فهرست مطالب

اندیشه های حقوق عمومی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1395)

نشریه اندیشه های حقوق عمومی
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1395)

 • 124 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/03/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم احمدی نژاد، محسن متاجی صفحه 7
  «حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، حقی بشری و جهانشمول است که به لحاظ ویژگی های خاص آن و اسناد معتبری که بر این حق تاکید نموده اند، در میان سایر حقوق بشری جایگاه ممتازی دارد، حق موصوف که به حق کرامت انسانی واقعیت می بخشد، طی سالیان زیادی و فراز و نشیب های بسیار، به همراه تحول حقوق بین الملل، شناسایی شده و توسعه یافته است. ازاین رو، این مقاله به بررسی تاثیر برخی تحولات اثرگذار در عرصه حقوق بین الملل، حقوق بین الملل سنتی، که صرفا دولت ها موضوع حقوق بین الملل بودند، و نظام جهانی حقوق بشر، که براساس آن افراد بشر به عنوان اشخاص حقوقی در این عرصه شناسایی شدند و نیز حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی اش در منابع حقوق بین الملل بشر مورد پذیرش قرار گرفت، نهایتا پذیرش «حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، می پردازد.
  کلیدواژگان: حق بر شخصیت حقوقی، فرد، دولت، شناسایی، حقوق بشر
 • مرتضی الیاسی * صفحه 23
  مسئله اساسی این نوشتار، این است که نظریه حاکمیت الهی اسلام با «تئوکراسی قرون وسطا» چه نسبتی دارد؟ هدف این پژوهش، پاسخ به این مسئله است که بر اساس تحلیل منابع و دیدگاه های موجود صورت خواهد گرفت. اهم یافته های این پژوهش این است که اولا، تئوکراسی غرب مسیحی، با هدف نهادینه کردن سلطه کلیساست. ثانیا، از نظر اسلام، حاکمیت مشروع آن است که حاکمان با انگیزه اطاعت از فرمان خدا، ارزش های الهی را پیاده کنند. ثالثا، تلازمی میان حاکمیت الهی و نفی اختیار مردم وجود ندارد. رابعا، از نظر اسلام، اعمال حاکمیت چارچوب دارد. خامسا، در جمهوری اسلامی، هم احکام الهی منشا قانون گذاری می باشد، هم حقوق مردم مورد توجه قرار می گیرد، سادسا، نظام اسلامی، یک نظام دینی کامل است. سابعا، حاکم در برابر جامعه هم مسئول است. ثامنا، تمسک به وجوه اشتراک ظاهری بین مسیحیت قرون وسطا و اسلام، برای صدور حکم واحد برای هر دو درست نیست.
  کلیدواژگان: تئوکراسی، حاکمیت الهی، دموکراسی، جمهوریت
 • حامد عبداللهی، ولی رستمی صفحه 39
  دولت ها می توانند با اقدامات و سیاست های خود نقش موثری در تشکیل خانواده و تحکیم بنیان های آن ایفا کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آلمان در حمایت از خانواده تدوین یافته است. در جمهوری اسلامی سیاست های کلی خانواده، حمایت از خانواده، با رعایت حقوق و اخلاق اسلامی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و محوریت زنان در این سیاست ها و اقدامات صورت می گیرد. دولت فدرال آلمان، سیاست ها و اقدامات خود را در این زمینه با تاکید بر افزایش مشارکت زوجین در امور خانواده و برابری جنسیتی پایه گذاری کرده است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران، با اینکه در امر تقنین و برنامه ریزی در حوزه حمایت از خانواده، عملکرد مطلوبی داشته است، اما به دلیل ضعف در اجرا و فقدان نظارت، نتوانسته است به نتایج مطلوب در زمینه حمایت از خانواده دست یابد. دولت فدرال آلمان، اگرچه توانسته است در تامین امنیت اقتصادی خانواده ها عملکرد مناسبی داشته باشد، اما برای حل سایر آسیب ها و مشکلات نظیر مشکلات عاطفی، رفتار های ضداجتماعی در خانواده، فاقد برنامه مشخص و واحدی می باشد.
