فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، شهلا شریفی*، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده صفحات 1-13
  مقدمه
  امروزه مصرف زیاد تنقلات و میان وعده های ناسالم در دانش آموزان بسیار شایع است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش والدین بر کاهش مصرف میان وعده های ناسالم در دانش آموزان دختر پایه اول و دوم ابتدایی شهر اقلید بر اساس نظریه شناختی اجتماعی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مداخله ای بوده و تعداد 102 نفر دانش آموز پایه اول و دوم (51 نفر در گروه مداخله و 51 نفر در گروه کنترل) در آن شرکت داشتند. مداخله در چارچوب نظریه شناختی- اجتماعی که شامل سازه های...صورت گرفته و طی دو جلسه آموزشی برای والدین با روش بحث گروهی و پرسش و پاسخ و توزیع جزوه آموزشی صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که به منظور ارزیابی تاثیر مداخله، در دو مرحله قبل و سه ماه بعد از مداخله توسط والدین دانش آموزان تکمیل گردید.
  یافته ها
  پس از مداخله، میانگین نمره بسامد مصرف میان وعده های ناسالم مورد بررسی در دانش آموزان گروه مداخله از76/7± 5/16 در قبل از مداخله به 29/5± 39/12 پس از مداخله رسید که کاهش معنی داری را نشان می دهد ( 0001/0P= ) اما در گروه کنترل تغییر معنی داری در مصرف این مواد غذایی مشاهده نشد (352/0p=). از میان سازه های نظریه شناختی- اجتماعی نیز برای آگاهی ( 002/0p= )، نگرش نسبت به پیامد رفتار(0001/0p= )، دسترسی ( 001/0p= )، و حمایت اجتماعی ( 0001/0p= ) افزایش معنی داری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که یک مداخله خانواده محور بر اساس آموزش والدین در چارچوب نظریه شناختی- اجتماعی می تواند در کاهش مصرف میان وعده های ناسالم در دانش آموزان دبستانی موثر باشد.
  کلیدواژگان: میان وعده، والدین، دانش آموز، نظریه شناختی، اجتماعی، آموزش
 • محسن عسکری شاهی، نسیمه قاسمی*، حسین فلاح زاده، محمد افخمی اردکانی، آرزو افخمی اردکانی صفحات 14-23
  مقدمه
  تشخیص زودهنگام استئوپروز کلیدی برای پیشگیری است، لیکن تشخیص، بدون استفاده از روش های تشخیصی مناسب ، به علت پیچیدگی عوامل خطر استئوپروز و روند تدریجی از دست رفتن استخوان مشکل است هدف این مطالعه ارائه و سنجش کارایی یک الگوی پیشگویی استئوپروز با استفاده از تکنیک درخت تصمیم به عنوان یک روش تشخیصی براساس عوامل خطر در دسترس است تا به وسیله آن افراد درمعرض خطر برای انجام فعالیت های پیشگیرانه شناسایی شوند.
  روش بررسی
  برای انجام این مطالعه از داده های 131 زن با سن 20 تا 40 سال استفاده شد. متغیر پاسخ مقدار تراکم استخوان (t-score ) ناحیه 4L-1L کمری بود که به دوگروه نرمال(1- =< t-score) و در معرض خطر استئوپروز (1- > t-score) تقسیم شد. به منظور تعیین عوامل خطر استئوپروز از مدل درخت تصمیم به روش ارزیابی متقاطع با 4=k و رگرسیون لوجستیک استفاده شد. برای بررسی دقت پیش بینی دو مدل، سطح زیرمنحنی مشخصه عملکرد (AUROC)به کار گرفته شد. تحلیل داده ها با نرم افزار R انجام شد.
  یافته ها
  سه متغیر تعداد حاملگی ، BMI و میزان کلسیم به عنوان عوامل خطر استئوپروز از مدل درختی به دست آمد و سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد درخت تصمیم و رگرسیون لوجستیک به ترتیب برابر 665/0 و 686/0 حاصل شد.
