فهرست مطالب

طب توانبخشی - سال هفتم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/01
 • تعداد عناوین: 31
|
 • مقاله پژوهشی
 • مونا دلاوریان *، غلام علی افروز صفحات 1-9
  مقدمه و اهداف

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی دقیق و زودهنگام کودکان پیش دبستانی مستعد دیسلکسیا از طریق طراحی سیستم هوشمند کمک تشخیصی بود.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع مطالعات تحقیق و توسعه ای و از نظر شیوه جمع آوری داده ، توصیفی، پیمایشی از نوع ارزیابی و تشخیص بود. ابزاری که جهت ارزیابی و استخراج اطلاعات در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت برنامه عصبی-شناختی طراحی شده توسط دلاوریان و همکاران بود که کارایی، دقت، روایی و اعتبار آن در بسیاری از مطالعات پیشین اذعان و به اثبات رسیده است. نمونه ها به روش تصادفی چند مرحله ای خوشه ایانتخاب شدند و عملکرد هر یک از آنها به مدت دو سال، تا زمان تشخیص قطعی، در فایل های اکسل جداگانه ذخیره شد و پس از دو سال جهت طراحی سامانه حمایتگر تصمیم بالینی مورد استفاده قرار گرفت. دو نوع شبکه عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون و تابع پایه شعاعی در طراحی سامانه، استفاده و از نظر دقت و حساسیت مقایسه شدند.

  یافته ها

  میانگین دقت سامانه های طراحی شده توسط شبکه عصبی چند لایه پرسپترون، 40/94% و حساسیت و اختصاصی بودن شبکه در تشخیص کودکان پیش دبستانی مستعد دیسلکسیا به ترتیب، 27/90% و 28/95 % حاصل گردید.

  نتیجه گیری

   با توجه به اعتبار و روایی بالای برنامه عصبی - شناختی و دقت و حساسیت بالای سامانه حمایتگر تصمیم طراحی شده، می توان با اطمینان بالا از این سامانه هوشمند جهت تشخیص زودهنگام کودکان مستعد دیسلکسیا، پیش از ورود به دبستان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سیستم هوشمند تشخیصی، شبکه عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون، شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی، نارساخوانی، برنامه عصبی، شناختی
 • صفیه خسروی *، الهام شیرزاد، فواد صیدی صفحات 10-21
  مقدمه و اهداف

   عوامل خطرآفرین درونی و بیرونی آسیب ACL به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما عوامل خطر بیومکانیکی و عصبی-عضلانی که زنان را در معرض این آسیب قرار می دهد هنوز مبهم است. ضعف عضلانی از عوامل دخیل در آسیب ACL می باشد. تحقیقات کنونی به سوی مطالعه اینکه چگونه ضعف و یا قدرت عضلات، خصوصا عضلات مرکزی می تواند بر روی عملکرد و آسیب اندام تحتانی موثر باشد، سوق یافته است. همچنین خستگی نیز یکی از عوامل تاثیرگذار منفی بر عملکرد عضلات ناحیه مرکزی بدن می باشد. از این رو هدف تحقیق حاضر تاثیر خستگی عملکردی عضلات مرکزی بدن بر برخی از پارامترهای کینماتیکی مرتبط با آسیب ACL طی مانور توقف-پرش تک پا در زنان ورزشکار می باشد.

  مواد و روش ها

   تعداد 30 زن ورزشکار انتخاب و به دو گروه کنترل 14 نفر و تجربی 16 نفر تقسیم شدند. در تحقیق حاضر از پروتکل خستگی عملکردی برای خسته کردن عضلات ناحیه مرکزی و از دستگاه Vicon Motion Analyses برای تحلیل پارامترهای کینماتیکی استفاده شد.

  یافته ها

   میزان زاویه فلکشن و والگوس زانو در لحظه تماس اولیه پا با زمین، حداکثر میزان فلکشن و والگوس زانو درحین مانور توقف-پرش تک پا اندازه گیری شد. بین میزان فلکشن زانو قبل (6/82) و بعد از مداخله (2/36) و والگوس زانو قبل (3/10) و بعد از مداخله (5/80) در لحظه تماس اولیه پا و بین حداکثر میزان فلکشن زانو قبل (12/45و بعد از مداخله (23/35) و حداکثر میزان والگوس زانو قبل (13/06) و بعد از مداخله (16/68) در گروه تجربی تفاوت معناداری مشاهده شد (p≤0/05).

  نتیجه گیری

  نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد که خستگی عضلات ناحیه مرکزی بدن بر میزان زاویه فلکشن و والگوس زانو در لحظه تماس اولیه پا با زمین و حداکثر آن تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: عضلات ناحیه مرکزی، خستگی عملکردی، کینماتیک، مانور توقف، پرش تک پا، آسیب ACL
 • پریسا رنجبر، ساناز دواریان *، جواد صراف زاده، علی اشرف جمشیدی صفحات 22-29
  مقدمه و اهداف

  یکی از اجزای مهم سیستم سوماتوسنسوری حس عمقی است که به وسیله اندازه گیری حس وضعیت، حس حرکت و حس نیرو اندازه گیری می شود. اگرچه بررسی موضعی حس عمقی مهم است، مطالعه اثرات آن در رابطه با زنجیره حرکتی به خصوص در رابطه بین ستون فقرات و اندام ها نیز لازم می باشد. در حدود 84 درصد از افراد جوامع صنعتی کمردرد را تجربه می کنند. از آنجایی که کمردرد مزمن باعث اختلال در عملکرد عضلات کمر می گردد، گیرنده های حس عمقی را تحت تاثیر قرار داده و باعث اختلال در حس عمقی خود موضع کمر می گردد. همچنین در زنجیره حرکتی، تغییر در عملکرد عضلات در یک بخش از زنجیره باعث تغییر در الگوی حرکتی همه اجزای زنجیره می گردد. با توجه به اهمیت و ارتباط تنگاتنگ مفصل زانو و ستون فقرات کمری در ارتباط با یکدیگر و با توجه به اینکه یافته چندانی در مورد حس عمقی مفصل زانو در درگیری مزمن ستون فقرات کمری در دست نبود، بنابراین منجر به انجام مطالعه حاضر شد که هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی خطای بازسازی زاویه مفصل زانو، به عنوان یک مفصل از زنجیره حرکتی اندام تحتانی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی در وضعیت های مختلف کمری در مقایسه با افراد سالم است.

  مواد و روش ها

   در مطالعه حاضر که از نوع تحلیلی-مقطعی به روش مورد/شاهد می باشد، 24 زن دارای کمردرد غیراختصاصی مزمن و 25 زن سالم شرکت کردند. زاویه بازسازی مفصل زانو در چهار وضعیت کمری نوترال، فلکسیون، 50 درصد روتاسیون به چپ و 50 درصد روتاسیون به راست در وضعیت نشسته در حالی که چشم بیمار بسته بود، به وسیله اینکلینومتر اندازه گیری شد. نهایتا متغیرهای مورد مطالعه شامل خطای ثابت و خطای مطلق بازسازی زاویه مفصل زانو در هر دو گروه سالم و بیمار اندازه گیری شد و به منظور مقایسه ی این متغیرها بین دو گروه مورد مطالعه از آزمون آماری t مستقل استفاده شد.

  یافته ها

   خطای مطلق در وضعیت های خنثی و فلکسیون در بیماران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی به طور معناداری بیشتر از افراد سالم بود (بدین صورت که در هر دو این وضعیت ها 01/0P=)، اما در وضعیت های 50 درصد روتاسیون به چپ (27/0P=) و 50 درصد روتاسیون به راست (14/0P=) تفاوت معناداری بین گروه سالم و بیمار وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  در افراد دارای کمردرد غیراختصاصی مزمن حس عمقی زانو نسبت به افراد سالم دارای اختلال می باشد. مطالعه حاضر تمرینات حس عمقی و تمرینات سنسوری موتور در اندام تحتانی به خصوص در مفصل زانو را در افراد دارای کمردرد غیراختصاصی مزمن پیشنهاد می کند.

  کلیدواژگان: حس عمقی، خطای بازسازی زاویه، کمردرد غیراختصاصی مزمن
 • پریا قاسمی برومند*، حسین محمد ربیع، سید مهدی طباطبایی، کورش شهرکی، محمد قاسمی * صفحات 30-41
  مقدمه و اهداف

   چشم در مقابل گاز خردل به علت سطح رطوبت آن خیلی حساس است، با توجه به عوارض دیررس این گاز، این مطالعه جهت بررسی عوارض طولانی مدت گاز خردل انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

   این پژوهش به روش توصیفی در 300 نفر از مجروحین شیمیائی جنگ تحمیلی که سن آنان بین 75-40 سال بود و از زمان مصدومیت آنان 33-28 سال گذشته بود، انجام گرفت. یک معاینه کامل چشمی توسط یک متخصص چشم انجام شد. عوارض در چهار گروه شامل : طبیعی، خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی گردید، نتایج توسط آزمونX2 مورد قضاوت آماری قرار گرفت و سایر نتایج در قالب آمارهای توصیفی اعلام گردید.

  یافته ها

  از 300 مجروح جنگی 37.5%سن بین 50-46 سال،79% سابقه یک بار مصدومیت،13.4%سابقه دوبارمصدومیت، 6.6% سابقه سه بار مصدومیت و1% بیش از سه بار،42% سابقه بستری،77.6% سابقه مصرف دارو، بیشترین شکایات، خارش (42.3%)، سوزس (38.3%) و احساس خشکی چشم (37%). بیشترین عوارض پلک ها اختلال غدد میبومین (39.4%). بیشترین عوارض ملتحمه، آنومالی های عروقی (46.6%). بیشترین عوارض ناحیه لیمبوس، ایسکمی (12%) و بیشترین عوارض قرنیه، اختلال سلول های اپی تلیال (13.4%) بودند. اعمال جراحی قبلی انجام شده: بستن پونکتوم اشکی (19.4%)، پیوند قرنیه نفوذی (0.33%)، تارسورافی (0.66%)، کشیدن ملتحمه روی قرنیه (1%)، پیوند غشای آمنیونی (0%)، پیوند سلول های بنیادی (66/2%) و پیوند لایه ای قرنیه (66/0%) بودند. از نظر شدت ضایعات: نرمال(53.34%)، خفیف(33/33%)، متوسط(9.33%) و شدید(4%) بودند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد که گازخردل دارای عوارض تاخیری در چشم است وآنومالی های عروقی ملتحمه و اختلال سلول های اپی تلیال قرنیه بیشترین عوارض بودندوعوارض خفیف نسبت به متوسط و شدید بیشتر بود.

  کلیدواژگان: گاز خردل، عوارض چشمی دیررس، مجروح جنگی
 • سارا ربیعی، علی اصغر جامه بزرگی *، زهرا شفیعی، علیرضا اکبرزاده صفحات 42-50
  مقدمه و اهداف

  پوکی استخوان شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است که با کاهش تراکم معدنی و کیفیت ساختار استخوان یک عامل مهم بیماری زا در زنان شناخته می شود. در ایران بیش از 70% زنان و 50% مردان بالای 50 سال به استئوپروز یا استئوپنی مبتلا هستند. رایج ترین بیماری های مرتبط با پوکی استخوان، درد، محدودیت های حرکتی، کاهش عملکرد و آسیب های روان شناسی، بیماری های مزمن ثانویه به دنبال شکستگی است که باعث کاهش کیفیت زندگی می شود. در مطالعه حاضر اثر تمرینات تعادلی بر میزان درد و کیفیت زندگی زنان یائسه مبتلا به استئوپنی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی دو سویه کور، 48 بیمار زن یائسه 48-65 ساله مبتلا به استئوپنی با تشخیص متخصص ارتوپدی بیمارستان اختربه طور تصادفی در دو گروه درمان رایج (پیاده روی و دارودرمانی)) و درمان رایج همراه با تمرینات تعادلی تحت درمان قرار گرفتند. تمرینات تعادلی به صورت بسته تمرینی پس از تایید متخصصین کاردرمانی روی بیماران به مدت 8 هفته طی 24 جلسه یک ساعته اجرا شد درد باVASو کیفیت زندگی باSF36در هر دو گروه،قبل و بعد از درمان مورد ارزیابی قرار گرفت تجزیه و تحلیل آماری داده ها به روش آماری توسط SPSS22 انجام گرفت

  یافته ها

  درمان رایج به همراه تمرینات تعادلی نسبت به درمان رایج به تنهایی به طور معناداری سبب بهبودی بیشتر کیفیت زندگی و کاهش درد در اندام فوقانی و تحتانی و ستون فقرات بیماران مبتلا به استئوپنی می گردد (0/01>P).

  نتیجه گیری

  استفاده از تمرینات تعادلی به همراه درمان های رایج پیاده روی و دارودرمانی در زنان یائسه مبتلا به استئوپنی، به طور چشمگیری باعث بهبودی کیفیت زندگی و کاهش درد می گردد.

  کلیدواژگان: استئوپنی، درد، کیفیت زندگی، تمرینات تعادلی، زنان یائسه
 • مسعود حجازی * صفحات 51-58
  مقدمه و اهداف

   برخی از ویژگی های روانی و شخصیتی در انتخاب و تصمیم گیری انسان ها بسیار تاثیرگذار است. این ویژگی های روان شناختی می توانند با انتخاب نوع زایمان نیز مرتبط باشند. از این رو پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی ویژگی های شخصیتی (روان رنجور خویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق گرایی و وجدان گرایی) و اضطراب (آشکار و نهان) زنان باردار بر حسب انتخاب نوع زایمان (طبیعی یا سزارین) در شهرستان طارم اجرا شد.

  مواد و روش ها

   روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. نمونه مورد بررسی شامل 90 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان طارم در سال 1394 بودند. ابتدا به روش نمونه گیری خوشه ایدو مرکز از سطح شهرستان انتخاب و سپس ار بین زنان باردار مراجعه کننده به این دو مرکز 90 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسش نامه شخصیتی (NEO-FFI) و پرسش نامه اضطراب اشپیل برگر پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (Manova) استفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که بین زنان باردار با ترجیح دو نوع زایمان (طبیعی و سزارین) تفاوت معناداری در میزان اضطراب آشکار و ویژگی های شخصیتی روان رنجور خویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه و مسئولیت پذیری وجود دارد (01/0(P<.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش اهمیت مسائل روان شناختی را در ترجیح نوع زایمان بیان می کند و نشان می دهد برای کاهش آمار سزارین می بایست به اضطراب آشکار و ویژگی های شخصیتی زنان باردار توجه شود.

  کلیدواژگان: نوع زایمان، ویژگی های شخصیتی، اضطراب آشکار و نهان
 • معصومه قاسمی، محسن شکوهی *، سعید حسن زاده، سیدعلی اکبر طاهایی، مهدی دستجردی، پروین جعفری صفحات 59-70
  مقدمه و اهداف

  اختلال پردازش شنیداری مرکزی و نارساخوانی، در بسیاری از پژوهش ها با یکدیگر مرتبط شده اند و همبودی بالایی نیز دارند. بسیاری از دانش آموزان نارساخوان مشکلاتی در ادراک شنیداری دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه توان بخشی پردازش شنیداری مرکزی بر ادراک شنیداری در دانش آموزان نارساخوان انجام شد.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع ابتدایی بود که با تشخیص نارساخوانی در یکی از مراکز اختلالات یادگیری شهر تهران مشغول به آموزش بودند. 30 دانش آموز نارساخوان با اختلال پردازش شنیداری مرکزی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، در گروه های آزمایش و گواه منسوب شدند. برنامه توان بخشی پردازش شنیداری مرکزی در 12 گام با تمرینات گوناگون برای دانش آموزان نارساخوان طراحی و تدوین شد. آزمون ادراک شنیداری برای افراد دارای آسیب شنوایی در پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش 15 جلسه برنامه توان بخشی پردازش شنیداری مرکزی را دریافت کردند. آزمون ادراک شنیداری مجددا در پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. برای بررسی پایداری اثرات برنامه پی گیری 5 هفته بعد انجام شد. برای تحلیل یافته ها از آنالیز واریانس چندمتغیری با اندازه گیری مکرر استفاده گردید.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات ادراک شنیداری گروه آزمایش و گروه گواه در پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد (0/05=P) و گروه آزمایش نمرات بالاتری را کسب کرده بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده اثربخشی برنامه توانبخشی اختلال پردازش شنیداری مرکزی بر ادراک شنیداری دانش آموزان نارساخوان تایید شده و پی گیری نیز حاکی از پایداری نتایج بود.

