فهرست مطالب

بهره برداری و پرورش آبزیان - سال ششم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله علمی - پژوهشی
 • جابر اعظمی * صفحات 1-15
  مهمترین موجودات زنده در تمام اکوسیستم‏ های آبی جهت ارزیابی و پیش‏بینی تغییرات اکولوژیک حتی تغییرات اقلیمی در دنیا، ماکروبنتوزها هستند. در ایران، کارایی ماکروبنتوزها در مدیریت منابع آبی حتی لیستی از خانواده‏ های موجود در اکوسیستم‏ های آبی، ناشناخته است لذا این مطالعه، اولین پژوهش به زبان فارسی است که به معرفی و نحوه محاسبه بیش از بیست شاخص‏ زیستی ماکروبنتوزها در سطح خانواده جهت سلامت اکولوژیک آب‏ها پرداخته است. شرایط اقلیمی خاص در ایران، تنوع بالایی خانواده ‏های ماکروبنتوزهای ایرانی و مسایل مربوط به بحران آب، ضرورت مطالعات اکولوژیکی را بیش از پیش می‏ کند. نتایج این مطالعه نشان می‏ دهد شاخص نسبت اکولوژیک (EQR)، جدیدترین شاخص چند معیاره اکولوژیک است که باید نسبت به بومی‏ سازی آن اقدام گیرد. به نظر می‏ رسد با توجه به شباهت محیط زیست نیمه شمالی کشور به اکوسیستم ‏های اروپایی، کارایی شاخص ‏های اروپایی مطلوب‏تر باشد.
  کلیدواژگان: ماکروبنتوز، ایران، آب
 • مجتبی آشیانه، سعید گرگین *، رسول قربانی، محمد جواد شعبانی صفحات 17-25
  این تحقیق با هدف بررسی پراکنش مکانی میگوی سفید سرتیز (Metapenaeus affinis) در سواحل استان بوشهر در فصل صید میگو (مرداد و شهریور 1392) انجام گردید عملیات نمونه برداری در سه طبقه عمقی کمتر از 10 متر، 20-10 متر و 30-20 متر انجام گرفت. در بررسی اثر عمق بر میزان صید به ازای واحد تلاش صیادی اختلاف معنی داری مشاهده شد (001/0P<) و بیشترین میزان صید در عمق 20-10 متر صورت گرفت. در بررسی فراوانی نسبی دو جنس نر و ماده مشاهده شد که بین پراکنش طولی میگوهای نر و ماده اختلاف معنی داری وجود دارد (05/0>p) و بزگترین میگوی صید شده میگوی ماده با اندازه 15 میلی متر بود. در بررسی نسبت جنسی، میگوهای ماده بطور معنی دار از فراوانی بالاتری برخوردار بودند (05/0p<) و نسبت نر به ماده 86/0 به 1 محاسبه گردید. این نسبت در عمق زیر 10 متر اختلاف معنی دار نداشته درحالیکه در عمق بیش از 10 متر، اختلاف معنی دار بود.
