فهرست مطالب

اکو هیدرولوژی - سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/07
 • تعداد عناوین: 28
|
 • پژوهشی
 • پریسا یوسفی، مجید منتصری*، وحید رضاوردی نژاد صفحات 343-355
  پژوهش حاضر یک طرح تخصیص اصولی آب را برای سد مخزنی بوکان، واقع در شمال‏ غرب ایران ارائه می‏دهد. در این طرح قواعدی تنظیم می شود که هنگام مواجهه سیستم با کمبود جدی آب، درصدی آیش برای محصولات زراعی اعمال شود تا تقاضای سایر بخش‏ها تا حد مد نظر ارضا شود و نسبت کمبود آب در همه بخش‏ها از حد قابل ‏قبولی تجاوز نکند. به این منظور، ابتدا نسبت کمبود ماهانه آب برای دو بخش شرب و کشاورزی برای دوره تاریخی 1374 1392 محاسبه شده و با استفاده از روش خوشه‏بندی K-means به پنج سطح طبقه‏بندی شد تا آستانه های کمبود آب در مخزن مشخص شود. سپس، با استفاده از الگوریتم ژنتیک به بهینه‏سازی بهره‏برداری از مخزن پرداخته شد و میزان آیش بهینه برای هر سال زراعی (1386-1392) تعیین شد. همچنین، به منظور بررسی تاثیر میزان راندمان آبیاری و اعمال نیاز زیست‏محیطی بر میزان آیش مورد نیاز، شش سناریو اعمال شد و در هر بار اجرا، سه راندمان آبیاری 5/35، 45 و 50 درصد در نظر گرفته شد. نتایج بیان می کند که با افزایش راندمان آبیاری، به آیش کمتری نیاز است و با اعمال این آیش سیستم تا حد قابل قبولی می‏تواند نیاز پایین‏دست خود را تحویل دهد، در نتیجه باید اقدامات افزایش راندمان آبیاری در دستور کار مدیران آب قرار گیرد. همچنین، در صورت درنظرنگرفتن نیاز زیست‏محیطی پایین‏دست مخزن، با اینکه میزان آیش مورد نیاز کمتر است، بدیهی است که برای دست‏یابی به مدیریت پایدار و همچنین حفظ دریاچه ارومیه، باید نیاز زیست‏محیطی نیز در مسائل بهره‏برداری از مخزن در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: آیش، الگوریتم ژنتیک، تخصیص آب، خوشه بندی K-means، سد بوکان
 • شهناز میرزایی، اباذر اسمعلی، رئوف مصطفی زاده*، اردوان قربانی، سجاد میرزایی صفحات 357-372
  شناخت فرایند سیلاب از نظر خصوصیات موثر کاربری اراضی ضروری است. به این منظور، سنجه های سیمای سرزمین برای کمی کردن خصوصیات مکانی لکه ها و کلاس‏های کاربری اراضی در سیمای سرزمین کاربرد دارند و می‏توانند در درک آثار فعالیت‏های انسانی مفید باشند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کارآمدی مدل HEC-HMS در شبیه‏سازی بارش رواناب حوضه‏ آبخیز عموقین و ارتباط و همبستگی بین سنجه های سیمای سرزمین و مولفه های هیدروگراف است. به این منظور، مدل HEC-HMS با روش SCS-CN در تلفات، روش هیدروگراف واحد SCS در تبدیل بارش رواناب و روش ماسکینگام در روندیابی اجرا شد. پارامترهای ورودی مدل در شش رویداد با تابع هدف نش ساتکلیف بهینه شده و در سه رویداد دیگر اعتبارسنجی شد. مدل با بارش طرح 25 ساله اجرا و مولفه های هیدروگراف شبیه‏سازی شده استخراج شد و سنجه های سیمای سرزمین با استفاده از نرم‏افزار Fragstats در سطح سیما کمی شدند. سنجه های مناسب سیمای سرزمین با روش PCA و براساس هدف تحقیق انتخاب و تحلیل همبستگی و رگرسیون در محیط برنامه‏نویسی R انجام شد. براساس نتایج، میانگین معیار نش ساتکلیف به میزان 63/0 در اعتبارسنجی نشان‏دهنده‏ توانایی مدل در شبیه‏سازی هیدروگراف است. همبستگی مستقیم دبی اوج، حجم رواناب و زمان پایه با سنجه سطح سیما‏ (TA) و اندازه شبکه تاثیرگذار (MESH) وجود داشت و رابطه اوج هیدروگراف با سنجه سطح سیما‏ (TA)، تراکم لکه (PD) و شیب مستقیم و معنا‏دار (p-value<0.01) ارزیابی شد، در حالی که دبی اوج با مساحت کاربری مرتع همبستگی معکوس معنا‏دار را نشان داد. مولفه‏ زمان تا اوج نیز با سنجه‏ تراکم لکه (PD) و طول آبراهه همبستگی مستقیم داشت.
  کلیدواژگان: تحلیل همبستگی، تراکم لکه، حوضه آبخیز عموقین، سنجه سیمای سرزمین، شبیه سازی بارش - رواناب
 • سمیرا بیاتی، محمدعلی نصر اصفهانی، خدایار عبدالهی * صفحات 373-385
  هیدروگراف واحد، یک روش شبیه‏سازی سیلاب در پاسخ به یک واحد بارش مازاد روی کل حوضه آبخیز است که بر پایه اصول سیستمی انطباق و تناسب عمل می‏کند. روش‏های متفاوتی از هیدروگراف واحد ارائه شده است که عملکرد آنها در شرایط محلی حوضه های آبخیز متفاوت است. در این تحقیق به منظور مقایسه عملکرد این روش‏ها با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS و با اعمال روش احتساب کننده رطوبت خاک (SMA) و روش مخزن خطی به ترتیب برای محاسبه میزان تلفات و جریان پایه حوضه، هیدروگراف سیلاب و مشخصات آب نمود سیل شامل دبی اوج و حجم رواناب با استفاده از سه روش هیدروگراف واحد اشنایدر، کلارک و SCS شبیه‏سازی شد. برای مقایسه کارایی مدل‏ها، ضریب کارایی نش– ساتکلیف به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شد. پارامترهای هیدرولوژیکی مدل به صورت دستی و با استفاده از روش سعی و خطا ارزیابی و واسنجی شد. نتایج نشان داد درصد اختلاف بین حجم رواناب مشاهداتی و شبیه‏سازی شده در هر سه روش کاملا نزدیک بود. در حالی که از نظر دبی اوج، روش هیدروگراف واحد کلارک با ضریب کارایی نش– ساتکلیف 68/0 کمترین میزان درصد اختلاف بین دبی اوج مشاهداتی و شبیه‏سازی شده را نشان داد.
  کلیدواژگان: حوضه آبخیز ونک، مدل HEC-HMS، نش- ساتکلیف، هیدروگراف واحد
 • قمرالدین میرحسنی، رحیم باقری*، یعقوب نیک قوجق صفحات 387-397
  منطقه کوهستانی کلاله در شرق استان گلستان واقع شده است. وجود سنگ‏های آهکی کارستی و میانگین بارش سالانه نسبتا زیاد منطقه سبب شده است که چشمه های کارستی بزرگی همچون زاو، آق سو و یل‏چشمه در منطقه به وجود آید. در این تحقیق توسعه کارست در منطقه کلاله و حوضه آبگیر چهار چشمه‏ نسبتا بزرگ منطقه براساس فاکتورهای زمین شناسی، هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی بررسی شده است. در این منطقه سازندهای آهکی لار، تیرگان و مزدوران و سازند شیلی سرچشمه رخنمون داشته است که چشمه ها از آنها تخلیه می شوند. دو سازند لار و تیرگان در مجاور یکدیگر پتانسیل تشکیل حوضه آبگیر چشمه بزرگ زاو را داشتند. با بازدید صحرایی و مشاهده عوارض مختلف کارستی همچون گودی مسدود، آبفروچاله و درزه و شکستگی های مختلف در سازند کارستی لار، حوضه آبگیر این چشمه در این سازند تشخیص داده شد. نوسانات دبی در چشمه‏ آق سو در سازند مزدوران نسبت به تیرگان (یل چشمه بالا) بیشتر است، اما میزان حجم ذخیره آن به دلیل کمی ضخامت سازند، کمتر است. نوع جریان در همه چشمه ها از نوع مجرایی و افشان است. یل چشمه پایین نیز دبی و نوسانات کم داشته که مشخصه سازندهای شیلی همچون سازند سرچشمه است. همچنین، نتایج بررسی منحنی فرود نشان داد چشمه های زاو و یل‏چشمه بالایی با سه رژیم خطی فرود مختلف، از یک سفره تکامل یافته کارستی تغذیه می‏شود؛ درحالی که منحنی فرود آق سو و یل‏چشمه پایینی یک رژیم فرود دارد که می تواند به دلیل توسعه کمتر کارست در حوضه آبگیر باشد. ضریب خشکیدگی این چشمه ها نیز نتایج یادشده را تایید کرده‏اند. همه چشمه ها تقریبا منشا یکسان و تیپ غالب بی کربناته-کلسیک دارند. فرایند تبادل یونی مستقیم نیز علاوه بر پدیده انحلال در منطقه تا حدودی رخ داده است. همه چشمه ها نسبت به کلسیت و دولومیت اشباع تا فوق اشباع، ولی نسبت به ژیپس و هالیت تحت اشباع اند.
  کلیدواژگان: استان گلستان، توسعه کارست، حوضه آبگیر، چشمه های کارستی، منحنی فرود
 • حسین سلمانی*، واحد بردی شیخ، عبدالرسول سلمان ماهینی، مجید اونق، ابوالحسن فتح آبادی صفحات 399-418
  هدف از این تحقیق، بررسی رواناب و رسوب و دیگر مولفه های چرخه هیدرولوژیکی حوضه ‏آبخیز تیل‏آباد طی دوره های آتی تحت تاثیر تغییر کاربری اراضی پیش‏بینی شده در نظر گرفته شد. به این منظور، با استفاده از تصاویر سنجنده های MSS (1986)، ETM+ (2000) و OLI (2015) ماهواره‏ Landsat و اطلاعات جانبی منطقه تغییر کاربری اراضی در هفت طبقه تهیه و نقشه کاربری اراضی سال‏های 2025 و 2040 بر اساس رویکرد مدل‏سازی زنجیره مارکوف و اتومای سلولی پیش‏بینی شد. شبیه‏سازی در پایه زمانی ماهانه در سال‏های 2000 2014 و با استفاده از مدل SWAT و برنامه SUFI2 انجام پذیرفت. بعد از هر اجرای مدل SWAT بر اساس کاربری آتی، خروجی مدل استخراج و نتایج شبیه‏سازی با مقادیر پایه مقایسه شد. نتایج ارزیابی نقشه کاربری سال‏های 1986، 2000 و 2015 با شاخص کاپای برابر 955/0، 865/0 و 961/0 روند کلی تخریب در منطقه را نشان داد. ارزیابی میزان تطابق بین کاربری اراضی شبیه‏سازی شده و واقعی برای سال 2015 ضریب کاپای 799/0 را نشان داد. در مرحله واسنجی ضرایب نش ساتکلیف، تعیین و ریشه میانگین مربعات خطا برای مقادیر رواناب ماهانه در خروجی حوضه به ترتیب 71/0، 70/0 و 32/3 و در مرحله اعتبارسنجی 61/0، 61/0 و 36/4 به دست آمد. این ضرایب برای غلظت رسوب ماهانه در دوره واسنجی به ترتیب 65/0، 67/0 و 2/1643 و در مرحله اعتبارسنجی 57/0، 61/0 و 02/1861 به دست آمد. نتایج بررسی نشان داد شبیه‏سازی رواناب ماهانه نسبت به رسوب دقت بیشتری دارد. در تحلیل کاربری اراضی مشخص شد که با تخریب منطقه در جهت قهقرا مقدار رواناب سطحی، رسوب، کل جریان آب، جریان زیرقشری و تبخیر و تعرق افزایش و مقادیر جریان آب زیرزمینی، جریان برگشتی از آبخوان سطحی، تغذیه آبخوان عمیق، نفوذپذیری و آب‏گذری کاهش چشمگیری پیدا می کند؛ همچنین مقادیر اوج و میانه جریان بیشتر می شود و جریان پایه کاهش می‏یابد. به‏طور کلی، آثار تغییرات در سال 2040 نسبت به سال 2025 بیشتر است.