  کلیدواژگان: پردازش شنیداری مرکزی، ادراک شنیداری، نارساخوانی
 • سحر قنبری، مژگان ولی پور، فائزه حیدری، زهرا پورزمانی، علیرضا جمالی *، سمانه نعمت الهی صفحات 71-76
  مقدمه و اهداف

  45 تا 96 درصد کودکان مبتلا به اتیسم از اختلال در پردازش اطلاعات حسی رنج می برند. به دلیل شیوع بالای اختلال پردازش حسی و وجود مشکل در مشارکت در فعالیت های روزمره زندگی در کودکان مبتلا به اتیسم و همچنین اهمیت مقوله مشارکت در زندگی روزمره پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وضعیت پردازش اطلاعات حسی با میزان مشارکت کودکان اتیسم با هوش عادی انجام شد.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر از نوع بررسی-مقطعی بود. مطالعه بر روی 10 دانش آموز دبستانی مبتلا به اتیسم با هوش عادی از مدارس اتیسم و 10 دانش آموز دبستانی عادی انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از والدین از دو پرسش نامه استاندارد نیمرخ پردازش حسی کوتاه دان و سنجش عادات زندگی که مشارکت کودکان ناتوان را می سنجد، استفاده شد. تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS21 و آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری زیر 05/0 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میانگین میزان مشارکت کودکان اتیسم در فعالیت های روزمره 4/08 بود و در کودکان عادی 8/16 به دست آمد. داده های حاصل از پژوهش رابطه معناداری را بین وضعیت پردازش اطلاعات حسی و میزان مشارکت در کودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا نشان نداده است. همچنین همبستگی بین وضعیت پردازش اطلاعات حسی و میزان مشارکت در کودکان عادی نشان داده نشد.

  نتیجه گیری

   یافته های پژوهش تاکید نمود که در کودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا، اختلال پردازش اطلاعات حسی وجود دارد و مشارکت در انجام فعالیت های روزمره زندگی کاهش نشان می دهد. در پژوهش حاضر همبستگی میان پردازش اطلاعات حسی و میزان مشارکت در کودکان مبتلا به اتیسم و نیز کودکان عادی وجود نداشت که این مسئله می تواند به دلیل حضور کودکان اتیسم با عملکرد بالا در مطالعه باشد.

  کلیدواژگان: کودک، اتیسم، مشارکت، پردازش اطلاعات حسی
 • مهتاب نجفی *، صدرالدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، امیرحسین براتی صفحات 77-87
  مقدمه و اهداف

  سندروم پروناسیون اندام تحتانی، شامل پرونیشن بیش از اندازه پا، چرخش داخلی و نزدیک شدن زانو می باشد. هنگامی که تمرینات ورزشی به درستی طراحی و یکپارچه شود، با استفاده از یک روش تمرینی چندوجهی می توان اهداف توانبخشی فرد را بدون نیاز به مداخلات دیگر به دست آورد. استراتژی تعادلی مچ پابا حرکت دادن کل بدن حول مفصل مچ پا، تعادل را بازیابی می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی هشت هفته تمرین اصلاحی ترکیبی بر میزان فعالیت عضلات درگیر در استراتژی مچ پای دختران مبتلا به سندروم انحراف پروناسیون بود.

  مواد و روش ها

   در مطالعه نیمه تجربی حاضر با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل، 30 دانش آموز 16-13 ساله با وضعیت سندروم پروناسیون اندام تحتانی وجود داشتند. افراد مورد مطالعه به طور تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. قبل و پس از هشت هفته تمرین به مدت 60 تا 80 دقیقه و سه جلسه در هفته، کف پای صاف با استفاده از تست افت ناوی، والگوس زانو با اندازه گیری زاویه تیبیوفمورال، فعالیت الکترومیوگرافی عضلات تیبیای قدامی و گاستروکنمیوس داخلی روی سیستم تعادلی بایودکس هنگام ایستادن روی پای غالب ارزیابی شد.

  یافته ها

   نتایج تحلیل کوواریانس، تفاوت معناداری در الکترومیوگرافی عضلات تیبیای قدامی و گاستروکنمیوس داخلی دو گروه در پس آزمون را نشان داد. تمرینات اصلاحی بر میزان فعالیت عضلات تیبیای قدامی و گاستروکنمیوس داخلی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت معناداری داشت و به طور تقریبی 94% و 62% به ترتیب بر الکترومیوگرافی عضلات مذکور دختران دارای سندروم پروناسیون اندام تحتانی تاثیر داشت (0/001=P و 0/026=P)

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد تمرینات ترکیبی اصلاحی منجر به تغییر فعالیت عضلات مسئول کنترل تعادل از جمله افزایش فعالیت عضله تیبیای قدامی و کاهش فعالیت عضله گاستروکنمیوس که مربوط به استراتژی مچ پا هستند، می شود. بنابراین به متخصصین و محققین توصیه می شود جهت بهبود استراتژی های تعادلی در افراد دارای سندروم پروناسیون، تمرینات اصلاحی مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فعالیت عضلانی، تمرینات اصلاحی، سندروم پروناسیون اندام تحتانی، استراتژی مچ پا
 • مقایسه عملکرد مسیر وابران شنوایی در کودکان هنجار و اختلال در خواندن با استفاده از آزمون مهار دگرسویی گسیل های گذرای صوتی گوش
  مرتضی حمیدی *، فرهاد فراهانی، محمد علی سیف، بهاره خاور صفحات 88-93
  مقدمه و اهداف

   مشکل شایع در کودکان اختلال در خواندن درک گفتار در حضور نویز زمینه می باشد. شواهد نشان می دهد مسیر وابران شنوایی نقش مهمی در درک گفتار در حضور نویز رقابتی ایفا می کند. عملکرد مسیر وابران زیتونی حلزونی داخلی را می توان با استفاده از اثر مهاری گسیل های صوتی گذاری گوش در پاسخ به تحریک دگرسویی مورد ارزیابی قرار داد. در مطالعه حاضر عملکرد این مسیر در کودکان اختلال در خواندن و کودکان هنجار با استفاده از آزمون مهار دگرسویی گسیل های گذاری صوتی گوش مورد بررسی قرار می گیرد.

  مواد و روش ها

  32 دانش آموز هنجار با 32 دانش آموز دچار اختلال در خواندن با شنوایی هنجار تحت ارزیابی مهار دگرسویی گسیل های صوتی گوش قرار گرفتند. تشخیص کودکان دچار اختلال در خواندن بر اساس آزمون غربالگری تشخیص اختلال در خواندن بود.

  یافته ها

  میزان مهار دامنه گسیل های گذرای گوش در گروه اختلال در خواندن و دانش آموزان هنجار تفاوت معناداری با همدیگر نداشت P<0/05 . با مقایسه دامنه این گسیل ها بین دو گوش، در گروه دانش آموزان هنجار تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نگردید، ولی در گروه اختلال در خواندن دامنه گسیل ها، در گوش راست بیشتر از گوش چپ به دست آمده و این تفاوت در فرکانس های 2000 و 3000 هرتز معنادار گردید P<o/o5

  نتیجه گیری

  دامنه بیشتر گسیل های صوتی گوش راست در کودکان اختلال در خواندن می تواند حاکی از عملکرد غیرقرینه دستگاه زیتونی حلزونی داخلی باشد. این الگودر کودکان هنجار مشاهده نگردید. واژه های کلیدی اختلال در خواندن؛ گسیل های صوتی گوش؛ مهار دگرطرفی

  کلیدواژگان: اختلال در خواندن، گسیل های صوتی گوش، مهار دگرطرفی
 • تغییرات عیب انکساری قبل و بعد از جراحی ترابکولکتومی و شنت
  فرزانه دهقانیان *، محمد آقازاده، قاسم فخرایی، علیرضا اکبرزاده صفحات 94-99
  مقدمه و اهداف

  در سال های اخیر مطالعات بسیاری نشان داده است که تغییرات آستیگماتیسم قرنیه پس از جراحی ترابکولکتومی رخ می دهد و تاکید بر استیپ شدن مریدین عمودی و القای آستیگمات موافق قاعده دارند. در مطالعه حاضر علاوه بر تغییرات آستیگمات و محور آن، میزان تغییرات دوربینی و نزدیک بینی و مقایسه موارد فوق با جراحی شنت مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه مشاهده ای - تحلیلی است. جامعه پژوهش دو گروه 16 نفری تحت جراحی شنت و ترابکولکتومی به ترتیب با متوسط سنی 72/6±68/49 و 90/8±43/52 بودند که به منظور بررسی تغییرات عیب انکساری قبل از جراحی، 1 هفته، 1 ماه و 3 ماه بعد از جراحی مورد مقایسه قرار گرفتند. تحلیل داده های درون هر گروه به علت نرمال نبودن آنها آزمون فریدمن و برای مقایسه بین دو جراحی از آزمون من ویتنی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد متوسط فشار چشم قبل از جراحی و 1 هفته، 1 ماه و 3 ماه بعد از جراحی ترابکولکتومی به ترتیب 65/7±31/31، 88/2±81/9، 26/1±50/10 و 28/1±93/10 (05/0 (P< و در جراحی شنت 32/10±06/36، 30/3±5/13، 21/2±68/11 و 27/1±18/11 P<0/05و متوسط آستیگمات قرنیه در جراحی ترابکولکتومی به ترتیب 59/0±0/1-، 9/1±6-، 1/1±21/2- و 62/0±37/1-  P< 0/05که در جراحی شنت 46/0±89/0-، 62/1±5/1-، 46/1±5/1- و 85/0±07/1- P>0/05و درصد آستیگمات موافق قاعده در جراحی ترابکولکتومی به ترتیب 5/37، 100، 5/37 و 25/31 که در جراحی شنت 75/43، 50، 50 و 25/56 و متوسط اکی والان اسفر در جراحی ترابکولکتومی به ترتیب 49/1±03/0-، 94/1±43/1، 74/1±27/0 و 46/1±04/0 (P< 0/05و در جراحی شنت 5/1±65/0، 03/2±03/1، 64/1±7/0 54/1±62/0 ,P< 0/05است. مقایسه متغیرهای فوق در دو جراحی با استفاده از من ویتنی از منظر مقدار آستیگماتیسم و محور آن معنادار بوده P<0/05 تغییر اکی والان اسفر معنادار نشد  P>0/05

  نتیجه گیری

  هر دو روش دوربینی را القا می کنند که با گذشت زمان از مقدار آن کاسته می شود، اما تغییرات مقدارو ایجاد آستیگماتیسم موافق قاعده در جراحی ترابکولکتومی به نسبت جراحی شنت بیشتر است.

  کلیدواژگان: عیب انکساری، شنت، ترابکولکتومی، گلوکوم
 • تاثیر کتاب شنیداری بر سلامت روان سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی و توانبخشی کشور
  فرشته عامری*، صدیقه محمداسماعیل صفحات 100-109
  مقدمه و اهداف

   با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندی و شیوع بالای اختلالات روانی در این قشر، نیاز است که متخصصان بهداشت روانی اقداماتی در خصوص درمان اختلالات روانی سالمندان و به ویژه افسردگی داشته باشند. امروزه کتاب درمانی برای درمان اختلالات شایع روانی استفاده می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات کتاب گویا بر سلامت روان سالمندان سازمان بهزیستی صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش به روش نیمه تجربی می باشد. 30 نفر از سالمندان سازمان بهزیستی که در 8 جلسه ارائه کتاب گویا شرکت نموده و ابعاد سلامت روان آنها از طریق پرسش نامه استاندارد سلامت روان  (SCL-90-R)قبل و بعد از شرکت در دوره‏هامورد بررسی قرار گرفت. داده‏ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و روش‏های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و روش آماری استنباطی (آزمون کلموگروف-اسمیرنوف یک‏نمونه ای، آزمون مقایسه میانگین یک‏نمونه ای، آزمون تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین های جفتی) مورد تحلیل قرار‏گرفت.

  یافته ها

  آنالیز آماری نشان داد که تفاوت قابل توجهی در پس‏آزمون نسبت به پیش‏آزمون بر سلامت روان و حساسیت در روابط متقابل، شکایات جسمانی، وسواسی اجباری، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان‏پریشی سالمندانی که در کارگاه های کتاب گویا شرکت کرده اند، به وجود آمده است (0/05>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به افزایش جمعیت رو به رشد سالمندی در کشور، سلامت افراد ضروری است. یافته ها نشان داد استفاده از کتاب و کتاب درمانی می‏تواند بر سلامت روان افراد جامعه اثرات مطلوبی به جا بگذارد، به نظر می رسد که این روش یکی از راهکارهای کم هزینه برای درمان است و مسئولین بهداشت روانی می توانند از آن برای پیشگیری و درمان استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: اختلالات روانی، سالمندان، سلامت روان، کتابدرمانی، کتاب شنیداری
 • بررسی رسش عصبی ناقرینگی گوشی در شنوایی دایکوتیک در کودکان 6 تا 12 سال
  صغری یحیی پور، محمد ابراهیم مهدوی*، سید مهدی طباطبایی صفحات 110-117
  مقدمه و اهداف

   با ارائه هم زمان محرک های گفتاری به گوش ها می توان توانایی یکپارچه سازی شنوایی مغز را از طریق آزمون های دایکوتیک بررسی کرد. امروزه ارزیابی شنوایی دایکوتیک یکی از متداول ترین روش ها برای تشخیص و پایش درمان اختلال پردازش شنوایی در کودکان به شمار می رود. دو آزمون کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی برای استفاده در زبان فارسی بومی سازی شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سن بر نتایج این آزمون ها در کودکان انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مشاهده ای بوده که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. جمع آوری اطلاعات به روش مشاهده ای بوده است. 241 دانش آموز شامل 122 پسر (50/6%) و 119 دختر (49/4%) با محدوده سنی 6 تا 12 سال و میانگین سنی 9/30 و انحراف معیار (1/9) سال شرکت کردند که در فرکانس های 8000-250 هرتز سطح شنوایی 15 دسی بل HL یا کمتر داشتند. سایر معیارهای ورود شامل: نداشتن سابقه اختلالات شنوایی، گوش و اعصاب (مشخص شده از طریق معاینه،آزمون های شنوایی و مصاحبه شفاهی)، ناقرینگی آستانه ای کمتر از 10 دسی بل در گوش ها بود. راست دست یا چپ دست بودن کودکان از طریق پرسش نامه چاپمن-چاپمن تعیین شد. تمامی کودکان اختلال یادگیری و بیماری خاصی نداشتند. آزمون های کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی در سطح 70 دسی بل HL انجام شد. برتری گوشی به دو روش برتری گوش راست و برتری گوش غالب محاسبه شد. اثر سن بر میزان برتری گوشی بررسی گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که با افزایش سن کودکان از 6 تا 12 سال امتیاز هر دو گوش در هر دو آزمون کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی افزایش می یابد؛ به طوری که امتیاز گوش راست در آزمون های کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی به ترتیب با شیب 4/4 و 1/8 درصد بر سال و امتیاز گوش چپ به ترتیب با شیب 4/5 و 4/3 درصد بر سال افزایش یافته است. رشد سریع تر امتیاز گوش چپ باعث کاهش برتری گوشی با افزایش سن در هر دو آزمون فوق شد. به طور کلی برتری گوش غالب برای هر دو آزمون به طور معناداری بزرگتر از برتری گوش راست به دست آمد. میانگین برتری گوش راست با میانگین برتری گوش غالب در هر دو آزمون کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی بین دو جنس مذکر و مونث و بین کودکان راست دست با کودکان چپ دست تفاوت معناداری نداشت و این تفاوت معنادار، به تفکیک گروه سنی نیز مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  امتیاز گوش ها در آزمون های کلمات رقابتی کودکان و اعداد دایکوتیک تصادفی مستقل از جنسیت و دست برتری با افزایش سن کودک افزایش می یابد که به کاهش فزاینده ناقرینگی گوشی در کودکان از سن 6 تا 12 سال می انجامد. برتری گوش غالب روش محافظه کارانه تر، برای اندازه گیری برتری گوشی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: پردازش شنوایی، شنوایی دو گوشی، برتری گوشی، رسش عصبی
 • تعیین اختلاف خروجی سمعک تنظیم شده طبق اهداف تجویزی DSL V5 با شیوه های اندازه گیری گوش واقعی و کوپلر CC 2 در کودکان کم شنوای 3 تا 7 سال
  اکبر افشار، حمید جلیل وند*، لیلا جلیل وند، علیرضا اکبرزاده صفحات 118-125
  مقدمه و اهداف

  ارزیابی پروب میکروفن تنها استاندارد طلایی برای تایید عملکرد سمعک است. در کودکان با توجه به تاثیر مثبت تنظیم سمعک با REM بر مهارت های ارتباطی کودک و همچنین با توجه به اینکه کودکان قادر به بیان مشکلات عملکردی سمعک خود نیستند، اهمیت استفاده از REM بیشتر احساس می شود؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اختلاف خروجی سمعک تنظیم شده طبق اهداف تجویزی DSL با روش ارزیابی گوش واقعی و کوپلر 2 سی سیدر کودکانکم شنوای 3 تا 7 سال انجام گرفت تا با مقایسه این دو شیوه، تاثیر قالب بر اندازه گیری بررسی شود.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مقطعی تحلیلی-توصیفی حاضر کودکان کم شنوای 3 تا 7 سال که دارای کم شنوایی متوسط تا عمیق بوده، مورد مطالعه قرار گرفتند. مراحل ارزیابی کودکان به این شرح بود که پس از انجام آزمایشات ادیومتری، سمعک کودکان با استفاده از نرم افزار مربوطه مطابق با فرمول DSL برنامه ریزی شد، سپس خروجی سمعک یک بار به وسیله سیستم ارزیابی گوش واقعی در گوش و بار دیگر به وسیله آنالیزر سمعک در کوپلر 2 سی سی اندازه گیری و مقادیر به دست آمده با یگدیگر مقایسه گردید.

