فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 166 (فروردین 1397)
 • پیاپی 166 (فروردین 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهدیه سادات نادمی، بهمن بهمنی، معصومه معارف وند، سید وحید معتمدی، محمدعلی مردانی، اکبر بیگلریان* صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  روان سنجی و طراحی یک ابزار در حوزه ی سلامت نیازمند یک روش شناسی قوی و منسجم و مبتنی بر قواعد خاص است. یک تامین کننده ی مهم سلامت روان، نماز است. این مطالعه با هدف ساخت ابزار سنجش نگرش به نماز انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در زمستان سال 95 در دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی بر روی 500 دانشجو انجام پذیرفت. پرسش نامه اولیه بر اساس مطالعات پیشین شامل 68 پرسش تنظیم شد. برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی، تیم پژوهشی پرسش نامه را بررسی و آن را به 33 پرسش کاهش داد. در ادامه، پرسش نامه توسط 9 دانشجو و همچنین 10 فرد خبره تکمیل و از نظر روایی صوری و محتوایی بررسی شد. سپس روایی سازه و پایایی پرسش نامه سنجش نگرش نماز با ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی درون-رده ای و تحلیل عاملی بررسی شد. در پایان، از تحلیل منحنی مشخصه عملکرد برای بررسی توانایی پیش بینی و نیز تعیین نقطه برش پرسش نامه استفاده شد. کلیه ی عملیات در نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام پذیرفت.
  یافته ها
  با محاسبه ی نسبت روایی محتوا، تعداد 18 پرسش غیر ضروری تشخیص داده شده و حذف شدند (6/0 > CVR) و 11 پرسش توسط گروه خبرگان پیشنهاد و اضافه گردید. برای این پرسش نامه ، متوسط ضریب روایی محتوی از نظر مربوط بودن 879/0، سادگی 976/0، واضح بودن 958/0 و میانگین کلی 937/0 و مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر 95/0 به دست آمد. تحلیل عاملی مبتنی بر 22 پرسش منجر به شناسایی چهار عامل گردید که در مجموع 68 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. نقطه برش نمرات پرسش نامه، با استفاده از تحلیل منحنی راک برابر 5/53 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که پرسش نامه سنجش نگرش دانش جویان به نماز با 22 پرسش، یک ابزار روا و پایا برای سنجش نگرش آن ها است و می تواند در دانشگاه های مختلف ایران مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، تحلیل عاملی، نگرش، سلامت روان، نماز
 • طاهره دهداری*، لاله دهداری صفحات 11-19
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش هیدروکربن های آروماتیک در ایجاد سرطان، لزوم آموزش افراد در خصوص روش های کاهش آن در محصولات غذایی و ضرورت تعیین آگاهی و عملکرد افراد در جهت طراحی برنامه های آموزشی موثر، در مطالعه حاضر به تعیین آگاهی و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه روش طبخ مناسب برای کاهش تولید هیدروکربن های آروماتیک در گوشت در سال 1396 پرداخته شد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی، 128 نفر از کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها توسط پرسش نامه محقق ساخته شامل 46 سوال جمع آوری و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل تحلیل شدند. سطح معنی داری آزمون ها، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در حدود نیمی از نمونه های مورد مطالعه مطلع بودند که روش های کباب کردن بر روی زغال، سرخ کردن و دودی کردن می تواند هیدروکربن آروماتیک در گوشت تولید کند. در حدود 50 درصد افراد بیان داشتند که آب پز کردن و بخارپز کردن می تواند تولید هیدروکربن های آروماتیک در گوشت را کاهش دهد. گوشت سرخ شده، آب پز شده و سپس کباب شده بر زغال به ترتیب بیشترین نوع گوشت مصرف شده در نمونه های مورد مطالعه در ماه گذشته بود. تنها 7/36 درصد افراد، قسمت های سوخته شده گوشت را مصرف نمی کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به کمبود اطلاعات افراد در زمینه نقش روش های طبخ گوشت در تولید هیدروکربن های آروماتیک و روش های کاهش تولید آن، ضرورت دارد کارکنان بهداشتی در برنامه های آموزشی پیشگیری از سرطان، اطلاعات لازم در این خصوص را یادآور شوند.
  کلیدواژگان: هیدروکربن های آروماتیک، عملکرد، آگاهی، پخت گوشت، کارکنان
 • علی رجبی*، معرفت سیاه کوهیان، علی اکبرنژاد صفحات 20-33
  زمینه و هدف
  هدف تحقیق حاضر مقایسه تاثیر یک برنامه تمرین درمانی و مصرف خوراکی زعفران بر مقادیر IL-6، TNF-a و کنترل گلایسمیک در زنان چاق دیابتی نوع 2 بود.
