فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال بیست و هشتم شماره 1 (بهار 1397)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال بیست و هشتم شماره 1 (بهار 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/02/30
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مقاله پژوهشی
 • عبدالله جوانمرد *، مصطفی امانی چیانی، فرزاد رسولی صفحات 1-17
  به منظور بررسی کمیت و کیفیت علوفه در چند کشتی ذرت (Zea mays L.) با ماشک گل خوشه ای(Vicia villosa)، شبدر (Trifolium alexanderinum L.)، اسپرس (Onobrychis vicifolia) و خلر (Lathyrus sativus)، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 14 تیمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی 1394 اجرا گردید. تیمارها شامل کشت های خالص ذرت هیبرید 704، ماشک گل خوشه ای، خلر، اسپرس، شبدر برسیم و کشت مخلوط ذرت با هر یک از لگوم ها در حالت تلقیح و عدم تلقیح با کود بیولوژیک نیتروکسین بود.
  نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد کل علوفه خشک به تیمار ذرت تلقیح شده با نیتروکسین+ ماشک و کمترین میزان آن نیز به کشت خالص اسپرس تعلق داشت. همچنین، بیشترین میزان پروتئین خام (5/277 گرم در کیلوگرم ماده خشک) به تیمار کشت خالص ماشک و کمترین میزان آن (60/60 گرم در کیلوگرم ماده خشک) به ذرت خالص بدون تلقیح مربوط بود. علاوه بر این بیشترین میزان دیواره سلولی (NDF) و دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF) به کشت خالص ذرت (عدم تلقیح) و کمترین میزان آنها در کشت خالص ماشک و کشت مخلوط ذرت تلقیح شده با نیتروکسین+ ماشک مشاهده شد. بیشترین مقادیر ماده خشک مصرفی (DMI)، ماده خشک قابل هضم (DDM)، ارزش نسبی تغذیه ای (RFV)، انرژی ویژه شیردهی (NEL) و کل مواد مغذی قابل هضم (TDN) در کشت خالص ماشک گل خوشه ایبدست آمد. همچنین در بین تیمارهای مخلوط بیشترین مقادیر پروتئین خام، خاکستر، DMI، DDM، RFV و NEL در ذرت تلقیح شده با نیتروکسین+ ماشک بدست آمد. بطور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر ماشک گل خوشه ایدر کشت مخلوط با ذرت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه تولید شده بیشتر از سایر لگوم ها بود.
  کلیدواژگان: انرژی ویژه شیردهی، پروتئین خام، کشاورزی پایدار، کود بیولوژیک، ماده خشک قابل هضم
 • منوچهر شیری جناقرد*، مرتضی کامرانی، سعید حکم علی پور، یعقوب راعی صفحات 19-35
  به منظور ارزیابی شاخص های رشد، عملکرد و مقدار نیتروژن و فسفر اندام هوایی سویا تحت تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی، آزمایشی در سال 1394 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان انجام گرفت. فاکتور اول، کود زیستی بایوسوی حاوی سویه های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicom شامل تلقیح بذور و عدم تلقیح آنها و فاکتور دوم کود شیمیایی شامل عدم کاربرد کود (صفر %)، 50 کیلوگرم در هکتار اوره + 66 کیلوگرم در هکتار دی آمونیوم فسفات (33%)، 100 کیلوگرم در هکتار اوره + 132 کیلوگرم در هکتار دی آمونیوم فسفات (66%)، 150 کیلوگرم در هکتار اوره + 200 کیلوگرم در هکتار دی آمونیوم فسفات (100%) بود. نتایج نشان داد که کمترین مقدار شاخص سطح برگ (17/2)، تجمع ماده خشک کل (17/374 گرم در متر مربع)، سرعت رشد محصول (6/8 گرم در متر مربع در روز)، عملکرد دانه (3/3738 کیلوگرم در هکتار) و شاخص کلروفیل برگ (83/20) برای ترکیب تیماری عدم تلقیح و عدم کاربرد کود شیمیایی ثبت شد و بیشترین مقادیر شاخص سطح برگ (46/5)، تجمع ماده خشک کل (5/784 گرم در متر مربع)، سرعت رشد محصول (21 گرم در متر مربع در روز)، عملکرد دانه (8/7602 کیلوگرم در هکتار)، شاخص کلروفیل برگ (16/38) از ترکیب تیماری تلقیح با بایوسوی و 33 درصد کودهای شیمیایی به دست آمد. تیمار تلقیح با بایوسوی نسبت به عدم تلقیح برتری معنی داری از نظر درصد نیتروژن اندام های هوایی و نسبت نیتروژن به فسفر نشان داد. بنابراین با تلقیح بذرهای سویا با کود زیستی بایوسوی می توان علاوه بر افزایش رشد، نمو و عملکرد گیاه، از مصرف کودهای شیمیایی، هزینه تولید و خطرات زیست محیطی کاست.
  کلیدواژگان: سویا، شاخص های رشد، عملکرد، کود زیستی، کود شیمیایی
 • امیرحسین دانش فر*، ناصر علی اصغرزاد، شاهین اوستان، بهمن خوش رو صفحات 37-50
  آلودگی خاک با فلزات سنگین از جمله سرب یکی از مشکلات زیست محیطی عمده در جوامع بشری است که علاوه بر کاهش عملکرد و کیفیت محصول، پایداری تولیدات کشاورزی را دچار مخاطره نموده و سلامتی موجودات زنده را به خطر می اندازد. در برخی موارد مشاهده شده که قارچ میکوریز با غیرمتحرک کردن فلزات سمی در خاک و اندام های خود، مانع از ورود آن ها به ریشه شده و یا این که با غیرمتحرک کردن آن ها در داخل ریشه، مانع از حرکت آن ها به بخش هوایی می شود. بذور آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در گلدان های پلاستیکی با خاک استریل کشت شده و با قارچRhizophagus irregularis تلقیح گردیدند. سه سطح سرب شامل صفر، 500 و 1000 میلی گرم سرب بر کیلوگرم (به ترتیب Pb0، Pb1 و Pb2) از منبع نیترات سرب به خاک اضافه شد. نتایج نشان داد که در سطوح زیاد سرب، وزن خشک و ارتفاع گیاهان میکوریزی به طور معنی داری در مقایسه با گیاهان غیرمیکوریزی بیش تر بود. غلظت سرب بخش هوایی و فاکتور انتقال سرب در گیاهان میکوریزی به طور معنی داری نسبت به گیاهان غیرمیکوریزی کم تر بود. غلظت سرب ریشه در سطوح Pb1 و Pb2 در تیمارهای میکوریزی به ترتیب 749/0 و 445/1 و در تیمارهای غیرمیکوریزی به ترتیب 492/0 و 138/1 میلی گرم بر گرم ماده خشک گیاهی بود.
  کلیدواژگان: نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان
 • حسن نوریانی* صفحات 51-63
  به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد لوبیا سبز تحت تنش خشکی، آزمایش مزرعه ای طی سال 1395 در منطقه دزفول به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. در این تحقیق، تنش خشکی به صورت دور آبیاری در چهار سطح، آبیاری پس از 100، 140، 180 و 220 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A در کرت اصلی، ورمی کمپوست نیز در چهار سطح صفر، 4، 8 و 12 تن در هکتار به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد اثر سطوح مختلف تنش بر صفات ارتفاع بوته، طول نیام، تعداد نیام در بوته، عملکرد نیام سبز، عملکرد دانه، میزان پروتئین، کلروفیل a، کلروفیل b و کارتنوئیدها معنی دار ولی بر صفت تعداد دانه در نیام معنی دار نبود. اثر تیمار ورمی کمپوست نیز بر کلیه صفات مورد ارزیابی بجزء تعداد دانه در نیام و کارتنوئیدها معنی دار گردید. همچنین اثر متقابل تیمارهای آزمایش فقط روی عملکرد نیام سبز و عملکرد دانه معنی دار شد. بررسی واکنش گیاه نسبت به سطوح مختلف ورمی کمپوست توسط روابط رگرسیونی نشان داد بالاترین عملکرد نیام سبز و عملکرد دانه در شرایط بدون تنش (S0)، به ترتیب با کاربرد 40/8 و 12/8 تن در هکتار حاصل گردید. براساس نتایج بدست آمده، افزایش مصرف ورمی کمپوست باعث کاهش اثرات سوء تنش و بهبود عملکرد گردید.
