فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هاجر براتی *، حمیدرضا عریضی صفحات 1-20
  خشنودی شغلی حالت عاطفی مثبتی است که کارکنان نسبت به شغل خود دارند و تعهد سازمانی از احساس مثبت آنان نسبت به سازمان ناشی می شود. در پژوهش حاضر رابطه بین این دو متغیر و الگوی مسیر ابعاد این متغیرها بررسی شد. نمونه شامل 404 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بود که به روش تصادفی ساده اتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که دو پرسشنامه تعهد سازمانی و خشنودی شغلی بودند، پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. نتایج هم چنین حاکی از رابطه مثبت خشنودی از خود شغل، خشنودی از ارتقاء و خشنودی از پرداخت با تعهد پیوستگی و خشنودی از خود شغل، خشنودی از سرپرست، خشنودی از خط مشی و خشنودی از همکاران با تعهد همانندسازی شده و نیز رابطه مثبت تعهد پیوستگی و تعهد مبادله ای با تعهد مبادله ای بودند. با توجه به یافته ها، سازمان ها باید شرایط خشنود کننده را فراهم کنند و از این طریق تعهد سازمانی کارکنان را بالا ببرند.
  کلیدواژگان: خشنودی شغلی، تعهد سازمانی، تعهد پیوستگی، تعهد همانند سازی
 • منیرالسادات ذاکرفرد *، ابوالقاسم نوری، هوشنگ طالبی، حسین سماواتیان صفحات 21-38
  این پژوهش با هدف تعیین نقش میانجی گری تعادل کار-خانواده در رابطه بین استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی و از نوع رابطه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک سازمان دولتی در شهر اصفهان بود که در نیمه دوم سال 1392 در این سازمان مشغول به کار بودند. تعداد 150 نفر از اعضای جامعه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته شامل پرسشنامه تعادل کار خانواده (کارلسون، 2009)، پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی (ویلیامز، 1991) و پرسشنامه ویژگی های شغلی (سیمز، 1976) است که ویژگی های روان سنجی آن ها مطلوب به دست آمد. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با تعادل کار-خانواده 832/0، رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد 612/0 رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان 697/0 و استقلال در کار 606/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از الگو سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که تعادل کار-خانواده میانجی کامل رابطه بین استقلال در کار با رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد می باشد. در حالی که این متغیر میانجی کننده جزیی استقلال و رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان است. در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که با افزایش استقلال، افراد توانایی بیشتری در برقراری تعادل وظایف شغلی و خانوادگی پیدا کرده و در نتیجه میزان رفتارهای مدنی سازمانی بیشتری می شود.
  کلیدواژگان: استقلال، تعادل کار، خانواده، رفتار مدنی سازمانی
 • احمد صادقی *، محمدرضا دایی جعفری، مرضیه رشیدی راد، مجید علی قاسمی صفحات 39-54
  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین متغیرهای رهبری اخلاق مدار، شادی در کار و احساس انرژی با رفتار شهروندی سازمانی در پرستاران شهر اصفهان بود. شرکت کنندگان در پژوهش 254 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های شادی در کار، رهبری اخلاقی، رفتارهای شهروندی سازمانی بودند. طرح پژوهش همبستگی بود و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان دادند بین رهبر ی اخلاقی، شادی در کار و احساس انرژی با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد. بدین معنا که بالا بودن رهبری اخلاقی در مدیران، شادی در کار و احساس انرژی با رفتارهای شهروندی سازمانی همراه است. با توجه به رابطه معنادار متغیر احساس انرژی و شادی در کار به عنوان متغیرهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی به خصوص در فضای پر استرس شغل پرستاری انجام اقداماتی در ایجاد جوی شاد و پرانرژی و هم چنین کارگاه های آموزش روان شناسی شادی و شادی در کار پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، رهبری اخلاق مدار، شادی در کار، احساس انرژی
 • خالد اصلانی *، خدیجه معرف، عباس امان الهی صفحات 55-70
  هدف پژوهش حاضر آزمودن الگو رابطه تعارض کار-خانواده و بهزیستی کاری با میانجی گیری فشارهای روان شناختی در کارکنان سازمان های دولتی شهر اهواز بود. جامعه پژوهش کلیه کارکنان متاهل سازمان های دولتی شهر اهواز بود و اعضای نمونه شامل 203 نفر کارمند زن بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرشسنامه های سلامت عمومی، بهزیستی کار و تعارض کار-خانواده پاسخ دادند. داده ها به روش الگویابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مسیرهای مستقیم انواع تعارض کار-خانواده به فشار روان شناختی و بهزیستی کاری و نیز مسیر غیر مستقیم تعارض کار-خانواده مبتنی بر فشار روان شناختی به بهزیستی کاری از طریق فشارهای روان شناختی معنی دار بودند.