  روش کار
  روش تحقیق حاضر از نوع شبه تجربی، با طرح اندازه گیری مکرر بود. 48 زن چاق دیابتی نوع 2 به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی (زعفران+تمرین، تمرین+دارونما، زعفران، دارونما) تقسیم شدند. گروه زعفران+تمرین و تمرین+دارونما به مدت 8 هفته (سه جلسه در هفته، تمرین هوازی با شدت 60 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه) انجام دادند. دوز روزانه 400 میلی گرم پودر سرگل زعفران (یک بار در روز) به مدت دو ماه استفاده شد. دارونما، محتوی 400 میلی گرم آرد گندم بود. در ادامه متغیرهای IL-6 و TNF-a، گلوکز خون و HbA1c موردبررسی قرار گرفتند. از آزمون شاپیرو-ویلک، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و تحلیل واریانس یک راهه با تست تعقیبی LSD استفاده شد.
  یافته ها
  در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه های مداخله متغیر IL-6 و TNF-a، گلوکز خون و HbA1c کاهش معنی دار و نیز در مرحله پس آزمون بین گروه، زعفران+تمرین با تمرین+دارونما، زعفران+تمرین با زعفران، زعفران+تمرین با دارونما، زعفران با گروه دارونما اختلاف معنی دار بود (05/0p<). همچنین در متغیر وزن و BMI، بین گروه زعفران+تمرین با دارونما، تمرین+دارونما با دارونما و زعفران با گروه دارونما اختلاف معنی دار بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  می توان احتمال داد انجام فعالیت هوازی و مصرف زعفران یک اثر محافظتی در مقابل ازدیاد شاخص های (گلوکز خون و HbA1c) اعمال می کند. احتمال دارد کاهش گلوکز خون، IL-6 و TNF-a در گروه های دریافت کننده زعفران به علت وجود متابولیت های زعفران مصرفی خصوصا فلاوونوئیدهای (کروستین و کروسین) و افزایش سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی از طریق زعفران دانست.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، ورزش هوازی، زعفران، IL-6، TNF-a
 • آزاده حائری*، شهرام ربانی، آرش محبوبی صفحات 34-45
  بیماری های قلبی عروقی عامل اصلی مرگ در اکثر نقاط جهان است. علی رغم تلاش های فراوان در حوزه پزشکی و دارویی همچنان آمار مرگ و میر بیماری های قلبی عروقی بسیار بالاست و این امر موید نیاز برای استراتژی های نوین درمانی می باشد. به منظور درمان موثرتر این بیماری ها، سامانه های دارورسانی هدفمند نظیر نانوذرات که می توانند توزیع دارو را در بدن کنترل و دارو را به صورت اختصاصی به محل اثر هدایت کنند، به عنوان راهکاری موثر مطرح می باشند. به این ترتیب با فراهم آوردن غلظت های موثر دارو در محل آسیب دیده اثربخشی افزایش و با محدودیت توزیع دارو در سایر بافت ها عوارض جانبی کاهش می یابد. در این مقاله با هدف جمع بندی اجمالی تحقیقات صورت گرفته در زمینه کاربرد نانوذرات در بیماری های قلبی عروقی، مطالعات تحقیقاتی صورت گرفته بر روی نانوذرات (لیپوزوم ها، میسل ها، نانوذرات پلیمری و نانوذرات فلزی) برای درمان بیماری های آترواسکلروز، گرفتگی مجدد عروق بدنبال بالن آنژیوپلاستی و کاشت فنر و انفارکتوس میوکارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اگر چه مطالعات فعلی حاکی از اثربخشی نانوحامل ها در بیماری های مذکور می باشد، اما هنوز مطالعات متعددی برای بهینه کردن آن ها برای این کاربرد باید صورت گیرد.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی - عروقی، نانوذرات، لیپوزوم، میسل
 • فرزاد فیروزی جهانتیغ*، عاطفه باطانی صفحات 46-57
  زمینه و هدف
  بیماران قلبی با افزایش فشارخون و بروز سکته قلبی و بیماران همودیالیزی در حین فرآیند همودیالیز با کاهش فشارخون مواجه هستند، لذا هدف پژوهش، پایش پیوسته فشارخون این بیماران در مراکز درمانی، به کمک مدلی تصمیم یار مبتنی بر شبکه عصبی و نمودار کنترل کیفیت آماری می باشد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای است که به روش مقطعی در سال های 94-93، از 175 پرونده پزشکی بیمارانی با سابقه بیماری قلبی در بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان، به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد .رفتار واقعی میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک این بیماران تحت مدل Onlineو رفتار مورد انتظار آن تحت مدل Offline و در قالب شبکه عصبی مصنوعی بررسی شدند. با بررسی رفتار واقعی میزان فشار خون بیماران با حالت مدل شده آن، مقادیر باقی مانده تولید شده و به عنوان ورودی نمودار کنترل کیفیت EWMA در دو مرحله جهت پی بردن به حالت خارج از کنترل و تعیین وضعیت بیماردر نظر گرفته می شوند.
