فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اصغر آقایی، داریوش جلالی *، هوشنگ طالبی، محمدعلی مظاهری صفحات 1-26
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد خدمت کارکنان به مرحله ی اجرا درآمد. در یک طرح پژوهشی شبه آزمایشی تعداد36 نفر از کارکنان شرکت های خدمات رسان آب و فاضلاب، برق و مخابرات در گستره استان چهارمحال و بختیاری به صورت طبقه ای نسبتی تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 18 نفر) گمارده شدند و طی 3 مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 4 ماهه مقیاس رفتارهای شهروندی و رفتارهای ضد خدمت را تکمیل کردند. سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه 120 دقیقه ای آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی را دریافت کرد. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که ارائه آموزش بر تغییر میانگین نمرات رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد خدمت کارکنان تاثیر پایدار داشته است
  (01/0p£). نتیجه گیری شد که آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی بر بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و تعدیل رفتارهای ضد خدمت کارکنان تاثیر پایدار دارد.
  کلیدواژگان: آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، فرهنگ ایرانی، رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای ضد خدمت
 • حمیدرضا عریضی، مولود امیری * صفحات 27-50
  به تازگی اهمیت تجدید قوا و پیامد و تاثیر آن بر رفتار کاری مورد توجه قرار گرفته است. تجدید قوا فرآیندی برای ذخیره منابع از دست رفته می باشد. مطالعات قبلی به بررسی رابطه تاثیر فوری تجدید قوا بر عملکرد کارکنان در همان روز پرداخته اند. در این پژوهش اطلاعات در سه هفته از 140 کارمند در سه شرکت صنعتی جمع آوری شد. پژوهش حاضر رابطه میان میزان تجدید قوای فرد در آغاز هفته کاری و ساختار چند سطحی عملکرد یعنی کنش مندی فردی، رفتار شهروندی سازمانی ، تلاش و عملکرد وظیفه را در سطح سازمان بررسی می کند. یافته ها نشان داد کارمندانی که بخوبی تجدید قوا شده باشند، عملکرد وظیفه ای هفته ای، ابتکار شخصی (رفتار کنش مند) و رفتار شهروندی سازمانی در تمام طول هفته افزایش می یابد و اگر تجدید قوا در پایان هفته بخوبی صورت پذیرد فرد برای انجام عملکرد خود نیاز به صرف تلاش کمتری خواهد داشت. معمولا افراد برای جلوگیری از کاهش عملکرد خود تلاش بیشتری در کار خواهند داشت و بنابراین استرس و فشار بیشتری را تجربه می کنند. هم سازمان ها و هم کارکنان در مزایای تجدید قوا سهیم هستند. به این صورت که کارکنان دیگر ناخواسته متحمل زحمت و فشار کار نمی شوند و سازمان ها نیز در عملکرد وظیفه، رفتار شهروندی سازمانی و کنش مندی فردی کارکنانشان بهبود خواهند دید.
  کلیدواژگان: تجدید قوا، تلاش، عملکرد وظیفه ای، رفتار شهروندی سازمانی، کنش مندی
 • نوشین مشایخی *، نسرین ارشدی، عبدالکاظم نیسی صفحات 51-72
  هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای خلاقیت سازمانی بود. در این پژوهش، جو خلاقانه سازمانی، سرمایه های روان شناختی، انگیزش درونی و توانمندسازی روان شناختی به عنوان پیشایندهای خلاقیت سازمانی و نوآوری سازمانی و عملکرد شغلی به عنوان پیامدهای آن در نظر گرفته شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 340 نفر (304 مرد و 36 زن) از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، منطقه اهواز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های جو خلاقانه سازمانی، سرمایه های روان شناختی، انگیزش درونی، توانمندسازی روان شناختی، خلاقیت سازمانی، نوآوری سازمانی و عملکرد شغلی استفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 18 و AMOS ویراست 18 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای غیرمستقیم در الگوی پیشنهادی از روش بوت استراپ استفاده شد. یافته ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتا خوبی با داده ها برخوردار است. برازش بهتر از طریق حذف 4 مسیر غیر معنی دار و همبسته کردن خطاهای دو مسیر حاصل شد. تمامی اثرات غیرمستقیم نیز معنی دار شدند.
