فهرست مطالب

مطالعات مدیریت صنعتی - پیاپی 45 (تابستان 1396)
 • پیاپی 45 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدباقر فخرزاد *، بهنام رجایی صفحات 1-43
  در این مقاله، مساله زمانبندی همزمان کارها و فعالیت های نگهداری پیشگیرانه در ماشین های موازی نامرتبط با در نظر گرفتن اثر زوال مورد بررسی واقع شده است. با توجه به وجود اثر زوال و تاثیر آن روی زمان کارها، هدف یافتن تعداد و زمان بهینه فعالیت های نت و توالی بهینه کارها جهت حداقل کردن مجموع زمان اتمام کارها می باشد. نظر به فرسودگی ابزار و یا اثر زوال روی ماشین ها، ممکن است هر ماشین به چندین فعالیت پیشگیرانه در افق زمانبندی نیاز پیدا کند. پس از هر نگهداری پیشگیرانه، ماشین به شرایط اولیه باز می گردد و اثر زوال از سر گرفته می شود. در اینجا دو حالت جداگانه تابع اثر زوال وابسته به موقعیت کار در توالی و تابع اثر زوال وابسته به زمان بررسی شده است. همچنین مدت زمان انجام هر فعالیت نگهداری پیشگیرانه نیز تابعی صعودی نسبت به زمان شروع آن می باشد. به دلیل پیچیدگی بالای مدل از روش فراابتکاری جهت حل استفاده شده است. بر این اساس با توجه به کاربرد زیاد الگوریتم شبیه سازی تبرید در حل مسائل مختلف، این الگوریتم به عنوان رویکرد حل مدل انتخاب شده است. در نهایت، با ارائه مثال عددی و انجام تحلیل پارامترهای زوال به ارزیابی مدل و مقایسه عملکرد روش حل پیشنهادی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: توالی عملیات، ماشینهای موازی نامرتبط، نگهداری پیشگیرانه، فعالیت
 • محمد تقی تقوی فرد * صفحات 45-74
  در عصر حاضر، مشتریان مهم ترین منبع درآمد موسسات مالی و بانک ها محسوب می شوند. با توجه به روند خصوصی سازی در کشور و تغییر ساختار مالی بانک ها، ضرورت بیشتری در حفظ و جذب مشتریان سودآور احساس می گردد. هرچند یکی از مهم ترین روش های شناسایی مشتریان سودآور مفهوم ارزش طول عمر مشتری است ولی مهم تر از آن برآورد و تخمین وضعیت آینده مشتریان است زیرا که سودآوری بانک به وضعیت مشتریان در آینده بستگی دارد. در این تحقیق، ابتدا مبحث ارزش طول عمر مشتری و ضرورت و انواع دسته بندی مشتریان ارائه گردیده و سپس با استفاده از مدل RFM و تکنیک AHP و نظرات خبرگان بانکی نسبت به وزن دهی متغیرهای مورد بررسی اقدام و با توجه به میانگین سه متغیر فوق، مشتریان گروه بندی گردیده اند. همچنین با استفاده از زنجیره مارکوف و استخراج ماتریس احتمال، جابجایی مشتریان در گروه های مختلف و وضعیت آینده این گروه ها پیش بینی شده است. یافته اصلی این تحقیق را می توان استخراج ماتریس احتمال که قابلیت پیش بینی جابجایی مشتریان در گروه های مختلف را دارد ذکر نمود. با استفاده از این ماتریس به عدم تمایل تعداد زیادی از مشتریان به جابجایی در بین گروه های تعیین شده دست می یابیم )بیشترین درصد مشتریان در قطر اصلی ماتریس احتمال قرار دارد(. در این تحقیق نشان داده شده است که متغیر مانده حساب ) M ( بیشترین تاثیر را در گروه بندی مشتریان دارا بوده و دو متغیر تعداد تراکنش ها ) F ( و تازگی ) R ( به ترتیب در رتبه های دوم و سوم تاثیرگذاری قرار می گیرند. از دیگر نتایج این تحقیق، تعیین ضریب C است که جهت رتبه بندی گروه های مختلف استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است با تلفیق اطلاعات مناسب مالی و استفاده از مفاهیم زنجیره مارکوف، جابجایی مشتریان در گروه های تعیین شده پیش بینی و راهکارهای مناسبی جهت مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بانکداری ارائه گردد.