  یافته ها
  بیشترین و کمترین دقت کل مدل پیشنهادی، در مرحله تعیین حالت خارج از کنترل به ترتیب 75/98% و 95%، در مرحله ی تعیین وضعیت بیمار به ترتیب 75/83% و 70% می باشد که در آن حدود کنترلی تنگ تر با فاصله اطمینان 45/95%، در مرحله ی اول و حدود کنترلی بازتر با فاصله اطمینان 73/99% در مرحله ی دوم دقت کل بالاتری دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به تطبیق نتایج پژوهش با حوزه کنترل کیفیت آماری، سهولت در درک بصری، مقرون به صرفه بودن و توجه به آخرین وضعیت حیاتی بیمار، مدلی مناسب برای پزشکان و بیماران جهت تصمیم گیری در مراقبت های درمانی می باشد.
  کلیدواژگان: مدل تصمیم یار، پایش فشارخون، شبکه عصبی، نمودار کنترل کیفیت آماری
 • رحیم احمدی، مرتضی سقرجوقی فراهانی*، بابک خدادادی صفحات 58-66
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان می دهد که هورمون تیروئیدی بر روی سلول های سرطانی تاثیر دارند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات سیتوتوکسیک هورمون تیروئیدی 4T بر سلول های گلایو بلاستومای مغزی (172A) در محیط کشت سلولی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی سلول های 172A به طور تصادفی به گروه شاهد و گروه های تحت تاثیر دوزهای 1/0، 5/0، 1، 5، 10، 20، 40و 50 لاندا (λ) هورمون تیروئیدی T4، تقسیم شدند. سپس مقدار اثر سمیت هورمون با استفاده از سنجش MTT مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش آماری آزمونی واریانس یک طرفه بین گروه ها مقایسه شدند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان توکسیسیتی هورمون تیروئیدی 4T بر رده سلول های گلیوبلاستومای مغزی 172A در دوز های 1 لاندا (λ) دارای بیشترین میزان توکسیسیتی می باشد و در دوزهای 1/0 و 40 لاندا (λ) دارای کمترین اثر توکسیسیتی می باشد.
  نتیجه گیری
  توکسیسیتی سلول های گلیوبلاستومای مغزی وابسته و یا غیر وابسته به هورمون تیروئیدی 4T می باشد.
  کلیدواژگان: سیتوتوکسیک، هورمون های تیروئیدی T4، سلول های گلیوبلاستومای مغزی A172
 • سهیلا امینی مقدم*، سمیرا حسن خانی، اندیشه مقصودنیا صفحات 67-74
  زمینه و هدف
  مطالعه ی حاضر به بررسی مبانی پزشکی زنان و مامایی در قرآن کریم می پردازد. قرآن کریم به بیان کلیات وقایع بارداری و پزشکی زنان پرداخته است، چراکه این مبانی و کلیات برای هدایت مردم در راستای حفظ سلامت و باروری انسان است. در این مطالعه به برخی مبانی پزشکی زنان و مامایی شامل بارداری، سلامت باروری و شیردهی پرداخته شده است.
  روش کار
  روش بررسی در این پژوهش روش اسنادی است. به این منظور آیات گردآوری شده از قرآن کریم که مربوط به وقایع حیطه ی زنان و مادران می باشد. در کنار اصول علمی اثبات شده جنین شناسی، زنان و زایمان مورد بحث قرار می گیرد.
  یافته ها
  با نگاهی به آیات شریفه ی متعدد قرآن در این حیطه در می یابیم که سلامت زنان و بهداشت تولید مثل در متن دین نهفته است و از ضروریات داشتن جامعه ای سالم و رو به رشد می باشد.
  نتیجه گیری
  متجاوز از 14 قرن است که در آموزش های اسلامی با جامع ترین و قوی ترین انگیزش ها نکات مهمی در حوزه سلامت زنان و مادران اشاره شده است.