  کلیدواژگان: تغییرات کاربری اراضی، حوضه آبخیز تیل آباد، زنجیره مارکوف- اتومای سلولی، سیکل هیدرولوژیکی، مدل SWAT
 • مهسا میردشتوان، ارش ملکیان*، محسن محسنی ساروی صفحات 419-431
  با توجه به اهمیت بررسی پدیده تغییر اقلیم، حوضه دریاچه ارومیه به عنوان یکی از حوضه های مهم آبخیز کشور به لحاظ اهمیتی که از جنبه های گوناگون زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و غیره دارد، برای مطالعه تغییر اقلیم و آثار آن بر جریان سطحی انتخاب شد. در پژوهش حاضر به منظور شبیه‏سازی متغیرهای اقلیمی در دوره های آتی، خروجی های مدل گردش عمومی جو HadCM3 تحت دو سناریوی A2 و B2 با استفاده از روش SDSM برای دوره 2041 2070 میلادی کوچک مقیاس شد و سپس با استفاده از مدل هیدرولوژیکی IHACRES جریان سطحی در مقیاس محلی شبیه‏سازی شد. نتایج کوچک مقیاس‏سازی نشان داد بارندگی در دوره 2041 2070 میلادی به میزان 1/0 میلی‏متر در روز تحت سناریوی A2 کاهش خواهد یافت و تحت سناریوی B2 افزایشی معادل 03/0 میلی متر خواهد داشت. کاربرد مدل HadCM3 در حوضه نشان داد دما در دوره 2041 2070 میلادی به میزان 2/1 و 1/1 درجه سانتی‏گراد به ترتیب تحت سناریوهای A2 و B2 افزایش خواهد یافت. نتایج شبیه‏سازی جریان سطحی توسط مدل IHACRES نشان داد جریان سطحی در دوره آتی به میزان 6/24 درصد تحت سناریوی A2 افزایش و به میزان 6/4 درصد تحت سناریوی B2 کاهش می‏یابد. بر اساس ارزیابی های سناریوهای اقلیمی، تغییر اقلیم آثار متفاوتی بر منابع آب حوضه خواهد داشت که مطالعه آثار با روش‏های مختلف نتایج بهتری را برای تصمیم‏گیران به منظور مدیریت حوضه فراهم می کند.
  کلیدواژگان: حوضه دریاچه ارومیه، کوچک مقیاس سازی، IHACRES، SDSM
 • میلاد مرادی، یعقوب دین پژوه*، سمیه عزیزی صفحات 433-447
  مدل‏سازی بارش- رواناب یکی از راه‏حل‏های کلیدی در هیدرولوژی برای دست‏یابی به خصوصیات سیلاب، مانند میزان دبی اوج و زمان رسیدن به اوج به‏شمار می‏رود. یکی از مشکلات اساسی در اجرای HEC-HMS در ایران و سایر کشورهای جهان، که اساسا مدل در آن توسعه داده نشده، انتخاب مناسب‏ترین روش برای تخمین مقدار نفوذ است. در این پژوهش، عملکرد مدل HEC-HMS با استفاده از سه روش مختلف تخمین شامل نفوذ شماره منحنی (CN)، گرین- آمپت و اولیه- ثابت در پیش‏بینی حجم رواناب، جریان اوج و زمان رسیدن به اوج سیلاب ارزیابی شد، و آب‏نمود رخدادهای بارش- رواناب در حوضه قره‏سو واقع در استان کرمانشاه شبیه‏سازی شد. هشت رخداد بارش- رواناب، توسط مدل HEC-HMS شبیه‏سازی شد و با رخدادهای نظیر مشاهداتی مقایسه شد. نتایج نشان داد روش شماره منحنی در پیش‏بینی حجم رواناب (پس از واسنجی) دقت قابل قبولی (84/0=R2، 81/0=E و 06/0=CRM) دارد. با این‏حال، روش اولیه- ثابت، میزان دبی اوج را با دقت زیادی (96/0=R2، 95/0=E و 01/0=CRM) برآورد کرد. همچنین، شکل آب‏نمودهای واسنجی شده، بسیار شبیه به آب‏نمودهای مشاهداتی در روش‏های شماره منحنی و اولیه- ثابت بود. با این‏حال، به کارگیری روش گرین- آمپت اعتمادپذیری کمی را در برآورد حجم رواناب کل و دبی اوج از خود نشان می‏دهد. دقت مدل در برآورد زمان اوج سیلاب‏های مدل‏سازی شده، با مقایسه مقادیر مشاهداتی و شبیه‏سازی شده توسط روش‏های منتخب ارزیابی شد که نتایج ارزیابی زمان اوج سیلاب، بیشترین اطمینان‏پذیری را در روش شماره منحنی (36/6 درصد) نشان می‏دهند.
  کلیدواژگان: آمپت، تلفات اولیه- ثابت، دبی اوج، شماره منحنی، گرین- HEC-HMS
 • مرتضی لطفی راد، آرش ادیب*، علی حقیقی صفحات 449-460
  تصمیم گیری در مورد مدیریت منابع آب و ساخت و بهره‏برداری از سازه های هیدرولیکی، مستلزم داشتن اطلاعات مطمئن درباره میزان دبی جریان در حوضه آبریز است تا با توجه به دبی سیلاب طراحی بتوان تصمیم‏گیری کرد. بنابراین، بهره‏گیری از مدل‏های شبیه‏سازی فرایند بارش روانابی که علاوه بر دقت خوب، به اطلاعات ورودی کمی نیز نیاز دارند، بااهمیت است. مدل IHACRES از مدل‏های نیمه مفهومی بارش رواناب است که قادر است با دریافت اطلاعات کم، ابتدا به تولید بارش موثر و سپس به شبیه‏سازی رواناب بپردازد. در پژوهش حاضر بارش رواناب حوضه ناورود گیلان به کمک مدل IHACRES با استفاده از داده های دبی روزانه ایستگاه خرجگیل در خروجی حوضه و نیز داده های بارش و دمای روزانه ایستگاه خلیان در مرکز ثقل حوضه طی دوره 1391 تا 1394 به‏عنوان دوره کالیبراسیون و دوره 1387 تا 1389 نیز به‏عنوان دوره صحت سنجی شبیه‏سازی شد. نتایج بر اساس ضریب کارایی مدل نش ‏ساتکلیف (E)‏ و میانگین خطای کل (BIAS) و میانگین خطای نسبی پارامتریک (ARPE) ارائه شد که مقدار به‏دست‏آمده E در دوره کالیبراسیون و صحت سنجی به ترتیب 55/0 و 46/0 به دست آمد که با توجه به نتایج پژوهش‏های پیشین قابل ‏قبول است.
  کلیدواژگان: بارش، رواناب، حوضه آبریز ناورود، ضریب کارایی مدل نش - ساتکلیف، مدل IHACRES
 • الهه نیکوبخت، حسین حمیدی فر*، علیرضا کشاورزی صفحات 461-470
  یکی از مسائل مهم و درخور توجه در مهندسی رودخانه، آب شستگی و تغییرات توپوگرافی بستر رودخانه ها در محل قوس است. در بسیاری از رودخانه ها هنگام وقوع سیل، جریان از مقطع اصلی خارج می شود و دشت‏های سیلابی را فرا می‏گیرد. ورود جریان در دشت‏های سیلابی سازوکار هیدرولیکی پیچیده‏ای را ایجاد می‏کند. استفاده از پوشش‏ گیاهی از جمله روش‏های غیرسازه‏ای برای حفاظت از رودخانه هاست. در این تحقیق تاثیر پوشش گیاهی سیلاب دشت بر توپوگرافی بستر پیچان رود ملایم با مقطع مرکب بررسی آزمایشگاهی شد. آزمایش‏ها در دو حالت با و بدون پوشش گیاهی در سیلاب دشت با عمق نسبی 35/0 با دو تراکم یک و دو ردیف پوشش گیاهی انجام شد. نتایج آزمایش‏ها بیان می کند که در حضور پوشش گیاهی تغییرات عرضی بستر نسبت به حالت بدون پوشش گیاهی کمتر شده و شیب عرضی بستر یکنواخت‏تر است. همچنین، حضور پوشش گیاهی سبب شده است که موقعیت وقوع بیشترین عمق آب شستگی در همه طول پیچان رود به سمت قوس خارجی تغییر یابد. به طور کلی، تغییرات تراز بستر در حضور دو ردیف پوشش گیاهی پراکندگی کمتری نسبت به حالت یک ردیف پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی داشته است. در برخی موارد در حضور پوشش گیاهی، 88 درصد آب شستگی نسبت به حالت بدون پوشش گیاهی کاهش داشته است.
  کلیدواژگان: آب شستگی، پوشش گیاهی، پیچان رود، توپوگرافی، کانال مرکب
 • امیرحسین پارسامهر*، محمدحسین مبین، زهرا خسروانی صفحات 471-481
  خشکسالی نشانه واضحی از نوسانات اقلیمی است که بر جوامع بشری بیشتر از دیگر پدیده های طبیعی تاثیر می گذارد. به منظور بررسی خشکسالی از داده های بارش ماهانه نه ایستگاه همدیدی استان فارس طی دوره آماری 20 ساله (1997 2016) استفاده شد. ابتدا پس از محاسبه شدت خشکسالی با استفاده از مفهوم تئوری RUN، به انتخاب بهترین نمایه از میان نمایه های DI، PNPI، SIAP، RAI، SPI و BMDI اقدام شد. در ادامه، با استفاده از نرم افزار 6.43 SMADA سری زمانی شدت خشکسالی بر توابع توزیع مختلف برازش داده ‏شد و پس از انتخاب بهترین تابع توزیع برای هر ایستگاه، شدت خشکسالی با تداوم‏های دو، چهار، شش و هشت ماهه در دوره بازگشت‏های دو، سه، پنج، 10، 25 و 50 سال محاسبه شده و جد ول های مرتبط با شدت، تداوم و دوره بازگشت خشکسالی تهیه شد. همچنین، با استفاده از برنامه Spss 22 به آنالیز خوشه‏ای و گروه‏بندی ایستگاه های مطالعه شده اقدام شد. در پایان، با روش درون‏یابی IDW و با استفاده از نرم‏افزار ArcGIS 9.3، پهنه‏بندی خشکسالی محدوده مطالعه شده برای دو دوره 10 ساله به‏صورت جداگانه انجام گرفت. نتایج نشان داد شاخص SPI به عنوان بهترین شاخص توانسته است تفسیر مناسبی از محاسبات خشکسالی را در منطقه داشته باشد. به طور کلی، نتایج بیان می کند که طی دهه اخیر شدت خشکسالی نسبت به دهه قبل از آن روند افزایشی داشته است.
