فهرست مطالب

 • پیاپی 160 (اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/24
 • تعداد عناوین: 18
|
 • رضا علی پناه مقدم، آرش مهری، عباس نقی زاده باقی، علی نعمتی، ودوود ملک زاده، محمد ماذنی، فریده منافی، محمد محمدزاده وردین، علیرضا محمدنیا صفحات 1-7
  سابقه و هدف
  آنزیم پاراکسوناز 2 یکی از آنزیم های خانواده پاراکسوناز می باشد که بر خلاف آنزیم های پاراکسوناز 1 و 3 جزء سیستم آنتی اکسیدانی داخل سلولی بوده و در بسیاری از سلول ها بیان می شود. یکی از ترکیبات گیاهی که اخیرا، در زمینه های مختلفی از جمله اثرات آنتی اکسیدانی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است آندروگرافولید می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آندروگرافولید روی بیان آنزیم پاراکسوناز 2 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، از 18 سر موش در 3 گروه 6 تایی شامل گروه کنترل (دریافت کننده ی سرم فیزیولوژی)، گروه دریافت کننده ی آندروگرافولید با دوز 5/3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و گروه دریافت کننده ی آندروگرافولید با دوز 7 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن، استفاده گردید. جهت بررسی میزان بیان آنزیم پاراکسوناز 2 از روش Real-time PCR استفاده شد.
  یافته ها
  آندروگرافولید با دوزهای 5/3 و 7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش صحرایی نر باعث کاهش در بیان کبدی آنزیم پاراکسوناز 2 نسبت به گروه کنترل می شود. میزان کاهش بیان آنزیم پاراکسوناز 2 نسبت به گروه کنترل در هر دو دوز 7 و 5/3 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن تقریبا یکسان می باشد.
  استنتاج: این مطالعه برای اولین بار نشان داد که تزریق آندروگرافولید با دوزهای 5/3 و 7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش صحرایی نر باعث کاهش در بیان کبدی آنزیم پاراکسوناز 2 می شود.
  کلیدواژگان: پاراکسوناز 2، موش صحرایی، آندروگرافولید
 • حسین شیروانی، صالح رحمتی احمدآباد صفحات 8-18
  سابقه و هدف
  ایجاد محافظت قلبی عروقی با فعالیت ورزشی و تغذیه مناسب از جمله موضوعات مهم و جذاب است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تعاملی یک دوره تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل روغن بذر کتان بر بیان ژن‏های درگیر در محافظت قلبی (UCP2، UCP3 و eNOS) در رت‏های نر سالم انجام شده است.
  مواد و روش ها
  20 سر رت بالغ نر، به‏صورت تصادفی به چهار گروه 5 تایی شامل: کنترل سالین (CS)، تمرین سالین (TS)، مکمل بذر کتان (CO) و تمرین مکمل بذر کتان (TO) تقسیم شدند. گروه های تمرینی ، به مدت 10 هفته و هر هفته پنج جلسه، تمرین اینتروال را با شدت 90 تا 95 درصد VO2max روی نوارگردان مخصوص جوندگان انجام دادند و گروه های مکمل نیز عصاره روغنی بذر کتان را با دوزmg/kg 30 دریافت می کردند. پنج روز پس از آخرین جلسه تمرینی رت ها قربانی شدند. سپس بافت برداری قلب انجام و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد تمرین به طور معنی داری باعث افزایش بیان ژن UCP2 نسبت به گروه کنترل شده است (03/0 p=). بیان ژن UCP2 در گروه تعاملی بیش‏تر از کنترل (008/0 p=) و تمرین (008/0 p=) بود. در مورد UCP3، تمرین به طور معنی داری باعث افزایش بیان ژن UCP3 نسبت به گروه کنترل شد. بیان ژن UCP3 در گروه تمرین (05/0 p=) و تعاملی (05/0 p=) به‏طور معنی‏داری بالاتر از مکمل بود. هم‏چنین در گروه تعاملی به طور معنی داری بیش تر از کنترل بود (03/0 p=). در مورد eNOs، گروه تعاملی بیان ژن eNOS بیش‏تری را نسبت به کنترل نشان دادند. هم‏چنین بیان ژن eNOS در گروه تعاملی از گروه تمرین بیش تر بود (008/0 p=).
  استنتاج: تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل روغن بذر کتان بواسطه افزایش بیان ژن‏های UCP2، UCP3 و eNOS باعث محافظت قلبی می‏شود.
  کلیدواژگان: پروتئین های جفت نشده، نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی، محافظت قلبی، مکمل سازی بذر کتان، تمرین تناوبی شدید
 • لعیا ابراهیمی بهرستاقی، شهاب الدین سروی، عباس علیزاده، هاجر ضیایی هزارجریبی، شیرزاد غلامی صفحات 19-27
  سابقه و هدف
  تشخیص تاکسونومیکی مراحل لاروی و بالغ تنیا هیداتیژنا از سایر گونه های تنیا بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی در میزبانان واسط و نهایی در انگل شناسی پزشکی و دامپزشکی دارای اهمیت است. لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی مرحله لاروی تنیا هیداتیژنا (سیستی سرکوس تنیو کولیس) بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی قلاب های رستلومی در ایزوله های گوسفندی و بز در استان مازندران برای اولین بار انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر بر روی 100 نمونه از قلاب های رستلومی کیست های مرحله لاروی تنیا هیداتیژنا ایزوله های گوسفندی و بز در سال 94-1393 در استان مازندران انجام شد. خصوصیات مرفولوژیکی قلاب های بزرگ و کوچک از نظر تعداد و اندازه با استفاده از میکروسکوپ نوری کالبیره، تعیین و اندازه گیری شد. سپس میانگین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های Chi-square و One-way ANOVA تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، میانگین تعداد قلاب های بزرگ و کوچک در دو ایزوله حیوانی 3± 8/30 بوده است. خصوصیات مرفومتریک قلاب های رستلومی از نظر شکل و اندازه در ایزوله های گوسفندی و بزی مشابه بوده است. اما در اندازه میانگین عرض پایه قلاب های بزرگ در ایزوله های بومی و غیر بومی تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0p<).
  استنتاج: با استفاده از نتایج بررسی حاضر می توان مرحله لاروی تنیا هیداتیژنا را از سایر گونه تنیاها از نظر خصوصیات قلاب ها در مرحله لاروی تشخیص داد که در مطالعات تاکسونومیکی در انگل شناسی دارای ارزش تشخیصی است.
  کلیدواژگان: تنیا هیداتیژنا، سیستی سرکوس تنیو کولیس، قلاب های رستلومی، مرفولوژی
 • جابر یگانه، ناصر مهردادی، غلامرضا نبی بیدهندی، مجید بغدادی، رحیم عالی صفحات 28-44
  سابقه و هدف
  استفاده از نانومواد برای از بین بردن آلاینده های مختلف، مواد دارویی و غیرفعال سازی باکتری های مختلف آب یا فاضلاب در حال پیشرفت است، اما توانایی تخریب و یا حذف اجزای ژنتیکی باکتری ها توسط نانوذرات و در پی آن امکان کنترل گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی در تصفیه خانه ها به عنوان یک مبحث جدید نیاز به بررسی دارد. هدف اصلی این تحقیق حذف اجزای ژنتیکی (پلاسمیدها و کاسمیدهای حامل ژن های مقاومت دارویی) باکتری های هتروتروف از پساب، توسط نانوذارت آهن صفر ظرفیتی است.
  مواد و روش ها
  سنجش توانایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف اجزای ژنتیکی باکتری به روش سلولی مولکولی و ژن های انتخابی TetW (تتراسایکلین) Ctx-m-32، (سفتازیدیم) و CmlA1 (کلرامفنیکل) بود. برای تشخیص ژن های مقاوم از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و پرایمرهای اختصاصی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت HPC و ARBs در پساب اولیه cfu/ml 105×68/1 و 104×58/2 بود. میانگین ARGs بعد از انجام آزمایشات ng/μl 66/10±71/33 =(TetW)، ng/μl 60/11±71/57= (CmlA1) و ng/μl 85/4±71/37= (Ctx-m-32) حاصل شد. مدل پیشنهادی نرم افزار برای HPC و ARBs شامل mg/l23-20=nZVI، l/min 8/7-7=QN2، min30-23=time و برای ARGs نیز mg/l30-28=nZVI، l/min 8/7-7=QN2 و min38-30=time بود.