  کلیدواژگان: ارزش طول عمر مشتری، دسته بندی مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، تحلیل سلسله مراتبی، زنجیره مارکوف
 • مهدی نصرالهی * صفحات 75-96
  رقابت های بسیار شدید در بازار و نیز تقاضای متنوع مشتریان در سال های اخیر تولید کنندگان را مجبور به ارائه محصولات خود به همراه سیاست های متفاوت وارانتی کرده است. در این میان، سیاست وارانتی تسهیم هزینه یکی از پرکاربردترین سیاست های وارانتی می باشد. این مطالعه با هدف حداکثر سازی سود تولید کننده به توسعه مدلی جهت تعیین قیمت بهینه وارانتی تسهیم هزینه با دوره ثابت می پردازد که در آن تولید کننده ریسک گریز است. در طراحی این مدل، نرخ هزینه های اصلاح محصول در طول دوره وارانتی تحت تاثیر نرخ تورم و بهره قرار دارند و نرخ شکست محصول نیز تابعی از زمان فرض شده است. با استفاده از فرایند ناهمگن پواسان و بکارگیری تابع مطلوبیت نمایی مدل ریاضی برای حداکثر سازی معادل قطعی سود تولید کننده ریسک گریز و تعیین قیمت بهینه وارانتی ارائه شد. در انتها به کمک یک مثال عددی و با در نظر گرفتن عواملی مانند ترجیحات ریسک تولید کننده، پارامتر های متفاوت تابع توزیع شکست محصول، طول دوره وارانتی، و نرخ تورم و تنزیل اعتبار سنجی مدل صورت پذیرفت.
  کلیدواژگان: وارانتی PRW، ترجیحات ریسک، قیمت وارانتی، نرخ شکست محصول، تورم
 • لعیا الفت، مقصود امیری، احمد جعفریان * صفحات 97-120
  بارانداز متقاطع یکی از ابزارهای ناب سازی لجستیک بوده که برای یکی کردن بارها درطول حلقه های جایگزینی از آن استفاده می شود. بارانداز متقاطع، فرایند حرکت محصول از طریق مراکز توزیع، بدون انبارش می باشد. یکی از مواردی که تاثیر زیادی بر هزینه های بارانداز متقاطع دارد، مساله تعیین مسیر حرکت V ( خودروها RP (در محیط بیرونی بارانداز متقاطع میباشد. هدف از این مقاله ارائه مدلی جهت کمینه کردن مجموع مسافت طی توسط خودروها در محیط بیرونی بارانداز متقاطع میباشد. در این مقاله، مسیر حرکت V خودروها توسط روش RP C ( با محدودیت ظرفیت VRP ( در شرکت ایران خودرو مدل سازی گردید و استفاده گردید. جهت بررسی اعتبار پاسخ بدست آمده توسط )GA( جهت حل مدل از روش الگوریتم ژنتیک استفاده گردید. همچنین جهت بررسی )SA( از الگوریتم دیگری به نام الگوریتم شبیه سازی تبریدی GA C کارایی دو الگوریتم در مسائل مختلف VRP در بارانداز متقاطع به بررسی 01 مساله با ابعاد متفاوت پرداخته در مسائلی با حجم SA در مسائلی با حجم کوچکتر و کارایی بیشتر GA شد. نتایج حاکی از کارایی بیشتر بزرگتر میباشد.
