فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معصومه قلیزاده، علی جنتی، یلدا موسی زاده*، فرناز امیر شاکری، محمدرضا نریمانی صفحات 203-216
  مقدمه
  مسئولیت اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر فلسفه وجودی تمامی سازمان ها، به ویژه سازمان هایی مانند بیمارستان ها می باشد. این مطالعه، با هدف بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی از دیدگاه مدیران و سرپرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تبریز طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی بر روی 57 نفر از مدیران و سرپرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تبریز که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، به صورت مقطعی در سال 1395 انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه چهار بخشی و 24 سوالی تحت عنوان ارزیابی وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی در بیمارستان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده گردید.
  یافته ها
  بیماران از نظر مدیران و سرپرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی، مهم ترین گروه تاثیر گذار بر فعالیت سازمان به ترتیب با میانگین امتیاز 3/73 در برابر 1/82 بودند. همچنین از نظر آنان، نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی مهم ترین انگیزاننده، به ترتیب با میانگین امتیاز 3/23 و 3/70 بود و توجه به تامین کنندگان به ترتیب با میانگین امتیاز 3/76 و 3/51 در بیمارستان های دولتی و خصوصی، مهم ترین حوزه مورد تمرکز در مسئولیت پذیری اجتماعی بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه، اکثر مدیران و سرپرستاران، با توجه به ماهیت سازمان خود، برداشت متفاوتی از مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی داشتند؛ بنابراین پیشنهاد می شود آموزش های لازم در خصوص الزامات برقراری مسئولیت پذیری اجتماعی در بیمارستان ها، فارغ از ماهیت این بیمارستان ها ارائه گردد.
  کلیدواژگان: بیمارستان دولتی، بیمارستان خصوصی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مدیران
 • رسا رئیسی، محمدرضا نقصان محمدی *، سیدعلی المدرسی صفحات 217-226
  مقدمه
  مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری خود ایمنی است که موجب ناتوانی در افراد می شود. عوامل محیطی در ایجاد این بیماری نقش اساسی دارند و از آنجا که جوانان را درگیر می کند، دارای اهمیت بالایی می باشد. با توجه به اینکه گسترش این ضایعه در دنیا یکسان نمی باشد؛ لذا می توان به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی با اطلاعات مکانی و داده های توصیفی به ایجاد نقشه ها، جداول و نمودار برای تحلیل داده ها پرداخت تا بتوان از پیشرفت بیماری جلوگیری به عمل آورد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی به بررسی 1200 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان کرمان بین سال های 1367 تا 1394 پرداخته شد. پس از جمع آوری اطلاعات و داده های مکانی، اقدام به تهیه نقشه توزیع جغرافیایی بیماری در شهر کرمان گردید که بر این مبنا ابتدا در محیط Google Earth، نقاط مد نظر درج و سپس به وسیله تحلیل لکه های داغ، به محل تجمع بیماران در شهر کرمان دست یافته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین بیماران مبتلا به این بیماری در حاشیه شهر کرمان و در منطقه سلسبیل ساکن بودند و کمترین تعداد بیماران در شهرستان کوهبنان و کهنوج اقامت داشتند. همچنین زنان / برابر بیشتر از مردان مبتلا به این بیماری بودند و گروه سنی 20 تا 30 سال بالاترین میزان ابتلا را به خود اختصاص داده بود..
  بحث و نتیجه گیری
  بهبود زیرساخت های شهری، کاهش تراکم ساختمانی، کنترل مسائل ترافیکی و ارتقاء کیفیت زندگی شهری می تواند منجر به بهبود سلامت بیماران شود.
