فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/30
 • تعداد عناوین: 15
|
 • بیژن زارع*، سید محمد محمودی، فرود قایدگیوی، علی حسن توفیقیان فر صفحات 1-15
  در این مقاله به بررسی جامعه شناختی بی رمقی معلمان متوسطه شهریاسوج پرداخته شده است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریه های روانشناختی فرادنبرگ، پاینز، مسلش و لیتر در خصوص مفهوم بی رمقی و نیز تئوری های جامعه شناختی مرتبط با این مفهوم استوار است. شیوه نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری متناسب با حجم و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده است. پس از جمع اوری اطلاعات در قالب پرسشنامه ،داده ها به کمک نرم افزارSPSS در قالب جداول توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.بر اساس یافته های تحقیق نشان داده شده که بین متغییر مستقل (احساس محرومیت نسبی ) و متغییر های زمینه ای (رشته تحصیلی) و بی رمقی معلمان رابطه وجود دارد در حالی که بین متغیرهای (پایگاه اقتصادی، اجتماعی وجنس) و بی رمقی معلمان رابطه وجود ندارد. متغیرهای وارده در تحلیل رگرسیون توانسته اند 41 درصد از تغییرات متغییر وابسته یعنی بی رمقی اجتماعی را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: احساس محرومیت نسبی، بی رمقی اجتماعی، احساس محرومیت ادراکی
 • علی قربان نژاد، محمد محمدی پور*، علی اکبر سلیمانیان صفحات 16-31
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی روش آموزش ذهن آگاهی بر باورهای هوشی و راهبردهای مطالعه در دانش آموزان پسر بود.
  روش
  پژوهش حاضر، توصیفی، از نوع همبستگی بود. در این پژوهش جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر قوچان در سال تحصیلی 97-96 بود. نمونه نیز شامل 30 نفر بود که از جامعه مورد نظر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی(15 نفر) و گروه کنترل(15 نفر)، جایگزین شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که روش آموزش ذهن آگاهی بر راهبردهای مطالعه و باورهای هوشی در دانش آموزان پسر اثربخش بوده است نتایج توصیفی نشان داد که میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در متغیر باورهای هوشی و راهبردهای مطالعه و سطوح آن تفاوت به نفع گروه آزمایش وجود دارد که ناشی از اثر بخش بودن آموزش ذهن آگاهی می باشد. همچنین نتایج آزمون های اثرات بین آزمودنی ها که با استفاد از روش تحلیل کواریانس انجام شد نشان داد که نمره باورهای هوشی و راهبردهای مطالعه در گروه آزمایش بالاتر از گروه کنترل بود
  بحث و نتیجه گیری
  شایسته است معلمان و مربیان با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد راهبردهای مطالعه و افزایش باور های هوشی غیر ذاتی،با روش آموزش ذهن آگاهی ،فرصت بیشتر و بهتری برای یادگیری بدهند.
  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی، باورهای هوشی، راهبردهای مطالعه، دانش آموزان پسر
 • هانیه دشتدار، بیوک تاجری* صفحات 32-46
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس شیوه های حل مسئله و کیفیت زندگی در کارکنان دانشگاه به اجرا در آمد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان شاغل در بخش آموزش دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 95-96 بود. نمونه ای به تعداد 100 نفر از کارمندان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ملاکهای خروج سابقه شغلی بیش از 5 سال و نداشتن مسوولیت بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلاچ (1986)، پرسشنامه حل مساله هپنر و پترسن (1982) و آزمون کیفیت زندگی بود و تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آماری رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. یافته ها نشان داد که با اطمینان 95 درصد، فرسودگی شغلی با سبک های حل مسئله و کیفیت زندگی همبستگی وجود داشت. لذا فرضیه پژوهش تایید شد. همچنین، سبک های حل مسئله و کیفیت زندگی در سطح 0.05 قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی در کارکنان بود. پس می توان نتیجه گیری کرد که در محیط های آموزشی دانشگاهی می توان با آموزش سبک های سالم حل مسئله و بالا بردن کیفیت زندگی به احتمال زیاد، سطح فرسودگی شغلی کارکنان را کاهش داد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، سبک های حل مسئله، کیفیت زندگی
 • سیامک زند رضوی*، زهرا قاسم زاده صفحات 47-61
  در این مقاله، گزارش کاربرد روش پژوهش عملی مشارکتی در قالب رویکرد پروژه ای، برای آموزش دوره ابتدایی در دو پروژه سوپرمارکت و بدن انسان با 26 کودک (پسر) 10 تا 16 ساله ارائه شده است. در روش پژوهش عملی مشارکتی معلم به عنوان تسهیل گر در کنار کودکان بوده و دسترسی کودکان به منابع و دانش مورد نیاز را تسهیل می کند. رویکرد پروژه ای شامل سه مرحله می باشد که عبارتند از: انتخاب عنوان؛ اجرای پروژه؛ مستندسازی یافته ها. در این روش – رویکرد کودکان از تمامی امکانات موجود در مرکز و فضای اطراف مرکز استفاده کرده و سعی بر این است که عرصه های گوناگون دانش مورد نیاز کودکان (فارسی آموزی، ریاضی و...) با یکدیگر ترکیب شده و در قالب پروژه منسجم شود.
