فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت بازرگانی - سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1394)
 • بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/06/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • طهمورث حسنقلی پور، علی دیواندری، محمدرضا حمیدی زاده، مجتبی براری صفحات 13-28
  هدف اصلی در این پژوهش ارائه الگویی برای هویت شرکتی بانک ملت است. برای دست‏یابی به این هدف از طرح پژوهش آمیخته استفاده شده که در بخش اول از پژوهش کیفی و روش نظریه برخاسته از داده‏ برای توسعه الگوی مفهومی هویت شرکتی بانک ملت استفاده شده است. برای جمع آوری داده نیز عمدتا از روش مصاحبه عمیق مشاهده مشارکتی استفاده شده است. الگوی مفهومی بیانگر آن است که هویت اصلی بانک مفهوم خودبرتری است که ناشی از پیشینه بانک بوده است. همچنین این هویت اصلی موجب تمایل بانک برای نیل به سرآمدی در جنبه های مختلف بانکی شده است. عوامل زمینه‏ای نیز در داخل بانک و عوامل مداخله‏ گر در خارج بانک نیز بر گرایش به سوی این راهبرد موثر بوده است. در نهایت این هویت موجب شده است تا تمایل به برتر بودن در نقاط تماس مشتری با بانک نیز قابل مشهود باشد. در ادامه نیز در بخش کمی از الگوییابی معادلات ساختار و نرم افزار لیزرل برای آزمون الگوی مفهومی هویت شرکتی بانک ملت استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که الگوی برازش مناسبی با داده داشته است و اما برخلاف انتظار عوامل مداخله‏گر تاثیر منفی بر راهبردها و اقدامات در الگوی هویت شرکتی بانک ملت داشته است.
  کلیدواژگان: هویت، هویت شرکتی، بانک ملت، نظریه برخاسته از داده ها
 • شهریار عزیزی، رضا قنبرزاده میاندهی صفحات 29-47
  یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه اقتصادی یک کشور نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی در تمامی موارد، به ویژه صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی است. برق به عنوان یکی از حامل های انرژی از جمله منابع طبیعی به شمار می رود که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر زندگی آحاد جامعه دارد.، لذا صرفه جویی در مصرف آن زیمنه ساز رشد اقتصادی سریعتر می شود. از این رو در این پژوهش، بررسی وضعیت اثربخشی تبلیغات اجتماعی که از رسانه های مختلف دیداری و شنیداری پخش می شود، مدنظر قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای تهرانی که در معرض تبلیغات اجتماعی مربوط به کاهش مصرف برق قرار دارند، تشکیل می دهند. داده های لازم با پرسشنامه 22 سوالی از 414 نفر از خانوارهای تهرانی که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند گردآوری شد. جهت بررسی الگوهای اندازه گیری از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل 8/8 و به منظور بررسی وضعیت فرضیه های پژوهش از آزمون میانگین یک جامعه استفاده شده است. نتایج نشان داد که هرچند تبلیغات اجتماعی صرفه جویی در مصرف برق منجر به جلب توجه مخاطبین نمی شود و در آنها علاقه و تمایل خاصی ایجاد نمی کند، با این وجود به آن عمل کرده و در مصرف برق صرفه جویی می کنند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که باید دلایل صرفه جویی در مصرفه برق را در عوامل دیگر، از جمله هدفمندی یارانه ها که منجر به افزایش قیمت حامل های انرژی شده است جستجو کرد.
  کلیدواژگان: تبلیغات، تبلیغات اجتماعی، اثربخشی تبلیغات اجتماعی، برق
 • محمد صالح ترکستانی، زهره دهدشتی شاهرخ، قاسم بخشنده صفحات 48-68
  تغییرات تا حدودی شدید اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز و تحریم های بین المللی علیه کشور ایران، لزوم توجه ویژه به امر واردات محصولات خارجی را ضروری ساخته است. پژوهش حاضر با هدف ترغیب مصرف کنندگان به عدم خرید محصولات وارداتی، سعی دارد عوامل موثر بر نگرش به محصولات وارداتی و درپی آن، قصد خرید این محصولات را شناسایی نموده و با ارائه الگویی جامع و بدیع، آن را مورد آزمون قرار دهد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و با نمونه گیری خوشه ایو در دسترس، 393 نفر از مشتریان پوشاک وارداتی از کشورهای اروپایی در شهر تهران جهت مطالعه در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون T با دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت «تصویر کشور مبدا» و «نیاز به تمایز» و همچنین تاثیر منفی «میهن پرستی» بر «نگرش به محصولات وارداتی» بود. اما تاثیر «نژادگرایی» بر نگرش به محصولات وارداتی معنادار نبود. همچنین علاوه بر این که نگرش به محصولات وارداتی تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر «قصد خرید محصولات وارداتی» داشت، متغیرهای «کیفیت ادراکی» و «ارزش احساسی» نیز به عنوان متغیرهای میانجی این رابطه شناخته شدند.