  کلیدواژگان: استان فارس، پهنه بندی، تئوری RUN، خوشه بندی، شاخص بارش استاندارد
 • امید باقری دادوکلایی، جمال محمدولی سامانی، جواد سروریان * صفحات 483-495
  برداشت بی‏رویه از آب‏های زیرزمینی و جایگزین نشدن آنها، در بسیاری از آبخوان‏های کشور موجب کاهش سطح آب زیرزمینی شده است. بنابراین، تعیین مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی به‏عنوان راهکاری برای جبران این مشکل، اهمیت زیادی دارد. هدف از این تحقیق در مرحله اول، مکان‏یابی حوضچه های تغذیه مصنوعی با استفاده از روش‏ منطق فازی و در مرحله بعد انتخاب گزینه برتر طراحی این حوضچه هاست. برای انتخاب گزینه برتر به منظور طراحی حوضچه های تغذیه مصنوعی از نسبت درآمد به هزینه حوضچه ها استفاده شد. به این منظور، پنج سناریوی ارتفاعی تعریف ‏شد. برای پارامتر درآمد که شامل حجم نفوذ آب می‏شود، هر یک از سناریوها در نرم‏افزار Hec-HMS اجرا شده و بر اساس سرعت نفوذ پایه، مقدار درآمد هر یک از سناریوها تعیین شد. هزینه هر یک از سناریوها نیز بر اساس مصالح به کاررفته و سایر پارامترها محاسبه شد. نتایج نشان داد اراضی مناسب برای اجرای طرح تغذیه مصنوعی با به‏کارگیری منطق فازی 86/0 درصد بسیار مناسب و 70/4 درصد مناسب تشخیص داده شد. برای انتخاب گزینه برتر در طراحی حوضچه های تغذیه، بر اساس تابع هدف درآمد به هزینه، سناریوی ارتفاع خاکریز 5/2 متر بهترین شرایط و بر اساس تغییرات درآمد سناریوی ارتفاع خاکریز دو متر بهترین حالت برای احداث طرح تغذیه مصنوعی را دارد.
  کلیدواژگان: آب های زیرزمینی، تغذیه مصنوعی، حوضچه های تغذیه، طراحی بهینه حوضچه ها، منطق فازی
 • سجاد عبداللهی اسدآبادی، علی محمد آخوندعلی، رسول میرعباسی نجف آبادی* صفحات 497-509
  اخیرا، توابع مفصل به عنوان ابزاری کارآمد برای تحلیل فراوانی چندمتغیره پدیده های آب و هوایی، توجه بسیاری از هیدرولوژیست‏ها را به خود جلب کرده ‏است. این مطالعه، بر تحلیل فراوانی هم زمان دو مشخصه وابسته مقدار و تداوم باران برای 522 رویداد ثبت شده در ایستگاه باران سنجی سنگده واقع در حوضه آبخیز کسیلیان با بهره گیری از توابع مفصل متمرکز است. برای اتصال حاشیه ها و ایجاد توزیع هم زمان، هفت مفصل کلایتون، علی- میخائیل- حق، فارلی- گامبل- مورگنسترن، فرانک، گالامبوس، گامبل- هوگارد و پلاکت استفاده و ارزیابی شد. با مقایسه مفصل‏های پارامتری برازش یافته با مفصل تجربی، مفصل پلاکت به عنوان مفصل برتر انتخاب شد. درنهایت، مقادیر احتمال هم زمان، دوره بازگشت هم زمان و دوره بازگشت هم زمان شرطی محاسبه و نمودارهای مربوط به آن ترسیم و ارائه شد. به طور نمونه، مقدار احتمال هم زمان برای دو رویداد با تداوم 12 و 24 ساعته، به ازای تجاوز مقدار باران از 15 میلی‏متر به ترتیب برابر با 2663/0 و 7693/0 به دست آمد. همچنین، دوره بازگشت شرطی برای رویدادی با مقدار 30 میلی‏متر به ازای تجاوز تداوم باران از 24 ساعت برابر 19/9 سال و برای رویدادی با تداوم 24 ساعت، به ازای تجاوز مقدار باران از 30 میلی‏متر برابر 94/14 سال محاسبه شد.
  کلیدواژگان: باران، تحلیل فراوانی هم زمان، تابع مفصل، حوضه آبخیز کسیلیان
 • سعید حبیبی آلاگوز، محمدتقی ستاری * صفحات 511-523
  تخصیص حقابه زیست‏محیطی رودخانه ها به‏عنوان حلقه مفقوده در مدیریت پایدار منابع آب در ایران، ضرورتی ‏انکارناپذیر برای حفظ اکوسیستم‏های موجود در حوضه های آبریز کشور و همچنین جلوگیری از مرگ تالاب‏ها و دریاچه های منتهی به رودخانه هاست. در این مقاله حقابه زیست‏محیطی رودخانه قطورچای، که از زیرحوضه های مهم حوضه آبریز ارس است، با استفاده از چهار روش هیدرولوژیکی شامل تنانت، تسمن، شاخص تداوم جریان، اسمختین و دو روش اکوهیدرولوژیکی شامل تغییر منحنی تداوم جریان و مدل ذخیره رومیزی مطالعه شد. از بین روش‏های یادشده، روش تغییر منحنی تداوم جریان در کلاس اکولوژیکی C عمدتا به علت سازگاری بیشتر با شرایط هیدرولوژیکی و اکولوژیکی نسبت به سایر روش‏ها و با توجه به درنظرگرفتن محدودیت‏های اکولوژیکی منطقه مطالعه شده و انعطاف‏پذیری آن در ماه های کم‏آبی و پرآبی به‏عنوان روش مناسب انتخاب شد. نتایج نشان داد برای حفظ حیات رودخانه قطورچای در کمترین وضعیت اکولوژیکی قابل‏ قبول (کلاس مدیریت زیست‏محیطی C)، باید شدت‏ جریان متوسط سالیانه 94/6 مترمکعب بر ثانیه) معادل با 48 درصد جریان طبیعی رودخانه) در داخل رودخانه جریان داشته باشد. بررسی های انجام شده نشان داد به‏طور متوسط سالانه 5/6 متر‏مکعب در ثانیه آب از رودخانه قطورچای وارد رودخانه ارس می‏ شود که این میزان تقریبا معادل با حقابه زیست‏محیطی محاسبه‏شده است.
  کلیدواژگان: تغییر منحنی تداوم جریان، حقابه زیست محیطی، روش های اکوهیدرولوژیکی، روش های هیدرولوژیکی، رودخانه قطورچای
 • محمد مهدی حسین زاده*، پروین غلامی صفحات 525-533
  رودخانه یک پدیده دینامیک است که مدام تغییر می کند. برآورد مقاومت ذرات رسوبی در مقابل فرسایش سبب شناسایی نقاط پایدار و ناپایدار در مناطق مختلف بستر رود خواهد شد. منطقه مطالعه شده رودخانه مسیل‏موچان در شهرستان آستانه است. این تحقیق با هدف بررسی آستانه حرکت فرسایش و رسوب گذاری ذرات و پایداری رسوبات در چهار مقطع از بستر این رودخانه بررسی شد. در ادامه، به منظور بررسی تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی، چهار اندازه ذره با قطر D16، D50، D84 و D95در همه مقاطع محاسبه شد. نتایج این بررسی نشان می‏دهد در زمان دبی لبالبی مقاطع عرضی شماره 2 و 4، همه ذرات با اندازه های D16، D50، D84 و D95 شروع به حرکت می‏کنند و بنابراین در دبی لبالبی شرایط رسوبی بستر رودخانه تغییر خواهد کرد. در مقاطع عرضی شماره 1 و 3 ذرات با قطر D84، D95و بیشتر از آنها در بستر رودخانه پایدار خواهند ماند و سایر ذرات کوچک تر از این اندازه شروع به حرکت می‏کنند. وجود شیب بیشتر بستر در مقاطع عرضی شماره 2 و 4 نسبت به بالادست سبب شده که همه ذرات بررسی شده ناپایدار باشند. در نهایت، نتایج به دست آمده از هر دو روش تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی همبستگی زیادی با یکدیگر دارند و این خود تاییدی بر صحت استفاده از این روش‏ها (تنش برشی‏ بحرانی و دبی واحد بحرانی) برای مطالعات پایدارسازی سایر رودخانه هاست.
  کلیدواژگان: آستانه حرکت ذرات رسوبی، پایداری بستر، تنش برشی واحد، دبی واحد بحرانی، رودخانه مسیل موچان
 • سید مصطفی بی آزار، محمدعلی قربانی*، صابره دربندی صفحات 535-549
  در این تحقیق قابلیت تئوری آنتروپی و آزمون گاما برای تعیین ورودی مدل‏های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به منظور تخمین تبخیر ایستگاه های سینوپتیک رشت، آستارا و بندر انزلی در استان گیلان بررسی شده است. با توجه به نتایج پژوهش، برای ایستگاه های سینوپتیک رشت، آستارا و انزلی، تئوری آنتروپی وجود همه متغیرها را در مدل‏سازی موثر تشخیص داده است. آزمون گاما برای ایستگاه رشت دو متغیر رطوبت حداکثر و رطوبت متوسط، برای ایستگاه انزلی سه متغیر دمای حداقل، دمای متوسط و رطوبت متوسط و برای ایستگاه آستارا یک متغیر سرعت باد را از ترکیب بهینه خارج کرد. بنا بر نتایج، عملکرد هر دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در هر دو بخش قابل قبول بوده است. در تعیین تک ورودی در ایستگاه رشت روش تئوری آنتروپی و در ایستگاه انزلی روش آزمون گاما بهتر عمل کرده‏اند. برای ایستگاه آستارا هر دو روش عملکرد مناسبی داشته‏اند. به طور کلی، با توجه به نتایج می‏توان گفت که تئوری آنتروپی نسبت به آزمون گاما عملکرد قوی‏تری داشته است.
  کلیدواژگان: آزمون گاما، آنتروپی، استان گیلان، تبخیر روزانه، مدل تخمین
 • شاهین محمدی، حمیدرضا کریم زاده*، میثم علیزاده صفحات 551-569
  فرسایش خاک از مهم‏ترین مسائل و مشکلاتی است که امروزه بشر با آن مواجه است. بنابراین، مدیریت خاک به منظور بهره‏برداری مطلوب و کاهش تخریب آن ضروری است. هدف از این تحقیق، برآورد فرسایش خاک کشور ایران به‏وسیله مدل RUSLE با استفاده از داده های سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) است. در مطالعه حاضر، با جمع آوری داده ها و اطلاعات مختلف شامل لایه های مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، آمار بارندگی مربوط به ایستگاه های باران‏نگار، تصاویر ماهواره‏ای و خصوصیات خاک به‏عنوان ابزار تحقیق استفاده شده و میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE برآورد شد. مقادیر متوسط سالانه عامل‏های P، K، C، LS و R به ترتیب برابر با 65/0، 04/0 (t h MJ-1 mm-1)، 46/0، 3/6 و 195 (MJ mm ha-1 y-1h-1) هستند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد متوسط فرسایش سالانه خاک در کشور ایران حدود 24 تن بر هکتار بر سال است و عامل LS با ضریب همبستگی 66/0 بیشترین تاثیر را در برآورد فرسایش سالانه خاک توسط مدل RUSLE داشته است. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد سالانه حدود چهار میلیارد تن خاک از اراضی کشور فرسایش یافته و قسمتی از آن وارد سامانه‏ آب‏های جاری و دریا می‏شود که سبب کاهش کیفیت، آلودگی آب، کاهش حاصلخیزی خاک و کاهش سطح اراضی قابل‏کشت و در نهایت تخریب خاک می‏شود.