  استنتاج: nZVI قادر است علاوه بر تخریب و حذف باکتری های هتروتروف، اجزای ژنتیکی باکتری ها و ژن های عامل مقاومت آنتی بیوتیکی را تخریب و تجزیه نماید و بر خلاف تاسیسات کلر زنی تصفیه خانه های فاضلاب که منجر به افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در بین باکتری های پساب خروجی می شوند، کاهش محسوسی در جمعیت میکروبی باکتری های مقاوم آنتی بیوتیکی به وجود آورد. ژن های Ctx-m-32 در برابر nZVI نسبت به TetW و CmlA1 مقاومت بالایی دارند.
  کلیدواژگان: تصفیه فاضلاب، مقاومت آنتی بیوتیکی، باکتری های هتروتروف، نانو ذرات، PCR
 • صفیه قباخلو، کامیار یغماییان، امیر حسین محوی، رامین نبی زاده، محمد هادی دهقانی، یاسمن غفاری صفحات 45-55
  سابقه و هدف
  درسال های اخیر حضور فلزات سنگین هم چون کادمیوم در محیط های آلوده هم چون خاک های کشاورزی و کمپوست به عنوان تهدید جدی برای سلامتی انسان مطرح شده است. گیاه پالایی روشی است که با انباشت عناصر سنگین درگیاهان، خروج این عناصر از محیط های آلوده را امکانپذیر می کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت حذف کادمیوم موجود در خاک-کمپوست به وسیله گیاه یونجه به همراه کاربرد کلات کننده های EDTA و 4SO2(4NH) است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تاثیر متغیرهای غلظت اولیه کادمیوم (10 تا 200میلی گرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک کمپوست)، و نسبت EDTA (5 تا 15 میلی گرم بر کیلوگرم خاک-کمپوست) به (NH4)2SO4 (200 میلی گرم بر کیلوگرم خاک-کمپوست)، بر میزان حذف کادمیوم بررسی گردید. غلظت کادمیوم با استفاده از دستگاه ICP اندازه گیری شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزارR و بر مبنای طرح مرکب مرکزی و SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  با توجه به نتایج به ست آمده از این پژوهش بیش ترین غلظت کادمیوم جذب شده در یونجه در ریشه آن مشاهده شد. افزودن EDTA تاثیر معنی داری در جذب کادمیوم در ریشه را نشان داد و این نشان دهنده انتقال بیشتر کادمیوم از خاک-کمپوست به گیاه می باشد(05/0>p). در مطالعه حاضر کاربرد غلظت های کم تر از 10 میلی گرم بر کیلوگرم EDTA تا حدودی باعث افزایش چشمگیر فلز مذکور در اندام هوایی گیاه گردید. بنابراین در سطح زیاد آلودگی ، افزایش دوز EDTA نقش موثری در انتقال کادمیوم از خاک-کمپوست به ریشه داشت اما تجمع فلز مذکور در اندام هوایی گیاه چندان افزایش چشمگیری نداشت.
  استنتاج: گیاه پالایی یک روش موثر در حذف کادمیوم از خاک های کشاورزی است. هم چنین یک تکنولوژی ایمن و سازگار با محیط زیست می باشد که مواد مصرفی آن نیز کم هزینه است. با توجه به مطالعه صورت گرفته افزودن 4SO2(4NH) به همراه EDTA سبب بهبود فرایند گیاه پالایی می شود.
  کلیدواژگان: کادمیوم، یونجه، EDTA، 4SO2(4NH)، کمپوست
 • پریسا حسین خضری، مسعود حاتمی منش، آرش حق شناس، محسن میرزایی، محسن اربابی، بهزاد محمدی برد کشکی صفحات 56-75
  سابقه و هدف
  ترکیبات حلقوی چند هسته ای (PAHs)به دلیل خصوصیاتی نظیر ثبات شیمیایی، تجزیه پذیری کم، داشتن قدرت تجمع زیستی و سمیت بالا برای موجودات زنده به عنوان یکی از آلاینده های خطرناک و اولویت دار محیط زیست محسوب می شوند. بنابراین با توجه به وجود منابع آن ها در سواحل خلیج فارس هدف مطالعه حاضر، تعیین منشا و ارزیابی ریسک اکولوژیکی غلظت ترکیبات PAHs در رسوبات ساحلی منطقه ویژه ی اقتصادی- پارس جنوبی است.
  مواد و روش ها
  جهت بررسی غلظت ترکیبات PAHs، 16 ایستگاه در طول سواحل مطالعاتی انتخاب و در هر ایستگاه 2 نمونه برداشت شد. پس از آماده سازی و استخراج نمونه ها با روش سوکسله غلظت آن ها با استفاده از دستگاه HPLC تعیین، و جهت ارزیابی مخاطره اکولوژیکی و تعیین منشا آنها از شاخص های ارزیابی سمیت و نسبت های تشخیصی استفاده شد.
  یافته ها
  متوسط غلظت ترکیبات PAHs در رسوبات سطحی 44/54 ±72/292 نانوگرم بر گرم وزن خشک به دست آمد. بررسی شاخص های محیط زیستی؛ میانگین دامنه آثار متوسط ترکیبات PAHs ( M-ERM-Q و M-PEL-Q)، اکی والان سمیت (TEQ) و اکی والان جهش زایی (MEQ) نشان داد که مقادیر به دست آمده، کم تر از حد مجاز این شاخص هاست. مقایسه غلظت ترکیبات PAHs با استانداردهای کیفیت رسوبNOAA، SQGs، EPA نشان داد، مقادیر به دست آمده برای همه ترکیبات از استانداردهای (PEC،TEC، PEL، TEL، ERM) کم تر می باشد، اما در بین این ترکیبات میانگین غلظت (Acl) نسبت به میزان استاندارد ERL وغلظت Acl ، Ace و Phe نسبت به آستانه سمیت EPA بیش تر می باشد.
  استنتاج: براساس نتایج، وضعیت آلودگی در منطقه برای ترکیبات PAHs، در حد متوسط بوده و هر دو منشا پتروژنیک و سوختی در ورود این ترکیبات به رسوبات ساحلی بسته به موقعیت ایستگاه و منابع آلایندگی آن نقش دارند. همچنین از نظر ریسک اکولوژیکی این ترکیبات خطر کمی برای موجودات زنده دارند.
  کلیدواژگان: ترکیبات حلقوی چند هسته ای (PAHs)، ارزیابی خطر اکولوژیکی، رسوبات سطحی، سمیت، منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی
 • انوشیروان محسنی بندپی، مهدیه یعقوبی، مصطفی هادئی، محمود ثالثی، عباس شاهسونی صفحات 76-87
  سابقه و هدف
  وجود فرودگاه ها در شهرها تاثیر زیادی بر روی کیفیت هوای مناطق اطراف آن بر جای می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین غلظت و پارامترهای موثر بر آلاینده های معیار هوا شامل PM10، PM2.5، NO2، O3، SO2، CO، و آلاینده های BTEX شامل بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در فرودگاه مهرآباد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  نمونه برداری از آلاینده ها در دو نقطه باند فرودگاه و سالن انتظار مسافرین طی ماه دی سال 1394 انجام گرفت. غلظت BTEX، آلاینده های ذره ای و سایر آلاینده های گازی به ترتیب توسط کروماتوگرافی گازی-آشکارسازی یونیزاسیون شعله ای (GC-FID)، دستگاه MetOne aerocet 531s و دستگاه Aeroqual Series 500 اندازه گیری شد. تاثیر پارامترهای هواشناسی شامل دما، رطوبت نسبی و سرعت باد و نیز زمان و مکان نمونه برداری بر غلظت آلاینده ها سنجیده شد.
  یافته ها
  در باند فرودگاه، پارامتر دما روی غلظت تمامی آلاینده ها به استثنایPM2.5 تاثیر معنی داری داشت (05/0> p). پارامتر رطوبت روی غلظت تمامی آلاینده ها غیر از PM2.5 و O3 تاثیر معنی داری نشان داد (05/0> p). سرعت باد بر غلظت آلاینده ها به غیر از O3،NO2 و تولوئن دارای تاثیر معنی داری بود (05/0> p). بین غلظت های آلاینده ها به جز تولوئن و اتیل بنزن در دو نقطه نمونه برداری تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0 > p).
