجرای طرح، زمینه جلب مشارکت تمامی گروه های ذی نفع و ذی نفوذ را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: بازپیرایی زمین، اراضی بایر، شهر یزد
 • بختیار فیضی زاده*، علی خدمت زاده، محمدرضا نیکجو صفحات 201-216
  تکنولوژی سنجش از دور یکی از فناوری های کارآمد و نوین در استخراج کاربرهای اراضی ، به روز رسانی نقشه ها و کشف تغییرات کاربرها می باشد. سنجش از دور با ارائه تصاویر ماهواره ای با قدرت زمانی و مکانی متفاوت امکان مدیریت بهنگام کاربری ها را فراهم می آورده که باعث صرفه جویی در وقت و هزینه شده واین امر قدرت تصمیم گیری، بهره برداری بهینه و برنامه ریزی دقیق تر برای منابع طبیعی را افزایش می دهد. استفاده از تکنیک های پردازش شی گرا (دانش پایه) تصاویر ماهواره ای از روش های جدید در پردازش تصاویر می باشد،که علاوه بر استفاده از قدرت تفکیک طیفی تصاویر از ویژگی های فیزیکی و هندسی(بافت ،شکل)تصاویر نیز استفاده می کند. تحقیق حاضر با هدف استخراج نقشه کاربری های باغی و زراعی در دشت میاندوآب با استفاده از الگوریتم ها و شاخص های مناسب در پردازش شی گرای تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزار eCognition انجام شده است. در این تحقیق نقشه پراکنش محصولات کشاورزی در 9 کلاس تهیه شد و سپس برای پردازش شیء پایه تصاویر ماهوارهای، تصویربا مقیاس10 ،ضریب شکل0.7وفشردگی0.3سگمنت سازی شدو بر اساس الگوریتم فازی AND ،کاربری های مورد نظر با استفاده ازشاخصهای بافت،هندسی،NDVI،GLCM ،Braitnese طبقه بندی شده اند که ازالگوریتم طبقه بندی Assign Class استفاده شده است،که در نهایت دقت کلی 93.6/0 وضریب کاپا 92.5/0 برای کاربری های استخراج شده به دست آمد. مساحت سطح زیر کشت برای کاربری های گندم و جو،آلو و آلوچه،سیب،تاکستان ویونجه به ترتیب شامل 2622.42 ، 4505 ، 4354.55 ، 4457.85 ، 14110.58 هکتار می باشد
  کلیدواژگان: روش های طبقه بندی شیءگرا، الگوریتم های فازی، الگوریتم Assign Class، نقشه کاربری اراضی، دشت میاندوآب
 • مصطفی محمدی ده چشمه*، ناهید سجادیان، نرگس قیصری صفحات 217-239
  مطالعه چگونگی استراحت و فراغت از کار شهروندان، در حوزه ی مطالعات جغرافیای فراغت قرار می گیرد. مقاله پیش رو بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس ماهیت ،کاربردی- نظری می باشد. در پژوهش پیش رو ابتدا به منظور بیان منطقی همبستگی های موجود بین مجموعه متغیرهای محیطی و جمعیتی، بر روی جغرافیای فراغت و ارائه تحلیل ساختاری، از مدل تحلیل مسیر بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان میدهد که تاثیرات متغیرهای محیط فیزیکی برون منزل با ضرایب استاندارد 0/461 نسبت به سایر متغیر ها بیشترین تاثیر و متغیرهای جمعیتی با ضرایب استاندارد 0/025 کمترین تاثیر را در جغرافیای فراغت دارند. در ادامه تعداد 383 پرسش نامه به منظور بررسی تطبیقی الگوی مکانی جغرافیای فراغت در میان شهروندان مناطق 2، 4و 7 کلان شهر اهواز که در سطوح متفاوتی از برخورداری قرار گرفته اند، توزیع گردید. نتایج پرسش نامه شهروندان حاکی از آنست که ،الگوی فراغت در منطقه 2 متفاوت از سایر مناطق بوده است ؛این در حالی است که الگوی فراغت شهروندان منطقه4و 7دارای تفاوت معناداری با یکدیگر نبوده است. در این راستا اختصاص نوع ویژه ای از برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت سلامت جامعه و رفاه شهروندان ؛ با توجه به شرایط طبیعی و انسانی شهر و نوع امکانات و تاسیسات فراغتی موجود مورد تایید واقع میگردد.
