فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال هشتم شماره 2 (بهار 1397)
 • سال هشتم شماره 2 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/26
 • تعداد عناوین: 22
|
 • مقاله علمی - پژوهشی
 • سید حسن مطیعی لنگرودی، علیرضا دربان آستانه، حسنعلی فرجی سبکبار، حجت رضایی* صفحات 7-20
  در فرایند برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای و درون استانی، شناخت و تعیین سطوح توسعه یافتگی شهرستان ها و آگاهی از نقاط ضعف و قوت آن ها اهمیت زیادی دارد. چرا که بکارگیری معیارها و روش های کمی جهت تعیین سطوح توسعه یافتگی در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی و از سوی دیگر باعث تخصیص بهینه منابع و در نهایت عاملی بر برنامه ریزی هدفمند برنامه های توسعه استانی است. با علم به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف کلی سنجش درجات توسعه شهرستان های استان یزد گردآوری گردیده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده های این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی (سالنامه آماری استان یزد؛ استانداری و فرمانداری استان یزد) گردآوری گردیده است. در این پژوهش به منظور وزن دهی شاخص ها از تکنیک دلفی و نظام وزن دهی آنتروپی؛ به منظور رتبه بندی گزینه ها از تکنیک ارسته و به منظور سطح بندی شهرستان ها از تکنیک تحلیل خوشه ایاستفاده گردیده است. یافته های تحقیق گویای آن است که استان یزد از نظر برخورداری شاخص های توسعه نسبتا مطلوب می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد شهرستان اردکان برخوردارترین و شهرستان بافق محروم ترین از نظر توسعه بوده اند. سطح بندی درجات توسعه نیز نشان می دهد در استان یزد 3 شهرستان توسعه یافته؛ 5 شهرستان نیمه توسعه یافته و 2 شهرستان توسعه نیافته می باشند.
  کلیدواژگان: توسعه، نابرابری منطقه ای، تحلیل خوشه ای، آنتروپی، ارسته
 • مهدی نیری، اسماعیل شیعه*، محمود رضایی، نوید سعید رضوانی صفحات 21-38
  وقتی زلزله ای روی می دهد، شهر به صورت یک سیستم از آن تاثیر می پذیرد. به عبارت دیگر عناصر شهری نتنها خود از زلزله و سایر آثار جانبی آن متاثر می شوند، بلکه در عمل متقابل سیستمی سایر عناصر شهری را تحت تاثیر قرار داده و یا از آن ها تاثیر می پذیرد. هرچه میزان و نحوه تاثیر گذاری یکی از عناصر شهری بیشتر باشد، تعداد و انواع بیشتری از عناصر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این مقاله به بررسی میزان مولفه های تاثیرگذار در تاب آوری بافت فرسوده در مقابل زلزله در محله عبدل اباد منطقه 19 شهر تهران است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است و با مدل FAHP به تحلیل پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که روش فعلی مدیریت بافتهای فرسوده کارایی لازم برای مواجهه با زمین لرزه را ندارندو عوامل مدیریتی در سطح محلات تاثیر بیشتری نسبت به سایر عوامل تاثیر پذیرفته از کاربری زمین شهری در هنگام زلزله دارند. یافته های حاصل از مدل نشان می دهد که عامل مدیریتی، اقتصادی و مشارکت اهالی در فرایند بازآفرینی و احیا به ترتیب امتیاز (0.145)، (0.112) و (0.110) در جایگاه های اول تا سوم واقع شده اند و نشانگر اهمیت این مولفه ها در بین مولفه های مورد مطالعه می باشد. همچنین در این پژوهش با توجه به مولفه ها و زیر معیارها با استفاده از نرم افزار فوق، بین عبدل آباد شمالی و جنوبی، عبدل آباد شمالی در جایگاه نخست واقع گردید و براین اساس بهترین محدوده از لحاظ برنامه ریزی بعد از وقوع زلزله می تواند مدیریت و ساماندهی شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی، تاب اوری، بافت فرسوده، زلزله، محله عبدل آباد شهر تهران
 • محمدابراهیم درزی رامندی*، آزیتا رجبی، مسعود مهدوی حاجی لویی صفحات 39-58
  هدف از انجام این پژوهش بررسی ایجاد پیاده راه در محله های درکه، ستارخان و همیلا و تاثیر آن بر امنیت ذهنی و حرکتی شهروندان بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل اصلاعات از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. در این پژوهش جامعه آماری همه عابران استفاده کننده از پیاده راه های مورد مطالعه را شامل می شود. با توجه به جامعه آماری که در اینجا جمعیت شناور کاربران پیاده راه مدنظر است، حجم نمونه 400 پرسشنامه محاسبه شد و در جهت بررسی کامل سوالات پرسشنامه در شرایط مختلف شبانه روز، 200 پرسشنامه در روز و 200 پرسشنامه در شب به روش مصاحبه ای تکمیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بعد عملکردی در امنیت با توجه به معیارها در مولفه های خدماتی، فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی چگونه با عملکرد معیارها و بعد ادراکی امنیت در جهت مثبت همبستگی داشته و همچنین با بررسی دقیق و آزمون و خطا با علم بر شاخص های امنیت پیاده راه احساس امنیت را فارغ از وابستگی به جنسیت یافته و معیارهای سنی و تفاوت سلامت جسمی کاربران پیاده راه را در نحوه خدمت رسانی آن به کاربران تاثیرگذارتر یافتیم. نادیده گرفتن مسیری برای حرکت ویلچر معلولین و عدم تفکیک مناسب سواره و پیاده حضور باربرها و عدم ساماندهی آنها، عدم پیش بینی محل مناسب برای فعالیت موقت همچون دست فروش ها، نور و روشنایی نامناسب فضا بخصوص در شب، فعالیت اندک نیروی انتظامی در شب و عدم وجود دوربین های نظارتی در محل از جمله معایب و مشکلات کاهش امنیت می باشد.
  کلیدواژگان: پیاده راه، امنیت ذهنی، امنیت حرکتی، درکه، ستارخان، همیلا
 • ناهید علی پور، طیبه مصباح زاده *، حسن احمدی، آرش ملکیان، محمد جعفری صفحات 59-68
  طوفان گردوغبار پدیده ای است که عمدتا در مناطق خشک و نیمه خشک در نتیجه سرعت زیاد باد و تلاطم آن بر روی سطح خاک بدون پوشش و مستعد فرسایش به وجود می آید و باعث کاهش میزان دید به کمتر از یک کیلومتر می شود. در این تحقیق از داده های گردوغبار و بارندگی ایستگاه های منتخب استان های البرز و قزوین در طی سال های 2000 تا 2014 استفاده شد. پس از استخراج کدهای گردوغبار از داده های هواشناسی، روزهای همراه با گردوغبار تعیین و فراوانی ماهانه و سالانه، به روش آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی تاثیر خشکسالی بر وقوع پدیده گردوغبار با استفاده از روش SPI برای مقیاس های سالانه و ماهانه در بازه های زمانی 3، 9 و 18 ماهه صورت گرفت. نتایج خشکسالی نشان داد در ایستگاه کرج سال 2013 خشکسالی شدید و در ایستگاه قزوین سال 2008 خشکسالی بسیار شدید رخ داده است. نتایج بررسی سالانه گردوغبار نشان داد که با توجه به کد پدیده 06 و 07 دو ایستگاه کرج و قزوین بیشترین پدیده گردوغبار رخ داشته اند. بررسی های ماهانه نیز نشان داد ماه های می و ژوئن بیشترین فراوانی رخداد را داشتند که در ایستگاه های کرج و قزوین رخ داد. با بررسی ارتباط میان خشکسالی و فراوانی روزهای همراه با گردوغبار نیز مشخص شد در ایستگاه کرج همبستگی معناداری میان این دو پدیده در مقیاس سالانه و ماهانه وجود ندارد اما در ایستگاه قزوین میان روزهای همراه با گردوغبار و مقادیر SPI در بازه 18 ماهه، همبستگی ضعیفی در سطح 10% وجود دارد ولی سایر مقیاس های زمانی هیچ ارتباطی معناداری نشان نداشتند.