  کلیدواژگان: خلاقیت سازمانی، جو خلاقانه سازمانی، سرمایه روان شناختی، توانمندسازی روان شناختی، نوآوری سازمانی
 • نکو عادلی نسب *، سید اسماعیل هاشمی، عبدالزهرا نعامی صفحات 73-94
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه ای، سلامت روان و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و تسهیل کار- خانواده است. نمونه این پژوهش 231 نفر از کارکنان شرکت فولادین ذوب آمل (فذا) بودند که به روش تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. پرسشنامه های اشتیاق کاری و بهزیستی عاطفی، عملکرد وظیفه ای، سلامت روان، قصد ترک شغل، استرس شغلی و تسهیل کار- خانواده جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگو یابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 19 و AMOS ویراست 19 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای واسطه‏ای در الگوی پیشنهادی نیز از روش بوت استراپ استفاده شد. یافته های پژوهش، نشان دهنده برازش خوب الگوی پیشنهادی با داده ها بودند. برازش بهتر الگو با همبسته کردن خطاهای دو مسیر حاصل شد. اثرهای مثبت غیرمستقیم شادکامی در کار بر عملکرد وظیفه ای، سلامت روان و قصد ترک شغل از طریق استرس شغلی و تسهیل کار- خانواده نیز حمایت دریافت نمودند. نتایج یافته های پژوهش حاضر بر سودمندی های عملی ترویج شادکامی در کار مهر تایید زدند. با در نظر گرفتن اهمیت شادکامی در کار برای بازده های سازمانی و فردی کلیدی از قبیل سلامت روان، قصد ترک شغل و عملکرد وظیفه ای، نتایج این پژوهش می توانند راهنمایی برای افزایش شادکامی در سازمان باشند.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، تسهیل کار، خانواده، سلامت روان، شادکامی در کار
 • محسن گل پرور *، صفورا دهقان، علی مهداد صفحات 95-118
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه ی میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کارکنان یک سازمان دولتی در شهر تهران بودند که از بین آن ها 265 نفر به شیوه ی تصادفی نظامدار انتخاب شدند. ابزارهای سنجش پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت، پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه فرسودگی هیجان و پرسشنامه خستگی محقق ساخته بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که روان رنجور خویی رابطه استرس شغلی را با فرسودگی هیجانی و خستگی تعدیل می نماید. تحلیل ساده شیب خط نشان داد که در روان رنجور خویی بالا نسبت به روان رنجور خویی پایین، رابطه مثبت نیرومندتری بین استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی وجود دارد (01/0>p). نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که روان رنجور خویی بالا یک عامل خطر مهم برای پیوند یافتن استرس شغلی با فرسودگی و خستگی است.
  کلیدواژگان: پنج عامل بزرگ شخصیت، فرسودگی هیجانی، خستگی، استرس شغلی
 • حجت دمیری *، عبدالکاظم نیسی، نسرین ارشدی صفحات 119-132
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت نفت اهواز می باشند که از بین آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. در این پژوهش برای سنجش متغیرها از سه پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده استفاده شده است. فرضیات این پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون تعاملی و با استفاده از نرم افزار spss ویراست 16 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که استرس شغلی و سلامت عمومی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. هم چنین حمایت سازمانی ادراک شده رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی در کارکنان شرکت نفت را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، سلامت عمومی، حمایت سازمانی ادراک شده
|
 • A. Aghaei, D. Jalali *, H. Talebi, M.A. Mazaheri Pages 1-26
  The present study aimed to examine the effectiveness of mindfulness- based cognitive training (MBCT) adapted for Iranian culture on organizational citizenship and anti- service behaviors in employees. In this quasi-experimental research design, 36 employees were selected and randomly assigned into the experimental and control groups (each group n=18). The organizational citizenship and anti-service behaviors of the participants were later assessed during three phases of pre-test, post-test and follow-up of 4 months. The experimental group received 8 sessions of MBCT adapted for Iranian culture as each session took 120 minutes. The results of the MANCOWA revealed that MBCT have constant significant effects on changes of mean scores of organizational citizenship and anti-service behaviors (P£0.01). It is also concluded that MBCT have continued effects on improving organizational citizenship behaviors and modifying anti-service behaviors in employees.
  Keywords: Mindfulness, based cognitive training, Iranian culture, Organizational citizenship behaviors, Anti, service behaviors
 • H. Oreyzi, M. Amiri * Pages 27-50
  Recently, the importance of recovery and its impacts on job performance have attracted much attention. Recovery is the process of replenishing the depleted resource. Previous studies have examined the relationship between immediate impacts of recovery and performance of employees on the same day, while the current study gathered data in three weeks time from 140 employees in three different companies. The present study explored the relationship between the level of individual recovery at the start of the working week and performance multidimensional construct namely personal initiative, organization citizenship behavior, effort and task performance. The results showed that those employees who had a good recovery increased their task performance, personal initiative, organizational citizenship behavior during the whole week. It was also found that if recovery was done at the end of the week, the staff needed less amount of effort to perform their task well. To prevent reducing performance, employees usually try to compensate by putting in more effort at work, so they experienced more strain. Both organization and employees share the advantage of recovery. This means that employees are no longer experiencing the burden and pressure of work and organizations also benefit from the improvement of task performance, organization citizenship behavior and personal initiative of their staff.