  کلیدواژگان: تعارض کار خانواده، بهزیستی کاری، فشارهای روان شناختی
 • عبدالزهرا نعامی، مرجان شمسی *، سید اسماعیل هاشمی، کیومرث بشلیده صفحات 71-88
  امروزه، مثبت نگری یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان در محیط کار است. یکی از رفتارهایی که اهمیت بسیار زیادی برای سازمان ها دارد، خلاقیت سازمانی است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بهزیستی حرفه ای به عنوان تعدیل گر رابطه بین خشنودی شغلی و سرمایه های روان شناختی با خلاقیت سازمانی می باشد. شرکت کنندگان در پژوهش 222 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند و به پرسشنامه های خلاقیت سازمانی، خشنودی شغلی و سرمایه های روان شناختی پاسخ دادند. به منظور آزمون اثر تعدیل کننده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که همبستگی ها، بهزیستی حرفه ای رابطه بین خشنودی شغلی و سرمایه های روان شناختی با خلاقیت سازمانی را تعدیل می کند. براساس یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود که به منظور ارتقاء خلاقیت سازمانی، سازمان ها شرایطی را برای افزایش خشنودی شغلی، سرمایه های روان شناختی و بهزیستی حرفه ای کارکنان فراهم آورند.
  کلیدواژگان: بهزیستی حرفه ای، خشنودی شغلی، سرمایه روان شناختی، خلاقیت سازمانی
 • حسام بذرافکن * صفحات 89-100
  انگیزش، نیرویی درونی است که جهت، شدت و پایداری رفتار فردی را تحت تاثیر قرار می دهد. گرچه به نظر می رسد وجود انگیزش، تضمینی برای عملکرد بالا یا موفقیت نیست، اما به طور حتم فقدان آن به مشکلات بلند مدت، همچون، از دست رفتن علاقه و انگیزه موثر سرمایه های انسانی منجر می شود. در این پژوهش هدف اصلی بررسی عوامل انگیزشی موثر بر قصد ترک شغل 80 کارمند دانشور (خبره و متخصص) یک شرکت فنی تخصصی، براساس نظریه انگیزش درونی مبتنی بر الگوی ویژگی های شغل بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های قصد ترک شغل، فرسودگی عاطفی، خشنودی شغلی و ویژگی های شغل استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی پژوهش برازش مناسبی با داده ها دارد و ویژگی های شغل با میانجی گری کامل خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی بر قصد ترک شغل تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: ويژگي هاي شغل، قصد ترک شغل، فرسودگي عاطفي، انگيزش شغلي
 • سحر احمدی چگنی *، مصطفی بهارلو، مریم محمودی کیا صفحات 101-122
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین رفتارهای توانمندساز مدیران با میل ماندن در شغل در کارکنان با توجه به نقش واسطه ای توانمندسازی روان شناختی، خشنودی شغلی و تعهد عاطفی انجام شد. به این منظور 150 نفر از تمامی کارکنان یک شرکت صنعتی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه های رفتارهای توانمندساز رهبر، توانمندسازی روان شناختی، خشنودی شغلی، تعهد عاطفی و میل ماندن در شغلبودند. داده ها از طریق همبستگی ساده، الگوی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل واسطه ای تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند، الگوی پیشنهادی در همه شاخص های برازندگی دارای برازش نسبتا خوبی می باشد. هم چنین ضرایب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم به طور کامل معنی دار به دست آمدند.
  کلیدواژگان: رفتار توانمندساز رهبر، توانمندسازی روان شناختی، خشنودی شغلی، تعهد عاطفی، میل ماندن در شغل
|
 • H. Barati *, H.R. Oreyzi Pages 1-20
  Job satisfaction is the positive emotional state that workers have toward their jobs, and organizational commitment results from their positive emotions toward their organizations. At present research the relations of these two variables and also the path analysis model of components of these variables were investigated. The participants consisted of 404 employees from an industrial company that selected by simple random sampling method. Participants responded to research instruments by Job Satisfaction and Organizational Commitment Questionnaires. Pearson´s correlation coefficients and path analysis used for data analysis. Findings showed that the proposed model fit the data properly. Results also indicated the positive relationships of job satisfaction, promotion satisfaction, and pay satisfaction with affiliation commitment, and positive relationships of job itself satisfaction, supervisor satisfaction, policy satisfaction and satisfaction with flow with identification commitment, and finally the positive relationships of identification commitment and affiliation commitment with exchange commitment. According to the findings, organizations should prepare conditions for increasing job satisfaction and in this way increase their employees organizational commitment.