  کلیدواژگان: بیماری مولتیپل اسکلروزیس، نقشه توزیع جغرافیایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، استان کرمان
 • علیرضا یوسفی *، زهرا کاوسی، پرنیان نیک منش صفحات 227-236
  مقدمه
  اصل تنوع امروزه از اصول اساسی فرآیند مدیریت بحران در بیمارستان ها به شمار می رود. این فرآیند به دلیل پیچیدگی و تنوع نیازمند توجه جدی است. هدف این پژوهش بررسی ادراک مدیران از ابعاد تنوع در مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی به صورت مقطعی در 10 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1396 انجام شد. 40 نفر از مدیران داخلی، اداری، مالی، حسابداری و پرستاری به روش سرشماری انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ابعاد تنوع در مدیریت بحران جمع آوری و با آماره های توصیفی و آزمون های همبستگی، t-test، ANOVA و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 تحلیل شدند. ‏
  یافته ها
  میانگین نمره ادراک مدیران از ابعاد تنوع در مدیریت بحران در مجموع 3/44 به دست آمد. بالاترین و پایین ترین میزان ادراک مدیران به ترتیب از بعد «شمول و فراگیری برنامه» و «شناخت و مدیریت ریسک» با میانگین 3/75 و 3/29 بود. بین میانگین امتیاز بعد «میزان اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران» و «سابقه کار» رابطه آماری معناداری وجود داشت ( P= ./.4 )
  بحث و نتیجه گیری
  ادراک مدیران از بعد «شناخت و مدیریت ریسک» نسبت به سایر ابعاد در سطح پایین تری قرار داشت؛ لذا بایستی مدیران بیمارستان نسبت به استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی ریسک حساسیت بیشتری به خرج داده و در برنامه ریزی های خود جهت مدیریت ریسک دارای نگرش سیستمی باشند.
  کلیدواژگان: ادراک، مدیریت بحران، بیمارستان آموزشی، مدیران بیمارستان ها
 • رستم صابری فر * صفحات 237-252
  مقدمه
  سلامتی و ایمنی ساکنین محلات، ارتباط نزدیکی با سلامتی و ایمنی محیط آن ها دارد که از طریق همگرایی و چینش هم افزای نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، به دست می آید. بنابر ادعای مدیران شهری مشهد، سیستم کنترل سلامتی، ایمنی و زیست محیطی هم اکنون در این شهر در حال اجرا است. به همین منظور، این بررسی با هدف ارزیابی وضعیت سلامتی، ایمنی و شرایط زیست محیطی مناطق سیزده گانه شهر مشهد انجام گردید.
  روش بررسی
  این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی بود که در بازه زمانی خرداد 1395 تا مهر 1396 در سیزده منطقه شهری و 130 محله شهری مشهد انجام شد. وضعیت آب، آلودگی، امواج آسیب زا، تقاطع ها، ایمنی در حوادث، مدیریت زباله و گذرگاه های امن با استفاده از چک لیست های محقق ساخته، مصاحبه و مشاهده گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری K-S تک نمونه ای و کروسکال والیس و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که به جز محلات مناطق 12، 11، 1 و 9 که از نظر شاخص های مورد بررسی در حد متوسط و بالاتر بودند، سایر محلات پایین تر از حد متوسط قرار داشته و محلات واقع در مناطق 4، 3، 5 و 2 در مرز هشدار قرار داشتند. بین وضعیت مولفه های سلامت، ایمنی و زیست محیطی با محل سکونت ارتباط آماری معنادار دیده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجا که محلاتی که شرایط بحرانی تری داشتند، عمدتا متعلق به بخش های حاشیه ای و محروم تر بودند، ضرورت دارد تا نظام بودجه بندی و تخصیص اعتبار به مناطق و محلات شهری، دچار تحول اساسی گردد.
  کلیدواژگان: ایمنی، سلامتی، محیط زیست، محلات شهری، شهر مشهد
 • احسان زارعی، صادق احمدی کشکولی، خزلی محمد جواد، فراست فضلی اوچ حصار، عادله عزیزی، عباس شمس الدینی لری * صفحات 253-265
  مقدمه
  توانایی جذب گردشگر در بازارهای بین المللی سلامت به وجود استانداردهای کیفیت وابسته است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس استاندارد های سازمان محور کمیسیون مشترک بین الملل انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی در 4 بیمارستان منتخب آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد سازمان محور کمیسیون مشترک بین الملل که دارای 76 سوال و 6 حیطه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار، پیشگیری و کنترل عفونت، اداره رهبری و هدایت، ایمنی و مدیریت تاسیسات، آموزش و صلاحیت کارکنان، مدیریت اطلاعات و ارتباطات بود، انجام شد. از آمار های توصیفی میانگین و درصد استفاده شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 وارد شدند.