  نتیجه گیری
  سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد برتری نسبی رگرسیون لوجستیک را نشان داد که با توجه به مزایای درخت تصمیم به کار گیری همزمان دو روش پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پوکی استخوان، درخت تصمیم، رگرسیون لوجستیک، سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد
 • بتول قانع، محمد تقی قانعیان*، محمد علی مروتی شریف آباد، محبوبه دهواری، مریم نیک فرد، محسن امراللهی صفحات 24-34
  مقدمه
  وسایل نقلیه موتوری از منابع مهم مصنوعی آلودگی هوا محسوب می شوند و در این میان، اتومبیل های شخصی سهم 90 درصدی از کل انرژی مصرف شده در بخش حمل و نقل را دارند. عوامل انسانی نقش بسیار مهمی بر میزان آلودگی هوای ناشی از خودرو بر عهده دارند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد رانندگان شهر یزد در زمینه راهکارهای کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوای ناشی از خودرو انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بصورت مقطعی انجام شد و جامعه مورد بررسی، رانندگان شهر یزد می باشند. ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل متغیرهای جمعیتی،آگاهی، نگرش و عملکرد بود. نمونه گیری به روش تصادفی ساده بود و در مجموع 250 پرسشنامه تکمیل شد. اطلاعات بدست آمده پس از واردن کردن در نرم افزار آماری SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش سن، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد رانندگان بطور معناداری افزایش می یابد (05/0 >P). مطابق با نتایج، میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد رانندگان مرد در زمینه راهکارهای کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوای ناشی از خودرو بیشتر از رانندگان زن می باشد. میزان آگاهی افرادی که سابقه رانندگی کمتر از 2 سال داشتند، به طور معناداری کمتر بود (000/0 =P) و نگرش رانندگانی که سابقه بیش از 5 سال داشتند بصورت معناداری بیشتر بود (002/0 =P). آگاهی 186 نفر (4/74%) از رانندگان در مورد راهکارهای کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوای ناشی از خودرو، متوسط و عملکرد 161 نفر (4/64%) از آنان در حد متوسط بود. از نظر آماری بین متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد رانندگان، همبستگی مثبت وجود داشت.
  نتیجه گیری
  آگاهی، نگرش و عملکرد رانندگان شهر یزد در زمینه راهکارهای کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوای ناشی از خودرو، متوسط می باشد و این افراد نیاز به آموزش بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، آلودگی هوا، مصرف سوخت، رانندگان
 • یاسر رضاپور میرصالح*، منیره اسماعیل بیگی، سید حمید نجیبی، معصومه اسلامی فرد صفحات 35-49
  مقدمه
  افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی است که نگرش به زندگی را در افراد تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر نگرش به زندگی زنان افسرده بود.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع مطالعات شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود که در 30 زن افسرده مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان میبد انجام شد. شرکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری هدفمند از جامعه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابتدا شرکت کنندگان هر دو گروه به پیش آزمون نگرش به زندگی پاسخ دادند. سپس برنامه مداخله ای برای آزمودنی‏های گروه آزمایش در 9 جلسه 2 ساعته برگزار شد، درحالی که به شرکت کنندگان گروه کنترل هیچ آموزشی ارائه نشد. بعد از اتمام آزمایش و دو ماه پس از آن، از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس آزمون و آزمون پیگیری به عمل آمد. درنهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه (آنکووا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در پرسشنامه نگرش به زندگی و زیرمقیاس های آن (هدف در زندگی، انتخاب/مسئولیت، پیوستگی، پذیرش مرگ، خلاء وجودی و جستجوی هدف) به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل در پس آزمون افزایش پیدا کرده و این افزایش تا مرحله پیگیری حفظ شده بود (01/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که رفتار درمانی دیالکتیک می تواند روش مناسبی جهت اصلاح نگرش به زندگی در زنان افسرده باشد.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیک، نگرش به زندگی، زنان افسرده
 • نرجس حسینی، محمد علی مروتی شریف آباد، زهره رهایی*، حسین فلاح زاده ابرقویی، احمد حائریان صفحات 50-61
  مقدمه
  با توجه به شرایط خاص فیزیولوژیک و آسیب پذیری زنان باردار لازم است تاکید بیشتری بر آموزش و رعایت اصول بهداشت دهان ودندان در این دوران صورت پذیرد از آنجا که اکثر مشکلات بهداشتی با رفتار انسان ارتباطی تنگا تنگ دارند تئوریهای مطالعه رفتار می توانند برای درک چگونگی پیشگیری از مشکلات بهداشتی دهان ودندان مورد استفاده قرار گیرند. از این روهدف از این مطالعه تعیین پیشگویی کننده های وضعیت بهداشت دهان ودندان مادران باردار بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی ازنوع همبستگی تعداد 208 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به 4 مرکز بهداشتی درمانی شهر یزد به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند واز طریق مصاحبه پرسشنامه ها تکمیل شد. (روایی پرسشنامه توسط نظرات متخصصان وپایایی بامحاسبه آلفای کرونباخ 83/0-64/0 تایید شده بود این پرسشنامه بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده طراحی شد و شامل اطلاعات دموگرافیک وزمینه ای وسوالات سازه های تئوری و وضعیت بهداشت دهان ودندان خود گزارش شده بود.