  کلیدواژگان: حمایت از خانواده، دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری فدرال آلمان، سیاست ها و اقدامات
 • محمدرضا باقرزاده، علیجان حیدری صفحه 55
  با توجه به نگاه متفاوت لیبرالیسم به انسان و آزادی با اسلام و توسعه بی رویه این اندیشه در جهان، نقد مبانی این مکتب از منظر اسلام در زمینه های مختلف، امری ضروری است. نقد این مبانی در آزادی لیبرالیستی، به عنوان شاه بیت اندیشه لیبرالیسم اهمیت دو چندان می یابد. ازاین رو، این پژوهش با روش اسنادی و با رویکرد تحلیلی-انتقادی برای برجسته سازی چالش های این اندیشه از منظر اسلام، به نقد مبانی آزادی در لیبرالیسم پرداخته است. هرچند در نقد لیبرالیسم به طور عام، پژوهش هایی انجام شده که این تحقیق هم از آن بهره برده، اما ویژگی این پژوهش آن است که مبانی آزادی در لیبرالیسم را به طور خاص، مورد بررسی و نقد قرار داده است. این پژوهش با رویکرد بررسی تحلیلی نگارش یافته است.
  کلیدواژگان: نقد، مبانی، آزادی، لیبرالیسم، اسلام، اباحه گری
 • فهیم مصطفی زاده * صفحه 77
  حقوق کیفری قدرت زیادی داشته و همچنان قدرتمند است؛ زیرا تعیین و تعریف جرم، طبقه بندی و دسته بندی آن، تعیین مجازات و فرایند محاکمه و اجرای مجازات بر عهده آن گذاشته است. بر همین اساس، نیازمند ایجاد قیود و محدودیت هایی است. این محدودیت توسط قانون اساسی، که بالاترین منبع حقوقی در یک کشور محسوب می شود، ایجاد می گردد. قانون اساسی آمریکا، بین قدرت دولت برای کنترل جرم و حقوق شهروندان در برابر قدرت بیش از حد دولت، تعادل ایجاد کرده است. قانونگذار اساسی ایران نیز در فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان «حقوق ملت» به حقوق و آزادی های فردی توجه کرده، اصولی را وضع کرده. که مجلس شورای اسلامی در اعمال محدویت بر آن اصول، به وسیله جرم انگاری، باید ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات کند. همچنین قوه قضائیه در هنگام اعمال قوانین کیفری، باید به این اصول احترام گذاشته و آنها را مورد توجه قرار دهد. این مقاله، ضرورت محدودیت قانون اساسی بر حقوق کیفری و تبیین محدودیت های موجود قانون اساسی ایران و آمریکا، بر حقوق کیفری و ارائه نقاط قوت و ضعف این محدودیت ها را مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: قانون اساسی، حقوق کیفری اساسی، اساسی سازی حقوق کیفری
 • محمد ناطقی، سید ابراهیم حسینی صفحه 93
  دادرسی اساسی به شیوه ها، روش ها و نهادهایی گفته می شود که ارزش قانون اساسی را به عنوان عالی ترین سند حقوقی، تضمین نموده، و در صیانت از ارزش های بنیادین یک نظام سیاسی نقش اساسی دارد. به همین دلیل، بررسی مبانی مشروعیت آن، از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است. درباره مشروعیت دادرسی اساسی، به طورکلی، دو دیدگاه کلان وجود دارد: یک دیدگاه، بر آن است که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت اکثریت» است. دیدگاه دوم، بر این نکته تاکید دارد که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت قانون» است.
  این مقاله با روش اسنادی تحلیلی، مدعای دیدگاه اول را پس از بررسی، محل تردید قرار داده، فرضیه دیدگاه دوم را که دادرسی اساسی به دنبال تضمین حاکمیت قانون است، بسط داده و بر اهداف مشترک دادرسی اساسی و حاکمیت قانون تاکید کرده است.
  کلیدواژگان: قانون، قانون اساسی، دادرسی اساسی، حاکمیت اکثریت، حاکمیت قانون
 • صفحه 111
|
 • Maryam Ahmadinejad, Mohsen Metaji Page 7
  The human right and recognition of his legal personality is a humanistic and universal right which has a privileged position among other human rights in terms of its specific features and authentic documents. This right which realizes the right of human dignity has detected and developed over the years along with the evolution of the international law. This research seeks to study the impact of some influential developments such as, the international law, the traditional international law and the universal system of human rights on the acceptance of the individual's legal personality in the international human rights.