  کلیدواژگان: نگرش، قصد خرید، محصولا وارداتی، پوشاک
 • امیر مانیان، بابک سهرابی یورتچی، مژده صدیقی صفحات 69-86
  فضای شدیدا رقابتی و ماهیت بسیار متغیر دنیای کسب وکار موجب شده است که سازمان ها همواره برای انطباق با محیط و دور نماندن از صحنه رقابت در تکاپو باشند. سازمان هایی در این عرصه موفق اند که الگوی کسب وکارشان پویاست. از آنجایی که نوآوری و ایجاد تغییر در الگو های کسب وکار نیازمند داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت موجود است، لذا ارزیابی پیش نیاز تغییر محسوب می شود. هدف این مطالعه شناسایی معیارهایی است که به واسطه آنها کسب وکارهای الکترونیکی قادر به ارزیابی الگوی جاریشان باشند. بدین منظور متون علمی مرتبطی که در این زمینه وجود داشتند با بهره گیری از روش فراترکیب انتخاب شدند. سپس با استفاده از تحلیل محتوای معیارهای که برای ارزیابی مطرح شده بودند استخراج شدند. در پایان با استفاده از روش آنتروپی شانون درجه اهمیت معیارها تعیین شدند. بر اساس یافته ها معیار های کارایی، پایبندی و آگاهی به ترتیب با ضرایب اهمیت 087/0، 087/0 و 080/0 دارای اولویت بیشتری جهت ارزیابی الگو های کسب وکار الکترونیکی شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: الگوی کسب وکار الکترونیکی، ارزیابی، معیار های ارزیابی، فراترکیب، آنتروپی شانون
 • بهمن حاجی پور، فروز جعفری زاده، فرج الله رحیمی صفحات 87-105
  امروزه، تقویت صادرات غیر نفتی یکی از اهداف راهبردی کشور است که توجه ویژه به آن، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را به همراه دارد. از سوی دیگر یکی از راه های مهم و تاثیرگذار بر افزایش صادرات، بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری است. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تاثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 313 بنگاه تجاری در 7 استان کشور بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارLISREL 8.5 و SPSS16 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که قابلیت های بازاریابی اثر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی داشته است. گرایش به مشتری، گرایش به رقبا و گرایش به هزینه تاثیر مثبت معناداری بر قابلیت های بازاریابی داشته در حالی که گرایش به نوآوری تاثیر معناداری بر قابلیت های بازاریابی ندارد. از سوی دیگر گرایش به مشتری و گرایش به هزینه تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی داشته در حالیکه گرایش به رقبا و گرایش به نوآوری تاثیری بر عملکرد صادراتی نداشته است. در انتها پیشنهاد هایی در جهت بهبود عملکرد صادرتی بنگاه ها و همچنین پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی آورده شده است.
  کلیدواژگان: عملکرد صادراتی، قابلیت های بازاریابی، جهت گیری راهبردی، گرایش به کنترل هزینه
 • سعید سعیدا اردکانی، ندا جهانبازی صفحات 107-122
  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین دو عنصر اصلی عناصر آمیزه بازاریابی «تبلیغات و ترفیع های فروش» و ابعاد ارزش ویژه برند «کیفیت درک شده، آگاهی از برند، تداعی برند و وفاداری به برند» می پردازد. این پژوهش به ویژه، بر نقش تبلیغات و نگرش نسبت به تبلیغات تاکید داشته و همچنین به بررسی اثر دو نوع از ترفیع های فروش (ترفیع های پولی و غیر پولی) می پردازد. داده های مورد نیاز با استفاده از یک پرسشنامه 37 سوالی جمع آوری شد. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیر احتمالی و از شاخه در دسترس است. نتایج نشان داد که تبلیغات بر کیفیت درک شده (383/0-=β ، 3=t )، و بر تداعی برند (361/0-=β ، 2.987=t )، نگرش نسبت به تبلیغات بر تداعی برند (255/0=β ، 2.191=t )، آگاهی از برند بر کیفیت برند (459/0=β ، 5.681=t ) و بر تداعی برند (391/0=β ، 4.033=t ) و تداعی برند بر وفاداری به برند (591/0=β ، 5.161=t ) در سطح خطای 5 درصد اثر معنادار دارند، همچنین ترفیع های غیر پولی بر کیفیت (0.159=β ، 1.66=t ) و بر تداعی برند (164/0=β ، 67/1=t ) و کیفیت درک شده بر وفاداری به برند (197/0=β ، 689/1=t ) در سطح خطای 10 درصد اثر معنادار دارند. تاثیر ترفیع های پولی از جمله تخفیفات ویژه نیز بر ابعاد ارزش ویژه برند مورد تایید قرار نگرفته است.