  یافته ها

  بین میانگین سطح فشار صوتی منحنی هدف سیستم REM با میانگین سطح فشار صوتی سمعک در گوش واقعی و کوپلر 2 سی سی در سطوح شدتی مختلف، اختلاف معناداری وجود داشت (0/05>P). اختلاف میانگین سطح فشار صوتی منحنی هدف و منحنی اندازه گیری شده توسط REM از اختلاف میانگین سطح فشار صوتی منحنی هدف و منحنی اندازه گیری شده توسط Coupler، کمتر از عدد 10 می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش حاضر، استفاده از REM در کودکان الزامی می باشد. همچنین علت اختلاف بین Target وMeasureدر ارزیابی های گوش واقعی، عملکرد ضعیف عوامل مختلف غیر از قالب (سمعک، اندازه گیری، عدم پیش بینی درست مقادیر در نر م افزار تنظیمی سمعک ها و غیره) بوده و این موضوع ارتباطی با کیفیت قالب ندارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی گوش واقعی، خروجی سمعک، فیتینگ سمعک در کودکان، اهداف تقویتی
 • تاثیر میزان سختی کفی کفش و ارتفاع مختلف فرود بر کینماتیک مفصل زانو هنگام فرود تک پا در مردان
  سید علی عباسی *، فریبرز محمدی پور، محمد تقی امیری صفحات 126-137
  مقدمه و اهداف

   مهارت های ورزشی شامل فرود آمدن از فعالیت های پرخطر ورزشی به شمار می رود. فرود تک پا حرکتی رایج در بسیاری از رشته های ورزشی است و از عوامل اصلی آسیب های غیربرخوردی ACL شناخته شده است که افزایش حرکت در صفحه فرونتال می تواند همچنین موجب تشدید آن شود. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر درجات متفاوت سختی کفی (نرم، نیمه سخت، سخت) بر کینماتیک مفصل زانو (والگوس زانو و فلکشن زانو) هنگام فرود تک پا از ارتفاع های متفاوت 20 و 40 و 60 سانتی متری بود.

  مواد و روش ها

  20 آزمودنی مرد (میانگین جرم: 1/03±75/30کیلوگرم، قد: 4/19±180/1سانتی متر، سن: 4/29±25/30سال) انتخاب شدند. از آزمودنی ها خواسته شد که با کفی متفاوت از نظر درجات سختی قرار داده شده در کفش، عمل فرود تک پا را از ارتفاع های 20 و 40 و 60 سانتی متری برابر سیستم سه بعدی آنالیز حرکت انجام دهند، و پس از پردازش داده ها با نرم افزار کورتکس، پارامترهای حداکثر فلکشن زانو و والگوس زانو محاسبه شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون اندازه گیری های مکرر در سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام گرفت.

  یافته ها

  در فرود از ارتفاع 20 سانتی متری کفی نرم بیشترین مقدار فلکشن زانو و کمترین مقدار والگوس زانو، ارتفاع 40 سانتی متری کفی نیمه سخت بیشترین مقدار فلکشن زانو و کمترین مقدار والگوس و در ارتفاع 60 سانتی متری کفی سخت بیشترین مقدار فلکشن زانو و کمترین مقدار والگوس زانو را از خود نمایش داد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج نشان داد که درجات متفاوت سختی کفی بر کینماتیک مفصل زانو اثرگذار است، فلکشن بیشتر زانو به همراه والگوس کمتر در این کفی ها می تواند باعث کاهش آسیب به لیگامنت صلیبی قدامی شود.

  کلیدواژگان: فرود تک پا، ارتفاع های متفاوت فرود، کفی کفش، والگوس زانو، کینماتیک
 • همبستگی وضوح ادراکی گفتار با فرکانس پایه در کودکان کم شنوای کاشت حلزون شده
  سعید میراحمدی، نگین مرادی*، مجید سلطانی، نادر صاکی، اکبر دارویی، امل مالحی ساکی صفحات 138-145
  مقدمه و اهداف
  وضوح گفتار به عناصر مختلف زنجیری و فرازنجیری گفتاری همچون صحت تولیدی، آهنگ، کیفیت صوتی و تشدید بستگی دارد. بررسی وضوح گفتار در مطالعات مختلف به دو روش ادراکی و اکوستیکی انجام می شود. در روش ادراکی وضوح بر اساس قضاوت شنوندگان و در روش اکوستیکی پارامترهای اکوستیکی مرتبط با صداهای گفتاری بررسی می شود. در مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی ارتباط عناصر زبرزنجیری با وضوح ادراکی گفتار، میزان همبستگی میانگین فرکانس پایه با درصد وضوح ادراکی گفتار کودکان کاشت حلزون شده بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر بر روی 18 کودک 4-6 ساله کاشت حلزون شده انجام شده است. وضوح ادراکی از طریق قضاوت شنوندگان ناآشنا به گفتار کودکان کم شنوا بر اساس بخش کلمات آزمون وضوح گفتار زبان فارسی و محاسبه فرکانس پایه نیز به وسیله نرم افزار Praatنسخه 5.2.25 انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آنالیز اکوستیکی کلمات نشان می دهد که میانیگین فرکانس پایه در نمونه مورد مطالعه 05/45±25/294 و همچنین میانیگین درصد وضوح ادراکی کلمات 33/20±78/47 درصد می باشد. همچنین ضریب همبستگی وضوح ادراکی با میانیگین فرکانس پایه برابر با 20/0- و میزان همبستگی آنها  P=0/41می باشد که بر اساس این نتایج همبستگی فرکانس پایه با درصد وضوح ادراکی معکوس است و با در نظر گرفتن سطح معناداری بالای 05/0، همبستگی منفی آنها معنادار نیست (P=0/41).
  نتیجه گیری
  با توجه به عدم معناداری همبستگی میان وضوح و فرکانس پایه در مطالعه حاضر که یکی از ویژگی های زبرزنجیری گفتار است، میتوان نتیجهگیری کرد برخلاف تاثیرگذاری مولفه های زنجیری همچون تولید که در برخی مطالعات نشان داده شده است این پارامتر بر روی وضوح گفتار کودکان تاثیر قابل توجهی ندارد.
  کلیدواژگان: وضوح گفتار، فرکانس پایه، کاشت حلزون شنوایی
 • بررسی مقایسه ای مولفه های ادراک بینایی و ادراک عمق در افراد مبتلا به سکته مغزی و افراد سالم
  امین غفاری، ملاحت اکبرفهیمی*، مهسا خیراله زاده، پوریا سروقدی، فتح الله غفاری زاده صفحات 146-153
  مقدمه و اهداف

  اختلالات درک بینایی از مهمترین آسیب های افراد مبتلا به سکته مغزی است که سبب محدودیت در انجام فعالیت های روزمره زندگی، کاهش یادگیری مهارت های نگهداری از خود و تعادل حرکتی می گردد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه بین ادراک بینایی، حدت بینایی، حساسیت کنتراست و ادراک عمق بین سه گروه افراد مبتلا به سکته مغزی راست و چپ و سالم است.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر 31 فرد مبتلا به سکته مغزی (16 همی پلژی چپ و 15 همی پلژی راست) و 16 نفر سالم مشارکت داشتند. از نظر حدت بینایی (Freiburg Vision Test)، حساسیت کنتراست (Freiburg Vision Test)، ادراک عمق (Depth Perception Peg Board Set) و ادراک بینایی (Developmental Test Of Visual Perception- Adolescence and Adult) موردارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در سه گروه مورد مطالعه متغیرهای ادراک بینایی، ادراک عمق، حدت بینایی و کنتراست بینایی دارای تفاوت معناداری باشد (0/05>P). همچنین با کوواریانسی حساسیت کنتراست آنالیز آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد در هر دو چشم، تفاوت معنادار بین زیرگروه های ادراک بینایی و ادراک عمق وجود دارد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  افراد مبتلا به سکته مغزی دارای ادراک بینایی، ادراک عمق، حدت بینایی و حساسیت کنتراست ضعیف تری نسبت به گروه افراد سالم می باشند، اما بین دو گروه سکته مغزی با آسیب نیمکره چپ و راست تفاوت معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: ادراک بینایی، ادراک عمق، سکته مغزی
 • اثر تمرین مقاومتی بر سطوح خونی هورمون های کورتیزول، تستوسترون و برخی شاخص های آمادگی جسمانی در مردان پاک شده از اعتیاد به مت آمفتامین در دوره بازتوانی
  نرجس پورمیرزایی، رامین شعبانی*، زهرا حجتی، فاطمه ایزددوست، علی اکبر مویدی صفحات 154-163
  مقدمه و اهداف

  پژوهش ها نشان داده که تمرینات ورزشی داری مزایای طبی و رفتاری فراوانی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح خونی هورمون های کورتیزول، تستوسترون و برخی شاخص های آمادگی جسمانی در مردان پاک شده از اعتیاد به مت آمفتامین در دوره بازتوانی است.

  مواد روش ها

  19 مرد (سن 5/4±29/8 سال) پاک شده از مت آمفتامین در دوره بازتوانی به طور تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی (10 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرینی تمرینات را سه جلسه در هفته به مدت 8 هفته با شدت 50 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. قبل و پس از دوره تمرین، پس از 8 ساعت ناشتا خونگیری جهت اندازه گیری میزان سرمی هورمون های کورتیزول و تستوسترون به عمل آمد. همچنین میزان قدرت و استقامت عضلانی و شاخص های ترکیب بدن آزمودنی ها اندازه گیری شد. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون کواریانس یک راهه و آزمون t وابسته استفاده شد و کلیه اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل گردید. سطح معناداری 0/05≥α در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح استراحتی کورتیزول در گروه تجربی کاهش معناداری داشت (0/05=P)، با این وجود در مقایسه بین گروهی این افزایش معنادار نبود. میزان سرمی تستوسترون در گروه تجربی افزایش ناچیزی داشت (0/05). به علاوه ، مقایسه تغییرات سطوح تستوسترون بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد (0/24=P). میزان قدرت عضلانی اندام فوقانی و استقامت عضلانی، دور سینه، دور بازو و دور کمر آزمودنی های گروه تجربی نیز در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت (0/01=P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد یک دوره تمرین مقاومتی به مدت 8 هفته به عنوان یک راهبرد درمانی غیردارویی در دوره ترک اعتیاد ضمن تاثیر کاهشی بر کورتیزول و افزایش نسبی و غیرمعنادار تستوسترون موجب بهبود وضعیت جسمانی افراد معتاد می شود.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، کورتیزول، تستوسترون، مت آمفتامین، اعتیاد
 • بررسی تاثیر کینزیوتیپ بر زبردستی حرکات ظریف و فعالیت های روزمره زندگی در بیماران سکته مغزی: (مطالعه مقدماتی)
  فتح الله غفاری زاده، مینو کلانتری، نورالدین نخستین انصاری، علیرضا اکبرزاده، امین غفاری، علی اصغر جامه بزرگی* صفحات 164-169
  مقدمه و اهداف

   سکته مغزی باعث ناتوانایی زیادی می شود، اختلال حرکتی اندام فوقانی یکی از شایع ترین مشکلات بعد از سکته مغزی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کینزیوتیپ  بر زبردستی حرکات ظریف دست، فعالیت های روزمره زندگی و اسپاستیسیتی در بیماران سکته مغزی بود.

  مواد و روش ها

  هشت بزرگسال سکته مغزی با محدوده سنی 63-50 سال، در مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی آزمون-پس آزمون شرکت کردند. کینزیوتیپ به صورت I stripبر روی عضلات اکستانسور ساعد قرار داده شد. اسپاستیسیتی، فعالیت های روزمره زندگی و زبردستی حرکات ظریف دست بلافاصله بعد از کینزیوتیپ و یک ماه بعد با مقیاس اصلاح شده آشورث، پرسش نامه بارتل، و Nine Hole Peg Test اندازه گیری شد.

  یافته ها

  در ارزیابی آنی، تفاوت معناداری در پیش آزمون و پس آزمون برای زبردستی حرکات ظریف دست مشاهده شد (0/001≥P-value). ارزیابی ثانویه پس از یک ماه نیز بیانگر نتایج مشابه و تفاوت معنادار نسبت به پیش آزمون بود، اما تغییر قابل توجهی در اسپاستیسیتی عضلات فلکسور بعد از مداخله وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر مقدماتی نشان داد که کینزیوتیپ در جهت عضلات اکستنسور، می تواند زبردستی حرکات ظریف دست و فعالیت های روزمره زندگی را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: سکته مغزی، کینزیوتیپ، زبردستی حرکات ظریف، فعالیت های روزمره زندگی، اسپاستیسیتی
 • مقایسه اثر تمرینات کنترل حرکتی، تمرین در آب و تمرینات ترکیبی بر حس عمقی، دقت حسی و درد بیماران مبتلا به کمردرد مکانیکی مزمن
  سیده یاسمن اسدی *، امیر لطافت کار، سید صدرالدین شجاع الدین، علی عباسی، فرشته افتخاری صفحات 170-182
  مقدمه و اهداف

   بیماران مبتلا به کمردرد مکانیکی مزمن دچار اختلال در حس عمقی و دقت حسی می باشند و این اختلالات با میزان درد این بیماران ارتباط دارد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی تمرینات کنترل حرکتی، تمرین در آب و تمرینات ترکیبی بر حس عمقی، دقت حسی و درد بیماران مبتلا به کمردرد مکانیکی مزمن می باشد.

  مواد و روش ها

  چهل و هشت بیمار مبتلا به کمردرد مکانیکی با استفاده از پرسش نامه استوری انتخاب شدند و به طور تصادفی به چهار گروه تمرینات کنترل حرکتی (12 نفر)، تمرین در آب (12 نفر)، تمرینات ترکیبی (11 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. هر سه گروه تمرینی هشت هفته تمرین تعیین شده را انجام دادند و گروه کنترل هیچ تمرینی انجام نداد. برای سنجش حس عمقی، دقت حسی و درد بیماران به ترتیب از گونیامتر، کالیپر و مقیاس آنالوگ بصری استفاده شد. برای مقایسه های درون گروهی بین متغیرها از آزمون t زوجی و برای مقایسه های بین گروهی متغیرها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد (0/05≥آلفا).