  یافته ها
  ازمادران باردار مورد بررسی 1/59 درصد یکبار در روز مسواک می زدند وتنها 8/30درصد یکبار در روز از نخ دندان استفاده می کردند و میانگین تعداد دندانهای سالم مادران برابر با 65/7 ± 56/23 بود ازبین سازه های مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده سازه های نگرش، هنجار ذهنی وکنترل رفتاری درک شده 66% قصد رفتاری را پیشگویی کردند ورفتار بهداشتی 12% تغییرات وضعیت بهداشت دهان ودندان را پیشگویی می کرد از بین سازه های مدل ،کنترل رفتاری درک شده قوی ترین پیشگویی کننده قصد رفتاری بود.
  نتیجه گیری
  بکار گیری تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند با تمرکز بر روی کنترل رفتاری درک شده نتایج ثمر بخشی را در زمینه رفتار مطلوب بهداشت دهان ودندان به بار آورد این مدل می تواند بعنوان یک مدل مناسب در برنامه های ارتقاء سلامت دهان ودندان بکار رود.
  کلیدواژگان: بهداشت دهان ودندان، مادران باردار، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • غلامعلی نیکپور*، مژده زارع پور، فاطمه نیکپور صفحات 62-72
  مقدمه
  کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال لجبازی و نافرمانی (ODD) الگوی رفتار منفی، خصمانه و نافرمان نشان می دهند که به مشکلات خانوادگی یا تحصیلی مهمی منجر می شود.اغلب کودکان، مخصوصا در نوجوانی، یک دوره منفی گرایی و نافرمانی خفیف را پشت سر می گذارند و اغلب والدین از خصومت یا جر و بحث کردن های گاه و بی گاه فرزندان شان شاکی هستند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی بر علائم اختلال لجبازی نافرمانی کودکان می باشد.
  روش بررسی
  روش پژوهش از نوع نیمه تجربی است. در این مطالعه 15 نفر در گروه آزمون (7 کودک دختر و 8 کودک پسر ) و 15 نفر در گروه کنترل (9 کودک پسر و 6 کودک دختر ) قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل سیاهه رفتاری کودک CBCL ، فرم گزارش معلم TRF و یک مصاحبه بالینی با والدین بود.
  یافته ها
  نتایج تحلیل نشان داد که علائم اختلال لجبازی نافرمانی به گزارش والد و به گزارش معلم کاهش معنی داری داشت. بنابراین بازی درمانی با رویکرد شناختی درمانی ، میزان نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان پسر و دختر را در مرحله پس آزمون و پیگیری به طور معنی داری کاهش داده است .