  کلیدواژگان: پراکنش مکانی، میگوی سفید سرتیز، ترال، استان بوشهر، خلیج فارس
 • امید اسدی، معظمه کردجزی*، بهاره شعبانپور، سید مهدی اجاق، انیسه جمشیدی صفحات 27-35
 • احمد اسلامی فر * صفحات 37-42
  در درون‏آمیزی رابطه خویشاوندی بین آمیزش کننده ها اهمیت دارد. کاستی درون آمیزی، کاهش متوسط عملکرد یک فنوتیپ را در مقابل افزایش نرخ درون آمیزی در یک جمعیت نشان می‏دهد. درون آمیزی در صفات رشد، بقاء در دوره پرواری و مقاومت در برابر بیماری های ویروسی میگوی پا سفید غربی Penaeus(Litopenaeus)Vannamei، عملکرد متفاوتی نشان داده است. در دوره پرورشی با افرایش نرخ درون آمیزی، کاستی درون آمیزی در صفت رشد میگو کوچک اما معنی دار و در صفت بازماندگی پس از مرحله پست لارو 60 بی تاثیر مشاهده شده است. اثر درون آمیزی بر صفت مقاومت در برابر بیماری های ویروسی متوسط تا شدید مشاهده شده که تنها در سویه بیماریزای ویروس سندروم تورا- گروه آمریکایی معنی دار بود. در برنامه های اصلاح نژاد میگوی پا سفید غربی، بهگزینی صفت رشد در سطوح پایین تا متوسط نرخ درون آمیزی (2/0F<) ممکن است ولی در صفت مقاومت به بیماری های ویروسی سندروم لکه سفید یا سندروم تورا به حداقل رساندن نرخ درون آمیزی ضرورت دارد
  کلیدواژگان: رابطه خویشاوندی، درون آمیزی، کاستی درون آمیزی، بهگزینی، میگوی پا سفید غربی
 • عبدالله حق پناه *، بهروز قره وی، یوسف ایری صفحات 43-49
  به منظور بررسی پرورش و معرفی گونه کپور معمولی وحشی به سیستم پرورش ماهیان گرمابی و ترویج پرورش آن دراستخرهای خاکی کپورماهیان چینی، اقدام به پرورش تک گونه ای این ماهی تا مرحله پرواری گردید. بچه ماهیان با میانگین وزن 05/0 ±46/41 با تراکم1400 قطعه در 3استخر خاکی 4/0 هکتاری ذخیره سازی شدند. بچه ماهیان پس از ذخیره سازی دراستخرها با استفاده از تولیدات طبیعیاستخر و غذای ترکیبی ویژه بچه ماهیان کپور پرورشی به میزان 5 تا10وزن بدن، 2 بار در روز مورد تغذیه قرار گرفتند. در طول دوره اکسیژن، pH، شفافیت و دمای آب به صورت دو هفته یک بار اندازه گیری شد. نمونه برداری از ماهیان کپور دریایی به منظور انجام زیست سنجی و محاسبه میانگین رشد روزانه و افزایش وزن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از رشد قابل توجه این گونه بوده به طوری که در 5/6 ماه از وزن اولیه 05/0 ±46/41 گرم به میانگین 10/1± 49/712 گرم در آبان ماه همان سال رسیدند. همچنین در پایان مطالعه میانگین رشد روزانه برابر 44/3، مقدارضریب تبدیل غذا برابر 30/2، مقدار ضریب چاقی برابر 06/1 و میزان بازماندگی برابر 83/81 درصد بود. در مجموع نتایج نشان دهنده قابلیت سازگاری ماهیان کپوردریایی درماه های گرم سال در شرایط استان گلستان می باشد. بدیهی است شرایط اقلیمی دراستان گلستان گرمسیری بودن می تواند در بهبود روند رشد ماهیان کپور دریایی موثر باشد و این گونه را می توان به عنوان یک گونه پرورشی جدید بهاستخرهای خاکی پرورش توام با کپورماهیان چینی معرفی کرد.
  کلیدواژگان: کپور دریایی، آب شیرین، استخرهای خاکی
 • سید مرتضی حسینی * صفحات 51-59
  تورین یک اسید آمینه است که به میزان زیاد در بدن ماهی وجود دارد ولی در ساختار پروتئین شرکت نمی کند. مقدار تورین در منابع گیاهی کم است و استفاده از این منابع در جیره ماهی نیاز به استفاده از تورین در جیره را افزایش می دهد. این ماده دارای نقش های زیادی در ماهی است که می توان به متابولیسم چربی، پایداری غشاء سلولی، افزایش ایمنی و بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی اشاره کرد. در این مقاله، مطالعات انجام شده روی اثر تورین بر ماهی جمع بندی شده است و نتیجه حاکی از این است که افزودن تورین اثرات مثبتی بر ماهی دارد. همچنین، نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که مقادیر بالای تورین باعث اثر منفی بر رشد و سلامت ماهی می شوند. در مجموع، اثر تورین بر ماهی وابسته به شرایط مختلف است و نوع گونه ماهی و ترکیب جیره غذایی باید مد نظر قرار گیرد؛ زیرا اگرچه افزودن تورین باعث افزایش رشد، بهبود متابولیسم چربی، وضعیت آنتی-اکسیدانی و وضعیت اسمزی می شود، مقادیر بالای تورین باعث کاهش رشد، تضعیف ایمنی، استرس اکسیداتیو و آسیب به کبد می شود.