  کلیدواژگان: سینوپتیک، گردوغبار، خشکسالی، همبستگی
 • طیبه قائمی راد*، حسین حاتمی نژاد صفحات 69-80
  امروزه افزایش جمعیت شهرنشین و درنتیجه آن توسعه مناطق شهری و اتکا به حمل و نقل موجب افزایش مصرف انرژی و ایجاد اثرات مخرب زیست محیطی شده است در نتیجه برای دست یافتن به توسعه پایدار استفاده از ابزارها و روش های مناسب جهت بررسی و شناخت پیامدهای مخرب ناشی از توسعه شهری ضروری است. یکی از این روش ها، ارزیابی جای پای اکولوژیک است که به محاسبه میزان اثرات منفی هر فرد بر محیط زیست می پردازد. شهرستان لاهیجان بعنوان بزرگ ترین شهرستان شرق گیلان و سومین شهرستان پر جمعیت گیلان شاهد افزایش روزافزون جمعیت شهری و در نتیجه توسعه شهری و افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل است. هدف این پژوهش ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان است و پاسخ به این سوال که آیا فضای بوم شناختی شهرستان لاهیجان توان تامین حمل و نقل پایدار شهری را داراست؟ روش تحقیق بر پایه روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک است. یافته ها بیانگر این موضوع هستند که جای پای اکولوژیک حمل ونقل هر فرد ساکن شهرستان لاهیجان برابر 8922/0 هکتار زمین است. باتوجه به جمعیت شهرستان در کل 32/150325 هکتار زمین برای بخش حمل و نقل مورد نیاز است که در مقایسه با میزان زمین در دسترس، شهرستان لاهیجان دارای 32/122831 هکتار کسری زمین است و این موضوع بیانگر میزان فشار وارده بر فضای بوم شناختی جهت تامین انرژی مورد نیاز حمل و نقل است که منجر به ناپایداری اکولوژیکی شهرستان لاهیجان می شود.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، جای پای اکولوژیک، حمل و نقل، شهرستان لاهیجان
 • مهرداد متانی *، محمدباقر محمدی صفحات 81-106
  امروزه گردشگری در تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و بنابراین رضایتمندی گردشگران نقش مهمی در تداوم گردشگری و آینده این صنعت ایفا می کند. رضایت گردشگران معمولا به افزایش نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر کمک می کند و این امر نیز در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر و نیز در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش تعداد گردشگران و کسب موفقیت های بلندمدت اقتصادی در کشور بسیار موثر است. هدف این مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران از دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه، گردشگران استان مازندران می باشند . با توجه به اینکه تعداد جامعه نامعلوم و واریانس نمونه اولیه هم موجود نمی باشد بر اساس فرمول حجم نمونه 170 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد روایی آن ها تائید و پایایی پرسشنامه با توجه به ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 74/0 مورد تائید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در آمار استنباطی از آزمون های تی تست، KMO و MSA استفاده شد. همچنین برای اولویت بندی مولفه ها از AHP استفاده گردید. نتایج مقاله نشان می دهد که تمام عواملی که توسط AHP اولویت بندی شدند؛ یعنی مهارت های ارتباطی، تصویر ذهنی، مهارت فیزیکی، مهارت فنی، رسانه های نوین، خدمات و قیمت بر رضایتمندی گردشگران از دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی استان موثر بوده اند.
  کلیدواژگان: رضایتمندی گردشگران، استان مازندران، دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی
 • رضا برنا * صفحات 107-118
  امروزه مطالعات بیوکلیماتیک انسانی پایه و اساس بسیاری از برنامه ریزی های عمران ناحیه ای، بویژه در زمینه مسائل شهری و سکونتگاهی، معماری و گردشگری است. این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI)، عناصر اقلیمی موثر بر فعالیتهای گردشگری در استان خوزستان را مورد ارزیابی قرار می دهد. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کاربردی است که با روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود، در این تحقیق از داده های 12 ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان طی دوره آماری 1993-2012 استفاده شده است. سپس نتایج حاصل وارد محیط GIS شد و پهنه بندی اقلیم گردشگری برای استان به صورت فصلی انجام شد و در نهایت تقویم گردشگری برای استان استخراج گردید. در پژوهش حاضر نتایج بدست آمده نشان می دهد که پتانسیل های اقلیمی خوزستان برای گردشگران در ماه های سرد سال بسیار مطلوبتراست و با نزدیک شدن به فصول گرم، شرایط نامطلوب می شود و عدم آسایش مشاهده می شود. به عبارتی، بهترین شرایط بیوکلیمایی برای گردشگران در این استان فصل زمستان و پاییز است و فصل های گرم سال به علت تغییرات بالای دما و رطوبت نسبی نامطلوب هستند و شرایط آسایش اقلیمی مشاهده نمی گردد. در فصل بهار با ایجاد هتل ها، متل ها و کمپ های همساز با اقلیم می توان شرایط میکروکلیمایی را بوجود آورد، تا گردشگران احساس آرامش داشته باشند، اما در فصل تابستان به علت تغییرات شدید اقلیمی با رکود گردشگری و شرایط نامساعد آسایش اقلیمی روبرو می باشد.
  کلیدواژگان: گردشگري، اقليم گردشگري، عناصر اقليمي، TCI، خوزستان
 • محمدحسین جهانگیر*، علی محمدی صفحات 119-130
  تغییر اقلیم خصوصا افزایش دما مهم ترین معضل کره زمین در قرن بیست و یکم می باشد. بنابراین ارزیابی میزان روند این معضل در مقیاس جهانی، منطقه ای و محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه تعداد زیادی مدل گردش عمومی جو برای پیش بینی وضعیت اقلیم در آینده طراحی شده است، اما خروجی حاصل از این مدل ها به دلیل محدودیت در تفکیک مکانی در مقیاس محلی، قابل استفاده نمی باشند. لذا روش های متعددی به منظور استفاده از خروجی این مدل ها در مقیاس منطقه ای و محلی ابداع شده است. یکی از متداول ترین این روش ها استفاده ازمدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG است. در این تحقیق با هدف پهنه بندی اقلیم استان آذربایجان شرقی در ابتدا اطلاعات اقلیمی پانزده ساله (تا سال 2010 میلادی) ده ایستگاه سینوپتیک استان جمع آوری گردید. سپس با استفاده از مدل مذکور اطلاعات دما و بارش در بازه های 2030-2011 و 2065-2046 تولید گردید. با استفاده از روش عکس وزن فاصله اقدام به پهنه بندی استان در بازه های زمانی فوق صورت گرفت و سپس به ارزیابی عملکرد روش پرداخته شد که نتایج حاصل نشان دهنده عملکرد مناسب روش اتخاذ شده است. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که بطور میانگین تا سال 2030 درجه حرارت در تمام استان 5/1 درجه سانتی گراد و تا سال 2065 تا 3 درجه سانتی گراد افزایش می یابد. در زمینه بارش، براساس نتایج مدل، مقدار بارش در هر دو بازه زمانی با روندی روبه کاهش مواجه خواهد بود به نحوی که بیش ترین آن تا سال 2065 به میزان 40 میلی متر از میانگین دوره مشاهداتی می باشد.
  کلیدواژگان: درون یابی، تغییرات اقلیمی، استان آذربایجان شرقی، مدل ریزمقیاس نمایی آماری (LARS-WG)
 • غلامرضا امینی نژاد، رضا حیدری *، عنایت الله یزدان پناه صفحات 131-146
  مدیریت شهری عاملی مهم در توسعه بنادر و شهرهای ساحلی محسوب می شود. به همین خاطر دولت ها سعی دارند تا حد توان با استفاده از مدیریت شهری، گردشگری ساحلی را گسترش دهند. پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیرات مثبت مدیریت شهری بر گردشگری ساحلی از نظر 321 نفر از گردشگران و مردم محلی شهر دیر (براساس فرمول کوکران) بدست آمده است. این پژوهش بر اساس شیوه انجام، از نوع توصیفی-تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و جهت بررسی رابطه متغیرها با هم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در مطالعات انجام یافته شاخص هایی نظیر زیرساخت های اولیه، امکانات اساسی و زیربنایی گردشگری، مصوبات شورای اسلامی، دسترسی مناسب و وجود امکانات و خدمات به عنوان مهم ترین عوامل کیفی برای محیط های ساحلی می باشد، که در مورد ساحل شهر دیر این شرایط، نامطلوب ارزیابی شده است. همچنین می توان گفت، مدیریت شهری با توسعه گردشگری ساحلی دارای رابطه مثبت و معنی داری است به طوری که مقدار آن برابر**759/0 است که به این معنی است، هر چقدر مدیریت شهری پایدارتر باشد به همان میزان گردشگری ساحلی نیز توسعه پیدا می کند.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، توسعه گردشگری، گردشگری ساحلی، شهر دیر
 • حسین نظم فر *، آمنه علی بخشی صفحات 147-166
  آغاز موج استفاده از مدل های کمی در علوم اجتماعی طی دهه های 1990 توام با طرح مباحث توسعه و توسعه نیافتگی، کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در تعیین سطوح توسعه یافتگی مناطق را گسترش داده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه کارایی روش های تصمیم گیری چند معیاره (الکتر، ویکور، تاپسیس، کپ لند، تاکسونومی و saw) در سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان می باشد. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –تحلیلی است. جامعه آماری 24 شهرستان استان خوزستان می باشد که با استفاده از 71 متغیر در شش بخش مختلف به رتبه بندی شهرستان های استان پرداخته و در نهایت با استفاده از سه روش ضریب تغییرات، درصد تغییرات و شدت تغییرات بهترین مدل را برای سنجش درجه توسعه شهرستان های و رتبه بندی آن ها انتخاب کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرستان های استان در مدل های مختلف، موقعیت و رتبه های متفاوتی را به دست آورده اند، با توجه به نتایج به دست آمده از مدل ادغامی کپ لند، 24 شهرستان استان در سه سطح، نسبتا توسعه یافته، درحال توسعه، نسبتا محروم طبقه بندی شده اند. طبق این طبقه بندی، شهرستان رامهرمز با 23 امتیاز در رتبه اول و شهرستان باوی با 22- امتیاز در رتبه آخر (رتبه 20) قرار دارد که این امر نشان دهنده وجود ناهماهنگی و عدم تعادل در بین شهرستان های استان می باشد. همچنین نتایج بیانگر کاهش شدت تغییرات، درصد تغییرات و ضریب تغییرات در دو مدل تاکسونومی و الکتر می باشد و به نظر می رسد این دو روش در مقایسه با سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره برای سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان، از اعتبار بیشتری برخوردارند.