  استنتاج: پیشگیری از آلودگی هوا برای مناطق اطراف فرودگاه می تواند با استفاده از طراحی سیستم مدیریت و برنامه ریزی صحیح پروازها بر اساس یافته های این مطالعه به خصوص در مورد تاثیر پارامترهای هواشناسی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: ذرات معلق، بنزن، تولوئن، ازن، PM10
 • لیدا مقدم بنائم، صغری خانی، عیسی محمدی، ابوعلی ودادهیر، ابراهیم حاجی زاده صفحات 88-105
  سابقه و هدف
  دریافت خدمات سلامت (شامل سلامت جنسی و باروری)، حق همه آحاد بشر به ویژه زنان است. این مطالعه با هدف تعیین میزان و علل عدم دریافت خدمات سلامت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درک آنان از علل و ارایه راهبرد مناسب برای رفع آن ها انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ترکیبی از نوع توضیحی متوالی، در سال 1393 انجام شد. فاز کمی به روش مقطعی بر روی 514 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر ساری انجام شد. زنانی که حداقل یکی از خدمات سلامت جنسی را دریافت نکرده بودند، وارد فاز کیفی شدند. مطالعه کیفی آنالیز محتوای قراردادی انجام شد. ترکیب فازهای کمی و کیفی صورت گرفت. برای اولویت بندی راهبردهای افزایش پاسخ گویی و دریافت خدمات سلامت جنسی از شیوه گروه اسمی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های فاز کمی نشان داد حدود 20 درصد زنان و 50 درصد از شوهران برای درمان ترشح غیرطبیعی واژینال و یا زخم تناسلی همسر مراجعه نکرده بودند هیچیک از آنان در آخرین نزدیکی جنسی با همسر (که چند همسر دارد) از کاندوم استفاده نکرده بودند. در فاز کیفی مشخص شد عدم دریافت خدمات سلامت جنسی دو علت دارد: عدم مراجعه زنان برای دریافت این خدمات به مراکز بهداشتی و پاسخگو نبودن مراکز بهداشتی به نیازهای حوزه سلامت جنسی زنان.
  استنتاج: سیستم بهداشتی فعلی کشور ایران به نیازهای مربوط به سلامت جنسی زنان پاسخگو نیست. پیشنهاد می شود ضمن توانمندسازی زنان در این زمینه و نیز افزایش آگاهی مردان در رفع مسایل زنان در حوزه سلامت جنسی، خدمات حوزه سلامت جنسی در سیستم بهداشتی ایران ادغام شود.
  کلیدواژگان: سلامت جنسی، مراکز بهداشتی، پاسخگویی، ادغام، مراقبت های اولیه بهداشتی
 • محسن میرزایی، فاضل محمدی مقدم صفحات 106-122
  سابقه و هدف
  ارزیابی اثرات سلامت به طور خاص به بررسی پیامدهای مثبت و منفی اثرات توسعه بر سلامت جوامع انسانی می پردازد که به تازگی در ایران مطرح شده است. از آن جا که سلامت انسان در بردارنده طیف بسیار گسترده ای از عوامل است، لذا پیش بینی و برآورد این اثرات نیاز به ابزارهایی مناسب و کارآمد دارد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه موردی، پس از جمع آوری داده ها و تشکیل بانک اطلاعاتی از وضعیت بهداشت منطقه، این مطالعه در سه گام اصلی شامل: گام اول، ارزیابی اپیدمیولوژی و مخاطرات بهداشتی مهم ترین بیماری ها، گام دوم، ارزیابی اثرات سلامت پروژه به تفکیک ریز فعالیت ها و گام سوم، ارزیابی اثرات در اجزاء سه گانه سلامت، شامل سلامت فیزیکی، سلامت متا فیزیک و عوامل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی انجام گرفت. اثرات مثبت و منفی پروژه ارزیابی گردید و با تکیه بر نظرات متخصصان چند رشته ای، امتیاز دهی و کمی سازی شد.
  یافته ها
  مطابق با امتیازات نهایی محاسبه شده، بیش ترین نگرانی در ارتباط با توسعه پیشنهادی مربوط به بیماری های اسهالی، انگل های روده ای، ورم های ملتحمه و سالک بوده است. از سوی دیگر، پیش گیری و کاهش احتمال وقوع بیماری های ناشی از عدم آگاهی و چالش ورود افراد جدید به منطقه، نیازمند برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وسیعی می باشد.
  استنتاج: نتایج کمی، دقیق، سریع و تکرار پذیر حاصل از اجرای این رویکرد چند جانبه ماتریسی، توانست در هر مرحله چندین اثر مثبت و منفی را پیش بینی نماید، که منجر به ارائه راهکارهای مدیریتی جامعی برای تخفیف اثرات منفی و ارتقاء کیفیت طرح پیشنهادی شده است. در نهایت اجرای طرح پیشنهادی مشروط بر انجام اقدامات اصلاحی و اجرای برنامه پایش سلامت، بلامانع برآورد گردید.
  کلیدواژگان: مدیریت سلامت، ارزیابی اثرات سلامت(HIA)، ماتریس ارزیابی سریع اثرات(RIAM)، توسعه گردشگری، مجموعه گردشگری- ورزشی سامان
 • سکینه قلعه خانی صفات، مینا ایروانی، مهدی سیاح برگرد، محمود لطیفی صفحات 123-132
  سابقه و هدف
  دوران بارداری به دلیل ایجاد تغییرات دائمی در زندگی زنان و مسئولیت جدید نگهداری کودک، نگرانی ذهنی زیادی ایجاد می کند و آن ها را به سوی استرس سوق می دهد، که این مسئله باعث ایجاد عوارض زیادی در زمان زایمان برای مادر و جنین می گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر درمان شناختی رفتاری با تمرکز بر خود مراقبتی، بر پیامد زایمان زنان نخست زا می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی 64 زن باردار نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اهواز در سال 1395 انجام شد. نمونه ها به روش مبتنی بر هدف انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه 32 نفره آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون از هفته 32 -28 به مدت 8 جلسه، هفته ای یک بار در جلسات درمان شناختی رفتاری گروهی با تمرکز بر خود مراقبتی شرکت کردند، اما گروه شاهد فقط مراقبت های روتین را دریافت نمودند. اطلاعات دموگرافیک در ابتدای مطالعه جمع آوری گردید و متغیرهای پیامد زایمان شامل طول مدت زایمان، شدت درد زایمان، نمره آپگار نوزاد، نیاز به تقویت دردها با اکسی توسین و رضایت از فرآیند زایمان پس از زایمان با استفاده از چک لیست محقق ساخته گردآوری گردید.
  یافته ها
  میانگین شدت درد در فاز فعال زایمان (دیلاتاسیون های 4، 6، 8 و 10 سانتی متر)، طول مدت فاز فعال و مرحله دوم زایمان، نیاز به تقویت دردها با اکسی توسین، نمره ی آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادان، درگروه مداخله تفاوت معنی داری در مقایسه با گروه کنترل داشت (05/0< p). شدت درد در مرحله دوم زایمان و طول مدت مرحله سوم زایمان، در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد کاهش یافت، اما اختلاف معنی دار نبود (05/0> p).
  استنتاج: بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد درمان شناختی رفتاری با تمرکز بر خود مراقبتی می تواند باعث بهبود پیامد زایمان گردد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، خود مراقبتی، پیامد زایمان
 • زهرا بهشتی، رزیتا رضایی، عباس علی پور، مهنوش کوثریان، سوسن ساعت ساز صفحات 133-145
  سابقه و هدف
  هیپوتیروئیدی از علل شایع و قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی می باشد. نظر به این امر مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع هیپوتیروئیدی دائمی و گذرا در استان مازندران انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی گذشته نگر بوده که بر اساس پرونده های پزشکی کودکان با تشخیص اولیه هیپوتیروئیدی مادرزادی بین سال های 85 تا 94 انجام پذیرفت.