  Keywords: The right of legal personality, Individual, Government, Recognition, Human rights
 • Morteza Elyasi * Page 23
  Using an analytical method and concentrating on the sources and views, this paper seeks to clarify the relationship of the theory of the Divine Sovereignty of Islam and Medieval theocracy. The main findings of this research can be categorized in some parts. First, institutionalizing the dominance of the church is the purpose of Christian theocracy. Second, institutionalizing the Divine values based on the divine motive is the legitimate sovereignty from the viewpoint of Islam. Third, the Divine Sovereignty does not negate the authority of the human being. Fourth, applying the authority has its framework from the viewpoint of Islam. Fifth, legislating based on the Divine law and observing the rights of people take into account in the Islamic Republic of Iran. Sixth, the Islamic Revolution is a perfect religious system. Seventh, the ruler is responsible to society. Eighth, issuing a single verdict for the Medieval Christianity and Islam based on their common appearances is wrong.
  Keywords: Theocracy, Divine Sovereignty, Democracy, Republicanism
 • Hamed Abdullahi, Vali Rostami Page 39
  The governments can play an effective role in family formation and strengthening its foundations through their policies and actions. Using a descriptive-analytical method this research aims to study the operation of the Islamic Republic of Iran and the German Federal Republic Government in support of family. The Islamic law, ethics and the Islamic-Iranian identity are the foundations of family policies and family support in the Islamic Republic of Iran. The Federal government of Germany has established his policies and actions on gender equality and increasing the marital partnerships in family. The findings of this research show that although, the Islamic Republic of Iran has had a good operation in lawmaking and planning in the field of family support, it did not achieve a good result in terms of family support due to the weakness in implementation and the lack of monitoring. On the other side, although the German Federal Government has had an appropriate operation in the family economic security, it did not have a definite plan to solve the other problems such as emotional problems and anti-social behaviors in the family.
  Keywords: Family support, The Islamic Republic of Iran, The Federal Republic of Germany, Policies, actions
 • Mohammad Reza Bagherzadeh, Alijan Heidari Page 55
  Given the view of Liberalism to the human being and the freedom as well as the extraordinary development of this thought in the world and its differences with the Islamic principles, it is necessary to criticize the foundations of this school of thought from the viewpoint of Islam in various fields. Using a documentary and descriptive-analytical method this research criticizes the foundations of this theory to clarify the challenges of this thought from the point of view of Islam. This research seeks to study the foundations of Liberalism specifically, though some researches have been done in critique of Liberalism in general.
  Keywords: Critique, Foundation, Freedom, Liberalism, Islam
 • Fahim Mostafazadeh * Page 77
  Criminal Justice has a strong and influential impact, because it is responsible for defining the crime, categorizing the crime, determining the punishment, determining the process of trial and executing the penalty. Consequently, it should be restricted by some constraints and limitations. These restrictions can be imposed by the Constitution, which is the highest legal source in a country. The US Constitution has created a balance between the power of the government in controlling crime and the rights of citizens versus the excessive power of government. The Iranian Constitution has discussed the rights and the freedom of people in chapter three under the title of, "The Rights of the Nation." The legislator has set up some rules to let the Islamic Consultative Assembly to prove the necessity of restriction of the Criminal Justice. The Judiciary also must respect and pay attention to these principles in applying the Criminal Justice. This research seeks to study the necessity of the Constitutional restriction on the Criminal Justice as well as the existing Constitutional constraints of Iran and the US on the Criminal Justice.
  Keywords: Constitution, Constitutional Criminal Justice, Constitutionalizing of Criminal Justice
 • Mohammad Nateghi, Seyyed Ebrahim Husseini Page 93
  Constitutional Justice refers to the methods and institutions which guarantees the value of the Constitution as the best legal document. This method has a vital role in supporting the fundamental values of a political system. Hence, it is necessary to the study the legal foundations of that. Generally, there are two views on the legitimacy of the Constitutional Justice. One view holds that the Constitutional Justice seeks to ensure "the majority governance". The second view emphasizes that Constitutional Justice seeks to ensure "the law, governance". Using documentary and analytical method this research refuses the first view, but supports the second view. This paper emphasizes on the common purposes of the Constitutional Justice and the Rule of Law.
  Keywords: Law, Constitution, Constitutional Justice, Majority Governance, Law Governance