  بحث و نتیجه گیری
  این یافته ها اثربخشی بازی درمانی گروهی را برای کاهش علائم کودکان دارای اختلال لجبازی نافرمانی نشان می دهد و بر این اساس استفاده از این روش درمانی در مورد این کودکان به درمانگران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کودک، بازی درمانی، اختلال لجبازی نافرمانی
 • معصومه غضنفری، بهادر حاجی محمدی، سهیل اسکندری، نادر کریمیان* صفحات 73-81
  مقدمه
  امروزه فرآورده‏های گوشتی آماده پخت و مصرف بسیار مورد توجه مصرف کنندگان بوده و همبرگر بعنوان یک فراورده های گوشتی خام منجمد که تولید آن اغلب به صورت صنعتی است، از آن جمله می باشد. اخیرا تولید همبرگرهای دست ساز در صنف با مجوز معاونت بهداشتی وزارت بهداشت صورت پذیرفته و جایگزین های گوشتی غیرمجاز نظیر آلایش نامطلوب حیوانات کشتاری (ریه، پستان، بافت های طحال، اندام های داخل حفره شکمی، سنگدان مرغ، پوست و غیره) در فرمول ترکیبی، از تقلبات موجود در این فراورده می‏باشد. هدف این مطالعه تعیین موارد استفاده از بافت های غیر مجاز در همبرگرهای دست ساز عرضه شده در شهر تهران به روش بافت‏ شناسی بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه در سال 1393، پس از تعریف مطالعه به صورت توصیفی، لیست اغذیه فروشی ها در مناطق مورد نظر شهر تهران تهیه و ضمن مراجعه حضوری بصورت تصادفی ساده، تعداد 42 نمونه همبرگر موجود تولید شده به روش دست ساز نمونه برداری و پس از ارسال به آزمایشگاه با حفظ شرایط سرد، از نظر وجود بافت‏های غیرمجاز و جایگزین‏های غیرمجاز گوشت در فرمولاسیون به روش بافت شناسی (رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین) مورد آزمون و بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، میزان درصد موارد استفاده از بافت‏های غیرمجاز در نمونه های دست ساز 76/54 % شامل خمیرمرغ (19مورد) و پوست (4 مورد) مشاهده شد. آنالیز آماری داده‏ها نشان داد که استفاده از خمیر مرغ به عنوان تقلب در تولید همبرگر دست ساز اختلاف معنا داری در مقایسه با استفاده از پوست دارد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه استفاده از بافت‏های غیرمجاز در همبرگر براساس استانداردهای موجود، تقلب محسوب می‏شود و سلامتی مصرف‏کنندگان را به مخاطره می‏اندازد، لذا لزوم کنترل و نظارت های دقیق بهداشتی بر اغذیه فروشی ها ضروری است.
  کلیدواژگان: فرآورده های گوشتی، جایگزین های گوشتی غیرمجاز، بافت شناسی، تقلبات، تهران
 • سلیمه زارع عبداللهی، رضا توکلی*، محمدعلی مروتی شریف آباد صفحات 82-95
  مقدمه
  نمونه گیری التور از مراجعین به خانه های بهداشت عملکردی است که انجام صحیح و مرتب آن توسط بهورزان تاثیر قابل توجهی در تآمین و حفظ سلامت روستائیان و به تبع آن در شهرها ، دارد لیکن وضعیت انجام این رفتار تا به حال در تحقیقات مورد توجه قرار نگرفته است لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد بهورزان در نمونه گیری التور از مراجعین مبتلا به اسهال در سطح خانه های بهداشت شهرستان تفت در سال 1395-1394 انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش مداخله ای از نوع تجربی و نمونه آماری 90 نفر شامل 52 زن و 38 مرد بودند که به صورت سرشماری از کلیه بهورزان شهرستان تفت در تحقیق وارد شدندو به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آمار توصیفی مثل میانگین، انحراف معیار ، جداول توزیع فراوانی و هم چنین از آمار استنباطی نظیر آزمون های T-testمستقل و زوجی انجام شد . در این آزمون سطح معنی داری آزمون 05/0 در نطر گرفته شد .
  یافته ها
  نتایج حاصل از مداخله آموزشی نشان داد که قبل از اجرای مداخله آموزشی اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه آزمون و شاهد از نظر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی وجود نداشت. در گروه آزمون اختلاف میانگین نمرات رفتار نمونه گیری التور ، آگاهی ، حساسیت درک شده ، شدت درک شده ، منافع درک شده ، موانع درک شده، راهنما برای عمل و خودکارآمدی قبل و دو ماه بعد از مداخله از نظر آماری معنی دار بود به گونه ای که بعد از اجرای مداخله میانگین نمرات سازه های مدل اعتقاد بهداشتی افزایش یافته بود و سازه موانع درک شده کاهش معنی داری داشت ( 001/0p< همه سازه ها ).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه، مداخله آموزشی بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند سبب ارتقاء رفتار نمونه گیری التور از مراجعین مشکوک به وبا و بهبود سازه های الگو در بهورزان درسطح خانه های بهداشت گردد .