  کلیدواژگان: فراغت، جغرافیای فراغت، برنامه ریزی فضایی، کلان شهر اهواز
 • فرزانه ساسان پور*، سارا علیزاده، حوریه اعرابی مقدم صفحات 241-258
  رویکرد زیست پذیری به سیستم شهری سالم، امن، با دسترسی مناسب و مقرون به صرفه اطلاق می شود که کیفیت بالای زندگی را موجب شده و رویکردی منتج از نظریه توسعه پایدار تلقی می گردد. علی رغم آنکه بررسی زیست پذیری شهری می تواند در شناسایی کمبودها و اقدامات جهت ارتقای زیست محیط زندگی ساکنان مثمر ثمر واقع شود، پرداختن به تئوری زیست پذیری در ایران به صورت محدود موردتوجه قرارگرفته است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی قابلیت زیست پذیری مناطق شهری شهر ارومیه است. پس از تدوین 24 شاخص در4 بعد(کالبدی-زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سلامت) با رویکرد کاربردی، این شاخص در مناطق 5 گانه شهری ارومیه با به کارگیری مدل تازه ابداع شده RALSPI موردسنجش قرار گرفت، درنهایت، طبق این مدل مناطق در دامنه بسیار زیست پذیر تا غیرقابل تحمل جای گرفته اند، بطوریکه منطقه 1با امتیاز 0.31 زیست پذیرترین و منطقه 2 با امتیاز 007. به عنوان منطقه غیرقابل تحمل شناخته شد این نتایج تفاوت عمیق قابلیت زیست پذیری میان مناطق شهر ارومیه و درنهایت عدم زیست پذیری شهر ارومیه را نشان می دهد و به این امر مهم معطوف می گردد که در صورت عدم دستیابی به زیست پذیری در کوتاه مدت دستیابی به پایداری شهر ارومیه در بلندمدت با چالش مواجه خواهد شد.
  کلیدواژگان: قابلیت سنجی، زیست پذیری، شهر ارومیه، مدل Ralspi
|
 • Naseh Qaderi, Bohlol Alijani * Pages 1-19
  This study investigated, the role of variables and agroclimatic indices on rainfed wheat yield in Kurdistan province. The database was formed by collecting 31-year circuit data on planting area, production, losses and yield of wheat in 10 regions of Kurdistan province, and data of climatic elements on the hourly, daily, decade, monthly, seasonal and yearly levels related to 22 nearby synoptic stations. Data base completed after data preparation. 113 climatic and agroclimatic indicators were calculated using 15 primary meteorology elements of meteorological stations. Finally based on thecrop calendar and phonological stages of wheat, to investigate their effects on yield, 128 independent variables were selected. In order to calibrate the dates of the calculated phonological stages, the estimated agronomic calendar was compared with the recorded calendar results of neighboring rainfed wheat research stations of International Center for Agricultural Research in Dry Areas (ICARDA) in Kurdistan and other adjoining cool provinces. To identify and isolate variables that independently of each other affect yield, most correlated (Significantly) variables were eliminated. The correlation of the variables determined with wheat yield was measured. The effect of variables on wheat yield rate (kg/ha.year) was evaluated using multivariate regression “Enter” and “Stepwise” methods. Identified effective variables and indicators were interpolated based on geographical and height characteristics. According to the spatial variations of variables, the spatial model of wheat yield was introduced for province and areas of the province.