  کلیدواژگان: پروتئین، تنش خشکی، کلروفیل، کود آلی، نیام سبز
 • محمد شاهوردی، بهرام میرشکاری*، هادی اسدی رحمانی، محمدرضا اردکانی، ورهرام رشیدی صفحات 65-77
  به منظور معرفی پتانسیل های ژنتیکی برتر گیاه – جدایه بومی (رقم اکولوژیک-ریزوبیوم بومی) در شبدر ایرانی، این تحقیقات از سال 90- 1381 به اجراء درآمدند. سال 81 13با جمع آوری توده های بومی از استان لرستان شروع و طی آزمایشات انجام شده تعداد 15 لاین امیدبخش انتخاب شدند. سال 89 13تعداد 15 جدایه ریزوبیوم بومی از سطح مزارع شبدر کاری استان جمع آوری و شناسایی شدند. سال 1389 آزمایش فاکتوریل گلخانه ای بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و 240 تیمار (15 لاین×16جدایه) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا شد. صفات شاخص همزیستی، وزن خشک ریشه و اندام های هوایی، نسبت ریشه به ساقه، ارتفاع ساقه، تعداد گرهک روی ریشه و درصد نیتروژن بافت گیاهی ارزیابی شدند. گروه بندی لاین ها و جدایه ها با استفاده از تجزیه کلاستر به روش وارد انجام شد. بر اساس نتایج حاصله اثر متقابل لاین × جدایه در مورد کلیه صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود.تجزیه تابع تشخیص گروه بندی های انجام شده رامورد تایید قرار داد.با استفاده از نتایج تجزیه کلاستر لاین شماره 13 با جدایه RTB2 به عنوان گروه و ترکیب برتر از نظر شاخص های همزیستی وصفات مورد نظر انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: رقم اکولوژیک، ریزوبیوم بومی، شبدر ایرانی، نیتروژن، همزیستی
 • صفورا مساحی، داود نادری*، ژیلا بهارلویی صفحات 79-95
  به منظور بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد ازتوباکتر کروکوکوم و آزوسپریلیوم لیپوفروم بر گیاه فستوکای بلند پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سطوح مختلف شوری 4، 6، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر و آب مقطر به عنوان شاهد اجرا شد. نتایج نشان داد، بیشترین و کمترین میزان رویش گیاهچه به ترتیب در تیمارهای آزوسپیریلوم و شاهد (بدون تنش شوری و تلقیح) مشاهده شد. در هفته دهم بیشترین مقادیر وزن تر و خشک چمن زنی به ترتیب در شوری شش و هشت دسی زیمنس بر متر همراه با تلقیح آزوسپیریلوم، بیشترین تعداد برگ در تیمار ازتوباکتر بدون تنش شوری و بیشترین کلروفیل کل در تیمار شوری 12 دسی زیمنس بر متر همراه با تلقیح ازتوباکتر حاصل شد. در هفته پانزدهم، بیشترین وزن تر چمن زنی در شوری 4 و 0 دسی زیمنس بر متر همراه با تلقیح آزوسپیریلوم و بیشترین وزن خشک چمن زنی در شوری 4 دسی زیمنس بر متر بدون تلقیح و 12 دسی زیمنس بر متر همراه با تلقیح ازتوباکتر بدست آمد. همچنین بیشترین تعداد برگ در تیمار آزوسپیریلوم بدون تنش شوری حاصل گردید. بیشترین میزان فسفر و پتاسیم به ترتیب در تیمار آزوسپیریلوم بدون تنش شوری و تیمار شاهد مشاهده گردید. همچنین بیشترین میزان نیتروژن و سدیم به ترتیب در شوری 8 دسی زیمنس بر متر همراه با تلقیح ازتوباکتر و شوری 12 دسی زیمنس بر متر همراه با تلقیح آزوسپیریلوم مشاهده شد. در شوری 12 دسی زیمنس بر متر بدون تلقیح باکتری، بیشترین میزان پرولین مشاهده گردید. با توجه به نتایج بالا، تلقیح بذر فستوکای بلند با باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم توانست آثار سوء تنش شوری را بر خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی گیاه کاهش دهد و هر یک از باکتری ها بر بهبود برخی از خصوصیات مورد بررسی در شرایط تنش تاثیرگذار بودند.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، آزوسپیریلوم، پرولین، چمن زنی، کلروفیل
 • مصطفی قبادی، محسن موحدی دهنوی*، خسرو پرویزی، دوستمراد ظفری، علیرضا یدوی صفحات 97-107
  مایکوریزا می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش بهره وری مصرف عناصر غذایی در راستای کشاورزی پایدار استفاده شود. این آزمایش با هدف بررسی برهم کنش سطوح فسفر و قارچ مایکوریزا بر شاخص های رشدی و تولید ریزغده و جذب عناصر غذایی گیاهچه های سیب زمینی در گلخانه، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال 1393 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان اجرا گردید. عامل اول شامل تلقیح با مایکوریزا گونه Rhizophagus irregularis (تلقیح و عدم تلقیح) و عامل دوم میزان فسفر (965/0، 482/0، 241/0و 12/0 میلی مولار در محلول هوگلند براساس H2PO-4) به ترتیب معادل 100، 75، 50 و 25 درصد میزان فسفر در محلول هوگلند بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان استقرار گیاهچه (3/98 %)، تعداد برگ (3/13)، تعداد ریزغده (9/8)، وزن کل ریزغده در هر بوته (2/53 گرم)، ارتفاع اندام های هوایی (6/54 سانتی متر)، میزان فسفر در ماده خشک ریزغده (38/0%) و برگ (363/0%) در تیمار تلقیح و 75 درصد فسفر بود که با تیمار تلقیح و 100 درصد فسفر اختلاف معنی دار نداشت. تلقیح با قارچ مایکوریزا باعث افزایش معنی دار میزان نیتروژن ریزغده و برگ، درصد ماده خشک و وزن ریزغده نسبت به تیمار عدم تلقیح شد. با توجه به اینکه بین تیمار تلقیح در سطح 75 درصد و 100 درصد فسفر اختلاف معنی داری وجود نداشت، بنابراین استفاده از قارچ مایکوریزا می تواند مصرف نهاده های کشاورزی را بدون کاهش معنی دار عملکرد، کاهش دهد.
  کلیدواژگان: استقرار گیاهچه، ریزغده، فسفر، مایکوریزا، همزیستی، هوگلند
 • طاهر برزگر*، پوریا مرادی، زیبا حسن زاده، زهرا قهرمانی، جعفر نیکبخت صفحات 109-123
  این پژوهش به منظور بررسی اثر پوترسین و اسید هیومیک بر رشد، عملکرد و کیفیت غلاف بامیه تحت تنش کم آبیاری در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به صورت آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.
