فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت بازرگانی - سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1394)
 • بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/03/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • منیژه قره چه، عباسعلی حاجی کریمی، سید حمید خداداد حسینی، وحید مکی زاده صفحات 13-28
  تشکیل اتحادهای راهبردی یکی از مهم ترین راهبردهای بنگاه ها در صنعت نفت و صنایع وابسته آن است. از این رو ارزیابی عملکرد آن ها نیز یکی از مهم ترین عرصه های مطالعاتی به شمار می رود. به همین منظور در این پژوهش الگوی عملکرد اتحادهای راهبردی ارائه شده است. 113 پرسشنامه در میان بنگاه های مشارکت کننده در اتحادهای راهبردی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی توزیع شد که 73 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. پایایی متغیرهای مکنون همگی در بازه قابل قبول قرار دارد. برای آزمون الگو نیز از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS-Graph نسخه 0/2 استفاده شد. نتایج نشان داد که تجربه اتحاد بر دو بعد قابلیت اتحاد یعنی قابلیت مدیریت اتحاد و سازوکارهای اتحاد و عملکرد اثر مثبتی دارد. همچنین تاثیر قابلیت مدیریت اتحاد بر قابلیت های عملیاتی و اثر مزیت رقابتی بر عملکرد نیز تایید شد. تفکیک آثار نشان داد که تجربه اتحاد تاثیر بسزایی در عملکرد اتحادها دارد.
  کلیدواژگان: اتحادهای راهبردی، تجربه اتحاد، قابلیت اتحاد، قابلیت عملیاتی، عملکرد اتحاد، مزیت رقابتی
 • عادل آذر، محمدرضا تقی زاده جورشری، محمد تاخیره صفحات 29-47
  از آنجا که سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانک ها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آن ها به عنوان اولین سلاح رقابتی شناخته می شود. هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر عملیات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ها با استفاده از نقش میانجی بازارگرایی در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد می باشد. به این منظور، چهار فرضیه تدوین گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای استاندارد حاوی 42 سوال در 13 بعد استفاده شد و بین 291 نفر از مدیران و کارمندان 11 بانک تجاری در استان گیلان، به عنوان جامعه آماری پژوهش توزیع گردید. ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، عامل های مربوط به سه متغیر اصلی پژوهش در جامعه آماری شناسایی و سپس با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، به ارزیابی فرضیه های پژوهش در محیط نرم افزار لیزرل پرداخته شد. تحلیل ها، حاکی از آن بود که نتایج به دست آمده همانند پژوهش های گذشته در خصوص اثرگذاری مثبت دو رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر و بازارمحوری بر عملکرد بوده و آشکار گردید که بازارمحوری می تواند در اثرگذاری مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نقش واسطه را ایفا کند.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت جامع، بازارگرایی، عملکرد سازمانی
 • هانی اربابی، حسن دانایی فرد، محمدحسین صبحیه، سید محمد اعرابی صفحات 49-67
  معمولا مشکلات اجرای راهبرد، ناشی از ضعف نظام های کنترلی است. برای این منظور نظام کنترلی با عنوان کنترل راهبردی پیشنهاد شده است. طبق مکتب تئوری اقتضایی و تناسب راهبردی، کنترل راهبردی در صورتی که همسو با عناصر سازمان و در اینجا مدیریت پروژه شود، عملکرد بالاتری رقم خواهد زد. این مقاله سعی دارد با بهره گیری از الگوی نقاط مرجع راهبردی، الگوی همسویی مطلوب بین عناصر مدیریت پروژه نظیر راهبرد، ساختار و فرهنگ با کنترل راهبردی را ارائه کرده و تاثیر آن بر عملکرد را بررسی کند. جامعه آماری پژوهش شامل 32 پروژه احداث واحدهای فرآیندی پتروشیمی است. برای گردآوری داده از پرسشنامه استفاده شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که همسویی کنترل راهبردی، راهبرد، ساختار، فرهنگ پروژه در حد زیادی بر افزایش عملکرد پروژه تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: کنترل راهبردی، راهبرد پروژه، ساختار پروژه، فرهنگ تیم پروژه، همسویی راهبردی