  یافته ها
  تا فروردین 91، حدود 176250 نوزاد غربالگری شده اند که تشخیص قطعی نوع هیپوتیروئیدی مادرزادی برای 389 کودک داده شده است ( با شیوع 1 به هر 453 تولد) که از این تعداد 169 نفر از نوع هیپوتیروئیدی مادرزادی دائمی (با شیوع 1 به هر 1043 تولد) و 220 نفر از نوع گذرا (با شیوع 1 به هر 801 تولد) بوده اند. از مجموع 269088 غربالگری شده تا فروردین سال 94، 548 مورد هیپوتیروئیدیسم مادرزادی اولیه شناسایی گردیدند (1 به ازای 491 تولد). از آن جایی که تشخیص قطعی ظرف 3 سال میسر می گردد نوع کم کاری هنوز برای این نوزادان مشخص نیست. نسبت دختر به پسر در نوزادان هیپوتیروئیدی مادرزادی دائمی بیش تر از گروه گذرا بوده است(08/0= p).
  استنتاج: نتایج مطالعه ما نشان داد که شیوع هیپوتیروئیدی دائمی و گذرا در مازندران بسیار بالاست. البته شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی گذرا بسیار بیش تر از هیپوتیروئیدی مادرزادی دائمی می باشد و این می طلبد که فاکتورهای موثر بر ایجاد هیپوتیروئیدی مادرزادی گذرا و شیوع بیش تر آن در نوزادان پسر در تحقیقات آتی به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد تا دلایل این شیوع بالا در بیش تر مناطق ایران از جمله استان مازندران مشخص گردد.
  کلیدواژگان: نوزاد، هیپوتیروئیدی مادرزادی، هیپوتیروئیدی مادرزادی دائمی، هیپوتیروئیدی مادرزادی گذرا
 • پرستو جعفرزاده، سید محمد محسنی مهران، حسن مولادوست، محمدرضا نورس فرد، احمد قربانی، محمود عابدین زاده صفحات 146-150
  سابقه و هدف
  تنگی مجاری تنفسی یکی از بیماری های مهم و خطرناک به شمار می رود. بذر شوید1 دارای اثر ضد اسپاسمی بر عضله صاف می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه شوید بر روی انقباضات عضله صاف نای موش صحرایی نر بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی روی نای موش های صحرایی نر سالم انجام شد. تاثیر دوزهای مختلف عصاره شوید و نیز تاثیر حضور پروپرانولول و L-NAME بر کاهش قدرت انقباض عضله صاف نای حاصل از تاثیر کلرور پتاسیم مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  عصاره بذرگیاه شوید در غلظت 5 گرم در لیتر به طور معنی داری سبب کاهش فعالیت انقباضی عضله صاف نای که توسط کلرید پتاسم تحریک شده بودند نسبت به گروه کنترل منفی شد (05/0< P). پروپرانولول و L-NAME تاثیری در کاهش خاصیت ضد اسپاسمی عصاره شوید نداشتند (05/0< P).
  استنتاج: بذر گیاه شوید توانست به روش وابسته به دوز سبب مهار عضله صاف نای موش صحرایی گردد، اما گیرنده های بتا آدرنرژیک و نیتریک اکساید در این فرایند نقشی نداشتند.
  کلیدواژگان: شوید، عضله صاف، مجاری هوایی
 • علی طاهری، سجاد مرادی صفحات 151-155
  سابقه و هدف
  رادیکال های آزاد نقش مهمی در ایجاد بیماری های مختلف دارند و ترکیبات ضد اکسیدان می توانند در پیش گیری و درمان این بیماری ها مفید باشند. امروزه آنتی اکسیدان های طبیعی نسبت به مصنوعی سالم تر و ایمن تر بوده و محدود به منابع خشکی زی نمی باشند و جلبک های دریایی منبعی غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی هستند. لذا مطالعه حاضر به بررسی خواص آنتی اکسیدان جلبک دریایی Sinousa Colpomenia سواحل چابهار می پردازد.
  مواد و روش ها
  عصاره گیری با استفاده از حلال متانول 95 درصد صورت گرفت. میزان حذف رادیکال آزاد DPPH، فعالیت کلاته کردن یون آهن فرو و قدرت کاهندگی در سه غلظت 1، 1/0 و 01/0 میلی گرم بر میلی لیتر آزمایش شد.
  یافته ها
  بیش ترین میزان حذف رادیکال آزاد DPPH، فعالیت کلاته کردن یون آهن فرو و قدرت کاهندگی به ترتیب 25/1 ±45/55 درصد، 83/2± 11/90 درصد و 01/0± 06/0 در غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد.
  استنتاج: عصاره متانولی جلبک دریایی Colpomenia Sinousa دارای خاصیت آنتی اکسیدانی به خصوص آنتی اکسیدان نوع II می باشد و در صورت تایید مطالعات پیش کلینیکی و کلینیکی قابلیت استفاده به عنوان مکمل غذایی و یا دارو را خواهد داشت.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، رادیکال آزاد، جلبک دریایی، قدرت کاهندگی، کلاته کردن
 • هاجر ضیایی هزارجریبی، توران نیری چگنی، یوسف دادی مقدم، فریبا خوش زبان، فاطمه غفاری فر، مهدی فخار صفحات 156-160
  سابقه و هدف
  گونه های آکانتاموبا، ارگانیسم های آمفی زوئیکی هستند که در همه جا یافت می شوند و می توانند بیماری های کشنده ای مانند کراتیت و آنسفالیت را در انسان و حیوانات اهلی ایجاد کنند. اولین گام در مطالعات مرتبط با آکانتاموبا، دستیابی به مقدار زیاد آمیب در محیط کشت است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی محیط TYM به عنوان یک محیط غنی برای تشخیص کراتیت های آکانتاموبایی در خراش قرنیه بوده است.
  مواد و روش ها
  یک گونه آکانتاموبا که قبلا ژنوتیپ شده بود، در این مطالعه تجربی مورد استفاده قرار گرفت. آکانتاموبا در پنج پلیت کشت آگار غیرمغذی 5/1 درصد (NNA) ((Non-nutrient agar همراه باکتری اشرشیاکلی (E.coli) و بدون اضافه کردن TYM و پنج پلیت آگار غیرمغذی 5/1 درصد به همراه باکتریE.coli با محیط TYM کشت داده شد. رشد آمیب با میکروسکوپ معکوس بعد از 24 و 48 ساعت بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که افزودن محیط TYM، رشد تروفوزوئیت ها را 8/8 برابر افزایش می دهد و آمیب ها را می توان بعد از 24 تا 48 ساعت از محیط جدا کرد.
  استنتاج: با توجه به رشد قابل توجه آکانتاموبا در محیط کشت NNA بهینه شده، استفاده از این محیط برای انبوه سازی و شناسایی به موقع آکانتاموبا در نمونه های بالینی و محیطی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آکانتاموبا، تروفوزوئیت، محیط آگار غیر مغذی، محیط کشت TYM
 • صفورا سیفی، مژان غفوری، رجا اسکیان، شهریار افتخاریان، علی بیژنی صفحات 161-165
  سابقه و هدف
  تومورادنتوژنیک کراتوسیست تمایل به عود و رفتار تهاجمی بیشتری نسبت به کیست فولیکولار و فولیکول دندانی دارد. فاکتورهای عود آن در استروما چندان شناخته شده نیست. ائوزینوفیل ها لکوسیت های چندکاره اند که در مورد نقش آن ها نتایج ضد و نقیضی در ضایعات دهانی وجود دارد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی تراکم ائوزینوفیل ها در ضایعات ادنتوژنیک با رفتار تهاجمی متفاوت است.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه توصیفی تحلیلی، به روش مقطعی بلوک های پارافینه آرشیو دانشکده دندانپزشکی بابل جمع آوری شده و اطلاعات دموگرافیک آن ها ا استخراج شد. تراکم کلی ائوزینوفیل ها، تراکم ائوزینوفیل ها در نواحی مجاور و دور از اپی تلیوم ادنتوژنیک در اسلایدهای رنگ آمیزی شده با قرمز کنگو در 10 فیلد میکروسکوپی و با 40x بررسی شد. نتایج با آنالیزهای آماری ANOVA،، کای دو، one-wayتجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  تراکم ائوزینوفیل ها در فولیکول دندانی 3/0 ± 80/0 ، کیست فولیکولار 1/2 ±7/1 ، وتومور ادنتوژنیک کراتوسیست 6/5 ± 14/ 6بود. تراکم ائوزینوفیل ها در نواحی مجاور اپی تلیوم ادنتوزنیک در کراتوسیست و کیست فولیکولار بیشتر از نواحی دور از اپی تلیوم ادنتوژنیک بود (001/0 > p )
  نتیجه گیری
  از نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که ائوزینوفیل ها در پاتوژنز کیست فولیکولار و تومور ادنتوژنیک کراتوسیست موثرند و افزایش تراکم آن ها در کراتوسیست بویژه در مجاورت اپی تلیوم ادنتوژنیک یکی از عوامل استرومایی در رفتار تهاجمی آن می باشد.
