فهرست مطالب

دامپزشکی ایران - پیاپی 58 (بهار 1397)
 • پیاپی 58 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • منا امیری، علی کیانی*، سعید محمدزاده صفحات 5-13
  در این پژوهش تاثیر پختن دانه جو و ترتیب مصرف کنسانتره و علوفه بر مقاومت به انسولین در مادیان های عربی با استفاده از مدل دینامیکی گلوکز-انسولین بررسی شد. تعداد شش راس مادیان (سن 4 الی 10 سال، میانگین وزن بدن34 ± 409 کیلوگرم) طی چهار دوره دو هفته ای به صورت کراس-اور تغذیه شد. در دو نوع ترتیب خوراک دهی، بخش کنسانتره-ای جیره یا نیم ساعت بعد (علوفه-غلات) و یا نیم ساعت قبل از مصرف علوفه (غلات-علوفه) در اختیار اسب ها قرار گرفت. دانه جو یا به صورت خرد شده (خرد شده) و یا به صورت پخته شده (پخته شده) در جیره اسب ها استفاده شد. در روز چهاردهم هر دوره، نمونه خون از سیاهرگ وداج گردنی حدود چهار ساعت بعد از وعده خوراک صبحگاهی گرفته شد و غلظت های هورمون انسولین و گلوکزخون تعیین شد. پاسخ انسولین، حساسیت ‏به ‏انسولین، پاسخ سلول های لوزالمعده ای بتا، گلوکز مصرفی بافت های غیر وابسته به انسولین و نسبت تصحیح شده انسولین به گلوکز با استفاده از مدل دینامیکی گلوکز-انسولین محاسبه شد. نتایج نشان داد که ترتیب خوراک دهی تاثیری بر پاسخ انسولین، پاسخ سلول های بتای لوزالمعده، نسبت تصحیح شده انسولین به گلوکز نداشت (05/0 P). در تیمار حاوی جو خرد شده نسبت گلوکز به انسولین با میزان گلوکز مصرفی بافت های غیروابسته به انسولین همبستگی منفی و با شاخص حساسیت به انسولین همبستگی مثبت داشت در حالیکه این روابط در تیمار حاوی جو پخته شده مشاهده نشد. نتایج نشان داد که پختن دانه جو سبب افزایش نسبت گلوکز به انسولین در حالت پوستپراندیال می شود که ممکن است احتمال بروز عارضه مقاومت به انسولین در مادیان های نژاد عربی را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: مقاومت به انسولین، ترتیب خوراک دهی، پختن غلات، اسب
 • هادی ایمانی راستابی*، نرگس کاووسی، شهرزاد شعبانی صفحات 14-21
  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی بی حسی اپیدورال با لیدوکائین، لیدوکائین-وراپامیل و وراپامیل در گوساله گاومیش است. تعداد 16 راس گوساله گاومیش از هر دو جنس با سن 7-5 ماه و وزن 90-60 کیلوگرم به سه گروه تقسیم شده و یکی از سه درمان لیدوکائین (mg/kg 0/2، تعداد=6، LID)، لیدوکائین- وراپامیل (mg/kg 0/2- mg 2/5، تعداد=6، LID-VER) و وراپامیل (mg 2/5، تعداد=4، VER) را به صورت اپیدورال دریافت نمودند. زمان شروع و طول دوره فلجی دم و بی حسی پرینه و همچنین تغییرات ضربان قلب، تعداد تنفس و درجه حرارت مقعدی ثبت شد. زمان شروع فلجی دم در گروه LID به صورت معنی داری کمتر از گروه LID-VER و VER بود (0/05>p). زمان شروع بی حسی پرینه تفاوت معنی داری را بین گروه های مورد مطالعه نشان نداد (0/05≤p). همچنین طول دوره فلجی دم و بی حسی پرینه تفاوت معنی داری را بین سه گروه نشان ندادند (0/05≤p). بی حسی کامل ناحیه پرینه در 66% گوساله های گروه LID و LID-VER دیده شد، در صورتی که این عدد برای گروه VER، 25% بود. ضربان قلب در گروه های LID-VER و VER کاهش معنی داری را درچندین نقطه زمانی پس از تزریق دارو نسبت به زمان پایه نشان داد (0/05>p). تعداد تنفس و درجه حرارت مقعدی در سه گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری را با زمان پایه نداشتند (0/05≤p). بر پایه نتایج حاصل از این مطالعه، وراپامیل به تنهایی و در ترکیب با لیدوکائین مزیتی نسبت به لیدوکائین تنها، متعاقب تجویز در فضای اپیدورال در گوساله های گاومیش، نداشت. همچنین تجویز اپیدورال وراپامیل، ضربان قلب را در گوساله های گاومیش کاهش داد.