  کلیدواژگان: پهنه بندی فرسایش خاک، حفاظت خاک، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل سازی فرسایش
 • مریم اکبری، امیر سالاری، مهدی بشیری * صفحات 571-584
  بررسی تغییرات مکانی رسوب و عواملی که بر آن تاثیر می گذارد، برای کنترل آن امری ضروری است. در این پژوهش تغییرات مکانی ویژگی های تولید و غلظت رسوب طی آبراهه فصلی واقع در تیپ دشت‏سر فرسایشی بررسی شد. مکان‏یابی کرت‏ها در فواصل 50 متری انجام و آزمایش‏ها در 10 نقطه (با سه تکرار) اجرا شد. برای بررسی مقادیر رسوب تولیدی و غلظت آن، بارشی با شدت 4/1 میلی‏متر در دقیقه و دوام 10 دقیقه توسط شبیه‏ساز باران ایجاد و از مجاورت هر کرت، نمونه خاک سطحی برداشت شد. پس از انجام تحلیل‏های آماری، با استفاده از ‏روش کوکریجینگ، نقشه توزیع مکانی متغیرها تهیه شد. نتایج نشان داد بین غلظت رسوب 10 نقطه نمونه‏برداری شده تفاوت معنا‏داری وجود نداشت، اما بین مقادیر بار رسوب نقاط تفاوت معنا‏دار مشاهده شد. نتایج برازش مدل‏های تجربی بر نیم‏تغییرنماها نشان داد بهترین مدل برای ساختار مکانی غلظت رسوب، مدل گوسین و برای بار رسوب، مدل نمایی است و هر دو متغیر، ساختار مکانی خوبی دارند. نتایج اعتبارسنجی مدل‏ها نیز نشان داد روش کوکریجینگ نقطه‏ای، دقت کمی برای تخمین غلظت رسوب دارد، اما برای تخمین بار رسوبی، از دقت بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: دانه بندی، درون یابی، دشت سر فرسایشی، مدل سازی مکانی
 • احد رضایان قیه باشی، علی اصغر پورعزت*، محمدرضا حافظ نیا، حسین محمدی، محمد مهدی ذوالفقارزاده صفحات 585-601
  تغییرات اقلیمی، پیامدهای مخرب بسیاری زیادی به همراه داشته است. پژوهش‏ها نشان می‏‏دهند مهم ترین پیامد این تغییرات، برهم خوردن الگوهای بارش در مناطق گوناگون بوده است. جاری شدن سیل و توفان در برخی کشورها همچون کشور ایالات متحده آمریکا، و وقوع خشکسالی در مناطق دیگر، همچون ایران، از پیامدهای متناقض این تغییرات است. ایران به منزله کشوری با تغییرات اقلیمی شدید - که به کاهش شدید بارش باران و تغییر الگو‏های فصلی منجر شده است- با تنش آبی شدیدی روبه رو بوده و چنین پیش‏بینی شده است که تا سال 2064 همچنان با وضعیت کم آبی و تغییرات اقلیمی مواجه خواهد بود. تلاش برای تعدیل این تغییرات به کمک فناوری ها از چند سال پیش آغاز شده و امکان‏سنجی ایجاد و بهره‏برداری از تاسیسات مشابه هارپ انجام گرفته است. در این مقاله به کمک پنل خبرگی و فرایند دلفی، مولفه های کلیدی تاثیرگذار در توسعه این فناوری ها در ایران بررسی و با مشخص شدن پیشران‏ها، سناریوهای توسعه این فناوری ها در ایران ترسیم شده است. با شناسایی سه پیشران با بیشترین عدم قطعیت، به چهار سناریوی مختلف رسیدیم. عواملی که بیشترین اثرگذاری و عدم قطعیت را در دسترسی ایران به فناوری هارپ دارند عبارت اند از: الف) روابط سیاسی با کشورهای تاثیرگذار بر اجرای این طرح (به دلیل بعد نظامی- امنیتی)؛ ب) حمایت مالی دولت و پ) دسترسی به دانش تخصصی اولیه. بر این اساس چهار سناریوی: 1. ادامه روند؛ 2. هارپ؛ 3. فلاکت و 4. راهکارهای جایگزین از این پیشران‏ها به دست آمد که الزامات راهبردی هر یک بررسی شد.
  کلیدواژگان: ایران، تغییرات اقلیمی، سناریو نویسی، فناوری های آب و هوایی، هارپ
 • محمد ابراهیم بنی حبیب*، بهمن وزیری صفحات 603-613
  یکی از روش‏هایی که تا کنون برای کاهش میزان تبخیر به کار گرفته شده، استفاده از مالچ است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر سعی شد تا کارایی مالچ‏ها در افزایش میزان تغذیه مستقیم آب‏های زیرزمینی ناشی از افزایش میزان نفوذ آب باران بررسی شود. به این منظور، تعداد هشت بارش با مدت زمان‏ و عمق‏های مختلف آزمایش شده و میزان نفوذ عمقی این بارش‏ها در خاک، در چهار لایسیمتر با شرایط یکسان و مالچ‏های متفاوت شامل مالچ شن، مالچ ماسه، مالچ مخلوط شن و ماسه با نسبت یکسان و همچنین خاک بدون مالچ آزمایش شد. طی دو ماه آزمایش، تعداد 192 داده برای هریک از پارامترهای رطوبت خاک و میزان نفوذ عمقی آب باران برداشت شد. این نتایج نشان داد میانگین میزان نفوذ عمقی آب باران با استفاده از مالچ شن، ماسه و مخلوط شن و ماسه به ترتیب مقدار 52/19، 45/2 و 60/16 درصد نسبت به خاک بدون مالچ افزایش یافته است. به این ترتیب، مشخص شد استفاده از مالچ‏پاشی می‏تواند با کاهش میزان تلفات تبخیر آب باران موجب افزایش میزان نفوذ عمقی شود و تغذیه آب‏های زیرزمینی را بهبود دهد. بنابراین، نتایج تحقیق حاضر برای احیای آبخوان‏ها می‏تواند استفاده شود.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، احیای آبخوان، تبخیر، مالچ، نفوذ عمقی آب باران
 • کاظم نصرتی*، مصطفی امینی، محمدرضا زارع صفحات 615-626
  فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبخیز آشان سبب ایجاد تاثیرات محلی و برون‏محلی شده است. تعیین سهم نسبی رسوب زیرحوضه ها با استفاده از تکنیک منشایابی به منظور اجرای برنامه های حفاظت آب و خاک ضروری است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین سهم تولید رسوب زیرحوضه ها با استفاده از ردیاب‏های ژئوشیمیایی و رادیونوکلوئید در حوضه آبخیز آشان است. به این منظور، 30 نمونه رسوب از کف کانال پنج زیرحوضه‏ برداشت و ردیاب‏های رادیونوکلوئید (سرب 210 (210Pb)، اکتینیوم 228 (228AC)، رادیوم 226 (226Ra)، سزیم 137 ((137Cs، پتاسیم 40 40K)))، ژئوشیمیایی (کلسیم ((Ca، آهن (Fe)، پتاسیم K))، منیزیم (Mg)، منگنز (Mn)، سدیم (Na)) و مواد آلی (OC) اندازه‏گیری شدند. ترکیب بهینه ردیاب‏ها با استفاده از تحلیل آماری کروسکال والیس و تابع تحلیل تشخیص مشخص شد. در نهایت، سهم هریک از زیرحوضه ها در تولید رسوب با استفاده از مدل غیرترکیبی عدم قطعیت بیسین و بر پایه ترکیب بهینه ردیاب‏ها تعیین شد. ردیاب‏های رادیوم 226، سزیم 137، پتاسیم 40، منگنز و کلسیم با قدرت تفکیک کنندگی 80 درصد به عنوان ترکیب بهینه شناسایی شدند. نتایج نشان داد زیرحوضه هریس با 1/70 درصد تولید رسوب نسبت به بقیه زیرحوضه ها بیشترین سهم تولید رسوب را دارد. سازندی که این زیرحوضه در آن واقع شده، سازند پیروکلاستیک و سنگ‏های رسی است. بنا بر نتایج پژوهش حاضر و مشاهدات میدانی، زیرحوضه هایی که روی سازند پیروکلاستیک و سنگ‏های رسی واقع شده‏اند، بیشترین مقدار تولید رسوب را دارند. این سازند به دلیل قرارگیری در نزدیکی خروجی حوضه آبخیز آشان از یک سو و به دلیل اثری که در پرکردن سد علویان از رسوب از سوی دیگر دارد، برنامه های حفاظت خاک برای کاهش فرسایش خاک و انتقال رسوب باید در آن متمرکز شوند.
  کلیدواژگان: حوضه آبخیز آشان، ردیاب های رادیونوکلوئید، منشایابی
 • حسین یوسفی، آرمان کیانی، علی حقی زاده*، یزدان یاراحمدی صفحات 627-637
  بخش عظیمی از بارش در مناطق کوهستانی برف است، به همین دلیل پوشش برف و تغییرات زمانی و مکانی آن از پارامترهای اساسی در مطالعات هیدرولوژی به شمار می آید. پژوهش حاضر در حوضه کوهستانی چگنی که به وسعت 1836 کیلومترمربع از زیرحوضه دوآب کشکان واقع در شمال استان لرستان واقع است، انجام شد. به طوری که تصویر سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 برای انجام مطالعات انتخاب و تصحیح خطوط جاافتاده و هندسی روی آن انجام شد. با استفاده از الگوریتم سبال میزان آلبیدوی سطحی محاسبه شد. از آنجا که غیر از برف دو پدیده شن زرد و سفید و آب آلبیدوی بزرگ تر از 3/0 دار ند، نقشه پوشش برف برای آلبیدوهای3/0< α، 35/0< α، 4/0< α، 45/0< α، 5/0< α و 55/0< α فراهم شد. برای استخراج پوشش برف با دقت کافی، با فرض مجهول بودن پوشش برف برای این آلبیدوها طبقه بندی نظارت نشده انجام شد. سپس، با اعمال طبقه بندی نظارت شده روی تصویر تصحیح شده ابتدایی، میزان پوشش برف برآورد شد و ضریب کاپا برای ارزیابی بین نتیجه به دست آمده از طبقه بندی نظارت شده و نتایج طبقه بندی نظارت نشده برای آلبیدوهای یادشده انتخاب شد. نتایج نشان داد ضریب کاپا برای آلبیدوی 45/0< α بیشترین مقدار یعنی 85/0را دار د، بنابراین آلبیدوی 45/0< α می تواند پوشش برف را تا حد قابل قبولی استخراج کند.
  کلیدواژگان: آلبیدو، الگوریتم سبال، برف، لرستان، لندست
 • محمد مهدی مقدسی، شاهین حیدری*، آزاده شاهچراغی، خسرو دانشجو صفحات 639-651
  در این تحقیق، با استفاده از روش ساندیا، که یک روش آماری است، داده های نمونه آب و هوایی به صورت یک فایل اقلیمی از داده های اندازه گیری شده واقعی برای دوره ای 10 ساله (2005 2015)، برای ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه شهر کرمانشاه تولید شده است. سپس، برای اعتبارسنجی، فایل اقلیمی دیگری با استفاده از نرم افزار متونورم برای شهر کرمانشاه ایجاد و با آن مقایسه شده است. نتایج با میانگین داده های واقعی سه پارامتر اصلی دمای خشک و رطوبت نسبی و جهت باد مقایسه و تهیه فایل اقلیمی یادشده اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان می دهد روش ساندیا انطباق بهتری با داده های واقعی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه کرمانشاه دارد. همچنین، بررسی نمودار تحلیل محدوده نیاز حرارتی (سایکومتریک) شهر کرمانشاه، خروجی نرم افزار کلایمت کنسالتنت که با استفاده از فایل اقلیمی تهیه شده به روش ساندیا ترسیم شده است، نشان می دهد در بیش از 17 درصد از زمان سال، شرایط آسایش حرارتی در شهر کرمانشاه برقرار بوده که نشان دهنده افزایش محدوده آن نسبت به مطالعات پیشین است. این امر به طور کلی بیان کننده گرم ترشدن شرایط اقلیمی این شهر است.