 • بابک سهرابی، علیرضا حسن زاده، امیر خانلری، سید وحید اسکویی صفحات 69-84
  در حال حاضر در بیشتر دانشگاه ها مشکلات زیادی در رابطه با فرایندهای مدیریت ارتباط با دانشجو به چشم می خورد و دانشجویان، اساتید و پرسنل دانشگاه در طول چرخه عمر کاری خود با آن مشکلات روبرو هستند. همواره در دانشگاه ها به این مشکلات اشاره شده و بودجه های کلانی جهت خرید، توسعه و یا بهبود این سیستم ها هزینه گردیده است ولی متاسفانه بسیاری از مشکلات یا برطرف نشده اند و یا صرفا مقداری از شدت آن ها کاسته شده است. بدین منظور پژوهشی صورت پذیرفت تا الگویی جهت مدیریت ارتباط با دانشجویان ارائه داده و این مسئله را بررسی و مرتفع نماید. در این پژوهش از روش کیفی نظریه مبتنی بر داده ها استفاده شده و جهت توسعه الگو با خبرگان مصاحبه صورت پذیرفته است. کدگذاری باز، محوری و گزینشی و رسیدن به کفایت بلوغ یافتگی داده ها و یافته ها از طریق نمونه گیری نظری مراحل توسعه این الگو را تشکیل می دهند. این مقاله بعد از معرفی اجمالی از پیشینه پژوهش، روش پژوهش و مراحل کدگذاری را شرح داده و در انتها ضمن جمع بندی و معرفی ذی نفعان و استفاده کنندگان از این الگو، جهت ادامه و توسعه این پژوهش پیشنهاداتی را ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با دانشجو، مدیریت ارتباط با مشتری، نظریه برخاسته از داده ها، کدگذاری، دانشگاه
 • مریم نکویی زاده، سیدمحمود حسینی، منیژه قره چه، عباسعلی حاجی کریمی صفحات 85-103
  طی سال های اخیر یافتن راهی برای مواجه با محیط های پر تغییر و حفظ بقای سازمان به چالش مهمی در میان محققان حوزه مدیریت بدل شده است. در این میان رویکرد قابلیت های پویا از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بررسی متون موجود در این حوزه نشان می دهد یکی از الزامات پژوهشی، بررسی اثرات پویایی محیطی بر قابلیت های پویا است. لذا در این مقاله رابطه قابلیت های پویا و پویایی محیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدین منظور الگویی متشکل از سازه قابلیت های پویا (شامل قابلیت درک، قابلیت استفاده از فرصت ها و قابلیت شکل دهی مجدد منابع) و پویایی محیطی (شامل پویایی فنی و پویایی بازار) طراحی شد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه و بر مبنای پاسخ های مدیران عالی شرکت های تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. نتیجه بررسی های انجام شده با استفاده از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS نشان داد رابطه بین پویایی محیطی و قابلیت های پویا به عنوان سازه های سطح بالاتر معنادار است. همچنین پویایی فنی بر قابلیت درک، قابلیت استفاده از فرصت ها و قابلیت شکل دهی مجدد منابع، همچنین پویایی بازار بر قابلیت درک و قابلیت استفاده از فرصت ها تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: قابلیت های پویا، پویایی محیطی، قابلیت درک، قابلیت استفاده از فرصت ها، قابلیت شکل دهی مجدد
 • مصطفی قاضی زاده، عبدالرضا بیگی نیا، رقیه روشن قیاسی صفحات 105-122
  بررسی رابطه بین چگونگی توزیع قدرت تصمیم گیری میان واحدهای بازاریابی و فروش با عملکرد تجاری شرکت مهم ترین هدف این پژوهش است که با توزیع پرسشنامه در میان مدیران بازاریابی و فروش 62 شرکت تولیدکننده در صنایع مواد غذایی، دارویی و شیمیایی پذیرفته‏ شده در سازمان بورس اوراق بهادار انجام گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین متغیر چگونگی توزیع قدرت تصمیم گیری میان واحد های بازاریابی و فروش با متغیرهای همکاری و تعامل میان واحدهای بازاریابی و فروش، فرهنگ مشتری مداری، ایجاد ارزش برای مشتریان و نهایتا عملکرد تجاری شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر بین متغیر چگونگی توزیع قدرت تصمیم گیری میان واحدهای بازاریابی و فروش با وضوح نقش های عملیاتی بازاریابی و فروش رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج این پژوهش، همچنین نشان داد که بین ایجاد ارزش برای مشتریان با عملکرد تجاری شرکت رابطه‏ ی مثبت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: توزیع قدرت تصمیم گیری، بازاریابی، فروش، مشتری مداری، عملکرد تجاری شرکت