  کلیدواژگان: بی حسی اپیدورال خلفی، لیدوکائین، وراپامیل، گوساله گاومیش
 • محمد خسروی *، مسعود قربانپور، سید رضافاطمی طباطبایی، یاسمین محمدعلی پور صفحات 22-28
  در سال های اخیر استفاده از بتائین در تغذیه انسان و حیوانات افزایش چشم گیری یافته است. تاثیر بتائین بر پاسخ های ایمنی هومورال تا حدودی ناشناخته می باشد؛ در این مطالعه اثر تجویز خوراکی بتائین بر ایجاد پاسخ ایمنی هومورال نسبت به آنتی ژن بروسلا ابورتوس در موش بررسی شد. تعداد 12 سر موش بالغ به دو گروه تقسیم بندی شدند. تجویز بتائین در گروه آزمایش با دوز mg/kg/day 500 و به مدت 31 روز صورت گرفت. به همه موش ها آنتی ژن بروسلا ابورتوس به صورت داخل صفاقی در روزهای 7 و 21 تزریق و در روزهای 0، 21 و 31 خون گیری انجام شد. پاسخ ایمنی با آزمون های میکروآگلوتیناسیون، 2ME و الیزا بررسی شد. کاهش غیر معنی دار در پاسخ اولیه و ثانویه ایمنی هومورال در گروه آزمون مشاهده شد. در گروه شاهد نسبت IgG: IgM در پاسخ اولیه و ثانویه به ترتیب 1: 1 و 1: 7/1 بود. در گروه آزمون این نسبت ها به ترتیب 7: 1 و 2/3: 1 ثبت شد. همچنین در آزمون الیزا تغییر تیتر معنی دار مشاهده نشد. بر اساس این نتایج، بیشترین تاثیر بتائین در پاسخ ایمنی هومورال بر روی تعویض کلاس آنتی بادی است.
  کلیدواژگان: بتائین، پاسخ ایمنی همورال، بروسلا ابورتوس، موش
 • مهدی ژندی*، ملک شاکری، رضا نوعی رازلیقی، آرمین توحیدی، مجتبی امام وردی، افشین سیفی جمادی، رضا معصومی صفحات 29-37
  هدف از اجرای آزمایش حاضر، مطالعه زمان های تعادل مختلف (2، 4 و 6 ساعت) قبل از انجماد بر فراسنجه های کیفی اسپرم بز پس از فرآیند انجماد- یخ گشایی بود. در این آزمایش، از چهار راس بز نر نژاد مهابادی اسپرم گیری شد. پس از ارزیابی های اولیه، نمونه ها با هم مخلوط و به سه قسمت مساوی تقسیم شده و در رقیق کننده ی حاوی لسیتین سویا رقیق و بعد از گذراندن زمان-های مختلف تعادل، منجمد شدند. پس از یخ گشایی، ویژگی های حرکتی اسپرم، یکپارچگی و فعالیت غشای پلاسمایی، ناهنجاری-های اسپرم و میزان پراکسیداسیون لیپیدی ارزیابی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده زمان تعادل شش ساعت بالاترین جنبایی پیش رونده را (%39/1 ± 6/25) در مقایسه با زمان تعادل دو و چهار ساعت داشت (P ≤ 0.05). سایر فراسنجه های کیفی اسپرم تحت تاثیر زمان های تعادل مختلف قرار نگرفت. در نتیجه، زمان تعادل قبل از انجماد اسپرم بز به مدت شش ساعت می تواند جنبایی پیش رونده را بهبود بخشد هرچند توصیه می شود سایر ارزیابی های تخصصی و باروری نیز مورد سنجش قرار گیرند.