  کلیدواژگان: آسایش حرارتی، شبیه سازی انرژی، فایل اقلیمی، مصرف انرژی، نمودار سایکومتریک
 • ناصر عبادتی*، فاطمه رضویان، بهنوش خوش منش صفحات 653-662
  سواحل‏ شمالی‏ خلیج‏ فارس‏ به‏دلیل‏ داشتن‏ ذخایر‏ نفتی‏ و‏ گازی‏ و‏ نیز‏ ارتباط‏ با‏ آب‏های‏ آزاد،‏ دست‏خوش‏ تحولات‏ شدید‏ ریخت‏شناسی‏ شده‏ است.‏ در‏ این‏ مقاله‏ با‏ هدف‏ بررسی‏ میزان‏ تغییرات‏ در‏ منطقه‏ ساحلی‏ عسلویه‏ تا‏ بندر‏ دیر‏ از‏ داده های‏ ماهواره‏ای‏ لندست‏ سال‏های‏ 1996‏ تا‏ 2016‏ استفاده‏ و‏ پنج‏ طبقه‏ شامل:‏ پوشش‏ گیاهی،‏ آب،‏ انسان‏ساخت،‏ مرتع‏ و‏ بایر‏ به‏کار‏ گرفته‏ شدند.‏ برای‏ هر‏ کاربری‏ مساحت‏ محاسبه‏ شده و‏ تغییرات‏ آشکارسازی‏ شد. سپس،‏ بین‏ اطلاعات‏ مقایسه‏ صورت‏ گرفت.‏ تحلیل‏های‏ آماری‏ برای‏ دوره‏ 20‏ ساله‏ به‏ روش‏ نظارت‏شده‏ بیشترین‏ شباهت‏ و‏ برای‏ تعیین‏ تغییرات‏ روش‏ مقایسه‏ پس‏ از‏ طبقه‏بندی‏ و‏ الگوریتم‏ بیشترین‏ احتمال‏ به‏ کار‏ گرفته‏ شد.‏ نتایج‏ نشان‏ داد‏ به‏ مساحت‏ اراضی‏ انسان‏ساخت‏ و‏ بایر‏ طی دوره‏ زمانی‏ 1996‏ تا‏ 2001‏ افزوده‏ شده‏ و‏ از‏ مساحت‏ پوشش‏ گیاهی،‏ آب‏ و‏ مراتع‏ در‏ سال‏‏های‏ 1996‏ تا‏ 2016‏ کاسته‏ شده‏ است‏ که‏ هم‏زمان‏ با‏ توسعه‏ میدان‏ نفتی‏ پارس‏ جنوبی‏ است‏ و‏ در‏ کل،‏ بیشترین‏ رشد‏ را‏ در‏ همه‏ کاربری ها با‏ 393‏ درصد‏ داشته‏ است.‏ طی‏ سال‏های‏ 1996‏ تا‏ 2016‏ کاربری‏ پوشش‏ گیاهی 47‏ درصد‏ کاهش‏ داشته‏ و‏ مقدار‏ زیادی‏ از‏ پوشش‏ گیاهی‏ تبدیل‏ به‏ کاربری‏ انسان‏ساخت‏ شده‏ است.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، عسلویه، مدیریت سواحل
 • محمدحسین جهانگیر *، پارسا حقیقی، سیدجواد ساداتی نژاد صفحات 663-673
  آب‏های زیرزمینی از منابع مهم بهره‏برداری در مناطق خشک و نیمه‏خشک اند. برداشت بی‏رویه آب‏های زیرزمینی و افزایش آلودگی های زیست‏محیطی، سبب شده که بررسی کیفیت آب‏های زیرزمینی این دشت امری مهم تلقی شود. در مطالعه حاضر با توجه به قابلیت‏های روش فازی سعی بر مقایسه روش‏های مرسوم قطعی و مدل استنتاج فازی ممدانی شده است. از داده های 30 حلقه چاه عمیق و نیمه‏عمیق طی سال آبی 1389 1390 به‏منظور بررسی کیفیت آب شرب دشت مرودشت استفاده‏ شده و با طراحی یک سیستم استنتاج فازی با استفاده از توابع عضویت و ترکیب این توابع بر اساس قوانین «اگر_آن گاه» فازی کیفیت نهایی آب از نظر شرب تعیین شده است. با توجه به نتایج پژوهش در روش قطعی تعداد نه، 10 و 11 چاه به ترتیب در رده مطلوب، قابل ‏قبول و غیرقابل ‏قبول قرار گرفته، این در حالی است که در روش ارزیابی استنتاج فازی به ترتیب هشت، نه و 13 چاه در رده مطلوب، قابل ‏قبول و غیرقابل ‏قبول قرار گرفته است؛ که تفاوت این دو روش را می‏توان به مقادیر فراسنج‏های کیفی حدی در نظر گرفت. پهنه‏بندی شاخص کیفی آب زیرزمینی دشت نشان داد بیشترین مساحت اختصاص داده‏شده مربوط به کیفیت غیرقابل‏ قبول که برای روش استنتاج فازی 83/50 درصد و برای روش قطعی 45/51 درصد برآورد شده و طبقه مطلوب در روش قطعی و فازی به ترتیب 76/28 و 85/26 درصد و طبقه قابل ‏قبول نیز در روش قطعی و فازی به ترتیب 79/19، 32/22 درصد است. اعتبارسنجی با استفاده از روش میانگین نسبی مربع خطاها (RMSE) برای دو روش قطعی و فازی به ترتیب برابر با 98/12 و 68/8 به دست آمده است؛ بنابراین روش استنتاج فازی را می‏توان ابزاری ساده و مفید برای سنجش کیفیت آب برای مصارف شرب معرفی کرد.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، دشت مرودشت، کیفیت آب، مدل استنتاج فازی
 • محمد دریکوندی، عبدالواحد خالدی درویشان*، کامران چپی صفحات 675-685
  پژوهش حاضر به منظور اندازه‏گیری مقدار فرسایش در مقیاس‏های زمانی ماهانه، سه‏ماهه‏، شش‏ماهه و یک‏ساله انجام شد. سه شبکه میخ فرسایش در سه جهت شیب شمالی، شمال غربی و شرقی در زیرحوضه آبخیز شاهد در حوضه آبخیز معرف خامسان به منظور اندازه‏گیری فرسایش طی دوره زمانی مهر 1394 تا شهریور 1395 انتخاب شدند. به دلیل قرائت ماهانه میخ‏های فرسایش، از امکان تحلیل فرسایش در بازه های زمانی کمتر از یک سال (ماهانه، سه‏ماهه و شش‏ماهه) برای تعیین میزان مشارکت این بازه های زمانی در فرسایش سالانه خاک استفاده شد. بنابراین، با درنظرگرفتن قرائت میخ‏ها متوسط تغییرات ارتفاع خاک و در نهایت مقدار متوسط فرسایش خاک سالانه برابر با 22/17 تن در هکتار محاسبه شد. همچنین، مشارکت مقیاس‏های زمانی ماهانه، سه‏ماهه‏، شش‏ماهه در فرسایش سالانه نیز به ترتیب 81/5، 33/7 و 52/9 تن در هکتار برابر با 34، 43 و 55 درصد فرسایش سالانه محاسبه شد. به‏رغم وجود اختلاف درخور توجه در مقدار متوسط فرسایش در بازه های زمانی مختلف و مشارکت آنها در فرسایش سالانه، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‏طرفه نشان داد اثر مقیاس زمانی بر فرسایش خاک معنا‏دار نیست. دلیل اصلی نبود تفاوت معنا‏داری فرسایش خاک در مقیاس‏های زمانی مختلف، واریانس زیاد داده های حاصل از میخ‏های فرسایش ناشی از منابع متعدد خطا در روش یادشده بود.
  کلیدواژگان: پاشمان خاک، جهت شیب، فرسایش بین شیاری، مقیاس زمانی، میخ فرسایش
 • شفق رستگار*، روناک احمدی، حسین احمدی گتاب صفحات 687-698
  امروزه، تلاش برای احیای مراتع با مشارکت بهره برداران در چارچوب طرح های مرتع‏داری به عنوان یک برنامه مدون مدیریتی گامی ضروری به منظور توسعه پایدار است. اجرای برنامه های مدیریتی و اصلاحی در مراتع بدون مشارکت بهره برداران امکان پذیر نیست. بنابراین، در مطالعه حاضر عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در اجرای طرح ها و عملکرد اجرای عملیات بیولوژیک در مراتع ییلاقی حوضه آبخیز سجادرود بابل بررسی شده است. به این منظور، تحقیق در دو بخش مطالعه کیفی (پرسشنامه ای) و کمی (میدانی) در شش سامان دارای طرح مرتع‏داری و فاقد آن انجام شد. بخش پرسشنامه ای با بررسی 34 شاخص از 117 بهره بردار و با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. بخش کمی به منظور بررسی و مقایسه میزان اثربخشی طرح ها در برآورد و مقایسه تولید علوفه و پوشش تاجی در عرف ها انجام شد. به‏منظور اطمینان از انسجام درونی متغیرها و مناسب بودن آنها برای آزمون تحلیل عاملی، از آزمون KMO و بارتلت استفاده شد. نتایج نشان داد بعد از اجرای عملیات بیولوژیک، تولید در کل سامان های عرفی بهبود یافت، ولی اختلاف تولید علوفه در سامان های دارای طرح و فاقد طرح معنا دار نشد. همچنین، مقدار آماره KMO، 781/0 و آماره بارتلت نیز 23/81 با سطح معنا‏داری 99 درصد بوده است. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان داد عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست‏محیطی و اجرایی 68/81 درصد از تغییرات مشارکت نکردن بهره برداران در اقدامات بیولوژیکیرا تبیین کردند. عوامل اجرایی و اجتماعی به ترتیب با 64/35 و 88/7درصد از کل میزان تغییرات، بیشترین و کمترین عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در اجرای طرح ها بودند. با توجه به آنکه تاثیرگذارترین عامل در مشارکت بهره برداران عامل اجرایی شناخته شد، پیشنهاد می شود به منظور موفقیت در عملیات بیولوژیک انجام شده و موفقیت در اثربخشی مطلوب آنها، شیوه مدیریت اصلاح و نظارت بر اجرای طرح ها صورت گیرد.
  کلیدواژگان: احیای بیولوژیک، عوامل اقتصادی- اجتماعی، عوامل زیست محیطی، عوامل اجرایی، تحلیل عاملی
 • مژگان بردبار، امین رضا نشاط*، سامان جوادی صفحات 699-711
  آب‏های زیرزمینی مهم‏ترین منبع تامین آب در بسیاری از نواحی ساحلی جهان هستند. با توجه به برداشت بی‏رویه از آبخوان‏ها و هجوم آب شور، باید در آبخوان‏های ساحلی مدیریت صحیح اعمال شود. در این مطالعه، آسیب‏پذیری آبخوان ساحلی قره‏سو-گرگان رود برای شناسایی نواحی آسیب‏پذیر با استفاده از روش SINTACS و GALDIT بررسی ‏شده است. نقشه های آسیب‏پذیری این دو مدل در محیط نرم افزار GIS تولید، طبقه‏بندی و تلفیق شدند. به‏منظور دست یابی به مدل بهینه، ضریب همبستگی بین شاخص‏های آسیب‏پذیری و غلظت TDS محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان داد مدل GALDIT ضریب همبستگی بیشتری نسبت به مدل SINTACS برای تهیه نقشه آسیب‏پذیری در منطقه مطالعه شده دارد. علاوه بر این، برای اصلاح مدل GALDIT از روش تحلیل حساسیت تک‏پارامتری استفاده شد. نتایج به دست آمده از این تحلیل نشان داد موثرترین پارامترها در ارزیابی آسیب‏پذیری آبخوان منطقه مد نظر، هدایت هیدرولیکی و ارتفاع سطح آب زیرزمینی بالاتر از سطح دریا هستند.