  The results of this study showed that with a 99 percent confidence, climatic elements (variables) vary in different regions. Most of the independent variables have a significant effect on wheat yield in simple linear regression, but in Stepwise method, due to the internal correlation between variables, just variables entered that have insignificant correlation with each other and have more effects than other variables. The variables affecting the performance are differentin various regions, and from the point of view of effectiveness, the arrangement of the variables in different areas vary too. In other words, even in two regions with a climatic type (based on the Modified De Martonne method), both agro-climatic indices and wheat yield are significantly different. The impact of effective variables on yield at any time and place depends on the time of year and the phonological stage of wheat. At one time the environmental conditions of different regions in terms of temperature, humidity and precipitation differ, based on phonological stages of the regions. The time of the vulnerability of wheat varies from place to place. Wheat vulnerability at flowering stage is more than other stages. The effect of independent variables on yield at different times of year is proportional to the phonological stage in years Different and different in different regions. In Kurdistan province, the number of rainy days of the year, total degree hours the temperature reaches below -11 °C (sum of hours with below -11 °C temperature) from germination to tillering stage, the annual precipitation, the rainfall in the fifth decade of the water year (the precipitation of 11-20 of November), annual relative humidity and total degree hours the temperature reaches above 30°Ctemperature (sum of hours with above 30 °C temperature) in milky and dough stage is the determinants of the production of rainfed wheat. In Baneh and Marivan areas, the coefficient of variation (CV) is lower and in Bijar and Divandareh regions CV is more than other regions. Kamyaran region has the highest yield, Baneh and Marivan were ranked secondjointly. Sanandaj and then Bijarhave the lowest yield. Each region has a model for wheat yield and determinant factors vary from region to region. Although the annual production of Bijar is higher than other areas, wheat production in the Bijar region has a higher risk than other areas.
  Keywords: Agroclimate, Climate element, Microzonation, Yield, Wheat
 • Amirhamze Azizi *, Hosein Rabiei, Afshin Mitaghi Pages 21-39
  Introduction In the complex world of our time and with the spread of security threats and the requirements for security, governments are bound to create coalition and alliance among themselves in order to achieve their goals better. Iran and Iraq are two neighboring countries with multiple intricacies and vicissitude relations. These two countries haven’t had a strategic bind with each other and reveal either as enemies or most optimistically, uncontestable competitors. Whilst during the history, they have suitable overlaps in various fields for alliance. This paper aims to analyze and explore the linking components of the two countries.
  Theoretical Framework As Morgenta argues alliances are considered as the necessary functions of balancing power in multipolar systems and alliance is the most significant manifestation of power balance. Johnson explains strategic alliance as compromise among two or more companies or groups to follow a set of agreed goals, whilst their organizations remain independent. But the main issue of this study is to find the place of political geography and geopolitics in strategic alliance of countries. Geopolitics and geostrategic conditions and factors can also play role in creation or collapse of alliances. There are a set of political geographic and geopolitical factors involved in strategic alliance among countries that are used by the actors in convergence or strategic alliance. In geopolitical point of view, alliances can give a new meaning to the political borders drawn on the maps and diminish or eliminate some of the social and cultural limitations.
  Research Method This study has been done through descriptive-analytic method. The data and required information were collected by the library method and was subject to analyze by descriptive-analytical method.
  Research Findings There is a broad range of political geography and geopolitical factors involved in strategic linkage of Iran and Iraq.
  Iran and Iraq have a single-product economy and they are significantly affected by changes and transitions occur in the oil market. But in the field of strategic linkage, this problem can be at least the messenger of collision and convergence: Considering that they both countries need huge financial resources for their reconstruction and development; both will be interested in OPEC policies to maximize oil revenues.
  Iraq is one of the countries with very short coasts compare to its territory. This fact caused to determine the geostrategic shortage of appropriate access to the sea for Iraq. Undoubtedly, Hydro-polytechnic is another geographical component with an increasing significance. In order to meet the increasing demands of providing the citizens with fresh water, Iran will be required to imply more control over its waters. This action will face the dozens of villages in Iraq at risk of destruction.