  کلیدواژگان: تورین، رشد، تغذیه، فیزیولوژی
 • مهسا دانشیان*، حدیثه کشیری، سیدعلی اکبر هدایتی، کاوه خسرویانی صفحات 61-67
  با توجه به ورود روز افزون آلاینده های مختلف از جمله فلزات سنگین به دریای خزر، تحقیقات در زمینه اثرات فلزات سنگین بر آبزیان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در میان فلزات سنگین، ارسنیک با آثار زیان بار مختلف بر سیستم عصبی، گوارش و خونی آبزیان، از آلاینده های مهم دریای خزر به شمار میرود. کادمیوم با آسیب های بافتی، اثر بر سیستم خونی، تغییرات ژنتیکی و تولید مثلی می تواند منجر به مرگ و میر آبزیان شود. این تحقیق با هدف تعیین غلظت کشنده ارسنیک و کادمیوم بر ماهی کلمه (Rutilus caspicus) که اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی فراوانی در دریای خزر دارد، صورت پذیرفت. این آزمایش با غلظت های 5، 10، 15، 25، 35 و 45 میلی گرم در لیتر ارسنیک و 5، 10، 15، 25، 35، 45 و 50 میلی گرم بر لیتر کادمیوم، در آکواریوم هایی با ابعاد 40×30×60 سانتی متر مکعب انجام شد. همچنین تیمار شاهد نیز درنظر گرفته شد و به هر تیمار 7 قطعه ماهی اضافه گردید. در نهایت LC50 ارسنیک و کادمیوم بر ماهی کلمه در 96 ساعت به ترتیب 01/20 و 39/31 میلی گرم بر لیتر تعیین شد. طبق نتایج بدست آمده حساسیت این ماهی در مواجهه با فلزات سنگین ارسنیک و کادمیوم در دامنه متوسط ارزیابی گردید.
  کلیدواژگان: سمیت کشنده، ارسنیک، کادمیوم، ماهی کلمه(LC50، (Rutilus caspicus
|
 • Jaber Azami * Pages 1-15
  Macroinvertebrates are the most important biota for assessing and predicting of ecological health variation in the world. In Iran, the feasibility of Macroinvertebrates indices is unknown for water resources management. So, the explanation of calculation methods of the biotic popular indices is the aim of this study. The specific climate condition, high diversity of macroinvertebrates and water lack in our country are causes that showed we must be serious for the bio monitoring and bio assessing of our aquatic ecosystems. The Ecological Quality Ratio (EQR) is the newest multimetric index of macroinvertebrates that should have modified for Iranian context. It seems with regarding of the similarity among Iranian and European aquatic ecosystems especially for the northern one, the European Macroinvertebrates indices would be appropriated.