  کلیدواژگان: آبخوان ساحلی، آسیب پذیری، GIS، GALDIT، SINTACS
 • شیوا کوه سلطانی، علی اصغر آل شیخ*، باقر قرمزچشمه، سعید مهری صفحات 713-725
  تخریب جنگل‏ها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، کارشناسان و برنامه ریزان منابع طبیعی را ملزم به بررسی عوامل موثر در خشکیدگی جنگل‏ها کرده است. محققان، عوامل مختلفی را برای خشک شدن جنگل ها متصور شده‏اند که مهم ترین آنها اثر تغییرات اقلیمی است. به دلیل اهمیت موضوع، استفاده از روشی مناسب برای تجزیه‏ و تحلیل داده ها در تصمیم گیری و پتانسیل یابی مناطق خشکیدگی جنگل‏های بلوط ضروری است. در تحقیق حاضر، از فناوری های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به همراه تحلیل سلسله مراتبی- فازی برای تهیه نقشه مناطق مستعد خشکیدگی جنگل بلوط استفاده شده است. به این منظور، پارامترهای شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، دما و بارندگی، ریزگردها و خاک به ‏عنوان معیارهای موثر در خشکیدگی در نظر گرفته‏ شدند. ابتدا نقشه های فیزیوگرافی و اقلیمی تهیه شد. به دلیل تاثیر متفاوت هر معیار، وزن هر یک با توجه به نظر کارشناسان و روش تحلیل سلسله ‏مراتبی محاسبه شده و نقشه های فازی معیارها با استفاده از توابع عضویت فازی خطی، افزایشی و کاهشی، و گوسین تهیه شد. در نهایت، با هم پوشانی لایه ها، نقشه مناطق مستعد خشکیدگی بلوط تهیه شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد نقشه تهیه شده توسط عملگر گامای فازی با دقت 70 درصد بیشترین تطابق را با واقعیت زمینی داشته است. بر اساس یافته های این تحقیق، مناطق جنوبی و غربی با افزایش ارتفاع، کاهش عمق خاک، افزایش دما و کاهش بارندگی، مستعد خشکیدگی شدید جنگل هستند.
  کلیدواژگان: بلوط، جنگل، خشکیدگی، زاگرس، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
|
 • Parisa Yousefi, Majid Montaseri *, Vahid Rezaverdinejad Pages 343-355
  Current research presents a systematical water allocation scheme for Bukan reservoir located in the northwest of Iran. In this scheme, the agricultural demands reduced by application of some fallow to satisfy other sector demands, when the system faced with a water scarcity. For this, the monthly water deficit ratio calculated for the historical period of 1995- 2013. To determining water deficit thresholds in the reservoir it classified to five groups by k-means clustering method. For determining the optimized amount of fallow genetic algorithm used to optimize the operation of the reservoir for each crop year from 2007-2013. For assessment of the irrigation efficiency also consideration of the environmental demand effect to the fallow amount, six scenarios are applied. Results revealed that by increasing of irrigation efficiency it needs less fallow. Applying optimized fallow leads to deliver downstream demands at an acceptable level. So increasing irrigation efficiency should be as a priority of water managers.
  Keywords: Bukan reservoir, fallow, genetic algorithm, k-means clustering, water allocation
 • Shahnaz Mirzaei, Abazar Esmali Ouri, Raoof Mostafazadeh*, Ardavan Ghorbani, Sajjad Mirzaei Pages 357-372
  The landscape metrics are used to quantify the spatial properties of landuse patches and classes as a useful tool in assessing effect of human activities on flooding processes. This study aims to evaluate the efficiency of HEC-HMS model in flood simulaion of Amoughin watershed and exploring the relationships of landscape metrics and the flood components. The HEC-HMS model was runned with SCS-CN (loss module), SCS-Unit hydrograph (rainfall-runoff transformation) and Muskingum (routing). The model parameters were optimized using 6 events considering Nash-Sutcliffe objective function and three excluded events used during validation. The components of simulated hydrographs were defined by 25-year design rainfall. The landscape metrics were quantified using Fragstat and appropriate landscape metrics slected by PCA. The correlation and regression analysis were performed in R programming. The value of Nash-Sutcliffe criterion was 0.63 in validation which proves the accuracy of model in flood simulation. The results showed a positive relationship between Qp, runoff volume and base time with total area (TA) and MESH metrics. Relationship of Qp with TA, patch density (PD) and slope were evaluated as positive (p-value
  Keywords: Rainfall-Runoff Simulation, Landscape Metrics, Patch Density, Correlation Analysis, Amoughin Watershed
 • Samira Bayati, Mohammad Ali Nasr Esfahani, Khodayar Abdollahi * Pages 373-385
  Unit Hydrograph is a method for flood hydrograph simulation resulting n response to a unit of excess rainfall on the basin. The theory for unit hydrograph is based on two systematic principles called superposition and proportionality. So far several methods of unit hydrograph has been developed which show different responses and functionalities under local conditions of the basin. In this study we used a continuous hydrologic simulation from HEC-HMS model to compare the performance of three unit SMA algorithm and linear reservoir were selected as loss and base-flow functions of the basin, respectively. The flood hydrograph and its specifications including peak discharge and runoff volume were derived using three ways of Snyder, Clark and SCS methods. To compare the performance of models the Nash - Sutcliffe Efficiency was considered as as the objective function. Parameterization and validation of the hydrological parameters were done by changing parameters manually and a applying a trial-error method. Results showed for all three methods the percent of differences between the simulated and observed volumes for runoff was quite very close to each other. While in term of peak flows, the Clarke unit hydrograph method showed the best agreement between the simulated and observed peak discharges.
  Keywords: HEC-HMS model, Nash-Sutclif, Unit Hydrograph, Vanak Basin
 • Ghamar-Odin Mirhasani, Rahim Bagheri *, Yaghob Nik Ghojogh Pages 387-397
  Kelale mountainous region is located in the east of the Golestan province. There are several karstic springs such as Zav, Aghsoo, Yal-cheshme in the region due to the existing karstic limestone and relatively high average precipitation value. The development of karstic formation in Kelale area and catchment area of four major springs has been investigated in this study based on geology, hydrogeologic and hydrochemical factors. In this area, springs are discharged from Lar, Tirgan, and Mozduran karstic formations and Sarcheshmeh shale formation. Different karst features such as closed depression, sinkhole, joint and fractures were observed in Lar formation during field investigation, then the Lar formation proposed as catchment area. The types of flow in all springs are conduit and diffuse flow. Zav and upper Yal-cheshme with three recession coefficient, are fed by a well-developed karstic aquifer; while the recession curve of Aghsoo and lower Yal-cheshme have one recession coefficient, indicating weaker karstic development in the basin. All the springs have the same origin and mainly have Ca-HCO3 water type. Cation exchange also affects the hydrochemical characteristic of the springs. All springs are super-saturated with calcite and dolomite but under-saturated with gypsum and halite.
  Keywords: Karstic springs, Recession curve, Karst development, Catchment area, Golestan Province
 • Hossein Salmani *, Vahed Berdi Sheikh, Abdolrassoul Salman Mahiny, Majid Ownegh, Abolhasan Fathabadi Pages 399-418
  The aim of study was set to evaluate components of the hydrological cycle in Tilabad Watershed during future periods as affected by the predicted land use change. For this purpose, using MSS (1986), ETM (2000) and OLI (2015) Landsat satellite images a land use map was produced in seven categories. Then, two likely future land use maps were predicted based on Markov chain modeling and cellular Automata approach for the years 2025 and 2040. Simulation for 2000-2014 years and by using SWAT model and SUFI2 program was done. The results of maps assessment of the years 1986, 2000 and 2015 with the kappa index 0.9553, 0.8655 and 0.9612 respectively, shows destruction trend overall. The match assessment between simulated and actual land use for 2015 showed a kappa coefficient 0.7993. In the analysis of land use was determined with degradation of the region to runoff, sediment, the water, subcortical flow, and evapotranspiration increased and the amount of groundwater flow, backflow from the aquifer surface, deep aquifer recharge, and permeability and Hydraulic conductivity were reduced significantly. Also, the value of peak and medium was increased and base flow as reduced. Generally, the effects of changes in 2040 Compared to 2025 was more.
  Keywords: Tilabad Watershed_land use changes_Markov chain - Cellular Automata_hydrological cycle_SWAT model
 • Mahsa Mirdashtovan, Arash Malekian*, Mohsen Mohseni Saravi Pages 419-431
  Due to the importance of climate change phenomenon, “Urmia Lake Basin”, as one of the most important basins in Iran from environmental, economic, social, etc., aspects, was selected to study climate change and its effects on surface flow. In this study, the outputs of HadCM3 were downscaled by SDSM downscaling model, under A2 and B2 emission scenarios and then, the future stream flow data were simulated by the use of IHACRES model for the period of 2041-2070. The results showed that the amount of precipitation will decrease 0.1 mm under the A2 scenario and will increase 0.03 mm under the B2 scenario in future. Using HadCM3 model revealed that the mean temperature will increase 1.2 and 1.1 ° C under A2 and B2 scenarios, respectively. The results of stream flow simulation revealed that the surface flow will increase 24.6 % under the A2 scenario and will decrease 4.6 % under scenario B2 in future. Based on the climatic scenarios assessment, climate change will impact on water resources of the Basin and studying these effects by different methods will provide better results for decision-makers of the Basin.
  Keywords: Urmia Lake Basin, Downscaling, IHACRES, SDSM
 • Milad Moradi, Yaghoub Dinpazhouh *, Somayeh Azizi Pages 433-447
  Rainfall-runoff modeling is one of the key items that considered in hydrology to achieve flood characteristics. In this study, HEC-HMS model performance was evaluated using the SCS-CN, Green-Ampt and Initial and Constant infiltration methods in predicting runoff volume, peak flow and time to peak, in simulation of rainfall- runoff hydrograph at Gharasoo watershed, located in Kermanshah province. Eight rainfall–runoff events were simulated by HEC-HMS model and compared with the corresponding observations events. Results shown a well accuracy in predicting runoff volume (R2=0.84, E=0.81 and CRM=0.06) was achieved using the SCS-CN method (after calibration). However, Peak flow was better estimated using the Initial and Constant method (R2=0.96, E=0.95 and CRM=0.01). Furthermore, shape of the calibrated hydrographs were very similar to the observations hydrographs for both SCS-CN and Initial and Constant methods. However, adopting the Green-Ampt method, showed low reliability in total runoff volume and peak flow estimating. Model accuracy in estimates of modeled the time to floods peak, were evaluated by comparing observed and simulated values through the selected approaches, so that the results of time to floods peak showed the highest reliability in SCS-CN method (6.36%).
  Keywords: Green-Ampt, HEC-HMS, Initial, Constant losses, Peak flow, SCS-CN
 • Morteza Lotfirad, Arash Adib *, Ali Haghighi Pages 449-460
  Due to lack of data, using of rainfall-runoff models with high accuracy that do not need to large amounts of data is an important issue. The IHACRES model is a semi- conceptual rainfall- runoff model. This model does not need to large amounts of data and calculates effective rainfall. Then this model simulates the value of runoff. The case study of this research is the Navrood watershed in the Gilan province. For simulation of rainfall and runoff in this research, IHACRES model utilizes daily flow discharge data in the Kharjgil hydrometric station and daily precipitation and temperature data in the Khalian synoptic station. The Kharjgil hydrometric station locates at outlet of watershed and the Khalian synoptic station locates at center of watershed. The model uses from data of time period 1391 to 1394 for calibration and time period 1387 to 1389 for cross validation. Nash- Sutcliffe model efficiency coefficient (E), mean of total error (BIAS) and average relative parameter error (ARPE) criteria are utilized evaluation of results of model. The value of E is 0.55 and 0.46 for calibration and cross validation respectively. These values show that results of this research are acceptable in comparison with previous researches.