  تیمارهای مورد بررسی شامل آبیاری در سه سطح 100، 66 و 33 درصد نیاز آبی گیاه به عنوان عامل اصلی و تیمار محلول پاشی در هفت سطح محلول پاشی با آب مقطر به عنوان شاهد، پوترسین در سه سطح 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار و محلول پاشی اسید هیومیک در دو سطح 150 و 300 میلی گرم در لیتر به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تنش کم آبیاری، رشد و عملکرد و میزان ویتامین ث غلاف را به طور معنی داری کاهش داد. محلول پاشی پوترسین و اسید هیومیک باعث بهبود رشد و افزایش عملکرد گردید. کاربرد اسید هیومیک 300 میلی گرم در لیتر و پوتریسین یک میلی مولار در شرایط آبیاری 100 درصد بیشترین تاثیر را بر شاخص های رشدی گیاه داشت. همچنین بیشترین عملکرد غلاف با کاربرد اسید هیومیک 300 میلی گرم در لیتر و پوتریسین یک میلی مولار در شرایط آبیاری 100 درصد به دست آمد. حداکثر مقدار ویتامین ث با کاربرد همه سطوح اسید هیومیک و پوترسین در شرایط آبیاری 100 درصد و محلول پاشی پوترسین یک میلی مولار و اسید هیومیک 150 و 300 میلی گرم در لیتر در آبیاری 66 درصد حاصل گردید. با توجه به نتایج، کاربرد اسید هیومیک 300 میلی گرم در لیتر و پوتریسین یک میلی مولار جهت بهبود رشد و عملکرد بامیه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: رشد گیاه، کم آبیاری، کاربرد برگی، عملکرد غلاف، ویتامین ث
 • سیاوش شمسی*، عادل دباغ محمدی نسب، روح الله امینی صفحات 125-138
  به منظور ارزیابی اثر مدیریت تلفیقی بر انگل سس و برخی پارامترهای رشدی نخود، پژوهشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل تلفیق علف کش تریفلورالین (2 لیتر در هکتار) + مالچ کلش گندم، مالچ کلش گندم + علف کش گلیفوسیت (75 گرم ماده موثره در هکتار)، دور آبیاری 15 روز + نفتالین استیک اسید، کاربرد علف کش کلرتال دی متیل (10 کیلوگرم در هکتار) + دور آبیاری 15 روز، خاکورزی+ مالچ کلش گندم، مالچ کلش گندم + دور آبیاری 15 روز، کاربرد علفکش تریفلورالین، کاربرد علف کش کلرتال دی متیل بودند. بیشترین عملکرد دانه نخود در تیمارهای کاربرد کلرتال دی متیل و تیمار تلفیقی مالچ کلش گندم + کاربرد گلایفوسیت (به ترتیب 2764 و 2617 کیلوگرم در هکتار) حاصل شد که بیشتر از سایر تیمارهای مدیریتی بودند. حداکثر زیست توده سس در تیمار مدیریتی مالچ کلش گندم + دور آبیاری 15 روز مشاهده شد. نتایج نشان داد که استفاده از مالچ گندم و فواصل آبیاری زیاد نتوانسته به حد کافی مانع گسترش سس شود. به طور کلی در تیمارهایی که تنها از روش های غیرشیمیایی مدیریت استفاده شد آلودگی سس اتفاق افتاد و منجر به افت عملکرد دانه نخود گردید. بنابراین به نظر می رسد تلفیق کنترل زراعی (کاربرد مالچ) با کنترل شیمیایی می تواند گزینه مناسبی برای مدیریت سس در مزارع نخود باشد.
  کلیدواژگان: انگل سس، خاک ورزی، دور آبیاری، مالچ، نخود
 • سحر امیری، ایرج نصرتی*، غلامرضا محمدی، دانیال کهریزی، روح الله شریفی صفحات 139-149
  به منظور بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و ماده دگرآسیب چاودار بر کنترل گل‏جالیز، آزمایشی در بخش گلدانی، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه به اجرا درآمد. هدف از انجام این مطالعه تعیین حساسیت ارقام مختلف گوجه‏فرنگی به آلودگی گل‏جالیز، تعیین پاسخ گل‏جالیز به ترشحات گیاه میزبان در حضور گیاه دگرآسیب چاودار و تعیین تاثیر باکتری های محرک رشد بر رشد گوجه‏فرنگی و کاهش خسارت گل جالیز بود. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از ارقام سوپراسترین‏بی و سیوند گوجه‏فرنگی، ماده دگرآسیب چاودار، جدایه های باکتری (باکتری محرک رشد) شامل INR7، P2، B71 و E11 می‏باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که در مجموع رقم سیوند نسبت به سوپراسترین‏بی رقم حساسی در برابر حمله گل جالیز بود. در رقم سوپراسترین‏بی، زمانی که از ماده دگرآسیب چاودار و باکتری های محرک رشد B71، E11 و INR7 به صورت تلفیقی استفاده شد، کاهش حمله گل‏جالیز مشاهده شد. در گیاه گوجه‏فرنگی حضور باکتری های محرک رشد باعث افزایش تعداد و وزن میوه و وزن خشک اندام هوایی و ریشه شد. اما حضور و عدم حضور ماده دگرآسیب چاودار تاثیری بر عملکرد صفات مورد بررسی گوجه‏فرنگی نداشت. ماده دگرآسیب چاودار تاثیر زیادی بر کاهش آلودگی گل‏جالیز نداشت، اما باکتری های محرک رشد به ویژه INR7 باعث کاهش حمله گل‏جالیز و افزایش عملکرد گوجه‏ فرنگی شدند.
  کلیدواژگان: باسیلوس، جدایه های باکتری، علف هرز انگل، کنترل آلودگی، مقاومت
 • حوریه دهقان، آزاده فلسفیان * صفحات 151-168
  تغییر کاربری اراضی کشاورزی همواره از چالش ها و مشکلات اصلی فراروی بخش کشاورزی بوده و حفظ کاربری این اراضی از جمله فاکتورهای اساسی تامین کننده پایداری بخش کشاورزی است. شهرستان بستان آباد از لحاظ تعداد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مقام دوم استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و این امر کشاورزی پایدار این شهرستان را با تهدید اساسی روبرو نموده است. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در راستای پایداری بخش کشاورزی شهرستان بستان آباد می باشد. بدین منظور از الگوی لاجیت چندگانه اسمی بهره گرفته شد و داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده متناسب از بهره برداران شهرستان در سال 1395 جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عوامل اقتصادی نظیر درآمد پیش بینی شده از تغییر کاربری جدید، افزایش ارزش زمین، افزایش فرصت تحرک اجتماعی تغییرکاربری دهندگان، نزدیکی به راه ها و بزرگراه ها به همراه عواملی چون افزایش درآمد حاصل از فعالیت های غیرکشاورزی، تعداد افراد خانوار، کل مساحت اراضی مورد بهره برداری، فعالیتهای غیرزراعی درون بخشی (یعنی تنوع درآمدی کشاورزی) و نحوه تصاحب زمین اثرات مثبتی بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی دارند. یافته های مطالعه موید آن است که تعداد افراد شاغل در خانوارها اثر معنی داری بر حفظ کاربری اراضی دارد بطوریکه با افزایش تعداد افراد شاغل، احتمال تغییر کاربری کاهش می یابد. لذا انتظار می رود با اعمال سیاست های اشتغالزایی و حمایت های لازم از آن بتوان زمینه های حفظ کاربری اراضی را افزایش داد. همچنین پایین بودن متوسط درآمد سالانه حاصل از فعالیت های کشاورزی اثر مثبت و معنی داری بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی دارد به طوریکه موجب تغییر این اراضی به کارگاه های صنعتی می شوند. لذا توصیه می شود دولت جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی با اعمال سیاستهای بازاریابی مناسب، اصلاح و اعمال قوانین و مقررات حقوقی حفظ اراضی و بهبود سیاستهای حمایتی از درآمدی کشاورزان، امکان ارتقای انگیزه بهره برداران برای تداوم حفظ کاربری زمین های کشاورزی و به تبع آن افزایش پایداری کشاورزی منطقه را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: اراضی کشاورزی، پایداری کشاورزی، حفظ کاربری، لاجیت چندگانه اسمی، شهرستان بستان آباد
 • حسین یادآور *، مینا نامی، شاپور ظریفیان صفحات 169-183
  کشاورزی ارگانیک یک سیستم مدیریتی جامع است و هم اینک در 172 کشور این نوع کشاورزی پذیرفته شده و محصولات ارگانیک تولید می شود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بود و به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل 616 کشاورزان دهستان دیزجرود غربی شهرستان عجب شیر بود که به روش نمونه گیری چند مرحله ای با انتساب متناسب، 237 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه محقق ساخت بر اساس مدل مفهومی و رگرسیون چندگانه نشان داد که اثر متغیرها در پذیرش کشت ارگانیک بر اساس آماره بتا به ترتیب شامل کنترل رفتاری درک شده (499/0)، شرایط تسهیل تکنولوژی (390/0)، تاثیر اطرافیان (319/0)، هنجارهای ذهنی (312/.)، ادراک از سودمندی (284/0) و نگرش (183/0) است. پیشنهاد می شود با استفاده از تکنیک تحلیل فرآیند نسبت به سهولت عملیات و فعالیت های مرتبط با کشت ارگانیک اقدامات لازم معمول گردد. همچنین دسترسی به کلیه مواد و نهاده های لازم برای پذیرش کشت ارگانیک شرط اجتناب ناپذیر می باشد که باید در اسرع وقت پیش بینی و تامین شوند.
