فهرست مطالب

به زراعی کشاورزی - سال نوزدهم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال نوزدهم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/23
 • تعداد عناوین: 19
|
 • مقاله پژوهشی
 • علی اصغر قادری *، براتعلی فاخری، نفیسه مهدی نژاد صفحات 817-835
  به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر شاخص های رشد و صفات فیزیولوژیک آویشن باغی تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتور اصلی تنش خشکی بر اساس آبیاری در 75، 55 و 35 درصد ظرفیت زراعی به ترتیب عدم تنش، تنش ملایم و تنش شدید اعمال گردید و فاکتور فرعی محلول پاشی اسید آسکوربیک در سه سطح (آب مقطر(شاهد)، 10 و 20 میلی مولار) بود. نتایج نشان داد اعمال تنش شدید، صفات کلروفیل کل، کارتنوئید، وزن خشک ریشه و شاخساره را به ترتیب 0/29، 9/39، 5/50 و 0/43 درصد نسبت به شاهد کاهش، درحالی که پرولین و طول ریشه را به میزان 2/44 و 6/26 درصد افزایش داد. محلول پاشی اسید آسکوربیک (غلظت 20 میلی مولار) باعث افزایش معنی دار میزان رنگیزه های فتوسنتزی، طول شاخساره، وزن ریشه و شاخساره شد. نتایج ضرایب همبستگی ساده صفات، ارتباط مثبت و معنی دار وزن خشک شاخساره را با سایر صفات مورد بررسی در شرایط اعمال تنش و کاربرد اسید آسکوربیک با غلظت 20 میلی مولار نشان داد. نتایج تجزیه به فاکتور ها نشان داد، ده متغیر در چهار فاکتور برای شرایط نرمال، چهار فاکتور برای شرایط تنش شدید که در مجموع 98 و 95 درصد از تغییرات داده ها را توجیه کردند. نتایج کلی این تحقیق رنگیزه-های فتوسنتزی و طول شاخساره را از معیار های مهم مرتبط با عملکرد (وزن خشک شاخساره) معرفی کرد که می تواند در توسعه آویشن با عملکرد و ماده موثره به عنوان هدف اساسی در اصلاح گیاهان دارویی سودمند باشد
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، اسمولیت ها، تنش خشکی، رنگیزه های فتوسنتزی، عملکرد شاخساره
 • سید حسن حسینی، محمد رفیعی الحسینی*، رحیم برزگر صفحات 837-852
  به منظور بررسی اثرات جایگزینی ورمی کمپوست و پرلیت به عنوان خاک پوششی به جای پیت بر رشد و عملکرد قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پرورش قارچ کوثر شهرکرد در زمستان سال 1394 انجام شد. ده تیمار در نسبت های مختلف (درصد حجمی) پرلیت: ورمی کمپوست: پیت شامل T1 - (صفر: صفر: 100)، T2- (صفر: 25: 75)، T3- (5/12: 5/12: 75)، T4- (7/16: 3/33: 50)، T5- (25: 25: 50)، T6- (5/18: 5/56: 25)، T7- (25: 50: 25)، T8- (5/37: 5/37: 25)، T9- (3/33: صفر: 7/66)، T10- (50: 50: صفر) مورد استفاده قرار گرفتند. بیشترین عملکرد با میانگین 72/14 کیلوگرم بر متر مربع در تیماره T3و کمترین عملکرد مربوط به تیمار T10 با 43/9 کیلوگرم بر متر مربع بود. بیشترین و کمترین تعداد قارچ های برداشت شده به ترتیب در تیمار T3 با 547 عدد و تیمار T10 با 67/244 عدد مشاهده شد. در صفت قطر کلاهک، تیمار T10 بیشترین قطر با میانگین 9/5 سانتی متر و تیمار T9 با میانگین 8/4 سانتی متر کمترین قطر را داشت. در صفت متوسط وزن هر قارچ، تیمارهای T10 و T3 به ترتیب با میانگین 38 و 26 گرم بیشترین و کمترین وزن هر قارچ را داشتند. نتایج نشان داد که ترکیب خاک پوششی T3 (5/12: 5/12: 75) می تواند جایگزین پیت خالص شود
  کلیدواژگان: ته سنجاقی، خاک پوششی، قطر کلاهک، وزن قارچ، میسلیوم
 • حسین ربی انگورانی*، جابر پناهنده ینگجه، صاحبعلی بلند نظر، جلال صبا، فریبرز زارع نهندی صفحات 853-865
  یکی از مهمترین پیامدهای تنش خشکی تنش اکسیداتیو می باشد. اسید سالیسیلیک یک ترکیب فنلی است که به عنوان تنظیم کننده رشد در القاء مقاومت به خشکی عمل می نماید. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی آنزیمهای آنتی اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه کدوی طبی تحت تنش، آزمایشی در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجراء گردید.آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار شامل تنش خشکی در چهار سطح شاهد(آبیاری کامل)100 درصد، تنش ملایم85 درصد، تنش متوسط70 درصد وتنش شدید55درصد ظرفیت مزرعه و اسید سالیسیلیک به صورت محلول پاشی برگی در چهارسطح صفر=محلول پاشی با آب مقطر، 5/0، 1و 5/1 میلی گرم در لیتر بود. صفات مورد ارزیابی شامل آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز محتوی پرولین ومالون دی آلدئید( شاخص پراکسیداسیون غشایی)، بتاسیتوسترول و عملکرد روغن بودند.نتایج نشان داد که افزایش سطوح تنش خشکی عملکرد روغن را کاهش داد اما در مقابل موجب افزایش بتاسیتوسترول و پراکسیداسیون غشایی و نشت یونی و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان نظیر کاتالاز و پراکسیداز شد.از طرف دیگر اسید سالیسیلیک در سطوح 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر از طریق افزایش بیشتر فعالیت آنزیمهای کاتالاز و پراکسیداز و تجمع پرولین، تنش اکسیداتیو و پراکسیداسیون غشایی و نشت یونی را کاهش داد ولی موجب افزایش متوازن عملکرد روغن و بتاسیتوسترول در شرایط تنش ملایم و متوسط گردید. این نتایج نشان دهنده افزایش مقاومت گیاه به خشکی در نتیجه کاربرداسید سالیسیلیک است.
  کلیدواژگان: بتاسیتوسترول، پراکسیداز، پرولین، تنش اکسیداتیو، عملکرد روغن
 • وحید رحیمی، مهدی محب الدینی*، علیرضا قنبری، شیوا عزیزی نیا، مهدی بهنامیان صفحات 867-879
  به منظور بررسی روابط بین صفات موثر بر عملکرد ترتیزک، آزمایشی در قالب طرح لاتیس مربع با سه تکرار در مزرعه جهاد کشاورزی ایوان کی در سال 1395 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اختلاف بین ژنوتیپ ها برای همه صفات معنی دار بود. همبستگی معنی داری بین عملکرد و اغلب صفات وجود داشت. بیشترین همبستگی فنوتیپی مثبت بین صفت طول برگ و عرض برگ به دست آمد (92/0). نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد صفات طول برگ و تعداد دانه درخورجینک ساقه جانبی و اصلی بیشترین تاثیر را بر عملکرد در ژنوتیپ ها داشتند، به طوری که این سه صفت حدود 93 درصد تغییرات عملکرد را توجیه نمودند و صفت طول برگ اولین صفتی بود که وارد مدل شد و 91 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمود. تجزیه علیت فنوتیپی نشان داد که صفت طول برگ بیشترین تاثیر مستقیم و مثبت را روی عملکرد داشت (81/6). طول برگ علاوه بر تاثیر مستقیم بر عملکرد، بر سایر صفات مورد بررسی نیز تاثیر مثبت و غیرمستقیم داشت. در تجزیه عاملی در مجموع سه عامل مستقل، حدود 70 درصد از تغییرات را توجیه نمودند. عامل اول متشکل از تعداد خورجینک در گیاه و تعداد دانه در خورجینک ساقه جانبی و اصلی بود که عوامل مرتبط با بذر نامگذاری شد. هدف از این تحقیق تعیین همبستگی های فنوتیپی بین صفت عملکرد و اجزاء و صفات مرتبط با آن، برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجزای عملکرد بر عملکرد ترتیزک و سهم آن ها در توجیه تنوع موجود بود.