  کلیدواژگان: مرکز دوستدار کودک مشتاق، پژوهش عملی مشارکتی، رویکرد پروژه ای، اهداف توسعه هزاره
 • کبری راغ، علیرضا محمدی آریا*، بیوک تاجری صفحات 62-68
  زمینه و هدف
  سلامت روانی و عزت نفس پدیده های روانشناختی هستند که از دیرباز مورد توجه روانشناسان، پزشکان و عالمان دینی بوده و متاثر از مجموعه ای از عوامل اجتماعی و شناختی است. هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه بین متغیرهای سبک زندگی و الگوهای تغذیه ای با عزت نفس و سلامت روان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران درسال 1396 بود.
  روش در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که با ر وش نمونه گیری چندمرحله ای، با همکاری140 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان شهر تهران که در سال تحصیلی 96-95 شاغل به تحصیل بودند، انجام شد، از پرسشنامه های سبک زندگی میلر و اسمیت، مقیاس عزت نفس روزنبرگ، پرسشنامه بسامد خوراک و مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) استفاده شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که با روش های آماری تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمونz فیشر، تحلیل داده ها انجام شده است.
  یافته ها
  بین متغیرهای عزت نفس و الگوهای تغذیه ای در سطح 05/0 به لحاظ آماری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین عزت نفس و سبک زندگی و سلامت روان در سطح 01/0 به لحاظ آماری رابطه معنادار وجود دارد. بین سبک زندگی و سلامت روان به لحاظ آماری رابطه معنادار وجود دارد. متغیرهای سبک زندگی و الگوهای تغذیه ای به لحاظ آماری می توانند، متغیر عزت نفس را پیش بینی کنند. با توجه به اینکه ضریب بتای متغیر سبک زندگی (506/0-) بیشتر است، بنابراین سبک زندگی بیشتر از الگوهای تغذیه ای، عزت نفس را پیش بینی می کند.
  نتیجه گیری
  تغذیه مناسب و متنوع و انجام رفتارهای بهداشتی سالم از اساسی ترین پایه های سلامت دانش آموزان می باشد. طراحی وبرنامه ریزی صحیح آموزشی ومناسب درجهت شیوه زندگی سالم وبهداشت فردی برای دانش آموزان ضروری به نظر میرسد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، الگوهای تغذیه، عزت نفس، سلامت روان
 • نعمت حسن زاده، بهرنگ اسماعیلی شاد*، محبوبه سلیمان پور عمران صفحات 69-78
  هدف پژوهش بررسی تاثیر برنامه های پرورشی بر جامعه پذیری دانش آموزان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 95-1394 می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی به روش شبه تجربی پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر درق به تعداد 200 نفر تشکیل می دهد. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 129 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها برای متغیر جامعه پذیری پرسشنامه تائورمینا (1997) می باشد. پرسشنامه دارای روایی صوری و محتوایی است و پایایی آن با ضریب الفای کرونباخ 93/0 بدست آمد. نتایج نشان داد که برنامه های پرورشی بر جامعه پذیری دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر درق تاثیر دارد و همچنین معلوم شد که آموزش برنامه های پرورشی بر میزان تفاهم، چشم انداز آینده، حمایت و آموزش دانش آموزان پسر دوره ابتدایی نیز تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: برنامه های پرورشی، جامعه پذیری، تفاهم، چشم انداز آینده، حمایت، آموزش
 • ندا رحمتی* صفحات 79-86
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر تهران تشکیل دادند. تعداد30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک یادگیری کلب (1971) و پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی (1392) و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کواریانس بود. نتایج نشان داد مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری موثر بوده است. در نتیجه مهارت های فراشناختی به عنوان یک روش موثر، مفید و زود بازده در توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارسان خوان است.