  کلیدواژگان: اسپرم بز، زمان تعادل، انجماد پذیری، لسیتین سویا
 • سروش سابیزا *، هادی نداف، علی بنی آدم، بهمن مصلی نژاد صفحات 38-47
  بسیاری از عوارض جراحی و مرگ در طول مدت زمان بازگشت از بیهوشی است. تسریع کارآمد در روند بازگشت از بیهوشی به دلیل بازگشت سریع به شرایط فیزیولوژیک منجر به مشکلات کمتر می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دوکساپرام بر پارامترهای قلبی تنفسی و کیفیت بازگشت از بیهوشی با پروپوفول در سگ بود. دوازده قلاده سگ نر به دو گروه کنترل و درمان تقسیم شدند. در ابتدا آرامبخشی همه سگ ها با استفاده از داروی آسپرومازین انجام شد. سی دقیقه بعد، بیهوشی با استفاده از تیتراسیون پروپوفول القا شد و به مدت 30 دقیقه با استفاده از پروپوفول نگه داشته شد. بلافاصله پس از قطع داروی پروپوفول، mg/kg 2 دوکساپرام در گروه درمان و سالین با حجم مساوی دوکساپرام در گروه کنترل از طریق داخل وریدی تجویز شد. ضربان قلب، تعداد تنفس، درجه حرارت مقعدی، میزان کربن دی اکسید انتهای بازدم، درصد اشباع اکسیژن، فشار خون غیر مستقیم در 30 دقیقه پس از تزریق آرام بخش، 5، 10، 20، 30، 40، و 50 دقیقه پس از القای بیهوشی و بعد از بازگشت کامل از بیهوشی اندازه گیری شد. همچنین، زمان برداشت لوله نایی، زمان اولین بلند کردن سر، زمان خوابیدن روی جناغ، طول بازگشت از بیهوشی امتیازبندی شد. دوکساپرام، بازگشت از بیهوشی را بهبود بخشید و حدود 30 دقیقه بازگشت از بیهوشی را تسریع نمود (05/0p<). دیگر پارامترهای کیفیت بیهوشی به طور قابل توجهی در گروه درمان بهتر بود (05/0p<). ضربان قلب و فشار خون به طور قابل توجهی پس از تزریق دوکساپرام در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (05/0p<)، درحالیکه میزان کربن دی اکسید انتهای بازدم کاهش یافت. نتایج این مطالعه نشان داد که دوکساپرام روند بازگشت از بیهوشی با پروپوفول را با کیفیتی مطلوب در سگ تسریع می بخشد.
  کلیدواژگان: دوکساپرام، پروپوفول، بازگشت از بیهوشی، سگ
 • محمود سرمدی، مجید غلامی آهنگران*، عزت الله فتحی هفشجانی صفحات 48-54
  به منظور بررسی کارایی آب الکترولیز شده در ضد عفونی تخم مرغ های نطفه دار در جوجه کشی، 120 عدد تخم مرغ نطفه دار تهیه شد. تخم مرغ ها در گروه های مختلف پس از چالش با سویه استاندارد اشریشیا کلی به 5 گروه تقسیم شدند. گروه اول، دوم و سوم به ترتیب با آب الکترولیز شده اسیدی، قلیایی و خنثی ضد عفونی شدند و تخم مرغ های گروه چهارم با گاز فرمالدئید ضد عفونی شدند. گروه پنجم به عنوان کنترل با آب مقطر استریل اسپری شد. از هر گروه 6 عدد تخم مرغ پس از چالش و بعد از ضد عفونی برای شمارش اشریشیا کلی سطح پوسته استفاده شد. تمامی تخم مرغ ها در دستگاه جوجه کشی در شرایط استاندارد نگه داری شدند و پس از 21 روز، میزان جوجه درآوری و وزن جوجه ها مشخص شد. جنین های تفریخ شده به منظور شناسایی آلودگی با اشریشیا کلی مورد کشت قرار گرفتند. نتایج نشان داد، ضد عفونی تخم مرغ نطفه دار با آب الکترولیز شده اسیدی با گاز فرمالدئید برابری می کند حال آنکه آب الکترولیز شده قلیایی و خنثی نیز در مقایسه با گروه کنترل می تواند باعث کاهش بار میکروبی سطح پوسته تخم مرغ گردد. به طور کلی، استفاده از آب الکترولیز شده اسیدی می تواند در ضد عفونی تخم مرغ های نطفه دار در جوجه کشی کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: آب الکترولیز شده، تخم مرغ نطفه دار، اشریشیاکلی
 • پژمان محمودی کوهی *، علی صادقی نسب، عبدالمجید محمدزاده، آرام شریفی، علی اصغر بهاری، نادر مصوری صفحات 55-61
  بیماری یون نوعی عفونت مزمن روده ای است که بوسیله مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس (Map) ایجاد می شود و خسارات اقتصادی هنگفتی را به دامداری ها وارد می کند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی عفونت ناشی از این باکتری در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان بود. بدین منظور تعداد 150 نمونه مدفوع از گاوهای به ظاهر سالم و مشکوک به بیماری، طی سال های 1394 و 1395 جمع آوری و با استفاده از آزمون های میکروسکوپی مستقیم و Nested-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی نمونه ها به روش رنگ آمیزی زیل- نلسن نشان داد که تعداد 8 عدد (33/5%) از آن ها، به باکتری عامل بیماری، آلوده بودند و تمامی این نمونه های مثبت، متعلق به گاوهای به ظاهر سالم بود. در حالی که با استفاده از آزمون Nested-PCR، به ترتیب تعداد 39 و 9 عدد از دام های به ظاهر سالم و مشکوک به بیماری، مثبت تشخیص داده شدند، هرچند اختلاف آماری معنی داری بین تعداد موارد مثبت در این دو گروه مشاهده نشد (0/05 کلیدواژگان: پاراتوبرکلوز، مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس، Nested-PCR، گاو، همدان
 • حمدالله مشتاقی بروجنی، الهام خلیلی صدرآباد*، مجتبی بنیادیان، آلاله وکیل زاده صفحات 62-69
  عسل شهد گل ها و گیاهان است که توسط زنبور عسل تولید می شود. عسل به عنوان شاخصی برای تشخیص میزان آلودگی های محیطی استفاده می شود. با توجه به گسترش و صنعتی شدن شهرها، میزان سه عنصر فلزی در عسل های پنج منطقه چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت.