  Keywords: Macroinvertebrates, Iran, Water
 • Saeid Gorgin * Pages 17-25
  The aim of this study was to assess local distribution of Jinga shrimp (Metapenaeus affinis) in the coastal waters of Bushehr Province during shrimp catching season (August and September 2013). Sampling done in three depth classes including less than 10 m, 10-20 m and 20-30 m. In study of effect of depth on catch per unit effort, significant difference was observed (P
  Keywords: local distribution, Metapenaeus affinis, Trawl, Bushehr Province, Persian Gulf
 • Ahmad Eslamifar * Pages 37-42
  Family relations between parents are important for inbreeding. Inbreeding depression express the reduction of phenotypic means related to increase of inbreeding coefficient. The effects of inbreeding on growth, survival and resistant to viral disease in Litopenaeus Vannamei have been different. With increasing of inbreeding coefficient, the effect of inbreeding depression was small but significant on growth and had no effect on survival after PL60 stage. The effect of inbreeding depression on resistance to viral diseases was moderate to severe and it was significant only on resistance to TX95 TSV-AG virus. In conclusion, in reproduction and selection programs of western white leg shrimp, selection of growth trait at small to moderate inbreeding coefficients (F
  Keywords: Family relations, Inbreeding, Inbreeding depression, selection, western white leg shrimp
 • Abdollah Haghpanah *, Yousef Iri Pages 43-49
  In order to rearing and introduction of wild common carp in Golestan province, the fish was reared till grow out stage under mono-culture condition. Fish weighing 50-40 gram with density of 1400 specimens were stocked in three earthen ponds. They were fed on natural production as well as specific feed for common carp based on 5-10% of biomass twice a day. Water oxygen, pH, turbidity, temperature were recorded biweekly during the experiment. Sampling was performed for biometry and calculation of average daily growth and weight gain. The results showed significant growth of the fish and in 6.5 months, the fish reached from initial weight 41.46 gr to an average of 712.49±0.01gr in November of the same year. Also at the end of the study the average daily growth was 3.44, FCR was 2.03, condition factor was 1.06 and survival of 81.83 percent. Overall, the results indicates that common carp can acclimate to warm months of year. Obviously the tropical climate of Golestan province can be effective in improving the growth of carp and this species can be considered as a new culture species for poly culture with Chines cyprinidae.
  Keywords: Wild carp, freshwater, earthen pond
 • Morteza Hoseini * Pages 51-59
  Taurine is an amino acid that found at high concentration in fish body, but does not contribute in protein structure. Plant sources have low taurine content and use of these sources in fish diet resulted in increased taurine application in the diet. This compound has many roles in fish including lipid metabolism, cell membrane stability, immune augmentation and improvement in antioxidant status. In this paper, studies on the effects of taurine on fish have been concluded and the result suggests that taurine supplementation is beneficial for fish. Also, recent studies show that excess taurine supplementation deteriorates fish growth and health. In conclusion, effect of taurine on fish is dependent on a variety of conditions and fish species and dietary composition should be considered; because, although taurine supplementation leads to growth promotion, and improvement in lipid metabolism, antioxidant and osmotic status, high levels of taurine results in growth depression, immunosuppression, oxidative stress and hepatic injury.
  Keywords: taurine, growth, nutrition, physiology
 • Mahsa Daneshiyan *, Kaveh Khosravani Pages 61-67
  Due to the increasing entry of various contaminants such as heavy metals into the Caspian sea, research on the effects of heavy metals on aquatic organisms is very important. Among the heavy metals, arsenic has harmful effects on nervous system, digestive system and blood system of aquatic organisms and it is one of important pollutants of Caspian sea. Cadmium can lead the aquatic organisms to death with damaging the tissue, affecting the blood system and genetic and reproduction changing. This study aimed to determine the lethal concentration of arsenic and cadmium on roach(Rutilus caspicus) which has ecological and economic importance in Caspian sea. The test was done with concentrations of 5,10,15,25,35 and 45 mg/l of arsenic and 5,10,15,25,35,45 and 50 mg/l of cadmium in 60Î30Î40cm³ aquarium. Also the control treatment be considered. 7 fishes was added to each treatment. Finaly, the LC₅₀ of arsenic and cadmium at 96 hours were 20/01 and 31/39 mg/l on Rutilus caspicus respectively. According to the results, the sensitivity of roach was considered as moderate in confronting with arsenic and cadmium.
  Keywords: Lethal concentration, Arsenic, Cadmium, Roach(Rutilus caspicus), LC50