  یافته ها
  میزان رعایت استانداردهای سازمان محور در بیمارستان های مورد مطالعه، 81/2 درصد بود که نشان از آمادگی نسبی مطابق با استانداردهای کمیسیون مشترک بین الملل در جذب گردشگران پزشکی داشت. بیشترین میزان رعایت استانداردها مربوط به حیطه ایمنی و مدیریت تسهیلات با 84/4 درصد انطباق و کمترین میزان مربوط به حیطه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با 75/2 درصد انطباق به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  بیمارستان ها برای نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی و دریافت گواهی اعتباربخشی بین المللی باید به حیطه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار توجه بیشتری داشته و با اقدامات اصلاحی، استانداردهای لازم در این حیطه را ارتقاء دهند.
  کلیدواژگان: گردشگری پزشکی، کمیسیون مشترک بین الملل، تضمین کیفیت، استانداردهای سازمان محور، بیمارستان آموزشی
 • مجتبی جعفروند، حدیث خوشنواز، سمیرا کاظمی، سکینه ورمزیار*، معصومه قربانی ده صفحات 267-276
  مقدمه
  واحد اندودونتیکس در حرفه دندانپزشکی از حساسیت بالای برخودار بوده و وجود خطای انسانی به صورت آشکار و پنهان، سلامتی بیمار و دندانپزشک را به خطر می اندازد. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی بخش اندودونتیکس کلینیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از تکنیک SHERPA بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در سال 1395 انجام گرفت. تعداد خطاها در هر وظیفه، با استفاده از برگه کار SHERPA که شامل کد وظیفه، وظیفه شغلی، نوع خطا، توصیف خطا، پیامد خطا و سطح ریسک بود، به دست آمد. ابتدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وظیفه، مراحل انجام کار در واحد به وظایف و زیر وظایف خود تقسیم و 9 وظیفه بحرانی تعیین گردید. سپس با استفاده از تکنیک SHERPA انواع خطاها، شناسایی و ریسک آن ها ارزیابی شد.
  یافته ها
  در مجموع 148 خطای انسانی در بخش اندودونتیکس شناسایی شدند. بیشترین میزان خطا در وظیفه معاینه و گرفتن شرح حال با 35 خطا و کمترین میزان خطا در وظیفه بی حس کردن با 7 خطا بود. در بین تمامی وظایف اصلی بخش اندودونتیکس، بیشترین خطا از نوع عملکردی در وظیفه طرح درمان (9/45%) بود. همچنین52/63% خطاها از نوع عملکردی با سطح ریسک نامطلوب ارزیابی شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که برای کاهش وقوع خطاها در حرفه دندانپزشکی لازم است راهکارهای کنترلی نظیر استفاده از افراد با مهارت و تجربه کافی، تناسب بین تعداد بیماران و متخصص، برنامه کار و استراحت و تدوین دستورالعمل ها صورت گیرد.
  کلیدواژگان: اندودونتیکس، خطای انسانی، تکنیک SHERPA، دانشکده دندانپزشکی
 • ابوالقاسم پوررضا، علی محمد مصدق راد، پارسا زلیکانی * صفحات 277-295
  مقدمه
  اعتباربخشی بیمارستانی به عنوان یکی از روش های ارزشیابی رسمی و سیستمی خارجی بیمارستان ها نقش بسزایی در بهبود کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات بیمارستان ها دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر رعایت استانداردهای اعتباربخشی بر شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستان های شهر ساری بود.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در بخش اورژانس 8 بیمارستان شهر ساری انجام شد. اطلاعات مرتبط با امتیاز اعتباربخشی و پنج شاخص عملکردی میانگین مدت زمان تریاژ، درصد احیای قلبی ریوی ناموفق، درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت 6 ساعت، درصد بیماران بستری موقت خارج شده از اورژانس ظرف مدت 12 ساعت و درصد ترک بیماران از اورژانس با مسئولیت شخصی در سال های 1392 و 1393 جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 و آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین امتیاز اعتباربخشی بخش اورژانس بیمارستان ها در سال های 1392 و 1393 به ترتیب 76 و 62/2 درصد بود. تفاوت میانگین امتیازات شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستان ها در سال های 1392 و 1393 از نظر آماری معنادار نبود. رابطه آماری معناداری بین رعایت استانداردهای اعتباربخشی اورژانس و پنج شاخص عملکردی این بخش در بیمارستان ها به دست نیامد.
  بحث و نتیجه گیری
  رعایت استانداردهای اعتباربخشی منجر به بهبود شاخص های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان های شهر ساری نشد؛ بنابراین ارتقای سیستم اعتباربخشی بخش اورژانس بیمارستان ها شامل استانداردها، روش و ارزیابان اعتباربخشی و تعهد مدیران بیمارستان ها برای استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت به منظور بهبود شاخص های عملکردی ضروری است.