  Metaphor of “Mortar” for role of the cultural and social sphere in the strategic linkages between countries might be appropriate, due to the depth of their effects on the nation’s bodies. Iran and Iraq have lots in common; however, their transition from potential to actual depends on the national goals of Baghdad and Tehran. Neighboring countries of Iran and Iraq, as well as other regional and transnational actors influencing regional transformations, have different attitudes toward "Appropriate Iraq and Iran", considering political, security and geopolitical components. Sometimes, there are overlaps among these attitudes and strategies and they are often contrary and even contradictory to each other.
  The importance of the external environment in determining global politics is undeniable. The external environment implies the effective powers on the world politics; that is powers whose strategy defines discourses governing world politics.
  Discussion and conclusion In search of role of geography and geopolitics in linking the two countries, it seems the lack of strategic alliance between the two countries is due to geopolitical perceptions and mental images of decision-makers. Despite common factors like religion, ethnicity and foreign threats, the political components- mainly foreign ones- in the historical periods prevented the establishment of unity and convergence between the two countries. Historically, at the beginning of Iraq's independence, while similar in the political system and the bloc of world power, none of the two countries carries problematic ideologies that threaten the survival of each other's regime. When the political linkage between the two countries shifted to the darkness of Arab nationalism, along with a kind of left-wing ideology represented by Baghdad, it darkened the political alliance between the two countries, which was resolved later by the Algerian treaty. In the second half and along with the Iranian revolution, pursuit of Shiite ideology leading by Tehran caused Baghdad's reaction and continued until the end of Saddam's time. But now is the time which seems both countries have aligned political and more he interests and reasons for the strategic alliance of nations have been created.
  Keywords: Iran, Iraq, Strategic linkage, Geopolitics
 • Behrooz Sobhani * Pages 41-57
  This study was performed to evaluate the extent of leaf area in Iran from (2002) to (2016) using data Remote sensing. For this purpose, we have attempted to extract data collection and leaf area index for the Iranian territory MODIS website. The database was established with the help of software programming in MATLAB to perform mathematical and Statistical calculations repeated. After the analysis of the data in this software was developed a long-term plan monthly average. The maps show that the central, East and South-East are almost empty of leaf area and leaf area or seen very sparse in some areas. In contrast with the northern half of the country's western areas of leaves are good, which generally includes fields, except forest Arasbaran and Hyrcany. Precipitation and the temperature, is the main factors for the growth and development of plants, these two conditions are enumerated in the West due to being in the westerly winds. Had the lowest leaf area index for January and February and the highest average leaf area May and June. Next, showed a study of 15 years of profile data range of leaf cluster analysis based on the calculation of Euclidean distance and Ward method, which fit all 12 months of the two main groups and, in fact, divided for two periods of strong and weak vegetation. In this analysis, they are located on a separate floor, April during the cold period and October in the warm period of the year as the transition months.
  Keywords: Iran, Analysis, Leaf Area Index(LAI), temporal Analysis
 • Mostafa Karimi Dr *, Fatemeh Sotoudeh, Somayeh Rafati Dr Pages 79-93
  The increase of earth temperature causes anomalies in the earth climate that this affair is itself affective on all the aspects of human life. In this context, the aim of this study was to consider the temperature changes and predict the extreme temperatures in Guilan and Mazandaran Provinces. The SDSM statistical and dynamical model is used and also for analyze the temperature changes and trends has been used the Mann-Kendal graphical and statistical technique. In this regard, the daily data of Rasht, Ramsar and Babolsar stations temperature were produced during the statistical period of 1961 to 2010 from Meteorological Organization and also the general circulation models data of HadCM3 and NCEP were taken of related database.The results revealed a significant positive trend in monthly and annual minimum and maximum temperature in all three stations in the first and third priod. Also in the second period, there is not a significant trend in extreme temperatures in Ramsar and maximum temperature in Rasht. The Mann-Kendal graphical test was done on the yearly extent temperatures of 3 periods and its results showed that by not reminding the critical border of 1/96 in the level of 95 percent assurance of changes of increase recess kind and also sudden changes has been occurred in all stations. In the forecast period, is seen the highest of changes in monthly and annual of the minimum temperature.The increase of extreme temperature was predicted about 0/1 to 1/7 centigrade. The short time oscillations and meaningful positive trend happenings in both of the maximum and minimum temperature shows the temperature increase in the future years that this indicates occurred climate changes.