  مقدار سه فلز جیوه، سرب و کادمیوم با استفاده از دستگاه پتانسیومتری برای 75 نمونه عسل آنالیز گردید. نتایج بیان کننده عدم وجود عنصر جیوه در تمامی نمونه های مورد مطالعه بود. میزان کادمیوم در عسل های لردگان (58/6 میکروگرم در کیلوگرم) به طور معنی داری (05/0 P<) بالاتر از سایر مناطق گزارش شد. عسل های مناطق اردل و ارجنک به ترتیب با میزان 23 و 11/22 میکروگرم در کیلوگرم حاوی مقادیر بالاتری سرب بودند. کمترین میزان کادمیوم و سرب بترتیب در عسل های مناطق اردل (08/0 میکروگرم در کیلوگرم) و لردگان (90/8 میکروگرم در کیلوگرم) گزارش شد.
  با توجه به کمتر بودن متوسط مقادیر عناصر سرب، کادمیوم و جیوه در نمونه عسل های تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به حد استاندارد جهانی، می توان بیان نمود که مصرف عسل های تولیدی این استان، از نظر وجود فلزات سنگین، برای سلامت و بهداشت عمومی خطری در پی ندارد. اما با صنعتی شدن این منطقه در آینده ای نه چندان دور، توجه بیشتری در کنترل آلودگی با فلزات سنگین نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: عسل، سرب، جیوه، کادمیوم، دستگاه پتانسیومتری
 • طراوت ملایم رفتار *، رحیم پیغان، محمد راضی جلالی، علی شهریاری صفحات 70-80
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر متقابل درمان با سولفات مس و فرمالین با مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص های بیوشیمیای سرم خون ماهی کپور معمولی طراحی گردید. در این مطالعه، تعداد 400 قطعه ماهی کپور معمولی برای تعیین غلظت کشنده نیتریت و آمونیاک و 360 قطعه ماهی برای بررسی اثرات متقابل دارو و مسمومیت استفاده شدند. جهت بررسی اثرات متقابل، ماهی ها به طور تصادفی در 12گروه (هر گروه حاوی 30 قطعه ماهی) و 3 تکرار تقسیم شدند. طول مدت آزمایش 96 ساعت بود. در پایان آزمایش پروتئین تام، گلوکز، کلسترول، AST، ALT، ALP و LDH سرم خون ماهیان اندازه گیری گردید. طبق نتایج بدست آمده، میزان LC50 در 96 ساعت برای آمونیاک و نیتریت به ترتیب 45/102 و 46/512 میلی گرم در لیتر بدست آمد. در بررسی تیمارها، اختلاف معنی داری در میزان گلوکز، کلسترول، AST، ALT و HDL بین گروه ها مشاهده شد (0.05>p). اما در میزان پروتئین تام و ALPاختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). تمام ماهیان تیمار آمونیاک + نیتریت + سولفات مس در 96 ساعت، در چند ساعت اول از شروع آزمایش دچار تلفات شدند. میزان کلسترول در تیمار آمونیاک و تیمار آمونیاک + نیتریت کاهش معنی داری نسبت به سایر تیمار ها نشان داد (p<0.05). در سنجش آنزیم های سرمی، بیشترین تغییرات در تیمار آمونیاک + نیتریت + سولفات مس مشاهده گردید. به طور کلی نتایج نشان می دهد که وجود نیتریت و آمونیاک در آب همزمان با درمان با فرمالین و سولفات مس، می تواند باعث تلفات یا افزایش معنی دار برخی آنزیم ها مثل AST، ALT و LDH شود.