  کلیدواژگان: بارداری، پزشکی زنان، مامایی، شیردهی، بهداشت تولید مثل
 • سینا مشایخی*، بابک خیرخواه، کیومرث امینی صفحات 75-82
  زمینه و هدف
  باکتری اشریشیاکلی یکی از اعضای خانواده انتروباکتریاسه می باشد که به عنوان یکی از رایج ترین عوامل عفونت ادراری شناخته شده است. آنزیم های بتالاکتامازی، مهمترین عامل مقاومت به آنتی بیوتیک های خانواده بتالاکتام در میان باکتری های گرم منفی است. با توجه به افزایش روز افزون عفونت ادراری ناشی از اشریشیاکلی مقاوم به آنتی بیوتیک هدف از این پژوهش تحیقیق پیرامون الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام و بررسی وجود ژن های بتالاکتاماز (ESBL) SHV و TEM در نمونه های اشریشیاکلی جداشده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری می باشد.
  روش کار
  در این پژوهش 181 سویه اشریشیاکلی از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری جمع آوری شد، سپس بررسی حساسیت آنتی بیوتیک به روش Disk diffusion انجام گرفت. به منظور تایید فنوتیپی اشریشیاکلی های مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف (Extended-spectrum beta-lactamases-ESBL) از روش Combined Disk test استفاده گردید و در نهایت حضور ژن های بتالاکتامازی SHV و TEM در ایزوله های ESBL مثبت توسط روش Multiplex PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 181 ایزوله، 66 (46/36 درصد ) ایزوله مقاوم به سفوتاکسیم و 82 (30/45 درصد) ایزوله مقاوم به سفتازیدیم بودند. همچنین 58درصد ایزوله ESBL مثبت بودند که از این تعداد 16 (33 درصد) ایزوله حامل ژن SHV، 28 (58 درصد) ایزوله حامل ژن TEM و همچنین 3 (6 درصد) ایزوله ها حامل هر دو ژن SHV و TEM بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه تولید ESBL تهدیدی بزرگ برای جامعه به شمار می رود بنابراین ضروری به نظر می رسد که برای شناسائی این نوع از مقاومت ها از روش های مولکولی مناسب در کنار سایر روش های فنوتیپی استفاده شود.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، عفونت ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی، بتالاکتاماز وسیع الطیف
 • بهروز حاجیلو*، مهرداد عنبریان، علی جلالوند، مهدی میرزاپور صفحات 83-91
  زمینه و هدف
  خستگی عضلانی می تواند الگوی فعالیت عضلات را در طی دویدن تغییر دهد و سبب اختلال در بیومکانیک دویدن شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر خستگی بر الگوی فعالیت الکترومایوگرافی و هم انقباضی عضلات اندام تحتانی در طی دویدن بود.
  روش کار
  14 نفر مرد (سن: 14/2±76/23 سال، جرم: 54/2±45/78 کیلوگرم، قد: 32/2±82/179 سانتی متر) در این مطالعه نیمه تجربی شرکت کردند. فعالیت الکترومایوگرافی سطحی عضلات راست رانی، پهن خارجی، پهن داخلی، دوسر رانی، نیم وتری، دوقلوی داخلی، نعلی و درشت نئی قدامی قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی بر روی تردمیل ثبت شد. از روش آماری t همبسته برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  خستگی عضلانی باعث تغییر الگوی فعالیت عضلات اندام تحتانی شد. همچنین میزان هم انقباضی در مرحله های مختلف دویدن نیز دچار تغییر شد.
  نتیجه گیری
  تغییر در الگوی فعالیت عضلات و میزان هم انقباضی در طی دویدن می تواند باعث عدم کنترل بارهای تماسی مفاصل شده و می تواند ریسک آسیب های ناشی از پرکاری را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: خستگی عضلانی، الکترومایوگرافی سطحی، هم انقباضی، دویدن
 • افسانه تقی زاده، فلور زرگری*، علیرضا دهناد، پریسا حبیبی، رخساره قادری صفحات 92-99
  زمینه و هدف
  افزایش سطح گلوکز خون، منجر به افزایش تولید رادیکال های آزاد اکسیژن (Reactive Oxygen Species-ROS) و استرس اکسیداتیو در افراد دیابتی می شود. مطالعات اخیر نشان می دهد که استفاده از پروبیوتیک ها اثرات سودمندی در بیومارکرهای استرس اکسیداتیو دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدو فیلوس و کازئی بر روی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی 32 راس موش نر نژاد ویستار، در 4 گروه 8 تایی، به ترتیب زیر گروه بندی شدند: گروه کنترل (CN)، که روزانه فقط غذای استاندارد و بافر فسفات سالین (Phosphate Buffer Saline-PBS) (2/0 میلی لیتر) دریافت نمودند، گروه کنترل دریافت کننده لاکتوباسیلوس (CL) دریافت کننده روزانه به میزان cfu/ml109 لاکتوباسیلوس از طریق گاواژ، گروه دیابتیک (D)، که دریافت کننده غذای پرچرب و گروه دیابتی مداخله شده با لاکتوباسیلوس(DL)، که علاوه بر رژیم غذایی پرچرب، دریافت کننده لاکتو باسیلوس ها روزانه به میزان cfu/ml 109 از طریق گاواژ بودند. بعد از 6 هفته، سطح مالون دی آلدهید، توتال آنتی اکسیدان و آنزیم های آنتی اکسیدان اندازه گیری و اطلاعات به دست آمده از آزمایش های بیوشیمیایی توسط نرم افزار SPSS با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (one – way ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار نشان داده شد.