  کلیدواژگان: تبلیغات، نگرش نسبت به تبلیغات، ترفیع های پولی و غیر پولی، ابعاد ارزش ویژه برند
 • عباسعلی حاجی کریمی، المیرا کریم نژاد صفحات 123-139
  در محیط رقابتی امروز مدیریت دانش و یادگیری محوری از عوامل مهم در کسب مزیت رقابتی هستند؛ همچنین برای رسیدن به این مزیت رقابتی، شرکت ها باید به مشتری و حفظ آن توجه بسیاری داشته باشند. راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری برای بقای شرکت ها در بازار امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بنابراین مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش از جمله ابزارهای راهبردی برای همه شرکت ها می باشند. مطالعات گوناگونی وجود دارد که نرخ و میزان شکست به کارگیری راهبرد های مدیریت ارتباط با مشتری را بررسی کرده اند. اما موضوعی که در این پژوهش های به آن پرداخته نشده است تاثیر این عوامل به همراه یادگیری محوری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران، روسا و کارمندان در ارتباط با مشتری در مناطق هشت گانه شرکت مخابرات استان تهران است و از طریق نمونه گیری خوشه ای، 381 نمونه مشخص شد. پس از گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه ای با طیف لیکرت پنج گزینه ای، داده های مورد نظر مرتب و در نرم افزار اس. پی. اس. اس. وارد شدند و به منظور رسیدن به الگوی نهایی، از روش الگوسازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که یادگیری محوری بیشترین تاثیر را بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری و انتشار دانش، کمترین اثر را بر متغیرهای سازمانی و در نهایت موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش، یادگیری محوری، متغیرهای سازمانی، الگوسازی معادلات ساختاری
 • مرتضی ملکی مین باش رزگاه، مهدی دهقانی سلطانی، حسین فارسی زاده، رسول غلامزاده صفحات 141-160
  در دنیای رقابتی امروز، بانک ها برای حفظ مشتریان خود بایستی بیشترین توجه را به نظرات و اعتراض های آنان در ارتباط با خدمات بانکی داشته باشند و باید بدانند که در امر بانکداری، صدای مشتری، صدایی است که سیاست های بانک می بایست بر پایه آن شکل گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تصویر بانکداری اینترنتی و رضایت از بانکداری الکترونیکی بر جذب و نگهداری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر ارزش درک شده مشتریان نمونه بانک انصار در شهر تهران است. جامعه آماری در این پژوهش مشتریان نمونه بانک انصار در شهر تهران بوده و برای به دست آوردن نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی، تحلیل عاملی تاییدی و الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تصویر بانکداری اینترنتی و رضایت از بانکداری الکترونیکی بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه تاثیر معناداری دارد. این در حالی است که نقش ارزش درک شده توسط مشتری به عنوان یک متغیر تعدیلگر بر این رابطه تاثیر معناداری دارد به طوری که رضایت از بانکداری الکترونیکی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر ارزش درک شده بیشترین تاثیر را بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در بانک انصار در شهر تهران دارد.