  کلیدواژگان: فولیکول دندانی، کیست فولیکولار، تومور ادنتوژنیک کراتوسیست، ائوزینوفیل، قرمز کنگو
 • آزیتا بالاغفاری، عافیه پنق، حسین صادق نژاد صفحات 166-172
  سابقه و هدف چنانچه سازمان های بهداشتی از ساختاری مناسب برای ارزیابی منظم سیستم ها برخوردار باشد نقش موثری را در تحقق ارتقای کیفیت، بهبودکارایی و اثربخشی خدمات بهداشتی و درمانی ایفا می نماید. هدف این پژوهش ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی مرکز آموزشی-درمانی بوعلی سینا ساری می باشد.
  مواد و روش ها این تحقیق توصیفی به صورت موردی انجام گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش سیستم اطلاعات بیمارستانی شرکت پویا سامانه دیوا می باشد. روش گردآوری داده ها به صورت مشاهده و مصاحبه با مسئول واحد فناوری اطلاعات می باشد. نتایج با شاخص های ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی وزارت بهداشت مقایسه و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که نرم افزار این مرکز دارای 6 برنامه ی کاربردی و 42 زیرسیستم می باشد. زیرسیستم های برنامه های کاربردی از43/71 درصد اجزاء سازمانی و 57/28 درصد اجزاء سرویس دهنده تشکیل شده است. برنامه کاربردی سیستم های اداری -مالی بیش ترین و ستادی کم ترین زیرگروه اصلی را دارند. در برنامه های کاربردی مدیریتی و ستادی امکان گزارش گیری وجود نداشت. زیر سیستم های اطلاعات مدیریت با توجه به نیازها ارتقاء کمی و کیفی نیافته اند.
  استنتاج به نظرمی رسد عدم توجه به ارتقاء قابلیت های نرم افزار مربوط به سهیم نبودن کاربران در طراحی نرم افزار، ناکافی بودن آموزش و آگاهی کاربران نسبت به عملکرد و قابلیت های مورد انتظار، تاخیر در تامین اعتبارات مالی، عدم اطلاع شرکت مذکور نسبت به آخرین دستورالعمل ها و اطلاعیه های ابلاغی از سوی وزارت متبوع و تاخیر در اعمال دستورالعمل ها در نرم افزار بوده و تعدد نرم افزارها به طور موازی در واحدهای آن مرکز باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، سیستم اطلاعات بیمارستانی، شاخص های ارزیابی، مرکز آموزشی- درمانی، بوعلی سینا
 • فاطمه نیک صولت رودپشتی، هادی مجیدی، قاسم رحمت پور رکنی، سعید دشتی درگاهلو، محمد طبرستانی، سارا صدر صفحات 173-181
  اسکلرومیگزدما یک موسینوزیس نادر پیشرونده پوستی همراه با درگیری های سیستمیک است که با رسوب پیشرونده موسین در پوست تظاهر می یابد و باعث ضخیم شدن پوست می گردد. بیماران مبتلا به اسکلرومیگزدما علاوه بر درگیری های پوستی و پاراپروتئینمی عوارض دیگری نیز شامل گوارشی، عضلانی- اسکلتی، ریوی، قلبی عروقی، کلیوی، و سیستم عصبی مرکزی دارند. درمان اسکلرومیگزدما دشوار است. در این گزارش مورد، بیمار مبتلا به اسکلرومیگزدمای شدید همراه با تظاهرات پوستی، گوارشی، کلیوی و عضلانی- اسکلتی معرفی می شود. این بیمار به دنبال درمان های ناموفق، به ایمونوگلوبولین داخل وریدی (IVIG)، پردنیزولون و آزاتیوپرین پاسخ داد. در پی درمان با IVIG، بیمار بهبودی قابل توجهی در علائم بالینی نشان داد و با دوره های IVIG و پردنیزولون در مرحله بهبودی باقی ماند. نتیجه گزارش مورد حاضر این بود که ترکیب IVIG و پردنیزولون می تواند یک درمان موثر برای اسکرومیگزدما باشد.
  کلیدواژگان: اسکلرومیگزدما، درمان، درگیری پوستی، ایمونوگلوبولین داخل وریدی
 • مریم موذنی، سارا عسگری، مجتبی نبیلی صفحات 182-212
  عفونت های قارچی بیمارستانی یکی از دلایل مهم مرگ و میر بیماران بستری در محیط های مراقبت بهداشتی به خصوص جمعیت های مبتلا به نقص سیستم ایمنی می باشند. پاتوژن های مسبب چنین عفونت هایی اغلب شامل گونه های کاندیدا، آسپرژیلوس، موکور و فوزاریوم می باشند. به نظر می رسد عفونت های قارچی بیمارستانی در دهه های آینده به دلیل وجود عوامل زمینه ای افزایش خواهند یافت. از عوامل مستعدکننده زمینه ی بروز چنین عفونت هایی می توان استفاده گسترده از روش های درمانی تهاجمی نظیر پیوند سلول های بنیادی و پیوند اعضا، شیمی درمانی، استفاده از داروهای سرکوب کننده ی سیستم ایمنی و غیره که منجر به تضعیف سیستم ایمنی می شوند را نام برد. اجرای روش های توصیه شده کنترل عفونت می تواند از کاندیدمیای ناشی از کاتتر جلوگیری کرده و هم چنین سبب به حداقل رساندن مواجهه بیماران دارای نقص سیستم ایمنی با اسپورهای آسپرژیلوس معلق در هوای محیط های بیمارستانی گردد. درصد قابل توجهی از این عفونت ها به سادگی و بدون نیاز به تجهیزات پیچیده و صرف هزینه ی بالا تنها با آموزش کادر بهداشتی- درمانی جهت رعایت اصول بهداشتی در استفاده از تجهیزات پزشکی قابل پیشگیری است. معمولا درمان چنین عفونت هایی به دلیل افزایش مدت بستری در مراکز درمانی پر هزینه می باشد. پروفیلاکسی با استفاده از داروهای ضد قارچی برای بیماران در معرض خطر عفونت های قارچی تهاجمی باید در طی دورانی که بیمار دارای ضعف سیستم ایمنی است مد نظر قرار گیرد. در مطالعه حاضر اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان و استراتژی های پیشگیری از عفونت های قارچی بیمارستانی به طور کامل مرور می گردد.
  کلیدواژگان: عفونت های قارچی بیمارستانی، کاندیدا، آسپرژیلوس، موکور، فوزاریوم
|
 • Reza Alipanah Moghadam, Arash Mehri, Abbas Naghizadeh Baghi, Ali Nemati, Vadoud Malekzadeh, Mohammad Mazani, Farideh Manafi, Mohammad Mohammadzadeh-Vardin, Alireza Mohammadnia Pages 1-7
  Background and
  Purpose
  The paraoxonase 2 is one of the paraoxonase family enzymes, which, unlike the paraoxonase 1 and 3, is an intracellular antioxidant system expressed in many cells. Andrographophyllide is a plant that has recently received attention and is used in many fields due to different properties, including antioxidant property. The purpose of this study was to evaluate the effect of andrographolide on paraoxonase 2 expression.
  Materials And Methods
  In this study, 18 Wistar rats were divided into three groups, including a control group (receiving physiologic serum) and two experimental groups that received 3.5 mg/kg andrographolide and 7 mg/kg andrographolide. Real-time PCR was performed to evaluate the expression of paraoxonase 2.