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون گروه های تمرینی در مقایسه با گروه کنترل در متغیر درد (0/007=P)، حس عمقی (0/005=P) و دقت حسی (0/008=P) وجود دارد، اما بین سه گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  تمرین در آب، تمرینات کنترل حرکتی و تمرینات ترکیبی بر کاهش درد و افزایش حس عمقی و دقت حسی بیماران مبتلا به کمردرد مکانیکی اثرگذار بوده و هر سه روش تمرینی بر درمان کمردرد مزمن غیراختصاصی اثرگذار می باشد.

  کلیدواژگان: تمرینات کنترل حرکتی، تمرین در آب، حس عمقی، دقت حسی
 • مقایسه پایداری تشخیص قرینگی برخی آزمونهای مفصل ساکروایلیاک بین معاینه شونده علامتدار و بدون علامت ابتلا به درد پایین کمر
  احسان نعیمی، ساناز دواریان*، محمد اکبری صفحات 183-192
  مقدمه و اهداف
  تکرارپذیری آزمون های دستی اهمیت زیادی دارد، زیرا آزمون های دستی مفصل ساکروایلیاک در ارزیابی این ناحیه زیاد استفاده می شوند و اینکه آزمون پاراکلینیک موفقی وجود ندارد. هدف مطالعه حاضر اندازه گیری پایداری تشخیص برخی از آزمون های دستی مفصل ساکروایلیاک و همچنین مقایسه آن بین معاینه شونده علامت دار و بدون علامت بود. انجام این مقایسه تاکنون در مطالعات مشابه انجام نشده بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع بررسی تست ها بود و نمونه گیری با استفاده از نمونه های در دسترس انجام شد. 17 معاینه گر قرینگی وضعیت زاویه های تحتانی خارجی ساکروم، خارهای خاصره خلفی فوقانی در حالت دمر، خارهای خاصره خلفی فوقانی در حالت ایستاده و قرینگی حرکت خارهای خاصره خلفی فوقانی حین انجام آزمون خم شدن از حالت ایستاده را روی 2 معاینه شونده (یک معاینه شونده علامت دار و یک معاینه شونده بدون علامت) ارزیابی کردند. پایداری تشخیص قرینگی لندمارک ها توسط آماره های کای دو و Bayes Factor محاسبه شد. معاینه گرها نسبت به وجود علائم در معاینه شوندگان ناآگاه بودند.
  یافته ها
  مقدار کای دو و Bayes Factor به ترتیب برای زاویه تحتانی خارجی ساکروم در حالت دمر 76/4 و 28/12، برای خار خاصره خلفی فوقانی در حالت دمر 94/9 و 52/277 و برای خار خاصره خلفی فوقانی در حالت ایستاده و حین آزمون خم شدن از حالت ایستاده 30/9 و 15/241 بود.
  نتیجه گیری
  خار خاصره خلفی فوقانی در حالت دمر بیشترین و زاویه تحتانی خارجی ساکروم کمترین پایداری تشخیص قرینگی را داشتند. پایداری تشخیص قرینگی آزمون ها برای معاینه شونده علامت دار بیشتر از معاینه شونده بدون علامت بود. بر این اساس احتمال مثبت شدن اشتباه آزمون ها در معاینه شونده بدون علامت زیاد است؛ بنابراین هنگام ارزیابی بالینی، بهتر است پیش از انجام آزمون های لمس لندمارک، با استفاده از آزمون های برانگیزاننده درد وجود دیسفانکشن مفصل ساکروایلیاک تایید شود.
  کلیدواژگان: دیسفانکشن مفصل ساکروایلیاک، ارزیابی فیزیکی، لندمارک آناتومی، تکرارپذیری، لمس
 • تاثیر تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال خلفی توام با انجام تمرینات کگل بر تعداد دفعات دفع ادرار و نمره کیفیت زندگی در زنان مبتلا به پرکاری مثانه
  بهناز قانعی، مجتبی حشمتی پور*، مهتاب ضرغام، فریده دهقان، عباس علی پورمومنی صفحات 193-200
  مقدمه و اهداف

   پرکاری مثانه سندرمی است که علائم آن در طول فاز ذخیره کردن ادرار و به شکل افزایش تعداد دفعات دفع ادرار و یا احساس فوریت در دفع ادرار ظاهر می شود. در سال های اخیر استفاده از تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال خلفی به عنوان یک روش ساده، غیرتهاجمی و بدون عوارض جانبی برای درمان پرکاری مثانه مطرح شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال خلفی توام با انجام تمرینات کگل بر زنان مبتلا به پرکاری مثانه بود.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی دو سویه کور، 67 بیمار خانم مبتلا به پرکاری مثانه به صورت تصادفی در یکی از دو گروه آزمون یا شاهد قرار گرفتند. هر دو گروه 12 جلسه تحت درمان با تحریک الکتریکی عصب تیبیال خلفی توام با انجام تمرینات کگل قرار گرفتند، ولی شدت جریان در گروه شاهد صفر بود. از ابزار پرینومتری برای ارزیابی عملکرد عضلات کف لگن و از سه پرسش نامه ارزیابی کیفیت زندگی و ICIQ-OAB و ICIQ-UI SF و از فرم Voiding Diary برای ارزیابی علائم و شدت اختلال بیماران، قبل و بعد از انجام مداخله استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از آزمون t زوجی برای مقایسه قبل و بعد هر گروه، حاکی از افزایش قدرت عضلات کف لگن و بهبود کیفیت زندگی در هردو گروه بود (0/05≥P). مقایسه بین دو گروه با استفاده از آزمون t مستقل نشان دهنده افزایش معنادار قدرت عضلات کف لگن، بهبود کفیت زندگی و کاهش نمرات علائم ادراری در گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد بود (0/05≥P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، تحریک عصب تیبیال خلفی توام با انجام تمرینات کگل باعثافزایشقدرت عضلات کف لگن، بهبود کیفیت زندگی و کاهش علائم ادراری زنان مبتلا به پرکاری مثانه می شود.

  کلیدواژگان: پرکاری مثانه، تحریک عصب تیبیال خلفی، کیفیت زندگی، تعداد دفعات دفع ادرار
 • تاثیر انجام مانور Abdominal drawing-in بر روی میزان لوردوز کمری در بیماران دارای کمردرد مزمن
  علی امیری*، ساناز دواریان، آیدا کوروش فر صفحات 201-207
  مقدمه و اهداف
  کمردرد مزمن یکی از شایع ترین مشکلات کلینیکی است که درمان های متعددی برای آن در نظر گرفته می شود. با توجه به تاثیر مانور Abdominal drawing-in (ADIM) بر روی عملکرد عضلات کمری- لگنی و تاثیر این عضلات بر روی لوردوز ناحیه کمری و هم چنین با توجه به ارتباط میان لوردوز کمری و بروز درد در این ناحیه، هدف تحقیق حاضر بررسی این است که آیا با انجام مانور ADIM، می توان موجب کاهش زاویه لوردوز کمری شد و در نتیجه از عوارض ناشی از هایپرلوردوزیس در افراد دارای کمردردهای مزمن جلوگیری کرد و موجب بهبود عملکرد در این افراد شد یا خیر.
  مواد و روش ها
  آزمودنی های تحقیق حاضر شامل 15 نفر خانم با درد مزمن ناحیه کمری و پاسچر هایپرلودوتیک بودند. برای اندازه گیری زاویه لوردوز کمری در وضعیت ایستاده از بیماران تصویربرداری رادیوگرافی از نمای طرفی انجام شد و با استفاده از روش اندازه گیری Cobb، میزان زاویه لوردوز مشخص گردید.
  یافته ها
  اختلاف میانگین میان قبل و بعد از انجام مانور 267/11 می باشد. این بدین معنا است که قبل از انجام مانور، انحنای ستون فقرات بیشتر بوده است و چون سطح معناداری کمتر از 05/0 است (05/0>P)، این اختلاف میانگین معنادار است. در نتیجه مانور درمانی ADIMدر اندازه لوردوز ناحیه کمری بیماران در تصویر رادیوگرافی تاثیر معناداری داشته و باعث کاهش این زاویه شده است.
  نتیجه گیری
  در بررسی حاضر مشخص گردید که انجام ADIMدر وضعیت ایستاده در افراد دارای کمردرد مزمن و پاسچر هایپرلوردوتیک کمری می تواند منجر به کاهش زاویه لوردوز و بهبود راستای ستون فقرات و در نتیجه بهبود دردهای مزمن این ناحیه گردد.
  کلیدواژگان: کمردرد، هایپرلوردوزیس ناحیه کمری، مانور Abdominal drawing-in
 • مقایسه کینماتیک اسکاپولا در افراد با پاسچر جلو آمده سر و افراد سالم به وسیله آزمون های بالینی
  مینو اسماعیل نژاد، امیر احمدی*، نادر معروفی، جواد صراف زاده، مهرنوش فولادی صفحات 208-215
  مقدمه و اهداف

   با توجه به زندگی ماشینی امروز و نبود تحرک کافی و پوزیشن های نادرست در هنگام کار با کامپیوتر و رانندگی طولانی مدت ، اختلال پاسچر جلو آمده سر شیوع زیادی پیدا کرده است. از طرف دیگر مشکلات و پاتولوژی های کمربند شانه ای نیز یکی از شایع ترین اختلالات اسکلتی-عضلانی می باشد و با توجه به این که در افراد با پاسچر جلو آمده سر به دلیل تغییر وضعیت ستون مهره ای در صفحه ساژیتال و به دنبال آن تغییر طول-تنشن عضلانی احتمال تغییر در کینماتیک اسکاپولا وجود دارد و راستای ناصحیح اسکاپولا در طول فعالیت های عملکردی نیز می تواند باعث درد و پاتولوژی شانه شود، بنابراین به نظر می رسد تشخیص وضعیت اسکاپولا در افراد با پاسچر جلو آمده سر از اهمیت زیادی در ارزیابی و درمان برخوردار است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت اسکاپولا در افراد با پاسچر جلو آمده سر با آزمون بالینی لغزش خارجی اسکاپولا و مقایسه آن با افراد سالم می باشد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر 45 خانم با پاسچر جلو آمده سر و 45 خانم با پاسچر نرمال که از نظر قد، وزن، سن و شاخص توده بدنی یکسان سازی شده بودند، شرکت داشتند. برای ارزیابی و تشخیص پاسچر جلو آمده سر از روش فتوگرافی و محاسبه زاویه کرانیوورتبرال و برای تشخیص میزان غیرقرینگی از آزمون لغزش خارجی استفاده شد.

  یافته ها

  میزان غیرقرینگی اسکاپولا در افراد با پاسچر جلو آمده سر به طور معناداری بیشتر از گروه نرمال بود (0/05>p).

  نتیجه گیری

  در افراد با پاسچر جلو آمده سر کینماتیک اسکاپولا تغییر کرده و پیشنهاد می شود که در ارزیابی و درمان این افراد کینماتیک اسکاپولا را نیز در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: پاسچر رو به جلوی سر، کینماتیک اسکاپولا، آزمون لغزش خارجی اسکاپولا
 • مقایسه قوس های توراسیک و کمر بین افراد دچار جلو آمدگی سر و افراد سالم
  مهرنوش فولادی، امیر احمدی*، نادر معروفی، جواد صراف زاده، مینو اسماعیل تژاد صفحات 216-224
  مقدمه و اهداف

   در زندگی امروزی با پیشرفت تکنولوژی، شرایط مدرن زندگی، وجود کامپیوتر و کار کردن در وضعیت نادرست بدون انجام فعالیت فیزیکی کافی، آناتومی و بیومکانیک ستون فقرات تغییر پیدا می کند، بنابراین تشخیص انحرافات پاسچرال و ارتباط کینماتیکی آنها در پیشگیری و درمان این اختلالات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از اختلالات شایع پاسچرال، پاسچر جلو آمده سراست. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی قوس های ستون فقرات افراد با پاسچر جلو آمده سر و مقایسه آن با افراد سالم می باشد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر  51 نفر مبتلابه جلو آمدگی سر و 50 نفر سالم که از نظر قد، وزن و سن با یکدیگر یکسان سازی شده بودند، شرکت نمودند. جهت ارزیابی و تشخیص پاسچر جلو آمده سر از روش فوتوگرافی و محاسبه زاویه کرانیوورتبرال و برای اندازه گیری زاویه قوس های ستون فقرات از خط کش منعطف به عنوان یک روش اندازه گیری غیرتهاجمی و معتبر استفاده شد. تمام اندازه گیری ها در دو وضعیت ایستاده و نشسته انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون آماری نشان داد که کاهش زاویه کرانیوورتبرال با افزایش کایفوز سینه ای و لوردوز کمری همراه بوده است و همچنین نتایج نشان داد که زاویه کرانیوورتبرال، تیلت سر، لوردوز کمری و کایفوز سینه ای بین دو گروه در هر دو وضعیت نشسته و ایستاده، اختلاف معنادار آماری وجود دارد (0/05>P).نتیجه گیریبه نظر می رسد که احتمالا افزایش جلو آمدگی سر در حالت ایستاده با افزایش کایفوز سینه ای و همچنین افزایش لوردوز کمری همراه می باشد و در حالت نشسته احتمالا تنها با افزایش کایفوز سینه ای توام است.

  کلیدواژگان: پاسچر جلو آمده سر، قوس سینه ای، قوس کمری، زاویه کرانیوورتبرال
 • تاثیر خستگی عضلات اندام تحتانی بر برخی متغیرهای منتخب سینماتیک، سینتیک و فعالیت عضلات منتخب در راه رفتن مردان جوان فعال
  حیدر صادقی، محمد جواد رضی*، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، محمد شریعت زاده صفحات 225-235
  مقدمه و اهداف

   خستگی بر عملکردهای انسان اثرگذار است. برای حفظ عملکرد حرکتی در حضور خستگی تطابق در متغیرهای سینماتیک، سینتیک و فعالیت عضلات مورد نیاز است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر خستگی اندام تحتانی بر متغیرهای مذکور در راه رفتن افراد جوان فعال بود.

  مواد و روش ها

  در تحقیق نیمه تجربی حاضر 15 مرد سالم فعال (18/3±09/22 سال) با میانگین قد (58/7±177 سانتی متر) و وزن (72/7±71 کیلوگرم) شرکت کردند. از پروتکل خستگی نشست و برخاست برای خستگی اندام تحتانی استفاده و متغیرهای سینماتیکی و سینتیکی و فعالیت عضلانی منتخب در حین راه رفتن طبیعی آزمودنی ها قبل و بعد از اعمال پروتکل خستگی جمع آوری شد. از آمار توصیفی برای تعیین شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی، از آزمون کولموگروف-اسمیرونوف برای تعیین وضعیت نرمال بودن توزیع داده ها و از آزمون آماری t همبسته در سطح معناداری (05/0>p) برای مقایسه متغیرهای تحقیق استفاده شد.

  یافته ها

  تغییر در متغیرهای راه رفتن مانند افزایش عرض گام (0/003=p)، سرعت برخورد پاشنه (0/0001>p) و کاهش دورسی فلکشن مچ پا (0/005=p) افزایش فلکشن زانو (0/0001>p) و افزایش اوج اول نیروی عمودی عکس العمل زمین (0/004=p) و کاهش معنادار در فعالیت عضلات درشت نی قدامی (0/044=p)، پهن داخلی(0/001=p)، پهن خارجی(0/005=p)، راست رانی (0/007=p)، نیمه وتری (0/044=p) و دوسررانی(0/004=p)پس از خستگی مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  یافته ها موید اثر خستگی عضلانی بر متغیرهای راه رفتن بود. افزایش عرض گام، افزایش سرعت برخورد پاشنه و کاهش فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی ممکن است با افزایش نیاز به تعادل پویا در حین خستگی و افزایش خطر آسیب و افتادن ناشی از سرخوردن در ارتباط باشد. افتادن در سالمندان و کودکان می تواند عوارض نامطلوب روحی و جسمی بر جای بگذارد؛ از این رو در طراحی تمرین های مرتبط با این گروه ها توصیه می شود شدت تمرین در آستانه خستگی حفظ شود.