 • سید ابوالفضل ابوالفضلی، جمشید سالار، علی رضاییان صفحات 123-139
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی بازارگرایی بر ارتباط بین مدیریت کارآفرینانه و عملکرد سازمانی انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، در میان نمونه ای متشکل از 292 نفر از مدیران شرکت های صنایع شیمیایی توزیع شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. نتایج حاصل از الگوی این پژوهش نشان داد که مدیریت کارآفرینانه به طور مستقیم، با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد اگر مدیریت کارآفرینانه با بازارگرایی همراه باشد تاثیر آن بر عملکرد بیشتر و پایدارتر خواهد بود؛ بنابراین تاثیر غیرمستقیم مدیریت کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی از تاثیر مستقیم آن بیشتر است. همچنین شرکت هایی با درجه کارآفرینی و بازارگرایی بالا از سبک مدیریت کارآفرینانه استفاده می نمایند درحالی که شرکت هایی که درجه کارآفرینی و بازارگرایی پایینی دارند از سبک مدیریت اداری و محافظه کارانه استفاده می نمایند.
  کلیدواژگان: عملکرد سازمانی، بازارگرایی، مدیریت کارآفرینانه
 • سیدمحمود حسینی، مرتضی رضایی، وحید حسین آبادی صفحات 141-158
  امروزه، شرکت های صنعتی با توجه به بحران ها و پیچیدگی های بازار، به دنبال کسب توسعه پایدار هستند. در همین راستا، بسیاری از پژوهشگران مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار را هم راستا و موازی با هم دانسته و مسئولیت اجتماعی به عنوان لازمه ی برندسازی پایدار و سازگار معرفی شده است. لذا، این پژوهش، اثر مسئولیت اجتماعی بشردوستانه بر وفاداری خریداران صنعتی با میانجی گری شهرت و ارزش ویژه برند را در شرکت های مواد غذایی فعال در شهرک های صنعتی تهران، بررسی می نماید؛ که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی آسان داده ها (مدیران خرید 92 شرکت) جمع آوری شده اند. در این پژوهش، از روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart-Pls 2 استفاده. نتایج نشان می دهند، مسئولیت اجتماعی بشردوستانه شرکت با شهرت شرکت (731/0= β، 456/14t=) و ارزش ویژه برند (548/0=β، 536/5t=) اثر معنادار دارد، همچنین، شهرت شرکت بر ارزش ویژه برند (33/0= β، 189/3= t) و وفاداری (364/0=β، 496/2t=) اثر معنادار دارد؛ و ارزش ویژه برند به وفاداری (464/0=β، 572/3t=) اثر معنادار دارد. همچنین، با تعیین اثر کل، مسئولیت اجتماعی بیش ترین اثر (632/0) و ارزش ویژه برند شرکتی کمترین اثر (464/0) را بر وفاداری دارند.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی بشردوستانه، شهرت شرکت، ارزش ویژه برند شرکتی، وفاداری خریداران صنعتی
 • عبدالهادی درزیان عزیزی، زینب زارع پور صفحات 159-174
  توسعه محصول یکی از راهبردهای بازاریابی مورد توجه مدیران برای پاسخگویی به تغییر در نیازها، خواسته ها و ترجیحات مشتریان در بازارها است. یکی از دغدغه های اصلی مدیریت در این زمینه تعمیم برند موجود برای محصول جدید است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر نگرش تعمیم برند و تاثیر نگرش تعمیم برند و تبلیغات بر رفتار مصرف کننده انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا تاثیر عوامل موثر بر نگرش تعمیم برند و سپس تاثیر نگرش تعمیم برند بر تصویر نهایی برند و قصد خرید مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش تاثیر متغیر تبلیغات به عنوان متغیر تعدیل گر بر رابطه ی بین نگرش تعمیم برند و تصویر نهایی برند مورد بررسی قرار گرفته است که در پژوهش های پیشین تاثیر تبلیغات بر این رابطه بررسی نشده است. گردآوری داده ها از طریق دو پیش آزمون و با استفاده از یک پرسشنامه صورت پذیرفت. داده های 497 دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد تناسب تصویر برند بیشترین تاثیر را بر نگرش تعمیم برند داشت. همچنین تبلیغات مبتنی بر برند تاثیر قوی تری در مقایسه با تبلیغ مبتنی بر محصول بر نگرش تعمیم برند دارد.