  کلیدواژگان: مهارت های فراشناختی، توانایی های شناختی، سبک های یادگیری، دانش آموزان نارساخوان
 • اکبر حسن پور*، کامران نظری، پیمان اکبری صفحات 87-101
  هدف این پژوهش، ارائه مدلی مناسب برای تعیین عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای تدریس در دانشگاه پیام نور غرب کشور با استفاده از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری SMART-PLS است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 425 نفر از اعضای علمی دانشگاه‏ پیام نور غرب کشور (کرمانشاه ،همدان،کردستان و ایلام) است. که با استفاده از فرمول کوکران 202 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه های تحقیق، متغیرهای اثرگذار بر اخلاق حرفه ای تدریس شناسایی شدند که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفتند. عوامل موثر در هشت گروه اصلی؛ پرهیز از قضاوت انتقادپذیری، عدم تبعیض، عدالت کاری، حفظ اسرار، رعایت حرمت، مسئولیت پذیری و ارزشیابی هماهنگ طبقه‏بندی شدند و مدل پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع شد و به کمک مدل‏سازی معادلات، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. روایی (تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه‏ها حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه‏گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم‏افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که عوامل هشت گانه، رابطه مثبت و معناداری با اخلاق حرفه ای تدریس دارند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای تدریس، عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای تدریس، دانشگاه پیام نور
 • علی کنعانی پور، سعید غلامی* صفحات 102-115
  با توجه به این نکته که شرکت هایی که قابلیت های بازاریابی قوی تر و تشخیص صحیح نیازهای مشتری را دارد می تواند قابلیت های بازاریابی را بهبود بخشد، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت های تولیدی صنایع غذایی با نقش میانجی استراتژی های بازاریابی در شرکت شهرک های صنعتی اهواز انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و بر حسب روش؛ توصیفی از نوع علی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و معاونان شرکت های تولیدی صنایع غذایی در شرکت شهرک های صنعتی اهواز به تعداد 570 نفربود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 230 نفر به عنوان نمونه محاسبه گردید. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد عملکرد، قابلیت های بازاریابی و پرسشنامه استراتژی های بازاریابی استاندارد کاسیولاتی و هی لی(2016) بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید خبره و تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/85به دست آمد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrerl مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی استراتژی های بازاریابی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: استراتژی های بازاریابی، قابلیت های بازاریابی، عملکرد شرکت، شرکت های تولیدی صنایع غذایی، شهرک های صنعتی
 • محمدحسن انصاری، قنبر امیرنژاد* صفحات 116-125
  با توجه به این که توانمندی منابع انسانی در سازمان ها موجب می شود تا سازمان ها در دستیابی به اهدافشان موفق باشند و چابکی کارکنان از دغدغه های مهم سازمان هاست، شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش بر چابکی و استراتژی های سازمانی در موسسه جهاد نصر خوزستان بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت توصیفی- علی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استاندارد آموزش و توسعه منابع انسانی، استراتژی های سازمانی و پرسشنامه چابکی سازمانی بهره گرفته شد و بازه ی زمانی مورد بررسی از بهمن 1396 تا تیر ماه 1397 بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان موسسه جهاد نصر به تعداد 225 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 137 نفر به عنوان نمونه مشخص و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید. پرسشنامه ها بر اساس طیف امتیازی لیکرت درجه بندی شدند. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران و خبرگان، و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/76) مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی آمارهای توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش بر چابکی و استراتژی های سازمانی در موسسه جهاد نصر تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 • سید احمد حسینی گل افشانی، مسعود صمدزاده* صفحات 126-140