  کلیدواژگان: استاندارد، اعتباربخشی، بخش اورژانس، شاخص های عملکردی، بیمارستان
 • راحیل قربانی نیا *، فاطمه ایزدی صفحات 297-307
  مقدمه
  امروزه مطالعات نشان دهنده تاثیر دو عامل، هوش هیجانی و کیفیت زندگی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی است. توجه به عواملی که منجر به انگیزه تحصیلی می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بم بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، پژوهشی توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی بر روی 232 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بم که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس، آزمون هوش هیجانی برادبری-گریوز و پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی بود. از آزمون های آماری T مستقل، پیرسون، ANOVA و رگرسیون خطی استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 انجام شد.
  یافته ها
  جنسیت 87 درصد دانشجویان زن، 81 درصد مجرد، 58/2 درصد دانشجوی دوره کارشناسی و 71/1 درصد در گروه سنی 22-18 سال بودند. بین میانگین نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی با ویژگی های دموگرافیک دانشجویان، ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بین متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی و کیفیت زندگی و هوش هیجانی همبستگی معناداری وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  اگرچه ارتباط معناداری بین انگیزه پیشرفت تحصیلی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی وجود نداشت؛ اما پیشرفت، قابل تعمیم و آموزش می باشد؛ بنابراین دوره های آموزشی انگیزش پیشرفت و توانمندی هیجانی می تواند بسیار در این امر کمک نماید.

  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت تحصیلی، کیفیت زندگی، هوش هیجانی، دانشجویان
|
 • Masumeh Gholizadeh, Ali Janati, Yalda Mousazadeh *, Farnaz Amir Shakeri, Mohammad Reza Narimani Pages 203-216
  Background and Objectives
  Social responsibility is one of the most important elements of the organization's existential philosophy, especially organizations such as hospitals. This study was conducted to evaluate the perspectives of the managers and head nurses of public and private hospitals in Tabriz/ Iran about social responsibility.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was performed on 57 head nurses and managers working in public and private hospitals in Tabriz selected by census method in 2016. Data collection tool was a four-part questionnaire including 24 questions for assessing the status of social responsibility in the hospital. Data analysis was performed through SPSS 21 software.
  Results
  From the perspectives of our subjects in public and private hospitals, patients were the most important group affecting organization's activities (mean scores: 3.73 and 1.82 respectively), approaching to international standards was the most important motivator (mean scores: 3.23 and 3.70 respectively) and attention to suppliers was the most important focus area (mean scores: 3.76 and 3.51 respectively).
  Conclusion
  According to the obtained results, most managers and head nurses, based on the type of hospital working in it, had a different conception of social responsibility. Therefore, it is suggested to provide the required trainings in relation to the necessity of establishing social responsibility in hospitals, regardless of the type of hospital.
  Keywords: Public hospital, Private hospital, Social responsibility, Managers
 • Rasa Raeisi, Mohammadreza Noghsan Mohammadi *, S.Ali Almodaresi Pages 217-226
  Background and Objectives
  Multiple sclerosis is an autoimmune disease causing disability in . The environmental factors play an important role in disease spread and since youths are affected more, this disease is of a great importance. As the incidence of this disease is not the same around the world, through using geographic information system, the spatial and descriptive data can be used to create maps, tables, and charts for data analysis and preventing the progression of the disease.
  Methods
  In this descriptive study, 1200 Multiple sclerosis patients in Kerman province between 1987 and 2015 were surveyed. After collecting data and spatial data, the geographical distribution map of the disease was prepared. In this base, first, the points were inserted in the Google Earth and then, the locations of patient's accumulation were found by analyzing the hot spots.
  Results
  According to the results, the majority of patients were habitants of the margin of Kerman and in the Salsabil area. The lowest numbers of patients were in Kuhbanan and Kahnouj. Women were affected 3.5 times more than men and the age group of 20 to 30 years old had the highest rate of this disease.
  Conclusion
  Improving urban infrastructures, reducing construction density, controlling traffic problems, and improving the quality of urban life can improve the health of patients.