  کلیدواژگان: آمونیاک، نیتریت، شاخص های بیوشیمیایی، کپور معمولی (Cyprinus carpio)
 • محمد جواد مهربانپور*، حمیدرضا فرزین، زهرا بهمنی صفحات 81-88
  پرندگان مهاجر و آبزی مخازن پارامیکسوویروس ها می باشند و عامل ایجاد کننده بیماری در مرغداری های صنعتی نیز محسوب میگردند، لذا بررسی مولکولی و پاتوتایپینگ ویروس های جدا شده از پرندگان مهاجر به منظور پیشگیری از انتقال این ویروس ضروری میباشد. نمونه های پژوهش حاضر از پرندگان مهاجر تالاب های استان بوشهر در جنوب کشور ایران جمع آوری شده است. تشخیص نمونه های جمع آوری شده و جداسازی ویروس در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز انجام شد. جهت بررسی مولکولی و شاخص های بیماری زایی 5 جدایه ویروس نیوکاسل، آزمایش های میانگین مدت زمان مرگ جنین جوجه (MDT)، شاخص بیماری زایی داخل مغزی (ICPI) و واکنش زنجیرهای پلی مراز معکوس (RT_PCR)انجام گردید. قطعه ی bp362 منطقه شکست پروتیین F با PCR تکثیر داده شد. تعیین توالی محصول PCR، جهت شناسایی اسیدهای آمینه و نوکلیوتیدها انجام شد. آنالیز فیلوژنی ناحیه شکست پروتئین F توسط برنامه های،Blast Bioeditو MegAlign-5 انجام گردید. بر اساس آزمایش های MDT، ICPI ،5 نمونه بررسی شده از سویه لنتوژن با حدت بیماری ضعیف تشخیص داده شد و همچنین در روش RT-PCR تمامی نمونه ها مورد مطالعه در منطقه اختصاصی bp 362 مثبت بودند. ردیف اسید های آمینه در منطقه شکست پروتیین F بصورت 112 GRQGRL117 می باشدکه همه لنتوژن می باشند. مقایسه انجام شده با تعدادی از ویروسها بانک ژنی، نشان داد بیشترین شباهت با ویروسهای لاسوتا و B1 می باشد. این تحقیق نشان داد که پرندگان مهاجر مخصوصا پرندگان آبزی در منطقه بوشهر می توانند یکی از ناقلین این ویروس باشند، بنابراین بیماری نیوکاسل همیشه یک خطر برای پرندگان بومی منطقه در مسیر پرندگان مهاجر می باشد.
  کلیدواژگان: ویروس نیوکاسل، پرندگان مهاجر، واکنش زنجیرهای پلی مراز معکوس
 • زهره نجفی، مسعودرضا صیفی آبادشاپوری*، رضا پسندیده صفحات 89-96
  لکوز انزئوتیک گاوی(EBL) یک بیماری رتروویروسی است که بوسیله ویروس لکوز گاوی (BLV) ایجاد و عموما در دامداری های صنعتی مشاهده می‏شود. این بیماری موجب کاهش توان تولید و بروز خسارت‏‏های اقتصادی قابل توجه در گله می‏شود. کنترل عفونت‏های ناشی از BLV با انجام آزمایش‏های سرولوژی، شناسایی و جداسازی یا حذف حیوانات سرم مثبت انجام می‏گردد. در این مطالعه، ژن پروتئین p24 از BLV پس از تکثیر توسط PCR، به پلاسمید بیانی پروکاریوتی pMalc2x منتقل و در سویه DH5α از اشرشیاکلی بیان شد. بیان پروتئین نوترکیب با استفاده از روش SDS-PAGE و متعاقب آن وسترن بلات (ایمونوبلات) بررسی شد. وزن مولکولی پروتئین بیان شده (63 کیلودالتون) با وزن مولکولی مورد انتظار از پروتئین فیوژن، مطابقت داشت. آنالیز وسترن بلات نشان‏ داد که پروتئین p24 بیان شده به طور اختصاصی با یک سرم مثبت تجاری حاوی آنتی‏بادی ضد BLV واکنش داد. بنابراین در این مطالعه پروتئین p24 از ویروس لکوز گاوی با موفقیت توسط سازه نوترکیب p24-pMalc2x در اشرشیاکلی بیان شد.
  کلیدواژگان: ویروس لکوز گاوی (BLV)، پروتئین نوترکیب p24، اشرشیاکلی
 • الهام نظافتیان، وحید زادمجید * صفحات 97-106
  هدف از این بررسی تعیین تاثیر فیتواستروژن جنستئین و هورمون 17بتا-استرادیول (E2) بر فیزیولوژی تولید مثل مولدین ماده ماهی قرمز (Carassius auratus) در طول مرحله پیش از تخم ریزی بوده است. مولدین ماده ماهی قرمز در 5 تیمار با غلظت های 10 میکروگرم بر گرم وزن بدن هورمون 17بتا-استرادیول (E2)، 5 میکروگرم بر گرم وزن بدن جنستئین (G5) و 50 میکروگرم بر گرم وزن بدن جنستئین (G50)، 10 میکروگرم بر گرم وزن بدن روغن ذرت + دی متیل سولفوکساید (DMSO) (شاهد)، یک روز در میان به مدت 10 روز قبل از تخم ریزی تزریق عضلانی شدند. اختلال در توان تولید مثلی ماهیان از طریق اندازه گیری کیفیت گامت های تولیدی، شاخص های بیوشیمیایی و هورمون های استروئیدی سرم خون تعیین گردید. نتایج نشان داد که جنستئین باعث کاهش شاخص گنادوسوماتیک می گردد، اما در میزان هم آوری و قطر تخمک تاثیرگذار نبود. تزریق جنستئین (G5 و G50) و E2 منجر به کاهش معنی دار غلظت تستوسترون سرم خون ماهیان گردید، در حالی که غلظت هورمون 17بتا-استرادیول سرم خون در تیمارهای E2 و G50 افزایش معنی داری را در مقایسه با تیمار G5 و گروه کنترل نشان داد. سطح شاخص های بیوشیمیایی سرم خون (فسفر، کلسترول و تری گلیسرید) در تیمارهای G50 و E2 به طور معنی داری افزایش یافت. مطالعه حاضر بر این نکته تاکید دارد که وجود غلظت های بالای جنستئین در جیره-های غذایی ممکن است باعث اختلال در سیستم درون ریز ماهیان و نهایتا تخریب عملکرد تولید مثلی آنان شود.