  کلیدواژگان: توسعه، تصمیم گیری چند معیاره، شدت تغییرات، درصد تغییرات، ضریب تغییرات، استان خوزستان
 • الهام فریدی، فریده عظیمی * صفحات 167-177
  این تحقیق به مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در شهرهای آبادان و زنجان با استفاده از شاخص های فشار عصبی، ترجونگ و شاخص MEMI پرداخته و از داده های هواشناسی این ایستگاه های سینوپتیک طی دوره آماری 20 ساله (1394-1374) استفاده شده نتایج شاخص فشار عصبی (CI) نشان می دهد: شرایط سرد در هیچ یک ازماه ها ی سال در آبادان مشاهده نمی شود و هوا در اواخر پاییز و در زمستان خنک است. ضرایب آسایش انسانی زنجان در تابستان نشانگر وضعیت آسایش بو ده، هشت ماه از سال هوا سرد است و چهار ماه آن هوا خیلی خنک و آسایش است. شاخص Terjung شرایط اقلیم روزانه در آبادان برای ماه های آذر، بهمن و اسفند حاکمیت شرایط اقلیمی مطبوع و اقلیم شبانه بیشتر نشان دهنده ی خنک (ماه فروردین) تا بسیار خنک (ماه های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند) است؛ مقایسه ی شرایط حرارتی روز و شب زنجان نشان می دهد که درپاییز و زمستان شرایط حرارتی بسیار خنک، سرد، بسیار سرد و فوق العاده سرد و در تابستان و بهار بسیار خنک بر منطقه استیلا دارد. شاخص MEMI آبادان در ماه های دی و بهمن با برخورداری از تنش سرمایی اندک در ماه های اسفند و آذر در شرایط بدون تنش قرار دارد و دارای بالاترین کیفیت آسایش اقلیمی است. با توجه به مدل ها مناسب ترین زمان برای گردشگر زمستان در آبادان و تابستان در زنجان می باشد.
  کلیدواژگان: آسایش حرارتی، گردشگران، شاخص CI، شاخص Terjung، شاخص MEMI، آبادان، زنجان
 • ابوالفضل قنبری*، ایوب سرداری صفحات 179-193
  پیامد فضایی آمایش، تعامل میان انسان و فعالیت هایش در فضا، و به طور کلی چیدمان منطقی از استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین است و نقش آن در برنامه ریزی های دیگر به نحوی است که تمام برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف جغرافیایی متاثر از آن است. هدف از تحقیق حاضر، آمایش مناطق مرزی با تاکید بر راهبردها و اولویت های برنامه ریزی در مناطق مرزی بانه و مریوان است. در این تحقیق روش پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شده است. همچنین تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می آید و شیوه جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی در قالب پرسشنامه و توسط 20 نفر از متخصصان امر انجام گرفته است، مدل های استفاده شده در تحقیق حاضر مدل هیبریدی، SWOT، QSPM، SWOT-ANP و SWOT- AHP است، در نتیجه ی آن سنجش قابلیت ها و محدودیت های آمایش مناطق مرزی به لحاظ توسعه انجام گرفته شده است، برای حصول بدین مقصود با بهره گیری از تکنیک SWOT اقدام به شناسایی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل خارجی) شده است و سپس با استفاده از مدل ANP و AHP به وزن دهی مجموعه عوامل داخلی و خارجی جهت اتخاذ بهترین استراتژی (SO،WO،ST،WT) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مدل SWOT-QSPM، WT به عنوان راهبرد اصلی، در مدل SWOT-AHP راهبرد SO با امتیاز 861/0 به عنوان راهبرداصلی و در مدل SWOT-ANP راهبرد ST با امتیاز 1669/0 به عنوان راهبرد اصلی انتخاب شد.
  کلیدواژگان: آمایش مناطق مرزی، اولویت های برنامه ریزی، SWOT- ANP، SWOT - AHP، مریوان و بانه
 • وحیده باقری *، احد نژاد ابراهیمی صفحات 195-207
  بیشترین میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان متمرکز شده است با صرفه ترین مراحل از لحاظ هزینه برای کاهش مصرف انرژی در طی فرایند طراحی روی می دهد و منتهی به صرفه جویی عمده در چرخه عمر ساختمان ها می شود که تحلیل مصرف انرژی حین فاز طراحی می تواند منتهی به صرفه جویی عمده در چرخه عمر پروژه ها شود. در این پژوهش، کارگاه مهندسی ارزش متشکل از کارگروه تخصصی مدیریت پروژه، معماری و انرژی جهت تحلیل بهینه سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان های شهری با تاکید بر رویکرد مهندسی ارزش تشکیل گردید و گزینه های پیشنهادی با بهره گیری از روش طوفان فکری داده ها مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. این پژوهش از منظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از منظر هدف، کاربردی می باشد و با استفاده از دانش، تجربه و توانایی های گروه انتخابی، در جهت کاهش هزینه و انرژی در طراحی نما با نرم افزار انرژی پلاس پروژه انجام گرفته است یافته های تحقیق نشان می دهد نتایج پیشنهاد تغییر ابعاد بازشوها باعث کاهش بار سرمایشی به میزان 20 درصد نسبت به شرایط اولیه طراحی می گردد همچنین تحلیل پیشنهاد وجود سایبان در در حالت افقی موجب کاهش بار سرمایشی 50 درصد نسبت به حالت بدون سایه بان می باشد همچنین انجام مطالعات مهندسی ارزش در پروژه های معماری بازگو کننده نتایج زیر است: ارتقا سطح دانش عوامل پروژه، آشکار شدن نواقص طرح اولیه، دستیابی به راه کارهای جدید، ترغیب و مشارکت کارها به صورت گروهی، ساده سازی طرح، شفاف سازی نیازها و اهداف طرح، هماهنگ سازی اقدامات متنوع و کاهش هزینه ها است. این پژوهش باهدف بیان نتایج حاصل ازمهندسی ارزش به صورت کاربردی در طراحی معماری و شهرسازی انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی انرژی، مهندسی ارزش، فاز طراحی، نمای ساختمان، نرم افزار انرژی پلاس
 • حیدر لطفی، مجتبی مفرح*، احمد آفتاب، علی مجنونی صفحات 209-224
  در سال های اخیر، مطالعه درباره ی ضرورت و اهمیت به کارگیری اصول تاب آوری شهری و عوامل موثر بر آن در زمینه کاهش خطرات در شهرها و مخصوصا شهرهای دارای سکونتگاه های غیررسمی توجه بسیاری از صاحب نظران را به خورد جلب کرده است. در این میان ضررورت توجه به اصول حکم روایی مطلوب شهری و از آن جمله نقش و جایگاه ساکنین محلات دارای سکونتگاه غیررسمی در ارتقای تاب آوری اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این مقاله بررسی نقش حکم روایی مطلوب شهری در افزایش تاب آوری سکونت گاه های غیررسمی است. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیل و نیز از نوع همبستگی و علی است. جامعه آماری تحقیق ساکنان سکونت گاه های غیررسمی کلان شهر تبریز می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه تحقیق 400 نفر به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندمتغیره گام به گام استفاده شد. روایی صوری پرسش نامه توسط اساتید دانشگاهی و متخصصان شهری مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا پایایی پرسش نامه تحقیق 92/0 برای پرسشنامه حکمروایی مطلوب شهری و 91/0 برای پرسشنامه ی تاب آوری شهری محاسبه شد. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین متغیرهای حکم روایی مطلوب شهری به جز دو متغیر حاکمیت قانون و عدالت و انصاف، بقیه ی متغیرها با متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره روشن ساخت که متغیر مسئولیت پذیری بیشتر از سایر متغیرها قدرت تبیین متغیر تاب آوری را داشته و بعد از آن به ترتیب متغیرهای شفافیت، مشارکت پذیری، پاسخ گویی، اجماع سازی و کارآیی و اثربخشی قرار دارند. این شش متغیر توانایی تبیین 89/0 درصد از تغییرات تاب آوری سکونت گاه های غیررسمی را دارند. در نهایت پیشنهاد های کاربردی در زمینه ی نقش هریک از ابعاد حکم روایی در افزایش تاب آوری ارائه شده است.