  Keywords: MS Disease, Geographical Distribution Map, Geographic Information System, Kerman Province
 • Ali Reza Yusefi *, Zahra Kavosi, Parnian Nikmanesh Pages 227-236
  Background and Objectives
  Today, the diversity is one of the basic principles in crisis management process in the hospitals. This process requires serious attention due to its complexity and diversity. This study aimed at investigating the manager's perception about diversity dimensions of crisis management in hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted in 10 educational hospitals of Shiraz University of Medical Sciences in 2017. A total of 40 executive, administrative, financial and accounting, and nursing directors were selected through census method and participated in the study. Data were collected using the questionnaire of diversity dimensions in crisis management and analyzed using descriptive statistics, correlation coefficient, t-test and ANOVA tests and through SPSS23 software.
  Results
  The mean score of manager's perceptions of crisis management dimensions was 3.44. The highest and lowest levels of perceptions of managers were respectively obtained for the "inclusion and learning" dimension (Mean=3.75) and "recognition and risk management" (Mean= 3.29). There was a significant relationship between the mean scores of "mutual trust between staff and managers" and "work experience" (P = 0.04).
  Conclusion
  Manager's perception of the "recognition and risk management" dimension was lower compared to other dimensions. Therefore, hospital managers should be more sensitive to using risk assessment results and follow a systemic attitude in their risk management plannings.
  Keywords: Perception, Crisis Management, Teaching Hospital, Hospital Managers
 • Rostam Saberifar * Pages 237-252
  Background and Objectives
  Health and safety of local residents is closely related to the health and safety of their environment. This goal can be achieved through the convergence and alignment of manpower and facilities as well as equipment. According to Mashhad city executives, health, safety and environmental control system is currently running in the city. The present study was conducted with the aim of assessing the health, safety and environmental conditions of thirteen areas of Mashhad city.
  Methods
  This research was a descriptive-analytic study conducted in Mashhad from May 2016 to September 2017. Data related to water status, pollution, harmful waves, intersections, safety in disasters, waste management and safe passageways were collected using a researcher-made checklist, interviews and observation. Data analysis was done using one-sample K-S as well as Kruskal-Wallis and through SPSS 22 software.
  Results
  The results showed that, except for neighborhoods located in the municipal areas of 12, 11, 1 and 9, which were at medium and higher level, the conditions of other neighborhoods were lower than the medium level and among these, neighborhoods located in municipal areas of 4, 3, 5 and 2 were at the alert conditions . Health, safety and environmental components showed significant relationships with residency location.
  Conclusion
  Since districts with more critical conditions were mainly in the peripheral and deprived parts, there is a need for a fundamental change in the system of budget and allocation of credits to urban areas and neighborhoods.
  Keywords: Safety, Health, Environment, Urban Neighborhoods, Mashhad
 • Ehsan Zarei, Sadegh Ahmadi Kashkoli, Mohammad Javad Khezeli, Farasat Fazli Ouchhesar, Audeleh Azizi, Abbas Shamsadini Lori * Pages 253-265
  Background and Objectives
  The ability to attract tourists in international health markets depends on the quality standards. The aim of this study was to determine the state of educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences based on organization-oriented standards of joint commission international.
  Methods
  This Descriptive study was performed in four selected teaching hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. Data collection was carried out using the questionnaires of the organization-oriented standards of joint commission international including 76 questions in 6 areas of improving quality and patient safety, infection prevention and control, leadership and guidance, safety and facility management, training and staff competence and information and communication management. Descriptive statistics were used as mean and percentage. Data were entered into SPSS20 software.
  Results
  The compliance rate of organization-oriented standards in the hospitals was 81.2% that indicated the relative readiness with regard to the standards of joint commission international in attracting medical tourists. The highest compliance rate of standards was related to safety and facility management (84.4%) and the lowest compliance rate was related to quality improvement and patient safety (75.2 %).
  Conclusion
  Hospitals should pay more attention to the quality improvement and patient safety in order to meet international standards and obtain an international accreditation certificate, and they are supposed to improve standards in this area through corrective actions.