  کلیدواژگان: اثر مستقیم، تجزیه علیت، رگرسیون گام به گام، طرح لاتیس، همبستگی
 • علی شایان فر، فرشید قادری فر*، رحمت الله بهمرام، افشین سلطانی، حمیدرضا صادقی پور صفحات 881-892
  کمون ثانویه یکی از اصلی ترین دلایل پایداری بانک بذر در خاک است. بذرهای کلزای موجود در بانک بذر خاک پس از رفع کمون ثانویه جوانه زده و می توانند منجر به پراکنش ناخواسته ژن های هدف به دیگر گیاهان شوند. در این مطالعه کمون ثانویه با استفاده از پلی اتیلن گلایکول 6000 به مدت 14 روز تحت شرایط آزمایشگای در 41 لاین و 5 رقم کلزا القا و درصد کمون ثانویه بذرها ثبت شد. این مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تمامی لاین ها و ارقام در شرایط مطلوب جوانه زنی، از جوانه زنی بسیاربالایی برخوردار (بالای 94 درصد) و پس از القای کمون ثانویه در پنج گروه بسیارکم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد با استفاده از تجزیه کلاستر، دسته-بندی شدند. پنج لاین در گروه بسیارکم و دو لاین در گروه بسیار زیاد و بقیه لاین ها در گروه متوسط و کم قرار گرفتند. پنج رقم (RGS003، زرفام، هایولا 401، هایولا 308 و هایولا 50) از کمون ثانویه متوسط (60-40درصد) برخوردار بودند که بیانگر عدم توجه اصلاح گران به بحث مهم کمون ثانویه آن ها طی روند اصلاح آن ها بوده است. دسته بندی لاین ها براساس سطح کمون ثانویه به تولیدکنندگان بذر کمک می نماید تا لاین هایی را انتخاب نمایند تا علاوه بر عملکرد و دیگر ویژگی های مهم در امر تولید بذر، از کمون ثانویه پایین تری برخوردار باشند تا از دیدگاه تولید بذر مشکلات ناشی از آن ها در محصول بعد به حداقل برسد.
  کلیدواژگان: بانک بذر، تولید بذر، کلزا، کمون، علف هرز
 • جواد طایی*، ابراهیم امیری، احمد آیین، ناصر برومند، مهرانگیز جوکار صفحات 893-905
  مدل های شبیه سازی رشد و نمو گیاهی یکی از پیشرفته ترین ابزارهایی است که امروزه به منظور تخمین عملکرد و بهینه کردن عملیات زراعی مورد استفاده قرار می گیرند. این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی مدل DSSAT در شرایط کشت پاییزه سیب زمینی در منطقه جیرفت در سال های 1391-1393 به صورت دوساله اجرا گردید. آزمایش مزرعه به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتوراصلی تاریخ کاشت (26 شهریور، 1 مهر، 7 مهر، 13 مهر) و فاکتور فرعی ارقام سیب زمینی (سانته، ساتینا و بورن) بود. داده های سال اول و دوم این آزمایش به ترتیب برای واسنجی و ارزیابی مدل استفاده شد. پایگاه داده های مورد نیاز مدل عبارت بودند از: 1-داده های اقلیمی مربوط به دما، تشعشع، رطوبت نسبی، سرعت باد و بارش 2-داده های گیاه زراعی حاصل از آزمایش مزرعه 3-داده های خاک. نتایج ارزیابی نشان داد عملکرد شبیه سازی شده برازش خوبی با مقادیر مشاهده شده دارد (R2 > 0.90، P value < 0.05). مقدار جذر میانگین مربعات خطا معادل 19 درصد یا 1210 کیلوگرم در هکتار عملکرد غده بود که از لحاظ آماری قابل قبول است. زیست توده شبیه سازی شده با اختلاف 5/2673 کیلوگرم-درهکتار و دقت پایین برآورد گردید (RMSE > 30). برآورد مدل برای تخمین زمان غده زایی قابل قبول نبود. به طور کلی نتایج نشان داد هر چند این مدل عملکرد غده را پیش بینی نموده است اما به دلیل عدم توانایی در شبیه سازی مراحل فنولوژیک و زیست-توده در شرایط کشت پاییزه، قابلیت کاربرد برای نظام زراعی پاییزه سیب زمینی را ندارد.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، فنولوژی، کشت پاییزه، مدل، SUBSTOR POTATO
 • مسلم موسویان*، عیدی بازگیر، عارف مرادپور صفحات 907-920
  قرن هاست که اسانس دارچین برای محافظت از مواد غذایی در مقابل عفونت های میکروبیولوژیکی کاربرد دارد و در 10 سال اخیر این اسانس در بسته بندی های مواد غذایی به عنوان عامل ضدمیکروبی گنجانده شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس دارچین علیه پاتوژن های Botrytis cinerea، Aspergillus niger و Penicillium digitatum جدا شده از میوه های توت فرنگی، گوجه فرنگی و پرتقال در محیط داخل و بیرون آزمایشگاه است. اسانس گیاه با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج، شناسایی و ترکیبات آن با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی و کروماتوگرافی گازی اندازه‏گیری شد. مهم ترین ترکیب موجود در اسانس دارچین سینامآلدهید (51/89 درصد) بود. حداقل غلظت بازدارندگی از رشد اسانس دارچین روی قارچ های B. cinerea، A. niger و P. digitatum در غلظت 200 میکرو لیتر در لیتر و حداقل غلظت قارچ کشی در غلظت 400 میکرو لیتر در لیتر برای هر سه قارچ بود. فعالیت ضدقارچی این اسانس روی دو قارچ B. cinerea و A. niger بیشتر از قارچ P. digitatum بود و با افزایش غلظت این خاصیت بهبود پیدا کرد. در بررسی های خارج از آزمایشگاه، قارچ های موجود در مجاورت غلظت 600 میکرو لیتر در لیتر از اسانس روی میوه های توت فرنگی، گوجه فرنگی و پرتقال به ترتیب 53/11، 30/7 و 10/10 درصد رشد کردند. این نتایج نشان داد که اسانس دارچین دارای پتانسیل خوبی به عنوان یک عامل ضد قارچی طبیعی برای کنترل بیماری های پس از برداشت میوه جات و سبزیجات می باشد.
  کلیدواژگان: اسانس، ضدقارچی، کپک، دارچین، سینامآلدهید
 • رقیه عادلی، الیاس سلطانی*، غلامعباس اکبری، حسین علی رامشینی صفحات 921-932
  شناسایی ارقام متحمل به خشکی از نظر تولید محصول در مناطق خشک و نیمه خشک اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، این آزمایش در قالب طرح آماری کاملا تصادفی به‏ صورت فاکتوریل با 20 ژنوتیپ کلزا و 5 سطح پتانسیل آب 0، 15/0-، 3/0-، 5/0- و 8/0- مگاپاسکال در 4 تکرار درآزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان در سال 95-94 اجرا گردید. جوانه‏زنی بذر ژنوتیپ‏های مختلف به‏صورت روزانه دوبار در هر پتانسیل آب و دمای 20 درجه سانتی گراد ثبت شد. سپس مدل‏ هیدروتایم به داده های جوانه‏زنی برازش داده شد. نتایج حاصل از پارامترهای مدل هیدروتایم برای هریک از ژنوتیپ ها نتایج نشان داد که لاین کرج1 و رقم اپرا به ترتیب با 23/1- و 2/1- مگاپاسکال کم ترین مقدار پتانسیل پایه و متحمل ترین ژنوتیپ‏ها به خشکی بودند. لاین 203 و رقم لیکورد به ترتیب 27/0- و 22/0- بیش‏ترین مقدار پتانسیل پایه و حساس ترین ژنوتیپ ها به خشکی بودند. کم ترین ضریب هیدروتایم مربوط به ارقام زرفام و طلایه با 67/22 و73/23 مگاپاسکال بر ساعت و بیش ترین مقداراین ضریب مربوط به لاین‏ 389 و رقم اپرا به‏ترتیب با 93/50 و07/48 مگاپاسکال بر ساعت بود. پتانسیل پایه با حدود 95 درصد بیش ترین توارث پذیری را داشت. با استفاده از مدل هیدروتایم ژنوتیپ‏های متحمل به خشکی شناسایی شد. همچنین بررسی تنوع ژنتیکی و فنوتیپی و توارث پذیری پارامترهای مدل نشان داد تنوع مناسبی در مقاومت ژنوتیپ‏های مختلف به سطوح خشکی وجود داشت که از این تنوع می‏توان برای اصلاح ارقام جدید کلزا متحمل به خشکی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بذر، پلی اتیلن گلایکول، تنش خشکی، تنوع ژنتیکی، سرعت جوانه زنی، قدرت بذر
 • سجاد شیخ پور، علیرضا سیروس مهر*، براتعلی فاخری صفحات 933-945
  جهت بررسی اثر وی‍ژگی های کمی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی تحت تاثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار درسال زراعی 91-1390 درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا گردید. نیتروژن با چهار سطح (صفر،50 ،100 و 150 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل کرت اصلی و نیتروکسین با سه سطح (صفر، 5/0 لیتر در هکتار تلقیح بذر و 5/0لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی) به عنوان عامل کرت فرعی لحاظ شدند. براساس نتایج به دست آمده، برهمکنش تیمارهای مورد بررسی، اثر معنی داری بر ارتفاع بوته، ارتفاع گل آذین، تعداد برگ، تعداد گل در بوته، تعداد ساقه های فرعی، عملکرد خشک سرشاخه گلدار و عملکرد خشک بوته گاوزبان داشتند( 1٪P< ). بیشترین ارتفاع بوته، ارتفاع گل آذین، تعداد برگ، تعداد گل، تعداد ساقه های فرعی، عملکرد خشک سرشاخه گلدار و عملکرد خشک بوته با مصرف 100کیلوگرم نیتروژن در هکتار در شرایط تلقیح بذر با نیتروکسین و کمترین مقادیر نیز در شرایط عدم کاربرد نیتروژن و نیتروکسین حاصل شد. برهمکنش نیتروژن و نیتروکسین در همه صفات معنی دار بود. بیشترین عملکرد خشک سرشاخه گلدار و بوته به ترتیب با 11/1168 و 01/9294 کیلوگرم در هکتار از کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن در شرایط تلقیح بذر با نیتروکسین به دست آمد که تقریبا 50 درصد افزایش نسبت به شاهد بود.