  یافته ها
  مطالعه حاضر نشان داد که تجویز باکتری لاکتوباسیلوس کازئی و اسیدوفیلوس منجر به کاهش معنی دار در سطح سرمی مالون دی آلدئید و افزایش معنی دار در سطح سرمی توتال آنتی اکسیدان و سطح آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز گلبول های قرمز در گروه دیابتیک مداخله با لاکتوباسیلوس کازئی و اسیدوفیلوس نسبت به گروه کنترل گردید (05/0p<).
  نتیجه گیری
  مصرف لاکتوباسیلوس های کازئی و اسیدوفیلوس اثرات سودمندی بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در موش های دیابتی دارد.
  کلیدواژگان: دیابت، استرس اکسیداتیو، پروبیوتیک
 • مسعود نجفی، عیسی غلامپور عزیزی، مسعود هاشمی کرویی، دلنیا خانی، سمانه روحی* صفحات 100-106
  زمینه و هدف
  متاسفانه طی سال های گذشته، سرعت و شتاب ابتلا به ایدز در ایران بخصوص از طریق روابط جنسی پرخطر بسیار بالا گزارش می شود. در این مطالعه به بررسی تاثیر استیگما، سلامت روان و مکانیزم های سازگاری بررفتارهای پرخطر بیماران HIV مثبت پرداخته شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 450 بیمار HIV مثبت از درمانگاه عفونی و بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی تهران وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های خصوصیات دموگرافیک، مقیاس استیگما برگر (Berger Scale Stigma)، سلامت عمومی (General Health-28 Questionnaire)، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس (WOCQ) است. جهت تحلیل داده ها از آزمون t-test دو گروه مستقل ، تحلیل واریانس یک طرفه Anova و رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  سلامت روان، استیگما و مکانیزم سازگاری مسله مدار با رفتارهای پرخطر ارتباط دارد (05/0>P) و میزان استیگما در زنان بیشتر و سلامت روان در این گروه در مقایسه با گروه مردان کمتر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه، ارتقای سلامت روان در این گروه بیماران منجر به کاهش رفتارهای پرخطر و بالطبع منجر به کاهش شیوع بیماری از طریق رفتارهای پرخطر در کشور می شود. بنابراین مداخلات روانشناختی می تواند در بهبود سلامت روان و کاهش رفتارهای پرخطر موثر باشد و می بایستی در بیماران HIV مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استیگمای، سلامت روان، مکانیزم های سازگاری، رفتارهای پرخطر، HIV-AIDS
|
 • Mahdieh Sadat Nademi, Bahman Bahrami, Masoumeh Maarefvand, Sayed Vahid Motamedi, Mohammad Ali Mardani, Akbar Biglarian* Pages 1-10
  Background
  Development and psychometric properties of an instrument in general health should be methodologically strong and follow standard procedures. An important factor of mental health is praying. The purpose of this study was to develop a questionnaire for assessing student's attitude towards prayer.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 500 students in the Jan. 2017 at the University of Welfare and Rehabilitation Sciences (USWRS). The first draft of the prayer questionnaire (68 items) was based on literature review. To ensure content validity and face validity, the research panel team examined the questionnaire and the items were reduced to 33. Thereafter the questionnaire was tested by 9 students and also an expert panel team (10 persons) examined face and content validity. Then construct validity, internal consistency, and test- retest reliability of were assessed. Finally, Receiver Operating Characteristic (ROC) curve was used to assess the predictive ability of the attitude questionnaire and to inform the choice of a cut-off point. Data analysis was carried out using SPSS 21 software.
  Results
  18 items were omitted based on the content validity ratio (CVR
  Conclusion
  Our finding showed that the students’ attitude questionnaire with 22 items provided a reliable and valid tool to detect attitude of students towards praying. This questionnaire can be used in other universities in Iran.
