فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 40 (تابستان 1396)
 • پیاپی 40 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا جزینی *، حبیب الله مرادی صفحات 13-28

  ف پژوهش تعیین تاثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمانی است. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی، از نظر گردآوری داده‏ها توصیفی-پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری را 120 نفراز افسران ارشد بازرسی کل ناجا تشکیل می‏دهند. نمونه‏گیری به صورت تصادفی ساده و طبق جدول کرجسی و مورگان (1970) برابر با 92 نفر در نظر گرفته شده. گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوی مدیریت جهادی با ابعاد ساختار، رفتار و محیط در طیف 5 درجه‏ای لیکرت در 43 گویه طراحی شده است. پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس عوامل الگوی پارسونز و در قالب 28 سوال در طیف 5 تایی لیکرت طراحی شده است. پرسشنامه مدیریت جهادی ازنظرروایی محتوا و روایی سازه موردبررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 86/0 و پایایی پرسشنامه مدیریت جهادی 92/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از روش های آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، میانگین،انحراف معیار و واریانس) و رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان انجام شد. نتایج نشان داد ساختار به میزان 249/0، محیط به میزان 399/0 بر اثربخشی سازمانی تاثیر دارد. در این میان بعد رفتار به تنهایی تاثیری بر اثربخشی سازمانی ندارد. هم چنین عوامل مدیریت برای خدا به میزان 239/0، مدیریت ولایتی به میزان 341/0 - (تاثیر اندک)، انعطاف‏پذیری به میزان 651/0، تشکیلات مناسب به میزان 390/0، قناعت به میزان 401/0،اخلاق و ارزشهای دینی به میزان 256/0، اهمیت دادن به بیت‏المال به میزان 215/0، خودباوری به میزان 248/0، پویایی به میزان 540/0 بر اثربخشی سازمانی تاثیر دارد. مدیریت جهادی عامل موثری در ارتقای اثربخشی سازمانی است و بایستی بر کاربست آن در بازرسی کل ناجا توجه شود.

  کلیدواژگان: سبک‏های مدیریت، مدیریت جهادی، ساختار، محیط، رفتار، اثربخشی سازمانی
 • مجتبی اسکندری، علی فرهی، حسن نقی زاده * صفحات 49-74

  هدف تحقیق، طراحی الگوی انتصاب فرماندهان و مدیران در یکی از سازمان های نیروهای مسلح است تا بتواند برخی از چالش های این حوزه را بر طرف کند. روش این تحقیق توصیفی، همبستگی است و از نظر هدف در زمره پژوهشهای کاربردی تعریف می شود. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه است که اعتبار آن از طریق خبرگی و ضریب لاوشه و توان اعتماد آن با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان هستند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به دست آمده است. برای آزمون الگو از معادلات ساختاری، آزمونهای همبستگی و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیان می کند که ابعاد و عوامل این تحقیق در انتصاب فرماندهان و مدیران اثر مستقیم دارد ودرنهایت برای بهبود انتصاب پیشنهاد هایی ارائه شده است .

  کلیدواژگان: توان(سازمانی، فردی)، شایستگی، انتصاب، فرماندهان و مدیران
 • شناسایی و آسیب شناسی عوامل مدیریتی موثر بر فساد اداری - مالی
  حمید نورعلی دخت صفحات 50-72