  کلیدواژگان: بارانداز متقاطع، تعیین مسیر حرکت خودروها، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم های فراابتکاری
 • حسین گیتی نورد، سید میثم موسوی، بهنام وحدانی *، حمید قادری صفحات 121-144
  افزایش پیچیدگی در مسائل تصمیمگیری موجب شده است تا گروهی از خبرگان به جای استفاده از یک خبره برای ارزیابی مسائل انتخاب پیمانکار مورداستفاده قرار گیررد بردین منررور، در ایرن م،الره، یرک روش جدیرد شاخص انتخاب ارجحیت فازی تردیدی برر مبنرای ریسرک نرررات خبرگران بره منررور حرل مسر له ی انتخراب پیمانکار پیشنهاد می شود این در حالی است که بکارگیری مجموعه های فازی تردیدی به منرور م،ابلره برا عردم قطعیتها در شرایط دارای ابهام استفاده می شود وزن هر یک از تصمیمگیران به وسیلهی روش پیشنهادی برنامره - ریزی تواف،ی محاسبه می شود همچنین، روش پیشنهادی علاوه برر در نررر گررفتن معیارهرای ارزیرابی کمری و کیفی، به خبرگان کمک میکند تا برای کاهش خطای ارزیابی، برای هر پیمانکرار در م،ابرل هرر معیرار تحرت یک مجموعه، چندین درجره ی عضرویت تعیرین کننرد بعرلاوه، نرررات تصرمیم گیرران در گرام رخرر از روش پیشنهادی ادغام میشوند تا از ریزش اطلاعات در فرریند تصمیمگیری گروهی جلوگیری شود در ایرن روش، انتخاب بهترین پیمانکار به طور هم زمان، بر مبنای بیشترین نزدیکی به ایدهرل مثبت و بیشترین فاصله از ایرده رل منفی در نرر گرفته میشرود در پایران، رویکررد پیشرنهادی در یرک مطالعره ی مروردی بررای انتخراب به تررین پیمانکار در صنعت ساخت وساز اجرا شده است؛ با م،ایسره ی نترای بره دسرت رمرده برا یرک روش موجرود در ادبیات، کارایی و اعتبار روش پیشنهادی بیان شده است.
  کلیدواژگان: مسله انتخاب پیمانکار، تحلیل تصمیم گروهی، مجموعه ی فازی تردیدی، شاخص انتخاب ارجحیت، برنامه ریزی توافقی
 • هیوا فاروقی *، سیران آلانی آذر، سید حامد موسوی پور، واحد مرادی صفحات 145-175
  امروزه اغلب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، باتوجه به وجود بازارهای رقابتی از یک سو ومحدودیت منابع در دسترس از سوی دیگر، به منظور استفاده ی بهینه از این منابع و کسب سود بیشتر در بازار رقابتی، به دنبال ریشه یابی علل تاخیر در پروژه ها بوده و تلاش می کنند با ارائه راهکارهایی از میزان تاخیر در پروژه های آتی بکاهند. در این مقاله ضمن مرور مفاهیم مرتبط با تاخیر ، مدیریت ریسک پروژه و روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن و بررسی پروژه های عمرانی اداره ی کل نوسازی مدارس استان کردستان ، یک چهار چوب کلی بر اساس روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن در حالت فازی و مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای شناسایی و مدیریت مهمترین ریسک های موجود در این پروژه ها پیشنهاد شده است. پس از شناسایی مهمترین ریسک ها ، میزان تاثیر هر یک از آن ها بر اهداف اصلی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت و احتمال وقوعشان تعیین شده و با استفاده از این اطلاعات راهکارهایی جهت پیشگیری از تاثیر عوامل یا کاهش اثرات مخرب آنها پیشنهاد داده شده است.
  کلیدواژگان: تاخیر، مدیریت ریسک پروژه، روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن، پروژه های عمرانی
 • ساموئل یوسفی *، سروه کاکایی، مصطفی جهانگشای رضایی صفحات 177-207
  تاخیر یکی از اتفاقات رایج در پروژه های عمرانی کشور است؛ به نحوی که شناخت عوامل تاخیرات این پروژه ها و تعیین میزان اثرگذاری آن ها بر دستیابی به اهداف تعیین شده ضروری است. در این تحقیق سعی شده است، شناسایی عوامل موثر بر تاخیر پروژه های ساختمانی با استفاده از بررسی مطالعات پیشین، اسناد پروژه ها و نظرات خبرگان انجام گیرد. سپس، از آن جایی که عوامل نهایی شناسایی شده در واقعیت بر یکدیگر اثرگذارند، نقشه شناختی فازی برای عوامل موثر بر تاخیر و عوامل سنجش یا همان اهداف مدیریت ترسیم می گردد. سپس با استفاده از الگوریتم یادگیری ترکیبی، اثرگذاری هر عامل تاخیر بر عوامل سنجش ارزیابی شده و با روش تحلیل پوششی داده های فازی، اولویت بندی عوامل انجام می شود. نتایج تحقیق در استان آذربایجان غربی نشان می دهد که عوامل «ضعف فنی دستگاه نظارت در رفع مشکلات فنی و اجرایی کارگاه» ، « عدم برآورد دقیق حجم کار، تجهیزات و زمان پروژه» و « تعدد مراکز تصمیم گیری در اجرای پروژه» مهمترین عوامل تاخیر در پروژه ها هستند.