  کلیدواژگان: تصویر بانکداری اینترنتی، رضایت از بانکداری الکترونیکی، ارزش درک شده مشتری
 • نورمحمد یعقوبی، ارغوان والی زاده اردلان صفحات 161-178
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازاریابی رابطه مند بر اساس الگوی هوش هیجانی برادبری و گریوز در شعب بانک انصار شهرستان مشهد است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه 152 نفر از میان 250 نفر از کارمندان این بانک و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند راجر بنت است. اعتبار پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش هیجانی 90/0 و برای پرسشنامه بازاریابی رابطه مند 816/0 به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبتی میان هوش هیجانی و بازاریابی رابطه مند وجود دارد. همچنین میان ابعاد هوش هیجانی یعنی خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط با بازاریابی رابطه مند رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ یعنی هرچقدر میزان هوش هیجانی و میزان ابعاد آن بیشتر باشد گرایش فرد به سبک بازاریابی رابطه مند بیشتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، بازاریابی رابطه مند، خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی هیجانی، مدیریت روابط
 • حمیدرضا رضوانی، امیررضا روحانی صفحات 179-200
  هر راهبرد کارکردی علاوه بر پاسخگویی به شرایط محیطی باید با راهبرد های سطوح دیگر شرکت و نیز با شایستگی های رقابتی واحد تجاری مربوطه هماهنگ باشد تا سبب هم افزایی در سازمان گردد. بر این اساس، تصمیمات مرتبط با محصول به عنوان یکی از عناصر آمیزه بازاریابی در هماهنگی با راهبرد های بازاریابی از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهشگران پیشین ضمن بیان راهبرد های محصول مختلف به بیان دلایل انتخاب این راهبرد ها توسط سازمان ها پرداخته اند. اما پژوهش های بسیار اندکی در زمینه معرفی گونه شناسی راهبرد های محصول انجام شده است. همچنین، از یک سو نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی کشورها و از سوی دیگر گسترش تجارت الکترونیک در تمامی جنبه های اقتصادی، لزوم انتخاب صحیح راهبرد های محصول را بیش از گذشته مطرح می کند. از این رو، این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع، اقدام به ارایه یک گونه شناسی راهبرد های محصول بر مبنای نقاط مرجع راهبردی در کسب و کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران نموده است. بدین منظور، تعداد 400 کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران توسط پرسش نامه الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخگویی به سئوالات از نرم افزارهای SPSS 16 وLISREL 8.5 استفاده شده است. نتایج نشان داد که محور توجه و میزان کنترل نقاط مرجع راهبردی موثری در انتخاب راهبرد های محصول در گونه شناسی مذکور هستند.
  کلیدواژگان: راهبرد محصول، گونه شناسی، نقاط مرجع راهبردی، کسب و کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط
|
 • Tahmores Hassan Gholipour, Ali Divandari, Mohammad Reza Hamidizadeh, Mojtaba Barari Pages 13-28
  Main goal of this research is generating a model for Bank Mellat corporate identity. Mixed method is used in this research. In qualitative part, is used grounded theory and interview and participate participation observation was main data collection method. Conceptual model indicate main identity of bank is Superiority that originate from bank heritage. This identity cause to bank move toward Excellence in different banking aspect as strategy. Also, contextual and intervening factor is influencing on strategy. Finally, bank identity is visible in touch point with customer. In quantitative part, structural equation modeling and Lisrel software is used to test Bank Mellat corporate identity. Results indicate model is fit with data but intervening factor have negative effect on strategy in Bank Mellat corporate identity model.
  Keywords: Identity, Corporate Identity, Bank Mellat, Grounded Theory
 • Shahriyar Azizi, Reza Ghanbarizadeh Miyandehi Pages 29-47
  One of the important factors for a country economic growth is institutionalization of frugality culture in all cases, especially frugality on consumption of natural resources. Electricity as one of energy carriers is a type of natural resources that has much direct and indirect effect on life of society member, Hence frugality on consumption of it can be lead to faster economic growth. For this reason in this study, evaluation of the effectiveness of social advertising that is showing from different type of media has been choosed. Population for this study consists of all the Tehran' families that are affected from electricity consumption frugality social advertising. Necessary data was gathered with questionnaires with 23 questions from 414 respondents of Tehran' families which were choosed with the method of cluster sampling. For evaluating of measurement models confirmatory factor analysis in Lisrel software 8.8 and for evaluating of research hypothesizes one sample t-test were used. The results showed that although electricity consumption frugality social advertising does not lead to attention of audience and does not create any Interest or desire in them, nevertheless action to it and frugality on consumption of electricity. Therefore it could be concluded that reasons for electricity consumption frugality should be search in another factor such as subsidies objectively that it lead to increasing price of energy carriers.