  Results
  Compared to the control group, andrographolide at 3.5 and 7 mg/kg body weight reduced the liver expression of paraoxonase 2. The rate of expression of paraoxonase 2 was somewhat similar in both doses.
  Conclusion
  To the best of our knowledge, for the first time, current study showed that injection of andrographolide extract at 3.5 and 7mg/kg body weight of male rats reduced the expression of liver paraoxonase 2.
  Keywords: Paraoxonase 2, Wistar rat, andrographolide
 • Hossein Shirvani, Saleh Rahmati-Ahmadabad Pages 8-18
  Background and
  Purpose
  Creating cardiovascular protection with proper exercise and nutrition are important issues. The aim of this study was to investigate the combined effects of high intensity interval training (HIIT) and flaxseed oil supplement on the expression of genes involved in cardiac protection (UCP2, UCP3 and eNOS) in healthy male rats.
  Materials And Methods
  Twenty adult wistar rats were randomly divided into four groups (n=5) including control-saline (CS), training-saline (TS), control-flaxseed oil (CO), and training-flaxseed oil (TO). The training groups were given high-intensity interval training (10 weeks, five sessions in week) on a rodent treadmill at 90–95% of VO2max. The supplement groups received flaxseed oil at 30 mg/kg per cage. Five days after the last training session, rats were sacrificed and samples were collected.
  Results
  UCP2 and UCP3 gene expression significantly increased in training group compared with control group. Interestingly, we found that UCP2 gene expression in combined group was significantly higher than those of the control and training groups (P=0.008). Also, the expression of UCP3 was significantly higher in the exercise training group (P=0.05) and combined group (P=0.05). eNOS gene expression significantly increased in combined group compared with control and trainig groups (P=0.008).
  Conclusion
  High intensity interval training combined with flaxseed oil supplement contributes to cardiac protection by increasing the expression of UCP2, UCP3 and eNOS genes.
  Keywords: uncoupling proteins, endothelial nitric oxide synthase, cardioprotection, flaxseed oil supplementation, high intensity interval training
 • Laya Ebrahimi Behrestaghi, Shahabeddin Sarvi, Abbas Alizadeh, Hajare Ziaei Hezarjaribi, Shirzad Gholami Pages 19-27
  Background and
  Purpose
  Taxonomic identification of larval and adult stages of Taenia hydatigena from other Taenia species based on morphometric characteristics of the rostellar hooks in intermediate and definitive host is important in medical and veterinary parasitology. Therefore, this study aimed at identifying the larval stage of Taenia hydatigena (Cysticercus tenuicollis) based on morphological characteristics of rostellar hooks isolated from sheep and goat in Mazandaran province, Iran for the first time.
  Materials And Methods
  This study was conducted in 100 samples of rostellar hooks of the larval stage of Taenia hydatigena isolated from sheep and goats in 2014-2015. Morphological characteristics of large and small hooks in the number and size characters were determined and measured by calibrating microscopes. Data analysis was done in SPSS applying Chi-square and One-way ANOVA.
  Results
  The mean number of large and small hooks in goat and sheep isolates were 30.8±3. Morphometric characteristics of hooks in the shape and size were similar in both animal isolates. But significant differences were seen between native and nonnative isolates in mean width of large hooks length (P
  Conclusion
  This study identified the larval stage of Teaina hydatigena from other species of Teaina according to characteristics of rostellar hooks, which is of great significance in taxonomic studies in parasitology.
  Keywords: Taenia hydatigena, Cysticercus Tenuicollis, rostellar hooks, morphology
 • Jabber Yeganeh, Nasser Mehrdadi, Gholamreza Nabi Bidhendi, Majid Baghdadi, Rahim Aali Pages 28-44
  Background and
  Purpose
  Application of nanomaterials is growing in removing various contaminants, pharmaceuticals, and in deactivation of water or sewage bacteria. However, the ability to degrade or eliminate the genetic components of bacteria by nanoparticles and preventing the increasing trend of antibiotic resistance from sewage treatment plants needs to be further investigated. This study aimed at eliminating the genetic components (antibiotic resistance genes) of heterotrophic bacteria from wastewater by Zero Valent Iron Nanoparticles.
  Materials And Methods
  To eliminate genetic components of bacteria, the ability of nZVI was measured by cellular and molecular methods to remove the genetic components of the bacteria. Selected genes included TetW (tetracycline) Ctx-m-32 (Ceftazidime), and CmlA1 (Chloramphenicol). Polymerase chain reaction (PCR) and specific primers were used to detect resistant genes.
  Results
  The average concentrations of HPC and ARBs were 1.68 × 105 and 2.58 × 104 cfu/mL in primary effluent. The mean values for ARGs were (TetW)=33.71 ±10.66, (CmlA1)=57.71 ±11.60, and (Ctx-m-32)=37.71 ±4.85 ng/μl after the experiments. The proposed software model for HPC and ARBs included nZVI= 20-23 mg/l, QN2=7-7.8l/min, and time=23-30 min and for ARGs it included nZVI=28-30 mg/l, QN2=7-7.8l/min, and time=30-38 min.
  Conclusion
  Zero Valent Iron Nanoparticles can degrade and eliminate heterotrophic bacteria, and decompose and eliminate the genetic components of bacteria and antibiotic resistance genes. Unlike the chlorination units of sewage treatment plants that increase antibiotic resistance among effluent bacteria, iron significantly reduces the populations of antibiotic resistant bacteria. Compared to TetW and CmlA1, the Ctx-m-32 genes have high stability and durability against nZVI.
  Keywords: wastewater treatment, antibiotic resistance, heterotrophic bacteria, nanoparticles, PCR
 • Safiyeh Ghobakhloo, Kamyar Yaghmaeian, Amirhosein Mahvi, Ramin Nabizadeh, Mohammad Hadi Dehghani, Yasaman Ghaffari Pages 45-55
  Background and
  Purpose
  Nowadays, Presence of heavy metals such as cadmium in agricultural soils, is regarded as a serious threat to human health in recent years. Phytoremediation is a method by which heavy metal accumulate in plant tissues, hence elimination of these elements from contaminated soils would be possible. The aim of this study was to investigate the removal of cadmium from soil-compost by alfalfa using EDTA and (NH4)2SO4.
  Materials And Methods
  The effect of changes on initial concentration of cadmium (10 to 200 mg of cadmium per kg of soil-compost) and the ratio of EDTA (5 to 15 mg per kg of soil-compost) to (NH4)2SO4 (200 mg per kg of soil-compost) on the removal of cadmium were investigated. Concentration of cadmium was determined by ICP. Analysis of data was performed in R software based on central composite design (CCD) model and SPSS.
  Results
  The highest concentration of cadmium uptake was observed in the root of alfalfa. Application of EDTA in higher doses had significant effect on absorption in plant root (P
  Conclusion
  Phytoremediation has proved to be effective in removing cadmium from agricultural soil. It is a safe, an eco-friendly technology, and requires inexpensive reagents. According to this investigation, adding (NH4)2SO4 with EDTA can be effective in improving Phytoremediation process.
  Keywords: cadmium, Alfalfa, EDTA, (NH4)2SO4, compost
 • Parisa Hoseyn Khezri, Masoud Hatami Manesh, Arash Haghshenas, Mohsen Mirzaei, Mohsen Arbabi, Behzad Mohammadi Bardkashki Pages 56-75
  Background and
  Purpose
  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) compounds are amongst the most hazardous environmental pollutants due to some features such as chemical stability, low degradation, bioaccumulation, and high toxicity for living organisms. Their resources are found in Persian Gulf beaches, so, this study aimed at investigating the concentration, source identification, and ecological risk of PAH compounds in coastal sediments in Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ), Iran.
  Materials And Methods
  In order to assess the concentration of PAHs, 16 stations along the coast were selected and in each station two samples were collected. After preparation and extraction of samples using Soxhlet, the concentrations of these compounds were determined by HPLC. The toxicity evaluation indicators and diagnostic ratios were used to assess the ecological risk and determining their origin.
  Results
  Mean concentration of PAHs in sediment was 292.72±54.44 ng/g dry weight. The mean effects range-median quotient of the PAHs (M-ERM-Q, M-PEL-Q), toxic equivalence quotient (TEQ), and mutagenic equivalence quotient (MEQ) showed that current values were less than the permissible limit. Comparison of PAHs concentration with sediment quality standards (NOAA, SQGs, and EPA) showed that the values for all compounds were lower than the standard limits (PEC, TEC, PEL, TEL, ERM). However, among these compounds, the average concentration of Acl was higher than the ERL standard and the concentrations of Acl, Ace, and Phe were higher than the EPA toxicity threshold.