  کلیدواژگان: باکتری تحریک کننده رشد، سرشاخه گلدار، عملکرد، کود شیمیایی، گیاه دارویی
 • شبنم مرادی، بابک پاساری *، رضا طالبی صفحات 947-962
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون (رقم بارلی21) به صورت طرح یکبار خرد شده یا اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع توتون کاری شهرستان مریوان، در سال زراعی 1395-1394 به اجرا در آمد. در این آزمایش کرت اصلی تلقیح با قارچ میکوریزا در دو سطح: شاهد (یا عدم کاربرد میکوریزا) و تلقیح با قارچ میکوریزا گلوموس اینترارادیسس(Glumus intaradices) و عامل فرعی شامل کودهای شیمیایی و ارگانیک در 5 سطح شامل: شاهد (آب مقطر)، اسید فالویک، عصاره جلبک دریایی(Ascophyllum nodosum)، اوره، اسید فالویک+ جلبک دریایی+ اوره انتخاب گردید. نتایج نشان داد که هیچ یک از صفات مورد مطالعه تحت تاثیر میکوریزا اختلاف معنی داری نشان ندادند. همچنین نتایج محلول پاشی با کودهای شیمیایی و ارگانیک نشان داد که عمده صفات مورد بررسی تحت تاثیر این تیمارها اختلاف معنی داری نشان دادند. مقایسه میانگین وزن برگ های پابرگ نشان داد که بیشترین وزن تر برگ در هکتار و وزن خشک برگ در هکتار تحت تاثیر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی حاصل گردید. همچنین بیشترین مقدار طول برگ تحت تاثیر اسید فالویک و اوره بدست آمد. مقایسه میانگین وزن برگ های کمر برگ نیز نشان داد که بیشترین وزن تر در هکتار تحت تاثیر عصاره جلبک دریایی و اسید فالویک و بیشترین وزن خشک برگ در هکتار بوسیله اسید فالویک و آب مقطر (شاهد) حاصل گردید. در برگ های لچه برگ گیاه نیز بیشترین وزن تر برگ در هکتار و قیمت برگ بوسیله اسید فالویک حاصل گردید.
  کلیدواژگان: اسید فالویک، اوره، توتون، میکوریزا، عصاره جلبک دریایی
 • مهدی صادقی راویز، نیما احمدی*، ناصر صفایی، ایمان رحمانی هنزکی صفحات 963-977
  به‏منظور بررسی اثر تیمار بخار متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و عمر گلجایی گل بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم پینک الگانس، آزمایشی به‏صورت اسپلیت پلات در زمان بر پایه طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392 انجام شد. تیمارهای آزمایشی به‏صورت تیمار بخار به مدت 24 ساعت و شامل غلظت های صفر، 1/0، 2/0، 3/0 میکرولیتر بر لیتر متیل جاسمونات به همراه 20 میکرولیتر بر لیتر اتانول و شاهد بود. شاخه های گل پس از برداشت و آماده سازی اولیه، در محلول نگهدارنده حاوی 200 میلی گرم بر لیتر 8- هیدروکسی کینولین سولفات و ساکارز سه درصد قرار داده شدند و سپس تیمار بخار روی گل ها اعمال گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که غلظت های مختلف متیل جاسمونات عمر گلجایی گل ها را به طور معنی داری افزایش دادند. در مقایسه با شاهد و اتانول، بیشترین عمر گلجایی در گل های تیمار شده با 2/0 میکرولیتر بر لیتر (67/15 روز) به‏دست آمد. غلظت های مختلف متیل جاسمونات با تفاوت معنی داری کمترین میزان پژمردگی گلبرگ را در مقایسه با شاهد و اتانول نشان دادند. تیمارهای متیل جاسمونات به‏طور معنی داری از فعالیت آنزیمی آنتی اکسیدانی و میزان پروتئین بالاتر و میزان مالون دی‏آلدئید پایین‏تری نسبت به شاهد و اتانول برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: پروتئین، تیمار بخار، شاخص های کیفی، عمر گلجایی، مالون دی آلدئید
 • سیده مرضیه حسینی ولشکلایی، یحیی تاجور، مسعود آزادبخت، زینب رفیعی راد* صفحات 979-994
  تنش دمای پایین یکی از مهمترین تنش های محیطی غیرزنده است که رشد و عملکرد گیاهان زینتی را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چهار رقم مرکبات زینتی مورد استفاده در فضای سبز شهری در شرایط تنش دمای پایین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور (رامسر) در سال 1394 اجرا شد. تیمارها شامل دما در چهار سطح (3، 0، 3- و 6- درجه سانتی‏گراد) و چهار رقم مرکبات زینتی شامل (کامکوات، انگشت بودا، کالاموندین و لایم کوات) بودند. نتایج نشان داد که با کاهش دما میزان نشت یونی، آب گزیدگی، محتوای پرولین، ظرفیت آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدها و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز به طور معنی داری افزایش یافتند، در صورتی‏که مقدار کلروفیل a و کل کاهش یافت. بر این اساس کمترین میزان آب گزیدگی برگ (92/20 درصد) و نشت یونی (81/30 درصد) که شاخص های تخریبی می باشند، در کامکوآت مشاهده شد. همچنین، مقدار کلروفیل کل (21/2 میلی گرم برگرم وزن تر برگ)، ظرفیت آنتی اکسیدانی (61/60 درصد) و میزان فعالیت سوپراکساید دیسموتاز (53/26 واحد آنزیمی بر گرم وزن تر برگ) که از صفات تحمل پذیری محسوب می شوند، در این رقم مشهودتر بود. به طورکلی، کامکوات از طریق افزایش برخی شاخص ها مانند پرولین، قندهای محلول، ظرفیت آنتی اکسیدانی و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز قادر به تحمل تنش یخبندان تا دمای 3- درجه سانتی‏گراد می باشد.