  کلیدواژگان: تعمیم برند، نگرش تعمیم برند، تصویر برند، تناسب تصویر برند، تبلیغات
 • داود فیض، عظیم الله زارعی، فاطمه اشرفی صفحات 175-194
  بسیاری از محصولاتی که به بازار عرضه می شوند، باید دارای بسته بندی باشند. برخی از اندیشمندان بازاریابی، بسته بندی را بعد از محصول، قیمت، مکان و ترویج فروش، پنجمین رکن آمیخته بازاریابی (P) می دانند. بسته بندی به معنای طراحی و تولید یک ظرف یا پوشش برای محصول می باشد. بسته بندی در حقیقت باید محصول را شرح دهد و با ظاهر خود، خریدار را نسبت به قابل اعتماد بودن محصول متقاعد کند. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش پژوهشگر به بررسی تاثیر طراحی بسته بندی بر انتخاب مصرف کنندگان در صنعت بسته بندی دستمال کاغذی پرداخته است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و فرم مشاهده از 400 نفر از افراد نمونه آماری در سطح استان مازندران جمع آوری شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری Spss استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت متغیرهای رنگ، شکل و تصاویر موجود بر روی بسته دستمال- کاغذی بر انتخاب مصرف کنندگان است. همچنین با توجه به مقدار عددی آماره کای دو مشخص گردید که مولفه های مربوط به جنسیت و سن پاسخگویان بر انتخاب رنگ بسته بندی مورد نظرشان موثر بوده است.
  کلیدواژگان: بسته بندی، جذابیت طراحی، رنگ، فرم و شکل، مصورسازی
|
 • Manizheh Ghareche, Abbasali Hajikarimi, Seyyed Hamid Khodadadhoseini, Vahid Makkizade Pages 13-28
  Forming of strategic alliances is one of the most important strategies of firms in the oil industry and its related industries. The performance evaluation is also an important field of study is considered. Hence the purpose of this study is to present a model of strategic alliances performance. 113 questionnaires distributed among firms participating in strategic alliances in the oil, gas and petrochemical industry and 73 usable questionnaires were distributed, returned. Latent variables are all in the range of acceptable reliability. To test the model, partial least squares method and Smart PLS-Graph software version 2.0 was used. The results showed that alliance experience has a positive effect on two dimensions of the alliance capability include of alliance mechanisms and alliance management capability. positive impact of Alliance management capability on operational capabilities and competitive advantage impact on performance was also confirmed. Separation of impacts showed that experience a significant impact on the performance of alliances.
  Keywords: Strategic Alliance, Alliance Experience, Alliance Capability, Operational Capability, Alliance Performance, Competitive Advantage
 • Adel Azar, Mohammad Reza Taghizadeh Joorshari, Mohammad Takhire Pages 29-47
  Because organizations offering financial services, especially banks that operate in an environment with indistinct products, services quality, known as the first competitive weapon. The purpose of this study is evaluated of the impact of total quality management practices on performance of banks using mediator role of market orientation in the relationship between TQM and performance. To this purpose, four hypotheses were developed. To gather the necessary data to test the hypotheses, a standard questionnaire containing 42 questions was used in 13 dimensions and between the 291 employees and managers of 11 commercial banks in the guilan province, as research population has been distributed. First with using exploratory factor analysis, factors related to the three main variables identified in the study population and then using structural equation modeling techniques to evaluate research hypotheses were done in Lisrel software. The analysis indicates that the results same to the previous research about the positive impact of TQM and Market-oriented approaches on the performance and became apparent that the market orientation could focus on TQM impact on performance mediator role to play.
