فهرست مطالب

مهندسی صنایع و مدیریت شریف - سال سی و سوم شماره 2 (1396)
 • سال سی و سوم شماره 2 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • پژوهشی
 • محمدرضا ولائی، جواد بهنامیان * صفحات 3-10
  امروزه الگوریتم های فراابتکاری نقش بسیار مهمی، در حل مسائل بهینه سازی دارند. این الگوریتم ها پارامترهای اولیه یی دارند که تنظیم بهینه ی آنها نقش موثری در کیفیت جواب های به دست آمده دارد. در بیشتر روش های موجود، پارامترهای تنظیم در تمام مراحل، به صورت ثابت در نظر گرفته شده است، اگرچه بهتر است پارامترهای تنظیم با توجه به شرایط مختلف مسئله در طول مراحل بهینه سازی تغییرات لازم را داشته باشند. در این مقاله ما روشی را براساس طراحی آزمایشات تاگوچی، برای الگوریتم فراابتکاری هارمونی سرچ پیشنهاد داده ایم که پارامترهای اولیه را به صورت پویا تنظیم می کند و در بسیاری از الگوریتم های فراابتکاری قابل اجراست. کارایی روش تنظیم پارامتر تاگوچی پویا در حل چهار مسئله ی بهینه سازی تخصیص قابلیت اطمینانٓ اجزای مازاد بررسی شده که نتایج به دست آمده موید استواری این روش نسبت به روش کلاسیک تنظیم پارامتر تاگوچی است.
  کلیدواژگان: الگوریتمهای فراابتکاری، طراحی آزمایشات، تخصیص قابلیت اطمینان- اجزا مازاد، بهینه سازی
 • سودابه نامدار زنگنه، عاطفه حسن پور* صفحات 11-19
  در این مقاله یک مدل استوار جدید براساس رویکرد برنامه ریزی آرمانی کمینهٓ بیشینه برای مسئله ی انتخاب سبد سرمایه چندهدفه ارائه شده است. برای این منظور به دو هدف مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری میانگینٓ واریانس مارکویتز، بازدهی و ریسک انتظاری، دو هدف جدید، سود تقسیم شده سالیانه و قیمت سهام در آخرین روز معامله، اضافه شده است. ابتدا با استفاده از برنامه ریزی آرمانی کمینهٓ بیشینه مدل قطعی مسئله ارائه شده است، سپس برای درنظر گرفتن عدم قطعیت در بازدهی و ریسک انتظاری، با استفاده از رویکرد برتسیمس و سیم مدل مسئله به مدل استوار چندهدفه تبدیل شده و از آن برای بهینه سازی یک نمونه ی 20 سهمی پذیرفته شده در بورس تهران در سال 1392، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل سازی صورت گرفته به خوبی می تواند برای مقابله با عدم قطعیت در مسئله ی تعیین سبد مالی چندهدفه در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: انتخاب سبد مالی، برنامه ریزی آرمانی کمینه - بیشینه، مدل استوار چندهدفه، روش برتسیمس و سیم
 • زهره کاهه، رضا برادران کاظم زاده*، الیپس مسیحی، علی حسین زاده کاشان صفحات 21-33
  در این نوشتار، به مسئله ی تدارک قطعات مورد نیاز یک شرکت خودروسازی از تعدادی تامین کننده در قالب یک مذاکره پرداخته شده است. این مسئله از طریق یک برنامه ریزی ریاضی دوسطحی که در آن خریدار به عنوان رهبر و تامین کنندگان مستقل به عنوان پیرو در سطح پایین به تصمیم گیری می پردازند، مدل سازی شده است. برای حل مدل ریاضی دوسطحی، یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (P S O-A) پیشنهاد شده است. در این سازوکار مطابق با مقادیر متغیرهایی که به طور متوالی توسط ذرات در الگوریتم P S O تعیین می شود، یک الگوریتم ابتکاری برمبنای جست وجوی A$^*$ زیر مسائل برنامه ریزی تولید چنددوره ییٓ چندکالایی را برای هریک از تامین کنندگان حل می کند. در این مقاله یک الگوی جامع برای تعبیه فرایندهای مذاکره در مدل های ریاضی دوسطحی و فرایند حل آنها ارائه شده است. به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، نتایج آن با نتایج الگوریتم های P S O-E x a c t و P S O-G r e e d y مقایسه شده است. نتایج نشان داده است که الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم P S O-E x a c t در زمان کوتاه تر، جواب هایی با خطای قابل قبول یا حتی با خطای کم تر تولید کرده است. همچنین نسبت به الگوریتم P S O-G r e e d y همواره جواب هایی با خطای کم تر تولید کرده است.