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات برگسترش کارافرینی در فضای مجازی پرداخت. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، جزء پژوهش های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت توسعه نرم افزار کارنو به تعداد بالغ بر 70 نفر بودند. از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد 60 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه محقق ساخته که بر گرفته از پرسشنامه های استاندارد زیرساخت فناوری اطلاعات چانوپاس و همکاران (2006) و کارآفرینی کردنائیج و همکاران (1386) می باشند، استفاده شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری ، محتوایی و سازه ( AVE ›0.5) استفاده شد؛ هم چنین، پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ (برای تمام متغیر ها بزرگتر از 0.7) و پایایی ترکیبی (برای تمام متغیر ها بزرگتر از 0.7) محاسبه گردید که نتایج نشان دهنده روا و پایا بودن ابزار پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز در دو بخش توصیفی (میانگین، انحراف معیار، نمودار، فراوانی و...) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری) صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کیفیت و امنیت زیرساخت های فناوری اطلاعت در کشور بر کارآفرینی در فضای مجازی تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، زیرساخت، امنیت، کیفیت، کارآفرینی فضای مجازی
 • فروغ سادات موسوی، حسین اسکندری*، فریبرز باقری صفحات 141-157
  زندگی خانوادگی با خطراتی گره خورده است که استمرار حیات خانوادگی و سلامت خانواده را مختل میکنند. یکی از این خطرها خیانت زناشویی است که مشکلات زیاد و آثار روانی بسیاری برای شخصی که مورد خیانت واقع شده است، در پی دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی دو روش درمانی، واقعیت درمانی و درمان هیجان مدار بر زنان خیانت دیده شهر تهران بود. طرح تحقیق از نوع شبه آزماشی با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و جامعه شامل تمامی زنان متاهلی بود که مورد خیانت واقع شده و به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی شهر تهران مراجعه کرده بودند. نمونه 45 نفر از مراجعین بود که به صورت تصادفی در سه گروه (آزمایش1، آزمایش2 و کنترل) و هر گروه 15 نفر، قرار گرفتند. هر گروه آرمایش 8 جلسه تحت مداخله قرار گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه کیفیت زناشویی (باسبی و همکاران، 1995) و رضایت زناشویی انریچ (السون، فورنیر، دراکمن، 1989) بود. نتایج آماری حاکی از آن بود که هر دو گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری داشتند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره نیز نشان داد که میان دو گروه روش درمانی گلاسر و هیجان مداری از لحاظ یکی از متغیر های وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج به دست آمده از آزمون تقریبی LSD حاکی از آن بود بین اثر بخشی درمان گلاسر و هیجان مداری بر میزان کیفیت روابط زناشویی در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد اما نمره رضایت زناشویی در روش درمانی هیجان مدار بالاتر از روش درمانی گلاسر می باشد. بنابراین هر دو درمان در افزایش کیفیت و رضایت زناشویی موثر بوده و درمان هیجان مدار در متغیر رضایت زناشویی اثربخش تر از واقعیت درمانی بوده است.
  کلیدواژگان: خانواده، خیانت زناشویی، واقعیت درمانی، هیجان مدار، کیفیت زناشویی، رضایت زناشویی
 • زهرا مرتضوی، مجتبی امیری مجد* صفحات 158-169
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های فرزند پروری مادران با پرخاشگری کودکان دبستانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دبستانی دختر و پسر در سال تحصیلی 97_1396و نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان شهر تهران که به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-ffi-60) مک کرا و کاستا(1987)، پرسشنامه شیوه های فرزند پروری توسط باومریند(1972) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(1992) بود. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با رویکرد سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که، از بین سبک های فرزند پروری، سبک سهل گیرانه به صورت مثبت و سبک دموکراتیک به صورت منفی پرخاشگری کودکان دبستانی را پیش بینی می کند. همچنین از بین ویژگی های شخصیتی مادران، روان رنجور خویی به صورت مثبت و برونگرایی و توافق پذیری به صورت منفی پرخاشگری کودکان دبستانی را پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سبک های فرزندپروری، پرخاشگری
 • فهیمه مظفریان لایین، وجیهه ظهور پرونده* صفحات 170-185