  Keywords: Total Quality Management, Market Orientation, Organization Performance
 • Hani Arbabi, Hassan Danaee-Fard, Mohammad Hossein Sobhiyah, Seyed Mohammad Aarabi Pages 49-67
  Frequently, strategy implementation problems in projects have stemmed from failure of control systems. For replying this need, the control system named strategic control has been emerged. On the other hand Contingency Theory and Strategic Fit theory suggests aligning project strategic control with Project Management Elements such as Strategy, Culture, and Structure can leads to positive project performance results. The purpose of this model is providing an alignment model of strategic control and project monument elements using Strategic Reference Point Theory. We test our model using data obtained via questionnaire from 32 Petrochemical Process Plant projects. The finding supports that alignment between strategic control and project management leads to positive project performance results.
  Keywords: Project Performance, Strategic Control, Project Strategy, Project Structure, Project Team Culture, Strategic Alignment
 • Babak Sohrabi, Alireza Hasanzadeh, Amir Khanlari, Seyed Vahid Oskuee Pages 69-84
  At the present time, most of universities have a lot of problems regarding student relationship management (SRM) processes and students, professors and university personnel face those problems in their job carrier. These problems have always been outlined by universities and large amount of budget is allocated for obtaining, developing or improving these systems but unfortunately many of these problems are unsolved or some of its intensity has decreased. For this reason a survey was conducted to provide a model for student relationship management to review and remove this issue. This research is based on grounded theory method and to develop the model experts were interviewed. Open sampling, relational and variational sampling and discrimental sampling, and taking the maturity of data and findings by theoretical sampling are stages of development of this model. This paper after a brief presentation of literature, explains the research methodology and coding steps, and finally in addition to conclusion and introduction of stakeholders and users of this model, offers some suggestions in order to continue and development of this research.
  Keywords: Student Relationship Management, Customer Relationship Management, Grounded Theory, Sampling, Coding, University
 • Maryam Nekooeezade, Seyed Mahmoud Hosseini, Manijeh Gharache, Abbasali Hajikarimi Pages 85-103
  Find a way to cope with the changing environments and organizational survival has become a major challenge among management researchers in recent years. The dynamic capabilities view has gained particular importance. Reviews of the dynamic capabilities literatures reveal that survey effects of environmental dynamism on dynamic capabilities, is one of the research requirements. This paper examines the relationship between dynamic capabilities and environmental dynamics. So, a model of dynamic capabilities (including sensing capability, seizing capability and reconfiguration capability) and environmental dynamics (including technological and market dynamics) constructs was designed. The data were collected from the questionnaire. Questionnaires were completed by senior managers of production company in Tehran stock exchange. We used SmartPLS. Results showed the relationship between environmental dynamics and dynamic capabilities as higher-level construct in the model is significant. Also, technological dynamics have positive impact on sensing capability, seizing capability and reconfiguration capability. Market dynamics have positive impact on sensing capability and seizing capability too.
  Keywords: Dynamic Capabilities, Environmental Dynamics, Sensing Capability, Seizing Capability, Reconfiguration Capability
 • Mostafa Ghazizadeh, Abdolreza Beyginia, Roghayeh Roshan Ghyasi Pages 105-122
  The main goal of this research is examination relations between “dispersion of decision-making power between sales and marketing units” with “business performance of company”. For this goal, we distributed our surveys among marketing and sales managers of 62 manufacturing firms in food materials, pharmetical and chemical industries that accepted in bourse exchanges market. The result showed that, “dispersion of decision-making power between sales and marketing units” does have positive and significance relationships with “Collaboration and Interaction between marketing and sale units”, “Customer-oriented culture”, “Generating value for customer” and “Business performance of company”. But, “dispersion of decision-making power between sales and marketing units”does have negetive and significance relationships with “Operational role clarity of marketing and sales units”. Furthermore, “Generating value for customer” does have positive and significance relationships with “Business performance of company”.
  Keywords: Dispersion of Decision-making Power, Sales, Marketing, Customer-oriented Culture, Business Performance
 • Seyyed Abolfazl Abolfazli, Jamshid Salar, Ali Rezaeian Pages 123-139
  The present study have been investigated with the aim of analyzing the role of mediator at market orientation in relation to entrepreneurial management and organization performance for this purpose a questionnaire designed to measure these variables and after the assurance of validity and reliability of the measurement tool by exploratory confirmatory factor analysis, this questionnaire spread among a sample of 292 of company managers of chemical industries. This present study is in description correlational form. The results of the study show that entrepreneurial management directly has a positive and significant relation with market orientation.