  کلیدواژگان: خستگی اندام تحتانی، راه رفتن، متغیرهای کینماتیکی، متغیرهای کینتیکی، فعالیت عضلانی
 • بررسی تاثیر دو زبانگی بر توانایی مهارت پردازش ساختار ظریف زمانی در افراد 18-25 سال با شنوایی هنجار
  سولماز فرزانه، احمدرضا ناظری*، هما زرین کوب، علیرضا اکبرزاده صفحات 236-243
  مقدمه و اهداف

  عموما افراد دو زبانه به افراد یا گروه هایی اطلاق می شود که توانش زبانی آنها در آن دو زبان به ویژه در بعد کلامی در حد کاربران بومی آن دو زبان باشد. بر طبق مطالعات اخیر در افراد دو زبانه نسبت به افراد تک زبانه٬ پردازش اطلاعات زبانی در حضور نویز به شکل متفاوتی انجام می شود. عملکرد درکی زبان دوم در این افراد٬ در حضور نویز در مقایسه با سکوت بیشتر متاثر می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو زبانگی بر توانایی مهارت پردازش ساختار ظریف زمانی در افراد 18-25 سال با شنوایی هنجار می باشد.

  مواد و روش ها


  پژوهش حاضر یک مطالعه مشاهده ای می باشد. جامعه آماری شامل 30 فرد جوان دو زبانه و 30 فرد جوان تک زبانه می باشد که به صورت غیرتصادفی در دسترس از بین دانشجویان دانشکده توانبخشی انتخاب شدند. دو گروه افراد با استفاده از آزمون ساختار ظریف زمانی در سه فرکانس 750-500-250 هرتز مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه های مکرر دو عاملی با کنترل متغیر سن انجام شد.

  یافته ها


  بر اساس نتایج به دست آمده٬ در پردازش ساختار زمانی دو گروه اختلاف معنا دار دیده می شود (0/02=P) و گروه دو زبانه دارای میانگین آستانه تغییر فاز بالاتری نسبت به گروه تک زبانه می باشند. همچنین مقایسه میانگین آستانه تغییر فاز دو گوشی در فرکانس های مختلف معنا دار بود (0/0001>P).

  نتیجه گیری


  مهارت پردازش ساختار ظریف زمانی در افراد دو زبانه ضعیف تر از افراد تک زبانه است. این تفاوت می تواند یکی از دلایل کاهش عملکرد درک گفتار در حضور نویز افراد دو زبانه تلقی گردد. در واقع طبق مطالعات مختلف انجام شده، افراد دو زبانه نسبت به افراد تک زبانه بیشتر تحت تاثیر محیط شنیداری نامناسب می باشند که در این آزمون به صورت بالا بودن آستانه تغییر فاز مشخص شد.

  کلیدواژگان: ساختار ظریف زمان، دو زبانگی، مهارت پردازش، شنوایی هنجار
 • تاثیر کفش های پاشنه بلند بر لوردوز کمری و راستای لگن در صفحه ساژیتال-مقاله مروری
  مطهره عباباف *، مینو خلخالی صفحات 244-251
  مقدمه و اهداف

  با توجه به روند افزایشی استفاده از کفش های پاشنه بلند در میان زنان، مطالعه بر روی اثرات آن بر روی بدن و به خصوص لوردوز کمری و راستای لگن ضروری به نظر می رسد.
  مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است، اما در این مطالعات همسویی در مورد اثرات پوشیدن این کفش ها به چشم نمی خورد و در برخی موارد حتی تناقض وجود دارد. این تناقضات به خصوص در مورد تاثیر کفش پاشنه بلند بر لوردوز کمری بیشتر دیده می شود. با توجه به وجود این تناقضات، هدف از انجام مطالعه مروری حاضر، بررسی نتایج مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر ارتفاع پاشنه کفش بر میزان لوردوز ناحیه کمری و راستای لگن می باشد.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر به مرور مطالعات بین سال های 2000 تا 2016 در زمینه تاثیر کفش های پاشنه بلند بر راستای کمر و لگن در صفحه ساژیتال و بیان نتایج هر کدام می پردازد. پس از جستجوی منابع مرتبط، تعداد 6 مقاله از جمله دو مقاله مروری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  با توجه به تعداد کم مطالعات انجام شده و تفاوت های این مطالعات، نمی توان نتیجه گیری قاطعی در مورد تاثیر ارتفاع پاشنه کفش بر میزان لوردوز کمر و راستای لگن انجام داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مقالات، عدم بررسی همه جانبه بر روی ستون فقرات و لگن، عدم استفاده از ابزارهای صحت سنجی شده در برخی موارد و در نظر نگرفتن اثرات جبرانی، از دلایل عمده واگرایی در نتایج می باشند و نیاز به انجام مطالعه جامع احساس می شود.

  کلیدواژگان: کفش پاشنه بلند، راستای لگن، لوردوزکمری، صفحه ساژیتال
 • نگاهی بر عصب شناسی و مدیریت وزوز
  زهرا حسینی *، یونس لطفی، بهاره خاورغزلانی صفحات 252-260
  مقدمه و اهداف

  وزوز از شایع ترین نشانه های بیماری های گوش و اختلالات شنوایی می باشد که به طور مرسوم به عنوان یک اختلال در ساختار گوش در نظر گرفته شده است، اما اخیرا دیدگاه بیشتر به سمت منشاء مرکزی گرایش دارد. امروزه تلاش بر این است که بر مبنای علوم اعصاب وزوز، تدابیر مدیریتی مناسب اتخاذ شود. مطالعه حاضر توضیحات جامع و جدید پیرامون فرآیندهای عصبی، شیوه های مدیریتی و توانبخشی وزوز فراهم آورده است.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر، مروری می باشد بر آخرین مقالات و کتب که از سال 2005 تا 2016 میلادی در زمینه وزوز، عصب شناسی و رویکردهای درمانی مرتبط منتشر شده اند که از بانک های اطلاعاتی PubMed, Proquest, Google Scholar, Science Direct انتخاب گردیده است.

  یافته ها

  وزوز بیشتر بر اثر تغییرات ناهنجار دستگاه عصبی مرکزی پس از محرومیت شنوایی و هیجانات منفی ایجاد می شود. این اختلال در حال حاضر درمان قطعی ندارد، اما با استفاده از دارودرمانی، تعدیل عصبی (Neural Modulation) و توانبخشی که اساس آن مشاوره می باشد، می توان شدت آن را تسکین داد. همچنین روش های درمانی جدیدی در حال پیشرفت است که مستقیما فرآیندهای عصبی مرتبط با وزوز را هدف قرار می دهد.

  کلیدواژگان: وزوز، نوروساینس، تعدیل عصبی، مدیریت، درمان بازآموزی وزوز
 • مروری بر ماهیت و ریسک فاکتورهای بدرفتاری با کودکان با معلولیت
  سپیده کاشفی، نازیلا اکبرفهیمی*، مهدی رصافیانی صفحات 261-273
  مقدمه و اهداف

   حدود 13 درصد از کودکان، در طبقه کودکان با معلولیت جای می گیرند. بدرفتاری با کودکان و بزرگسالان با معلولیت شایع است. شناسایی ماهیت و ریسک فاکتورهای بدرفتاری، به شناسایی کودکان و خانواده های در معرض خطر کمک کرده و اجرای مداخلات در راستای پیشگیری و درمان این کودکان را تسهیل می کند. پژوهش حاضر با هدف شناسائی ماهیت و ریسک فاکتورهای بدرفتاری با کودکان با معلولیت انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مروری حاضر، جستجوی کلیدواژه های بدرفتاری؛ آزار؛ غفلت؛ معلولیت؛ کودک و ریسک فاکتور در پایگاه های داده: PubMed, Scopus, ProQuest, Elsevier, Springer, Cochrane, Ovidو موتور جستجوی Google Scholar، در بازه ی زمانی 1960 تا 2015 انجام شد. مطالعات پژوهشی، متاآنالیز و مرور سیستماتیک که در مورد بدرفتاری با افراد زیر 18 سال دارای معلولیت فیزیکی، روانی و ذهنی انجام شده بود، وارد مطالعه شد.

  یافته ها

  با توجه به معیارهای ورود، چکیده 79 مقاله بررسی و در نهایت 26 متن کامل مورد بررسی دقیق قرار گرفت. تقریبا تمام مطالعات متفق بودند بدرفتاری با کودکان با معلولیت بیشتر از کودکان سالم رخ می دهد. بر اساس تحقیقات گذشته می توان ماهیت و ریسک فاکتورهای بدرفتاری را در سه طبقه ی ویژگی بدرفتاری، ویژگی قربانی و ویژگی عامل بدرفتاری بررسی کرد. داده ها در این زمینه ها پراکنده است و تحقیقات مختلف نتایج مختلفی را در این زمینه ها گزارش کرده اند. در مورد ویژگی قربانی می توان وجود معلولیت های رفتاری را ریسک فاکتور مهمتری برای بدرفتاری با کودک معرفی کرد. معلولیت کم شدت تر و معلولیتی که در ظاهر کودک نمایان نباشد، باعث افزایش خطر بدرفتاری خصوصا آزار جنسی می شود. در مطالعات مختلف، والدین، پرسنل مدارس، همسالان و غریبه ها به عنوان عامل بدرفتاری معرفی شدند.

  نتیجه گیری

  تفاوت در تعریف معلولیت، بدرفتاری و روش تحقیقی که در مطالعات مختلف به کار رفته است، باعث گردید نتیجه گیری قاطعی در مورد ریسک فاکتورهای بدرفتاری با کودک با معلولیت صورت نگیرد، اما می توان احتمال داد فقدان مهارت والدگری در والدین و همچنین سن کمتر و معلولیت کم شدت تر در کودک -فارغ از نوع معلولیت- با احتمال بالاتری جزو ریسک فاکتورهای بدرفتاری هستند. مطالعات کمی که در کشورهای آسیایی انجام شده است، ممکن است نشان دهنده ی آمادگی کمتر این کشورها برای مقابله با این مسئله اجتماعی باشد.

  کلیدواژگان: معلولیت، بدرفتاری، ریسک فاکتور، کودکان
 • کاربرد آنالیز درصدی با استفاده از سیگنال بین المللی آزمون گفتاری (ISTS) در راستی آزمایی سمعک : مقاله مروری
  مسعود بلندی *، احمدرضا ناظری، اطهره فراهانی صفحات 274-283
  مقدمه و اهداف

  سمعک های امروزی اغلب غیرخطی بوده و دارای ویژگی های پویا، از قبیل سیستم کاهنده نویز و حذف فیدبک می باشد. بنابراین، این سمعک ها به گفتار به شکل متفاوت تری نسبت به محرک های سینوسی و مدوله نشده پاسخ خواهند داد. از آنجا که گفتار مهمترین محرکی است که کاربران سمعک در معرض آن قرار می گیرند؛ بنابراین استفاده از محرک های ایستا از قبیل جاروب های تون خالص و نویزهای مدوله نشده در ارزیابی و راستی آزمایی سمعک ها، منطقی به نظر نمی رسد. هدف از مقاله مروری حاضر معرفی شیوه نوین آنالیز درصدی با استفاده از سیگنال بین المللی آزمون گفتاری (ISTS) در راستی آزمایی سمعک ها می باشد تا علاوه بر کاهش تفاوت های بین کلینیکی و تنظیم دقیق سمعک، از آزار و اذیت ناشی از صداهای بلند و شنیده نشدن صداهای آرام توسط بیمار جلوگیری به عمل آید.

  مواد و روش ها

  با جستجو در منابعی که از سال 1990 تا 2017 میلادی در زمینه راستی آزمایی سمعک ها منتشر گردیده، 40 مقاله مرتبط از بانک های اطلاعاتیGoogle Scholar ، Proquest،Pubmed ، Sciencedirect با کلیدواژه هایHearing Aid Verification، Speech Mapping، International Speech Test Signal، Percentile analysis انتخاب شد که از این مقالات، 32 مقاله پژوهشی برگزیده شد. در مقاله مروری حاضر از مقالات پژوهشی مذکور و 3 کتاب مرتبط استفاده شده است.

  نتیجه گیری

  محرک ISTS به عنوان محرک گفتاری مشترک شناخته می شود. یعنی علاوه بر اینکه این محرک همه ویژگی های یک گفتار زنده را دارد، می توان از آن به عنوان محرکی مشترک جهت ارزیابی و راستی آزمایی سمعک ها در کلینیک های شنوایی استفاده کرد. بنابراین ویژگی های زمانی و طیفی محرک گفتاری از یک کلینیک به کلینیک دیگر ثابت خواهد بود. در این صورت می توان از تکنیک آنالیز درصدی برای به دست آوردن محدوده پویایی صداهای ورودی و خروجی از سمعک، میزان بهره و تراکم سمعک بهره برده و اطلاعات به دست آمده را از یک کلینیک به کلینیک دیگر مورد استفاده قرار داد. همچنین به دلیل اینکه گفتار محرکی پویا می باشد، تکنیک آنالیز درصدی این امکان را می دهد که بهره سمعک و ویژگی های تراکمی آن به گونه ای تنظیم شود تا علاوه بر جلوگیری از تجاوز قلل گفتاری از آستانه های ناراحت شنیداری، بخش های آرام گفتار نیز بالای آستانه شنیداری بیمار قرار بگیرد و رضایت بیمار از تنظیم سمعک را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: آنالیز درصدی، محرک ISTS، راستی آزمایی سمعک، ارزیابی گوش واقعی، محدوده پویایی گفتار
|
 • Mona Delavarian *, Gholamali Afrooz Pages 1-9
  Background And Aim

  The aim of the present study was early and accurate diagnosis of preschoolers at risk for dyslexia through designing an intelligent diagnostic system.

  Materials And Methods

  The current research was a “research and development” type of investigation, in terms of its goal, and a descriptive research, assessment, and diagnostic type study, in terms of data collection method. The Neuro-cognitive program designed by Delavarian et al. was used for evaluation of the children. The efficacy, accuracy, validity, and reliability of this program were proven in many previous studies. Participants were selected following cluster random sampling method and their neuro-cognitive functions were saved for two years until the definite diagnosis of each individual was determined and then the data was applied in designing the diagnostic system. Multilayer perceptron and radial basis function artificial neural networks were applied in designing the system and they were compared according to their accuracy and sensitivity.

  Results

  The average accuracy of the system in early diagnosis of preschoolers at risk for dyslexia, designed by multilayer perceptron neural network, reached to 94.40% and the network’s sensitivity and specificity were obtained to be 90.27 and 95.28%, respectively.

  Conclusion

  According to the high validity and reliability of the neuro-cognitive program and the high accuracy and sensitivity of the designed decision support system, the mentioned system could be used in early detection of at risk preschoolers, prior to entering the elementary school.

  Keywords: Intelligent Diagnostic System, Multi, layer Perceptron Artificial Neural Network, Radial Basis Function Artificial Neural Network, Children at Risk for Dyslexia, Neuro, Cognitive Program
 • Safiyeh Khosravi *, Elham Shirzad Eraghi, Foad Seydi Pages 10-21
  Background And Aim

  Although the internal and external risk factors of anterior cruciate ligament (ACL) injury have extensively been studied, biomechanical and neuromuscular risk factors that put women at risk for this injury are unclear. Since muscle weakness is a contributing factor in ACL injury, the current research was conducted to study how weakness or strength of muscle, especially core muscles, can affect lower limbs performance and injury. Fatigue is also a negative contributing factor to the performance of core muscles. In this regard, the present study aimed at evaluating the effect of core muscles fatigue on some kinematic parameters associated with ACL injury during single-leg stop-jump maneuver in female athletes.

  Materials And Methods

  A total of 30 female athletes were selected and divided into two groups of control and experimental. We used a protocol for recorded fatigue to exhaust the core muscles and the Vicon Motion Analysis device to analyze kinematic parameters.

