فهرست مطالب

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی - پیاپی 49 (تابستان 1397)
 • پیاپی 49 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/06
 • تعداد عناوین: 14
|
 • کمال امیدوار، نسا سپندار * صفحات 1-18
  دراین تحقیق وضعیت گرد و غبار در 6 ایستگاه سینوپتیک استان کرمانشاه، در دوره ی 2010-1987 مورد بررسی قرارگرفته است. جهت بررسی این پدیده، روزهای گرد و غباری در سال 2009 با کد (06) از شاخص هوای حاضر استخراج شد. سپس داده های ترازهای مختلف جو از پایگاه سازمان ملی جو و اقیانوس شناسی ایالات متحده (NCEP/NCAR) برداشت و نقشه ها در نرم افزار GrADS ترسیم شدند، در نهایت از طریق پردازش تصاویر ماهواره ای MODIS و با کاربرد شاخص دمای درخشایی، آشکارسازی گرد و غبار انجام و قلمرو گسترش آن مشخص شد. نتایج تحقیق نشان داد که در سطح زمین هنگامی که سامانه ی پرفشار اروپائی به شمال و غرب عقب نشینی می کند در مناطق شرقی دریای مدیترانه کم فشار سودانی گسترش یافته و این سامانه در جهت جنوب غرب به شمال شرق جابجا می شود و با ورود آنها به منطقه آشفتگی ایجاد می شود و به دلیل نبود رطوبت گرد و خاک ایجاد می شود، منابع عمده ی گرد و غبارهای وارده به استان کرمانشاه شامل بیابان های شمال عربستان، جنوب عراق و تا حدودی شمال صحرای افریقا می باشند.
  کلیدواژگان: سینوپتیک، پایش ماهواره ای، گرد و غبار، استان کرمانشاه
 • میثم طولابی نژاد*، زهرا حجازی زاده، عاطفه بساک، نسرین بزمی صفحات 19-35
  هدف از این تحقیق بررسی اثرات نوسان اطلس شمالی بر تغییرات تراز میانی جو و در نتیجه ریزش های غرب کشور می باشد. جهت انجام این کار، ابتدا داده های بارش ماهانه 17 ایستگاه سینوپتیک منتخب غرب کشور در بازه ی زمانی 30 ساله از سال های 1984 تا 2014 از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد. همچنین داده های پیوند از دور نوسان اطلس شمالی و داده های ناهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار تراز دریا و بارش از سایت NOAA دریافت گردید. برای مشخص شدن ارتباط بین دو فاز شاخص NAO با بارش غرب ایران از ضریب همبستگی پیرسون در سطح حداقل معنی داری95 درصد، (P_value = 0.05) استفاده شد. در نهایت با استفاده از نقشه های سینوپتیک، ارتباط فضایی بین داده ها، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج گویای آن بود که بین تغییرات نوسان اطلس شمالی با ناهنجاری ارتفاع تراز میانی جو و میزان بارش های غرب ایران در چهار ماه ژانویه، مارس، آوریل و نوامبر ارتباط و همزمانی وجود دارد. نتایج نشان داد که، در زمان حاکمیت فاز مثبت نوسان اطلس شمالی، میانگین ناهنجاری ارتفاع تراز میانی جو در نیمه غربی ایران 17 متر کم تر از بلندمدت شده و میانگین بارش در هر ماه 23/5 میلی متر افزایش یافته و تر سالی حاکم می شود؛ اما زمانی که حاکمیت با فاز منفی باشد، ناهنجاری ارتفاع تراز میانی جو به طور میانگین 20 متر بیشتر از نرمال است، در نتیجه خشک سالی غرب کشور را فرا گرفته و بارش در این منطقه هر ماه با کاهش 30 میلی متری روبرو شده است. درکل می توان گفت که خشک سالی های همزمان با فاز منفی بسیار شدیدتر از ترسالی های ناشی از فاز مثبت نوسان اطلس شمالی بوده است.
  کلیدواژگان: شاخص NAO، بارش، خشک سالی، ناهنجاری، تراز میانی جو
 • عابد گل کرمی*، یداالله کریمی پور، افشین متقی، حسین ربیعی صفحات 37-57
  شناخت کشور و درک ظرفیت پیرامونی آن و نیز محیط بین الملل از اجزای لاینفک اقتصاد هستند که در سیاست خارجی هر نظام سیاسی و کشوری باید متکی بر بنیان های سرزمینی و اجتماعی آن باشد. کشور ایران با تکیه بر بنیان های ژئوپلیتیکی اش که متاثر از موقعیت جغرافیایی آن است می تواند با تدوین سیاست خارجی در اقتصاد بین الملل تاثیرگذار باشد. از این رو، این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی بنیان های ژئوپلیتیکی و جغرافیایی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پرداخته است، تا ضمن روشن کردن این بنیان ها به واکاوی نارسایی های سیاست خارجی در این عرصه بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با بنیان های ژئوپلیتیکی اش فاصله دارد و برای رسیدن به اقتصادی اثرگذار در محیط پیرامون نزدیک و بین الملل، بازنگری در بنیان های ژئوپلیتیک سیاست خارجی که در قالب پنج مولفه از آن ها یاد شده است، لازم و اجتناب ناپذیر است. از این رو، جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن این بنیان ها در استراتژی سیاست خارجی نه تنها از نظر سیاسی و فرهنگی بر محیط بین الملل اثرگذاری دارد بلکه از نظر ژئواکونومیک بر اقتصاد سیاسی بین الملل و نزدیک پیرامون اثرگذاری خواهد داشت.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، ژئوپلیتیک، بنیان های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، جمهوری اسلامی ایران
 • علیرضا رحیمی *، علیرضا کربلایی درئی، محمدرضا کربلایی صفحات 59-74
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین راستای استقرار و شیب بهینه برای نصب پنل فتوولتاییک در شهرستان کاشان می باشد که برای این منظور با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه، روابط و مدل فیزیکی Masters Gilbert تابش دریافتی خورشید بر سطح پنل، محاسبه شد، نتایج این پژوهش نشان میدهد که میزان تابش دریافتی بر سطح کلکتور در راستای جنوب و در شیب های مختلف، در 64 درصد از مواقع سال، بیشتر از تابش روی سطح پنل نصب شده در راستای جنوب شرق یا غرب با زاویه شیب های مختلف است. بیشترین میزان تابش در آزیموت رو به جنوب در شیب 30 و 40 درجه می باشد، آزیموت جنوب شرقی-غربی (30 درجه) تقریبا شبیه به آزیموت جنوب است و تنها درراستای جنوب شرقی- غربی، در فصل تابستان، شیب های نزدیک به قائم، تابش بیشتری نسبت به جنوب دریافت می کنند. میزان تابش دریافتی بر سطح پنل در راستای جنوب شرقی- غربی (آزیموت 60 درجه) در شیب های مختلف در 87 درصد از مواقع سال بیشتر از تابش روی سطح پنل نصب شده در راستای شرق یا غرب (آزیموت 90 درجه) با زاویه شیب های مختلف است. با مقایسه نتایج ، مشخص می شود که راستای نصب پنل فتوولتاییک هر چه از جنوب به سمت شرق یا غرب تغییر کند، شدت تابش در روزهای سال کاهش بیشتری خواهد داشت، بیشترین بازده ی تولید انرژی فتوولتاییک در شهرستان کاشان در راستای رو به جنوب، و با زاویه نصب پنل فتوولتاییک 30 درجه نسبت به خط افق می باشد. همچنین مناسب ترین شیب برای نصب پنلها بین 30 تا 40 درجه، نسبت به سایر شیب ها به دست آمد.