  کلیدواژگان: پرولین، ظرفیت آنتی اکسیدانی، فضای سبز، کلروفیل، نشت یونی
 • طاهر برزگر *، زهرا اصفهانی، زهرا قهرمانی قهرمانی، جعفر نیکبخت صفحات 995-1009
  به منظور مطالعه اثر تنش کم آبی و سطوح مختلف مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی رقم ریوگرند آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال 1394 انجام شد. تیمار های آزمایش شامل آبیاری به عنوان عامل اصلی (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و مگافول به عنوان عامل فرعی (صفر، 1، 2 و 3 میلی لیتر در لیتر) بودند. نتایج نشان داد که تیمار آبیاری تاثیر معنی داری بر عملکرد و کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب داشت. بیشترین مواد جامد محلول کل (41/2 درصد) و اسید قابل تیتراسیون (09/2 درصد) در تیمار 50 درصد آبیاری بدست آمد. در تیمار 2 میلی لیتر مگافول، بیشترین مقدار مواد جامد محلول (29/2 درصد)، اسید قابل تیتراسیون (97/1 درصد)، لیکوپن (83/0 گرم بر لیتر)، تعداد میوه (9/37)، وزن میوه (32/59 گرم)، کارآیی مصرف آب و عملکرد بوته (2680 گرم) حاصل شد. برهمکنش آبیاری و مگافول بر صفات اسید قابل تیتراسیون، عملکرد و تعداد میوه معنی دار شد. بیشترین تعداد میوه (7/51) و عملکرد بوته (3278 گرم) در تیمار 2 میلی لیتر مگافول در آبیاری 100 درصد و حداکثر اسید قابل تیتراسیون در تیمار 1 میلی لیتر در لیتر مگافول و آبیاری 50 درصد بدست آمد. با توجه به نتایج، کاربرد مگافول 2 میلی لیتر عملکرد میوه را در شرایط آبیاری نرمال و کم آبی بهبود بخشید و باعث افزایش 16 درصدی کارایی مصرف آب گردید. تنش آبیاری 75 درصد با کاهش 16 درصدی عملکرد موجب ذخیره 25 درصدی آب در مقایسه با آبیاری 100 درصد گردید.
  کلیدواژگان: سفتی بافت میوه، لیکوپن، مواد جامد محلول، وزن میوه، ویتامین ث
 • محمد قاسم جامی، امیر قلاوند*، سید علی محمد مدرس ثانوی، علی مختصی بیدگلی صفحات 1011-1032
  در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیائی و بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان (هیبرید فرخ)، آزمایشی دو ساله در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجراء گردید. این تحقیق به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. رژیم آبیاری به عنوان عامل اصلی شامل آبیاری پس از تخلیه 40، 60 و 80 درصد رطوبت از نقطه ظرفیت زراعی بود. ترکیب عامل های فاکتوریل از سامانه های حاصلخیزی خاک و زئولیت شامل تلفیقی از کود آلی (35 درصد مرغی + 65 درصد کود گوسفندی) به عنوان تامین کننده 100 درصد نیتروژن مورد نیاز از طریق منبع آلی، تامین 50 درصد نیتروژن مورد نیاز از طریق منبع آلی+ تامین50 درصد نیتروژن مورد نیاز از طریق اوره، تامین 100 درصد نیتروژن مورد نیاز از طریق اوره، و عدم کاربرد و کاربرد 5 و 10 تن در هکتار زئولیت بود. هر دو سال در همه تیمارهای آبیاری، کاربرد کود 100 درصد آلی (2/28 تن کود گوسفندی + 6/14 تن کود مرغی در هکتار) یا تلفیقی (1/14 تن کود گوسفندی + 3/7 تن کود مرغی در هکتار + 65 کیلوگرم اوره در هکتار) همراه با 5 یا 10 تن زئولیت در هکتار عملکرد دانه و کارایی مصرف آب بالاتری داشتند. البته در شرایط بدون تنش (40 درصد رطوبت ظرفیت زراعی خاک) بیشترین کارایی زراعی در همه ترکیب های تیماری مشاهده شد. بیشترین مقدار روغن و پروتئین دانه در شرایط عدم تنش با کاربرد زئولیت حاصل شد. کاربرد کود شیمایی مقدار پروتئین و کاربرد کود آلی مقدار روغن را افزایش دادند.
  کلیدواژگان: پروتئین، تنش کم آبی، روغن، عملکرد، کود شیمیایی
 • علی منصوری راد*، علی نخزری مقدم، افشین سلطانی، علی راحمی کاریزکی، بنیامین ترابی صفحات 1033-1046
  ییکی از عمده ترین مشکلات تولید سویا در استان گلستان اختلاف قابل توجه بین عملکرد واقعی کشاورزان و عملکرد قابل وصول (خلاء عملکرد) می باشد که در سال های اخیر این اختلاف در مزارع سویا در مناطق تولید این محصول چشمگیر بوده است. بنابراین، شناسایی عوامل محدودکننده و خلاء عملکرد دارای اهمیت ویژه ای است. بدین منظور مطالعه ای در شهرستان کلاله و در 73 مزرعه به صورت پیمایشی و براساس روش تحلیل مقایسه کارکرد انجام شد. در این مطالعه کلیه اطلاعات مربوط به عملیات مدیریتی، خصوصیات خاک و وضعیت اجتماعی – اقتصادی کشاورزان ثبت و اندازه گیری شدند. سپس با استفاده از رگرسیون گام به گام، رابطه بین عملکرد و کلیه متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد کشاورزان و عملکردی که می توانند برداشت کنند، 4/2606 کیلوگرم در هکتار فاصله (خلاء) وجود دارد. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که شش عامل محدودکننده عملکرد سویا در شهرستان کلاله شامل تجربه کشاورز، زیر خاک کردن بقایا، تاریخ کاشت، آبیاری بارانی، مقدار آب مصرفی و تراکم بوته به ترتیب 1/30، 1/5، 7/14، 8/13، 8/13 و 5/22 درصد خلاء عملکرد ایجاد می کنند. در این تحقیق از بین شش عاملی که عملکرد قابل حصول سویا را محدود نموده است پنج متغیر، عوامل مدیریتی هستند که در صورت بهینه سازی این عوامل مدیریتی می توان عملکرد سویا را در منطقه کلاله تا 70 درصد افزایش داد.
  کلیدواژگان: خلاء عملکرد، سویا، سی پی ا، عملکرد قابل حصول، عملکرد واقعی، مدیریت زراعی
 • محمد جواد نظری دلجو *، نگار صائمی، نبی خضری نژاد صفحات 1047-1060
  به‏ منظور بررسی ماندگاری گل رز و درصد آلودگی کپک خاکستری به‏ عنوان مهمترین عامل بیماری گل رز، تاثیر اسانس گیاه دارویی زنیان به‏عنوان کنترل گر غیرشیمیایی بر گل شاخه بریده رز رقم آنجلینا مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل محلول-پاشی پس از برداشت اسانس زنیان (900،600،300،0 میکرولیتردرلیتر) بر رزهای (گل و برگ) تلقیح شده با قارچ عامل کپک خاکستری در مقایسه با شاهد (بدون آلودگی به قارچ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج ظرفیت آنتی اکسیدانی آنزیمی، پراکسیداسیون غشای سلولی، عمر گلجای و درصد آلودگی کپک خاکستری به‏طور معنی داری تحت تاثیر آلودگی با قارچ عامل کپک خاکستری و محلول‏پاشی اسانس قرار گرفتند. بر همین اساس بیشترین درصد بازدارندگی و کنترل توسعه قارچ عامل کپک خاکستری در تیمارهای آغشته به قارچ، در غلظت 900 میکرولیتردرلیتر اسانس و برابر 40درصد مشاهده گردید. لیکن بیشترین ماندگاری در بین گل های آلوده شده با قارچ و همچنین بیشترین عمرگلجای در گل های بدون آلودگی در غلظت 600 میکرولیتر در لیتر زنیان بترتیب برابر با 11 و 14 روز حاصل شد. با بررسی نتایج استنباط می شود که افزایش ماندگاری رز (رقم آنجلینا) تحت تاثیر اسانس زنیان ناشی از کاهش سطح پراکسیداسیون غشای سلولی، کاهش نشت یونی و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (کاتالاز و پراکسیداز) و در نتیجه کنترل موثر بیماری می باشد.