  کلیدواژگان: الگوی اعتقاد بهداشتی، بهورزان، نمونه گیری التور، وبا
 • فاطمه تمدن*، محمدرضا نوربالا، داوود عرب، سمیه قاضی صفحات 96-104
  مقدمه
  رشد تکنولوژی با مخاطرات زیست محیطی بوسیله حلال های آلی و کاتالیست های سنتی همراه شده و لذا این مواد باید جای خود را به آب و بیوکاتالیست های زیست سازگار بدهند. اوره آز، یک آنزیم هیدرولاز است که اوره را به آمونیاک تبدیل می کند، پس مخلوط اوره آز-اوره در آب یک جایگزین مناسب برای ماده سمی آمونیاک در سنتز نیفیدیپین است که در حضور کاتالیست ها و حلال های آلی زیادی سنتز شده است. هدف این تحقیق، جایگزینی اوره آز-اوره و آب به جای آمونیاک و مطالعه بازدارندگی مهار کننده های فلزات سنگین و حلال ها روی آنزیم اوره آز برای تولید آمونیاک در سنتز داروی ضد فشار خون نیفیدیپین است.
  روش بررسی
  در این روش کاملا تجربی، با کنترل بازده جداسازی/زمان واکنش سنتز نیفیدیپین از تراکم چهار جزئی متیل استواستات، 2-نیتروبنزالدهید و اوره آز-اوره در آب، شرایط بهینه مشخص و سپس با تغییر در فاکتورهای غلظت آنزیم، اوره، دما، pH و بازدارنده های فلزات سنگین/حلال های آلی، اثرات آنها روی سنتز نیفیدیپین کاتالیست شده با اوره آز بررسی شد.
  یافته ها
  بر اساس بازده نیفیدیپین، فعالیت آنزیم اوره آز برای تولید آمونیاک به عواملی چون مقدار اوره-اوره آز، دما، pH، نوع و غلظت بازدارنده بستگی دارد. اوره آز به طور ویژه سوبسترای اوره را با ماکزیمم فعالیت در شرایط mg/mL 10 اوره آز، 7=pH و دمای C° 70 به آمونیاک تبدیل می کند و یون های فلزات سنگین و حلال های آلی با روند بازدارندگی Hg2+>Ag+>Cu2+>Pb2+>Cd2+ و استونیتریل>کلرو فرم>دی کلرو متان باعث کاهش فعالیت اوره آز و بازده نیفیدیپین می شوند.
  نتیجه گیری
  اگر چه اوره آز-اوره یک منبع زیست سازگار آمونیاک در سنتز داروی ضدفشار خون نیفیدیپین در آب است، عوامل بازدارنده آنزیم اوره آز مانند یون های فلزات سنگین به ویژه جیوه و حلال های آلی باعث توقف این واکنش می شوند. زیست سازگاری کامل روش و کاتالیست، استفاده از حلال آب، انتخاب گری و بازده بالا، از مزایای این روش در مقایسه با روش های قبلی است.
  کلیدواژگان: اوره آز- اوره، بازدارندگی آنزیم، یون های فلزات سنگین، حلال های آلی، نیفیدیپین
|
 • Seyed Saeed Mazloomi Mahmoodabad, Shahla Sharifi *, Azadeh Nadjarzadeh, Hossein Fallahzadeh Pages 1-13
  Introduction
  Today, consuming junk foods and unhealthy snacks are very common in children. This study aimed to investigate the effects of parent education on reducing the consumption of unhealthy snacks in first and second elementary female students in Eghlid city.
  Methods
  In this experimental-interventional study,102 students of first and second grade (51 in the intervention group and 51 in the control group) participated. The intervention was in the framework of social-cognitive theory and two training sessions for parents during the group discussion and question and answer and distributing pamphlets. The data collection tool was a questionnaire designed to assess the impact of intervention in two stages, which was completed by parents before and three months after the intervention.
  Results
  After the intervention, the frequency of consumption of unhealthy snacks had a significant decrease in students (P=0.0001). However, significant changes was not observed in the control group ( p=0.352). There was a significant increase among structures of social- cognitive theory as well as Awareness (p=0.002), attitudes toward behavioral outcomes (p=0.0001), access p=0.001) and social support (p=0.0001).