  کلیدواژگان: حکم روایی مطلوب شهری، تاب آوری شهری، سکونتگاه غیررسمی، ایران، تبریز
 • محمد خیری * صفحات 229-251
  یکی از آسیب های کلان و ساختاری مدیریت به ویژه در مسائل محیط زیستی بوروکراسی است که این مسئله در مواقع بحران های زیست محیطی باعث عدم ابتکار عمل و واکنش بهنگام از ناحیه مدیریت کلا کشور شده است. به نوعی می توان گفت که این مسئله سابقه ای جهانی دارد و راه حل های متعددی نیز برایان ارائه شده است که یکی از ابتکارات بسیار کارآمد در این زمینه سازمان های مردم نهاد هستند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری به منظور مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران است. سوال اصلی مقاله این است که با توجه به ناکارآمدی مدیریت بوروکراتیک در مواجهه با بحران های زیست محیطی در کلان شهرهای ایران سازمان های مردم نهاد چگونه می توانند با به وجود آوردن مدیریت مشارکت محور ابعاد مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای کشور را مدیریت نمایند؟ علاوه بر این سوال اصلی سوالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله این که مدیریت مشارکت محور دارای چه تاریخچه ای است و این که چه نظریاتی در این رابطه ارائه شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که کلان شهرهای ایران با بحران های زیست محیطی مختلفی مانند آلودگی هوا، تخریب پوش گیاهی و جنگلی، خشک سالی و... مواجه اند که سازوکارهای دولتی مرسوم نه تنها در مدیریت آن ها موفق نبوده اند بلکه به دلیل الزامات توسعه و پیشرفت و... بعضا باعث تشدید آن ها نیز شده اند. فرضیه پژوهش این است که سازمان های مردم نهاد می توانند در مقابل محدودیت ای مالی و بودجه ای و ساختار پیچیده و کند بوروکراسی دولتی مدلی مشارکتی از مدیریت را برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران فراهم آورند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از روش تحقیق کیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: سازمان های مردم نهاد، مدیریت مشارکت محور، بوروکراسی، مدیریت مالی، بحران های زیست محیطی، کلان شهرهای ایران
 • حسین موسی زاده *، محمدرضا ربیعی مندجین، حسام خاتمی، امید تبریزی صفحات 266-253
  کشور ما به دلیل داشتن شرایط ناهمگون و امکانات طبیعی متنوع، نیازمند برنامه ریزی در سطح استان ها است، که البته برای کسب موفقیت در امر برنامه ریزی توجه به معیارهای توسعه پایدار بر اساس توانمندی های موجود در هر استان از مهمترین مسایلی است باید در همه حال به آن توجه کرد. جامعه آماری پژوهش حاضر بیست وهشت شهرستان استان خراسان رضوی است. شاخص های مورد مطالعه از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده ازسالنامه آماری استان استخراج شده است. برای مشخص شدن سطح برخورداری شهرستان های استان خراسان رضوی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره مثل روش های؛ تشخیص نسبی مرکب (COPRAS) و میانگین وزنی ساده (SAW) و برای رسیدن به نتیجه واحد از روش ادغام (میانگین رتبه ها) استفاده شده است. نتایج میانگین رتبه ها نشان می دهد که شهرستان های مشهد، گناباد، خلیل آباد، داورزن، رشتخوار، خواف، فریمان و بجستان در سطح برخوردار، شهرستان های درگز، کلات، چناران، سرخس، کاشمر، جغتای، تایباد وفیروزه از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه پایدار در سطح نیمه برخوردار و شهرستان های باخرز، جوین، بردسکن، تربت جام، مه ولات، سبزوار، بینالود، قوچان، زاوه، تربت حیدریه و نیشابور از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه پایدار در سطح محروم قرار دارند. می توان بیان نمود که شهرستان هایی که امتیاز بیشتری کسب نموده اند از لحاظ سرمایه گذاری در اولویت آخر قرارگیرند و شهرستان هایی که در سطوح محروم قرار گرفته اند باید در اولویت برنامه ریزی و محرومیت زدایی قرارگیرند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، محرومیت، نابرابری، خراسان رضوی، مدل کوپراس و SAW
 • سید امیر عباس بهاری میمندی*، سید جمال الدین دریاباری، عباس بخشنده نصرت صفحات 267-279
  از میان جاذبه های متعددی که در زمینه صنعت گردشگری در ایران وجود دارد، شمال ایران به عنوان یکی از قطب های گردشگری کشور با داشتن میراث های طبیعی سالانه میلیون ها گردشگر را به خود جذب می کند. یکی از شاخه های بسیار جذاب در گردشگری استفاده از جاذبه های محیط طبیعی و به عبارت دیگر اکوتوریسم می باشد. همچنین به دلیل افزایش جمعیت و فشاری که به تبع آن بر محیط زیست وارد می شود، گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد و بهترین راه حل این است که توسعه گردشگری و خصوصا اکوتوریسم به صورت پایدار باشد. شهرستان رامسر نیز در عمل با تبعات مثبت و منفی رشد این صنعت مواجه است. هدف از این پژوهش ارزیابی ظرفیت های گردشگری رامسر از دیدگاه زیست محیطی می باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی و تحلیلی می باشد و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان حوزه زیست محیطی رامسر می باشد و با توجه به میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شده است و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش دلفی و نرم افزار SPSS تحلیل شده و نتایج حاکی از آن است که تغییر کاربری اراضی جلگه ای و ساحلی، آلودگی آب های سطحی ناشی از دفع نامناسب سیستم های فاضلاب و جمع آوری زباله سبب تخریب محیط زیست رامسر شده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، میراث طبیعی، محیط زیست، رامسر
 • پژمان محمدی ده چشمه* صفحات 281-295
  امروزه یکی از اساسی ترین نیازهای بشری، مسکن مناسب است. رسالت دولت به منظور اجرای صحیح اصول قانون اساسی، تامین مسکن ارزان قیمت در قالب شرکتهای تعاونی مسکن مهر برای اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه است. برای تحقق این هدف والا، تمام ارگان های زیرمجموعه هیئت دولت بسیج شده اند. وزارت تعاون در کنار سایر نهادها، وظیفه اجرای برخی از موارد محوله در این برنامه را برعهده دارد. بر همین مبنا ابتدا باید سیاست های پیشین ارزیابی شده و بر مبنای آن به برنامه ریزیهای و سیاست های جدید اقدام نمود که در این پژوهش به ارزیابی سیاست های دولتی تامین مسکن در مورد گروه های کم درآمد شهری به روش توصیفی-همبستگی پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه شهر سامان است. سامان یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری و در فاصله 22 کیلومتری شمال شرقی شهرکرد قرار دارد. سامان به دلیل قرار گرفتن در حاشیه زاینده رود از زمینه مناسبی برای کشاورزی، باغداری و جذب گردشگر برخوردار است. جهت جمع آوری اطلاعات و تحلیل و ارزیابی نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد به طور کلی سیاست های دولتی تامین مسکن در مورد گروه های کم درآمد شهری مناسب نبوده و افراد از سیاست های دولت در مورد تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری رضایت ندارند. همچنین افراد از سیاست های شهرداری به عنوان نماینده دولت در مورد تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری و از نحوه اجرای سیاست های دولت در مورد تامین مسکن این گروه و نیز از نحوه نظارت بر اجرای سیاست های دولت در مورد تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری رضایت دارند، اما به نظر می رسد امنیت اجتماعی در مسکن های مهر مناسب نمی باشد.