  فساد اداری - مالی آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می شود که اولا به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیا هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل یا به شخص دیگر باشد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و آسیب شناسی عوامل مدیریتی موثر بر فساد اداری - مالی در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها به اجرا درآمدهاست. روش تحقیق، همبستگی از نوع پیمایشی بوده و اعتبار پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9334/0 و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی مورد تائید قرارگرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدفمند بوده و پرسشنامه ها در بین 704 نفر از نمونه های آماری مشتمل بر مدیران و کارشناسان در ستادهای فرماندهی مراکز استان ها توزیع گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها در بین عوامل مدیریتی، ضعف مدیران: 1-در رهبری و هدایت، 2- نظارت و کنترل و 3- بسیج منابع و امکانات و 4- ارتباطات به عنوان 4 عامل تعیین کننده از بین 9 عامل مدیریتی موثر بر فساد اداری - مالی قرار دارند؛ و از طرفی تقویت مهارت مشاوره پذیری، تصمیم گیری و رهبری و هدایت باعث جلوگیری از رخداد فساد مالی واداری می گردد. همچنین ارائه راهکارهای موثر جهت پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری - مالی، نحوه ارتباط عوامل موثر و بازدارنده از فساد اداری - مالی در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها با استفاده از شاخص های چهارگانه بررسی گردید و از بین 49 گزینه موردبررسی در عوامل تاثیرگذار بر بروز فساد، 19 گزینه تاثیرگذار و تعیین کننده شناسایی شد؛ و همچنین و از بین 54 گزینه موردبررسی از بین عوامل تاثیرگذار در جلوگیری از بروز فساد، 24 گزینه تاثیرگذار و تعیین کننده شناسایی شد به گونه ای که هم به لحاظ موثر بودن در بروز فساد و هم به لحاظ بازدارنده بودن از بروز فساد، از میانگین های جمع کل عوامل بالاتر بوده و از اهمیت بسزایی در بروز یا پیشگیری از بروز فساد برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: فساد، فساد اداری و مالی، ناجا، عوامل مدیریتی
 • مفهوم و مصداق فساد اداری پلیس
  حسن بختیاری صفحات 73-100
  صاحبنظران حوزه فساد اداری، این پدیده را در دو سطح کلان و خرد تقسیم بندی می کنند. فساد کلان مربوط به فساد سازمان دهی شده، فساد روسای سازمان ها، وزیران و کارمندان عالی رتبه و فساد خرد مربوط به کارمندان جزء و مجریان سطح پایین قوانین و مقررات است.بر اساس گزارشات سازمان شفافیت بین الملل، در میان هشت حوزه خدماتی 105 کشور جهان که مورد بررسی قرار گرفته اند، پلیس و نهادهای قضایی رشوه خوارترین موسسات معرفی شده اند.از طرفی یکی از عوامل ارتکاب فساد در بین ماموران، بی اطلاعی آنان در بارهمفهوم و مصداق فساد اداری بوده است.گاهی افرادی متهم به فساد می شوند که قبل از تحت تعقیب قرار گرفتن، فعل ارتکابی را فساد نمی دانسته اند.با توجه به اهمیت موضوعاین مقاله در حوزه فساد خرد تعریف شده و به طور خاص به فساد اداری در ماموران پلیس می پردازد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم و مصداق فساد اداری ماموران پلیس بطور عمیق مورد بحث قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پلیس، فساد اداری
 • تاثیر حسابداری منابع انسانی بر تصمیم گیری مدیران ناجا
  رضا جوادیان، ایرج محمدی، فریدون زندی صفحات 75-92
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر تصمیم گیری مدیران ناجااست.پژوهش ‏از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهش در زمره تحقیقات پیمایشی است.‏
  جامعه آماری پژوهش مدیران سطح دوم ناجا مستقر در ستاد ناجا را تشکیل می دهند. نمونه ‏آماری پژوهش با توجه به فرمول کوکران136 نفر براورد شده است که این تعداد پرسشنامه به صورت ‏نمونه گیری تصادفی سادهبین نمونه مورد نظر توزیع شد.برای جمع آوری داده از پرسشنامه محقق ‏ساخته استفاده شد. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی همگرا و برای بررسی پایایی، ‏پایایی از روش آلفای‏کرونباخ، پایایی ترکیبی (‏CR‏) و ضریب بارهای عاملی استفاده شد. برای آزمون ‏فرضیه های پژوهش از روشتحلیلعاملیتاییدیومعادلاتساختاریمبتنیبرواریانسبااستفادهاز ‏روشحداقلمربعات‏ جزئیاستفادهشدهاست. اطلاعات با نرم افزار ‏SPSSو ‏‎_PLSSmart‎‏ مورد تجزیه ‏تحلیل قرار گرفت.‏
  یافته ها بیانگر تاثیر مثبت و معنادار حسابداری منابع انسانی بر تصمیم گیری مدیران است.
  هم چنین تاثیر مثبت و معنادار اطلاعات هزینه تامین منابع انسانی، اطلاعات هزینه جایگزینی ‏منابع انسانی، اطلاعات هزینه آموزش و توسعه منابع انسانی، اطلاعات هزینه ارزیابی عملکرد منابع ‏انسانی، اطلاعات هزینه جبران خدمت منابع انسانی، اطلاعات هزینه نگهداری منابع انسانی بر ‏تصمیم گیری مدیران مورد تایید قرار گرفت. بنابراین با کسب اطلاعات هزینه تامین منابع انسانی، ‏اطلاعات هزینه جایگزینی منابع انسانی، اطلاعات هزینه آموزش و توسعه منابع انسانی، اطلاعات ‏هزینه ارزیابی عملکرد منابع انسانی، اطلاعات هزینه جبران خدمت منابع انسانی، اطلاعات هزینه ‏نگهداری منابع انسانی
  می توان بر تصمیم گیری صحیح مدیران کمک کرد.‏
  کلیدواژگان: حسابداری منابع انسانی، تصمیم گیری مدیران ناجا
 • بابک احمدپور ترکمانی صفحات 93-124

  هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تاثیر پدیده های اجتماعی بر کارکنان پلیس در راستای کاهش آسیب ‏پذیری کارکنان پلیس است. روش پژوهش به صورت ترکیبی(آمیخته ای)، و روش گرداروی داده های به صورت ‏کیفی و کمی با استفاده از مصاحبه های عمیق و استفاده از پرسشنامه بوده است. جمعیت نمونه نیز با استفاده از ‏فرمول کوکران 365 نفر براورد شده است. یافته های این پژوهش حاکی است که پنج متغیر تعهد دینی(0.577)، ‏تعهد اجتماعی(0.236)، مصرفگرایی(0.185-)، خویشاوندسالاری(0.179-)، و روابط اجتماعی ناسالم(0.135-) ‏در میزان آسیب پذیری کارکنان پلیس تاثیر معناداری دارد؛ اما متغیر سرمایه اجتماعی و متغیرهای زمینه ای ‏تاثیر معناداری نداشت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که کارکنان پلیس به لحاظ آسیب پذیری در وضعیت ‏مناسبی قرار دارند؛ اما در برخی عنوانها زمینه آسیب پذیری وجود دارد که برای هرکدام پیشنهادهایی در راستای ‏کاهش آسیب پذیری ارائه شده است.‏

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، پدیده اجتماعی و پلیس، راهکارهای کاهش آسیب پذیری
 • تاثیر اجرای "5اس" بر عملکرد عاملان ذیحساب
  علیرضا معدل صفحات 101-118
  هدف اصلی این تحقیق "بررسی تاثیر اجرای"5اس" بر عملکرد عاملان ذیحساب ناجا" است. نظام آراستگی محیط یا "5اس" دارای پنج عامل تفکیک و تعمیر، ترتیب و تنظیم، تمیزی، تداوم و ایمنی و تعلیم و انضباط است و فرضیه های این تحقیق نیز بر اساس این پنج عامل طراحی شده که شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است. جامعه آماری شامل مدیران مالی و عاملان ذیحساب در تمامی یگانهای ناجا است. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و از طریق پیمایش به صورت پرسشنامه شامل 30 سوال صورت گرفته است. پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از تایید استادان خبره با رشته مرتبط به منظور دستیابی به هدف تحقیق بین 84 نفر از عاملان ذیحساب توزیع شده که از 116 نفر جامعه آماری و با استفاده از روش های نمونه گیری ساده انتخاب گردیده است. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضریب 897% به دست آمده از اعتبار مطلوبی برخوردار است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و وارد کردن داده ها در نرم افزار به تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شد. در روش آمار توصیفی با استفاه از فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد است. وجود شواهد تجربی و نتایج این تحقیق درباره رابطه اجرای "5اس" و بهبود عملکرد عاملان ذیحساب ناجا نشان می دهد که به کارگیری اصولی روش های اجرای "5اس" می تواند بر بهبود عملکرد عاملان ذیحساب ناجا تاثیر مثبت داشته باشد.
  نتایج نشان می دهد که اجرای "5اس" بر عملکرد عاملان ذیحساب ناجا تاثیر دارد؛ به عبارتی هر یک از اجزای "5اس"(سازمادهی و تعمیر، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی و تمیزی، تداوم و ایمنی، تعلیم و انضباط) تاثیر بسزایی در عملکرد عاملان ذیحساب ناجا دارد.
  کلیدواژگان: تاثیر اجرای 5اس، مدیریت عاملان ذیحساب، مدیریت پیشرفته امور مالی، مدیریت منظم در ناجا
 • ویلیام ای. اسکیمن * ترجمه: محمد جواد فتحی صفحات 125-148