  Conclusion
  According to the results, we can say that a family-based intervention based on parent education within the framework of social-cognitive theory can reduce the consumption of unhealthy snacks in primary school students
  Keywords: Education, Parent, Snack, Social-Cognitive Theory, Student
 • Mohsen Askarishahi, Nasime Ghasemi *, Hossein Fallahzade, Mohammad Afkhami Ardekani, Arezoo Afkhamiardekani Pages 14-23
  Introduction
  Early detection of osteoporosis is a key to preventing of it; but recognition, without the use of appropriate diagnostic methods, due to the complexity of risk factors and gradual bone loss process, is problem. The purpose of this study is to develop and efficiency evaluation a predictive model of osteoporosis using decision tree technique as a diagnostic method based on available risk factors; thereby to identify individuals at risk for preventive activities.
  Methods
  In this study used data from 131 women aged 20 – 40 years. Response variable was amount of BMD (t-score) L1-L4 lumbar region that divided on two group, normal (t-score>= -1) and at risk of osteoporosis (t-score
  Results
  Three variables number of pregnancies, BMI and calcium levels as risk factors for osteoporosis were obtained from the decision tree model and Area under receiver operative characteristic decision tree and logistic regression, respectively 0.665 and 0.686 were obtained.
  Conclusion
  Area under receiver operative characteristic curve showed advantage superiority of logistic regression that according to advantages of the decision tree applying simultaneously of two models is recommended.
  Keywords: Area under receiver operative characteristic, Decision Tree, Osteoporosis, Regression Logistic
 • Batol Ghaneh, Mohammadtaghi Ghaneian *, Mohammadali Morrowatisharifabad, Mahboobeh Dehvari, Maryam Nikfard, Mohsen Amrollahi Pages 24-34
  Introduction
  Motor vehicles are known as an important artificial source of air pollution, where personal cars account for 90% of total consumed energy in transportation system. Human factors have a critical role in car-caused air pollution. Therefore, the present study was conducted to evaluate knowledge, attitude and practice (KAP) of drivers towards reduction of fuel consumption and control of car-caused air pollution in Yazd.
  Methods
  This cross-sectional descriptive-analytic study was conducted on drivers in Yazd city. Data were collected using a researcher-made questionnaire including demographic variables, driver's knowledge, attitude and practice. A simple random sampling was used and 250 questionnaires were completed. The data were analyzed using SPSS statistical software.
  Results
  According to obtained results, the driver's knowledge, attitude and practice significantly increase as age increases (P-value>0.05). The average score of the KAP towards reduction of fuel consumption and control of car-caused air pollution was higher in men compared to women. The knowledge of drivers with less than 2 years driving experience was significantly less than others and the attitude score of drivers with more than 5 years driving experience was significantly higher. The score of knowledge of 186 drivers (74.4%) was average, and 161 (64.4%) had an average score of practice towards reduction of fuel consumption and control of car-caused air pollution. There was a statistically positive correlation between the driver's KAP.
  Conclusion
  Regarding the results of the present study, the driver's knowledge, attitude and practice towards ways of reducing fuel consumption and control of car-caused air pollution was found to be average, hence further education is required.
  Keywords: Air pollution, Attitude, Drivers, Fuel Consumption, Knowledge, Practice
 • Yasser Rezapour Mirsaleh *, Monireh Esmaeilbaygi, Seyed Hamid Najibi, Masoumeh Eslami Fard Pages 35-49
  Introduction
  Depression is one of prevalent psychiatric disorders. The present study aimed to investigate the effect of dialectic behavioral therapy (DBT) on depressed women's life attitude.
  Methods
  This study was a semi experimental study with pretest-posttest design carried out on 30 depressed women selected by purposeful sampling method and randomly assigned to control and experimental group (15 subjects in each group). The data collection tool was Ray Kare's Life Attitude Questionnaire, which was performed before and after the training as a pretest for both experimental and control groups. Then, an intervention program was performed for the experimental group, in 9 2-hour sessions dialectic behavioral therapy. After intervention and two month later, post-test and follow-up test were performed respectively. Finally, Data were analyzed by Multivariate Covariance Analysis (Mancova).