  کلیدواژگان: تاخیر، پروژه های ساختمانی، نقشه شناختی فازی، تحلیل پوششی داده های فازی
|
 • Mohammad Bagher Fakhrzad *, Behnam Rajaei Pages 1-43
  In this paper, the problem of job scheduling and preventive maintenance activities is investigated simultaneously in an unrelated parallel machine’s environment with machine deterioration. Due to the existence of deterioration phenomenon and its effect on the job scheduling, the aim of this paper is to find the ideal time, the optimum number of maintenance activities and the sequence of the jobs, for minimizing the sum of job's completion times. Preventive maintenance activities may be needed because of tool wears or machine deterioration in a job scheduling horizon. Here, two different deterioration time function and tool wear are studied, in which the machines are reverted to the original condition after any preventive maintenance activity. The duration of each activity is considered as a function of its starting time and its position on the sequence of job scheduling. A mathematical model is proposed and due to its complexity, a simulated annealing Mehta-heuristic algorithm is used for solving the model. Finally, numerical examples are given and sensitivity analysis with various parameters is applied to evaluate the performance of the proposed method.
  Keywords: Sequencing, Unrelated Parallel Machines, Preventive Maintenance, Rate, Modifying Activity, Deterioration Effect
 • Mohammad Taghi Taghavifard * Pages 45-74
  Nowadays, customers are the most important sources of income for financial institutions and banks. According to the privatization process in the country and financial restrictions of banks, it is necessary to maintain and attract more profitable customers. Though, one of the most important methods to identify profitable customers is the concept of customer lifetime value (CLV) but it is more important to estimate customers’ future conditions because a bank`s future profitability highly depends on the customers situation.
  In this research, the issues about CLV, the necessity and different classification methods are presented. Then, considering weighting variables using Recency, Frequency, and Monetary (RFM) model, AHP technique, and experts opinion, customers are classified. Using Markov chain and probability matrix, the displacement of customers in different groups and their future status are predicted.
  One of the major outcomes of this research is the calculation of profitability matrix to predict customers’ displacement in different groups. The probability matrix can also show the reluctance of large number of customers to move to the specified groups (the highest percentage of customers in the main diameter of the probability matrix). In this research, we observed that account balance (M) has the greatest impact on customers grouping and that the number of transactions (F) and recency variable (R) are ranked as the second and third impact factors. Also, the determination coefficient (C) is another result of the research. Finally, the presented research used financial information and proposed a mathematical model (Markov chain) to calculate the probability of customers’ displacement (switching from one group to another). The proposed model can be helpful to facilitate customer relationship management process in the banking system.
  Keywords: Customer lifetime value, Customer Classification, Customer Relationship Management, AHP, Markov chain
 • Mahdi Nasrollahi * Pages 75-96
  Due to fierce competition and customer demand, manufacturers have started selling products with different warranty policies and pro-rata warranty is one of the most widely used warranty policy. In this paper we propose a warranty model for pro-rata, fixed period warranty policy with risk averse manufacturer that determines optimal warranty price under inflationary condition.
  This model has been proposed for products with time dependent failure intensity with Non homogeneous Poisson’s process for failure intensity function, and concave utility function. Using the exponential utility function, the decision model is developed to maximize the manufacturer’s certainty profit equivalent. Risk preference model is developed to find the optimal warranty price through the use of the manufacturer’s utility function for profit. Finally, the sensitivity of the warranty price models is analyzed using numerical examples with respect to such factors as (1) the manufacturer's risk preferences, (2) product failure rate parameters, (3) warranty period length, and (4) inflation and discount rate.