  Keywords: Advertising, Social Advertising, Effectiveness of Social Advertising, Electricity
 • Mohammad Saleh Torkestani, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Ghasem Bakhshandeh Pages 48-68
  Relatively intensive economic changes as exchange rate increase and international boycotting against Iran, makes it necessary to have especial attention toward foreign products importing. Aim of present research is persuade customers to don’t buy importing products. Also this research tries to identify Factor Influencing on Consumer's Attitude toward Imported Products and consequently these products Purchase Intention and test it by innovative and comprehensive model. This research is descriptive-surveying and 393 customers of importing clothing from European countries in Tehran city have been selected to study by clustering and convenience sampling. In order to analyze data, SEM, ANOVA and Two independent sample T test have been used. Results show positive effect of “country of origin image” and “need for uniqueness” and also negative effect of “patriotism” on “attitude toward importing products”. But “enthusiasm” effect on attitude toward importing products was not significant. In addition, “attitude toward importing products” besides has direct and positive effect on “importing products purchase intention”, variables of “perception quality” and “emotional value” has been known as mediating variables.
  Keywords: Attitude, Purchase Intention, Importing Products, Clothing
 • Amir Manian, Babak Sohrabi, Mozhdeh Sadighi Pages 69-86
  The highly competitive and variable nature of the business world has caused organizations to constantly try to adapt to their environment and keep up with competition. Organizations that have dynamic business model are successful against their competition. Since every innovation and change in business models needs sufficient information of the current situation, evaluation is considered as a prerequisite of any change. The goal of this study is to identify factors which help electronic businesses to evaluate their business models. For this purpose, scientific texts in this area were selected by conducting qualitative meta-synthesis research. Then, evaluation factors were extracted from these texts by using content analysis. Finally, the degrees of importance of factors were determined by using Shannon entropy which is a quantitative method for data analysis. Based on the findings, efficiency, lock-in and awareness with coefficients of 0.087, 0.087 and 0.080 respectively have high priorities for electronic business models assessment.
 • Bahman Hajipour, Furooz Jafarizadeh, Farajollah Rahimi Pages 87-105
  Nowadays, the development of non-oil exports is one of the strategic objectives of the country. That Special attention to this inducement has increased economic growth and employment. On the other hand one of the most important and effective ways on increase exports is improve the export performance of the firm's business. So, in this study, the effect of strategic orientation and marketing capabilities on export performance has been investigated. The sample of this research includes 313 commercial firms in 7 Province of the Iran. The data analysis has been done using the LISREL 8.5 and SPSS 16 software. The results indicate that the marketing capabilities have a positive significant effect on the export performance. Customer orientation, competitor orientation and cost orientation have a positive significant effect on the marketing capabilities whereas positive effect of the innovation Orientation on the marketing capabilities has not been confirmed. Customer orientation and cost orientation have a positive significant effect on the export performance while the positive effect of the competitor orientation and innovation Orientation on the export performance has not been confirmed. At the end, in order to improve the firms’ exporting performance some suggestions have been proposed also for the future studies.
  Keywords: Export Performance, Marketing Capabilities, Strategic Orientation, Cost Orientation
 • Saeid Saeida Ardekani, Neda Jahanbazi Pages 107-122
  Present research explores the relationships between two central elements of marketing communication programs (advertising and sales promotions) and brand equity dimensions (perceived quality, brand awareness, brand associations and brand loyalty). In particular, the research focuses on advertising spend and individual's attitudes toward the advertisements. The study also investigates the effects of two kinds of sales promotions, monetary and non-monetary promotions. Appliances. Required data was collected using 37-item questionnaire. In this research was used non probability sampling method and available. This paper shows significant effects advertisement on perceived quality (t=3, β=0.383), and on brand associations (t=2.987, β=-0.361), individual's attitudes toward the advertisements on brand associations (t=2.191, β=0.255), brand awareness on brand quality (t=5.681, β=0.459) and on brand associations (t=4.033, β=0.391) and brand associations on brand loyalty (t=5.161, β=0.591) at the 5% error level and also shows significant effects non-monetary promotions on quality (t=1.66, β=0.159) and on brand associations (t=1.67, β=0.164) and perceived quality on loyalty (t=1.689, β=0.197) at the 5% error level. Also, the effect of the monetary promotions including cash discount on dimensions of brand equity hasn’t been confirmed.