  کلیدواژگان: آنجلینا، پر اکسیداسیون لیپید، فعالیت آنزیمی، قارچ بوتریتیس، کنترل طبیعی
 • الهه مرادی مرجانه*، محمد گلوی، محمود رمرودی، محمود سلوکی صفحات 1061-1076
  به منظور بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک، شیمیایی و چینهای مختلف بر برخی ویژگی های گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا گردید. سه نوبت چین ؛ چین اول پاییزه (اواخر پائیز)، چین اول بهاره (اواخر بهار) و چین دوم پاییزه (شش ماه بعد از چین اول پاییزه) به عنوان عامل اصلی و کودهای بیولوژیک ازتوبارور، فسفاته بارور-2، پتا بارور، کود کامل شیمیایی NPK 20:20:20 و شاهد به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. بیشترین میزان عنصر فسفر (7352 میلی گرم بر کیلوگرم) از کاربرد کود بیولوژیک فسفاته بارور-2 و بیشترین میزان عنصر پتاسیم و کمترین میزان عنصر سدیم به ترتیب (5542 و 4760 میلی گرم بر کیلوگرم) از مصرف کود بیولوژیک پتابارور حاصل شدند. تحت تاثیر برهمکنش چین اول بهاره و کود بیولوژیک ازتوبارور، مقادیر پروتئین، عملکرد ماده خشک و روغن، درصد روغن، محتوی کلروفیل a، b و کل به ترتیب 36/28 میلی گرم بر لیتر، (3294 و 90/53 کیلوگرم در هکتار)، 63/1، 66/6، 94/1 و 4/81 میلی گرم بر گرم به طور معنی داری افزایش یافتند. برهمکنش چین اول بهاره و کود بیولوژیک پتابارور بیشترین میزان عملکرد اسانس (60/41 کیلوگرم در هکتار) و چین دوم پاییزه و کود بیولوژیک ازتوبارور، بالاترین مقدار نیتروژن (12955 پی پی ام) را در شاخساره تولید کردند. نتایج نشان داد که کاربرد کود بیولوژیک ازتوبارور در چین اول بهاره باعث بهبود و افزایش ویژگی های کمی و فیزیولوژیک رزماری گردید که احتمالا چنین تاثیری به دلیل تسهیل جذب نیتروژن و شرایط محیطی بهینه فصل بهار بوده است.
  کلیدواژگان: درصد اسانس، درصد روغن، عملکرد، کلروفیل، کود زیستی، عناصر معدنی
 • عباس زارعیان*، آیدین حمیدی، فرشید حسنی صفحات 1077-1093
  به منظور بررسی اثر قطع آبیاری و محلول پاشی پتاسیم بر برخی از خصوصیات فیزیولوژی (فتوسنتز، پایداری غشای سلولی و کلروفیل برگ) و شاخص برداشت گندم نان، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی91-90 و در دو مکان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در سه سطح از مرحله تشکیل سنبله تا رسیدگی فیزیولوژیک، از مرحله شروع دانه بندی تا رسیدگی فیزیولوژیک و آبیاری نرمال، محلول پاشی پتاسیم در سه سطح عدم محلول پاشی، محلول پاشی1/5 و 3 درصد سولفات پتاسیم (K2SO4) و رقم در سه سطح دو رقم ‘پیشتاز’، و ‘مرودشت’ و لاین ‘WS-82-9’ بودند. نتایج نشان داد که صفات مورد مطالعه با افزایش تنش خشکی، به طور معنی داری کاهش یافتند. شاخص برداشت بیشتر، تحت شرایط آبیاری نرمال برای لاین ‘WS-82-9’ در منطقه کرج (32/69 درصد) و مقدار کمتر آن، تحت شرایط تنش خشکی شدید برای رقم ‘مرودشت’ در منطقه یزد (11/50 درصد) مشاهده شد. پایداری غشای سلولی در رقم های مورد مطالعه متفاوت بود و رقم ‘مرودشت’ کمترین پایداری غشای سلول (35/5 درصد) را داشت. محلول پاشی3 درصد K2SO4، باعث افزایش معنی دار صفات فیزیولوژی بهویژه فتوسنتز برگ در شرایط تنش خشکی شدید گردید، به نحوی که فتوسنتز برگ در دو منطقه یزد و کرج به ترتیب به میزان 99/1 و 69/7 درصد افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که محلول پاشی3 درصد K2SO4 و استفاده از لاین ‘WS-82-9’ در تعدیل اثرات تنش خشکی، به ویژه در مزارعی که در مراحل پایانی دوره رشد با محدودیت آب مواجه هستند، موثر است.
  کلیدواژگان: آبیاری نرمال، پایداری غشای سلولی، تنش خشکی، فتوسنتز، کلروفیل
 • سمانه اسدی صنم، محسن زواره *، همت الله پیردشتی، فاطمه سفیدکن، قربانعلی نعمت زاده صفحات 1095-1111
  این آزمایش به صورت کرت های خرد شده با سه زمان نشاکاری (20 فروردین، 19 اردیبهشت و 18 خرداد 1392) در کرت های اصلی و سه تراکم بوته (7، 10 و 16 بوته در متر مربع) در کرت های فرعی اجرا شد.. نتایج نشان داد که اگرچه تاخیر در کاشت سبب کاهش ماده خشک شاخساره (Shoot)، برگ (L)و ساقه (S)شده، اما افزایش تراکم تا 10 بوته در مترمربع تا اندازه ای اثر نامطلوب تاخیر در کاشت را جبران کرده است که نشان می دهد تاریخ کشت زودتر و تراکم 10 بوته در مترمربع برای افزایش کمیت این ویژگی ها مناسب تر بوده اند. نسبت L/Shoot > S/Shoot > F/Shoot بود. بیشترین نسبت S/Shoot و (L+F)/Shoot مربوط به تاریخ کشت خرداد و بیشترین نسبت F/Shoot مربوط به تاریخ کاشت اردیبهشت ماه بود. بیشترین مقدار فنل کل برگ و ساقه به ترتیب 1/51 و 9/35 میلی گرم گالیک اسید در گرم ماده خشک بود که در تاریخ کشت 20 فروردین و تراکم 10 بوته در مترمربع به دست آمد. بیشترین محتوای فنلی گل ها (5/56 میلی گرم گالیک اسید در گرم ماده خشک) در تاریخ کاشت 19 اردیبهشت و تراکم 10 بوته در مترمربع اندازه گیری شد. مقدار فنل کل گل ها> برگ ها> ساقه ها> بود. در کل، می توان چنین استنباط کرد که احتمالا نشاکاری زودهنگام سرخارگل در 20 فروردین ماه و با تراکم 10 بوته در متر مربع برای تولید ماده خشک و فنل کل از برگ ها و ساقه ها و تاخیر در کاشت تا 19 اردیبهشت و تراکم 10 بوته در متر مربع، برای تولید ماده خشک و فنل کل از گل ها در شرایط این آزمایش، مناسب است.
  کلیدواژگان: برگ، تاریخ کشت، ساقه، گلدهی، محتوای فنلی
|
 • Ali Asghar Ghaderi *, Barat Ali Fakheri, Nafiseh Mahdi Nezhad Pages 817-835
  20 MM. The results showed that the effects of drought stress decreased the total chlorophyll traits, the cartenoid, the root dry weight, and the shoot dry weight In comparison to the control to 0/29,9/39, 5/50, 0/43,orderly.On the other hand, it increases the proline and the root length orderly for each one: %26/44, %62/26 in compare with the control. The ascorbic acid spraying tncreased the amount of photosyntetic pigments, the shoot length, the root weight and the shoot weight. The results of the simple correlation coefficients of the traits showed the significant and positive relationship between the vulgaris thymus performance (the shoot dry weight) and the other studying traits in three conditions of severe drought stress, the ascorbic acid spraying with the density level of 20 MM and the control. In the following, by analyzing the factors, 10 variables would be defined for molar in 4 factors and totally they would justify %98 and %95 of the data changes. In general, the result of this research, introduced the photosynthetic pigments and the shoot length as crucial factors in relation with the performance (the shoot dry weight) and this can be beneficial in the medicinal plants development with a high performance and with more active material as the basic goal in Medicinal Plant Breeding .
  Keywords: antioxidant, drought stress, photosynthetic pigment, osmolyte, shoot yield
 • Mohammad Rafiei Alhoseini * Pages 837-852
  In order to evaluate the effects of the replacing vermicompost and perlite as casing soil instead of peat on growth and yield of the mushrooms (Agaricus bisporus), a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications at Kosar mushroom farm in winter, 2015. Ten treatments in different ratios (volume percentage) of perlite: vermicompost: peat including T1 (0: 0: 100) T2: (0: 25: 75) T3: (12.5: 12.5: 75) T4: (16.7: 33.3: 50) T5 (25: 25: 50) T6: (18.5: 56.5: 25) T7 (25: 50: 25) T8: (37.5: 37.5: 25) T9: (33.3: 0: 66.7) T10 (50: 50: 0) were used. The maximum yield was obtained with T3 treatment with the average of 14.72 kg /m2 and the minimum yield was observed in T10 treatment with 9.43 kg/m2. The maximum and minimum number of harvested mushrooms was observed in treatment of T3 with 547 numbers and the treatment of T10 with the number of 244.67, respectively. For cap diameter, the treatment of T10 with an average of 5.9 cm had the maximum and the treatment of T9 with an average of 4.8 cm had the minimum cap diameter. For the average weight of individual mushroom, treatments of T10 and T3 with the average of 38 and 26 gram had the maximum and minimum weight of each mushroom, respectively. The results showed that T3 soil casing combination (12.5: 12.5: 75) can be replaced for peat.