  Keywords: Validity, Reliability, Factor analysis, Mental health, Attitude, Praying
 • Tahereh Dehdari Der *, Laleh Dehdari Pages 11-19
  Background
  Given the importance of aromatic hydrocarbons in developing cancer, the necessity of educating individuals about methods to reduce it in food products and the importance of assessing individuals’ knowledge and practice to design effective educational programs, the present study aimed to determine the knowledge and performance of employers regarding suitable cooking methods to reduce the production of aromatic hydrocarbons in meat in 2017.
  Methods
  In a cross-sectional study, 128 employers who were employed in Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran were selected randomly. Data were collected by a 46-item questionnaire and then analyzed through Pearson's correlation coefficient, One-Way ANOVA and T- test. P>0.05 was considered significant.
  Results
  Finding showed that about half of the participants were informed about meat barbeque on charcoal, frying method and smoking methods that generate aromatic hydrocarbons in meat. In addition, about 50% of participants expressed that steam and boiled methods for cooking meat can reduce the generation of aromatic hydrocarbons in meat. Most consumed meat among participants were meat fried, boiled and then barbequed on charcoal, respectively. Only 36.7% of participants didn’t eat the burned parts of meat.
  Conclusion
  Given the lack of individuals’ information about the role of meat cooking methods in the production of aromatic hydrocarbons and the methods for reducing its production, it is imperative that health workers provide essential information in the cancer prevention education sessions.
  Keywords: Aromatic hydrocarbons, Performance, Knowledge, Employer, Meat cooking
 • Ali Rajabi *, Marefat Siahkouhian, Ali Akbarnejad Pages 20-33
  Background
  The purpose of this study was comparison of the effect of a therapeutic exercise program and oral administration of saffron on the levels of IL-6, TNF-a and glycemic control in type 2 diabetic women
  Methods
  48 type 2 diabetic obese women were randomly divided into four equal groups (saffron training, training placebo, saffron, placebo). The saffron group training and training placebo groups performed aerobic training with intensity of 60-75% of maximal heart rate for 8 weeks (three sessions per week). Daily dose of 400 mg of Saffron sprout powder (once a day) was used for two months. The placebo contained 400 mg of wheat flour. The following IL-6, TNF-a, Blood glucose and HbA1c variables; lipid profiles and HOMA-IR were tested. The Shapiro-Wilk test, variance analysis with repeated measures, Bonferron's post hoc test, and one way analysis of variance with LSD post-test.
  Results
  In the post-test phase, the pre-test the variables IL-6 and TNF-α, blood glucose and HbA1c in intervention groups decreased significantly, and also in the post-test between group, saffron training with training placebo, saffron training with saffron, saffron training with placebo and saffron with placebo there was a significant difference (p
  Conclusion
  It can be possible aerobic exercise and saffron consumption have a protective effect against the increased levels of blood glucose and HbA1c. It is possible that the reduction of blood glucose, IL-6 and TNF-a in saffron recipients is due to the presence of saffron metabolites, especially flavonoids (crostein and crocin) and increased antioxidant defense system through saffron.
  Keywords: Type 2 diabetes, Aerobic exercise, Saffron, IL-6, TNF-a
 • Azadeh Haeri *, Shahram Rabbani, Arash Mahboubi Pages 34-45
  Cardiovascular diseases remain the leading cause of death worldwide. In spite of major efforts in medical and surgical interventions, deaths from cardiovascular diseases remain unacceptably high, warranting novel strategies for more effective treatments. To improve cardiovascular diseases therapy, novel drug delivery systems such as nanoparticles, which can control drug biodistribution and specifically target drugs to their site of actions, are promising options. Nanoparticles can increase bioavailability of effective drug concentration at the target site and minimize adverse effects by controlling drug availability at off-target sites. The main aim of this article is to briefly review nanocarriers’ researches (liposomes, micelles, polymeric nanoparticle and metal based nanostructures) for cardiovascular diseases namely atherosclerosis, restenosis and myocardial infarction. The results revealed promising efficacy in nanocarrier mediated therapies; however, these novel nanosystems should be optimized for this application area.
  Keywords: Cardiovascular diseases, Nanoparticles, Liposome, Micelle
 • Farzad Firoozi Jahantigh *, Atefeh Batani Pages 46-57
  Background
  Heart patients with hypertension and myocardial infarction and hemodialysis patients are at risk of lowering of blood pressure during hemodialysis. Therefore, continuous monitoring of blood pressure in health centers is a priority for deciding the type of therapeutic treatment in these patients. The aim of this study was to provide a decision-making model based on neural network and quality control charts for monitoring and continuous monitoring of blood pressure.