  کلیدواژگان: تجزیه رفتار، پذیرش، رفتار برنامه ریزی شده، کاربست، کشاورزی ارگانیک
 • علیرضا علی پور * صفحات 185-198
  همزمان با رشد جوامع، بقا و رفاه انسان وابستگی قابل توجهی به مدیریت کارآمد منابع طبیعی و اعمال توجه به ابعاد گوناگون کشاورزی پایدار دارد. مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی بهینه برنامه ریزی تولید محصولات زراعی در مجتمع کشاورزی ورامین به عنوان یکی از واحدهای پیشرو در بخش کشاورزی این شهرستان با تلفیق همزمان اولویت های اقتصادی و زیست محیطی طرح ریزی و اجرا شد. به این منظور، از آمار و اطلاعات دفتری این واحد کشاورزی در سال زراعی 95-1394 در قالب تدوین الگوی برنامه ریزی ریاضی چند معیاره استفاده گردید. در این روش، این امکان وجود دارد که به طور صریح به همه آرمان هایی که مربوط به برنامه ریزی های آتی تولید هستند، پرداخته شود. ازاین رو، نتایج نشان داد که در شرایط بهینه برنامه ریزی تولید محصولات زراعی در این واحد، آرمان های بازده ناخالص حداکثر، خالص انرژی تولیدی حداکثر و بکارگیری حداقلی ماشین آلات کشاورزی به عنوان آرمان های اقتصادی و استفاده حداقلی از سموم شیمیایی به عنوان آرمان زیست محیطی به صورت همزمان قابل دسترس خواهد بود. علاوه براین، با تلفیق اولویت های اقتصادی و زیست محیطی، محصولات گندم، قصیل جو، گیاهان دارویی و ذرت علوفه ای ترکیب اصلی الگوی بهینه کاشت را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: الگوی بهینه کشت، اولویت های اقتصادی، اولویت های زیست محیطی، برنامه ریزی آرمانی اولویتی، خالص انرژی تولیدی
 • ندا قدرتی*، اژدر کرمی، فاطمه کاظمیه، عادل دباغ محمدی نسب صفحات 199-214
  تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین مشکلات زیست محیطی را در بسیاری از مناطق دنیا موجب شده است. شرایط بحرانی دریاچه ارومیه نیز نتیجه این عوامل و همچنین دخالت های انسان و مدیریت نامناسب منابع طبیعی بوده و تاثیر مهمی بر کسب و کار کشاورزی داشته است. در صورتی که کشاورزان از توانایی و ظرفیت مناسب برای رویارویی با ریسک ناشی از تغییر اقلیم برخوردار نباشند، خسارات جبران ناپذیری بر بخش کشاورزی وارد خواهد شد. بنابراین شناسایی استراتژی های مدیریتی در بخش کشاورزی جهت مقابله با تهدیدات و رفع نقاط ضعف و از طرفی تقویت سیستم و استفاده از فرصت ها ضروری است. پژوهش حاضر در منطقه آذرشهر که یکی از مناطق مهم کشاورزی استان آذربایجان شرقی است، به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت درون سیستمی با فرصت ها و تهدیدات برون سیستمی مدیریت واحدهای تولید کشاورزی در مقابله با تغییرات اکولوژیک دریاچه ارومیه انجام گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان و متخصصان سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست و اساتید دانشگاه تشکیل می دهند که در زمینه کشاورزی و وضعیت دریاچه ارومیه دارای دانش و تجربه کافی بودند. به منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند استفاده گردید. جهت انتخاب هدفمند نمونه ها نیز از نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در این مطالعه مدل SWOT جهت تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها استفاده گردید و ماتریس IEF و EFE تشکیل و تدوین استراتژی ها انجام گرفت. نتایج حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان داد که با توجه به امتیاز نهایی کلی بدست آمده برای عوامل داخلی و خارجی مدیریت واحدهای تولید کشاورزی در مقابله با تغییرات اکولوژیک دریاچه ارومیه در منطقه آذرشهر، راهبرد استراتژیک مدیریت واحدهای کشاورزی، راهبرد تدافعی می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل SWOT، تغییرات اکولوژیک، دریاچه ارومیه، مدیریت استراتژیک، واحد کشاورزی
 • حسین کریم زاده *، محمد محسن زاده هریس صفحات 215-234
  یکپارچه سازی اراضی دارای مزایای متعددی مانند ایجاد محیط مناسب برای اقدامات کارآفرینانه ی کوچک مقیاس، بهبود زیرساخت ها و خدمات روستایی، ایجاد انگیزه برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و مانند این ها می باشد. ولی با این وجود، متاسفانه فقط تعداد کمی از کشاورزان حاضر به یکپارچه سازی اراضی هستند، که این تعداد نیز در طول زمان رو به کاهش بوده است. در همین راستا، از جمله عواملی که می تواند در ایجاد انگیزه جهت یکپارچه سازی اراضی مفید باشد، سرمایه ی اجتماعی است که در بردارنده ی مفاهیمی چون اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین یک گروه است، به شیوه ای که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که برمبنای ارزش ها و معیارهای رایج در جامعه مثبت تلقی می شوند، هدایت می کند. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی در گرایش به یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در 4 روستای شهرستان بستان آباد می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش، توصیفی تحلیلی و جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه روستاهای عین الدین، حاج آقا، اشدلق علیا و کردکندی جمعا با 1013 بهره بردار کشاورز، واقع در شهرستان بستان آباد می باشد. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 197 خانوار برآورد گردید و جهت انتخاب خانوارها نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه ی اجتماعی و گرایش به یکپارچه سازی همبستگی مستقیمی وجود دارد و با افزایش سرمایه ی اجتماعی گرایش سرپرستان به یکپارچه سازی اراضی افزایش می یابد و از میان مولفه های سرمایه اجتماعی بعد اعتماد اجتماعی و مشارکت بیشترین تاثیر را در گرایش کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی زراعی داشته اند و هم چنین بعد انسجام اجتماعی کمترین تاثیر و نقش را در این زمینه داشته است.