  Keywords: Cap diameter, Casing soil, Mushroom weight, Mycelium, Pin head
 • Hossein Rabbi Angorani *, Jaber Panahandeh, Sahebali Boland Nazar, Jalal Saba, Fariborz Zare Nahandi Pages 853-865
  Oxidative stress is one of the most important consequences of drought stress. Salicylic acid is a phenolic compound which serves as a growth regulator in the induction of resistance to drought. In order to investigate the role of salicylic acid on some Anti-oxidant Enzymes and some biochemical attributes of medicinal pumpkin under drought stress, an experiment was designed 2014 in Zanjan University’s Research Farm. The study was arranged as factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications including drought stress at four level; control, mild stress, moderate stress, and severe stress have been arranged in four levels including (100, 85,70 and 55%FC). Salicylic acid treatments included Salicylic acid were applied as foliar application spray in 4 levels: zero mg/l (solution spray with distilled water), 0.5, 1, and 1.5 mg/l. Measured traits that included peroxidase, catalase, Beta-sitosterol and oil yield proline, electrolyte leakage, malondialdehyde (membrane peroxidation index) content. The results showed that increasing drought stress levels reduced the oil yield, but in contrast, increased the Beta-sitosterol, membrane peroxidation, electrolyte leakage, anti-oxidant enzymes such as catalase and peroxidase, while application of salicylic acid at 0.5 and 1 mg/l decreased oxidative stress, membrane peroxidation and Electrolyte leakage through increasing the anti-oxidant enzymes activities such as catalase and peroxidase and proline which led to a balanced rise in oil yield and Beta-sitosterol in mild and moderated stress. These results shows an increase in plant resistance to drought as a result of salicylic acid application.
  Keywords: Beta-sitosterol, Oil yield, oxidative stress, Peroxidase, Proline
 • Alireza Ghanbari, Mehdi Mohebodini * Pages 867-879
  In order to assessment the relationship between traits affecting yield of garden cress, an experiment was conducted in lattice square design with three replications in Eyvanekey Jihad Farm in 2016. The ANOVA showed that the difference among accessions was significant for all traits. There was a significant phenotypic correlation between yield and most of the traits. The highest value of phenotypic correlation was obtained between leaf height and leaf width (0.92). The regression analysis showed that the highest effect on the yield was due to leaf height and numbers of seeds per silique of lateral branches and main axis, as these three traits were about 93 percent of total yield changes and leaf height was the first trait that entered to the model and explained 91 percent of the variation. The path analysis of phenotypic correlation showed that the leaf height had the greatest direct effects on the yield (6.81). Leaf length, In addition to the direct effect on yield, through the rest of the traits has a positive indirect impact. In factor analysis, 3 independent factors explained about 70 percent of the yield variation. The first factor consists of number of silique per plant, number of seeds per silique of lateral branches and main axis has named seed factors. The purpose of this study was detection of phenotype correlation between yield and yield components, estimation of direct and indirect effects of yield components on yield and its part in diversity justification.
  Keywords: Correlation, Direct effect, Lattice design, path analysis, stepwise regression
 • Farshid Ghaderifar *, Rahmatollah Behmaram, Afshin Soltani, Hamidreza Sadeghipour Pages 881-892
  Secondary seed dormancy is announced as the major reason for seed persistence of canola (Brassica napus L). Volunteer’s rapeseeds emerging from the soil seed bank can lead to unwanted gene dispersal to other plants after breaking secondary seed dormancy. In this study, with using poly ethylene glycol 6000, secondary dormancy was induced in 41 lines and 5 cultivars of canola under laboratory condition during 14 days and secondary seed dormancy recorded. This study was conducted in a randomized complete design. High germination percentage was shown in all lines and cultivars (higher than 94 percent), although categorized on five group included very low, low, medium, high and very high after secondary dormancy with using cluster analysis. Among different lines, five and two genotypes were placed in very low and very high groups, respectively. Most of lines were placed in average and low groups. It was observed that 5 varieties (RGS003, Zarfam, Hyola401, Hyola308 and Hyola50) had average secondary dormancy (40-60 percentage) that was related to breeding ignorance about secondary dormancy during seed production process. Lines classification based on different levels of secondary dormancy helps seed producers to select lines with low levels of it along with seed yield and other characteristics in order to deal with problems in seed producing process.
  Keywords: dormancy, Rapeseed, Seed bank, Seed production, weeds
 • Ebrahim Amiri, Naser Boroumand, Mehrangiz Jokar, Javad Talaei * Pages 893-905
  Crop Simulation Models are advanced tools to estimate crop yield and optimizing of crop management practices. This study was conducted in order to evaluate DSSAT model under autumn cropping system condition in Jiroft, Iran, 2012 - 2014. The field experiment which repeated in two sequential years and three replications was performed with randomized complete block design in split plot. The main factor was planting date (17th, 23th, 29th September and 5th October) and its sub factor was potato cultivars (Sante, Satina and Boren). Data of first and second years of field experiment was applied respectively for calibration and evaluation of model. Data-base requirement for model was created from 1-climatic data includes: temperature, radiation, relative humidity, wind and precipitation, 2-crop data attained from field experiment, 3-soil data. Results of statistical evaluation of model showed the good fitness of yield simulated value and its actual value. In most cases, simulated tuber yield were similar to observed tuber production with a root mean square of 19% (1210 kg/ha). The R square index showed high correlation between observed and simulated value (Rsqr > 0.9). Simulated biomass had 2673.5 kg/ha difference to its observed value that was low precision estimation (RMSE > 30%). This model couldn’t predict tuber initiation stage correctly (RMSE > 30%). It was concluded however DSSAT model predicted potato yield but because of low precision in simulation of phonological stage and biomass value could not be used in autumn cropping system of potato.
  Keywords: Autumn cropping system, model, Phenology, Potato, Simulation, SUBSTORE POTATO
 • Moslem Mosaviyan * Pages 907-920
  Cinnamon essential oil has been used for centuries to protect food from microbiological infection and in the last ten years cinnamon essential oil is also incorporated into food packaging materials as antimicrobial agent. The Main objective of the present study was to determine the antifungal activity of cinnamon essential oil against Botrytis cinerea, Aspergillus niger and Penicillium digitatum fungi isolated from grapes, tomato, and orange. Cinnamon Essential oil was extracted by the Clevenger-type apparatus and identification and amount of the essential oil was performed by using chromatography–mass spectroscopy and gas chromatography. Analysis of the total essential oil content showed that cinnamaldehyde (89.51%), cinnamyl acetate (4.56%), cinnamaldehyde (p-methoxy) (0.97%) and cubebene (0.29%) were the major constituents. The minimum inhibitory concentrations of cinnamon oil against B.cinerea, A. niger and P. digitatum were 200 µl/l and minimum fungicidal concentrations were 400 µl/l for three pathogens. The antifungal activity of cinnamon oil against A. niger and B.cinerea was stronger than that against P. digitatum in MIC concentration and the activity was improved with increasing its concentration. In vivo study, the fungi in the vicinity of concentration 600 µl/l of cinnamon essential oil grown in fruits—11.53% for strawbery, 7.30% for tomato and 10.10% for orange. These results revealed that cinnamon essential oil has a good potential to be as a natural antifungal agent for control postharvest fruit and vegetables disease.
  Keywords: Oil, Antifungal, Mold, Cinnamon, cinnamaldehyde
 • Elias Soltani * Pages 921-932
  Identification of cultivars with tolerance to water stress has important for crop production in arid and semi-arid areas. In order to, a factorial experiment was conducted based on completely randomized design with two factors of 20 genotypes of canola and 5 water potentials of 0, -0.15, -0.3, -0.5, and -0.8 MPa in 4 replications in Seed Technology laboratory of College of Aburaihan, during 2015-16. Seed germination of different genotypes was recorded twice in a day for each water potential at 20 oC. Thereafter, Hydrotime model was fitted to time course germination. Results indicated that Karaj1 and Opera had the lowest value of base water potential with -1.23 and -1.2 (MPa) and they were the most tolerant genotypes to drought. Genotypes of 203 and Likord had the highest value of base water potential with -0.27 and -0.22 and the most sensitive genotypes to water stress. The lowest hydrotime constant belonged to Zarfam and Talaye with 22.67 and 23.73 MPa-hours and the highest hydrotime constant belonged to 389 and Opera with 50.93 and 48.07 MPa-hours. The base water potential with 95 % had the highest broad sense heritability. Using this information it is possible to identifying genotypes with higher efficiency and more tolerate to water stress in future breeding programs to breed new genotypes with tolerance to water stress.