  اصطلاح "مدیریت استعداد" برای مدت زمان زیادی به کار می رفته است؛ اما تعاریف مختلفی از آن در سرتاسر جهان به فراوانی یافت میشود؛ کاربرد آن گوناگون است و تعداد زیادی از اندازه گیری ها (اکثرا تاکتیکی) هم اکنون برای آن بکار می روند. این مقاله، اشاره می کند که چگونه مفهوم مدیریت استعداد، ارزش نظری و عملی در هر صنعت یا جغرافیایی دارد. چگونه می توانیم بفهمیم چه زمانی سرمایه گذاری های استعداد، بهینه شده است؟ چرخه عمر استعداد چیست و چرا اهمیت دارد؟ به علاوه، این مقاله، چارچوب دارایی خالص افراد را ارائه می کند و شرح می دهد که به عنوان پلی جهانی میان فرد مهم و نتایج شغلی مانند بازده، عملکرد مالی، کیفیت، بهره وری، حفظ مشتری، و فرایندها و سیاست های اداری عمل می کند که بهینه سازی استعداد زیاد یا کم را جلو می برد.

  کلیدواژگان: : استعداد، مدیریت استعداد، چرخه عمر فرد شاغل، اندازه گیری استعداد، دارایی خالص افراد، سرمایه انسانی
|
 • Alireza Jazini *, Habibolah Moradi Pages 13-28

  The aim of this study was to determine the effect of Jihadist management on organizational effectiveness. The purpose of research is applied, in terms of collecting data, It is descriptive-survey and correlation. The statistical population consists of 120 senior NAJA inspectors. Sampling was done randomly and according to Krejcie and Morgan (1970), 92 people were considered. A researcher-made questionnaire was designed based on Jihadist management model with structure, behavior and environment dimensions in the 5-degree Likert scale in 43 Items. The Organizational Effectiveness Questionnaire is based on the Parsons model and 28 questions in the 5 Likert scale. The questionnaire of Jihadist management was evaluated and approved for content validity and construct validity. The reliability of organizational effectiveness questionnaire based on the Cronbach's alpha coefficient was 0.86 and the reliability of Jihadi's management questionnaire was 0.92. Data analysis was performed using descriptive statistics (frequency, frequency percentage, mean, standard deviation and variance) and multiple regression methods. The results showed that the structure had an impact on the organizational effectiveness of 0/249 and the environment of 0/399. In the meantime, behavioral sequences alone do not have an impact on organizational effectiveness. Also, management factors for God amount to 0/239, Provincial governance of 0/341 (low impact), Flexibility of 0/651, Appropriate organization of 390/0, Satisfaction rate of 401/0, Ethics and religious values of 0/256, The importance of the national capital at 215/0, Self-esteem at a rate of 248/0, Dynamics of 540/0 affects organizational effectiveness. Jihad's management is an effective factor in improving organizational effectiveness and should be considered in its overall use in NAJA’s inspection.