  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، بستان آباد، کشاورزی، سرمایه ی اجتماعی، یکپارچه سازی اراضی
 • حسن شکری واحد*، ناصر دواتگر، مسعود کاوسی، شهریار بابازاده صفحات 235-248
  در این تحقیق بهینه سازی مصرف کود بر اساس مدیریت تغذیه خاص مکان بر اساس پتانسیل عرضه عنصر غذایی بومی خاک و میزان نیاز محصول به عنصر غذایی برای عملکرد مورد انتظار و نیز راندمان بازیافت عناصر غذایی بررسی شد. در22 مزرعه شالیزاری تیمارهای کودی P0، N0 K0، وNPK اعمال گردید. میزان عملکرد و برخی اجزای عملکرد برنج و همچنین نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک و گیاه اندازه گیری و تامین عناصر غذایی بومی با توجه به عملکرد گیاه محاسبه شدند. نتایج نشان داد، نیتروژن در 27 درصد از مزارع باید بیشتر از مقدار توصیه شده و در63 درصد نیز باید کمتر از مقدار توصیه شده رایج مصرف می شد. در2 مزرعه مقدار توصیه شده با مقدار بدست آمده از روش خاص مکان یکسان بود. در تمامی مزارع مورد مطالعه براساس مدیریت کودی خاص مکان فسفر باید بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف می شد و این افزایش مصرف از محدوده 52 تا 85 کیلوگرم در هکتار P2O5 متغیر بود. در مورد پتاسیم در10 مزرعه باید پتاسیم بیشتری معادل 95 تا 129 کیلوگرم در هکتار از مقدار توصیه شده مصرف می شد و در12 مزرعه مقدار توصیه شده زیاد بود و برای رسیدن به عملکرد مطلوب باید پتاسیم کمتری مصرف می شد. نتایج بدست آمده به خوبی نشان داد که توصیه های کودی رایج بر مبنای انجام آزمایش در یک منطقه نمی تواند برای سایر مناطق نیز قابل توصیه باشد. در نتیجه ضرورت انجام توصیه کودی بر مبنای مدیریت خاص مکان بیشتر مشخص می گردد.
  کلیدواژگان: برنج، تغذیه، خاص مکان، عملکرد شلتوک، کود
 • محسن جهان*، محمد بهزاد امیری صفحات 249-266
  به منظور تعیین مولفه های اصلی در کارآیی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.)، ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolous vulgaris L.)، و بررسی اثر مقادیر مختلف آبیاری و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های رشدی این سه گونه گیاهی، آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی به تفکیک برای سه گیاه کنجد، ذرت و لوبیا با سه تکرار انجام شد. سطوح آبیاری (50 و 100 درصد نیاز آبی گیاهان مورد مطالعه) در کرت های اصلی و کاربرد (یک میلی مولار) و عدم کاربرد اسید سالیسیلیک در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که در کنجد و ذرت، بیشترین عملکرد دانه در محلول پاشی اسید سالیسیلیک بدست آمد. متغیرها در کنجد به سه عامل، و در ذرت و لوبیا به دو عامل تجزیه شدند. در کنجد، ذرت و لوبیا عامل اول به ترتیب 44، 62 و 62 درصد از واریانس متغیرها را تبیین کرد. در کنجد متغیرهای عملکرد ماده ی خشک، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، فسفر خاک روی عامل اول و متغیرهای عملکرد دانه، وزن دانه در بوته، سرعت رشد محصول و کارآیی مصرف آب روی عامل دوم و هدایت الکتریکی خاک، نیتروژن خاک و اسیدیته خاک بیشترین بار را روی عامل سوم داشتند. در ذرت، متغیرهای عملکرد دانه، عملکرد ماده ی خشک، وزن دانه در بوته، ارتفاع بوته، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ و کارآیی مصرف آب روی عامل اول و متغیرهای نیتروژن خاک، هدایت الکتریکی، اسیدیته و فسفر خاک روی عامل دوم بیشترین بار را داشتند. در لوبیا، متغیرهای عملکرد دانه، عملکرد ماده ی خشک، وزن دانه در بوته، سرعت رشد محصول، نیتروژن، فسفر و هدایت الکتریکی خاک و کارآیی مصرف آب روی عامل اول و متغیرهای شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته و اسیدیته خاک روی عامل دوم قرار گرفتند. به طور کلی، قرار گرفتن کارآیی مصرف آب در کنار متغیرهای شکل دهنده ی عملکرد در یک عامل برای هر سه گیاه، حاکی از آن است که هر گونه تغییر در متغیرهای نامبرده، تغییر مستقیم در کارآیی مصرف آب را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اسید آلی، آنالیز رشد، عملکرد ماده خشک، نیاز آبی، هدایت الکتریکی خاک
 • سمیرا افشاری، روح الله رضایی*، حیدر قلی زاده، حسین شعبانعلی فمی صفحات 267-285
  هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی تحلیل عوامل تبیین کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی و عوامل موثر بر میزان به کارگیری آن بود. جامعه آماری این تحقیق را 5100 نفر از تمامی سرپرستان خانوارهای کشاورزی در سطح مناطق روستایی شهرستان کمیجان تشکیل دادند که بر اساس جدول بارتلت،تعداد 300 نفر از آن ها از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان تایید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 75/0) بود. نتایج تحقیق نشان داد که پنج عامل مدیریتی، زراعی، فنی، کنترلی و نگهداری و بازسازی، در حدود 83/69 درصد از واریانس اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را تبیین کردند. همچنین، نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن بود که در مجموع 91/68 درصد از کل واریانس عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را چهار عامل دانشی- حمایتی، ترویجی، مشارکتی- تعاملی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی تبیین کردند.
  کلیدواژگان: بخش کشاورزی، تحلیل عاملی، شهرستان کمیجان، مدیریت پایدار، منابع آب
|
 • Abdollah Javanmard *, Mostafa Amani Machiani, Farzad Rasoli Pages 1-17
  Forage quantity and quality in simultaneous cropping of maize with vetch (Vicia villosa), grass pea (Lathyrus sativus), sainfoin (Onobrychis vicifolia), berseem clover (Trifolium alexanderinum L.), studied by experiment as randomized complete block design (RCBD) with 14 treatments and three replications at the Faculty of Agriculture, University of Maragheh during 2015. The treatments were monocultures of maize (SC 704), Vetch, Grass pea, Sainfoin, Berseem clover and intercropping maize with each legume in inoculated and non-inoculated with nitroxin biofertilizer. The results showed that the highest and lowest forage yield were obtained in maize (inoculation) vetch intercropping and sainfoin monoculture, respectively. Also, the highest (277.5 g.kgDM-1) and the lowest (60.60 g.kgDM-1) crude protein were achieved in vetch and maize monoculture (without inoculation), respectively. In addition to, the highest acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF) values were obtained in monoculture of maize (no -inoculation). The lowest ADF and NDF values were obtained in vetch monoculture and intercropping of maize (inoculation) vetch. The highest values of DMI, DDM, RFV, NEL and TDN was observed in vetch monocultures. Also, between intercropping patterns, the highest values of these indices were obtained in intercropping of maize (inoculation) vetch. Generally, the results of this study exhibited that the effects of vetch on the quality and quantity of forages was higher than other legumes in intercropping patterns.