  Keywords: Trend Analysis, Forecasting, Modeling, Climate Change, Extreme Temperature
 • Majid Yasoori * Pages 95-114
  Develop common definitions and arguments not complete overlap with the concept of poverty and income poverty to look at a wide range of philosophical and freedoms embraces individual abilities. However, money Scientometrics perception of poverty is predominant in defining poverty reduction analysis. Poverty can be extensive, multidimensional, subjective, variable over time, including capabilities and well-being, and according to the norms, comparisons and expectations, seem relative. Poverty, material and spiritual dimensions. Spiritual poverty, the lack of decision in life, which can also be considered a form of intellectual disability and mental and cultural poverty. The majority of the world's poor (75 percent) live in rural areas. Poverty can affect all aspects of sustainable development including economic, social, and environmental impact management. Poverty has various types and can be acute, and if planning is not done, become chronic. So it seems that if the conditions facilitating the removal of barriers exist in order to provide financial assistance be accompanied by support and partnership, improve the status quo. The aim of this study is to explain the social, economic and political poverty in the county was Saravan.
  Keywords: Poverty, Saravan, structural equation modeling, LISREL
 • Malihe Mohammadnia *, Gholamabbas Fallah Pages 115-130
  IntroductionLandslides are widespread gravitational processes, controlled by various factors related to geology, geomorphology, hydrology, climate and land use, all of them having a significant potential impact on the environment and human society. Generally, they are defined as down slope movements of rock mass, debris, or earth under the direct influence of gravity. Landslides are one of the most dramatic natural issues along with earthquakes, floods and weather-related events. Much has been written on the impacts of landslides on the total environment, including effects on people, their homes and possessions, farms and livestock, industrial establishments and other structures, and lifelines. Landslide is defined as the movementof a mass of rock, debris or earth down the slope, when the shear stress exceeds the shear strength of the material. This movement may be fast or slow, typically depending on the amount of water present in the mass.
  Landslides in mountainous areas due to their hazardous nature usually morphology suddenly disrupted and major damage to residential areas, roads, farmland and imports. When human activities affect this process to become a dangerous phenomenon. Iran, due to favorable geographical conditions, poor management and failure to comply with the environmental threshold, as a country is risky. Due to the potential for landslides in the study area and the presence of traces and evidence of frequent landslides in the area, mapping landslide susceptibility and to provide guidelines for risk management, seems necessary.
  Keywords: Landslide, sensitivity Zoning, the AHP, fuzzy logic, Pyvhzhn basin
 • Manochehr Farajzadeh * Pages 131-152
  This study is aimed at estimating monthly mean air temperature (Ta) using the MODIS Land Surface Temperature (LST), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), latitude, altitude, slope gradient and land use data during 2001-2015. The results showed that despite some spatial similarities between annual spatial patterns of Ta and LST, their variations are significantly different, so that the Ta variation coefficient is four times the one of the LST. Our analysis indicated that while in winter latitude is the key factor in explaining the distribution of the differences LST-Ta, in other seasons the role of slope and vegetation become more prominent. After obtaining the spatial patterns of LST and Ta, we estimated Ta using regression models in spatial resolution of 0.125˚. The lowest estimation error was found in the months of November and December with a high explanatory coefficient (R2) of 70% and a standard error of 1 ° C. On the other hand, the maximum error was obtained from May to August with R2 between 59 to 63% and a standard error of 1.6 ° C which is significant at the 0.05 level. In addition, result of evaluation of individual months showed that estimation of Ta is more accurate at the cold months of the year (November, December, January, February, and March). With considering different land uses, the highest R2 was related to waters and urban areas (96 to 99%) in warm months, and the lowest R2 was for mixed forest and grassland (between 15 and 36%) in cold months.