  کلیدواژگان: شیب، آزیموت، تابش خورشیدی، کاشان
 • طیبه دهقانی*، محمد سلیقه، بهلول علیجانی صفحات 75-91
  جهت آشکارسازی تغییر اقلیم از شاخص های اقلیمی متنوعی می توان استفاده کرد که غالبا دما و بارش مدنظر قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان آب بارش شو در سواحل شمال خلیج فارس اقدام به شبیه سازی آب بارش برای دوره 2017 تا 2050 بر اساس سناریوی RCP4.5 مدل Hadcm3 گردید. جهت تحلیل سری زمانی گذشته و حال آب بارش و آشکار سازی روند این سری زمانی از داده های پایگاه NCEP/NCAR با رزولوشن 125/0 درجه قوسی استفاده گردید. تحلیل سری زمانی آب قابل بارش با استفاده از دو آزمون تخمینگر شیب SENS و آزمون من-کندال انجام شد. نتایج بیانگر آن بود که سری زمانی سالانه آب قابل بارش منطقه روند افزایش داشته است، هر ساله، 05/0 میلی متر، آب بارش شو افزایش داشته و به سمت همگونتر شدن میل کرده است، این میزان افزایش در سطح اطمینان 95/0 معنی دار بوده است. میزان افزایش آب بارش شو در نواحی شرقی منطقه بالاتر از سایر نواحی بوده است. قبل از سال 1989 نوسانات متعددی در سری زمانی آب بارش شوی منطقه مشاهده شده اما هیچ کدام در سطح اطمینان 95/0 معنی دار نبوده است اما از سال 1989 به بعد روند افزایش معنی داری در سطح اطمینان 95/0 داشته است. این رفتار زمانی مکانی آب بارش شو در واقع می تواند در پاسخ به افزایش دمای عمومی منطقه رخ داده باشد و می توان آن را به عنوان نمایه تغییر اقلیم در منطقه مدنظر قرار داد.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، آب بارش شو، مدل Hadcm3، سواحل شمال خلیج فارس
 • سجاد فردوسی*، نجمه نظری مزیدی، مهدی مودودی ارخودی صفحات 93-110
  این تحقیق با هدف برآورد شاخص باقیمانده ظرفیت تحمل جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری تدوین یافته است. روش تحلیل داده ها، توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت جمع آوری داده های اولیه از مشاهده میدانی و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه متخصصان مرتبط با موضوع تحقیق و اهالی شهر شاهرود می باشد. حجم نمونه مورد بررسی جهت توزیع پرسشنامه جامعه میزبان برابر با 125 نفر (65 نفر ساکنین، 41 نفر صاحبان کسب وکار گردشگری، 19 نفر مسئولین) مد نظر می باشد. در این راستا به منظور نظرسنجی از متخصصان نیز تعداد 20 پرسشنامه در نظر گرفته شده است. روش تعیین ظرفیت تحمل جامعه میزبان در این تحقیق از سیستم ارزیابی زیست محیطی باتل (BEES) اقتباس شده که در ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و حدود تغییرات قابل قبول (LAC) استفاده می شود. نتایج بیان می دارد که شاخص باقیمانده ظرفیت تحمل جامعه میزبان برابر با 6/42 درصد محاسبه شده است. همچنین بر اساس طبقه بندی بارومتر پایداری پرسکات آلن، و با توجه به پارامتر حاصل شده (426/0)، ظرفیت تحمل جامعه میزبان با قرارگیری در طبقه 60/0-41/0 از وضعیت متوسط برخوردار می باشد. بنابراین این طور برداشت می شود که جامعه میزبان نسبت به گردشگری، نگرش متعادلی دارد و مخالف توسعه آن نمی باشد. درنتیجه ضروری است در راستای استفاده از پتانسیل های موجود در جهت توسعه پایدار گردشگری، برنامه ریزی های لازم به منظور جذب گردشگران بیشتر به این منطقه در دستور کار مدیران و متولیان گردشگری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی گردشگری، مبادله اجتماعی، نگرش جامعه میزبان، شاهرود
 • طیبه کیانی*، محسن پوربشیر هیر صفحات 111-125
  رودخانه ها و آبراهه ها سیستمی کاملا پویا بوده و الگوی مورفولوژیک آن ها به طور پیوسته در طول زمان تغییر می کند که گاهی اوقات، فرسایش کناره ای و آسیب رسانی به تاسیسات ساحلی و جابجایی مرز را به دنبال دارند. ازاین رو بررسی رفتار هیدرولوژیکی آن باید همواره مورد توجه باشد. ایران دارای چندین رودخانه مرزی با همسایگان خود است که مطالعه آن ها از رویکرد تغییر بستر باید همواره موردتوجه باشد کاری که در تحقیق حاضر بدان پرداخته شده است. در این تحقیق رودخانه مرزی بالهارود که 62 کیلومتر از مرز ایران با جمهوری آذربایجان در استان اردبیل را تشکیل می دهد با رویکرد تغییر بستر از طریق مطالعه شاخص های هیدرومورفولوژی ضریب سینوسیته، شعاع خمش و زاویه مرکزی برای بازه زمانی 1334 و 1395 به ترتیب با استفاده از نقشه پروتکل 25000/1 و تصاویر ماهواره ای ETM لندست 7 مطالعه گردید و شاخص های