  Keywords: Bio-Fertilizer, Crude Protein, Dry Matter Digestibility, Sustainable Agriculture, Net Energy of Lactation
 • Manochehr Shiri Janagard *, Morteza Kamrani, Saeed Hokmalipour, Yaegoob Raei Pages 19-35
  In order to investigate growth indices, yield, and nitrogen and phosphorous content in soybean under bio- and chemical fertilizer application, a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications was carried out on the research farm of the Moghan College of Agriculture & Natural Resources during 2015. The first factor, Biosoy Bio-fertilizer containing different strains of Bradyrhizobium japonicum bacteria, included inoculation of seed and non-inoculation; and the second factor, chemical fertilizer, included non-application of fertilizers (0%), 50 kg.ha-1 urea 66 kg.ha-1 diammonium phosphate (33%), 100 kg.ha-1 urea 132 kg.ha-1 diammonium phosphate (66%), and 150 kg.ha-1 urea 200 kg.ha-1 diammonium phosphate (100%). The results showed that the lowest leaf area index (2.17), total dry matter accumulation (374.17 g.m-2), crop growth rate (8.6 g.m-2.d-1), grain yield (3738.3 kg.ha-1), and leaf chlorophyll index (20.83) values were observed from the combined treatment of non-inoculation and non-application of fertilizer. The highest values of leaf area index (5.46), total dry matter accumulation (784.5 g.m-2), crop growth rate (21 g.m-2.d-1), grain yield (7602.8 kg.ha-1), and leaf chlorophyll index (38.16) were recorded from the combined treatment of inoculation by Biosoy and 33% of chemical fertilizer. Inoculation treatments significantly showed higher nitrogen content and nitrogen to phosphorus ratio than non-inoculated ones. All-told, soybean inoculation with Biosoy bio-fertilizer containing Bradyrhizobium japonicum bacteria not only increases soybean growth, development and yield, but also, reduces chemical fertilizers usage, production costs, and environmental risks.
  Keywords: Bio-Fertilizer, Chemical Fertilizers, Growth Indices, Soybean, Yield
 • Amir Hossein Daneshfar *, Naser Aliasgharzad, Shahien Ostan, Bahman Khoshroo Pages 37-50
  Soil pollution with heavy metals (HM) such as Pb in human societies is one of the major environmental problems that in addition to reducing the yield and product quality, threatens to endanger sustainable agricultural production and the health of organisms. In some cases it has been observed that fungus with stabilize the toxic metals in soil and prevent from entering the root or the stabilize them in the root, prevented them from moving to the shoot. In this study, seeds of sunflower (Helianthus annuus L. cv. Farrokh Hybrid) were grown in pots containing sterilized soil and inoculated with mycorrhizal fungus, Rhizophagus irregularis. Three levels of Pb including 0, 500 and 1000 mg Pb per kg soil (Pb0, Pb1 and Pb2, respectively) as lead nitrate were added to the soil. The results showed that in high levels of Pb, dry weights as well as height of plants inoculated with R. irregularis increased significantly compared to the non-mycorrhizal plants. The Pb translocation factor and shoot Pb concentration of mycorrhizal plants were significantly lower than non-mycorrhizal ones. Pb root concentrations in Pb1 and Pb2 at mycorrhizal treatments was 0.749 and 1.445 respectively and in the non-mycorrhizal treatments was 0.492 and 1.138 milligrams per gram of dry matter, respectively.
  Keywords: Immobilization, Mycorrhizal Fungi, Lead, Rhizophagus irregularis, Sunflower
 • Hassan Nouriyani * Pages 51-63
  The effect of vermicompost on morpho-physiological characteristics and yield of green bean plant under drought stress were studied in Dezful during 2016. Experimental design was split plot based on randomized complete block design with four replications. In this research, drought stress was carried out in irrigation intervals at four levels as irrigation after 100, 140, 180 and 220 mm evaporation from class A evaporation pan in the main plots, and vermicompost was assigned as subplots at four levels (0, 4, 8 and 12 t.ha-1). The results showed that the effect of different levels of stress on plant height, pod length, number of pods per plant, yield of green pod, grain yield, protein content, chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids were significant, but the number of grain per pod was not significant. The effect of vermicompost on all studied traits was significant except for the number of grain per pod and carotenoids. Also, the interaction of treatments was significant only on the yield of green pod and grain yield. Regression relations showed that the highest yield of green pods and grain yield produced under no stress condition (S0), with the application of 8.40 and 8.12 t.ha-1 vermicompost. Increasing of vermicompost consumption reduced the effects of stress and improved yield.
  Keywords: Chlorophyll, Drought Stress, Green Pod, Organic Fertilizer, Protein
 • Mohammad Shahverdi, Bahram Mirshekari *, Hadi Asadi Rahmani, Mohammad Reza Ardakani, Varharam Rashidi Pages 65-77
  In order to introducing efficient ecological genotype and native rhizobium strains in persian clover (Trifolium resupinatum L.) this study was conducted during 2003-2011. Since 2003, native persian clover populations were collected in Lorestan province, Iran, and after different studies15 promising lines were selected.Then, 15 native Rhizobium legominosarum bv. trifollii strains were collected and identified from the same area. In 2010, a greenhouse factorial experiment based on randomized complete design in three replications was conducted with 240 treatments (15 line × 16 strain) in research station of Borujerd. In this study symbiosis index, root and above-ground dry matters, root:shoot proportion, stem height, nodule number and nitrogen content of plant tissue were assessed. Grouping lines and strains was performed by cluster analysis under Ward method. Results showed that interaction of line × strain were significant (p
  Keywords: Ecological Genotype, Native Rhizobium, Nitrogen, Persian Clover, Symbiosis
 • Safoura Masahi, Davood Naderi *, Jila Baharlouei Pages 79-95
  The effect of Azotobacter chroococcum and Azospirillum lipoferum on tall fescue was studied by factorial experiment in a randomized complete block design with 4, 6, 8 and 12 dS.m-1 salinity and distilled water as control. Results showed that the highest and the lowest seedling emergence were observed in Azospirillum and control (without any salinity or inoculation) treatments. At tenth week, the highest values of fresh and dry clipping weights were obtained by Azospirillum plus 6 and 8dS.m-1, respectively. The highest number of leaves was observed in Azotobacter treatment without salinity and the highest chlorophyll by Azotobacter plus salinity 12 dS.m-1. At fifteenth week, the highest amount of fresh clipping weight was obtained from 4 and 0 dS/m plus Azospirillum. The highest dry clipping weight was produced by 4dS.m-1 salinity without inoculation and 12dS.m-1 plus Azotobacter. The highest number of leaves was obtained from Zzospirillum without salinity. The highest amount of phosphorus was observed in Azospirillum treatment with 0 dS.m-1 salinity. Control treatment showed the highest potassium amount. Azotobacter plus 8 dS.m-1 had the highest nitrogen amount whereas Azospirillum plus 12dS.m-1 showed the highest sodium amount. The highest proline amount was observed in 12dS.m-1 salinity without inoculation. According to the above results, inoculation of tall fescue seeds with Azotobacter and Azospirillum could reduce the effects of salinity stress on growth and biochemical properties of the plant, and each bacteria affected the improvement of some characteristics under stress conditions.