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط رهبری خدمتگزار و عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد به تغییر سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش کلات می باشد. تحقیق حاضر در دسته پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه معلمان و مدیران شهرستان کلات می باشند (138 مدیر و 810 معلم) . که 260 آزمودنی طبق جدول مورگان به صورت تصادفی انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار، عدالت سازمانی و تعهد به تغییر استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوا تایید و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها با آزمون های کولموگروف-اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری(SEM) تحلیل شدند. از این پژوهش اینگونه نتیجه می شود که بین رهبری خدمتگزار و عدالت سازمانی ادراک شده رابطه وجود دارد و بین رهبری خدمتگزار و تعهد به تغییر سازمانی رابطه وجود ندارد و بین عدالت سازمانی و تعهد به تغییر سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: رهبری خدمتگزار، عدالت سازمانی ادراک شده-، تعهد به تغییر سازمانی
 • علیرضا سمیعی اصفهانی، سامر پوردانش*، حسین دانش صفحات 186-200
  شادمانی و نشاط از جمله نیازهای مهم انسان هستند و می توانند در مقابله افراد با مشکلات و رویارویی با فشارها و ارتقاء بهره وری کار نقش بسزایی داشته باشند. با توجه به نقش و جایگاه مهم معلمان در تربیت و جامعه پذیری دانش آموزان، هدف مقاله حاضر بررسی میزان شادمانی اجتماعی معلمان شهر تهران و شناسایی عوامل اجتماعی موثر برآن است. جامعه آماری شامل معلمان نواحی 20 و 21 شهرتهران است که با استفاده از فرمول کوکران، یک نمونه 370 نفری از بین آنها برای مطالعه انتخاب شد. روش تحقیق؛ پیمایش و ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پرسشنامه بود. ابزارتحقیقات از اعتبار صوری برخوردار است. یافته های رگرسیونی و بررسی رابطه بین متغیرها نشان می دهد که در واقع متغیرهای زمینه ای و همچنین عوامل اجتماعی موثر از جمله خودبیگانگی، میزان درآمد، دینداری، ابعاد سرمایه اجتماعی، رضایت زندگی، شغلی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی رابطه های معنادار با نشاط اجتماعی افراد مورد مطالعه دارد.
  کلیدواژگان: شادمانی اجتماعی، معلمان نواحی 20و21 تهران، احساس امنیت، عدالت اجتماعی، درآمد، احترام و منزلت
|
 • Bijan Zare *, Seyed Mohammad Mahmoudi, Frud Ghaed Ghivi Ali Hasan Tofighian Far Pages 1-15
  This essay examines the sociological issues of high school teachers. The theoretical framework of the research is based on the Prydanberg, Pinz, Maslach, and Litr psychological theories on the implicit concept and the sociological theories associated with this concept. Sampling method in this research, the sampling was proportional to the volume and the data gathering tool was a questionnaire. After collecting data in the form of a questionnaire, the data are analyzed using descriptive and analytical tables using SPSS software. Based on the findings of the research, it has been shown that between independent variables (relative deprivation feeling) and field variables There is a relationship between the teacher's field of study and the uncertainty of the teachers, while there is no relation between the variables (economic, social, and gender) and the teacher's impeccability. The variables in the regression analysis have been able to explain 41 percent of the dependent variable variations, that is, social insecurity.
  Keywords: feelings of relative deprivation, social intolerance, perceptual deprivation
 • Ghorbannejad Ali, Mohammad Poor Mohammad*, Soleimanian Ali Akbar Pages 16-31
  Objectives
  The current study aimed to investigate the effectiveness of mindfulness training method on male students’ intelligence beliefs & learning strategies.
  Methodology
  descriptive-correlational method was employed for data collection. Statistical population include all male students in secondary schools of Ghouchan city in academic year of 96-97. The studied sample includes 30 members, who were selected from the intended population in a cluster sampling way and were randomly substituted in experimental group (15 members) and control group (15 members).
  Findings: The results indicated that mindfulness training influenced male students’ intelligence beliefs & learning strategies. Finding also revealed that the there was no significant difference between scores of pretest and posttest before intervention, but after training mindfulness strategies, covariance results shows that mean scores of intelligence beliefs & learning strategies in experimental group was higher than control group.
  Discussion
  It deserves that teachers and educators provide more and better opportunities for learning, by preparing appropriate conditions for applying intelligence beliefs & learning strategies, by applying mindfulness training method.