  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین دوسطحی، مسئله ی تدارکات، برنامه ریزی ریاضی دوسطحی، مذاکره، الگوریتم ترکیبی
 • مریم عزیزی، حمیدرضا نویدی * صفحات 35-42
  در این نوشتار، یک سیستم توزیع چنددوره یی با یک تامین کننده و دو خرده فروش در نظرگرفته شده است. به طوری که مشتریان در چنددوره زمانی برای خرید کالا به هر خرده فروش مراجعه می کنند. اگر خرده فروشی قادر به تامین تقاضای مشتریان خود در هر دوره زمانی نباشد، آنها برای ارضای تقاضایشان به خرده فروش دیگری در همان دوره زمانی مراجعه می کنند، این پدیده را «جست وجوی بازار» نامیده اند. در این تحقیق از رویکرد نظریه ی بازی ها برای بررسی استراتژی های دو خرده فروش وقتی که آن دو با یکدیگر برای ظرفیت تامین کننده و تقاضای مشتریان در n دوره زمانی رقابت می کنند، استفاده شده است. چنانچه ظرفیت تامین کننده نامحدود باشد همیشه یک تعادل منحصربه فرد وجود دارد و اگر ظرفیت تامین کننده محدود باشد تنها تحت شرایط خاصی تعادل وجود دارد.
  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین چنددوره یی، مسئله ی تخصیص ظرفیت، نظریه ی بازی ها، تعادل نش، جست وجوی بازار
 • پیمان اخوان*، مریم دهقانی صفحات 43-52
  در این پژوهش ارتباط بین ابعاد شخصیت افراد و شیوه های اکتساب دانش بررسی شده است. در این راستا 82 نفر از افراد خبره از صنعت برق انتخاب و شش شیوه (مصاحبه، بیست سوالی، جور کردن کارت، نقشه، ایجاد نردبان و شبکه ی خزانه یی) به صورت مجزا اجرا شده است. برای ارزیابی شیوه ها پرسش نامه یی طراحی شد و ابعاد شخصیت افراد با استفاده از ابزار سنجش سنخ نمای مایرز بریگز که مشتمل بر ابعاد برون گرایی_درون گرایی، حسی_شمی، احساسی_فکری و شاهد_داور تعیین شده است. ارتباط بین شیوه های اکتساب دانش و ابعاد شخصیت نیز با استفاده از تحلیل همبستگی بررسی شده است. نتایج حاصله گویای وجود ارتباط بین شیوه ها و ابعاد و گونه های شخصیت است. بدین صورت که افراد برون گرا شیوه های مصاحبه، جور کردن کارت و بیست سوالی، افراد حسی شیوه های ایجاد نردبان، نقشه و مصاحبه، افراد فکری شیوه های بیست سوالی، نقشه، ایجاد نردبان و شبکه خزانه یی و شاهدها شیوه ی مصاحبه را ترجیح داده اند.
  کلیدواژگان: اکتساب دانش، شیوه های اکتساب دانش، ابعاد و گونه ی شخصیت
 • اکبر میرزایی، ابوالفضل کاظمی * صفحات 55-64
  فرایند ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان یک مسئله ی تصمیم گیری چندهدفه ی پیچیده است که از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد. در این مقاله، مدلی چندهدفه برای مسئله ی انتخاب تامین کننده ی یک قلم کالا ارائه شده است که طی آن هزینه ی کل شامل هزینه های عرضه کننده و هزینه های خریداران، و نیز آلاینده های محیط زیست که از حمل و نقل وسایط نقلیه نشات می گیرد به عنوان عاملی تاثیرگذار در ارزیابی و انتخاب تامین کننده به صورت کلی در نظر گرفته شده است. اهداف در نظر گرفته شده برای مدل پیشنهادی عبارت است از: کمینه کردن کل هزینه ی تامین کنندگان (هزینه های کل سفارش دهی و کمبود) کمینه کردن کالاهای بی کیفیت تامین کنندگان، کمینه کردنزمان تحویل، و کمینه کردن میزان آلاینده های محیطی ناشی از وسایط نقلیه.