  Keywords: Azospirillum, Azotobacter, Chlorophyll, Clipping, Proline
 • Mostafa Ghobadi, Mohsen Movahhedi Dehnavi *, Khosro Parvizi, Dust Morad Zafari, Ali Reza Yadavi Pages 97-107
  Mycorrhiza can be used as an efficient tool to increase nutrients productivity to achieve sustainable agriculture. This experiment conducted to investigate the interaction of phosphorus and mycorrhiza on growth characteristics and production of mini-tuber and nutrients uptake of seedlings under greenhouse condition. The experiment was arranged as factorial in completely randomized design with three replications in agricultural and natural resource research center of Hamadan in 2015. First factor included of inoculation with mycorrhizal fungi, Rhizophagus irregularis, (inoculated and non-inoculated) and the second factor was the amount of phosphorus (0.965, 0.482, 0.241 and 0.12 mM phosphorus according to H2PO-4 in Hoagland solution (100, 75, 50 and 25 percent of Hoagland complete phosphorus concentration (HCPC), respectively). The results showed that the maximum values of seedling establishment (98.3%), number of leaves (13.3), the number of mini-tubers (8.9), the total weight of mini-tubers per plant (53.2 g), shoot height (54.6 cm), phosphorus in mini-tubers dry matter (%0.38) and leaves (%0.363) observed in phosphorus 75% HCPC and inoculation treatment and no significant differences was seen relative to phosphorus 100% HCPC and inoculation treatment. Inoculation with mycorrhizal fungi significantly increased the mini-tubers and leaves nitrogen, dry matter and weight of mini-tuber relative to non-inoculated treatments. Generally, respect to that there was no significant difference between 75% and 100% phosphorus in inoculation treatment, the applying of mycorrhizal fungi can reduce agricultural inputs consumption without any significant decrease in yield.
  Keywords: Hoagland, Mini-tuber, Ph Mycorrhiza, Posphorus, Seedling Establishment, Symbiosis
 • Taher Barzegar *, Pouria Moradi, Ziba Hasanzadeh, Zahra Ghahremani, Jaefar Nikbakht Pages 109-123
  In order to study the effects of putrescine (Put) and humic acid (HA) on growth, yield and pod quality of okra (Abelmoschus esculentus L. 'Kano') under deficit irrigation stress, the field experiment was conducted in split plot based on randomized complete block design with three replications. Three different irrigation regimes (33, 66 and 100% ETc) and foliar application of Put (0, 0.5, 1 and 2 mM) and HA (0, 150 and 300 mg.l-1) were conducted. The results showed that deficit irrigation significantly decreased growth, yield and vitamin C content. Significant (P>0.05) increase in growth and yield was observed with the application of both HA and Put. The highest plant growth was obtained whit application of HA 300 mg.l-1 and Put 1mM under irrigation 100% ETc. Also, the maximum yield was observed whit foliar application of HA 300 mg.l-1 and Put 1mM under irrigation 100% ETc. Application of Put and HA at irrigation 100% ETc and HA 150 and 300 mg.l-1 and Put 1mM under deficit irrigation 66% ETC had highest effects on vitamin C content. According to the results, application of HA 300 mg.l-1 and Put 1mM can be proposed to improve growth and yield of okra.
  Keywords: Deficit Irrigation, Foliar Application, Plant Growth, Pod Yield, Vitamin C
 • Siavosh Shamsi *, Adel Dabbagh Mohammadi Nasa, Rouhollah Amini Pages 125-138
  This field experiment was conducted at the Agricultural Research Farm of University of Tabriz in 2015 to evaluate the effects of integrated management of dodder on some growth parameters of chickpea (Cicer arietinum L.). The experimental design was a randomized complete block design with three replications. Treatments were trifluralin (2 L.ha-1) wheat straw mulch, wheat straw mulch glyphosate application (75 g a.i. ha-1), irrigation after 15 days naphthalene acetic acid, chlorthal dimethyl application (10 kg.ha-1) irrigation after 15 days, tillage wheat straw mulch, wheat straw mulch irrigation after 15 days, trifluralin and chlorthal dimethyl application. The highest grain yield of chickpea was obtained in chlorthal dimethyl application and wheat straw mulch glyphosate application (respectively 2764 and 2617 kg.ha-1) that were higher than those of other management treatments. The highest biomass of dodder was observed in wheat straw mulch irrigation every 15 days. Results indicated that use of wheat straw mulch and irrigation after 15 days were not high enough to prevent the spread of dodder. Generally in treatments that only the non-chemical manageemnts were used the dodder infestation was occured and led to chickpea grain yield loss. Therefore, it seems that integration of cultural control (mulch application) with chemical control could be suitable option for dodder management in the chickpea fields.
  Keywords: Chickpea, Dodder, Irrigation, Mulch, Tillage
 • Sahar Amiri, Iraj Nosrati *, Gholam Reza Mohammadi, Danial Kahrizi, Roholahe Sharifi Pages 139-149
  This greenhouse study was conducted to evaluate the effect of plant probiotics and allelopathic rye on control of branched broomrape in two tomato cultivars. Treatments were arranged in factorial based on a completely randomized design with four replications in research greenhouse of Razi University, Kermanshah. The goal of this study was to determine the susceptibility of tomatoes to attack broomrape, the response of the host plant discharges in the presence of broomrape allelopathic plant rye and the effect of probiotics on tomato growth and reducing broomrape were. Treatments were tomato cultivars Sivand and Super Strain B, plant probiotics isolates of INR7, P2, B71 and E11 and adding plant materials of rye. Results of this study showed that Sivand was more susceptible than Super Strain B to infection by broomrape so that by using rye and B71, E11, INR7 resulted in significant reduction in broomrape infestation. All tested plant probiotics increased the shoot and root weight as well as fruit yield of tomato while adding plant materials of rye had no effect of tomato growth. However, rye only had a slight positive effect on the control of broomrape invasion. Using plant probiotics, particularly INR7, had a significant effect on controlling broomrape and increasing tomato yield.
  Keywords: Bacillus, Parasitic Weed, Pollution Control, Probiotic, Resistance
 • Houriyeh Dehghan, Azadeh Falsafian* Pages 151-168
  One of the major problems and challenges in the agriculture field is the land use change that has been threatened sustainability of agriculture sector. Bostanabad County, in terms of agricultural land use changes is taken in second place East Azarbaijan province that caused the agricultural sustainability faced with major challenges. This study aimed to identify the affecting factors on user changing of agricultural land in this county. The Multi-Nominal Logit model was applied and the required data has collected through a questionnaire which completed by the farmers using proportional stratified random sampling in 2016. The results indicated that economic factors such as expected income of new change, increasing land value, raising user’s social activity opportunity, near to road and highways, non-agriculture incomes, household size, the total land area under cultivation, agricultural intra-activates (income diversity), and type of land ownership has a significant effect on land use changes. Also, by increasing the employment rate, the possibility of land use preservation will rise. Therefore it is expected that the land use changes will reduce by taking proper employment policies and supports. The annual income of agricultural activity has negative and significant effect on the change of land use to industrial studios. It is recommended that the government can be improve the farmers motivation to preserve of agricultural land use via making and applying proper marketing policies, modifying laws and regulations of land use preservation, and improving income support policies.
  Keywords: Bostanabad County, Land Use Preservation, Multi-nominal Logit Model, Sustainable Agriculture
 • Hossein Yadavar *, Mina Nami, Shapour Zarifiyan Pages 169-183
  Organic farming is a comprehensive management system. Now, this kind of farming has accepted in 172 country and organic products are produced. Present research was applied type and one with correlational- descriptive method. Statistical population includes 616 farmers of Dizajrod-e-Gharbi of Ajabshir County that finally chose 237 as sample size by using Cochran formula and multi stage appropriate classified sampling method. Analyzing data from a research-made questionnaire according to conceptual model and multiple regression revealed that effective variables on adoption of organic farming based on β statistics respectively includes: perceived behavior control (0.499), technology facilitating condition (0.390), peer influence (0.319), subjective norm (0.312), perceived usefulness (0.284), and attitude (0.183). Suggestions; necessary measures about ease of operation and actions related to organic cultivation be applied with use of Process analysis technique. Also, access to the necessary materials and inputs for adoption of organic cultivation is an indispensable condition that must be anticipated and provided as soon as possible.