  Results
  The findings showed that participants’ scores of the experimental group in life attitude questionnaire and its subscales increased significantly than the control group in post-test and this increase was maintained until the follow-up stage (p
  Conclusion
  Based on the results it can be concluded that the DBT is an appropriate intervention to alter life attitudes of depressed women
  Keywords: Depressed Women, Dialectic Behavioral Therapy, Life Attitude
 • Narjess Hosseini, Mohamad Ali Morrowatisharifabad, Zohreh Rahaii *, Hossein Fallazadeh Abarghii, Ahmad Haerian Pages 50-61
  Introduction
  Regarding special physiological conditions of pregnant women, training the rules of oral and dental care are required to be more emphasized. Most of health problems are associated with human behavior and, therefore, the theories of behavior can help with prevention of oral and dental health problems. The present study was conducted to determine predictors of oral and dental care in pregnant women based on the theory of planned behavior.
  Material: This was a descriptive correlational study in which 208 pregnant women referring to four health centers in the city of Yazd were selected using multistage random sampling. The questionnaire was designed according to the theory of planned behavior which consisted of demographic and background information, theoretical questions, and oral and dental health status. It was completed through interview while the validity was confirmed by the expert opinions and the reliability by Cronbach's alpha of 0.83-0.64.
  Results
  59.1% of the studied women brush their teeth once a day and only 30.8% used dental floss daily. The average number of healthy teeth of the pregnant women was 23.56 ± 7.65. Attitude toward behavior, subjective norms, and perceived behavioral control predicted 66% of behavioral intension. Health behavior predicted 12% of the changes of oral and dental health condition. Perceived behavioral control was the strongest predictor of behavioral intention.
  Conclusion
  Concentrating on perceived behavioral control, the theory of planned behavior could result in optimum behaviors of oral and dental health. This model can be used as an appropriate model in promoting oral and dental health status.
  Keywords: Oral, dental health, Pregnant women, Theory of planned behavior
 • Gholamali Nikpour *, Mojdeh Zare Poor, Fatemeh Nikpour Pages 62-72
  Introduction
  Children with oppositional defiant disorder (ODD), show negative, hostile, and disobedient behavior patterns that lead to important family or educational problems. Most children, experience a period of mild negativity and disobedience, and often parents are tired of occasional argumnet with their children. This study aimed to investigate the effectiveness of play therapy on oppositional defiant disorder symptom in children.
  Methods
  This study is an interventional and quasi-experimental. In this study, the sample size was determined based on similar studies and Morgan table and 15 subjects were selected in the experimental group (7 girls and 8 boys) and 15 subjects in the control group (9 boys and 6 girls). Measurement tools include the Child Behavior Checklist CBCL, TRF Teacher Report Form and a clinical interview with parents.. Those children who scored higher score (equal to or higher than 4) ewre selected. Parents were invited to participate in a half-hour clinical interview by the researcher for the final diagnosis. They were interviewed based on the diagnostic criteria in the DSM-5 without children in order to match the questionnaire results with the interview..
  Results
  The results of the analysis showed that the symptom was significantly reduced by parents and teacher reports.. Therefore, play therapy with a cognitive-behavioral approach significantly reduced the rate of oppositional defiant disorder symptoms in boys and girls in post-test and follow-up stages.
  Conclusion
  These findings show the effectiveness of play therapy to reduce the oppositional defiant disorder symptoms in children ; therefore, the use of this treatment in these child is recommended to therapists .
  Keywords: Children, Oppositional Defiant Disorder, Play Therapy
 • Masomeh Ghazanfari, Bahador Hagimohammadi, Soheyl Eskandari, Nader Karimiyan Khosroshahi * Pages 73-81
  Introduction
  Nowadays, meat products that are easily prepared and cooked are of great concern to the people. Among them, hamburgers are one of the products of meat production, which is often produced in both industrial and handmade form, and the use of unauthorized meat such as the undesirable plant adjuvants of slaughter animals (lung, breast, spleen, abdominal cavity organs, gizzard, chicken skin, etc.) in the compound formula is one of the adulterations of this product. The purpose of this study was to determine the use of unauthorized tissues in handmade burgers supplied in Tehran by histological method.
  Methods
  In this study, in the year 2014, 35 handmade hamburgers were examined for the presence of unauthorized tissues and non-authorized substitutes in the formulation, by histological method (staining with hematoxylin and eosin).