  کلیدواژگان: مسکن ارزان قیمت، سیاست های دولتی، گروه های کم درآمد، شهر سامان
 • محمدحسین نیک سخن*، سید مسعود طایفه، مجتبی علیمددی صفحات 297-312
  افزایش روز افزون جمعیت باعث شده است که نیازهای آبی در بخشهای آب شرب، صنعت وکشاورزی افزایش یابد. این شرایط نیاز به اعمال راه کارهایی موثر، برای مدیریت بهینه وکارآمد آب با لحاظ مسائل مختلف مانند ارزش آب و مباحث اقتصادی دارد. بنابراین این مقاله یک متدولوژی برای تخصیص بهینه منابع آب در بین نیازهای شرب، کشاورزی و صنعت در استان قم پیشنهاد گردیده است. به دلیل مشکل کم آبی در این استان، آب انتقالی از سرشاخه دز برای این استان در نظر گرفته شده است که در مدل مورد نظر لحاظ شده است. در متدولوژی پیشنهادی، از الگوریتم بهینه سازی PSO و تابع هدف مجموع نسبت سود به میزان مصرف های مختلف استفاده گردیده است. مدل تخصیص در دو حالت، بدون در نظر گرفتن اولویت ها و آب انتقالی و در حالت دوم با در نظر گرفتن این موارد اجرا شده است. اولویت کاربران نیز از دو دیدگاه ارزش آب و مدیریت استراتژیک، بررسی گردیده است. براساس نظر کاربران و تحلیل آماری لازم برای هر یک از نیازها، وزن اولویت ها تعیین و در مدل بکار گرفته شده است. نتایج نشان دهنده میزان موثرتری از تامین نیازها در دیدگاه مدیریت استراتژیک و دیدگاه ارزش آب می باشد.
  کلیدواژگان: تخصیص آب، اولویت کاربران، ارزش آب، مدیریت استراتژیک
 • لیلا پهلوان زاده*، رضا ابویی، فرهنگ مظفر صفحات 313-326
  کارخانه ریسباف اصفهان از آثار صنعتی قابل توجه در ایران است. یکی از راهکارهای حفاظت از این میراث معماری صنعتی، ایجاد و توسعه گردشگری بر اساس قابلیت ها و ارزش های آن است. با توجه به این امر، مقاله حاضر درصدد است تا با کمک رهیافت برنامه ریزی راهبردی (تکنیک هایی از قبیل: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی،[1] ماتریس ارزیابی عوامل خارجی[2] و مدل سوات[3]) و با کمک نرم افزار SPSS و از طریق روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی (پانل خبرگان)، مهم ترین راهبردهای مناسب توسعه گردشگری در کارخانه ریسباف اصفهان را تدوین و اولویت بندی نماید. نتایج به‏دست آمده از این پژوهش بیانگر این مطلب است که کارخانه ریسباف اصفهان به عنوان یک سیستم با 9 فرصت و 15 تهدید (مشتمل بر 6 عامل خارجی و 24 شاخص) و با 32 نقطه قوت و 14 نقطه ضعف (مشتمل بر 9 عامل داخلی و 46 شاخص) مواجه است. کارخانه ریسباف اصفهان با دارا بودن عوامل نه گانه داخلی با امتیاز کل 3.781 و عوامل شش گانه خارجی با امتیاز کل 4.023 درخصوص ایجاد و توسعه گردشگری، به ترتیب در محیط داخلی با قوت و در محیط خارجی با فرصت روبرو است. همچنین باتوجه به اینکه موقعیت گردشگری در کارخانه ریسباف اصفهان در بخش (I) جدول مقایسه ای عوامل داخلی-خارجی است، راهبرد استخراجی آن، «راهبرد رشد و ساخت» است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، میراث صنعتی، توسعه گردشگری، کارخانه ریسباف اصفهان
 • حیدر لطفی، مهدی پزشکی*، مهسا حجازی صفحات 327-340
  امروزه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی تعریف می شود و خصلت درون گروهی دارد و این همان چیزی است که نه تنها در جامعه عشایری کم نیست بلکه بسیار هم قوت دارد و با خصلت بین گروهی در بحث توسعه کارایی داشته و با ارتباط دو سویه دولت و مردم و ارزش گذاری به مردم و اقدام در جهت توانمند سازی آنان می توان با سرمایه های اجتماعی موجود به سمت توسعه پایدار گام برداشت. از طرف دیگر افزایش سرمایه اجتماعی در یک جامعه با همسو کردن آن در ایجاد امنیت بخصوص در نواحی عشایری که نقش مهمی در ایجاد امنیت ملی دارند، از اصلی ترین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در یک منطقه می باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت تحقیق، در این پژوهش سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین عشایر استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش به صورت توصیف-تحلیلی بوده و عشایر استان خراسان شمالی جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. همچنین جهت بررسی رابطه بین مولفه های پژوهش از آزمون های آماری در محیط نرم افزاری SPSS استفاده شده و جهت نشان دادن مهم ترین مولفه ها در بخش سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به ترتیب از مدل ویکور و تحلیل عاملی بهره گرفته شده است. در نهایت رابطه و تاثیر سرمایه اجتماعی بر روی امنیت اجتماعی عشایر استان خراسان شمالی از طریق مدل رگرسیون خطی نشان داده شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی مولفه های سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی بر روی سطح زندگی عشایر تاثیرگذار بوده و انسجام اجتماعی در بخش سرمایه اجتماعی و امنیت عاطفی، احساسی و امنیت سیاسی در بخش مولفه های امنیت اجتماعی به عنوان مهم ترین مولفه تاثیر گذار عمل کرده اند. همچنین در پایان مشخص شد که نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی جامعه عشایری استان بصورت مستقیم بوده و سرمایه اجتماعی بصورت مستقیم بر افزایش امنیت اجتماعی جامعه عشایری تاثیرگذار بوده است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، عشایر، استان خراسان شمالی
 • نعمت الله انوری * صفحات 341-360
  کلان شهر تهران با تحولات جمعیتی و کالبدی روبه رو است. از آنجا که بسیاری از قوانین، ضوابط و مقررات مزبور در ارتباط با این تحولات از تنوع و تعدد مراجع صدور و تنظیم برخوردار است این تنوع در مواردی ایجاد اشکال نموده و چه بسا پیرامون شهر به دست مجریان متفاوت و برنامه های مختلف، دچار دست کاری و تغییرات می شود. سوال اصلی مقاله حاضر این است که در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال ساماندهی حریم مادر شهر تهران بایستی بر اساس چه راهبردی انجام شود؟ برای بررسی مسئله پژوهش از طریق روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است و یافته های تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از قضاوت کارشناسانه (روش دلفی) و بهره گیری از شیوه پیمایش میدانی (مشاهده و پرسشنامه) به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس به منظور ارائه استراتژی مناسب در مسائل مدیریتی حریم شهر تهران استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عدم مشارکت مردمی در صیانت از حریم شهر و تغییر کاربری ها رتبه اول را در بین مسائل مورد ارزیابی به دست آورده و از مسائل دیگر که در رتبه دوم قرار دارد عدم تدقیق محدوده شهری تهران و کنترل مستمر است و کمبود نیروی متخصص در امر مدیریت حریم شهری تهران، حاکمیت نگاه بخشی بر مدیریت جمعیت و فعالیت در رتبه های آخر قرار دارند.
  کلیدواژگان: ساماندهی، حریم، کلان شهر تهران، اسکان جمعیت، اشتغال
|
 • Seyed Hassan Motie Langroudi, Alireza Derban Astane, Hassanali Faraji Sabokbar, Hojat Rezaie * Pages 7-20
  In the process of regional and inter-provincial planning and development, identify and determine the levels of development of Township and awareness of their strengths and weaknesses is important. Because the application of quantitative criteria and methods for determining the levels of development in the spatial system of the regions has led to the recognition of the inequality of settlements and, on the other hand, the optimal allocation of resources and ultimately contributes to the targeted planning of provincial development programs. Knowing this, the present study aims to assess the spatial distribution of development indicators in Yazd province. The method of research in this study was descriptive-analytic and research data were collected through documentary study (Yazd Province Statistical Office, Provincial Government and Governorate of Yazd province). In this study, we used Delphi technique and entropy weighing system to weigh indices. In order to evaluate the spatial distribution and developmental levels, the ORESTE technique and the cluster analysis have been used. The findings of the research show that Yazd province in terms of spatial distribution of development indicators: Has overdeveloped Three Township, among the development Five Township and down development Two Township. The results also show that Ardakan has the most and the city of Bafgh and Bahabad is far from the development circuit of the province and it is necessary to prioritize the development plans of the province.