  Keywords: Rainfall, Runoff, The IHACRES model, The Navrood watershed, Nash- Sutcliffe model efficiency coefficient
 • Elahe Nikubakht, Hossein Hamidifar *, Alireza Keshavarzi Pages 461-470
  Scouring and variations of bed topography in meandering river is one of the most interesting issues in river engineering. Vegetation is a significant feature of rivers. Various studies have shown that the presence of vegetation may have an important impact on flow field and river morphology. Due to the complex geometry and hydraulics of flow in natural rivers, physical or mathematical models are often useful to evaluate morphological variations. The purpose of the present study is to investigate the morphological changes in alluvial meandering rivers with compound cross section to gain insight into the physical processes involved. Hence, the bed topography in an alluvial meandering asymmetric compound channel is assessed with vegetated and non-vegetated floodplain conditions. Cylindrical rods of 10 mm diameter were used to simulate rigid vegetation. The rods were installed over the floodplain in two parallel patterns with one row and two rows of vegetation, respectively. The results showed that the point of maximum scour depth was located near the outer bank. Due to high flow velocity entering the bend, the scour depth at section entrance of the bend was greater than other sections. Also, the thalwege was moved away from the interface after planting the vegetation.
  Keywords: Compound channel, meandering river, scouring, bed topography, vegetation
 • Amir Hossein Parsamehr *, Mohammad Hossein Mobin, Zahra Khosravani Pages 471-481
  Drought is a consequence of fluctuations in climate conditions that their effect on human societies is more than another phenomenon. For drought investigation, monthly data of precipitation in 9 synoptic stations of Fars province during twenty years period (1995-2014) was used. After calculation of drought severity using run theory, suitable index among DI, PNPI, SIAP, RAI, SPI and BMDI indices was selected. Then time series of drought severity fitted on different distributions and after selection of best distribution for each station, drought severity with duration 2, 4, 6 and 8 months in return periods of 2, 3, 5, 10, 25 and 50 years calculated and related table was prepared. Also using cluster analysis studied stations divided into different groups. At least, drought severity zoning map in 2 decades plotted in GIS. Results showed that Standard precipitation index (SPI) as the best index could be a proper interpret of drought computing. Generally, in study area drought severity increase in the recent decade.
  Keywords: Run Theory, Standard Precipitation Index, Clustering, Zoning, Fars Province
 • Omid Bagheri Dadokolaei, Jamal Mohammad Vali Samani, Javad Sarvarian * Pages 483-495
  Irregular groundwater consumption and not replacing it has reduced groundwater level in many of aquifers at Iran. So determination of suitable areas for artificial recharge is very important as a solution to this problem. The goal of this study is determination of artificial recharge basins location by fuzzy logic and then optimal design of these basins. The ratio of income to expense was used to selection of the basins best design. So, five height scenarios were defined. All of scenarios were simulated by HEC-HMS model and their income was determined as infiltrated water volume. Also, the expense of scenarios was calculated based on materials used in building basins. The results showed that the suitable areas for artificial recharge plan implementation are 0.86% very efficient and 4.7% efficient by fuzzy logic method. Also the best scenario is 2.5 m based on the benefit to cost ratio and 2m based on the benefits view.
  Keywords: Artificial recharge, Fuzzy logic, Groundwater, Optimal Design Basins
 • Sajjad Abdollahi Asadabadi, Ali-Mohammad Akhond Ali, Rasoul Mirabbasi * Pages 497-509
  Recently, copula functions have attracted great attention of hydrologists as a practical tool for multivariate frequency analysis of climatological phenomena. In this study, we focus on the joint frequency analysis of two dependent characteristics of rainfall, including depth (mm) and duration (hr) using copulas for 522 events recorded in Sangdeh rain gauge station located in Kasiliyan watershed. To join the marginal distributions and constructing the joint distribution, seven copulas including Clyton, Ali-Mikhail-Haq, Farlie-Gumbel-Morgenstern, Frank, Galambos, Gumbel-Hougaard and Placket were used and evaluated. By comparing the mentioned parametric copulas with an empirical copula, we found that the Placket is the the best fitted copula on the considered variables. Finally, the joint probabilities, joint return periods and conditional joint return periods were calculated and plotted. For example, joint probability values for two events with duration of 12 and 24 (hr) given rainfall depth that exceeds 15 (mm) were calculated as 0.2663 and 0.7693, respectively. Also, conditional return period was calculated equal to 9.19 year for an event with depth of 30 (mm), given rainfall duration that exceeds 24 (hr) and equal to 14.94 year for an event with duration of 24 (hr), given rainfall depth that exceeds 30 (mm).
  Keywords: Rainfall, Joint frequency analysis, Copula function, Kasiliyan watershed
 • Saeid Habibi Alagoz, Mohammad Taghi Sattari * Pages 511-523
  Allocation of rivers environmental water right as missing link in sustainable water resources management in Iran is undeniable necessity to preserve existing ecosystems in its catchments and preventing the death of wetlands and lakes which have been feeding by the rivers. In this paper environmental Water right for Ghoturchay River, important sub basin watershed of Aras river, have been studied using 4 hydrological Methods (Tennant, Tessman, flow duration indicators, Smakhtin), and 2 eco-hydrological methods (Flow Duration Curve Shifting (FDCs) and Desktop Reserve Model (DRM)). Among these methods, FDCs in ecological class C has been chosen as an appropriate method because it’s had more adaptation to hydrological and ecological conditions of studied region than other methods and considering ecological limitations and its flexibility in wet and dry months. In order to maintain the Ghoturchay River at minimum acceptable environmental status (i.e. Class C of environmental management), average annual flows of 6.94 m3/s (48% natural flow of the River) are to flow in it. This study showed that, average annual flows of 6.5 m3/s arrives at the Aras River, which is approximately equal to the environmental water rights.
  Keywords: Environmental Water Rights, Hydrological Method, Eco-hydrological Method, Flow Duration Curve Shifting, Ghoturchay River
 • Mohammad Mahdi Hoseinzadeh *, Parvin Gholami Pages 525-533
  The river is a dynamic phenomenon that is constantly changing. Estimating the resistance of sediment particles against erosion will identify stable and unstable points in different areas of the bed. Study area of this research was of Masiel Mouchan River in the Astaneh city. In this study, we investigated threshold of (transformation and deposition of bed sediments, in 4 cross sections. the critical shear stresses and the critical unit discharge calculated for four particle sizes D16, D50, D84 and D95 in all sections, and results shows, sediments in D16, D50, D84 and D95 diameter moves at bankfull discharge in sections 2 and 4, therefore sedimentary conditions of the river bed will change at bankfull discharge. At cross sections 1 and 3, particles with a diameter of D84, D95 will remain stable in bed, and other particles smaller than this size was unstable. Sediment particle are unstable in cross section of 2 and 4, because Slope of cross sections 2 and 4 are greater than 1 and 3 cross section. Finally, the results of both methods (critical shear stresses and the critical unit discharge) have high confection and confirms these methods are useful for stabilization studies in other rivers.
  Keywords: bed stability, Move threshold sediment particles, Critical shear stress, critical unit discharge, Masiel Mouchan River
 • Seyedmostafa Biazar, Mohammad Ali Ghorbani *, Sabereh Darbandi Pages 535-549
  This research assessment ability of entropy theory and Gamma test for input variable of Artificial Network and Support Vector Machine as evaporation estimation for Rasht, Astara and Anzali in Guilan province. According the results, for Rasht synoptic, Astara and Anzali, Entropy Theory is determined that existence all variables are effective for modelling. Gamma test, for Rasht station two variables contain maximum and average humidity, for Anzali station three variables, contain minimum and average temperature and average humidity and for Astara station one variable contain wind speed eliminated form optimal composition. According to results two model’s Artificial Neural Network and Support Vector Machine performance have been acceptable. For determination of single input data in Rasht station Entropy Theory method and in the Anzali station Gamma test method have had good performance. For Astara station both of them have had good performance. Generally, according to the results, it can be said that Entropy theory had the stronger performance than Gamma test. But at the look of managerial, because the a few input variable selection than the Entropy theory, the Gamma performance has been acceptable than Entropy theory.
  Keywords: daily Evaporation, Entropy theory, Gamma test, Estimation model
 • Shahin Mohammadi, Hamidreza Karimzadeh*, Meyasm Alizadeh Pages 551-569
  Soil erosion is one of the most important issues that human is facing now. The purpose of this research is to estimate the soil erosion in Iran using the RUSLE model and use of geographic information systems (GIS) and remote sensing data (RS). In the present study, after collecting and gathering various information including the digital elevation model (DEM) layers, Statistics on weather stations and rain gauges, satellite images and soil characteristics were used as research tools and Soil erosion was estimated using the RUSLE model. The average annual values of P, K, C, LS and R factors are 0.65, 0.04 (t h MJ-1 mm-1), 0.46, 3.6 and 195 (MJ mm ha-1 y-1 h- 1), respectively. The results of this study showed that the average annual soil erosion in Iran is about 24 tons per hectare per year. Also, the results of the study showed that about 4 billion tons from soil the country eroded and partial entered the system of water in the stream and the sea which reduces the quality, water pollution, reduces of soil fertility and reduces the amount of cultivated land and ultimately leads to soil degradation.
  Keywords: Soil erosion mapping, Erosion Modeling, GIS, Soil Conservation
 • Maryam Akbari, Amir Salari, Mehdi Bashiri * Pages 571-584
  Study of the spatial variations of sediment and its influencing factors, is essential to control it. In this study, the spatial variations of production characteristics and sediment concentration in a seasonal stream located in an erosional pediment, studied. The location of plots at the 50 meters intervals selected and experiments done in 10 locations (with 3 replications). Then a rainfall with rainfall intensity of 1.4 mm/min and duration of 10 minutes, created using rainfall simulator and in the vicinity of each plot, surface soil samples were taken. The statistical analysis performed then using the cokriging method, the spatial distribution of characteristics prepared. The results showed that for sediment concentration variable among 10 locations, was no significant difference, but for the sediment load variable it was significant. The results of fitting experimental models on semivariograms, showed that the best fitted model to the spatial pattern of sediment concentration was gaussian and for sediment load was exponential model, respectively. Also two mentioned variables had strong spatial patterns. The results of the validation of applied model showed that the point-cokriging method has low accuracy to estimate sediment concentration, but for estimation of sediment load, the method has higher accuracy.
  Keywords: Erosional pediment, Granulometry, Interpolation, Spatial modeling
 • Ahad Rezayan, Aki Asghar Pourezzat*, Mohammadreza Hafeznia, Hossein Mohammadi, Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh Pages 585-601
  Iran as a country with extreme consequences of climate Faced with severe water stress. It is predicted that by 2064 the state of the country's water scarcity and climate change will still be affected. The effort to modify these changes has helped the technology to begin a few years ago with the help of technology Started a few years ago. In this paper, with the help of the Expert Panel and the Delphi process, Effective Key factors the development of these technologies in Iran has been investigated. And by being determined driving forces, we can, the scenarios for developing these technologies are outlined in Iran. By identifying three drivers with the highest uncertainty, we arrived at four different scenarios. The factors that have the most impact and uncertainty about Iran's access to Haarp technology include: a) political relationships with the countries affected by the implementation of the plan (due to the military-security dimension), b) financial support by the government, and c) access to specialized knowledge Primary Based on this, four scenarios were obtained: 1- continuation of 2-Haarp 3-misery 4- alternative strategies.