  کلیدواژگان: جنستئین، هورمون های استروئیدی، شاخص های بیوشیمیایی، کیفیت گامت، ماهی قرمز
 • |
  • Mona Amiri, Ali Kiani *, Saeed Mohamadzadeh Pages 5-13
   In this study, effect of boiling barley grain and order of consumption of concentrate to forage on proxies related to insulin resistance in Arabian mares were studied using the minimal model of glucose and insulin dynamics. Six mares age 4-10 years, mean body weight 445±34 kg) were fed during four periods of 14-days in a cross-overs experiment. In two feed sequencing, the concentrate part of ration was offered either 30 min. after (F-C) or 30 min. before forage part (C-F). Barley grain was either crushed (crushed) or boiled for 3h in water (boiled). At the end of each period, blood samples were taken from jugular vein four hours after the morning meal. Blood samples were analyzed for insulin and glucose concentrations. Insulin response, insulin sensitivity, response pancreatic beta cells, tissue glucose non-insulin dependent and modified insulin-glucose ratio were calculated based on proxy of the dynamic model. The results showed that feed sequencing had no significant effect on insulin response, the response of beta cells, and modified insulin to glucose ratio (P>0.05). Beta-cell response mIU⁄((〖L.min〗^(-1) ) ) in boiled barley was higher than that in crushed barley (719 vs. 478, P
   Keywords: Insulin resistance, Feed sequencing, Grain boiled, Horse
  • Hadi Imani Rastabi * Pages 14-21
   The objective of the present study is to evaluate epidural application of lidocaine, lidocaine-verapamil and verapamil in buffalo calves. Sixteen buffalo calves of both sexes with 5-7 months age and 60-90 kg weight were assigned in three groups and received one of the three treatments of lidocaine (0.2 mg/kg, n=6, LID), lidocaine-verapamil (0.2 mg/kg – 2.5 mg, n=6, LID-VER) and verapamil (2.5 mg, n=4, VER). Onset and duration of tail paralysis and perineal anti-nociception as well as changes in heart rate, respiratory rate and rectal temperature were recorded. The onset of tail paralysis in LID was significantly shorter than that of LID-VER and VER (p
   Keywords: Caudal epidural anesthesia, Lidocaine, Verapamil, Buffalo calves
  • Mohammad Khosravi *, Masoud Ghorbanpour, Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, Yasamin Mohammad Alipour Pages 22-28
   The use of betaine in animal and human nutrition has increased dramatically in recent years. The effects of betaine on humoral immune responses are to some extent unknown. The current study investigated the effect of oral administration of betaine on antibody response against Brucella abortus in mice. A total of 12 adult mice were divided into two groups. Betaine was orally administered to the test group at a daily dose of 500 mg / kg / day for 31 days. Brucella abortus antigen were injected intraperitoneally to all of the mice on days 7, 21 and the blood samples were collected on days 0, 21 and 31. Immune response was evaluated by microagglutination test, 2ME and ELISA. The primary and secondary humoral immune responses were decreased insignificantly in the test group. The IgM / IgG ratio in primary and secondary immune response of the control group was 1: 1 and 1: 1.7, respectively. In the test group the mentioned ratios were recorded as 7: 1 and 3.2: 1, respectively. Also, there was no significant difference in ELISA titers. Based on the above results, it is concluded that, the main effect of betaine on humoral immune response is on antibody class switching.