  Keywords: Mindfulness method, intelligence beliefs, learning strategies, Male students
 • Hania Dashtdar, Buick Tajeri * Pages 32-46
  The main objective of this study was to evaluate the relationship between job burnout & problem solving styles with life quality in personnel of university. The research was descriptive and correlation method. Sampling method was convenience and content in 100 of educational personnel of science & research Branch University. To collect data from standardized questionnaire was used. The research instruments included Maslach Job burnout (1986), Heppner & Peterson problem solving inventory (1982) & life quality test (1993) which are common and all of these instruments reliability and validity have been confirmed in several studies. To analyze the data, was used Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results showed that variables correlate with life quality and this correlation coefficient was negative & inverse. Hypothesizes was confirmed. With 95 percent (p
  Keywords: job burnout, problem solving styles, life quality
 • Siamak Zand Razavi *, Zahra Ghasemzadeh Pages 47-61
  In this paper, the application of collaborative research methodology in the form of a project approach is presented for initial education in two supermarket and human body projects with 26 children (boys) from 10 to 16 years old. In the collaborative research method, teacher's teachers are facilitators alongside children and facilitates children's access to the resources and knowledge they need. The project approach consists of three steps: selecting the title; implementing the project; documenting the findings. In this method, the child's approach is used to integrate all the facilities in the center and the surrounding area and try to combine different fields of knowledge of children (Persian, math, etc.) and in the form of a project Coherent.
  Keywords: Child Friendly Center, Collaborative Practical Research, Project Approach, Millennium Development Goals
 • Cobra Rogh, Alireza Mohammadi Aria *, Buick Tajeri Pages 62-68
  Background And Aim
  Mental health and self-esteem are psychological phenomena that have long been considered by psychologists, doctors and religious scholars and are influenced by a set of social and cognitive factors. The overall aim of this study was to determine the relationship between lifestyle and nutritional patterns with self-esteem and mental health in high school girl students in Tehran in 1396.
  Methods in this descriptive-analytical study, a multi-stage sampling study was conducted in collaboration with 140 female high school students in Tehran, who were educated in the academic year of 96-95, from Miller & Smith Life Style Questionnaires, Rosenberg Self-Esteem Scale, Feed Frequency Questionnaire and Goldberg General Health Scale (GHQ) were used. The present study is a correlation-descriptive study which was performed by Pearson correlation analysis, multiple regression analysis and Fisher's test, data analysis.
  Results
  There was a significant relationship between self-esteem and nutritional patterns at the level of 0.05. Also, there is a significant relationship between self-esteem and lifestyle and mental health at 0.01 level. There is a significant relationship between lifestyle and mental health. Life style variables and nutritional patterns can statistically predict the variables of self-esteem. Given that variable beta coefficient of lifestyle (506.0) is more, lifestyle predicts self-esteem more than nutritional patterns.
  Conclusion
  Good and diverse nutrition and healthy health behaviors are one of the most important bases for student's health. It is essential for students to design and program appropriate education in order to have a healthy lifestyle and individual care for students.
  Keywords: Lifestyle, Nutrition patterns, Self, esteem, Mental health
 • Nemat Hasanzadeh, Behrang Esmaeili Shad *, Mahboubeh Soleimanpour Omran Pages 69-78
  The purpose of this study is the investigation of the impact of extracurricular programs on elementary school pupil's sociability in Daragh town. This research is practical in terms of target and in kind of gauging and in Quasi-experimental pre-test and post-test. Statistical society of research is all the students in the fourth, fifth ¡sixth of primary school of Daragh ¡included 200 people. Number of sample estimated 129 people, according to the Cochran formula ¡selected in Stratified random sampling. The tool of data collection for sociability variability was the Taormina's (1997) questionnaire. In this research, due to the questions of questionnaire are standard ¡in fact the test has validity and its stability obtained for sociability questionnaire 0/93, by using the Cronbach's alpha method. The results showed extracurricular programs affect in sociability in the town Daragh and the extracurricular programs affects in male primary school students of Daragh's mutual understanding ¡future prospects, protection and education .