  Keywords: Scenarios, Climate change, Climate Technology, Iran, Haarp
 • Mohammad Ebrahim Banihabib *, Bahman Vaziri Pages 603-613
  Using mulch is one of the ways which has been used so far to reduce the amount of evaporation. Accordingly, in this research, mulch effectiveness has been investigated in increasing the direct recharge of groundwater due to increased rainwater percolation. For this purpose, eight rainstorms with different durations and depths were tested. The depth of percolation of these rainfalls in the soil of 4 lysimeters with similar condition and different mulches, including gravel mulch, sand mulch, mixed 50% sand and 50% gravel mulch were tested as well as in non-covered soils. During the two months of the experiment, 192 data were collected for each soil moisture and rainfall percolation depth. The results showed that the mean rainwater percolation depth by gravel mulch, sand mulch and mixed sand and gravel mulch was respectively 19.52, 2.45 and 16.60 percent increased comparing to the soil without mulch. It was found that mulching can increases rainwater penetration as one of the main sources of groundwater recharge, by reducing the amount of rain water evaporation and therefore the results of this research can be used to aquifer restoration.
  Keywords: Mulch, rainwater deep percolation, Groundwater, evaporation, aquifer restoration
 • Kazem Nosrati *, Mostafa Amini, Mohammad Reza Zare Pages 615-626
  The main objective of this study was to determine the contribution of sub-basin sediment yield using geochemical and radionuclide tracers in Ashan drainage basin. In view of this, 30 sediment samples were collected from 5 sub basin outlets and radionuclide tracers including 210Pb, 228AC, 226Ra, 137Cs and 40K and geochemical traces including calcium, iron, potassium, magnesium, Mn, Na and organic carbon were measured. The optimum set of tracers was determined using Kruskal Wallis test and discriminant function analysis. The relative contribution of sub-basin sediment yield was determined by using Bayesian uncertainty un-mixing model based on the optimum set of tracers. The tracers including 226Ra, 137Cs and 40K, Mn and Ca were selected as optimum set of tracers with 80% correction of determination. The results showed that the sub basin of Heris (3) has the highest amount of sediment yield (70.1 %). The most lithology of this sub basin is pyroclastic and clay stones and soil conservation plans in order to reduce sediment yield should be focused on this sub-basin.
  Keywords: Fingerprinting, Radionuclide tracers, Ashan Drainage Basin
 • Hossein Yousefi, Arman Kiani, Ali Haghizadeh *, Yazdan Yarahmadi Pages 627-637
  This study was conducted in chegeni mountainous basin, with an area of 1836 Km2 .It is sub-basin of Doab Kashkan, that located in the north of the Lorestan province So that Landsat 7 Satellite ETM imagery sensor, selected for studies and correction of missing lines was conducted and albedo Surface amount, calculated by using Sebal algorithms. Since the except snow, two phenomena yellow and white sand and water have greater than 0.3 albedo, then the snow cover map were provided for α > 0.3, α > 0.35, α > 0.4, α > 0.45 , α > 0.5 and α > 0.55 albedos. To extract snow cover with sufficient precision, with this assuming, that snow cover is unknown, unmonitored classification was conducted for the albedo, then with applying of monitored classification on primary corrected image. The snow cover amount, was estimated, and kappa coefficient selected for evaluate the results of monitored classification and unmonitored classification for the mentioned albedo. The results showed that kappa coefficient for α > 0.45 albedo, has highest value 0.85. So α > 0.45 albedo can extract snow cover to an acceptable level for us.
  Keywords: Albedo, Sebal Algorithms, Landsat, snow, Lorestan
 • Mohammad Mahdi Moghadasi, Shahin Heidari *, Azadeh Shahcheraghi, Khosro Daneshjo Pages 639-651
  In this research, Sandia method, which is a statistical method, produces climatic sample data as a climatic file of real measured data for a period of ten years (2015 to 2005) for the synoptic meteorological station at Kermanshah Airport. Is. Then for validation another climatic file was created and compared with the literature software for Kermanshah. The results were compared with the average real data of the three main parameters of relative humidity and relative humidity, and the wind direction was compared and the climatic file was validated. The results show that the Sandia method is better compatible with the actual data of the synoptic meteorological station at Kermanshah Airport. Also, the analysis of the analysis of the temperature range (psychometric) analysis of the city of Kermanshah, the output of the software of Climate Consultant, which is depicted using the Sandia prepared climatic file, shows that in more than 17% of the year, the thermal comfort conditions in the city Kermanshah has been shown to indicate an increase in its range from previous studies, which generally indicates the warming of the city's climate.
  Keywords: climatic file, energy simulation, energy consumption, thermal comfort. Psychometric model
 • Naser Ebadati *, Fatemeh Razavian, Behnoush Khoshmanesh Pages 653-662
  The northern coast of the Persian Gulf has undergone severe morphological changes due to its oil and gas reserves and its connection with free waters more. it is essential to determine the coastline at different times. Landlord satellite data from 1996 to 2016 was used to survey the changes in the coastal area of Asalouyeh to the Bandar Deir, and to prepare a five class including vegetation, water, man-made, rangeland and no agriculture. For each user, the area of calculation and changes were revealed and compared with the obtained data. The statistical analyzes for the 20-year were supervised by maximum likelihood and were used to determine the changes in the comparison method after classification and the maximum probability algorithm. The results showed that the area of human land was built and no agriculture increased from 1996 to 2001, and the area of vegetation, water and rangelands decreased during the period from 1996 to 2016, which coincided with the development of the South Pars oil field, and overall, the largest increase in total use was with %393. Between 1996 and 2016, vegetation use decreased by a total of %47 and a large amount of vegetation was made into human use.
  Keywords: RS, Asalouyeh, coastal management, GIS
 • Mohammad Hossein Jahangir *, Parsa Haghighi, Seid Javad Sadatineghad Pages 663-673
  According to the capabilities of fuzzy method and its applications in a variety of engineering problems and decision-making under uncertainty, in this study, we compared the conventional methods is definitive and Mamdani fuzzy inference model. In this study, data from 30 deep and semi-deep wells in the year 1390 _ 1389 to assess the water quality of drinking plain water is used. And design a Fuzzy Inference System using membership functions and combines these functions according to the rules "if-then" fuzzy final quality of drinking water is determined. And later extended to the fuzzy and deterministic values, zoning groundwater quality index showed. The largest area dedicated to unacceptable quality for fuzzy inference method and 50.83 percent to 51.45 percent, is the definitive method. The desirable category in the definitive method and fuzzy 28.76 and 26.85 percent respectively and floor acceptable in certain ways and fuzzy, respectively, 19.79, 22.32 percent respectively. Fuzzy inference can be drawn that a suitable alternative method for assessing water quality associated with the uncertainty that has been taken into account.
  Keywords: Groundwater, Water Quality, Marvdasht Plain, Fuzzy Inference Model
 • Mohammad Derikvandi, Abdulvahed Khaledi Darvishan*, Kamran Chapi Pages 675-685
  The present study was conducted to calculate the amount of erosion in monthly, quarterly, six-month and one-year time scales. Three erosion pin networks in three aspects of north, northwest and eastern slopes in control subwatershed of Khamsan representative watershed were selected in order to measure erosion during the period of October 2015 to September 2016. Due to the monthly records of erosion pins, the possibility of erosion analyzing in the intervals of less than one year (monthly, quarterly, and sixth) was used to determine the contribution of these periods in annual soil erosion. Therefore, considering pin records, the average changes in the height of the soil and, finally, the average amount of annual erosion was calculated about 17.22 t ha-1. Also, the participation of monthly, quarterly, and six month intervals in annual erosion was calculated to be 5.81, 7.33 and 9.52 t ha-1, respectively which are about 34, 43 and 55% of annual erosion. Despite significant differences in the average amount of erosion in different time periods and their participation in annual erosion, the results of one-way ANOVA showed that the effect of time scale on soil erosion is not significant.
  Keywords: Erosion pin, Interrill erosion, Slope aspects, Soil splash, Time scale
 • Shafagh Rastgar *, Ronak Ahmadi, Hossein Ahmadi Pages 687-698
  Today, rehabilitation of rangelands in terms of range management plans is an important step towards sustainable development. It seems that managing any rehabilitation program in rangelands will not be successful without participating the stakeholders. This study aimed to investigate the factors influencing participation of stakeholders in range management plans and evaluate the performance of biological operations in terms of range management plans in summer rangeland of Sjadrud watershed basin. For this reason, research had done in two parts; qualitative research (questionnaire) and quantitative (field operation) in 6 saman with or without range management plan. The questionnaire was conducted 117 stockholders, 34 indicators using factor analysis. Quantitative part evaluated for investigating the effectiveness of biological treatments in estimating and comparing forage production and canopy cover in the sites. In order to ensure the integrity of the variables and their suitability for factor analysis, KMO and Bartlet tests were used. Results showed that after carrying out biological operations production had increased in total sites. But the difference was not significant. KMO coefficient were 0.781 and Bartlet coefficient were 81.23 with 99 percentage meaningful level. results showed that economic, social, environmental and executive factors determined 81.68 percentage of stakeholder's participation in biological treatments.
  Keywords: Vegetation restoration, Socio-economic factor, Environmental factor, Executive factor, Factor analysis
 • Mozhgan Bordbar, Aminreza Neshat *, Saman Javadi Pages 699-711
  Groundwater is the most important source of water in coastal areas. Recently, due to overexploitation of the aquifer and seawater intrusion, a correct management in coastal aquifers must be applied. In this study, GALDIT and SINTACS models are used with geographic information system (GIS), in order to identify Gharesou-Gorganroud vulnerability areas. To generate, classify, weight and overlay vulnerability maps according to these two models, GIS environment is used. Geographic information system (GIS) is a useful tool to identify and assess vulnerability areas. The Pearson correlation coefficients is used to achieve an optimal model. To compare correlation results of GALDIT model and SINTACS model, GALDIT model has a higher correlation with TDS concentrations. In addition, Single parameter sensitivity analysis used to modify the GALDIT model to observe effect of each parameter on the GALDIT result model. In the study area, the result illustrated that the effective parameters in aquifer vulnerability assessment were hydraulic conductivity, depth of groundwater level, distance from the shore, type of aquifer, thickness of aquifer and impact status of existing saltwater intrusion, respectively.
  Keywords: Vulnerability, GIS, GALDIT, SINTACS, Coastal aquifer
 • Shiva Kooh Soltani, Ali Asghar Alesheikh *, Baghergh Ghermezcheshmeh, Saeed Mehri Pages 713-725
  Destruction of oak forests in Zagros and its impacts on the economy of Iran have motivated experts of natural resources to study its affecting factors. Researchers have found the most important of destruction is climate changes. Because of the importance of the subject, a proper method for data analyzing, decision making and recognition of potentials of the oak forest decline is needed. In this study, to map the respective susceptible zones, RS/GIS and hierarchical-fuzzy analysis techniques were applied. For this purpose, the slope, aspect, elevation classes, temperature, rainfall, dust and soil were considered as governing factors. Hence, physiographic and climatic maps were initially prepared. Due to the different impact of each factor, they were valued based on the expert judgements and and FAHP. The fuzzy maps were developed using the linear ascending and descending fuzzy and Gaussian distribution functions. Also, through the overlaying of various layers, the areas exposed to drying were mapped and classified. This research suggests that the map prepared by the fuzzy gamma distribution with a precision of 70% has the highest correlation with field data . Furthermore, southern and western areas are most susceptible to severe forest drying.
  Keywords: Dieback, Oak, Zagros, Fuzzy Analytical Hierarchy Process