مذکور در نرم افزار اتوکد و Arc map محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که الگوی پیچان رودی بالهارود در طی بازه زمانی 61 ساله شدیدتر شده و میزان تغییرات بستر رودخانه بسیار بالا بوده است به طوری که فقط در مورد شاخص ضریب خمیدگی تعداد خم های رودخانه از 591 خم در سال 1334 به 857 عدد در سال 1395 رسیده است که بیانگر تغییر شدید مورفولوژی رودخانه است. مقادیر شعاع خمیدگی در کل بازه، موید وجود قوس های تقریبا مشابه در طول مسیر رودخانه است این شاخص برای سال 1334 نشان دهنده حالت پیچان رودی تر بخش پایاب نسبت به سراب و برعکس این حالت برای سال 1395 است؛ که می تواند به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و تکتونیکی باشد. همچنین مجموع عواملی مانند: دخالت های انسانی، ماهیت خشکی اقلیم، پوشش گیاهی، بافت سست، در روند تغییر بستر دخیل هستند به طوری که بیشتر تغییرات در محدوده مناطق مسکونی با پوشش گیاهی ضعیف تر رخ داده است که انجام اقدامات حفاظتی ازجمله تثبیت سواحل و افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از دست اندازی به حریم رودخانه از اهمیت زیادی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ضریب خمیدگی، زاویه مرکزی، تغییر بستر رودخانه، بالهارود، GIS
 • جواد بذرافشان*، مهرشاد طولابی نژاد، نجمه حملی صفحات 127-150
  در این پژوهش به بررسی عوامل و محرک های تغییر الگوی معیشت روستاهای مرزی پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری خانوارهای روستایی دهستان مینان در شهرستان مرزی سرباز می باشد (4544N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای 354 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، کای دو و مدل لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین 354 پاسخگو، 72/88درصد معتقد بودند که الگوی معیشت آن ها تغییر پیدا کرده و 27/12درصد معتقد بودند که الگوی معیشتی آنها تغییری نداشته است. از بین 45 متغیر مورد نظر پژوهش، 15 متغیر به طور قابل توجهی ارتباط معنی داری با تغییر معیشت داشته است. عوامل اقتصادی (0/400)، شخصی (0/360) و انزوای جغرافیایی (0/132) ارتباط بیشتری با تغییر معیشت داشته اند. همچنین در واکنش به این تغییر معیشت، از 345 پاسخگو، 39/8درصد قاچاق سوخت و کالا ، 4/25 تجارت و معامله و 22/9درصد انجام کارهای خدماتی را برای امرار معاش انتخاب نموده اند. لذا می توان گفت ایجاد زمینه های مناسب برای امرار معاش خارج از مزرعه مانند صنایع روستایی و صنایع دستی می تواند ضمن تنوع امرار معاش، از تغییر معیشت و استفاده از راه های نامشروع و خطرناک برای این امر جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: تغییر معیشت، معیشت پایدار، مناطق مرزی، مدل لجستیک، شهرستان سرباز
 • سید محمد حسینی * صفحات 151-166
  بارش به عنوان یکی از عناصر سرکش آب وهوایی، دارای پراکنش شدید مکانی و زمانی در مقیاس جهانی و منطقه ای است. در این پژوهش، از پایگاه داده مرکز اقلیم شناسی بارش جهان(GPCC) در بازه ی زمانی 1960 تا 2009 میلادی(50 سال) به صورت ماهانه استفاده شده است. این داده ها دارای تفکیک مکانی 5/0× 5/0 درجه ی قوسی هستند و برای محدوده 0 تا 80 درجه ی طول شرقی و 10 تا 50 درجه ی عرض شمالی استخراج شده است. به این ترتیب، آرایه ای به ابعاد 600 *12800 به دست آمد که بر روی سطرها، مکان(یاخته) و بر روی ستون ها، زمان(ماه) قرار دارد. واکاوی سری زمانی بارش در نیم سده ی گذشته ی خاورمیانه نشان داد که بارش در بهار(فروردین و اردیبهشت)، تابستان(تیر و شهریور) و در سراسر زمستان، روند کاهشی دارد. به طور سالانه، 35/2 درصد از پهنه ی مورد بررسی دارای روند مثبت، 30/2 درصد، روند منفی و 35/93 درصد بدون روند است. بیشترین روند مثبت بارش از آن شهریورماه با 6/5 درصد و بالاترین روند منفی به مردادماه با 5 درصد اختصاص دارد. بخش هایی از افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و به صورت پراکنده در ایران مرکزی و نواحی واقع در عرض های پایین تر جغرافیایی، دارای روند مثبت و بخش های شرقی و شمال غربی ایران و بخش های پراکنده ای از کشورهای خاورمیانه نیز دارای روند کاهشی بارش هستند. همچنین اغلب کشورهای این پهنه در طول سال یا فاقد شیب روند و یا شیب روند بسیار ناچیزی دارند. البته بیشترین درصد مساحت شیب روند بارش 0 تا 5/0 است و تمرکز آن با روند بارش تطابق نسبی دارد.