  Keywords: Management Styles, jihad management, Structure, Environment, Behavior, Organizational Effectiveness
 • Mojtaba Eskandari, Ali Farahi Pages 49-74

  The purpose of the research is to design a pattern for the appointment of commanders and managers in an organization of the armed forces in order to overcome some of the challenges in this area. The method of this descriptive research is correlation and is defined as applied research in terms of purpose. The data gathering tool was a questionnaire that was validated through the reliability and reliability of Lowsheh coefficient and its reliability with Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of this study is executives and experts, and the sample size is obtained based on Cochran's formula. For model test, structural equations, correlation and factor analysis have been used. The results of the research indicate that the dimensions and factors of this research have direct effect on the appointment of commanders and directors and, finally, to improve the appointment of proposals

  Keywords: Power (Organizational, Individual), Competency, Appointment, commanders, managers
 • Identification and Pathology of Managing Factors Affecting Administrative-Financial Corruption (Case Study NAJA)
  Hamidnooralidokht Pages 50-72

  This research was carried out with the aim of identifying and pathologic factors affecting administrative and financial corruption in the NAJA and provincial command headquarters. The research method, survey correlation and reliability of the researcher-made questionnaire with Cronbach's alpha were 9334/0 and the validity of the questionnaire was verified through content validity and factor analysis. The sampling method used in this research was purposeful sampling and the questionnaires were distributed among 704 statistical samples including managers and experts in the Headquarters of Provincial Centers. The results of the research showed that in the Naja Command and Police Command of the provinces between management factors, weakness of managers exist : 1. in leadership and guidance; 2. monitoring and control; 3. mobilization of resources and facilities; 4- communication As four determinants among nine administrative factors affecting administrative-financial corruption; And, on the other hand, strengthening the skills of counseling, decision making, and leadership and leadership prevents financial and administrative corruption. Also, effective strategies for preventing or combating administrative-financial corruption, how the effective and preventive factors of corruption-administrative and financial factors were investigated in Naja and provincial command headquarters using four indicators, and out Of 49 options reviewed in the factors affecting corruption, 19 effective and determinatory options were identified, as well as 54 of the selected options among the effective factors in preventing corruption, 24 effective and determinants were identified so that they were effectively effective Being exposed to corruption as a deterrent to corruption, was one of the means of aggregating more factors and was of great importance in the occurrence or prevention of corruption.

  Keywords: Pathology, Corruption Management, Administrative-Financial Corruption, Management Reform, Management in NAJA, Effective Management on Corruption
 • The Concept and Existence of Police Corruption
  Hasan Bakhtiari Pages 73-100
  Authorities in the field of corruption, divide this phenomenon into two levels of macro and micro.The macro corruption in related to organized corruption, corruption of heads of organizations, ministers and senior staff and micro-corruption is related to low-level employees and low-level lawmakers. According to the Transparency International reports, among the eight service areas of 105 countries that have been investigated, police and judicial institutions are among the most Bribe-takimg institutions. On the other hand, one of the factors responsible for committing corruption among agents was their ignorance about the concept and the corollary of corruption. Sometimes people are accused of corruption that they did not consider committing an act as a corrupt before being prosecuted. Given the importance of this article, the article deals with the issue of corruption and specifically deals with corruption in police officers.This paper attempts to deeply discuss the concept of corruption in the police.
  Keywords: Police, Corruption
 • Human Resource’s Accounting Effect on NAJA’s Directors’ Decision Making
  Reza Javadian, Iraj Mohammadi, Ferydon Zandi Pages 75-92
  The purpose of this research is to study Human Resource’s accounting effect on NAJA’s ‎administrators’ decision making. This research in terms of purpose, function and also method of ‎execution is a survey research. The statistical population of this research are second level directors of ‎NAJA. Cochran's formula designated the population to be 136 and the questionnaire was distributed ‎randomly among the population. Data collection was done through this questionnaire. For the validity ‎of the questionnaire, content validity and convergent validity have been implemented; for reliability, ‎Cronbach's Alpha Method, combined reliability and loading factor analysis were applied. In order to ‎test the research hypotheses, confirmatory factor analysis (CFA) and structural equations based on ‎the variance were utilized through partial least squares method. The information were analyzed ‎through SPSS and Smart PLS applications. The result revealed positive and significant effect on the ‎directors’ decision making. Furthermore, the positive and significant effect of human resources supply ‎cost information, human resources replacement cost information, human resources education and ‎development cost information, human resources performance evaluation cost information, human ‎resources compensation cost information, human resources maintenance cost on directors’ decision ‎making were confirmed. Consequently, by acquiring human resources supply cost information, human ‎resources replacement cost information, human resources education and development cost ‎information, human resources performance evaluation cost information, human resources ‎compensation cost information, human resources maintenance cost, one can assist directors’ decision ‎
  Keywords: human resources accounting, NAJA’s Directors’ Decision Making
 • Babak Ahmadpour Torkamani Pages 93-124