  Results

  The flexion angle and knee valgus at the moment of initial contact of the foot with the ground and the maximum amount of flexion and knee valgus during single-leg stop-jump maneuver were measured. A significant difference was observed between flexion angle of the knee at the moment of initial contact of the foot with the ground before (6.82) and after (2.36) intervention and knee valgus before (3.10) and after (5.80) intervention in the experimental group (p

  Conclusion

  It is concluded from the results of the present study that core muscles fatigue can influence the flexion angle and knee valgus and the maximum amount of flexion and knee valgus.

  Keywords: Core muscles, Fatigue, Kinematic, Single, Leg Stop, jump Maneuver, ACL injury
 • Parisa Ranjbar, Sanaz Davarian *, Javad Sarrafzadeh Sarrafzadeh, Ali Ashraf Jamshidi Jamshidi Pages 22-29
  Background And Aims

  One of the main components of somatosensory system is proprioception, which can be measured via position sense, movement sense, and sense of force. Although local investigation of proprioception is important, its influences in a kinetic chain particularly between spine and extremities should not be ignored. Therefore, the purpose of the present study was to compare knee joint proprioception in Chronic Nonspecific Low Back Pain (CNSLBP) and heathy people in different lumbar posions.
  Martials and

  Methods

  A total of 25 healthy and 20 female participants with CNSLBP took part in the current study. Knee joint reposition error in lumbar flexion, neutral position, 50% of rotation to left (Lt Rot), and 50% of rotation to right (Rt Rot) with closed eyes in sitting were evaluated using inclinometer. Also, absolute and constant errors were obtained and analyzed.

  Results

  Absolute and constant errors in flexion and neutral positions in CNSLBP patients were significantly higher than those in healthy subjects, but they were not significantly different in 50% rot to either sides.

  Conclusion

  Knee joint repositioning error increased in CNSLBP patients compared with healthy participants. This finding suggests that proprioception and sensory-motor training programs can improve joint position sense in the lower limb specifically in the knee joint as well as the low back in CNSLBP patients.

  Keywords: Proprioception, Chronic Nonspecific Low Back Pain, Joint Repositioning Error
 • Paria Ghasemi*, Hossein Mohammad Rabie, Seyed Mehdi Tabatabaee, Mohammad Ghassemi, Kourosh Shahraki Pages 30-41
  Background And Aim

  Eyes are very sensitive to Sulfur Mustard gas (SM) because they have wet surfaces. Considering the late complications of eye due to mustard gas exposure in warfare patients, the present study was conducted to evaluate the late complications of the eye.

  Materials And Methods

  In the current descriptive study, we evaluated 300 male patients aged between 40-75 years old whose mustard gas injury period was about 27-32 years before. A complete eye examination by an ophthalmologist was done. The complications were divided in 4 grades: normal, mild, moderate, and severe. The results were reported as x2 and relative frequencies.

  Results

  Out of 300 warfare patients, 37.5% were aged 46-50 years old, 79% were injured with mustard gas once, 13.4% twice, 6.6% three times, and 1% more than 3 times, 42% had hospitalization, and 77.6% used drugs. The most common symptoms were itching (42.3%), burning (38.3%), and dryness (37%) and the most prevalent complication of the lid was MGD (39.4%). Also, the most prevalent complication of Conjunctiva was vascular anomalies (46.6%), the most common complication of limbus was ischemia (12%), and the most common complication of cornea was epithelial defect (13.4%). Among the prevalent ocular surgeries were punctual occlusion (19.4%), penetrating keratoplasty (PK) (0.33%), tarsoraphy (0.66%), conj.flap (1%), amniotic membrane transplantation (0%), stem cell graft (2.66%), and lamellar keratoplasty (LK) (0.66%), in the order of frequency. The degrees of complications were 53.34% for normal, 33.33% for mild, 9.33% for moderate, and 4% for severe cases.

  Conclusion

  Conjunctival vascular abnormalities and epithelial defect were the most significant signs among the sulfur mustard chemical war victims. Having reached the mentioned conclusions, it can be stated that mild complications were more than moderate and severe ones.

  Keywords: Mustard gas, Delayed ocular complications, Veterans
 • Sara Rabiee, Ali Asghar Jamebozorgi *, Zahra Shafiee, Alireza Akbarzadeh Pages 42-50
  Background And Aim

  Osteoporosis (OP) is the most common metabolic bone disease described by loss of bone mass and micro architectural deterioration of bone tissue, which causes serious problems for women. In Iran, more than 70% of women and 50% of men over age 50 are osteopenic. The most common conditions associated with OP are pain, mobility restrictions, functional reduction, psychological consequences, and secondary chronic disorders due to fracture which lead to reduced quality of life.The purpose of the present study was to assess the effects of balance exercise program on pain and quality of life in women with postmenopausal osteoporosis.

  Materials And Methods

  In the present randomized, double- blind trial, a total of 48 postmenopausal osteopenic women, aged 48-65 years (-1

  Results

  A significant improvement was noted in the quality of life at the end of the exercise program in the balance exercise group. Pain significantly decreased in spine, upper, and lower extremities in the balance exercise group compared with those of the control group (P

  Conclusion

  Using common treatment of osteoporosis plus balance exercises improve the quality of life and decreases pain in women with postmenopausal osteopenia.

  Keywords: Osteopenia, Quality of life, Pain, Balance Training, Post Menopoausal Women
 • Masoud Hejazi * Pages 51-58
  Background And Aim

  Some of the psychological and personality characteristics are very influential in human beings’ selection and decision-making. These psychological characteristics can be also related to chosing the type of delivery. So, the present study aimed to compare personality characteristics (Neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness) and anxiety (overt and covert) in pregnant women according to the type of delivery (natural or cesarean) inTarom city.

  Materials And Method

  In the present descriptive and causal-comparative study, 90 pregnant women who had referred to health centers in Tarom city in 2015 were selected. Cluster sampling was used to select two centers of the city, and then from among pregnant women who had referred to these two centers, 90 were randomly selected. Participants responded to Personality Inventory Questionnaire (NEO-FFI) and Speilberger State – Trait Anxiety Inventory (STAI). To analyze the data, descriptive statistics (mean and standard deviation) and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) were used.

  Result

  The results showed that pregnant women’s preferances for the two types of delivery (normal and caesarean section) were significantly different in overt anxiety and personality traits, such as neuroticism, extraversion, openness to experience, and conscientiousness (p

  Conclusion

  The results showed the importance of psychological issues in the preferred type of delivery and also suggest that to reduce the number of caesarean sections, anxiety and personality characteristics in pregnant women must be considered.

  Keywords: Type of Delivery, Personality Characteristics, Overt, Covertanxiety
 • Masumeh Ghasemi, Mohsen Shokoohi *, Saeed Hassanzadeh, Seyed Aliakbar Tahaei, Mahdi Kazemi, Parvin Jafari Pages 59-70
  Background And Aim

  Auditory processing disorder and dyslexia are shown to be related in many researches and they are known to have high comorbidity. Most of dyslexic students have some problems in auditory perception. The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of central auditory processing rehabilitation program on the dyslexic students’ auditory perception.

  Materials And Methods

  A controlled clinical trial was conducted. The population involved dyslexic elementary school students studying in a learning disorder center in Tehran. Using convenience sampling method, 30 dyslexic students with central auditory processing disorder were selected and were divided into experimental and control groups. Central auditory processing rehabilitation program was designed in 12 steps together with different practices for dyslexic students. Auditory perception test for hearing impaired was conducted in the pretest. The experimental group received 15 sessions of central auditory processing rehabilitation program. Auditory perception test for hearing impaired was conducted in the posttest again and follow up was administered five weeks later.

  Results

  The data analysis using the multi-variable variance analysis with repeated measures indicated a significant difference between the mean scores of auditory perception in the experimental and in control groups in posttest (P= 0.05).

  Conclusion

  According to the results, the effectiveness of the rehabilitation program on dyslexic students’ auditory perception was confirmed and follow up showed that effectiveness was stable.

  Keywords: Central Auditory Processing, Auditory Perception, Dyslexia
 • Sahar Ghanbari, Majgan Valipour, Faezeh Heydari, Zahra Pourzamani, Ali Reza Jamali *, Samaneh Nemat Allahi Pages 71-76
  Background And Aim

  Up to 45 to 96 percent of children with autism suffer from sensory processing disorder. Considering the high prevalence of sensory processing disorder and reduced participation in activities of daily living in children with autism, the present study was conducted with the purpose of studying the relationship between sensory information processing and participation of autistic children of normal intelligence.

  Materials And Methods

  A cross-sectional study was conducted on 10 primary school autistic children with normal intelligence and 10 normal peers. In order to collect data from parents, two standard questionnaires of life habit and Dunn sensory profile assessment were used. Data analysis was performed using SPSS21 software and spearman correlation test was run at a significance level below 0.05.

  Results

  The results showed that the average participation in daily activities in autistic children and normal children were 4.08 and 8.16, respectively. Average sensory processing in children with autism was 131.30 (obvious impairment of sensory processing) and in normal children 145.1 (possible impairment in processing of sensory information). Based on the data, no significant relationship was found between the sensory information processing and participation in high-functioning children with autism (P-value=0.06). In addition, there were no significant relationship between sensory information processing and participation in normal children (P-value= 0.85).

  Conclusion

  The findings emphasized that children with high-functioning autism have sensory processing disorder, and their participation in the activities of daily living has decreased. There was no significant relationship between the sensory information processing and participation in children with autism and their normal peers. This could be due to the attendance of high-functioning children with autism in our study.

  Keywords: Child, Autism, Participation, Sensory Processing
 • Mahtab Najafi *, Sadrodin Shojaedin, Maliheh Hadadnezhad, Amir Hossein Barati Pages 77-87
  Background And Aim

  Thelower extremity pronation syndrome involves foot hyper pronation, knee internal rotation, and adduction. When sport exercises are properly designed and integrated, using a multifaceted training approach can help achieve goals without the need for other interventions. Ankle balance strategy restores balance by moving the body around the ankle joint. The aim of the present study was to investigate the effect of eight-weeks of combined corrective exercises on the activity of of involved muscles in girls’ ankle strategy with lower extremity pronation syndrome.

  Materials And Method

  In the current semi-experimental study with pretest-posttest design and control group, 30 students, aged 13-16 years old, with lower extremity pronation syndrome were randomly divided into two groups of experimental (n=15) and control (n=15). Prior to and after eight weeks of training for 60 to 80 minutes, three times a week, we evaluated flat foot using Navi drop test, knee valgus using tibiofemoral angle measurement, tibialis anterior and medial gastrocnemius muscles Electromyography (EMG) activity on Biodex Balance while standing on dominant.

  Results

  Covariance analysis showed a significant difference in tibialis anterior and medial gastrocnemius muscles EMG between the two groups in the posttests. Also, corrective exercises was found to be significantly different on tibialis anterior and medial gastrocnemius amount of muscles activity at posttest compared with pretest and had approximately 94% and 62%, respectively, effects on the EMG of these muscles in girls with lower extremity pronation syndrome (p=0,001) (p=0,026).

  Conclusion

  It seems that corrective mixed exercises led to changes such as increased muscles activity in those responsible for balance control such as increase in the tibialis anterior muscle activity and decrease in the gastrocnemius muscle activity, which are related to the ankle strategy. So it is recommended that specialists and researchers consider corrective exercises in order to improve balance strategies in people with pronation syndrome.

  Keywords: Muscle Activity, Corrective Exercises, Lower Extremity Pronation Syndrome: Akle Strategy
 • Comparison of Auditory Efferent System between Normal and Dyslexic Children Using Contralateral Suppression of Transient-Evoked Otoacoustic Emission
  Morteza Hamidi *, Farhad Farahani, Mohammad Ali Seifr, Bahareh Khavar Pages 88-93
  Background and aims

  A common complaint of dyslexic children is difficulty in understanding speech in the presence of background noise. Previous studies have suggested that the Medial Olivocochlear Bundle (MOCB) may play a role in speech hearing in noise. The MOCB function can be evaluated by the suppression effect of the Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE) in response to Contralateral Acoustic Stimulation (CAS). The present study was conducted to investigate the suppression effect of TEOAE in dyslexic children.

  Materials and Methods

  The study groups comprised 32 dyslexic children aged 8–13 years with normal hearing and 32 controls matched for gender and age. The suppression effect of TEOAE was evaluated comparing the TEOAE levels with and without CAS. The dyslexic children were screened by screening inventory reading test.

  Results

  There were no significant differences in TEOAE inhibition between normal and dyslexic groups. TEOAE amplitude in right ear was higher than that of left ones in dyslexic children while this finding was not observed in the normal group.

  Conclusion

  The greater amplitude of right TEOAE in dyslexic children can be due to asymmetric performance of MOCB. This pattern was not observed in normal children.

  Keywords: Dyslexia, Otoacoustic Emission, Contralateral Suppression
 • Evaluation of Changes in Refractive Error before and after Trabeculectomy and Shunt Surgery
  Farzaneh Dehghanian *, Mohammad Aghazade, Ghasem Fakhraee, Alireza Akbarzadeh Pages 94-99
  Background and Aims

  Studies in the recent years have shown that corneal astigmatism changes occur after trabeculectomy and emphasis on steeping of vertical meridian and inducing With the Rule Astigmatism (WTR) have regulations. The present study was conducted to study the changes in rate astigmatism and its axis, myopia, and hypermetropia in trabeculectomy and shunt surgery.

  Materials and Methods

  In the present comprative study, two groups of 16 patients with average age of 52.4±8.9 and 94.6±6.7 respectively under trabeculetomy and shunt surgery were recruited. They were studied and compared for changes of refractive error before, 1 week, 1 month, and 3 months after surgery. Data were analyzed using Friedman and Mann-whitney tests.

  Results

  Averages of Intraocular Pressure (IOP) before, 1 week, 1 month, and 3 were 31.31±7.6, 9.8±2.8, 10.5±1.29, 10.9±1.26 (P<0.05) months after trabeculectomy and 36.06±10.32, 13.5±3.3, 11.68±2.21, 11.18±1.27(P<0.05) after shunt. Also, averages of astigmatism were -1.00±0.59, -6.00±1.9, -2.21±1.18, -1.37±0.62 (P<0.05) in trabeculectomy and -0.89±0.46, -1.56±1.62, -1.51±1.46, -1.07±0.85(P>0.05) in shunt. The percentages of WRT astigmatism in trabeculectomy were 37.5, 100, 37.5, 31.25 and these values in shunt were 43.75, 50, 50, 56.25. In addition, the averages of Equivalane sphere (Es) in trabeculectomy were -0.31±1.49, 1.43±1.94, 0.27±1.74, 0.04±1.46(P<0.05), whereas these values were 0.65±1.5, 1.03±2.03, -.70±1.64, 0.62±1.54 (P<0.05) in shunt. Comparison of astigmatism and axial between trabeculectomy and shunt using Mann-whitney test showed significant changes (P<0.05), but Es was not found to be significantly different (P>0.05).

  Conclusion

  Both surgery methods induced hypermetropia which decrease with time, but the amount of astigmatism and percentage of WTR astigmatism in trabeculectomy were more than those for shunt surgery.

  Keywords: Refractive error, trabeculectomy surgery, shunt surgery
 • Effects of Audio Books on the Mental Health of Elderly Adults in Elderly Adults at State Welfare Organization of Iran
  Fereshte Ameri *, Sedighe Mohammadesmaeil Pages 100-109
  Background and Aims

  Due to the growing population of the elderly and the high prevalence of mental disorders in this population, mental health professionals should take measures regarding the treatment of mental disorders, especially depression. Today, bibliography is used for the treatment of common mental disorders. So, the aim of the present study was to investigate the effects of audiobooks on the mental health of the elderly at the State Welfare Organization of Iran.

  Materials and Methods

  In the present quasi-experimental study, 30 elderly from welfare organization participated in eight sessions of audiobooks and the aspects of their mental health were investigated using the Standard Mental Health Questionnaire (SCL-90-R) before and after participating in the audiobook sessions. Data were analyzed in SPSS using descriptive methods (Mean and standard deviation) and inferential tests (kolmogorov-Smirnov test).