  کلیدواژگان: روند بارش، شیب روند، میانیابی کریگینگ، پایگاه GPCC، جنوب غرب آسیا
 • ناصر بیات*، سیدعلی بدری صفحات 167-186
  گردشگری یکی از برجسته ترین راهبردهای نوین اقتصادی برای توسعه نواحی روستایی شناخته می شود. همانند سایر بخش های اقتصادی بخش گردشگری نیز متشکل از نظام عرضه و تقاضا است، و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای گردشگری شرط لازم برای پویایی سیستم گردشگری و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است. بخش بندی بازار گردشگری متداول ترین شیوه در زمینه مطالعه و شناخت ساختار تقاضای گردشگری است، که به بهره گیری مطلوب از منابع عرضه گردشگری در راستای نیازهای واقعی و گوناگون گردشگران کمک می کند. این پژوهش به بخش بندی گردشگران در منطقه نمونه گردشگری حوضه آبریز رودخانه کلان شهرستان ملایر می پردازد. جامعه آماری گردشگرانی است که به قصد تفریح و گردش و گذران اوقات فراغت به محدوده مورد مطالعه سفر می کنند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته است و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 مورد پرسشنامه از گردشگران بدست آمد. آمار توصیفی، و روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل خوشه ایبرای تجزیه و تحلیل داده ها به کار رفت. بر مبنای نتایج تحلیل عاملی 7 عامل اصلی انگیزشی گردشگری در سطح منطقه شناسایی شد، شامل: روستاگرایی، وابستگی و تعلق مکانی، آسایش و استراحت، طبیعت گردی و ورزش، تفریحات گروهی، خرید تولیدات روستایی، هیجان و تازگی، معنویت و خلوت؛ بر اساس این عوامل انگیزشی نتیجه نهایی بخش بندی گردشگران نشان می دهد که بازار تقاضای گردشگری در منطقه قابل تقسیم به 7 بخش است. این نتایج می تواند در راستای بهره گیری بهینه از انواع منابع موجود در منطقه، توسط مدیران و مسئولان محلی، و همچنین صاحبان کسب و کارهای گردشگری، متناسب با نیازهای واقعی بخش های متنوع بازار گردشگر روستایی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، بخش بندی گردشگری، عوامل انگیزشی گردشگر، حوضه آبریز رودخانه کلان، شهرستان ملایر
 • زهرا سادات حسینی*، شهریار خالدی، عبدالمجید نادری بنی صفحات 187-198
  بازسازی آب و هوای دیرینه با استفاده از روش های مطالعاتی گوناگون به عنوان یکی از شاخه های علم اقلیم شناسی دارای اهمیت فراوانی است بدین منظور مغزه ای به طول 960 سانتیمتر از تالاب دشت ارژن توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علم جوی برداشته شد و مورد بررسی های رسوب شناختی قرار گرفت. در ابتدا ضریب مغناطیسی تمامی مغزه ها براساس دستگاه سنجش ضریب مغناطیسی با فواصل یک سانتی متر اندازه گیری شد و سپس آنالیزهای پایه رسوب شناختی شامل مطالعات دانه بندی به روش لیزری و مطالعات اندازه گیری کربنات کلسیم و اندازه گیری مواد آلی صورت گرفت. در نهایت چهار نمونه گیاهی برای تعیین سن در طول مغزه انتخاب و جهت تعیین سن به آزمایشگاه کربن 14 لهستان ارسال گردید و مشخص شد مطالعه انجام گرفته حدود 15000 سال گذشته را در بر می گیرد. با کنار هم گذاشتن مجموعه داده ها می توان 5 دوره کلی آب و هوایی را نشان داد. در دوره اول از 15 هزار سال گذشته تا حدود 13 هزار سال شرایط آب و هوایی سردتر و بسیار مرطوب تر شده که حکایت از اتمام دوره یخبندان و شروع دوران بین یخچالی دارد. در دوره دوم از 13 هزار سال تا حدود 11 هزار سال شرایط اقلیمی ازدوره قبل کمی گرمتر بوده است. دوره سوم از 11 تا 9 هزار سال قبل که به دلیل نوسانات زیاد، دوران گذار نامگذاری گردید. دوره چهارم از 9 هزار سال قبل تا 7000 سال قبل دوران سردتری بوده است. سرانجام دوره پنجم از 7000 سال قبل به بعد شرایط اقلیمی الگوی امروزی را پیدا کرده است وتاکنون حفظ شده است. این دوره به طور عموم دوران گرم تر و خشک تری نسبت به گذشته بوده است.
  کلیدواژگان: دیرینه شناسی اقلیمی، تالاب دشت ارژن، کربنات کلسیم، مغناطیس سنجی، دانه بندی لیزری، تغییرات آب و هوایی
 • حمدالله سجاسی قیداری*، حمیده محمودی، حوری هوایی صفحات 199-220
  افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در نواحی روستایی نیازمند بازخورد و دریافت دیدگاه روستاییان و مشارکت دادن ساکنان روستایی در فرایند توسعه است. خدمات آبرسانی به عنوان یکی از اساسی ترین خدمات ارائه شده در مناطق روستایی می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی انجام شد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی به صورت تصادفی در مورد 132 خانوار در سطح سکونتگاه روستایی بخش مرکزی شهرستان نیشابور با پایایی قابل قبول انجام شده است. بررسی رابطه ابعاد پنج گانه تحقیق با ویژگی های فردی نشان دهنده این است که بین سن، جنسیت و سطح تحصیلات رابطه معنادار با میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات در روستاهای نمونه وجود دارد. درعین حال ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات رسانی آب در روستاهای نمونه نشان از این دارد که کیفیت خدمات رسانی آب در روستاهای نمونه در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. نتایج تحلیلی عاملی تاییدی شاخص های تحقیق نشان داد که بیشترین درصد واریانس ابعاد تحقیق مربوط به بعد همدلی با 91/30 درصد و کمترین درصد واریانس هم متعلق به بعد محسوسات با 28/21 درصد می باشد. همچنین تحلیل فضایی میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات رسانی آب آشامیدنی در روستاهای نمونه نشان داد که روستای شیخلان با میزان Qi 103/0 دارای بیشترین میزان رضایت و روستای تورانی با میزان Qi 097/0 دارای کمترین میزان رضایت از کیفیت خدمات می باشند. در مجموع می توان با ارزیابی مستمر طرح های شرکت آب و فاضلاب روستایی، توجه بیشتر به نظر و نیاز روستاییان و استفاده از نیروهای بومی و توانهای بالقوه روستاها در امر آبرسانی میزان رضایت روستاییان را از خدمات آبرسانی افزایش داد.