  Keywords: extracurricular programs, sociability, future prospects, understanding, support, education
 • Neda Rahmati * Pages 79-86
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of meta-cognitive skills on cognitive abilities and learning styles of dyslexic students. The research method was semi-experimental with pre-test, post-test and control group. The statistical population of this study was all dyslexic students who came to the educational and clinical centers of Tehran. 30 people were selected by available sampling method and randomly divided into two groups (15 subjects) and control group (15 people). The research tools were Kolb's Learning Style Questionnaire (1971) and Neghavi's Cognitive Ability Questionnaire (2013) and data analysis method was covariance analysis. The results showed that metacognitive skills were effective on cognitive abilities and learning styles. As a result, metacognitive skills are considered as an effective, useful, and early response to cognitive abilities and learning styles of high school students.
  Keywords: metacognitive skills, cognitive abilities, learning styles, dyslexic students
 • Ali Kananipour, Saeed Gholami * Pages 102-115
  Considering that companies with stronger marketing capabilities and proper identification of customer needs can improve marketing capabilities, this study aimed to investigate the effect of marketing capabilities on the performance of food industry companies with the role of mediating marketing strategies in the company of Ahwaz industrial towns. Took The present research is applied to the purpose of the research, and is based on the method; a descriptive one is of a causal nature. The statistical population consisted of directors and deputies of food industry companies in Ahwaz industrial township of 570 people. Using the Cochran formula, 230 individuals were sampled. The tools used for data collection were Standard questionnaire of performance, marketing capabilities, and Kasilovaty and Heyli (2016) standard marketing strategies questionnaire. Validity of the questionnaire was verified by professors and confirmatory factor analysis. Cronbach's alpha coefficient for the whole questionnaire was 0.85. Finally, the collected data were analyzed using SPSS and Lisrerl software. The results of data analysis showed that marketing capabilities have a positive and significant effect on the performance of the company with the role of mediator of marketing strategies.
  Keywords: marketing strategies, marketing capabilities, company performance, food industrycompanies, industrial towns
 • Mohammad Hassan Ansari, Ghanbar Amirnejad * Pages 116-125
  Considering that human resource capability in organizations causes organizations to succeed in achieving their goals and employee agility is one of the important concerns of organizations, it is necessary to identify the factors affecting the agility of employees. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of education on agility and organizational strategies at Nursing Jihad Institute of Khuzestan. This research is applied in a descriptivecausal nature. The data gathering tool was used to measure the variables of the research, the standard questionnaire of human resources development and education, organizational strategies and organizational agility questionnaire. The time interval was from February 2011 to July 1397. The statistical population consisted of 225 staff members of the Jahad Nasr Institute. Using Cochran's formula, 137 individuals were selected as the sample and the same questionnaire was distributed. Questionnaires were ranked based on likert scores. Validity of the questionnaire was confirmed by experts and experts, and its reliability was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient (0.76). To investigate the descriptive and inferential statistics, Spss and Lisrel software were used. The results showed that education has a positive and significant effect on agility and organizational strategies in the Nasr Jihad Institute.
  Keywords: Education, Organizational Strategies, Organizational Agility, Nasr Jihad Institute
 • Seyyed Ahmad Hosseini Golz Afshani, Masoud Samadzadeh* Pages 126-140
  The present study examines the impact of IT infrastructure on the viability of cybercriminals. The method of the present study was applied in terms of purpose, and in terms of data collection method, was a descriptive-correlative research. The statistical population of the study consisted of all employees of the Carnot software development company with a total of 70 people. From this number, 60 subjects were selected as sample size using simple random sampling and Morgan table. In order to collect data in this study, two researchermade questionnaires, which were taken from the standard questionnaire of information technology infrastructure Chanopas et al. (2006) and Entrepreneurship Involvement (2007), were used. In order to determine the validity of the questionnaire, visual, content and structure validity (AVE> 0.5), the reliability of the tool was calculated through the Cronbach's alpha coefficient (for all variables greater than 0.7) and composite reliability (for all variables Greater than 0.7) were calculated that the results indicated the validity and reliability of the research tool. Data analysis was done in two descriptive sections (mean, standard deviation, graph, frequency, ...) and inferential (Pearson correlation coefficient and structural equation modeling). The results of the research showed that the quality and security of information technology infrastructure in the country affect entrepreneurship in cyberspace.