  Keywords: Air temperature, Land surface temperature, Land use, Estimation model
 • Shahram Bahrami, Nadia Baghaei * Pages 153-163
  Landforms and geomorphological processes is the most important factors that affecting dispersion and quality of building materials. Case study, consisting of both new and old alluvial fans is located in the West of the city of Sabzevar. The aim of this study was to investigate the process of freezing and thawing in the durability and quality of materials taken from the alluvial fans old and new. To achieve this goal, we dug four wells in different parts of new and old of fans. The examples of large and small stones from the depths of one meter, two meters, three meters and four, wells were removed. Then to measure resistance of material, against freezing and thawing, freezing and thawing tests were performed on all samples. According to the test on three outcomes for this study was obtained. First: weight loss of samples of the new fans of head is greater, compared with other samples are taken because of the waters. Second, samples of the new fans head because the waters have greater weight loss compared with other samples are taken. Therefore, samples of new fans is fine-grained as possible. Thirdly, if the target is high-quality materials, best materials is made of metamorphic minerals, such as andesite and pyroxene.
  Keywords: landform of geomorphology, freezing, thawing, material, old, new fans
 • Maryam Bayatvarkeshi Dr *, Rojin Fasihi Pages 165-182
  Study and analysis of groundwater due to the complexity are difficult and time consuming. Modeling as an efficient method with the lowest cost provides studding of groundwater managers. The purpose of this study was comparison of the numerical model, neural intelligent and GeoStatistical in groundwater table changes modeling. The information of Hamedan – Bahar aquifer as one of the most important water sources in Hamedan province, was studied. In this study, MODFLOW numerical code in GMS software, artificial neural network (ANN) and neural – fuzzy (CANFIS) method in NeuroSolution software, wavelet- neural method in MATLAB software and GeoStatistical method in ArcGIS software were used. The results showed that the accuracy of methods in estimation of the groundwater table with the lowest Normal Root Mean Square Error (NRMSE) include Wavelet-ANN, CANFIS, GeoStatistical, ANN and numerical model, respectively. The NRMSE value in Wavelet-ANN method as optimization method was 0.11 % and in numerical model was 2.2 %. Also the correlation coefficients were 0.998 and 0.904, respectively. So, application of neural combination models, specially, wavelet theory in estimated the groundwater table is most suitable than GeoStatistical and numerical model. Moreover, in the neural intelligent models were applied latitude, longitude and altitude as available variables in input models.
  Keywords: Numerical Model, CANFIS, Wavelet-ANN, GeoStatistical, Groundwater Table
 • Mohammad Hossien Saraei Dr *, Samaneh Iraji Pages 183-199
  Paying attention to the management of land development in the development of urban development documents is a very important topic. Failure to pay attention to this necessity, and the course of physical development foreseen for urban areas, make the main goal of the development plan, which improves the quality of housing in urban areas, not being realized. The purpose of this study is to introduce a functional model for land development management in order to guide and manage the urban development flow. To this end, the Land Readjustment Plan (LR) as the selected method of land management in urban areas is introduced and it is possible to perform it in a range of Yazd city. The general research method used in this descriptive-analytic study. The data used in this article collected by the library method as well as the field survey were used and analyzed using ArcGIS software. In this regard, a proposal for the scope of the study was compiled and evaluated before and after the implementation of the plan. The calculation of the distributional index showed that the proposed scheme would give 20% of the profits to the owners in the scope of the study. The conclusion from this study shows that using the Land Readjustment Program as an economic and design tool, planning and redevelopment of undeveloped lands can be done in accordance with urban needs. This planning involves modifying the layout of parts, modifying the network of roads, supplying services and infrastructure of the facility. Thus, the field of realization of urban development plans in these areas was provided. It also provided the basis for the participation of all stakeholder groups through creating the necessary attractions for the groups influencing the implementation of the project.