  کلیدواژگان: خدمات، آبرسانی، تحلیل فضایی، رضایتمندی، دهستان فضل
 • حسن ذوالفقاری*، جعفر معصوم پور سماکوش، شبنم چاهواری صفحات 221-240
  پارامتر درجه- روز رشد یکی از مهمترین شاخص های آب وهواشناسی کشاورزی است که بررسی آن می تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب داشته باشد. هدف از این پژوهش پیش بینی تغییرات اقلیمی و بررسی اثر تغییر احتمالی آن بر مقادیر درجه- روز رشد در منطقه شمال غرب کشور است. بدین منظور داده های اقلیمی هفت ایستگاه سینوپتیک ارومیه، تبریز، زنجان، سنندج، قزوین، کرمانشاه و همدان طی یک دوره 25 ساله (2009 - 1985) به عنوان دوره پایه گردآوری شد و برهمین اساس تغییرات دمای دوره های (2030-2011 و 2065-2046) از طریق مدل HadCM3 شبیه سازی شد. به دلیل قدرت تفکیک زمانی و مکانی پایین مدل، خروجی های آن، با استفاده از نرم افزار LARS-WG در مقیاس روزانه و ایستگاهی، ریزگردانی و تحت سناریوهای انتشار A1B (سناریو حد وسط)، A2 (سناریو حداکثر یا بدبینانه) وB1 (سناریو حداقل یا خوش بینانه) ارائه گردید. واسنجی، صحت سنجی و کارایی مدل از نظر میزان انطباق داده های دیده بانی شده با مقادیر شبیه سازی شده از طریق آماره های ، RMSE و MAE مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت با استفاده از دمای شبیه سازی شده، درجه- روز رشد تحت آستانه های حرارتی صفر، 5، 10 و 15 درجه سانتی گراد در دو بازه زمانی پایه (2009-1985) و آینده (2030-2011 و 2065-2046) محاسبه و مقایسه گردید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد علی رغم تفاوت اندک، تغییرات دمای منطقه شمال غرب ایران، تحت هر کدام از سناریوها A1B، A2 و B1 در آینده افزایشی خواهد بود. در مجموع بیشترین افزایش دما معادل 7/0 درجه سانتی گراد مربوط به سناریوی A2 برای دوره 2030-2011 و به میزان 3/2 درجه سانتی گراد تحت سناریوی A1B برای دوره 2065-2046 آشکار گردید. کلا با افزایش دما، مقادیر درجه- روز رشد در دوره های مورد بررسی و تحت هر آستانه حرارتی افزایش می یابد. تحت سناریوهای مطالعاتی، آستانه های دمایی صفر درجه سانتی گراد بیشترین و 15 درجه سانتی گراد کمترین تاثیر پذیری از تغییر اقلیم را نشان می دهند، به طوریکه بیشترین افزایش مقادیر درجه- روز محاسباتی تحت آستانه های صفر و 15 درجه سانتی گراد، در دوره اول نسبت به سناریوی مبنا (2009-1985)، به ترتیب به میزان 4/207 و 6/120 درجه- روز، تحت سناریو A2 و برای دوره دوم به میزان 5/752 و 5/463 درجه- روز، تحت سناریو A1B شبیه سازی گردید.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، HadCM3، سناریوهای انتشار، درجه- روز رشد، شمال غرب ایران
 • جمیله توکلی نیا، مصطفی هرایینی * صفحات 241-258
  کیفیت گردشگری از اهمیتی برخوردار است که در بازگشت مجدد گردشگران تاثیر می گذارد. ازاین رو برای تحریک سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش کسب وکار، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه نیاز به توسعه گردشگری باکیفیت است. ارزیابی میزان رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هدف اصلی پژوهش را تشکیل می دهد. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی تحلیلی است. پایایی داده ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که نشان دهنده عدد 0.834 و روایی داده ها نیز بر اساس شیوه روایی محتوا مطابق با نظر اساتید انجام گرفته است. در تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی ویلکاکسون و اسپیرمن بهره گیری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل گردشگرانی است که از خدمات واحدهای پذیرایی در محله دربند استفاده کرده اند و حجم آن با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 354 نفر، و با روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است. یافته های تحقیق بر اساس ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات سروکوال نشان می دهد که بیشترین شکاف کیفیت در بعد محسوسات با میزان فاصله 0.33- و کمترین شکاف در بعد پاسخگویی با میزان فاصله 0.34 مشاهده می شود. همچنین بر اساس یافته های مدل کانو 6 ویژگی از 19 ویژگی کیفیت خدمات به عنوان ویژگی جذاب، 5 ویژگی کیفیت خدمات به عنوان ویژگی تک بعدی، 6 ویژگی الزامی و 2 ویژگی کیفیت خدمات باقیمانده بی تفاوت طبقه بندی شدند. همچنین در پایان از طریق برقراری ضریب همبستگی اسپیرمن، ارتباط بین میزان تحصیلات و درآمد با ابعاد گوناگون کیفیت خدمات مورد آزمون قرار گرفت.
  کلیدواژگان: گردشگری، کیفیت خدمات، رضایتمندی، محله دربند، مدل سروکوال، مدل کانو
|
 • Kamal Omidvar, Nesa Sepandar * Pages 1-18
  In this study, the dust situation in 6 synoptic stations of Kermanshah province was investigated in the period 1987-1992. To study this phenomenon, dust days were extracted in 2009 with code (06) from the current air index. Then data from different bar levels were taken from the National Oceanic and Atmospheric Organization (NCEP / NCAR) database and maps were plotted in the GrADS software. Finally, through the processing of MODIS satellite imagery, with the application of the brightness temperature index, round detection And the dust was made and its territory expanded. The results of the study showed that at low ground level, when the European high-pressure system retreated to the north and west, Sudan's low pressure existed in the eastern Mediterranean, and the system moved southwest to the northeast, and when they entered The disturbance zone is caused due to the lack of moisture in the dust, the main sources of dust in the province of Kermanshah include the deserts of northern Arabia, southern Iraq, and somewhat north of the sub-Saharan Africa.