  Methods
  This was an applied-developmental study carried out in cross-sectional method during 2014 to 2015, on 175 patients with hypertension in Ali ibn Abi Talib Hospital of Zahedan. The actual behavior of the systolic and diastolic blood pressure of these patients under the online model and its expected behavior was studied under the Offline model and in the form of an artificial neural network. By evaluating the true behavior of patients with their modeled blood pressure, residual values are produced and introduced as inputs of EWMA quality control charts in two steps to determine the state of the patient out of control and determine the status of the patient.
  Results
  Highest and lowest total rate of accuracy of the proposed model, in the state of the patient out of control stage were 98.75 and 95% in the status of the patient stage, respectively, 83.75% and 70%. Narrower control limits with a confidence level (95.45% confidence interval) in the state of the patient out of control stage and more open limits with a confidence level (99.73% confidence interval) in the status of the patient stage. The higher overall total accuracy rate and lower error rates are provided in the model.
  Conclusion
  According to the results of the research in regard to the field of statistical quality control, ease of visual comprehension, affordability and attention to the last critical condition of the patient, it is a model suitable for physicians and patients for healthcare decision-makings.
  Keywords: Decision making model, Blood pressure monitoring, Neural network, Quality control graph
 • Rahim Ahmadi, Morteza Sagharjoghi Farahani *, Babak Khodadadi Pages 58-66
  Background
  Studies showed thyroid hormones influence proliferation of cancer cells. The main aim of this study was to investigate the effects of cytotoxic thyroid hormone T4 on proliferation of brain glioblastoma cells (A172) in cell culture.
  Methods
  In this laboratory experimental study, A172 cells were randomly divided into control group and groups exposed to doses 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 20, 40, 50 Lambda (λ) of thyroid hormone T4. The toxic effect of hormones was measured using MTT assay method. The data were statistically analyzed between groups using ANOVA.
  Results
  The result demonstrated that highest toxicity of thyroid hormone T4 on glioblastoma cancer cells A172 was in 1 lambda (λ) dosage and low toxicity in 0.1 and 40 lambdas (λ) dosages.
  Conclusion
  Toxicity of Glioblastoma cancer cells is either hormone dependent or hormone independent.
  Keywords: Cytotoxic, Thyroid Hormones T4, A172 Cells
 • Soheila Aminimoghaddam *, Samira Hasankhani, Andisheh Maghsoudnia Pages 67-74
  Background
  The current study reviews fundamentals of medical obstetrics in Holly Quran. The Holy Quran have clearly explained the pregnancy and obstetrics events. As these general subjects play an important role in healthy fertility in human beings, this study is done to discuss some important fundamentals of obstetrics, including pregnancy, healthy fertility and lactation.
  Methods
  The method of this study is based on some documents using the verses in the field of women, obstetrics and scientific bases of embryology present in the Holy Quran.
  Results
  With the use of the Holy Quran verses we realize that the health of women and their hygiene in fertility has religious base and it is one of the necessities for having a healthy and growing society.
  Conclusion
  Important comments in Islamic education with comprehensive and strong motivation in the field of obstetrics have been noted for more than fourteen century
  Keywords: pregnancy, medical women, obstetrician, lactate, reproductive health
 • Sina Mashaiekhi *, Babak Kheirkhah, Kumarss Amini Pages 75-82
  Background
  Escherichia coli (E.coli) bacteria are member of Enterobacteriaceae which are one of the common causes of urinary tract infections. Beta-lactamase enzymes are important factors for antibiotic resistance of beta-lactam family in gram-negative bacteria. According to increasing rate of urinary tract infections due to antibiotic resistant E. coli, the aim of this study was to study the antibiotic sensitivity pattern relative to beta-lactam antibiotics and the presence of SHV and TEM beta-lactamase genes in E. coli specimens isolated from patients with urinary tract infections.
  Methods
  In a descriptive study, 181 E.coli strains are collected from urine of patients with urinary tract infections and then the sensitivity of the antibiotic is measured by Disk diffusion method. Combined Disk test is used for confirming ESBL-producing E. coli phenotype and finally, the presence of SHV and TEM beta-lactamase genes in ESBL positive isolates were analyzed by multiplex PCR.
  Results
  From 181 isolates, 66 strains (36.46%) were resistant to cefotaxime and 82 strains (45.30%) were resistant to ceftazidime. Also, 58 percent of isolates were ESBL positive, 16 strains (33%) of them were the carrier of SHV gene and 28 strains (58%) were the carrier of TEM gene and also 3 isolates (6%) were the carrier of both TEM and SHV genes.