  Keywords: Advertising, Individual's Attitudes toward the Advertisements, Monetary, non-Monetary Promotions, Brand Equity Dimensions
 • Abbasali Hajikarimi, Elmira Karimnezhad Pages 123-139
  In today competitive environment, knowledge management and learning orientation are important agents in achieving competitive advantage. Also, for achieving these competitive advantages, companies should pay attention to customer and its retention. Customer relationship management is essential and inevitable for companie’s retention in markets. So, customer relationship management and knowledge management are one of strategic tools for all of companies. There are different studies that investigate failure rate in applying customer relationship management strategies. But there is a subject that wasn’t paid attention to it, the influence of this agents with learning orientation on customer relationship management success. Statistical population of this research is managers and employees of eight regions of Telecommunication company of Tehran. Then cluster sampling method was used and 381 sample is determined. After gathering data by questionnaire with five point likert scale, determined data are arranged and entered in spss software, and structural equation modeling method and PLS smart software are used for gaining last model. Results showed that learning orientation had the most influence on customer relationship management success and knowledge sharing and customer relationship management technology had the least influence on organizational variables and at last customer relationship management success.
  Keywords: Customer Relationship Management, Knowledge Management, Learning Orientation, Organizational Factors, Structural Equation Modeling
 • Morteza Maleki Minbashi Razgah, Mahdi Dehghani Soltani, Hossein Farsizadeh, Rasoul Ghollamzadeh Pages 141-160
  To retain their customers in today's competitive world, banks need to have their attention to the customers’ views and objections in connection with the banking services bearing in mind that the formulation of the banking policies should be based on voice of the customers. The aim of this study is to evaluate the Internet banking image and e-banking satisfaction on attracting and keeping customers with the moderating role of perceived value amongst the customers of Ansar Bank in the city of Tehran. The statistical population in this study is special customers of Ansar Bank in Tehran city; the standard questionnaire, whose reliability is calculated using alpha Cronback internal Consistency is distributed among the respondents using simple random sampling. Descriptive statistics, correlation, Confirmatory Factor Analysis and structural equation modeling were used for data analysis. The results indicate that Internet banking image and e-Banking satisfaction have strong impacts on attracting and keeping customers. On the other hand, customers’ perceived value has a moderating influence on the impact of Internet banking image and e-Banking satisfaction on attracting and keeping the customers. It is shown that the e-Banking satisfaction has its great impact on attracting and keeping the customers bearing the moderating role of perceived value.
  Keywords: Internet Banking Image, E-Banking Satisfaction, Customer Perceived Value
 • Nour Mohammad Yaghoubi, Arghavan Valizadeh Ardalan Pages 161-178
  The aim of this study is demonstrate the relationship between Emotional Intelligence and Relationship Marketing (based on the Emotional Intelligence Model of Bradberry and Greaves) in the branches of Ansar private bank located in Mashhad city. The research method is descriptive and correlation type. The sample of research consists of 152 of 250 employees of this bank. Data collection tools included a questionnaire of emotional intelligence Bradberry and Greaves and a Rojer Bennet’s standard questionnaire of relationship marketing. Reliability of this questionnaire using Cronbach’s alpha for Emotional intelligence questionnaire was 0.90 and for relationship marketing questionnaire was 0.816. Data analysis was performed as two levels of inference and descriptive statistics using SPSS and LISREL software. Findings show that there are positive relationship between emotional intelligence and relationship marketing and there is positive relationship between elements of emotional intelligence and relationship marketing style. It means that however the emotional intelligence and its elements become higher; the tendency of employees to relationship marketing style is higher too.
  Keywords: Emotional Intelligence, Relationship Marketing
 • Hamidreza Rezvani, Amirreza Rohani Pages 179-200
  Each Functional strategy should be coherent with other strategies and firm’s competitive competency; it would result to make a synergy in corporation. Therefore, decisions of product as one elements of marketing mix in the fitting whit marketing strategies would be important. Previous researchers have suggested various product strategies and their reasons for choosing these strategies. But, only few authors take product typologies into consideration. On the other hand, the role of SMEs in the country's economic growth and the expansion of e-commerce in all aspects of the economic, the necessity of effective selection of product strategies should be consider over the past. Hence, this study examines different product strategies and typologies and then introduces a typology in e-small and medium sized enterprises in Iran (E-SMEs). First of all, we review literature in order to present a typology of product strategies is based on the strategic reference points. For this purpose, 400 small and medium e-businesses were studied in Iran. Then, for analyzing and testing the hypothesis that posed in this study, we are using the software of SPSS 16 and LISREL 8.5. Our results show that strategic reference points of focus and control are effective factors to choice of product strategies.
  Keywords: Typology, Product Strategies, Strategic Reference Points (SRPs), E-SMEs