  Keywords: Synoptic, Satellite Monitoring, Dust, Kermanshah Province
 • Meysam Toulabi Nejad *, Zahra Hejazizadeh, Atefeh Bosak, Nasrin Bazmi Pages 19-35
  The purpose of this study was to investigate the effects of the North Atlantic Oscillation on the middle levels of Atmosphere and precipitation changes in the West of country. To do this, first monthly rainfall data of 17 synoptic stations of the West country in period of 30 years from 1984 to 2014 of country were collected from Meteorological Organization. As well as North Atlantic Oscillation data and anomalies geopotential height data, sea level pressure and precipitation were received from NOAA. To clarify the relationship between the NAO index phase with precipitation West in Iran used Pearson correlation coefficient was at least 95%, (P_value = 0.05). Finally, using By synoptic maps, spatial relationships among data, were analyzed. The results indicate that between North Atlantic Oscillation changes with middle level height anomalies of the Atmosphere and the amount of precipitation in West of Iran in four month January, March, April and November there is communication and concurrency. The results showed that , at a time of sovereignty positive phase of the North Atlantic oscillation , an average of height atmospheric middle level in mid - western Iran 17 meters long - term and less than the average rainfall per month 23.5 mm increased and wetly sovereigned. But when phase of governance is negative, high atmospheric middle level anomaly to an average of 20 meters more than normal . As a result, the drought will prevail in the West And precipitation in the region each month will face a reduction of 30 mm. In general, we can say that droughts more severe than wet coincide with the negative phase of the North Atlantic Oscillation is positive phas.
  Keywords: NAO index, precipitation, drought, anomalies, atmospheric middle level
 • Abed Golkarami *, Afshin Motaghi, Hossien Rabiee Pages 37-57
  Knowing Country and understanding the capacity of its perimeter and international environment are essential components of the economy That the foreign policy of any country should be on the basis of territorial and social. The country relies on its geopolitical foundations That the are influenced by its geographical location can affect codification foreign policy in the international economy. Hence, this paper with an analytical -discriptive method to survey the geopolitical and geographical foundations of Islamic Republic of Iran's economy. this paper show that Economy of Islamic Republic Iran away with its Geopolitical foundations and To achieve an effective economic on the closed surrounding and international environment, review in Geopolitical foundations of foreign policy that is mentioned in the form of five components are necessary and is inevitable. Hence, Islamic Republic of Iran To pursue the These foundations in foreign policy strategy Not only effects will be in terms of political and cultural on international environment but also in terms geo-economic impact on international political economy.
  Keywords: foreign policy, Geopolitic, Geopolitical foundations, Geoeconomic, Islamic Republic Iran
 • Ali Reza Rahimi *, Ali Reza Karbalaee Doree, Mohammad Reza Karbalaee Pages 59-74
  The purpose of this study was to determine the optimum setting and tilt for installing photovoltaic panel in Kashan city. For this purpose, using the Masters Gilbert physical relations and relationships, the radiation received on the surface of the panel is calculated. The results of this study indicate that the amount of radiation received on the collector's surface in the south and in different slopes, 64 percent of the time of year, is more than the radiation on the panel surface mounted in the direction of the southeast or west with different slope angles. The highest amount of radiation is in the Azimuth to the south at a gradient of 30 degrees and 40 degrees; Southwest Azimuth (30 degrees) is almost similar to the South Azimuth and only in the southeast west, in summer, glides near the verge, they receive more radiation than the south. The amount of radiation received on the surface of the panel in the direction of south east west (Azimuth 60 °) on different slopes in 87% of the year is greater than the radiation on the panel surface mounted east or west (90 ° azimuth) with different slope angles Is. By comparing the results, it turns out that the direction of the photovoltaic panel installation will change, as the south changes to the east or west, the intensity of radiation will decrease in the days of the year. The highest photovoltaic energy output in Kashan is in the direction to the south, and with the angle of installation of photovoltaic panel 30 degrees from the horizon line. The most suitable slope for mounting panels between 30 and 40 degrees was obtained from other slopes.
  Keywords: Slope, Azimuth, Solar Radiation, Kashan
 • Tayebe Dehghani * Pages 75-91
  In order to detect climate change, a variety of climate indicators can be used which is often considered temperature and precipitation. In order to investigate the effect of climate change on the amount of precipitation in the north coast of the Persian Gulf, it simulated the precipitable water for 2017-2050 based on the RCP4.5 model of the Hadcm3 model. The NCEP / NCAR base-station data with an arc-value of 0.125 was used to analyze the past and present rain water patterns and to reveal the process of this time series. Rainfall rain analysis was performed using two SENS tilt estimators and a Man-Kendall test. The results indicated that the annual time series of rain water was increasing in the region, every year, 0.05 mm, the precipitated water increased and it tended to become more homogeneous, this increase in the confidence level of 0.95 Meaningful. The precipitation rate in the eastern part of the region was higher than other areas. Before 1989, several fluctuations were observed in the rainy season of rainwater, but none was statistically significant at the confidence level of 95%, but since 1989, the trend has increased significantly at a confidence level of 0.95. This spatial behavior of precipitable water can actually have occurred in response to the increase in the overall temperature of the area and can be considered as a profile of climate change in the region.
  Keywords: climate change, precipitable water, Hadcm3 model, North coast of the persian Gulf
 • Sajad Ferdowsi * Pages 93-110
  This study was conducted to estimate the index of Remaining carrying capacity of host community to tourism development. The method of data analysis is descriptive-analytical. In order to collect the initial data, a field survey and a questionnaire were used. The study population is comprised of specialists related to the subject and residents of Shahroud (host community). The sample size for distribution of the host community questionnaire is 125 people (65 inhabitants, 41 tourism business owners, 19 officials). In this regard, 20 questionnaires have been considered for the survey of experts. Method of determining the carrying capacity of the host community in the study adapted of Battelle Environmental Evaluation System (BEES) that it is used for environmental impact assessment (EIA) and the limits of acceptable change (LAC). The results of data analysis showed that based on based on barometer of sustainability Alan Prescott, and according to the parameters obtained by (0.426), carrying capacity of the host community, by positioning the floor of 0.41 to 0.60 of the situation is Balanced state. Therefore, it is understood that the host society has a balanced attitude towards tourism and is not opposed to its development. As a result, it is essential to use existing potentials in order to sustainable tourism development, planning necessary are made by tourism managers to attract more tourists to this area.