  Keywords: Pro Rata Warranty, risk preferences, warranty price, product failure rate, inflation
 • Laya Olfat, Maghsod Amiri, Ahmad Jafarian * Pages 97-120
  Cross-docking is one of the lean logistics tools that is used for uniting the shipments during the loops replacement. Cross-docking is the process of product movement form distribution centers without storage function. Vehicle routing problem in Cross-Dock external environment has much influence on cross-dock costs. This paper provides a model for minimizing total distance traveled by vehicles in the external environment of a cross-dock. In this paper, Vehicles routes was modeled with capacitated vehicle routing problem (CVRP) and genetic algorithm (GA) was used to solve the model. To validate responses obtained by GA, simulated annealing (SA) was used. Also, to evaluate the efficacy of two algorithms (SA & GA) in different CVRP problems in cross-dock, 10 problems with different dimensions are evaluated. The results show that in problems with smaller size GA is more efficient, whereas in large size problems SA is more efficient.
  Keywords: [cross, dock, Vehicle routing problem, Genetic Algorithm, Meta, Heuristics
 • Hosein Gitinavard, Seyed Meisam Moosavi, Behnam Vahdani *, Hamid Ghaderi Pages 121-144
  Increasing the complexity of decision-making problems leads to utilize a group of experts instead of one expert for evaluating the contractor selection problem. This paper proposes a hesitant fuzzy preference selection index method based on risk preferences of experts. The hesitant fuzzy set is used to cope with the uncertainty in vague/hesitant situations. Also, the compromise solution is proposed to compute the weight of each expert. Moreover, the proposed approach considers the quantitative and qualitative criteria and also assists the experts to reduce margin of errors by assigning some membership degrees for each contractor versus each criterion under a set. In addition, the expert's judgments are aggregated in the last step of proposed approach in the group decision process to avoid the data loss. In the presented approach, selecting the best contractor is based on closest to positive ideal and farthest from negative ideal, simultaneously. Finally, the proposed method is applied to a case in construction industry for selecting the suitable contractor, in which the obtained results are compared with two decision methods from the recent literature to indicate the efficiency and validity of the proposed method.
  Keywords: Contractor selection problem, Group decision analysis, Hesitant fuzzy sets, Preference selection index, Compromise solution
 • Hiwa Farughi *, Seiran Alaniazar, Seyedhamed Mousavipour, Vahed Moradi Pages 145-175
  Nowadays, most of developed and developing countries, because of both limited resources and growing competitive markets, looking for to diagnose the causes of projects delay and are trying to develop solutions for decreasing amount of delay in next projects. In this paper initially notions related to delay, project risk management, Failure Mode Effects and Analysis (FMEA) method have been reviewed and also construction projects of Kurdistan state organization of schools renovation have been examined. Then a framework based on Fuzzy FMEA and AHP model have been proposed in order to recognize the most important risks and determining the amount of effects of these risks on main objective of projects (i.e. time, cost and quality) and estimating their occurrence probabilities. Meanwhile along with calculating importance coefficient of factors, some ideas to prevent or decrease consequences of these factors have been recommended.
  Keywords: Delay, Project Risk Management, Failure mode, effect analysis, Construction projects
 • Samuel Yousefi *, Serveh Kakaei, Mustafa Jahangoshai Rezaee Pages 177-207
  Delay is a common occurrence in the country's construction projects. Identifying delay factors in these projects and determining the influence of these factors is necessary to achieve the objectives of management. In this study, the effective delay factors on construction projects are identified by using previous studies, project documents and experts opinions. Since these factors affect on each other, the fuzzy cognitive map has drawn for effective factors and assessment factors or management objectives. Then, the effect of each factor on the assessment factors are evaluated by using hybrid learning algorithm and prioritization factors are done by using fuzzy data envelopment analysis. The results of the survey in West Azerbaijan province show that “supervision technical weaknesses for overcoming technical and executive workshop problems”, “inaccurate estimate of workload, required equipments and project time” and “the multiplicity of decision centers on the doing of projects” are the most important delay factors in construction projects.
  Keywords: Delay, Construction projects, Fuzzy cognitive map, Fuzzy DEA. 1