  Keywords: Medical Tourism, Joint Commission International, Quality Assurance, Organization, Oriented Standards, Teaching Hospital
 • Mojtaba Jafarvand, Hadith Khoshnvaz Mrs, Samira Kazemi, Sakineh Varmazyar *, Masumeh Ghorbanideh Pages 267-276
  Background & Objectives The Endodontic unit in dentistry occupation has a high sensitivity and any obvious or hidden human error can endanger the health of both the patient and the dentist.The aim of the present study was to identify and evaluate human errors using SHERPA technique in the Endodontic Department of Clinic of Dentistry Faculty in Qazvin University of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive and cross-sectional study was conducted from 26/4/2017 to 21/8/2017. The number of error per task was obtained using worksheet of SHERPA including: task code, job task, error type, error description, error consequence and risk level. At first, using hierarchical task analysis, steps of doing work in the unit were divided into tasks and sub-tasks and nine critical tasks were determined. Then, using SHERPA technique, types of errors were identified and their risk was evaluated.
  Results
  A total of 148 human errors were identified in the Endodontic Department of Clinic. The highest error rate was in the tasks of examination and history taking with 35 errors, and the lowest error rate was on the task of anesthetizing with 7 errors. Among all the main tasks, the most frequent errors were of functional type at the task of the treatment plan (9.45%). Also, 52.63% of errors were related to the functional errors with an undesirable risk level.
  Conclusion
  The results of this study indicate that in order to reduce the occurrence of errors in the dentistry profession, it is necessary to take control measures such as using competent people, adjusting the number of patients with the number of specialists, balancing work hours and rest, and developing guidelines.
  Keywords: Endodontic, Human error, SHERPA technique, Dentistry
 • Abolghasem Pourreza, Ali Mohammad Mosadeghrad, Parsa Zoleikani * Pages 277-295
  Background and Objectives
  Accreditation, as a formal external evaluation system, has a critical role in improving quality, safety and effectiveness of hospital services. The aim of this study was to evaluate the effects of accreditation standards on the performance of Accident and Emergency (A&E) departments of hospitals in Sari, Iran.
  Methods
  This cross-sectional descriptive - analytic study was carried out in eight hospitals in Sari, Iran. Information related to the accreditation scores and five performance indicators of A&E departments (i.e., average triage time, percentage of cardiopulmonary resuscitation failure, percentage of patients who were decided upon within 6 hours, percentage of patients sent out of the A&E department within 12 hours and percentage of patients left A&E department against the medical advice) in (March 2013 and March 2014) and (March 2014 and March 20115) were gathered form hospitals and accreditation office of Mazandaran University of Medical Sciences. Data were analyzed through SPSS (V.22) software and using descriptive and inferential statistics.
  Results
  The mean scores of accreditation of A&E departments in 2013 and 2014 were 76% and 62.2% respectively. The differences between performance indicators of A&E departments in 2013 and 2014 were not statistically meaningful. There was no significant relationship between accreditation and the performance of A&E departments of hospitals.
  Conclusion
  Accreditation did not improve A& E performance in Sari hospitals. Hence, there is a pressing need for improving hospital accreditation system including standards, methods and surveyors. Besides, hospital managers should use internal quality management systems to complement and strengthen the impact of external accreditation system in improving key performance indicators of hospitals.
  Keywords: Standard, Accreditation, Accident, emergency department, Key performance indicators, Hospital
 • Rahil Ghorbani nia *, Fatemeh Izadi Pages 297-307
  Background & Objectives
  Today, studies have shown the impact of emotional intelligence and quality of life on academic achievement motivation. Paying attention to the factors that lead to academic motivation is very important. The aim of this study was to determine the relationship of academic achievement motivation with emotional intelligence and quality of life in students of Bam University of Medical Sciences in 2015.
  Methods
  This cross- sectional, descriptive-analytic study was conducted on 232 students in Bam University of Medical Sciences selected through stratified random sampling. Research instruments were Hermen’s achievement motivation questionnaire, emotional intelligence Bradbry-Graves test and 36-item questionnaire of quality of life. Data analysis was done through SPSS20 and using t-test, ANOVA, Pearson and linear regression analysis.
  Results
  From all, 87% were female, 81% were single, 58.2% were undergraduate students and 71.1% were in the age group of 18-22 years old. Mean scores of academic achievement motivation, emotional intelligence and quality of life showed no significant relationship with demographic features of students. Regression analysis results showed no significant correlation between the motivation of academic achievement and variables of quality of life and emotional intelligence.
  Conclusion
  Although there was no significant relationship between the motivations of academic achievement and variables of emotional intelligence and quality of life, the motivation for advancement can be generalized and thought; so, training courses for motivation development can be very helpful.
  Keywords: Motivation of academic achievement, Quality of life, Emotional intelligence, Students