  Keywords: Organizational commitment, Job Satisfaction, affiliation commitment, identification commitment
 • M. Zakerfard *, A. Nouri, H. Talebi, H. Samavatyan Pages 21-38
  The aim of present research was to investigate the mediating role of work-family balance in the relationship between job autonomy and organizational citizenship behaviors. The research methodology was of descriptive and correlational type. The statistical population comprised all employees in a governmental organization in Isfahan. Using stratified random sampling method, 150 employees were selected from the statistical population. The research tools included Work-Family Balance, Organizational Citizenship Behaviors and Job Characteristics Questionnaires. Structural equation modeling (SEM) was used for data analysis. The results showed that work-family balance plays a complete mediating role in the relationship between job autonomy and employee-oriented organizational citizenship behaviors, while this variable partially mediated the relationship between job autonomy and organization-oriented organizational citizenship behaviors. This research suggests that job autonomy leads to work-family balance and in this way resulting in increasing organizational citizenship behaviors.
  Keywords: work, family balance, Organizational citizenship behaviors, job autonomy
 • A. Sadeghi *, M.R. Daee Jafari, M. Rashidi, M. Ali Ghasemi Pages 39-54
  The aim of this study was to investigate the relationship of ethical leadership, work happiness and a sense of energy with organizational citizenship behavior. The participants consisted of 254 nurses of Isfahan hospitals that were selected by random cluster sampling method. Instruments included work happiness, ethical leadership, and organizational citizenship behaviors questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression. The results showed that there is a significant positive relationship of ethical leadership, work happiness and sense of energy with organizational citizenship behaviors. Therefore, creating a happy and energetic climate, as well as happiness at work workshops are recommended.
  Keywords: organizational citizenship behavior, Ethical leadership, Happiness at work, sense of energy
 • Kh. Aslani *, Kh. Moaref, A. Amanelahi Pages 55-70
  The purpose of this study was to test a model of the relationship between work-family conflict and vocational well-being with mediating role of psychological strain in employees of Ahvaz public organizations. The sample consists of 203 female employees that were selected by multi-stage random sampling method. Participants completed work-family conflict, mental health and vocational well-being questionnaires. Structural equation modeling showed that there are significant correlations between types of work-family conflict, psychological strain and vocational well-being. Findings also showed that psychological strain hah significant mediating role in the relationship between work-family conflict and vocational well-being.
  Keywords: Work, Family Conflict, vocational well, being, psychological strain
 • A. Naami, M. Shamsi *, S.E. Hashemi, K. Beshlideh Pages 71-88
  Today, positive thinking is one of the most important factors that influence the attitudes and behaviors of employees in the workplace. One of the behaviors that is very important for organizations is organizational creativity. Therefore, the purpose of this study was to investigate the role of occupational well-being as the moderator in the relationship of job satisfaction and psychological capital with organizational creativity in employees of an industrial company. The participants consisted of 222 employees of an industrial company that were selected by multi-stage random sampling method. They completed the organizational creativity, job satisfaction and psychological capital questionnaires. Moderated effect was examined through moderated hierarchical regression. Findings indicated that occupational well-being moderated the relationship between job satisfaction and psychological capital with organizational creativity. This research suggests that for increasing organizational creativity, there need to provide conditions to promote occupational well-being, job satisfaction and psychological capital.
  Keywords: occupational well, being, Job Satisfaction, psychological capital, organizational creativity
 • H. Bazrafkan * Pages 89-100
  Motivation refers to an internal force that Influences the direction, intensity, and persistence of an individual’s behavior. Low levels of work motivation leads to a sense of helplessness, depressed mood, and low levels of goal-directed action. This research was designed to investigate the effect of job characteristics (JCM) on turnover intention regarding the mediating role of job satisfaction and emotional exhaustion, in 80 knowledge worker of a technical equipment company. The participants completed job characteristics, turnover intention, job satisfaction and emotional exhaustion questionnaires. Structural equation modeling (SEM) through AMOS 18 was used for data analysis. The results indicated that, there was a significant relationship between job characteristics and turn over intention with full mediating role of job satisfaction and emotional exhaustion.
  Keywords: job characteristics, Turnover intention, Job Satisfaction, emotional exhaustion
 • S. Ahmadi Chegeni *, M. Baharlou, M. Mahmoodikia Pages 101-122
  The aim of this study was to investigate the relationship between leadership empowerment behaviors (LEB) with intention to stay considering the mediating role of psychological empowerment, job satisfaction and affective commitment. The participants consisted of 150 employees who were selected through simple random sampling method from total employees of an industrial company. The instruments which used in this study include leadership empowerment behaviors (LEB), psychological empowerment, job satisfaction, affective commitment and intention to stay questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient, structural equation modeling (SEM) and mediation analysis. The results showed that the proposed model fit the data properly. Also all direct and indirect effects were significant.
  Keywords: leadership empowerment behaviors, psychological empowerment, Job Satisfaction, affective commitment, intention to stay