  Keywords: development, regional inequality, cluster analysis, entropy, ORESTE
 • Mahdi Nayeri, Esmaeil Shieh *, Mahmoud Rezaei, Navid Saeidi Rezvani Pages 21-38
  When an earthquake occurs, city is affected as a system. In other words, urban elements are not only affected by earthquake and its side effects, but they also affect other urban elements or are affected by themin a systematic interaction. As the level and manner of impact by urban elements increase, more elements are affected.in Abdolabad in district 19 of Tehran divided into northern and southern part. The research method is analytical- descriptive and library and document studies have been conducted as well as FAHP based analyses Resultsshow that current management of old urban tissues lacks essential capability to deal with earthquakes and managerial elements in neighborhood level are more affectedduring earthquakes, compared with other elements affected by urban land use. Results indicate that management, economy and community’s involvement in the renewal and revival with 0.145, 0.112 and 0.110 scores are in first to third place, respectively and this reflects the importance of the components compared with other components of the study. Additionally, in this paper, considering the components and sub-criteria and using the software, North Abdolabad, compared with South Abdolabad,was in the first place and accordingly, best area in terms of post-earthquake planning to manage and organize.
  Keywords: Keywords: Urban planing, resilience, old tissue, earthquake, Abdolabad District
 • Mohammad Ibrafim Darzi Ramandi *, Azita Rajabi, Masoud Mahdavi Hajiloei Pages 39-58
  This research seeks to study the building of pavements in the areas of Darakeh, Sattarkhan and Hamila and its effect on mental security and citizens’ movements. The methodology is a descriptive-analytic one and in order to analyze the data, the software spss has been used. In this research, the statistic community is composed of passersby who have used the pavements. Given the statistical community wherein the flowing population of the passersby is taken into account, the sample consists of 400 questionnaires and in order to complete the questions in the questionnaires during nighttime, 200 questionnaires and 200 questionnaires for the day have been completed by using interviews. The results indicate how the functional dimension in security are interdependent with the function of the criteria and the dimension of security given the criteria in such factors in terms of service, culture, society and economy; also by trial and error as well as exact scrutiny with the knowledge of security criteria concerning pavements, the feeling of security is achieved regardless of gender and health scale of the passersby. Ignoring a certain path for the movement of the disabled and the absence of a proper separation of the passersby and the riders, the presence of the porters and their disorganization, the absence of predicting a proper place for temporary activities such as salespersons, improper light and brightness particularly at night, the insufficient activity of police forces during night and the absence of monitoring camera are among the shortcomings.
  Keywords: pavements, mental security, Darakeh pavement, Sattarkhan pavement, Hamila pavement
 • Nahid Alipour, Tayyebeh Mesbahzadeh *, Hassan Ahmadi, Arash Malekian, Mohammadf Jafari Pages 59-68
  Dust storm is a phenomenon that mainly occurs in arid and semiarid regions in the result of high speed of wind and its turbulence on soil surface without coverage and erosion competent and cause to view amount reduction to less than 1 kilometer. In this study, dust and precipitation data in synoptic station selected in Alborz and Qazvin provinces was used during 2000 to 2014. After 06 and 07 codes extraction from meteorology data, days with dust were detected and monthly and yearly frequency of dust were analyzed statistically. evaluation of drought effect on the dust phenomena occurrence was performed using the SPI method for annual and monthly scales at 3, 9 and 18 months intervals. The drought results showed a severe drought at the Karaj station in 2013 and an extreme drought at the Qazvin Station in 2008. The result of investigation of annual dust showed that Karaj and Qazvin stations with regard to 06 and 07 codes had the highest dust phenomenon. Monthly evaluation also showed that the most frequent events occurred at the stations of Karaj and Qazvin in the months of May and June. By examining the relationship between drought and the frequency of days with dust, it was also found that there was no significant correlation between these two phenomena at the Karaj station on an annual and monthly scale, but at Qazvin Station between days with dust and SPI values in the 18-month interval, there was a weak correlation in 10% level, but there was no significant relationship between other time scales.
  Keywords: Synoptic, Dust, drought, correlation
 • Tayebeh Ghaeimi Rad *, Houssein Hataminezhad Pages 69-80
  The increasing population growth and its consequences such as urban development and reliance on the transport system have increased energy consumption and the environmental effects so it is crucial to use to appropriate tools and methods for the study of the destructive consequences of urban development in order to achieve sustainable development. One of these methods is the evaluation of the ecological footprint which calculates the amount of negative effects of each individual on the environment. Lahijan as the biggest city of the east of Gilan and the third most populous city in Gilan is faced with increasing urban population and consequently urban development and increased use of transportation as a result. The aim of this study is to evaluate the ecological footprint of Lahijan transport and it answers to the question of whether the ecological space of Lahijan can provide sustainable urban transport? The method is based on analytical and descriptive method and using the ecological footprint indicator. The results show that the ecological footprint of transport of any person residing in Lahijan is 0/8922 hectares. Considering the total population of the city, equal to 150325/32 hectares of land is required for the transport sector that Compare to the amount of available land, the city has a deficit of land equal to 122831/32 hectares and this represents the amount of pressure on the ecological space to supply energy needed for transportation, which leads to the ecological instability of Lahijan transportation sector.
  Keywords: sustainable development, ecological footprint, transportation, Lahijan
 • Mehrdad Matani *, Mohammad Baqir Mohammadi Pages 81-106
  Today, tourism is of great importance in the economic, social, and cultural changes of countries and so the satisfaction of tourists plays an important role in the continuity of tourism and the future of this industry. The satisfaction of tourists usually helps to increase the rate of support for staying, loyalty and attracting tourists and that's Very effective In acquiring economic goals, such as raising the rate of support for longevity, tourist livelihood and attraction As well as in achieving economic goals, such as increasing the number of tourists And long-term economic success in the country. The purpose of this article’s Prioritizing factors affecting the satisfaction of tourists from tourism and tourism services offices of Mazandaran province using factor analysis technique. This research was descriptive and correlational. The statistical population of this study is tourists from Mazandaran province. Given the fact that the number of uncertain communities and the variance of the prototype are not available, 170 samples were selected based on the sample size formula. To collect information used a researcher made questionnaire their validity was confirmed and reliability of the questionnaire was 0.74, respectively, according to Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics. T-test, KMO and MSA were used for inferential statistics. AHP was also used to prioritize components. The results of the paper show that all the factors that were prioritized by AHP Namely communication skills, body image, physical skills, technical skills, new media, service and price on the satisfaction of tourists and tourism province tourism agencies were effective.
  Keywords: Satisfaction of tourists, Mazandaran Province, Tourism, Tourism Offices
 • Reza Borna* Pages 107-118
  Nowadays, human bioclimatic studies are base of regional construction planning, especially in field of settlements and urban issues, architecture and tourism. This project evaluates temperature maximum and minimum by using of tourism climate index (TCI), climatic factors affecting on climatic conditions for tourism activities in Khouzestan. This research is an applied research that is done analytical- descriptive method and in the research intended indicators are taken account for 12 synoptic stations in Khouzestan during statistics period (1993-2012). Then, results are entered to GIS setting and tourism climate is zoned for Khouzestan seasonal and finally, tourism calendar is designed for the province. In this research, obtained results show that Khouzestan climate potentials are more desirable in cold months for tourism and these conditions are undesirable as we approach to the warmer seasons and there is not comfort, in the other words, the best bioclimatic conditions is winter and autumn in this state and warm seasons are undesirable due to temperature and relative humidity high changes. In the spring, microclimatic conditions can be created by to build hotels, motels and camps according to climate for tourists feel peace. But, in the summer there are tourism downturn and unfair climate conditions due to climatic drastic changes.
  Keywords: Tourism, Tourism Climate, Climatic Factors, TCI, Khouzestan
 • Mohammad Hossein Jahangir *, Ali Mohammadi Pages 119-130
  Climate changing specially cumulative temperature is most important issue in 21 century. Then evaluation of this problem on a global regional and local scales is very important. Nowadays, A lot general circulation model to predict future climate conditions were designed. But the output from these models have been developed. On a regional and local scales, one of the most common methods is the use of LARS-WG model downscaling. In this study, with the aim of climatic zoning of East Azerbaijan province. In the first, climate data of fifteen years (up to2010) for ten synoptic stations were collected. Then by using the mentioned model, information for 2011-2030 to 2046-2065 was produced. By using the inverse distance weighting method, the province was zoned and after that the performance of method analyzed which shows the acceptable result. According to the model outputs, about precipitation, in both period, the amount of that will decrease which the most is belong to 2065 that it is 40mm of average observation period.
  Keywords: Interpolation, Climate change, East Azerbaijan province, Statistical downscaling model LARS-WG model
 • Gholamreza Amininezhad, Reza Heidari *, Enayatolah Yazdanpanah Pages 131-146
  Urban management is an important factor in the development of ports and coastal town. That is why governments try to expand coastal tourism by using urban management. This research aims to investigate the effects of urban management on coastal tourism in terms of 321 people including tourists and locals in too (based on Cochran formula). This research is descriptive-analytic based on the method of doing it. The SPSS software was used to analyze the data and Pearson correlation coefficient was used to examine the relationship between the variables. In the studies, indicators such as primary infrastructures, basic infrastructure and tourism infrastructure, Islamic congressional approvals, proper accessibility and facilities and services were identified as the most important quality factors for coastal environments, which is undesirable in the case of the coast of the city soon after these conditions. It can also be said that urban management has a positive and significant relationship with the development of coastal tourism, which is equivalent to.759, which means that, no matter how more sustainable urban management, the same amount of coastal tourism will be developed.