  Conclusion
  According to the production of ESBL which is considered as a great threat to society, it seems it is essential to use suitable molecular methods along with other phenotypic methods to identify this type of resistance.
  Keywords: E. coli, Urinary tract infections, Antibiotic resistance, Broad range beta-lactamase
 • Behrouz Hajiloo *, Mehrdad Anbarian, Ali Jalalvand, Mehdi Mirzapour Pages 83-91
  Background
  Muscle fatigue can change the muscle activation pattern during running and causes some disorders in running biomechanics. The aim of present study was to determine the effect of muscle fatigue on electromyographic activation pattern and co-contractions of lower extremity muscles during running.
  Methods
  Fourteen males (age: 23.76±2.14 years, weight: 78.45±2.54 kg, height: 179.82±2.32 cm) participated in quasi-experimental study. Surface electromyography activity from rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, biceps femoris, semitendinosus, medial gastrocnemius, soleus and tibialis anterior muscles were recorded during running before and after fatigue protocol on treadmill. Paired t-test was used to analyze the data (p
  Results
  Muscle fatigue altered the muscle activation pattern of the lower extremity muscles as well as co-contractions levels in various phases of running.
  Conclusion
  Changes in muscle activation pattern and co-contractions during running can cause lack of control over contact joints and increase the risk of overuse injurie.
  Keywords: Muscle fatigue, Surface electromyography, Co-contraction, Running
 • Afsaneh Tagizadeh, Felor Zargari *, Alireza Dehnad, Parisa Habibi, Rokhsareh Ghaderi Pages 92-99
  Background
  Blood glucose increases production of Reactive Oxygen Species (ROS) and oxidative stress in diabetic patients. Recent research suggests that use of probiotics have beneficial effects on biomarkers of oxidative stress. The aim of this study was to determine effects of probiotics Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei on biomarkers oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats.
  Methods
  32 male wistar rats were assigned to 4 groups randomly: group CN, consumed a normal standard diet (with buffer saline 0.2), group CL (probiotic diet 109cfu / ml), group D (diabetic rats蘨 fat diet), group DL (diabetic rats蘨 fatꚺᮊ譢). After 6 weeks levels of malondialdehyde, total antioxidant and antioxidant enzymes (catalase, glutathion peroxidase and superoxide dismutase) were measured.
  Results
  A significant decreases in serum levels of malondialdehyde and significant increase in levels of antioxidant enzymes (catalase and glutathion peroxidase) and total antioxidant capacity were observed in the probiotic supplements groups (p
  Conclusion
  Consumption of probiotics Lactobasilus acidophilus and Lactobacillus casei had beneficial effects on biomarkers of oxidative stress in diabetic rats.
  Keywords: Diabetes, oxidative stress, probiotic
 • Masoud Najafi, Issa Gholampourazizi, Masoud Hashemi Karouei, Delnia Khani, Samaneh Rouhi * Pages 100-106
  Background
  Fungi Malasezia furfur (M. furfur) is the causative agent of pityriasis versicolor disease. The compounds in the Artemisia deserti (A. deserti) have antimicrobial properties. The purpose of this research is investigation of the antifungal effect of aqueous and alcoholic extracts of plant A. deserti on the M. furfur in the laboratory conditions.
  Methods
  From the A. deserti plant by the method of percolation, the aqueous and alcoholic extracts were prepared and then concentration of 40, 50, 60 and 70 mg/ml was made. In order to evaluate the antifungal effects of these extracts on M. furfur in laboratory Disc diffusion method, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Fungicidal Concentrations (MFC) was investigated. SPSS21 software and the two-way ANOVA were used to analyze the data (p
  Results
  Maximum diameter of inhibition growth by application of ethanolic, methanolic and aqueous extracts was 18, 17.33 and 13.66 millimeter, respectively that were seen in the concentration of 70 mg/ml. M. furfur fungus was more susceptible to ethanolic extract of A. deserti. The MIC and MFC of the aqueous extracts with 25×103 and 5×103, respectively, was better in comparison to MIC and MFC of other extracts. Also, with an increase in the concentration of the extracts, the antifungal effect was also increased (p
  Conclusion
  Different extractions had different effect on the diameter of growth inhibition and by increasing the concentration of extracts, the diameter of growth inhibition increased too. With more research in the in-vivo, it is hoped that this plant will be used in the future as a combination to treat skin diseases caused by this fungus.
  Keywords: Hydroalcoholic Extracts, Artemisia deserti, Malasezia furfur, clinical specimen