  Keywords: Recovery, Effort, Task performance, organizational citizenship behavior, Proactivity
 • N. Mashayekhi *, N. Arshadi, A. Neisi Pages 51-72
  The purpose of this study was to design and test a model of some antecedents and outcomes of organizational creativity. In this model, organizational innovative climate, psychological capital, intrinsic motivation and psychological empowerment were considered as the antecedents of organizational creativity while organizational innovation and job performance were considered as the outcomes. The participants of the study were 340 employees, (including 304 males and 36 females) of National Iranian South Oil Company (NISOC) in Ahvaz, who were selected by stratified random sampling method. The instruments used to measure the variables were Situational Outlook Questionnaire (SOQ), Psychological Capital Scale, Intrinsic Motivation Scale, Psychological Empowerment Scale, Organizational Creativity Scale, Organizational Innovation Scale and Job Performance Scale. Fitness of the proposed model was examined through Structural Equation Modeling (SEM), SPSS-18 and AMOS-18 software packages. The indirect effects were tested using the bootstrap procedure. Findings indicated that the proposed model fit the data relatively well. Better fit and more meaningful results were obtained by omitting four non-significant paths and using AMOS modification indices. All indirect effects were significant as well.
  Keywords: organizational creativity, Organizational innovative climate, psychological capital, psychological empowerment, Organizational innovation
 • N. Adeli Nasab *, S.E. Hashemi, A. Naami Pages 73-94
  The purpose of this study was to investigate the relationship between happiness at work and job performance, mental health and turnover intention considering the mediating role of job stress and work-family facilitation.Two hundred and thirty one employees of Fouladin Zob Amol (F.Z.A) Company were selected by stratified random sampling as participants of this study.In order to collect data, the participants were asked to complete questionnaires such as work engagement, affective well-being, job performance, mental health, turnover intention, job stress and work-family facilitation.Fitness of the proposed model was examined through Structural Equation Modeling (SEM), using SPSS-19 and AMOS-19 software packages. The indirect effects were tested using the bootstrap procedure. Findings indicated that the proposed model fit the data well. Better fit was obtained by correlating two-tailed errors. Findings also showed that all direct and indirect paths were significant.Besides, the results of this study supported the positive indirect effects of happiness at work on job performance, mental health and turnover intention considering the mediating role of job stress and work-family facilitation. Thus, this study underscores the practical benefits of fostering happiness in the workplace.Considering the importance of happiness to key organizational and personal outcomes such as mental health, turnover intention and job performance, the results can provide a guide for increasing happiness in organizations.
  Keywords: Happiness at work, job stress, Work, family facilitation, job performance, mental health, Turnover intention
 • M. Golparvar *, S. Dehghan, A. Mahdad Pages 95-118
  This research was conducted with the aim of investigating the moderating role of big five personality factors in the relationship between job stress and emotional exhaustion and fatigue. Research statistical population was employees of a public organization in Tehran city, Iran. Among them, two hundred sixty five employees were selected using systematic random sampling. Research instruments were Big Five Personality Factor Questionnaire, Job Stress Questionnaire (JSQ), Emotional Exhaustion Questionnaire (EEQ) and fatigue researcher-made Questionnaire. Data were then analyzed using Pearson’s correlation coefficient and hierarchical regression analysis. Results revealed that neuroticism moderates the relationship between job stress and emotional exhaustion and fatigue. Simple slope analysis showed that in high neuroticism, rather than low neuroticism, there is a stronger positive relationship between job stress and emotional exhaustion and fatigue. Results of the current research also indicated that high neuroticism is a risk factor for relating job stress to emotional exhaustion and fatigue.
  Keywords: Big five personality factor, emotional exhaustion, Fatigue, job stress
 • H. Damiri *, A.K. Neisi, N. Arshadi Pages 119-132
  The aim of this research was the study of relationship between job stress and general health considering the moderating role of perceived organizational support in employees of Oil Company. Research statistical population was employees of Oil Company in Ahvaz city. Among them, one hundred employees were selected using simple random sampling method. To measure the variables, Job Stress Questionnaire (JSQ), General Health Questionnaire (GHQ) and Perceived Organizational Support Questionnaire (POSQ) were used as the instruments in this study. Using SPSS-16, Pearson’s correlation and moderated regression methods were run for the analysis of the moderating effect. The results indicate that there is a statistically significant negative relationship between job stress and general health. It is also found that perceived organizational support modifies the relationship between job stress and general health.
  Keywords: job stress, General health, Perceived organizational support