  The main purpose of this research is to study the effect of Social Phenomenon on Police Personnel in ‎order to reduce their vulnerability. This research follows a mixed research method, and data collection ‎has been done both in terms of quality and quantity through interviews and questionnaires. Cochran's ‎formula designated the population to be 365. The result of this research revealed that five variables of ‎religious commitment (0.577), social commitment (0.236) consumerism (-0.185), nepotism (-0.179) and ‎unhealthy social relations (-0.135) have significant effect on Police personnel vulnerability, but variable ‎of social capital and contextual variables did not have any strong effect. In general, it can be inferred ‎that Police personnel are in great shape in terms of vulnerability; yet there is possibility of vulnerability ‎in some cases for which strategies are presented to reduce the effect.‎

  Keywords: Vulnerability, Social phenomenon, Police, Strategies to Reduce the Vulnerability
 • The effect of the implementation of "5s" on the performance of the Financial Controller agents
  Alirezamoadel _ Pages 101-118
  The main purpose of this research is "to investigate the effect of the implementation of the 5 S on the performance of the the Financial Controller agents." The Environmental Adornment System, or "5S", has five factors ; separation, repair, arrangement, cleanliness, continuity, safety, and discipline. The hypotheses of this research are based on these five factors, which include a major hypothesis and five sub-hypotheses. The statistical population includes financial managers and accountants in all units of NAJA. This research is applied and methodically, it is descriptive-analytical and a questionnaire was used to survey 30 questions. In order to achieve the purpose of the study, this researcher-made questionnaire, after being approved by relevant faculty members, has been distributed to 84 investigative practitioners which were selected from 116 people in the statistical population and using simple sampling methods. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability, which according to the coefficient of 897% has a desirable reliability. After collecting the questionnaires and entering the data in the software, the data of this research was analyzed in two sections: descriptive and inferential statistics. In descriptive statistics, frequency, mean and standard deviation, and inferential statistics, correlation coefficient and regression were used. The existence of empirical evidence and the results of this study on the relationship between the "5s" and and improvement of the performance of the agents of NAJA shows that the principled application of the "5 S" implementation procedures can have a positive effect on improving the performance of the Financial Controller agents. The results show that the implementation of "5s" affects the performance of the agents of NAJA; In other words, each of the 5S components (organization and repair, ordering, cleaning and cleanliness, sustainability, safety, discipline) has a significant impact on the performance of the Financial Controller agents of NAJA.
  Keywords: Impact of 5th Session, Financial Controller agents management, Advanced Financial Management, Regular Management in NAJA
 • Translator: Mohammadjavad Fathi Pages 125-148

  The term "talent management" has been used for a long time; But there are many definitions of it all over the world; its application is diverse, and a large number of measurements (mostly tactical) are now being used for it. This article points out how the concept of talent management has theoretical and practical value in any industry or geography. How can we understand when talent investments are optimized? What is the life cycle of talent and why is it important? In addition, this article provides the framework for net assets of individuals and describes them as a bridge between the important person and job outcomes such as returns, financial performance, quality, productivity, customer retention, and administrative processes and policies which moves forward low or high talent optimization.

  Keywords: talent, talent management, working life cycle, talent measurement, net asset value, human capital