  Keywords: Tourism planning, Social exchange, The attitude of the host community, Shahroud
 • Tayebe Kiani * Pages 111-125
  Rivers and canals are a completely dynamic system and their morphological patterns has been changed continuously over the time, Which sometimes lead to erosion and damage to coastal facilities and border displacement. Therefore, its hydrologic behavior should always be considered. Iran has several border rivers with its neighbors that its necessary be studied of wise “the bed change approach” that has been addressed in this study. In this research, the Balehradud Border River, which forms 62 km from Iran's border with the Republic of Azerbaijan in Ardebil province, be studied based on the substitution approach by studying the hydromorphic indices of the Sinuosity coefficient, bending radius and central angle for the period 1955 and 2016 respectively using the map of Protocol 1/25000 and satellite imagery of ETM. And the indexes were calculated in AutoCAD and Arc maps software. The results show that the Meandering pattern has become more intense over the period of 61 years and the rate of river bed changes has been very high. As for the Sinuosity coefficient, the number of curves of river increase to 857 in year 2016 than 591 bends in year 1955 which indicates a significant change in river morphology. The values of curvature radius in the whole range confirm the existence of approximately the same arch along the river's path. This indicator for year 1955 shows that upstream have more meandering from downstream and versa this mode for the year 2016. Which can be due to climatic and tectonic changes. Also, a number of factors such as human interactions, climatic conditions, vegetation, loose tissue, are involved in the River bed change. It is important to take protective measures, such as stabilizing the coast and increasing vegetation and preventing the dumping of the river.
  Keywords: the Sinuosity coefficient, central angle, base change of the river, Balharood river, GIS
 • Javad Bazrafshan * Pages 127-150
  Due to various geographical circumscriptions, rural households face a dearth of livelihood alternatives. Therefore, they are obligated to modify their livelihood style for subsistence. In the meantime, numerous factors affect households’ decisions on livelihood style modification. This study explored the factors and drivers of livelihood pattern change in rural households through sustainable livelihoods Approach. The study was considered applicable and used a descriptive-analytic method. To collect the data, questionnaire and interview instruments were utilized. The statistical population was Minan rural households in Sarbaz border province (N=4544). Using Cochran’s sampling technique, 354 households were selected as the participants of the study. One sample t-test, chi-square, and logistic model were used for data analysis. Findings revealed that out of 354 respondents, 72.88 % believed their livelihood pattern had changed and 27.12% supposed no change. 15 out of 45 variables under study were considerably effective and had significant relationships with livelihood variable. Economical (0.400), personal (0.360), and geographical isolation (0.312) factors played major roles in this regard. Moreover, it indicated that out of 354 respondents, 39.8% assumed that they had chosen fuel smuggling, 25.4 % goods trading, and 22.9 % service works as a reaction to this livelihood change for the living. Thus, it can be argued that integrated rural livelihood and accessible proper foundations for subsistence outside the farms (such as rural industries) can diversify living and prevent both livelihood change and use of illicit and hazardous activities, for instance, fuel and goods smuggling.
  Keywords: Livelihood change, living variation, border regions, logistic model, Sarbaz Township
 • Sayyed Mohammad Hosseini * Pages 151-166
  Precipitation is climatic elements that have temporal - spatial distribution. In this research used database of Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) with a resolution 0.5×0.5 degree for 50 year was constituted with dimensions of 12800*600. the time period which on the columns and pixels located on the rows. The results shown that, increasing trend in spring and fall but in summer and winter precipitation trend has been decreased. Precipitation gravity is located in the northern parts of the Black Sea and Mediterranean Sea, Southeast Asia, southern coast of the Caspian and Central Zagros Mountains. Most of middle east not trend(%95) and only in parts of Kazakhstan, Afghanistan and Pakistan and geographic areas in lower-latitude had positive trend and most of the area is gradient 0- 0.5.
  Keywords: Precipitation Trend, Trend Gradient, Kriging Interpolation, GPCC Database, Southwest Asia
 • Naser Bayat * Pages 167-186
  Tourism is known as one of the most important new economic strategies for the development of rural areas. As in other economic sectors tourism industry consists of supply and demand system, and creating a balance between supply and demand of tourism is recognized as prerequisite for the dynamics of tourism system and the creation of economic growth and development. Tourism market segmentation is considered as the most common way in studying and understanding the structure of tourism demand, which helps to appropriate exploitation of the supply resources of tourism in line with the actual needs of different tourist market segments. This research pays to tourist segmentation in the tourism typical area of Kolan river catchment area in Malayer Township. The study statistical population is tourists who travel to the area for recreation, tourism and leisure. The research tool is a self-administrated questionnaire. By the method of Simple random sampling we collected a total of 200 questionnaires of tourists in the study area. Descriptive statistics and exploratory factor analysis and cluster analysis was used to analyze the research data. Based on the results of factor analysis were identified even major factor in tourist's motivations at the regional level, including: Rurality, sense of place and place belonging, rest and relaxation, nature-based tourist activities, group outdoor recreational activities, purchase the rural production, excitement and novelty, spirituality and solitude. According to this motivational factors final result of tourism segmentation shows that tourism demand in the market consisted 7 difference segments. The results could be utilize in order to optimize the use of available resources in the area by managers and local authorities, as well as owners of tourism businesses, compatible with the Actual needs of various sectors in rural tourism market.