  Results

  Data analysis showed that audiobook resulted in significant desensitization in mutual relationships, physical complainants, obsession, depression, anxiety, aggression, phobia, and paranoid disorder in the elderly population of the State Welfare Organization of Iran (p<0/05).

  Conclusion

  Considering the growing number of the elderly population in the country, taking care of their health is a necessity. The findings suggest that using books and bibliotherapy can have beneficial effects on the mental health of the population. This is one of the low-cost options for the treatment and mental health officials can use for prevention and treatment purposes.

  Keywords: Mental disorders, Elderly, Mental health, Bibliotherapy, Audio book
 • Neuromaturation of Ear Asymmetry in Dichotic Listening of Children Aged 6-12 Years
  Seyed Mehdi Tabatabaee, Soghra Yahyapour, Mohammad Ebrahim Mahdavi * Pages 110-117
  Background and Aims

  Persian Pediatric Competing Words (PPCW) and Persian Randomized Dichotic Digit (PRDD) tests were previously developed and adapted for use in Persian language. The present study aimed to investigate the effect of age on the results of these tests in children.

  Materials and Methods

  The current observational and descriptive-analytic study was performed on 241 schoolchildren, including 122 (50.6%) male and 119 (49.4%) female children with an age range of 6 to 12 years. All children had a hearing level of 15 dB HL or lower in frequencies of 250-8000 Hz. Inter-aural hearing threshold asymmetry was less than 10 dB. Children’s handedness was determined using Chapman and Chapman handedness questionnaire. Ear advantage was calculated in two

  methods

  right ear advantage and dominant ear advantage. The effect of age, gender, and handedness on the ear advantage was investigated.

  Results

  The results showed that as the children's age increased from 6 to 12 years, the ear scores for both of the tests increased. In general, the dominant ear advantage for the both tests was significantly greater than that for the right ear advantage. Also, it was found that the mean of the right ear advantage for both of the test was not significantly different between males and females and between right-handed and left-handed children.

  Conclusion

  The ear scores of PRDD and PPCW tests increased with age independent of the effect of gender and handedness of 6-12 year-old children. Dominant ear advantage is a more conservative method for reporting ear advantage.

  Keywords: Auditory Processing, Dichotic Listening, Ear Advantage, Neuromaturation
 • Determining the Difference between Hearing Aid Output Fitted by DSL Prescriptive Targets with Real Ear Measurement and 2 cc Coupler Approaches among 3-7 year-old Hearing Impaired Children
  Akbar Afshar, Hamid Jalilvand *, Leyla Jalilvand, Alireza Akbarzadeh Pages 118-125
  Background and Aims

  The evaluation of probe microphone is the only gold standard to confirm the performance of hearing aids. In children, due to the fitting positive impact with real ear measurement on the children's communication skills and also considering that children are not able to express their hearing aid functional problems, the importance of the use of real ear measurement is felt more. Therefore, the present study was conducted to determine the difference between hearing aid output fitted by DSL prescriptive targets with approaches of real ear measurement and 2 cc coupler among 3-7 year-old hearing impaired children to understand the impact of earmold on these measurements.

  Materials and Methods

  In the present descriptive-analytical cross-sectional study, 3-7 year-old hearing impaired children with moderate to profound hearing losses were studied. For children’s assessment, after doing audiometerical tests, the children's hearing aids were planned in accordance with the DSL using relevant software formula, then hearing aids output was once measured using real ear measurement and once more using the 2 cc coupler. The obtained values were then compared.

  Results

  A significant difference was found between the sound pressure level average of target curve and that of hearing aids in the real ear measurement and 2 cc coupler in different intensity levels (p>0/05). The average difference betweeen sound pressure level of target curve and measured curve by real ear measurement compared with that of sound pressure level of target curve and measured curve by 2cc coupler was less than 10.

  Conclusion

  According to the findings of the present study, using real ear measurement in children seems a necessity. Also, the cause of the difference between the target and measure in real-ear measurement is the poor performance of various factors other than earmold (hearing aid, measurement, lack of correct prediction values in the settings application hearing aids, etc) and this issue is not related to the quality of the earmold.

  Keywords: Real Ear easurment, Prescriptive Targets, 2 cc Coupler, Hearing Aid Output, Hearing Aid Fitting
 • Effect of Variation in Stiffness of Shoe Insole and Different Height Landing on Kinematics of Knee Joint in Single-Leg Landing in Men
  Fariborz Mohammadipour, Seyed Ali Abbasi *, Mohammad Taghi Amiri Pages 126-137
  Background and Aims

  Sport skills include landing from high-risk activities. Single-leg landing is a common movement in many sports and is known a major cause of non-contact Anterior Cruciate Ligament (ACL) injuries, and increase in knee external motion in the frontal plane can also aggravate it. The present study was carried out to analyze the effects of different degrees of insole hardness (soft, medium-hard, hard) on joint kinematics of knee in single-leg landing from different heights including 20, 40, and 60 centimeters.

  Materials and Methods

  A total of 20 male individuals (mass mean: 75.30± 1.03 kg; height: 180.1± 4.19 cm; age: 25.30± 4.29) were selected. Participants were asked to do single-leg landing from different heights (20, 40, and 60 cm) on different kinds of insole in terms of hardness placed inside the shoes in front of a three-dimensional motion analysis system. After data processing using cortex software, maximum parameters of knee flexion and knee valgus were measured. Statistical analyses of data were done using repeated measures test considering a significant level lower than 0.05.

  Results

  In landing from 20 cm height, soft insole showed the maximum level of knee flexion and minimum level of knee valgus. In landing from 40 cm height, semi-hard insole showed the maximum level of knee flexion and minimum level of knee valgus. Finally, in landing from 60 cm height, hard insole showed the maximum level of knee flexion and minimum level of knee valgus.

  Conclusion

  The results showed that different degrees of insole hardness influence the knee joints kinematics. More knee flexion and less knee valgus brought about by these insoles can reduce ACL injuries.

  Keywords: Single-Leg Landing, Different Heights of Landing, Insole Shoe, Knee Valgus, Kinematics
 • Comparative Study of the Correlation between the Perceptual Speech and Fundamental Frequency in Deaf Children with Cochlear Implants
  Saeed Mirahmadi, Negin Moradi *, Majid Soltani, Nader Saki, Akbar Darouie, Amal Malehi Saki Pages 138-145
  Background and Aims
  Background and Aim
  Speech intelligibility depends on different segmental and suprasegmental speech parametrs, such as accuracy of production, intonation, voice quality, and resonance. The investigation on speech intelligibility evaluation is performed using two
  methods
  perceptual and acoustic. In perceptual method, speech intelligibility is investigated based on the listeners' judgement and in acoustic method, acoustic parameters related to speech are studied. The purpose of the present study was to obtain the correlation between average frequency in words and percentage of speech intelligibility in children with cochlear implant.
  Materials and Methods
  The present study was carried out on 18 children, aged 4-6 years, with cochlear implant. Perceptual evaluation was performed by the judgment of the listeners who were not familiar with the speech of the hearing impaired children. The evaluation was carried out based on the speech intelligibility words test in Persian language. Calculation of the frequency was done using Praat software, 5.2.25 version.
  Results
  The results of the acoustic analysis showed that the average of the frequency in population studied was 294/2± 45/05 and the average of the percentage of speech intelligibility was 47/87+20/33. According to the obtained correlation factor, there is an inverse relationship between these two factors. However, considering the significance level more than 0.5, the correlation was not found to be significant.
  Conclusion
  Due to the lack of correlation between the percentages of perception of speech intelligibility and fundamental frequency, as one of the suprasegmental features of speech, according to the findings of the present study, it can be concluded that despite the effect of chain factors, such as production, as shown in some studies, this parameter does not have a significant effect on these children's speech intelligibility.
  Keywords: Speech Intelligibility, Fundamental Frequency, Cochlear Implant
 • Comparison of the Components of Visual Perception and Depth Perception in Stroke Patients and Healthy Individuals
  Amin Ghaffari, Malahat Akbarfahimi *, Mahsa Kheirollahzadeh, Pouria Sarvghadi, Fathollah Qafarizadeh Pages 146-153
  Background and Aims

  Visual perception disorders are one of the most important deficits in individuals with stroke that causes limitation in daily living activities and learning self-maintenance skills and balance. The present study aimed to compare the visual perception, visual acuity, contrast sensitivity, and depth perception among three groups of healthy persons and right and left sided stroke pateints.

  Materials and methods

  A total of 31 individuals with stroke (16 left sided and 15 right sided) and 16 healthy persons participated in the present study. Freiburg Vision Test software was used for assessing visual acuity and contrast sensitivity. Depth Perception Peg Board Set test and Developmental Test of Visual Perception-Adolescence and Adult test were used to assess depth perception and visual perception, respectively.

  Results

  The analysis of visual perception, depth perception, visual acuity, and contrast sensitivity using ANOVA revealed that there are significant differences among the three groups (p<0.05). Furthermore, with contrast sensitivity as a covariance, analyzed by MANOVA, it was shown that there was a significant difference among the three groups with both eyes (p<.0/05).

  Conclusion

  Patients with stroke, in comparison with healthy persons, have difficulties in visual perception, depth perception, visual acuity, and contrast sensitivity, but there is no difference between left sided and right sided stroke.

  Keywords: Visual perception, Right Sided Stroke, Left Sided Stroke
 • Effect of Resistance Training on the Level of Cortisol, Testosterone Hormone, and Some Body Composition and Physical Fitness Factors of Males Washed out from Methamphetamine Addiction in Rehabilitation Period
  Narjes Pourmirzaei, Ramin Shabani *, Fatemeh Izaddoust, Aliakbar Moayedi, Zahra Hojjati Pages 154-163
  Background and Aims

  The previous studies showed that exercise training has been shown to benefit diverse medical and behavioral conditions. The purpose of the current study was to investigate the effect of resistance training on the level of cortisol, testosterone hormone, and some physical fitness factors of males washed out from methamphetamine addiction in rehabilitation period.

  Materials and Methods

  A total of 19 washed out males (Age 29.8±4.5 yr) from methamphetamine were randomly divided in to two resistance group (n=10) and control group (n=9). The training group performed eight weeks of training at 50-80 percent of one repetition maximum. Before and after the eight weeks of training, blood sample were obtained to measure serum cortisol and testosterone. Also, participants' muscle strength and endurance and body composition were measured. One-way covariance test and dependent t-test were run to analyze the hypothesis. All data were analyzed using statistical software of SPSS, version 20, and a P-value of P≤0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The results showed that the levels of cortisol has a significant decrease in experimental group (p=0.05), while cortisol levels were not found to be significantly different between the two groups (p>0.05). Testosterone was slightly increased in training group but the increase was not found to be significant (p>0.05). Moreover, the results demonstrated that there were no significant differences between experimental and control groups in testosterone levels (P=0.24). The muscle strength of the upper extremity and muscle endurance, and the circumference of the chest, arm, and waist of the experimental group had a significant increase compared with those of the control group, too (P=0.01).

  Conclusions

  It seems that a period of resistance training for eight weeks can be effective as a non-pharmacological treatment strategy in wash out period related to addiction of previously metamphetamine dependent individuals. Also, it could improve physical and functional status of these persons.

  Keywords: Resistance Training, Cortisol, Testosterone, Methamphetamine, Addiction
 • Effect of Kinesiotaping on Dexterity Function and Activities of Daily Livings in Patients with Stroke: A Pilot Study
  Fathollah Qafarizadeh, Minoo Kalantari, Noureddin Nakhostin Ansari, Amin Ghaffari, Aliasqar Jamebozorgi *, Alireza Akbarzadeh Pages 164-169
  Background and Aim

  Stroke is a major cause of disability. Upper extremity motor impairment is one of the most common consequences after stroke. The purpose of the present study was to investigate the effect of Kinesiotape (KT) on hand function dexterity and activities of daily living as well as spasticity in stroke patients.

  Materials and methods

  Eight individuals with stroke, and the mean age of 50-63 years, participated in the present clinical trial and pretest-posttest study. An I strip taping was placed on extensor muscles of the participants' forearms. Spasticity, activities of daily livings, and hand function dexterity were evaluated immediately and one month after kinesiotaping using the Modified Ashworth Scale (MMAS), Barthel Index, and Nine Holle Peg test.

  Results

  At the immediate assessment, there were significant differences between hand dexterity function and Barthel Index in the pre-test and post-test (P- value≥  0/001). Secondary assessment was done after one month and the results showed similar significant differences but there was no significant change in flexor muscles spasticity of the hand after the intervention.

  Conclusion

  The current preliminary study indicated that KT in the direction of the extensor muscle could result in better hand function and recovery activities of daily living.

  Keywords: Stroke, Kinesiotape, Dexterity Function, Activities of Daily Living, Spasticity
 • Comparative Effect of Motor Control and Water Exercise on Proprioception, Sensory Acuity, and Pain in Patients with Nonspecific Chronic Low Back Pain
  Sadrodin Shojaedin, Ali Abbasi, Fereshteh Eftekhari, Amir Letafatkar, Seyedeh Yasaman * Pages 170-182
  Background and Aim

  Patients with chronic mechanical low back pain experience disorder in proprioception and sensory acuity and these disorders are associated with pain in these patients. The aim of the present study was to compare the effectiveness of motor control exercises, exercise in water, and combined exercises on proprioception, sensory acuity, and pain in patients with chronic mechanical low back pain.

  Materials and Methods

  In the current study, patients with mechanical low back pain were selected using Oswestry Questionnaire. They were randomly assigned into four groups of motor control exercises (n=12), exercise in water (n=12), combined exercises (n=11), and control group (n=13). All three exercise groups performed eight weeks of determined exercise but the control group did not perform any exercise. To assess proprioception, sensory acuity, and pain in the patients, goniometer, caliper, and the Visual Analog Scale were used, respectively. For intra-group comparison of pre-test and post-test variables, paired t-test was used, and for inter-group comparison of variables, ANOVA test was used (Alpha ≤ 0.05).

  Results

  The results of the present study showed a significant difference between the pre-test and post-test of exercise groups compared with those of the control group in the variables of pain (p=0.007), proprioception (p=0.005), and sensory acuity (p=0.008). However, no significant difference was found among the three groups.

  Conclusion

  As a result, exercise in water, motor control exercises, and combined exercises were effective in alleviating the pain and increasing proprioception and sensory acuity of patients with mechanical low back pain, and all the three exercise methods were effective in the treatment of non-specific chronic low back pain.

  Keywords: Motor Control Exercise, Exercise in Water, Proprioception, Sensory Acuity
 • Comparison of Diagnostic Stability of Some Sacroiliac Joint Tests between Symptomatic and Asymptomatic Individuals
  Ehsan Naeimi, Sanaz Davarian *, Mohammad Akbari Pages 183-192
  Background and Aim
  The reliability of manual tests of the Sacroiliac Joint (SIJ) is important in that they are frequently used in the assessment of this region for which there is no successful paraclinical exam. The aim of the present study was to measure the diagnostic stability of some of the SIJ manual tests as well as to compare it between symptomatic and asymptomatic individuals.
  Materials and Methods
  A total of 17 examiners assessed the symmetry of the position of bilateral ILAs and PSISs in prone lying, PSISs in standing as well as the motion of PSISs in standing flexion test on two individuals (one symptomatic and one asymptomatic). The diagnostic stability of the landmarks was computed using X2 and Bayes factor. Examiners were blinded about participants' symptoms.
  Results
  The results revealed that X2 and Bayes factor were 4.76 and 12.28 for ILAs, 9.94 and 277.52 for PSISs in prone lying, and 9.30 and 241.15 for PSISs in standing and standing flexion test, respectively.
  Conclusion
  The diagnostic stability of the PSIS in prone lying was the highest and the diagnostic stability of the ILA was the lowest. The diagnostic stability of symptomatic participant was higher than that of the asymptomatic participant. Accordingly, the probability of false postive outcome of the tests is high in asymptomatic individual. Therefore, prior to static palpation tests in the physical examination, it is better to perform pain provocation tests in order to confirm the existence of the SIJ dysfunction.
  Keywords: Sacroiliac Joint Dysfunction, Physical Examination, Anatomic Landmark, Reliability, Palpation
 • Effect of Posterior Tibial Nerve Superficial Stimulation with Kegel Exercises on the Frequency of Urination and Score of Quality of Life in Women with Overactivity of Bladder
  Behnaz Ghanei, Mojtaba Heshmatipour *, Abbasali Pourmomeni, Mahtab Zargham, Farideh Dehghan Pages 193-200
  Background and Aim

  Over activity of Bladder (OAB) is a syndrome with symptoms in urinary storage phase and it appears with the increase of the frequency of urination or emergency condition. During the recent years, using Posterior Tibial Nerve Stimulation (PTNS) has been introduced as a simple, noninvasive, without-the-side-effect method for the treatment of OAB. The purpose of the present study was evaluation of the effect of PTNS with kegel exercises on women with over activity of bladder.