  Keywords: Adoption, Analysis of Behavior, Applying, Organic Farming, Planned Behavior
 • Alireza Alipour * Pages 185-198
  As societies grow, human survival and well-being depend heavily on the efficient management of natural resources and the pursuit of sustainable agricultural dimensions. The aim of this study was to develop an optimal model of crop production planning in Varamin Agricultural Complex as one of the leading units in the agricultural sector of this city, with simultaneous integration of economic and environmental priorities. For this purpose, the statistical information of this agricultural unit was used during the 2015-2016 in formulating a multi-criteria mathematical programming model. In this model, it's possible to explicitly address all the priorities of future production plans. Therefore, the results showed that in optimum conditions for planning the production of crops in this unit, the goals of maximum gross margin, maximum net energy generated and minimum utilization of agricultural machinery as economic ideals and the minimum use of chemical pesticides as an environmental goal will be available simultaneously. Moreover, by combining economic and environmental priorities, wheat, barley silage, herbs and forage corn are the main combinations of optimal planning pattern.
  Keywords: Optimal Cropping Pattern, Economic Priorities, Environmental Priorities, Lexicographic Goal Programming (LGP), Net Energy Generated
 • Neda Ghodrati *, Azhdar Karami, Fatemeh Kazemiyeh, Adel Dabbagh Mohammadi Nassab Pages 199-214
  Climate change and global warming has caused environmental problems in many areas of the world. The critical situations of Urmia Lake resulted from these factors, also improper management of human and natural resources, Therefore, had a significant impact on agricultural business. If the farmers don’t have the capacity for dealing with the risks posed by climate change, irreparable damages to the agriculture sector will be entered. So identify management strategies in the agricultural division to deal with the threats and eliminate weaknesses and strengthen the system and opportunities is essential. This research in the Azar-Shahr region as one of the important agricultural areas in East Azarbaijan province, In order to identify the strengths and weaknesses, opportunities and threats, as internal and external environment of agricultural production unit in the face of ecological changes in Lake Urmia was carried out. This research in terms of goal is applied and methodology is Descriptive and analytical. The statistical society will comprise experts in the field of agriculture and the status of the Urmia Lake with sufficient knowledge and experience. Reagard to select the samples, non-probability and purposive method was used. Targeted selecting of samples as snowball sampling method was utilized. In this study, the SWOT model was used to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats, and IEF and EFE matrix formation and development of strategies was conducted. Based on the results, management strategies, and so proper and compatible patterns with the ecological and climatic condition were determined.
  Keywords: Agricultural Unit, Ecological Changes, Lake of Urmia, Strategic Management, SWOT Model
 • Hossein Karimzadeh *, Mohammad Mohseh Zadeh Herris Pages 215-234
  Integration of land has many advantages, such as creating an environment suitable for small scale entrepreneurial measures, improving infrastructure and rural services, creating incentives for diversification into rural economies, and so on. However, unfortunately, only small number of farmers are willing to the Integration of land, which has declined over time. In this regard, one of the factors that can be useful in motivating the Integration of land is social capital which includes concepts such as trust, cooperation and interrelationships between a group, in a way that leading the group towards achieving a goal based on common values ​​and standards in a positive society.Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of social capital in the trend towards the integration of agricultural land in 4 villages in Bostanabad.This research is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of method, and field data and library have been used to collect data and information.The statistical population of this study is Ein al-Din, Haj Agha, Ashdalagh-olia and Kurdkandi villages with 1013 farmers in Bostanabad. Sample size is estimated by using Cochran formula for 197 households which selected by Simple random sampling method.The results of the research show that there is a direct correlation between social capital and the tendency to the integration land and supervisors tend to increase the integration of land with increasing social capital.Among the components of social capital, social trust and participation have the most impact on farmer's tendency to the integration of agricultural land, and also the dimension of so cohesion has the least impact and role in this regard.
  Keywords: Bostanabad, Agriculture, Integration of Agricultural Land, Social Capital, Social Trust
 • Hassan Shokri Vahed *, Nasar Davatgar, Massoud Kavoosi, Shahryar Babazadeh Pages 235-248
  Site specific nutrient management technique can increase nutrients use efficiency, prevent non-selective use of fertilizers and provide better performance of fertilizers. Optimizing fertilizer application was used in this study by site specific nutrient management technique through indigenous soil nutrient supply, crop nutrient demand (expected yield) and nutrients recovery. Twenty two selected farms were located in west Guilan and varied widly in soil properties, and agricultural practice management. In each research area were divided into four plots (each plot had 12 square meters). The fertilizers treatments determined through Doberman method (N0, P0, K0, and NPK). Morphological characters, yield and yield components and nitrogen, phosphorus and potassium in soil and plants after harvest were meseared. Also provided indigenous nutrition elements to consider the yield were calculated. The results showed in 6 farms (27%), applied nitrogen were more and in 14 farms (63%) were less than the recommended dose. Furthermore only 2 farms were in recommended range. Phosphorus supply in all fields was more than the recommended dose. This increased consumption ranged from 52 to 85 kg.ha-1 P2O5. Also according to site specific nutrient management, 10 farms had more potassium intake equivalent to 95 to 129 kg.ha-1 than the recommended dose and in 12 farms the recommended dose was high and must consume less potassium to achieve optimal yield.The results indicate that current fertilizer recommendations based on testing in a region can not be justified for other areas.
  Keywords: Fertilizer, Grain yield, Nutrient, Rice, Site specific
 • Mohsen Jahan *, Mohammad Behzad Amiri Pages 249-266
  In order to evaluate different irrigation amounts and salicylic acid spraying and determination of principal components in water use efficiency of sesame (Sesamum indicum L.), maize (Zea mays L.) and common bean (Phaseolus vulgaris L.), a split plots experiment based on RCBD design with three replications was conducted in 2014-2015 growing seasons, in Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Irrigation levels (50 and 100% of water requirement) and application and non-application of salicylic acid assigned to main and sub plots, respectively. The result showed that in sesame and maize, the highest seed yield obtained in conditions of salicylic acid application. Variables analyzed to 3 factors in sesame and 2 factors in maize and bean. In sesame, first factor included variables of dry matter yield, plant height, leaf erea index and soil phosphorous, variables of seed yield, seed weight per plant, crop growth rate and water use efficiency were in second factor and variables of EC, soil nitrogen and pH had the highest load in third factor. In maize, variables of seed yield, dry matter yield, seed weight per plant, plant height, crop growth rate, leaf erea index and water use efficiency were on first factor and variables of soil nitrogen, EC, pH and soil phosphorous had the highest load in second factor. In bean, variables of seed yield, dry matter yield, seed weight per plant, crop growth rate, soil nitrogen and phosphorous, EC and water use efficiency were in first factor and second factor included variables of leaf erea index, plant height and soil pH. In general, in all three plants, water use efficiency and effective variables in seed yield were in same factor, therefore it seems that any change in these variables will result in a direct change in water use efficiency.
  Keywords: Dry Matter Yield, EC, Growth Analysis, Organic Acid, Water Requirement
 • Samira Afshari, Rohollah Rezaei *, Heydar Gholizadeh, Hossein Shabanali Fami Pages 267-285
  The purpose of this descriptive- survey research was analysis of explaining factors of actions related to sustainable management of water resources and the factors affecting it. The statistical population of the research consisted of 5100 agricultural heads of household in the rural areas of the Komijan County, which a sample size of 300 was selected using multiple stage sampling technique. Data collected using research-made questionnaire. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. The Cronbach alpha's coefficient for main scales of the questionnaire was at an appropriate level (higher than 0.75). The results showed that five factors of management, farming, technical, control and maintenance and restoration explained about 69.83 percent of variances of actions related to sustainable management of agricultural water resources. Also, the results revealed that 68.91 percent of variances of factors affecting the sustainable management of agricultural water resources were explained by four factors, including knowledge- supportive, extension, participatory- interactional and the use of mass media.
  Keywords: Agricultural Sector, Factor Analysis, Komijan County, Sustainable Management, Water Resources