  Keywords: Information Technology, Infrastructure, Security, Quality, Cyberspace
 • Foroghosadat Mosavi, Hossein Eskandari*, Fariborz Bagheri Pages 141-157
  Family life is tied to many dangers that destroyed family life and family health. One of these dangers is marital infidelity, which has many problems and many psychological effects for someone who has been betrayed. Therefore, the purpose of this study was to compare the effectiveness of two therapies, reality therapy and emotionally focused therapy on betrayed women in Tehran. The research design was quasi-experimental with two experimental groups and one control group. The community consisting of all married women who were betrayed and referred to counseling centers of the Behzisty organization of Tehran. A sample of 45 patients was randomly divided into three groups (Experiment 1, Experiment 2 and Control) and each group have 15 patients. The research instruments included marital quality questionnaire (Busby et al., 1995) and Enrich marriage satisfaction (Olson, Fornier, and Drackman, 1989). The statistical results indicated that both experimental groups had a significant difference compared to the control group. The results of multivariate covariance analysis also showed that there is a significant difference between the two groups in Glaser's therapeutic approach and Emotionally focused therapy on dependent variables. The results of the LSD test showed that there was no significant difference between the efficacy of Glaser's therapy and Emotionally focused therapy on marital quality in the post-test, but marital satisfaction score in EFT was higher than Glaser's therapeutic approach. Therefore, both treatments have been effective in increasing the marital quality and marital satisfaction, and emotion-focused therapy has been more effective in marital satisfaction than the Reality therapy.
  Keywords: family, marital infidelity, reality therapy, emotionally- focused therapy, maritalquality, marital satisfaction
 • Zahra Mortazavi, Mojtaba Amiri Majd * Pages 158-169
  The aim of the present study was to investigate the relationship between personality traits and parenting styles in aged children. The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study was all female and male students in the school year of 2012-2013. The sample consisted of 200 students from Tehran who were selected by cluster sampling. The research instruments were Neo-Personality Inventory (NEO-ffi-60), McCrae and Costa (1987), Bummind's Childbirth Practice Questionnaire (1972) and Bass and Perry's (1992) Aggression Questionnaire. Pearson correlation coefficient and multivariate regression using hierarchical approach were used to analyze the data. The results indicated that positive parenting style and child-friendly styles predict negative aggression among primary school children. Also, among the characteristics of the mothers' personalities, the neuroticism is positive and extroversion and negative agreement predicts the aggression of primary school children.
  Keywords: Personality traits, Child-friendly styles, Aggression
 • Fahmehi Mozafariyan LaeinVajiheh Zohor Parvandeh* Pages 170-185
  The purpose of this research is to investigate the relationship between servant leadership and perceived organizational justice with a commitment to organizational change among Kelat education staff. The present research is a descriptive research type of correlation and is a applied research in terms of purpose. The statistical population of this study is all teachers and managers of Kalat County (138 managers and 810 teachers). 260 subjects were randomly selected according to the Morgan table. Three standard questionnaires of servant leadership, organizational justice and commitment to change were used to collect data. Validity of the questionnaires was confirmed by content validity and their reliability was calculated using Cronbach's alpha. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation coefficient and Structural Equation Modeling (SEM). This study concludes that there is a relationship between servant leadership and perceived organizational justice, and there is no relationship between servant leadership and commitment to organizational change, and there is a significant relationship between organizational justice and commitment to organizational change.
  Keywords: Servant Leadership, Perceived Organizational Justice, Commitment toOrganizational Change
 • Ali Reza Samiei Esfehani, Samer Poordanesh*, Hossein Danesh Pages 186-200
  Happiness and vitality are one of the most important human needs and they can play a significant role in coping with problems and confronting pressures and promoting productivity. Considering the role and importance of teachers in the education and community of students, the aim of this article is to investigate the social happiness of Teachers in Tehran and identify the social factors affecting it. The statistical population included teachers from the 20th and 21st regions of Tehran, using a Cochran formula, a sample of 370 of them were selected for study. The research method was a survey and a tool for collecting required data Instrument research has a formal validity. The results of regression analysis and the relationship between variables show that in fact, the underlying factors as well as effective social factors such as alienation, income, religion, dimensions of social capital, life satisfaction, occupation, economic and social status have a significant relationship with the social vitality of the subjects studied.
  Keywords: social happiness, Teachers of Tehran's 20th, 21st regions, feeling ofsecurity, social justice, income, respect, dignity