  Keywords: land readjustment, brownfiels, yazd city
 • Bakhtiar Feizizadeh Dr * Pages 201-216
  Remote sensing technology is one of the efficient and innovative technologies for agricultural land use/cover mapping. In this regard, the object-based Image Analysis (OBIA) is new method of satellite image processing which integrates spatial and spectral information in satellite image process domain. This approach make use of spectral, environmental, physical and geometrical characteristics (texture, shape) context of images for modeling of land use/cover classes. Current study, aims to classify micro land use/cover of Meyandoab County by applying appropriate algorithms and parameters in the object based approach. For this goal, Quick Bird and Aster satellite images were used for processing and land use modeling. Accordingly, land use map was classified in 9 class based on spectral and spatial characteristic. The segmentation was performed in the scale of 10, shape parameter of 0.7 as well as the compactness of 0.3. In order to apply classification, fuzzy based algorithm and operators (AND, OR) was applied to detriment the membership functionality of segments for each class as well as classifying the related objects. We also applied textures, geometric, NDVI, GLCM, Braitnese algortims based on fuzzy operators. In order to validate results, the accuracy assessment step was performed and the finally overall accuracy of 93.6 was obtained for derived map. The Kappa coefficient was also detriment to be 0.92. The area under cultivation included respectively for lands of wheat and barley, prunes and plums, apples, vineyards and alfalfa hay2622.42, 4505, 4354.55, 4457.85, 14110.58 hectares.
  Keywords: object-based classification methods, Aster, Quick Bird satellite images, agricultural land use map, Meyandoab County
 • Mostafa Mohamadi Deh Cheshme * Pages 217-239
  Study how to relax and leisure from the work of citizens it is located in the field of leisure geography studies. The current study is practical in an aim and descriptive– analytical in method and practical– theoretical in nature. In this study, the first path analysis model was used in order to express logical correlations between environmental and demographics variables, on leisure geography and providing structural analysis.the results of study path analysis model shows that the impacts of the physical environment outside the home with standardized coefficients0.461 into other variables have the greatest impact and demographic variables with standard coefficients 0.025 has least impact on leisure geography of metropolis. In the following, the number of 383 questionnaires was distributed in order to study comparatively the spatial pattern leisure geography among citizen's zones 2, 4 and 7 of the city of Ahvaz that they were at different levels of enjoyment. The results of the questionnaire of citizens indicate that leisure pattern in Region2 is different from other areas; However, the pattern of citizens leisure of district4 and7 has not a significant difference together. In this context, assigning a specific type of planning is approved in order to improve the quality of community health and welfare of the citizens;; with regard to natural and human environment conditions of the city and leisure facilities available.
  Keywords: Leisure, Leisure geography, spatial planning, the Metropolis Ahvaz
 • Farzane Sasanpoor * Pages 241-258
  Livability approach is defined as the healthy, safe, suitable and economically accessible urban system that brings about high life quality and is considered as a subset of sustainable development.Although investigating urban livability can be advantageous in identifying deficiencies and taking actions in order to improve livability of the living environment of residents, but unfortunately there has been inadequate considerations about livability theory in Iran. the result, in this study, the livability of Urumia city has been investigated. Firstly, after devising 24 factors in 4 aspects (Physical-Environmental, Economical, Social and Health) this index was evaluated in urban areas by using newly invented model RALSPI with descriptive-analytical approach. Finally, based on this model, the areas were placed within the range of very livable to intolerable, so that District #1 was determined as the best area with livability score of 0.31 and District #2 was determined as the most unlivable area with the score of 0.007. This issue revealed a huge gap between the areas of the city.
  Keywords: Livability, Urumia City, RALSPI Model