  Keywords: rural tourism, tourism segmentation, tourist motivational factors, Kolan river catchment area, Malayer Township
 • Zahra Sadat Hoseini *, Shahriar Khaledi, Abdolmajid Naderi Bani Pages 187-198
  Paleoclimate reconstructions based on multi proxy such as sedimentology is current in climatology investigation. In this way, National Institute of Oceanography and Atmospheric Science cored 960cm from Arzhan wetland SW of Iran than we have investigated of sedimentology. Primarily the core was measured on magnetic sensibility per 1cm and secondly was subsampled according to magnetic sensibility and were analyzed include TOC, CaCO3, and Grading laser and…. In finally four samples of pace of plant were selected and have been dated in carbon 14 dating laboratory of Poznan. Poland. and calibrated trough of core based on Calib rev. 7.1. Dating have determined that core had covered 15000 Cal. BP. According to this investigation, we obtained 5 period of climate conditions during Pleistocene to Holocene in this area. 15000-13000 Cal. BP. Late Pleistocene climate conditions were colder and weter period that indicate end of the Ace age. 13000-11000 Cal. BP. Climate begin to warmer and dryer. 11000-9000Cal.BP. because of this period shows many Fluctuations in all proxies we named this period to the period of transfer from Ace age to interglacial period. 9000-7000Cal. BP there have been warm and cold conditions compare to late Holocene. 7000- Present indeed in this period radiantly modern pattern of atmospheric circulation has been performed due to all of proxies in late Holocene begin to fixed on the same pattern. So probably atmospheric circulation from meddle Holocene begin to get harmonic to present. Any way for determinate of paleo climate in this area we need to use of multi proxy investigation in area.
  Keywords: Paleoclimate, sedimentology, magnetic sensibility, CaCO3, TOC
 • Hamdolah Sojasi Ghidari * Pages 199-220
  Higher quality of services provided in the rural areas requires feedback, consulting with villagers, and their active participation in rural development process. Water services are one of the most basic services provided in rural areas. Accordingly, the present study seeks to evaluate the satisfaction level of rural residents with the quality of services provided by Rural Water and Wastewater Company. This study was conducted in a descriptive-analytical method, and the population was comprised of 132 households randomly selected from rural residents living in rural areas of Central District of Neyshabur County with an acceptable reliability score. Investigating the relationship between the five dimensions of the study and the individual characteristics indicates that there is a significant relationship between age, gender and education level and satisfaction with quality of the services in sample villages. At the same time, assessing the satisfaction with the quality of water services in sample villages indicates that the quality of water services in sample villages is at a satisfactory level. The analytical results of the confirmatory factor analysis of the research indicators showed the highest percentage of variance of the research dimensions belonged to 'empathy', with 30.91% and the least value of variance belongs to ‘tangible changes’ (21.28%). The spatial analysis of villager's satisfaction with drinking water supply services in sample villages showed that the village of Sheikhlan with 103.10 Qi had the highest satisfaction level, and the village of Turani with 0.990 Qi had the least satisfaction with the quality of services. In general, with the continuous assessment of projects conducted by Rural Water and Wastewater Company, more attention should be paid to needs and views of the villagers and the use of local work force and rural potentials in water supply should be increased to raise the satisfaction level of the villagers with water services.
  Keywords: Service, Water Supply, Spatial Analysis, Satisfaction, Fazl Dehestan
 • Hasan Zolfaghari *, Jafar Masoompourv Samakosh, Shabnam Chahvari Pages 221-240
  Growing degree-day parameter is one of the most important indicators in the agricultural climatology in which the recognition of it can have an important role in water resources management. This study is predicting climate changes and investigating the effects of climate change on the growing degree-days in the northwest of Iran. For this purpose the climatic data of seven synoptic stations during a 25 years period (1985-2009) was collected including Oroomieh, Tabriz, Zanjan, Sanandaj, Ghazvin, Kermanshah, and Hamedan were used as the base period and And thus temperature variations periods (2030-2011 and 2065-2046) through HadCM3 model was simulated. For the little power of temporal and spatial distinction of this model, its outputs were downscaled using LARS-WG software and presented under Emission Scenarios including A1B (moderate scenario), A2 (maximum or pessimistic scenario), and B1 (minimum or optimistic scenario). Calibration, verification and Performance Model with the rate of the adaption of observed data and the simulated measures through statistics , RMSE and MAE were analyzed. Finally, using the simulated temperature growing degree-day was calculated and compared under 4 Base temperature including 0°,5°,10°, and 15° centigrade in the basic span (1985-2009) and future span (2011-2030 and 2046-2065). The results of simulation show that temperature change in north-west areas under all three A1B, A2, and B1 scenario are increasing in the future, but the differences among these three scenarios in each period is inconsiderable. In total the most temperature increasing was detected as 0/7 centigrade in A2 scenario for 2011-2030 period and 2/3 centigrade under A1B scenario for 2046-2065 period. Generally with the temperature increasing, the amounts of growing degree-day without exception increases in review periods and under the four Base temperature. Under studied scenarios, the Bases temperature of 0° centigrade had the most and 15° centigrade had the least impressibility from climate changes, so that the most increasing in calculated degree-day measures under 0° and 15° centigrade bases in the first period to the basic scenario (1985-2009) respectively was simulated as 207/4 and 120/6 degree-day under A2 scenario and for the second period to the 752/5 and 463/5 degree-day under A1B scenario.
  Keywords: Climate chang, HadCM3, Emission Scenarios, Growing Degree Day, North-west of Iran
 • Mostafa Haraeeni * Pages 241-258
  Tourism quality is important factor so that influence in return of tourists. Hence, it needed to be developed tourism quality due to stimulate domestic and foreign investment, increase business, and improve economic and social conditions. This study has an applied perspective relevant to type, and has an analytical approach pertaining to descriptive method. Using a questionnaire and taking the reliability of the data into account, the Cronbach’s alpha coefficient (0.834) and content validity, the data and required information were collected; and analyzing the number of 354 forms referring to the Darband restaurants were performed, with respect to documentary research and fieldwork in the sample tests. Based on facts collected due to satisfy consumptions; we found some gaps including, the widest gap of QoSs is relevant to tangibles with average distance -0.33, and narrowest gap of QoSs is pertaining to responsiveness with average distance 0.34. In next step, using Kano model we categories’ QoSs, and the results, based on customers’ respond, shown that 6 features categorized as “attractive,” 5 features categorized as “one-dimensional,” 6 features categorized as “necessary,” and 2 features as rest of 19 characteristics categorized as “unconcerned.” Eventually, according to the findings performed an inspection due find out about a relation over the Spearman correlation, and education, and income.
  Keywords: tourism, quality of services (QoSs), satisfaction, Darband County, Servqual, Kano model