  Keywords: Keywords: urban management, Tourism Development, coastal tourism, the city of DAYYER
 • Hosssein Nazmfar *, Ameneh Alibakhshi Pages 147-166
  Wave of quantitative models in the social sciences during the 1990s, coupled with issues of development and underdevelopment, Application of multi-criteria decision methods expanded in determining the development of the areas. The purpose of this study was to compare the effectiveness of multi-criteria decision (Electra, Vikor, TOPSIS, Copland, taxonomy and saw) Measure the degree development County province is in Khuzestan. The research methodology is based on practical purpose and descriptive nature is analytical. Statistical population is 24 County in Khuzestan province. That use 71 variables in six different rankings paid County of the province finally, using three different
  Methods
  the coefficient of variation, percentage changes and the changes in the model to Measure the degree development of County and their rankings chosen. The results showed that the County in different models, achieved Position and rankings differently. The results indicate low-intensity changes, percentage changes and index changes are in taxonomy and electric models and it seems that these two methods are compared with other methods of multi-criteria decision to measure the degree of development of County, have more credibility.
  Keywords: development, multi-criteria decision-intensity change, percent change, rate of change, Khuzestan Province
 • Elham Faridi, Farideh Azimi * Pages 167-177
  This study compared the thermal comfort of tourists in the city of Abadan and Zanjan using the Indicators of nervous strain (CI), Terjung and MEMI index is done. To do this research, meteorological data and Zanjan synoptic stations Abadan during a period of 20 years (1394-1374) have been used. the results of bioclimatic nervous strain index (CI) cold conditions in any one month during the year in Abadan station is found. climatic conditions in late autumn and winter (November, December, January, February and March) is cool. Human comfort factors Zanjan stations in summer (July and August) the comfort reigns. The results show that the study area (station Zanjan) eight months of cold air to the skin surface quickly freezes and four months, the weather is very cool and comfort. Bioclimatic index Tarjong daily climatic conditions in Abadan station, respectively, for the months of January, February and March sovereignty air climatic conditions (comfort) show comparing the heat of the day and night conditions Zanjan stations show that in autumn and winter thermal conditions in a cool, cool, very cool and super cool and very cool in summer and spring climate prevails in the region. Index MEMI Abadan in the months of January and February, with the low in March and December cold stress, drought stress, and climatic comfort is the highest quality. According to the model used in the most appropriate time for tourism in winter months (January, February, March) in Abadan and summer months (July, August, September) in Zanjan.
  Keywords: thermal comfort, tourists, CI index, Terjung Index, MEMI index, Abadan, Zanjan
 • Abolfazl Ghanbri *, Ayoub Sardari Pages 179-193
  The land use of spatial outcomes the interaction between man and his activities in space, and in general, the logical arrangement of the establishment of population and activity in the territory of the land, and its role in other programs is such that all social development programs and Economics is affected by different geographic levels.The purpose of this article is to present strategies and guidelines for the development of Baneh and marivan border areas. This research was done through the descriptive analytic method, and it was intended to serve an applied research. The documents and data collection was done by field study, and by library method. It was prepared in the format of a questionnaire, which was conducted by 20 experts. The models used in this study were SWOT-ANP and SWOT- AHP hybrid models,To do this, the SWOT technique used to identify the strengths and weaknesses, opportunities and threats. To take the best strategy, ANP and AHP models were used to weight the series of internal and external factors (SO, WO, ST, WT). The research findings showed that in the model SWOT-QSPM, WT as the main strategy, In the SWOT-ANP model, SO strategy, with the score weight of 0/861 is the most important strategy in the development and promotion of the region. Furthermore, ST strategy in the SWOT- AHP model, with the score weight of 0.166 is one of the most important strategies.
  Keywords: Land use Planning Border Areas, Prioritie's Planning, SWOT- ANP, SWOT - AHP, Marivan, Baneh
 • Vahideh Bagheri *, Ahad Nezhad Ebrahimi Pages 195-207
  The costs of a project is included the design and implementation and the costs of ownership, (operation, maintenance and expenditures) throughout the project’s life cycle. One of the building’s Operational period costs is the cost of energy that the energy consumption analysis during the design phase can lead to major savings in the project’s life cycle.The rapidly growing world energy use has already raised concerns over supply difficulties, exhaustion of energy resources and heavy environmental impacts (ozone layer depletion, global warming, climate, etc.). The global contribution from buildings towards energy consumption, both residential and commercial, has steadily increased reaching figures between 20% and 40% in developed countries, and has exceeded the other major sectors: industrial and transportation. Growth in population, increasing demand for building services and comfort levels, together with the rise in time spent inside buildings, assure the upward trend in energy demand will continue in the future. For this reason, energy efficiency in buildings is today a prime objective for energy policy at regional, national and international levels.In this research, Value engineering workshop, consisting of specialized working Group of Project Management, Architecture and Civil Engineering was formed to study energy efficiency in building’s facade (Case Study: Omid commercial-residential complex in Mashhad) and the proposed options were assessed in the design phase and after the consensus of expert opinions, by using the brainstorming method, improving ideas were replaced. Finally, evaluation of options and the calculation of difference between them were presented. This research is a descriptive and practical study. The data collection tool was a literature review and case study. The study aims to assess the studies of value engineering to increase the quality and reduce the cost of architectural designs and delivering a sample of proposed solutions in order to use value engineering services in these designs. So far, the value engineering is the most practical in the fields of industrial, agriculture, transport and services design in the world. This study aimed to express the results of value engineering as applied to architecture projects, in order to reduce the costs and energy consumption in façade design by using the Energy Plus software and it shows the practicability and usefulness of the value engineering in architectural projects. Findings shows that studies of value engineering in architectural projects have the following
  Results
  improving the level of staff’s knowledge, unfolding the weaknesses of the primary design, Achieving new solutions, Encourage to participation and work in groups, Simplification of the design, making needs and goals of the project clear, Coordinating the various proceedings and reduce the costs.
  Keywords: Energy efficiency, Value engineering, Design phase, Elevation, Energy Plus software
 • Heidare Lotfi, Mojtaba Mofareh *, Ahmad Aftab, Ali Majnoony Pages 209-224
  The purpose of the paper is to investigate the role of good urban governance in increasing the resilience of informal settlements. This is a casual and correlational descriptive applied research, which uses an analytical approach. Research population of the study are residents of informal settlements of Tabriz metropolis. Using simple sampling method and Cochran formula, the sample size obtained 400 people. To analyze the data, the spearman correlation coefficient and multiple regression (stepwise) tests have been used. Validity of the questionnaire was confirmed by academics and urban professionals. Using Cronbach Alpha special formula, the reliability of questionnaire obtained 0.92 for good governance and 0.91 for urban resilience. Research findings show's that except the variables of rule of the law and justice and fairness, the remaining variables of good urban governance have a significant relationship with the dependent variable. Also the results of multiple regression test revealed that the variable of responsibility has the power of predicting resilience more than other variables, and the variables of transparency, participation, responsiveness, consensus building, efficiency and effectiveness respectively are the next. These six variables have the ability of predicting 89% of resilience changes of informal settlements. Finally, practical recommendations about the role of each of the aspects of governance on increasing the resilience is provided.
  Keywords: good urban governance, informal settlements, resilience, Iran, Tabriz megalopolis
 • Mohammad Kheiri * Pages 229-251
  One of the major structural and structural damage of Iran's management, especially in environmental matters Is Bureaucracy This is the case in times of environmental crises Cause Lack of initiative and timely response Has been From the macro management area. One can say that this is a global issue and there are several solutions for it which is one of the most effective initiatives in this field. The purpose of this article Is Review and analyze the role of NGOs In providing the ground for the participation of people away from stuck and administrative bureaucracy In order to manage the financial and geographical conditions of the environmental crises of Iranian metropolises. The main question of this article is that Due to the Inefficiencies of bureaucratic management in dealing with environmental crises in Iranian metropolitan areas How can people-public organizations manage the macroeconomic crisis of the country through the establishment of participatory management of the financial and geographic dimensions of the environmental crisis? In addition, the main question of other sub-questions is raised in this article what is the history of partner-driven management? And what are the views expressed in this regard? The findings of this paper show that Iranian metropolises face various environmental crises such as air pollution, vegetation and forest degradation, drought and ...That conventional government mechanisms have not only failed to manage them But because of the requirements of development and progress, and sometimes they have also exacerbated them. The research hypothesis is that NGOs can In contrast to the financial and budgetary constraints and the complex and slow structure of the state bureaucracy provide a collaborative model of management for the financial and geographic management of macroeconomic crisis in Iranian cities. Considering this introduction in this paper, using the qualitative research method and using library resources and scientific and research papers Will try To be paid Analyze and explain the role of NGOs In providing the ground for the participation of the people from the clutches of the administrative bureaucracy for the financial and geographic management of the environmental crises of the metropolises of Iran.