  Materials and Method

  The current study was a randomized, double-blind, placebo controlled trial including 67 female participants with OAB syndrome divided in two groups of test and control. During 12 sessions, kegel exercise was taught to patients and PTNS was performed for the two groups but the flow rate was zero for the control group. The perineometry device was used to evaluate the pelvic floor muscles strength and three questionnaires of 1-assess quality of life 2- ICIQ-OAB, and 3- ICIQ-UI SF, as well as voiding diary form was used to evaluate the symptoms and severity of the disease, before and after the intervention.

  Results

  Analysis of the results with paired sample t test in the two groups showed that the strength of pelvic floor muscles increased and the quality of life improved (P≤0/05). The use of the independent samples t-test showed increase of the pelvic floor muscles strength and improvement of quality of life and the decrease of scores of urinary symptoms in the test group was significantly greater than those of the control group (P≤ 0/05).

  Conclusion

  According to the results of the study, the PTNS with kegel exercises caused increase of the pelvic floor muscles strength and the improvement of the quality of life in women with OAB syndrome.

  Keywords: Over Activity of Bladder, Posterior Tibial Nerve Stimulation, Quality of life, Frequency of Urination
 • Effect of Abdominal Drawing-in Maneuver on the Lumbar Lordosis Angle in Patients with Chronic Low Back Pain
  Ali Amiri *, Sanaz Davarian, Ida Kouroshfar Pages 201-207
  Background and Aim
  Chronic low back pain is one of the most common clinical problems for which various treatments have been carried out so far. Considering the abdominal drawing maneuver effects on the performance of lumbopelvic muscles and the effect of these muscles themselves on the lumbar lordosis, and also having in mind the relationship between lumbar lordosis and low back pain, the present study was carried out to investigate the effect of ADIM on the lumbar lordosis angle in patients with chronic low back pain.
  Materials and Methods
  A total of 15 women with chronic low back pain and lumbar hyperlordotic posture took part in the study. To measure the lumbar lordosis angle in standing posture, we used the Cobb method in radiographies with lateral view.
  Results
  The mean difference between the lodosis angles (before and after applying the maneuver) was 11.276, meaning that prior to applying the ADIM, the lordosis angle was more than that after applying it (P<0.05).
  Conclusion
  According to the findings, applying ADIM in standing position in patients with chronic low back pain and lumbar hyperlordotic posture can result in lordosis decrease and lumbar alignment improvement and it also decreases the chronic pain in this region.
  Keywords: Low back pain, Lumbar Hyperlordosis, Abdominal Drawing-In Maneuver
 • Comparison of Scapular Posture between Individuals with and without Forward Head Posture Using a Clinical Test
  Minoo Esmaeelnezhad, Amir Ahmadi *, Nader Maroofi, Javad Sarrafzade, Mehrnoosh Fouladi Pages 208-215
  Background and Aim

  According to the modern life style that includes lack of adequate physical activity, incorrect position while working with computer, and long term driving, forward head posture is a whidespread problem. As forward head posture can change the vertebral column position in sagittal plane and muscle length-tension and it may change kinematic of scapula and incorrect scapular kinematic can lead to shoulder pathologies and shoulder pain, it is important to recognize the scapular kinematic in patients with forward head posture. The aim of the present study was to evaluate scapular kinematic in patients with forward head posture using lateral scapular slide test and the compare it with that in healthy individuals.  

  Materials and methods

  A total of 45 women with forward head posture and 45 matched healthy individuals participated in the present study. To evaluate and diagnose the forward head posture, photography method was used and to evaluate scapular kinematic, lateral scapular slide test was used.

  Results

  There was a significant difference in the asymmetry of scapula in all test positions of lateral scapular slide test between the two groups.

  Conclusion

  Our results indicated that the forward head posture can cause more asymmetry of the scapula and so it is important to evaluate scapular kinematic in these patients.

  Keywords: Forward Head Posture, Kinematic of Scapula, Lateral Scapular Slide Test
 • Comparison of Thoracic Kyphosis and Lumbar Lordosis in Healthy Individuals and Patients with Forward Head Posture
  Mehrnoosh Fuladi, Amir Ahmadi *, Nader Maroufi, Javad Sarrafzadeh, Minoo Esmaeelnezhad Pages 216-224
  Background and purpose

  Anatomy and biomechanics of the spine have been changed because of modern life style and working in unhealthy environments; therefore, diagnosis of postural deviations and their kinematic relationship has particular importance in detection, prevention, and treatment of these disorders. One of the most common postural abnormalities is forward head posture which could be created independently or after other postural disorders. The aim of the present study was to evaluate spine curves in patients with forward head posture and to compare it with healthy individuals.

  Materials and methods

  In the current study, 51 patients and 50 healthy participants, matched height, weight, and age, were recruited. To evaluate and diagnose the forward head posture, photography method and calculation of craniovertabral angle were used and to measure the spinal curvatures, flexi curve, as a noninvasive and valid method, was used. All measurements were performed in both standing and sitting positions.

  Results

  Statistical results showed that by reducing the craniovertabral angle, thoracic kyphosis and lumbar lordosis increased and also there is a significant difference in craniovertabral angle, head tilt angle, thoracic kyphosis, and lumbar lordosis between the two groups and also between sitting and standing position (p<0.05).

  Conclusion

  Our results indicated that the increase of forward head posture in standing position is associated with the increase of thoracic kyphosis and also lumbar lordosis and in sitting position it is associated with the increase of thoracic kyphosis.

  Keywords: Forward Head Posture, Thoracic Kyphosis, Lumbar Lordosis, Craniovertabral Angle
 • Effect of Lower Limb Muscle Fatigue on Selected Kinematics, Kinetics, and Muscle Activity of the Gait in Active young men
  Haider Sadeghi, Mohammadjavad Razi *, Mohammad Shariatzade, Esmail Ebrahimi Pages 225-235
  Background and Aim

  According to the previous studies regarding the role of fatigue on performance, the aim of the present study was to investigate the effect of lower limb muscle fatigue on spatio-temporal, ground reaction forces and selected muscle activity of the gait in active young men.

  Materials and Method

  A total of 15 healthy active male individuals, aged 22.09± 3.18 years, height 58/7±177 cm, and weight 71±7.72 kg, participated in the present quasi-experimental study. Sit to stand fatigue protocol was used for lower limb fatigue and kinematic and kinetic and muscle activity were collected during normal gait before and after fatigue protocol, Shapiro-wilk test was used to ensure the normal distribution of data and paired t-test was run to compare variables at p≤0.05 level.

  Results

  Changes in gait variables, such as increased step width (p=0.003) and heel contact velocity (p<0.001), reduced ankle dorsiflexion (p=0.005), increased knee flexion (p<0.001), and first peak vertical ground reaction force (p=0.004) as well as a significant reduction in tibialis anterior, vastus medialis, vastus lateralis, rectus femoris, semitendinus, and biceps femoris muscle activity (p<0.05) were observed after fatigue.

  Conclusion

  The results confirmed the effectiveness of muscle fatigue on gait variables. Increased step width and heel contact velocity and reduced activity of selected lower limb muscles may increase the need for dynamic balance during fatigue and increase the risk of injury. The results of the present study may have clinical values. Falls in the elderly and children may create physical and mental effects. Hence, in designing associated exercises with these groups, it is recommended that intensity of exercises be maintained at fatigue threshold.

  Keywords: Lower Limb Muscle Fatigue, Gait, Kinematics, Kinetics, Muscle Activity Angle
 • Effect of Bilingualism on Temporal Fine Structure Processing in Normal Hearing Adults
  Solmaz Farzaneh, Ahmad, Reza Nazeri *, Homa Zarrinkoob, Alireza Akbarzadeh Pages 236-243
  Background and Aim

  Bilinguals constitute the group of individuals who talk in two languages with competency equal to the native speakers of both languages, especially at verbal aspects. According to the recent studies, language information is processed differently in the presence of noise. Receptive performance of the second language is affected more in noisy places. The aim of the present study was to investigate the effect of bilingualism on temporal fine structure ability in young normal hearing adults.

  Materials and Methods

  In the present cross-sectional descriptive analytic study, 30 bilingual adults were compared with 30 monolinguals. Temporal fine structure test was performed at 250-500-700 Hz frequencies. Data analysis was completed running two factor repeated measure analysis of variance, while the age was controlled.

  Results

  The average of phase change threshold was higher in bilingual group (p=0/02). The difference between the averages of change threshold at different frequencies was found to be significant (p<0/001).

  Conclusion

  The results of the present study indicated that the TFS ability is stronger in monolinguals. This might be considered as one of the causes of reduced speech recognition ability in noise for bilinguals.

  Keywords: Temporal Fine Structure, Bilingualism, Processing Ability, Normal Hearing
 • Effect of High-Heeled Shoes on Lumbar Lordosis and Pelvic Alignment in Sagittal Plane: A Review
  Motahare Ababaf *, Minoo Khalkhali Pages 244-251
  Background and Aims

  Due to the increasing trend of high-heeled shoes usage among women, investigation of their effects on the body and especially lumbar lordosis and pelvic alignment seems necessary. Some studies have previously been conducted in this field but it seems that there is little convergence about the effects of wearing such shoes and, in some cases, even contradictions exist. These contradictions are more pronounced where lumbar lordosis is under investigation. Therefore, the aim of the present review article was to investigate the results of existing studies on the effects of shoe heel height on the magnitude of lumbar lordosis and the pelvic tilt.

  Materials and Methods

  The current article focused on reviewing the results derived by the articles published between 2000-2016 on the effects of high heeled shoes on lumbar and pelvic alignment in sagittal plane. By searching the relevant resources, six articles including two review articles were chosen for evaluation and investigation.

  Results

  According to the limited number of studies examined and the distinction between them, a certain conclusion about the effects of shoe heel height on the magnitude of lumbar lordosis and the pelvic tilt cannot be presented. According to the results of articles examined, loss of multilateral investigation on the vertebral column and pelvis, loss of using proper and validated measurment tools in some cases, and neglect in the compensatory effects are the common reasons for divergence in the results. It seems that a more comprehensive study is necessary to shed more light on the areas unknown.

  Keywords: High-Heeled Shoes, Pelvic Alignment, Lumbar Lordosis, Sagittal Plane
 • Overview on Neuroscience and Management of Tinnitus
  Yones Lotfi, Bahareh Khavarghazalani, Zahra Hosseini * Pages 252-260
  Background and Aims

  Tinnitus is one of the most common symptoms of otological diseases and hearing disorders that has traditionally been regarded as a disorder of ear structures. However, the recent perspective tends to the central origin. Now, the world is trying to develop appropriate management strategies based on neuroscience of tinnitus. The present study provided the new and comprehensive explanation about neuroscience, management approaches, and rehabilitation of tinnitus.

  Materials and Method

  The current article reviewed the latest articles and books published between 2005-2016, on tinnitus, its neural correlates, and management approaches selected from Science direct، Google scholar، PubMed, Proquest, and Scopus databases.

  Conclusion

  Tinnitus is often caused by abnormal changes in the central nervous system after auditory deprivation and negative emotions. Currently, this disorder cannot be cured definitely, but its severity can be reduced by drug therapy, neural modulation, and rehabilitation based on counseling. Also, new therapies are being developed that directly target the neural mechanisms of tinnitus.

  Keywords: Tinnitus, Neuroscience, Neural Modulation, Management, Tinnitus Retraining Therapy
 • Review of Nature and Risk Factors for Maltreatment of Children with Disabilities
  Sepeide Kashefi, Nazila Akbarfahimi *, Mehdi Rassafiani Pages 261-273
  Background and Aims

  About 13% all of children suffer from disabilities. Maltreatment of children and adults with disabilities is a common practice. The identification of the nature and risk factors for maltreatment helps identify the children and families at risk and facilitate intervention to prevent and treat these children. The present study was conducted to identify the nature of and risk factors for maltreatment of children with disabilities.

  Materials and Methods

  In the present narrative review, the keywords including: maltreatment, abuse, neglect, disability, children, and risk factors were searched among databases including Springer, Elsevier, ProQuest, Scopus, Ovid PubMed, Cochrane, and the search engine Google Scholar, in the period between 1960-2015. Empirical studies, meta-analysis, and systematic reviews with the emphasis on maltreatment of children (below 18 years) with mental, physical, and psychological disabilities were selected.

  Results

  Totally, 822 potentially relevant studies were found and 79 abstracts were examined. Finally, 26 full texts were included. Almost all studies confirmed that children with disabilities are at a significantly greater risk of maltreatment compared with those without disabilities. According to the literature, the nature of and risk factors for maltreatment can be examined under three categories: maltreatment characteristics, victim characteristics, and perpetrator characteristics. There is sporadic data in this field and different studies have reported different results on the subject. Probably behavioral disabilities are the most important risk factor for maltreatment. Low level disabilities that have not outward appearance may cause increaseed risk of maltreatment, especially sexual abuse. Parents, school staffs, peers, and strangers were identified as perpetrators of maltreatment.

  Conclusion

  Different definitions of disability and maltreatment as well as different research methodologies used in the studies have made it impossible to reach a decisive conclusion about risk factors for maltreatment of children with disabilities; however, there is the probability that lack of parenting skills as well as young age and less serious disabilities of children, regardless of the type of disability, are among the risk factors for maltreatment. A few studies conducted in Asian countries indicated that they are not prepared to deal with this social issue.

  Keywords: Maltreatment, Disability, risk factor, children
 • Application of Percentile Analysis in Verification of Hearing Aid Using International Speech Test Signal (ISTS): Review Article
  Masoud Bolndi *, Ahmad Reza Nazeri, Athare Farahani Pages 274-283
  Background and Aims

  Modern hearing aids are often nonlinear and they have dynamic features such as noise reduction and feedback cancellation. Thus, these hearing aids will react to speech differently compared with sinusoidal and none modulated stimulants. Speech is the most important stimulus encountered by hearing aid wearers. For this reason, the use of static stimulus such as pure tone sweeps and non-modulated noises in the assessment and verification of hearing aids is not appropriate. The purpose of the present article was to introduce the new method of Percentile Analysis in verification of hearing aid using International Speech Test Signal (ISTS) to reduce the differences between clinical, improve fine tuning of hearing aids, prevent annoyance caused by loud portion of speech, and not hearing the soft portion of speech.

  Materials and Methods

  We searched the subject of hearing aids verification in Google scholar, Proquest, Pubmed, and Sciencedirect databases among the studies published between 1990-2017 using the following keywords: Verification, Speech Mapping, International Speech Test Signal, and Percentile analysis. A total of 40 papers were found among which 32 were selected. The Application of Percentile Analysis in Verification of Hearing Aid Using International Speech Test Signal (ISTS) was reviewed based on these original articles and three related text books.

  Conclusion

  ISTS is known as a common speech stimulus. Because this stimulus has all the features of a live speech, it can be used in audiology clinics as a common stimulus for assessment and verification of hearing aids. Therefore, the time and spectral characteristics of speech stimulus will be stable between audiology clinics. In this case, we can use Percentile Analysis to obtain dynamic range of the input and output sounds of hearing aids, gain, and amount of hearing aid compression from one clinic to another. Also, because speech is a dynamic stimulus, Percentile Analysis will allow us to fit the gain and compression features of hearing aid in a successful way. Therefore, that loud portion of speech does not exceed from uncomfortable loudness levels and the soft portion of speech will be above hearing thresholds.

  Keywords: Percentile Analysis, ISTS, Hearing Aid Verification, Real Ear Measurement, Dynamic Range of Speech