  Conclusion
  In this study, moderate PHAs pollution was seen in the region. Both petrogenic and fuel sources were found to be involved in introduction of these compounds into coastal sediments depending on the location of the station and its sources of contamination. Also, in terms of ecological risk, these compounds have low risks for living organisms.
  Keywords: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Compounds, ecological risk assessment, surface sediment, toxicity, Pars Special Economic Energy Zone
 • Anoushirvan Mohseni Bandpai, Mahdieh Yaghoubi, Mostafa Hadei, Mahmood Salesi, Abbas Shahsavani Pages 76-87
  Background and
  Purpose
  Airports are proved to have adverse effects on the air quality of neighboring areas. This study aimed at determining the concentrations of air pollutants including PM10, PM2.5, O3, NO2, SO2, CO, benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene (BTEX) in Mehrabad International Airport.
  Materials And Methods
  The samples were taken from two sites (runway and passengers waiting hall) in Mehrabad in December 2015. The concentrations of BTEX, particulate matter, and other gaseous pollutants were measured using gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID), MetOne aerocet 531s, and Aeroqual Series 500, respectively. The effect of meteorological parameters (temperature, wind speed, and relative humidity) on the concentrations of air pollutants were analyzed using nonparametric correlation test.
  Results
  In runway, the temperature was found to have a significant correlation with all the pollutants except PM2.5 (p
  Conclusion
  Prevention of air pollution in neighboring areas of Mehrabad airport could be done using appropriate management system and flight schedule planning according to current findings, especially the effect of meteorological parameters.
  Keywords: particulate matter, benzene, toluene, ozone, PM10
 • Lida Moghaddam-Banaem, Soghra Khani, Eesa Mohamadi, Abu-Ali Vedadhir, Ebrahim Hajizadeh Pages 88-105
  Background and
  Purpose
  Appropriate health services including sexual health are regarded as human rights especially for women. The aim of this study was to determine the extent and causes of lack of sexual health services in women attending health centers, and providing a suitable strategy for their elimination.
  Materials And Methods
  This study was conducted using a sequential explanatory mixed method in 2014. The first phase of the study was done in 514 women who referred to Sari health centers applying a cross-sectional design. Women who did not receive even one of the sexual health services entered the qualitative phase of the study, which was done by conventional qualitative content analysis. Then, the two phases were combined. Nominal group technique was used to prioritize the strategies about sexual health services.
  Results
  The quantitative phase showed that 20% of females and 50% of male partners did not seek treatments for genital ulcers or abnormal secretions. None of the males with multiple spouses have used condoms at their last sexual intercourses. According to the qualitative phase, two reasons were found for not receiving sexual health services: the lack of women's attendance to health centers and non-accountability of health centers to women's sexual health needs.
  Conclusion
  The current health system in Iran does not respond to women’s sexual health needs. Therefore, in Iran, sexual health services are suggested to be integrated with the health system alongside empowering women about their health needs and increasing men's awareness in providing women's sexual needs.
  Keywords: sexual health, healthcare centers, accounting, integration, primary health care
 • Mohsen Mirzaei, Fazel Mohammadi-Moghadam Pages 106-122
  Background and
  Purpose
  Health Impact Assessment (HIA) evaluates positive and negative consequences of development on human health, which is recently proposed in Iran. Human health involves a wide range of factors, therefore, predicting and estimation of their effects require convenient and efficient tools.
  Materials And Methods
  In this case study, data was collected and a database on regional health status was created. The research was then carried out in three main stages, including 1- assessment of the epidemiology of important diseases and health risks, 2- health impact assessment of the project via micro-activities, 3-assessment of impacts on three health components, including physical health, metaphysical health, and socio-economic and cultural factors. After assessing negative and positive effects, scoring was performed based on a multidisciplinary panel of experts.
  Results
  According to the final scores calculated, most concerns were associated with diarrheal diseases, intestinal parasites, conjunctiva, and leishmaniasis. On the other hand, preventing and reducing the likelihood of illness due to lack of awareness and the challenge of new people in the region call for extensive cultural and social planning.
  Conclusion
  Quantitative, accurate, rapid, and reliable results of multilateral approach matrix, were able to predict positive and negative effects, thereby leading to an integrated management solutions to mitigate the negative impacts and improving the quality of the project. Implementation of the project proposed was found to be non-problematic while carrying out corrective actions and authorized health monitoring program.
  Keywords: Health management, Health Impact Assessment (HIA), Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM), Tourism Development, Saman sports-tourism project
 • Sakineh Ghalehkhani Safat, Mina Iravani, Mahdi Sayah Bargard, Mahmood Latify Pages 123-132
  Background and
  Purpose
  Pregnancy creates permanent changes in life of women and brings new responsibilities which could lead to a great level of stress in women. Stress could result in some complications to mother and her neonate during delivery. This study aimed at determining the effect of cognitive behavioral therapy (CBT)-based self-management intervention on labor outcome in nulliparous women.
  Materials And Methods
  This randomized clinical trial was performed in 64 nulliparous women in Ahvaz, Iran 2016. The subjects were selected using purposive sampling and were assigned into two groups of case (n=32) and control (n=32). The intervention group attended eight sessions of CBT-based self-management programme in 28-32 weeks gestational age, while the control group received routine prenatal care. Demographic characteristics were recorded at the beginning of the study and variables of labor outcome (length of delivery, labor pain, infant’s Apgar score, the use of oxytocin for augmentation of labor pain, and satisfaction from delivery process) were recorded using a researcher-made questionnaire.
  Results
  The mean values for pain intensity in the active phase of labor, length of active phase and second stage of labor, the use of oxytocin for augmentation of labor pain, neonatal Apgar score in 1 and 5 min were significantly different in case group compared with those in the control group (P0.05).
  Conclusion
  According to current study, CBT-based self-management programme could improve labor outcome.
  Keywords: cognitive behavioral therapy, self-management, labor outcome
 • Zahra Beheshti, Rozita Rezaei, Abbas Alipour, Mehrnoosh Kosarian, Sussan Saatsaz Pages 133-145
  Background and
  Purpose
  Congenital hypothyroidism (CH) is one of the most common preventable causes of mental disabilities. The present study was conducted to determine the prevalence of permanent and transient congenital hypothyroidism in Mazandaran province, Iran.
  Materials And Methods
  This retrospective descriptive survey was done based on medical records of children with primary diagnosis of congenital hypothyroidism between 2006 and 2014.
  Results
  Until March 2012, 176250 infants were screened for congenital hypothyroidism of whom 389 were diagnosed with the disease (1 per 453 births). Among these cases, 169 had permanent CH (1 per 1043 births) and 220 had transient CH (1 per 801 births). Until 2014 a total of 269088 newborns was screened by which 548 case of primary congenital hypothyroidism were diagnosed (1 per 491 births) but their definitive diagnosis are not available until the next three years. The girl/boy ratio in permanent CH group was higher than that in transient CH (P=0.08).
  Conclusion
  This study showed a high prevalence of transient and permanent hypothyroidism in Mazandaran, but transient CH was found to be more prevalent. Therefore, the factors affecting the development of transient CH and its higher incidence among male infants in Mazandaran province are required to be specifically investigated in future researches.
  Keywords: neonate, congenital hypothyroidism, permanent congenital hypothyroidism, transient congenital hypothyroidism
 • Parastoo Jafarzade, Seyyed Mohammad Mohseni Mehran, Hassan Moladoust, Mohammad Reza Norasfard, Ahmad Ghorbani, Mahmood Abedinzade Pages 146-150
  Background and
  Purpose
  Airway stenosis is one the most dangerous diseases. Anethum graveolens L.(Dill) has anti-spastic effect on smooth muscle. The aim of this study was to investigate the effect of the hydroalcoholic extract of this plant on male rat tracheal smooth muscle contractile activity.
  Materials And Methods
  In this experimental study, tracheas of healthy rats were dissected. We investigated the effect of different concentrations of Dill hydroalcoholic extract in presence and absence of propranolol and L-NAME on reduction of tracheal smooth muscle contraction induced by potassium chloride.