  Keywords: NGOs, participatory governance, bureaucracy, financial management, environmental crises, metropolises of Iran
 • Hossein Mousazadeh *, Mohammad Reza Rabiei Mandjin, Hesam Khatami, Omid Tabrizi Pages 266-253
  In the study of urban issues in the form of sustainable urban development, it is assumed that if the cost, regardless of equalization mechanisms, is used to develop infrastructure, equipment and urban services, it will intensify the inequality among different classes of urban population. In other words, urban sustainability is a type of sustainable development that encompasses environments and urban spaces. This will be achieved when sustainable development principles and approaches are used as the basis for urban development studies. Therefore, the purpose of this study is to assess the status of Khorasan Razavi Khorasan provinces in different areas of development and to determine the imbalance in this field using multiple subscripts and multiple indicators. The issue that necessitates this research is to implement provincial-level programs in the field of sustainable development so that both provincial cities in development can achieve a fair level and improve the province's situation throughout the country.
  Keywords: sustainable development, deprivation, inequality, Khorasan Razavi, Cooper's model, SAW
 • Seyed Amirabbas Bahari Meimandi *, Seyed Jamaladdin Daryabari, Abbas Bakhshande Nosrat Pages 267-279
  Among the many attractions that exist in the tourism industry in Iran, North of Iran attracts millions of tourists as one of the country's tourism hubs with annual natural heritage. One of the most attractive branches in tourism is the use of attractions in the natural environment, in other words ecotourism Also, due to the increased population and the pressure that enters into the environment, Tourism can also have adverse effects on the environment And the best solution is to develop tourism, especially ecotourism, in a sustainable way. Ramsar also faces a positive and negative growth in the industry. The research methodology is applied, descriptive and analytical, and has been used to collect information through documentary and library methods. The statistical population of this research is Ramsar Environmental Experts And considering the impossibility of conducting research on the whole society, a multi-stage random sampling method has been used. Data were analyzed using Delphi method and SPSS software the results indicate that changing the use of plain and coastal lands, pollution of surface water due to inadequate disposal of wastewater systems and waste collection has damaged the environment of Ramsar.
  Keywords: Tourism, Natural Heritage, Environment, Ramsar
 • Pezhman Mohammadi Dehcheshmeh* Pages 281-295
  One of the most fundamental human needs, adequate housing. The mission of the State, proper implementation of the constitution in order to provide affordable housing, In the form of Mehr housing cooperatives, is for the poor and low income households. To achieve this noble goal, all organs of the sub-cabinet have been mobilized. Ministry along with other institutions, implementation of the assigned task, the plan is responsible. In fact, one of the goals of the Ministry of Cooperatives, to create necessary conditions to provide housing for people with low incomes and lack of capital and vulnerable, in the form of cooperatives, and identify these people, and grant necessary facilities to them. On the basis of this, first of all, there must be an evaluation of the previous policies, based on which new planning and policies, that In this study, to assess public housing policies, in urban low-income groups, on Descriptive-correlation method are investigated. The study area, is Saman city. Saman, a city of Chaharmahal and Bakhtiari province, is located at a distance of 22 km northeast of Shahrekord. Saman, due to being on the edge of the river, the area suitable for agriculture, horticulture and attract tourists. For data collection, analysis and evaluation of results, SPSS software was used. Findings of the research show, Generally speaking, government housing policies are not appropriate for low-income groups, and people are not satisfied with government policies regarding housing for low-income groups. As well as those of municipal policies, as representative of the Government, the provision of housing for low income groups in the city, and the implementation of government policies, the provision of housing in this group, as well as how to monitor the implementation of government policies, the provision of housing urban low-income groups, are satisfied, But it seems that social security is not appropriate in Mehr housing.
  Keywords: affordable housing, government policies, low-income groups, Saman city
 • Mohammad Hossein Niksokhan *, Seyed Masoud Tayefeh, Mojtaba Alimohammadi Pages 297-312
  Increasing of population is caused that water demands in domestic, industry and agriculture sectors are raised. This situation is needed implementing effective decisions to achieve optimal water allocation considering inter basein water transfer, water value and economical issues. This research presents a methodology for optimal water allocation with considering transferred water and users utilities in Qom province. Qom is located in drought area of Iran. In the proposed methodology, Particles Swarm Optimization (PSO) optimization model has been used for optimizating sum of benefit ratio to water allocated amount as goal function. This methodology has been developed in two cases; with and without considering transferred water and users utilities. In the second case, utilities of stackeholdes are considered in two concept: Water value and Strategic management. According to experts’ estimations, for defferent demands some weights of priority have been estimated. The results show better allocation in strategic management and water value concepts.
  Keywords: Water Allocation, Priority of Stakeholders, Water Value, Strategic Management
 • Leila Pahlevanzadeh*, Reza Abouei, Farhang Mozafar Pages 313-326
  Isfahan Risbaf factory is one of the remarkable industrial works in Iran. One of the strategies to protect this heritage of industrial architecture is to establish and develop tourism based on its capabilities and values. Regarding this, the present article aims to use the strategic planning approach (technics such as internal factor evaluation (IFE) matrix, external factor evaluation (EFE) matrix and SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) model) and by using SPSS software, the library method and field studies (panel of experts) develop and prioritize the most important strategies for tourism development at Isfahan Risbaf factory. The results of this research indicate that the Isfahan Risbaf factory as a system faces with 9 opportunities and 15 threats (consisting of 6 external factors and 24 indicators) and 32 strength points and 14 weaknesses (including 9 internal factors and 46 indicators). Isfahan Risbaf factory, with its 9 internal factors with a total score of 3.781, and 6 external factors with a total score of 4.023 for establishment and development of tourism, is faced with strength point in internal environment and with opportunity in external environment, respectively. Also, considering that the tourism situation in the Isfahan Risbaf Factory is in section I of the comparative table of internal and external factors, its extraction strategy is "Growth and Construction Strategy".
  Keywords: Keywords: Strategic Planning, Industrial Heritage, Tourism Development, Isfahan Risbaf Factory
 • Heydar Lotfi, Mehdi Pezeshki *, Mahsa Hejazi Pages 327-340
  Today, social capital is defined by social security and has an intra-group character and this is not only that which is not only low in the nomadic society but also very strong and with the inter-group character in the development debate, and with the two-tier relationship between the government and the people, and valuing the people and taking action to empower them, can be achieved with sustainable social capital. On the other hand, increasing social capital in a society by aligning it with security in the nomadic areas that play an important role in creating national security, one of the main strategies for achieving sustainable development in a region. The social security of each society is one of the basic needs. Security in its objective sense is the measurement of the absence of a threat to value; in the mental sense, the lack of fear of being attacked by such values. On the other hand, the economic flourishing of a society, investment, planning for development, progress, and any activity that can be an effective factor in improving the economic, social and other dimensions of society, is possible only with the establishment of security.
  Keywords: Social capital, Social Security, Nomads, Northern Khorasan Province
 • Nematollah Anvari * Pages 341-360
  Tehran MetropolisIs Faces with demographic and physical changes. Because of many of the rules, regulations and regulations associated with these developmentsHas enjoyedThe diversity and diversity of issuing and regulating authorities this variation has caused problems in some cases And perhaps around the city, different executives and programs can be manipulated and modified. The main question of the present article is that in the framework of the study of the interrelationship between population settlement and employment, the organization of the mother's privacy in Tehran should be based on what strategy? To investigate the research problem, a collection of information has been provided through documentary and library methods The findings of the present study are descriptive-analytic and using expert judgment (Delphi method) and using the field survey method (observation and questionnaire), for analyzing information, the multi-criteria decision making method of Topsis The purpose of presenting a suitable strategy in the management of the privacy of the city of Tehran has been used. The results of the article show thatLack of public participation in privacy protection and change of user has been able to rank first among evaluated issues by integrating models.Of the other issues that are ranked second is the lack of clarification of Tehran's urban area and continuous control, and the lack of specialist expertise in Tehran's urban privacy management, the rule of thumb is a section on population management and activity that is mentioned in the last rankings.
  Keywords: Organization, privacy, mother of Tehran, population settlement, employment