  The results of the study also show that if the entrepreneurial management were accomparried by market orientation, its effect on performance would be more sustainable. So the indirect impact of entrepreneurial management on organization performance is more than its direct impact. The results show that firms with high market orientation and entrepreneurship use entrepreneurial management style. While those with low degree of entrepreneurship and market orientation, use administrative style of management.
  Keywords: Organization Performance, Entrepreneurial Management, Market Orientation
 • Seyyed Mahmoud Hosseini, Morteza Rezaee, Vahid Hosseinabadi Pages 141-158
  Today, industrial companies are seeking sustainable development as for market complexity. Hence, many researchers knew social responsibility and sustainable development parallel and aligned and they introduce social responsibility foundational for sustainable and Consistent branding. So, this study examine relationship and effects philanthropy corporate social responsibility on loyalty with mediating corporate brand equity and corporate reputation at active food companies in the industrial towns of Tehran. That, data has gathered by easy nonprofit sampling (from purchasing managers of 92 companies). In this study used partial least squared (PLS) method by Smart pls2 software. The results show, philanthropy corporate social responsibility has significant effect with corporate reputation (β= 0.731, t= 14.456) and with corporate brand equity (β= 0.548, t= 5.536). Also, corporate reputation has significant effect on corporate brand equity (β= 0.330, t= 3.189) and loyalty (β= 0.364, t= 2.498); and also, corporate brand equity and loyalty (β= 0.464, t= 3.572). Also, with determine of total effect was recognized that social responsibility has most total effect (0.632) and corporate brand equity has lowest total effect (0.464) on industrial buyer's loyalty.
  Keywords: Philanthropy Corporate Social Responsibility (PCSR), Corporate Brand Equity (CBE), Corporate Reputation (CR), Industrial Buyer's Loyalty (IBL)
 • Abdolhadi Darzian Azizi, Zeinab Zarepour Pages 159-174
  Product extending is one of the marketing strategies considered by managers to respond the changes of customers’ needs, demands, and preferences in market. One of the main concerns of managers in this field is brand extension for the new product. This research has been implemented to investigate the effective factors on brand extension attitude and brand extension effect as well as advertising on consumer’s behavior. In this research, first, the effective factors on brand extension attitude, and then the effect of brand extension attitude on final brand image and purchase intention have been investigated. Also, the effect of advertising as the modifying variable on the relationship between brand extension attitude and final brand image has been investigated which has not been investigated in former research. Data collection was implemented through two pre-tests using a questionnaire. Data analysis related to 497 students of Shahid Chamran University of Ahvaz was done applying structural equations and LISREL software. Results showed that brand image appropriateness was the most effective factor on brand extension attitude. Also, brand-based advertising had a stronger effect on brand extension attitude compared to product-based advertising.
  Keywords: Brand Extension, Attitude Towards Brand Extension, Brand Image Fit, Advertising, Consumer's Behavior
 • Davood Feiz, Azim.Zarei, Fatemeh. Ashrafi Pages 175-194
  Most Products offered in the markets must be packaged. Some marketing managers believe that the packaging is the fifth-P next to 4 traditional Ps of Product, Price, Promotion& physical Distribution. They often think of the packaging as an important element of the product strategies. Packaging consists of activities including the design and manufacture of a product container or cover. Packaging must actually describe the product and its appearance should convince the buyer that it is reliable. Hence, the present study the impact of the packaging design on the select consumers in the tissue industry. Using a questionnaire and observation form, opinions of 400 respondents were collected in the Mazandaran province. In order to analyze the data ,SPSS statistical software was used. The results of research suggest the positive impact of color, shape, and image elements on the tissue package on Select consumers. Also, the value of thechi-square statistic shows that the gender and age of the respondents has impacts on their color of the package selection. Therefore it is suggested that designers of the tissue packages to design itsproducts according to the results found in this study.
  Keywords: Packaging, Attractive Design, Color, Form, Shape