  Keywords: drought stress, Genetic diversity, germination rate, polyethylene glycol (PEG), Seed, Seed Vigour
 • Sajad Sheikhpour, Alireza Sirousmehr *, Barat Ali Fakheri Pages 933-945
  In order to study the effects of nitrogen rates and nitroxin inoculation levels on quantitative traits of borage, a field experiment was conducted as split plots arrangement based on a randomized complete block design with three replications during growing season 2011-2012. Treatments consisted of four nitrogen rates (0, 50, 100 and 150 kg/ha) and three nitroxin amounts (0, 0.5 L/ha Seed inoculation and 0.5 L/ha as foliar application) which were allocated to main plots and sub plots, respectively. Result indicated that the treatments had significant effects on plant height, Stem height, number of leaf, number of flowers per plant, number of branches, yield of inflorescence and total dry yield of borage. The highest plant traits were related to by using 100kg/ha nitrogen seed inoculation, and the lowest value was achieved control. There was a significant interaction between nitrogen and nitroxin due to most traits. The highest inflorescence yield (1168.11 kg/ha) and yield of plant (9294.01 kg/ha) were achieved by using100kg/ha nitrogen Seed inoculation,which was 50 percent higher than the control.
  Keywords: Chemical fertilizer, Herbal plant, Inflorsence, Plant growth promoting rhizobacteria, yield
 • Shabnam Moradi, Babak Pasari *, Reza Talebi Pages 947-962
  To study the effects of mycorrhiza, organic and chemical fertilizers on growth of tobacco plant, an experiment was carried out as split plots in a randomized complete block design with three replications in Marivan during 2014- 2015. The main factor was two levels of inoculation by mycorrhiza including: no inoclution and inoclution by mycorrhiza (Glumus inter-aradices) and subplots were organic and chemical fertilizers in 5 levels as, control (distilled water), fulvic acid, seaweed ex-tract (Ascophyllum nodosum), urea and fulvic acid seaweed extract urea. The results showed that the studied characters were not affected significantly by mycorrihza. Also the results of foliar application of fertilizers were showed that the most characters were affected significantly. Mean comparison of lower part of leaves weight showed that maximum leaf fresh weight in hectare and leaf dry weight in hectare was obtained by foliar application of seaweed extract. The maximum val-ue of leaf length was achieved in fulvic acid and urea treatments. Mean comparison of middle part of leaves weight showed that the maximum value of leaf fresh weight in hectare by was obtained by seaweed extract, and the maximum leaf dry in hectare were achieved by fulvic acid and distilled water (control) treatments. In upper part of leaves weight showed the maximum value of leaf fresh weight in hectare and income were obtained by fulvic acid. In this experiment, the highest income was achieved by fulvic acid spraying treatment and following by seaweed extract and fulvic acid sea-weed extract urea.
  Keywords: fulvic acid, mycorrhiza, seaweed extract, tobacco, urea
 • Mahdi Sadeghi Raviz, Nima Ahmadi * Pages 963-977
  The effect of methyl jasmonate (MeJA) vapor treatment on antioxidant enzymes activities and vase life of gerbera cut flower was investigated in this experiment. This research was conducted as a split-plot experiment based on completely randomized design with three replications at the laboratory of the postharvest physiology, College of Agriculture, Tarbiat Modares University in 2013. Gerbera flowers were harvested at early morning from a commercial greenhouse and cut flower stems were put in a preservative solution containing 200 mg/L 8- hydroxyquinoline sulfate and sucrose 3 percent, exposed to 0, 0.1, 0.2 and 0.3 µlL−1 MeJA with 20 µlL−1 ethanol and control for 24 h. The results showed that MeJA significantly increased vase life and improved postharvest characteristics of cut gerbera flowers. MeJA 0.2 µlL−1 treatment extended the vase life to 15.67 days, compared to the control and ethanol treatments. Minimum of petal wilting symptoms were revealed in samples treated with MeJA. The lowest malondialdehyde and lipid peroxidation rates were also observed in MeJA treatments that they had a significant difference with ethanol and control. MeJA treatments resulted in increasing antioxidant enzymes activity and protein content compared with ethanol or control.
  Keywords: malondialdehyde, Protein, Quality characteristics, Vapor treatment, Vase life
 • Seyed Marziyeh Hosseini Valashkolaee, Yahya Tajvar, Masoud Azadbakht, Zeinab Rafie-Rad * Pages 979-994
  Low temperature stress is one of the most important abiotic environmental stresses that affect the growth and yield of ornamental plants. In order to investigate of some physiological and biochemical indices of four varieties of ornamental citrus used in urban landscapes under low temperature stress conditions, a factorial experiment in a completely randomized design with three replications was conducted in the Citrus and Subtropical Fruits Research Center of Ramsar in 2015. Treatments were included the temperature with four levels (3, 0, -3 and -6˚C) and four varieties of ornamental citrus including (Kumquat, Fingered citron, Calamondin and Limequat). Results showed that amounts of electrolyte leakage, water soaking, prolin content, antioxidant capacity, lipid peroxidation and superoxide dismutase activity were increased significantly by reducing of temperature, while chlorophyll a and total chlorophyll contents were decreased. Accordingly, the lowest leaf water soaking (20.92 Percent) and electrolyte leakage (30.81 Percent) amount, which are destructive indices, were showed in kamquate. Also total chlorophyll amount (2.21mgr/grFW), antioxidant capacity (60.61 Percent) and superoxide dismutase activity (26.53 IU/gr FW) that are tolerability indices were more evident in this variety. In general, Kumquat could tolerate the freezing stress up to -3°C by increasing of some indices such as proline, soluble sugars, antioxidant capacity and superoxide dismutase activity.
  Keywords: Prolin, Antioxidant capacity, Landscape, Chlorophyll, Electrolyte leakage
 • Taher Barzegar * Pages 995-1009
  In order to study the effect of water deficit stress and foliar spray of Megafol on yield, fruit quality and water use efficiency (WUE) of tomto cv. Rio Grande, an experiment was carried out in a split plot based on randomized complete block design with three replications during 2015. Treatments consisted arrangement of three irrigation levels (starting irrigation at 100, 75 and 50% ETc) and 4 levels of Megafol (0, 1, 2 and 3 ml/L). The results showed that water deficit stress had significant effects on yield, fruit quality and WUE. Megafol treatment showed significant effects on yield, fruit firmness, fruit lycopene and WUE. The highest total soluble solids (2.41 %) and titratable acidity (TA) (2.09) was found at 50% ETc treatmen. Foliar application of 2 ml/L megafol was showed the highest value of TSS (2.29 %), TA (1.97%), lycopene (0.83 g/l), fruit per plant (37.94), fruit weight (59.32 gr) and WUE (21.78 kg/m3). Irrigation × foliar treatments interactions had significant effect on plant yield, fruits per plant and TA. Maximum fruit number (51.73) and plant yield (3278.43) was obtained with Megafol 2 ml/L under irrigation 100% ETc treatment. Also the highest TA was achieved in Megafol 1 ml/L under irrigation 50% ETc. According to the results, foliar application of Megafol 2 ml/l improved fruit yield under normal irrigation and deficit water stress and resulted in 16% inceease in WUE. 75% ETC treatment with reducing 16% of fruit yield, saved 25% of water as compared to 100% ETc treatment.