  Results
  In this study, the percentage of use of unauthorized tissues in hand-made samples was 48.57% including chicken paste (14 cases) and skin (3 cases). Statistical analysis of the data showed that the percentage of use of chicken paste had a significant difference compared with skin use (P value
  Conclusion
  Due to the fact that the use of unauthorized tissues in burgers according to existing standards is a fraud and endangers the health of consumers, the necessity of strict hygienic controls and supervision is necessary for the deli.
  Keywords: Undesirable Offal, Unauthorized Meat Substitutes, Histological method, Adulteration, Tehran
 • Salime Zare Abdollahi, Reza Tavakoli *, Mohammad Ali Morrowatisharifabad Pages 82-95
  Introduction
  This study aimed to determine the effectiveness of theory based education on the performance of health workers in samples from patients with diarrhea in the home health eltour city of Taft in the years 2016. This was a quasi-experimental study as pretest and posttest associated with a control group.
  Methods
  In this study, 90 people were selected as convenience sampling in case and control groups. The study population included all health workers in the city of Taft in Yazd province . The independent variable was education based on health belief model in the experimental group. Data was collected using A researcher made questionnaire on the performance made with 8 subscales, which its validity and reliability were calculated according to a small sample. The questionnaire was administered to both groups in the pre-test and post-test. Data was analyzed using the descriptive statistics such as mean, standard deviation, and charts, as well a inferential statistics such as T- test was used for testing hypotheses.
  Results
  the statistical analysis of data showed that there is a significant difference on sample between experimental and control groups following the educational intervention Our findings showed that there was no significant difference after entering the independent variable Statistical analysis showed that between the mean scores of the difference between performance in both groups. This means that the independent variable of education based on the health belief model increased the performance of health worker in dimensions such as awareness and behavior, and structures such as perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy and guidance for action in the case group.
  Conclusion
  Considering the limitations of the study, the results showed that education based on the health belief model is one of the most effective ways to improve the performance of health workers.
  Keywords: Health Belief Model, the performance of health workers, Home health, Sampling eltour, Health workers
 • Fatemah Tamaddon *, Mohammad Reza Noorbala, Davood Arab, Somayeh Ghazi Pages 96-104
  Introduction
  Simultaneous development of technology is composed with environmental hazardous with heavy-metals and organic solvents and thus toxic catalysts/organic solvents must be replaced with biocatalysts and water. Urease is a hydrolase enzyme and urease-urea can be considered a safe source of toxic ammonia in synthesis of nifedipine. Nifedipine is an antihypertensive drug synthesized by four–component reaction of 2 mmol methyl acetoacetate, 2–nitro-benzaldehyde, and ammonia using catalysts and organic solvents. The object of this research is replacement of toxic ammonia with urease-urea and organic solvents with water and study of heavy-metals and organic-solvent inhibition of urease on the synthesis of nifedipine.
  Methods
  In this experimental work, by controlling of yield and time of nifedipine synthesis via reaction of methyl acetoacetate, 2–nitro-benzaldehyde, and urease/urea in water, optimum urease/urea concentration, temperature, and pH for maximum yield were determined. Then, the effect of heavy-metal/organic solvent inhibitors on the production of ammonia and urease-catalyzed synthesis of nifedipine have been investigated.
  Results
  Based on the yield of nifedipine, the activity of urease for ammonia production depends on parameters such as urease/urea amount, temperature, pH, and kind or concentration of inhibitors. The results accorded urease specificity for maximum dissociation of urea in experiment with 10 mg/mL urease, pH=7, and 70 C° in water, while heavy-metal ion/organic solvent inhibitory of urease showed trends of Hg2>Ag>Cu2>Pb2>Cd2 and acetonitrile>chloroform>dichloromethane to reduce in ammonia concentration and nifedipine.
  Conclusion
  Urease-urea makes a biocompatible source of ammonia for synthesis of anti–hypertension drug of nifedipine, while inhibitors such as heavy metal cations especially Hg2, organic solvents, and sulfuric acid decrease the reaction rate. Biocompatibility, use of water and no organic solvent/catalyst, high yield and selectivity are advantages of this green method in comparison to previous reported methods.
  Keywords: Urease-Urea, Enzyme inhibition, Heavy metal ions, Organic solvents, Nifedipine