   Keywords: Betaine, Homoral immune response, Mouse
  • Mahdi Zhandi * Pages 29-37
   The aim of this study was to determine the effects of different pre-freezing equilibration times (2, 4 and 6 h) on quality parameters if post-thawed buck semen using soybean lecithin supplemented extender. In this study, semen samples were collected from four Mahabadi bucks. After collection, semen samples were primarily evaluated and pooled together. Afterward, pooled semen samples were divided into three equal parts and diluted in semen extender containing soybean lecithin. Then, after spending different equilibration times diluted semen samples were frozen. After thawing, sperm motility characteristics, plasma membrane integrity and functionality, abnormality and lipid peroxidation were evaluated. Base on the obtained results showed that six h-equilibration time resulted in higher progressive motility (25.6 ± 1.39 %) compared to other groups (P
   Keywords: Goat sperm, Equilibration time, Cryopreservation, Soybean lecithin
  • Soroush Sabiza * Pages 38-47
   Many surgical complications and death is during anesthesia recovery. Accelerating the recovery process leads to lower problems due to rapid return to the physiological conditions. The aim of the present study was to evaluate doxapram effects on cardiorespiratory parameters and quality of recovery from propofol in dog. Twelve clinically healthy male mixed breed dogs were divided into two groups: control and treatment. All dogs were initially sedated by acepromazine. Thirty minutes later anesthesia was induced using propofol titration and maintained for 30 min using infusion of propofol. Immediately after propofol stoppage, 2 mg/kg doxapram was administrated intravenously in treatment group while, in control group, saline was administrated as same volume as doxapram. Heart rate, respiratory rate, rectal temperature, ETCO2, SpO2, noninvasive blood pressure were measured at 30 min after sedative injection, 5, 10, 20, 30, 40, 50 min after induction of anesthesia and after complete recovery. Also, time of endotracheal extubation, time to first head lifting, time to first sternal recumbency, duration of recovery and quality of the recovery were measured. The main finding of this study was that doxapram, improves and hastens recovery about 30 min (p
   Keywords: doxapram, propofol, recovery, dog
  • Majid Gholami-Ahangaran * Pages 48-54
   For evaluating the electrolyzed water (EW) in disinfection of fertile egg in hatchery, 120 fertile eggs were prepared. The eggs after challenge with standard strain of Escherichia coli (E. coli) were divided into 5 groups. Group 1, 2 and 3 were disinfected with acidic, basic and neutral EW, respectively. The eggs in group 4 were disinfected with formaldehyde gas, conventionally. The eggs in group 5 as control group were sprayed with steril water. From each group, 6 eggs after challenge and disinfection were utilized for counting of E. coli. All eggs in hatchery were incubated and after 21 days, the hatchability and chick weight were determined. Unhatched embryos for determination of E. coli contamination were cultured. Results showed, disinfection of fertile eggs with acidic EW have same result as formaldehyde gas, while basic and neutral EW in comparing with control could decrease microbial load on fertile eggs. In overall, acidic EW could be used in disinfection of fertile eggs in hatchery.
   Keywords: Escherichia coli, Electrolized Water, Fertile egg, Hatchery
  • Pezhman Mahmoodi Koohi * Pages 55-61
   John’s disease is a chronic intestinal infection which is caused by Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (Map) and imposes huge economic losses to farms. The aim of the present study was to detect infection by this bacterium in industrial farms of Hamedan. During the years 2015-2016, 150 fecal samples from apparently healthy and suspected cattle were collected and examined using direct microscopic and Nested-PCR assays. The results obtained from examination of fecal samples with Ziehl-Neelsen (ZN) staining showed that 8 samples (5.33%) were infected with the causative agent of the disease. While, using Nested-PCR assay, 39 and 9 samples were found to be positive in apparently healthy and suspected cattle, respectively. However, no significant difference was statistically observed between the numbers of positive cases in these two groups (0.05
   Keywords: Paratuberculosis, M. avium subsp. paratuberculosis, Nested-PCR, Cattle, Hamedan
  • Elham Khalili Sadr Ababd * Pages 62-69
   Honey is the nectar of living flowers which produced by honey bees (Apis mellifera). Honey could be used as an environmental pollution indicator and because of developing and industrialization of cities, levels of three metal elements were investigated in five regions of Chahar-mahale-Bakhtiary Province.
   The amounts of Cadmium, Lead and Mercury for 75 honey samples were analyzed by potentiometric analyses. According to the results, mercury was not detected in all samples. Cadmium level was determined significantly higher (P
   Keywords: Honey, lead, mercury, Cadmium, Potentiometric analyses
  • Taravat Molayemraftar *, Rahim Peighan Pages 70-80
   This study was performed in order to investigate the effect of treatment with copper sulfate and formalin bath in toxication with nitrite and ammonia, on some biochemical parameters of blood serum of Common Carp. In this study, 400 common carp were used to determine the lethal concentration of nitrite and ammonia and 360 fishes were used to investigate the interactions between drugs and poisoning. To investigate the interaction effects, fish were divided randomly to 12 treatments (each group contained 30 samples) and 3 replicates. The duration of the experiment was 96 hours. At the end of the experiment total protein, glucose, cholesterol, AST, ALT, ALP and HDL were measured in blood serum. According to the results, the LC50 at 96 hours for ammonia and nitrite, were obtained 102.45 and 512.46 mg/l respectively. In the study of treatments, significant differences was observed in glucose, cholesterol, AST, ALT and HDL (p0.05). All the fish of ammonium nitrite copper sulfate treatment in 96 hours were experiencing mortality in the first few hours of the start of the experiment. The results showed that total protein between different treatments and control groups, had not significant difference (p>0.05). The measurement of serum enzymes, most changes were observed in the treatment of ammonia nitrite copper sulfate. Generally, results indicate that the presence of nitrite and ammonia in water and Treatment with formalin and copper sulfate at the same time, it can cause mortality or a significant increase of some enzymes such as AST, ALT and LDH.