  Keywords: Fruit weight, Fruit firmness, Lycopene, Total soluble solids, vitamin C
 • Amir Gholavand * Pages 1011-1032
  To decrease the use of chemical fertilizers and improving the yield and yield components of sunflower, a field experiment was conducted at the Reserch Farm of Tarbiat Modares University in 2014 and 2105. Three irrigation regimes (irrigation after depleting 40, 60 and 80 percent of soil water at field capacity (FC)), three soil fertility systems (100 percent farmyard manure (35 percent chicken manure 65 percent sheep manure), 50 percent farmyard manure 50 percent chemical fertilizer and 100 percent chemical fertilizer (urea)) and three zeolite rates (0, 5 and 10 ton ha-1) were studied in a split factorial arranged in a randomized complete block design with three replications, with irrigation regimes as the main plots, and factorial combination of the other two factors as the subplots. Over two experimental years, there were significant increases in grain yield and water use efficiency by applying either 100 percent farmyard manure (28.2 .6 ton sheep chicken manure ha-1, respectively) or integrated fertilizer (14.1 7.3 ton sheep chicken manure ha-1, respectively plus 65 kg urea ha-1) with 5 or 10 ton zeolite ha-1 under all irigation treatments. Based on the results, irrigation after depleting 40 percent of soil water at FC was revealed as most performance of all treatment combinations. The highest oil and protein concentrations of grain were obtained with zeolite application under non-stress conditions. Chemical fertilizer application increased grain protein concentration, while organic manure increased grain oil concentration.
  Keywords: Chemical fertilizer, Oil, Protein, Water Deficit Stress, yield
 • Ali Mansouri Rad *, Ali Nakhzari Moghadam, Afshin Soltani, Ali Rahemi Karizaki, Benyamin Torabi Pages 1033-1046
  One of the main problems of soybean production in the east region of Golestan, Iran province is considerable difference between actual yield and attainable yield which is called yield gap. In recent years, this gap has been impressive, and therefore, identifying soybean yield-limiting factors are essentially needed. The present study was conducted based on CPA method in 73 fields of Kalaleh )Golestan, Iran) in 2016. In this study all information related about management practices, soil characteristics and farmer socio- economic status were measured and recorded. Then, using stepwise regression, the relationship between variables and yield were considered. The results showed that there is a 2606.4 kg/ha difference (gap) between actual yield (average farmer's yield) and attainable yield (maximum farmer's yield). It was identified that farming experience, burying Plant residues in the soil, planting date, Sprinkler irrigation, the amount of used water and plant density were contributed to yield gap, 30.1, 5.1, 14.7, 13.8, 13.8 and 22.5 percent, respectively. It could be concluded that improving these factors will increase the yield up to 1802.9 kg/ha.
  Keywords: Actual yield, Attainable yield, CPA, Crop management, Soybean, Yield gap
 • Mohammad Javad Nazarideljou * Pages 1047-1060
  This experiment was conducted to evaluate the effects of Ajowan's (Carum copticum) essential oil as a natural and non-chemical fungicide on flower longevity and gray mold infection as the most important agent of rose postharvest losses. Different essential oil concentrations of Ajowan (0, 300 600 and 900 µL/L) applied as a postharvest foliar application on rose cut flowers (Rosa × hybrida cv. Angelina) which inoculated with gray mold fungus compared to the control (non-contaminated). Based on the results, enzymatic antioxidant capacity (CAT and POD), lipid peroxidation, vase life and gray mold contamination were affected significantly by gray mold infection and foliar application of Ajowan essential oil. According to the results, the minimum gray mold infection was observed at the highest essential oil level 900 µL/L. The highest flower vase life of roses which were inoculated by gray mold was observed at 600 µL/L; while maximum flower vase life was observed at the same concentration but in non-inoculated flowers by gray mold (control plants). The results of the present experiment led to conclude that increasing of flower longevity of infected roses by gray mold under Ajowan's essential oil was achieved because of lipid peroxidation reduction and ion leakage as well, as a consequence of antioxidant activity which has been happened under essential oil treatments.
  Keywords: Angelina, Botrytis, enzymatic activity, lipid peroxidation, natural control
 • Elahe Moradi Marjaneh*, Mohammad Galavi, Mahmood Ramroudi, Mahmood Solouki Pages 1061-1076
  In order to evaluate the effects of biological and chemical fertilizers at different cuts on some properties of the Rosemary, an experiment was carried out as split plot based on Randomized Completely Block Design (RCBD) with three replications, at the Zabol University research farm. Three times cuttings were: Autumn’s first cut (late autumn), spring’s first cut (late spring) and autumn’s second cut (six months after autumn’s first cut) was considered as a major factor. The biological fertilizers included Aztobarvar, Phosphate Barvar-2, Petabarvar and chemical fertilizer NPK and the control was considered as a subplot factor. The maximum amount of phosphor (7352 mg.kg-1) was obtained from application of Phosphate Barvar-2. Additionally, the maximum amount of potassium (5542 mg.kg-1) and the minimum of sodium (4760 mg.kg-1) was obtained from Petabarvar. Protein, dry matter yield and oil yield, oil percentage, chlorophyll a, b, total chlorophyll significantly increased under the interactions of spring’s first cut and Aztobarvar biologic fertilizer by 28/36 mg.liter-1, (3294 and 53/90 kg.ha-1) 1/63, 6/66, 1/94 and 81/4 mg.gr-1 respectivly.The results also indicated that the interaction of spring’s first cut and Petabarvar biologic fertilizer had the highest essential oil yield (41.46 kg.ha-1) and interaction of autumn’s second cut and Aztobarvar biologic fertilizer produced the highest amount of nitrogen (12955 ppm) in shoot. The result showed that, the application of Aztobarvar biologic fertilizer in spring’s first cut improved and enhanced the quantitative and physiological characteristics of Rosemary, this would probably have been due to facilitating nitrogen uptake and optimal environmental conditions.
  Keywords: Bio fertilizer, Chlorophyll, Essential oil content, Minerals, Oil percentage, Yield
 • Abbas Zareiyan * Pages 1077-1093
  In order to evaluate the effect of irrigation withholding and foliar potassium application on some physiological traits (photosynthesis, cell membrane stability and chlorophyll) and harvest index of wheat (Triticum aestivum L.), an experiment was carried out using a split plot factorial based on a randomized complete blocks design with three replications in 2011-2012 at two locations; Seed and Plant Certification and Registration Research Institute, Karaj and Agricultural and Natural Resources Research Center, Yazd. The experimental treatments were included drought stress at three irrigation regimes; irrigation withheld from ear emergence to physiological maturity; irrigation withheld from grain filling to physiological maturity and normal irrigation, foliar potassium application; without potassium application, 1.5 and 3.0 percent K2SO4 and two wheat cultivars; ‘Marvdasht’, ‘Pishtaz’ and a line ‘WS-82-9’. Results showed that the studied characteristics were significantly reduced by increasing drought stress. High harvest index was observed with ‘WS-82-9’ at Karaj under normal irrigation (32.69 percent) and its lower rate was obtained from ‘Marvdasht’ cultivar at Yazd under severe stress (11.50 percent). Cultivars were different for cell membrane stability and its lower rate was related to ‘Marvdasht’ (35.5 percent). Foliar application at 3.0 percent K2SO4 caused the highest values of studied traits, especially for photosynthesis in drought stress condition in a way that photosynthesis increased 99.1 and 69.7 percent in Yazd and Karaj, respectively. It can be concluded that cultivating the wheat line ‘WS-82-9’ and sprayed with 3.0 percent K2SO4 are effective especially in case of shortage irrigation at the end of plant life cycle.
  Keywords: Cell membrane stability, Chlorophyll, drought stress, Normal irrigation, photosynthesis
 • Mohsen Zavareh * Pages 1095-1111
  This experiment was conducted with three transplanting dates (April 9, May 9 and June 8 2013) and three plant population densities (7, 10 and 16 plant/m2) which considered as main and subplots, respectively. Results showed a relative compensatory effect of higher population density until 10 plants/m2, albeit delayed planting resulted to decrease in total shoot, leaf (L) and stem (S) dry weights. It represents that the highest flower dry weight (F) (27.1 g/plant) was related to planting on May 9 with 10 plant/m2 density. Ratio of L/shoot was greater than S/Shoot than F/shoot. The highest (L)/Shoot ratio was related to the April and May planting dates while the highest S/Shoot ratio was related June’s planting date. Maximum total phenol content of leaves (51.1 mg of GAE/ g dry matter) and stems (35.9 mg of GAE/ g dry matter) were measured in plants cultivated on April 9 with a density of 10 plant/m2. The highest total phenolic content of flowers (56.5 mg of GAE/ g dry matter) was determined in plants cultivated on May 9 with a density of 10 plant/m2.Total phenol of flowers was greater than leaves than stems. Overall, it could be concluded that early planting of purple coneflower on April 9 with 10 plant/m2 density is apparently suitable for leaf and stem dry weight and total phenol production while delayed planting until May 9 with a population density of 10 plant/m2 is favorite for flower based production of dry weight and total phenol, according to the experiment conditions.
  Keywords: flowering, Leaf, Phenol content, Planting date, stem