  Results
  Compared with the negative and positive control groups, the extract of Anethum graveolens at 5 gr/l significantly decreased tracheal smooth muscle contraction induced by potassium chloride (P
  Conclusion
  Hydroalcoholic extract of Anethum graveolens could inhibit the tracheal smooth muscle of rat contractions in a dose-dependent manner, but it seems that β-Adrenergic receptors and NO are not involved in this process.
  Keywords: Anethum graveolens, smooth muscle, airway
 • Ali Taheri, Sajjad Moradi Pages 151-155
  Background and
  Purpose
  Free radicals play an important role in development of various diseases and anti-oxidant compounds could be of great benefit in prevention and treatment of these diseases. Today, natural antioxidants are more safe and healthier than synthetic ones and are not limited to terrestrial resources of marine. Algae are found to be rich in antioxidant compounds and this study aimed at examining the antioxidant properties of Colpomenia sinuosa obtained from Chabahar coasts.
  Materials And Methods
  Extraction was performed using 95% methanol. DPPH free radical scavenging, the activity and reducing power chelated Fe (II) ions were tested in 1, 0.1, and 0.01 mg/ml of the extract.
  Results
  The highest rates of free radical scavenging DPPH, activity and reducing power chelated Fe (II) ions, were 55.45±1.25%, 90.11±2.83%, and 0.06± 0.01 at 1 mg/ml, respectively.
  Conclusion
  The methanolic extract of Colpomenia sinuosa showed good antioxidant properties, especially the type II antioxidants and can be used as supplement or medication after being approved in preclinical and clinical studies.
  Keywords: antioxidant, free radical, seaweed, reduction power, chelating activity
 • Hajar Ziaei Hezarjaribi, Tooran Nayeri Chegeni, Yousef Dadimoghadam, Fariba Khoshzaban, Fatemeh Ghaffarifar, Mahdi Fakhar Pages 156-160
  Background and
  Purpose
  Acanthamoeba species are ubiquitous amphizoic organisms which can cause lethal diseases, such as keratitis and encephalitis in domestic animals and humans. The first stage in studies related to Acanthamoeba is achieving abundant amount of amoebae in culture medium. The aim of this study was to evaluate TYM medium as a rich medium for the diagnosis of Acanthamoeba keratitis in corneal scrapes.
  Materials And Methods
  In this experimental study, we used one species of Acanthamoeba that was previously genotyped. Acanthamoeba was cultured in five plates of non-nutrient agar (NNA) medium with E.coli without TYM and in five plates of non-nutrient agar containing E.coli and TYM. Amoebae growth was observed for 24 to 48 hours by invert microscope.
  Results
  According to current results using TYM medium increased the growth of trophozoites 8.8 folds and amoebas can be isolated form medium after 24 to 48 hours.
  Conclusion
  Due to the significant growth of Acanthamoeba in NNA improved medium, it is recommended for agglutination and early detection of Acanthamoeba in clinical and environmental samples.
  Keywords: Acanthamoeba, Trophozoite, NNA medium, TYM medium
 • Safoura Seifi, Mojan Ghafori, Roja Askian, Shahriar Eftekharian, Ali Bijani Pages 161-165
  Background and
  Purpose
  Keratocystic odontogenic tumor tends to recur and behave more aggressively than follicular cysts and dental follicles. Eosinophils are multifunctional leukocytes, but their role in oral lesions is controversial. Current study aimed at assessing the density of eosinophils in aggressive odontogenic lesions.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical cross-sectional study, paraffin blocks were obtained from Babol Dental School archives including 16 cases of keratocyst,19 follicular cyst, and 12 dental follicle and their demographic characteristics were extracted. The overall density of eosinophils and density of eosinophils in adjacent areas and away from odontogenic epithelium were examined in slides stained with Congo red in 10 microscopic fields (40x).
  Results
  Eosinophil density was 0.08±0.3 in dental follicles, 1.7±2.1 in follicular cysts, and 6.14±5.6 in keratocystic odontogenic tumors. The eosinophil density in areas adjacent to odontogenic epithelium in keratocyst and follicular cysts was greater than that in areas away from odontogenic epithelium (P>0.001).
  Conclusion
  Based on current study, eosinophils appear to influence the pathogenesis of follicular cysts and keratocystic odontogenic tumors. Their increased density in keratocysts, especially in the vicinity of odontogenic epithelium, is effective in its aggressive behavior.
  Keywords: dental follicle, follicular cyst, odontogenic keratocyst, eosinophil
 • Azita Balaghafari, Afie Pangh, Hossein Sedeghnejad Pages 166-172
  Background and
  Purpose
  Health organizations play a major role in improving the quality, efficiency and effectiveness of health services, if they have appropriate structures for systematic evaluation. The purpose of this study was to evaluate the software systems of the hospital information system (HIS) in Sari Bou-Ali Sina Hospital.
  Materials And Methods
  A descriptive-case study was done on the HIS provided by Pooya Samaneh Diva Co. Data was collected using observations and interviewing the head of IT department. Data analysis was done using the evaluation indicators of HIS proposed by Iran Ministry of Health.
  Results
  The HIS in Sari Bou-Ali Sina Hospital consists of 6 software programs and 42 subsystems. The software for administrative and financial subsystems had more subgroups while the central subsystem had the least number of subgroups. Reporting was not available in management and central subsystems. The subsystems for management of information did not have any quantitative or qualitative upgrades according to the needs.
  Conclusion
  The reasons for not paying attention to upgrading the software capabilities are as follows: not involving the users in designing the software, inadequate training and user awareness of expected performances and capabilities, delays in financing, failure to notify the company about the latest instructions and notifications of the Health Ministry and delays in implementation of the instructions in the software, and multiplicity of software programs alongside the current HIS.
  Keywords: evaluation, hospital information system, evaluation indicators, case study
 • Fatemeh Niksolat, Hadi Majidi, Ghasem Rahmatpour Rokni, Saeed Dashti Dargahloo, Mohammad Tabarestani, Sarah Sadr Pages 173-181
  Scleromyxedema (SM), a rare progressive cutaneous mucinosis with a systemic involvement, presents with progressive dermal mucin depositions, causing skin thickening. In addition to the skin involvement and paraproteinemia, patients with SM also have other complications. The systems which are commonly involved include the gastrointestinal, musculoskeletal, pulmonary, cardiovascular, renal, and central nervous systems. Scleromyxedema is difficult to treat. We present a patient with severe Scleromyxedema with cutaneous, gastrointestinal, musculoskeletal and renal manifestations. Following failed therapeutic attempts, she responded to treatment with intravenous gammaglobulin (IVIG), prednisolone, and azathioprine. As a result of treatment with IVIG, the patient showed dramatic improvement in her clinical symptoms and remained in remission throughout the course of combination IVIG infusions and prednisolone. We concluded that an IVIG-prednisolone combination may be an effective novel treatment of Scleromyxedema.
  Keywords: Scleromyxedema, treatment, cutaneous involvement, intravenous immunoglobulin
 • Maryam Moazeni, Sara Asgari, Mojtaba Nabili Pages 182-212
  Nosocomial fungal infections are amongst the main causes of mortality in patients admitted to healthcare settings, especially in immunocompromised populations. The predominant pathogens include Candida spp., Aspergillus spp., Mucorales spp., and Fusarium spp. Nosocomial fungal infections are increasing due to the underlying factors in decades ahead. One of the predisposing factors includes immune system suppressing modalities due to the extensive use of invasive treatments such as stem cell transplantation, organ transplantation, chemotherapy, and immunosuppressive drugs. Infection control methods recommended, can avoid catheter-related candidiasis and also minimize exposure to airborne Aspergillus spores in immunocompromised patients in hospital settings. Many of these infections can be prevented without advanced equipment and high costs by training healthcare workers in using medical equipment. Treatment for these infections is costly due to increased length of stay in health settings. Antifungal prophylaxis should be considered in patients at risk of invasive fungal infections during the periods of severe immunosuppression. In this study the epidemiology, diagnosis, treatment, and prevention strategies of nosocomial fungal infections have been fully reviewed.
  Keywords: Nosocomial fungal infection, Candida, Aspergillus, Mucor, Fusarium