   Keywords: Ammonia, nitrite, biochemical parameters, Common Carp
  • Mohammadjavad Mehrabanpour *, Hamidreza Farzin, Zahra Bahmani Pages 81-88
   Migratory birds and waterfowl are know reservoirs of avian paramyxoviruses and it considered cause of the disease in poultry industry, so the survey of pathotyping viruses isolated from migratory birds to prevent transmission is necessary. Samples of present research collected from wetlands of Boushehr province in south of Iran and obtained from Razi Vaccine and Serum Research Institute, Shiraz, Iran. Virus isolation and characterization of the samples were performed at the Razi institute. The biological properties and pathogenicity of five NDV isolated were studied by intra cerebral pathogenicity index (ICPI), mean death time (MDT) value and reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) methods. The PCR was used to amplify 362bp the cleavage site of all isolates. Sequencing of PCR products was performed to identify nucleotides and deduce amino acids. Alignment and phylogenetic analysis of F protein (cleavage site) was performed by analysis was done by software Megalign5, Blast and Bioedit. MDT and ICPI method showed that all of 5 samples were detected as lentogenic strain with low virulent and so, in RT-PCR method all of the samples in the special motif were positive. The deduced amino acid sequence of the cleavage site of the fusion (F) protein confirmed that all isolates contained the avirulent motif 112 GRQGRL117 at the cleavage site. All isolates have high similarity with LaSota and B1 strain in gene bank. The result in this study showed that migratory birds particularly aquatic birds in Bushehr carries lentogenic NDVs and act as one the reservoirs for the virus. So ND is always a great risk for the native avian population living on the routes of migratory birds.
   Keywords: Newcastle virus, Migratory birds, reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)
  • Reza Pasandideh, Masuodreza Seyfi Abad Shapoori * Pages 89-96
   Enzootic bovine leukemia (EBL) is a retroviral disease which is caused by bovine leukemia virus (BLV) and typically occurs in the industrial farms. The disease reduces the productivity of animals and therefore causes considerable economic losses in herd. BLV infections control program is consisted on serological assays, identification and isolation or culling the seropositive animals. In this study the gene encoding p24 protein of BLV was amplified by PCR, ligated into the prokaryotic expression vector, pMalc2x, and subsequently expressed in DH5α strain of Escherichia coli. Expressed recombinant protein was analyzed using SDS-PAGE and western blotting (immunoblot) assay. Molecular weight of the expressed protein (63 kDa) was consistent with the expected molecular weight of maltose binding protein-p24 fusion protein. Western blotting analysis showed that the expressed p24 protein specifically reacted with a positive anti-BLV commercial serum. Thus, in this study the p24 protein of BLV was successfully expressed by the pMalc2x-p24 recombinant construct in Escherichia coli.
   Keywords: Bovine leukemia virus (BLV), p24 recombinant protein, Escherichia coli
  • Vahid Zad Majid * Pages 97-106
   The objective of the present investigation was to determine the effects of genistein and 17β-estradiol (E2) on reproductive physiology in female goldfish (Carassius auratus) during pre-spawning phase. Female goldfish received intraperitoneal injections of E2 (10 μg/g body weight), one of two genistein doses (5 μg/g body weight, G5, or 50 μg/g body weight, G50), or the injection vehicle (CTRL) every other day for 10 days prior to spawning. Disruptions in reproductive capacity were determined by measuring indices of oocyte quality, serum metabolites and sex steroids. Genistein reduced GSI but did not affect on fecundity and oocyte diameter. E2 and genistein (G5 and G50) reduced plasma T, while plasma E2 significantly increased at G50 and E2 treatment groups in comparison to the G5 and the control groups. Plasma biochemical indexes (phosphorus, cholesterol and triglyceride) were significantly elevated by genistein (G50) and E2 treatment. These findings suggesting that high dietary genistein may impair endocrine system of fishes and finally impair their reproductive performance.
   Keywords: Genistein, Sex steroids, Biochemical indexes, Gamete quality, Goldfish