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، بهینه سازی چندهدفه، آلاینده های محیط زیست، حمل و نقل وسایط نقلیه، رویکرد فازی
 • علی ریحانی، مهدی سیف برقی * صفحات 65-77
  مسئله ی تولید مسیریابی موجودی، ترکیبی از دو مسئله ی کلاسیک، مسیریابیٓ موجودی و تعیین اندازه تولید است. در این مسئله می کوشیم تا به طور همزمان تصمیمات تولید، موجودی و مسیریابی بهینه شود. در واقع این مسئله ی تعمیم، مسئله ی مسیریابی موجودی است. اگرچه این مسئله ساختار پیچیده یی دارد اما علاقه ی روبه رشد در این مسئله طی سال های اخیر موجب شده است که توجه زیادی به این مسئله به لحاظ نظری جلب شود. در این نوشتار به بررسی جامع و دسته بندی تحقیقات مربوطه پرداخته و همچنین یکی از انواع مدل های این مسئله ارائه می شود. مدل مورد نظر شامل یک زنجیره ی تامین دوسطحی است که دارای یک مرکز تولید و چند مشتری با تقاضای قطعی است. این مسئله در حالت چندمحصولی ارائه می شود و کمبود موجودی در آن مجاز نیست. در نهایت، توصیه هایی برای تحقیقات بیشتر ارائه می شود.
  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین، تولید - مسیریابی - موجودی، الگوریتم های دقیق، ابتکاری، چند محصولی
 • ابوالقاسم رحمانی، سیدرضا حجازی، مرتضی راستی برزکی * صفحات 79-90
  در این نوشتار مسیرهای بهینه ی تبلیغات و قیمت گذاری اعضای یک زنجیره ی تامین دوسطحی با کانال های توزیع دوگانه و با رویکرد بازی های دیفرانسیلی تعیین شده است. زنجیره ی تامین شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش است. تولیدکننده از طریق کانال توزیع متدا ول و کانال توزیع برخط با مصرف کننده ی نهایی در ارتباط است. ارتباط خرده فروش با مصرف کننده ی نهایی نیز از طریق کانال متداول است. متغیرهای تصمیم تولیدکننده عبارت است از: قیمت فروش برخط، تبلیغات سراسری و تبلیغات برخط. متغیرهای تصمیم خرده فروش نیز عبارت است از: قیمت خرده فروشی و تبلیغات محلی. در این مطالعه، رقابت بین اعضای زنجیره با تعیین تعادل بازخوردی نش مدل سازی شده و با مدل استکلبرگٓ تولیدکننده نیز اعتبارسنجی شد. با ارائه ی مثال عددی، اثر تبلیغات اعضای زنجیره بر تابع فروش رقیب، در سه وضعیت بررسی شد. در تمامی این وضعیت ها، اثر کاهشی این ضرایب بر مسیرهای تعادلی تبلیغات، قیمت و سود تمامی اعضای زنجیره مشاهده شد.
  کلیدواژگان: بازی های دیفرانسیلی، زنجیره ی تامین با کانال های توزیع دوگانه، تبلیغات و قیمت گذاری پویا، تعادل بازخوردی نش، تعادل استکلبرگ
 • مهیار کیان پور، زهرا جلیلی بال، فریبرز جولای * صفحات 91-97
  در این مطالعه، با بررسی مدل های مختلف مکان یابی در سیستم های لجستیک مستقیم و معکوس و مرور مقالات اخیر در این زمینه، مدل یک پارچه یی برای مکان یابی تسهیلات در سیستم لجستیک ارائه شده است که در آن جریان کالا به طور همزمان به صورت مستقیم و معکوس در نظر گرفته شده است. در این مدل، تسهیلاتی نظیر مراکز تولیدکننده، مراکز واسطه، مراکز بازتولید و انبار، با در نظر گرفتن ظرفیت محدود تسهیلات، مکان یابی شده است. برای مدل سازی در این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی مختلط صفر و 1 عدد صحیح ارائه شده است که در آن به طور همزمان جریان مستقیم و معکوس کالا لحاظ شده است. همچنین در این مدل تقاضا به صورت تصادفی در نظر گرفته شده و شامل دو دسته تقاضای کالای جدید و تقاضای کالای دسته دو است.
  کلیدواژگان: مکان یابی تسهیلات، لجستیک معکوس و مستقیم، مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، تقاضای تصادفی
 • عصمت بغدادی، کاظم نقندریان*، مجید حیدری صفحات 99-105
  در این مقاله، ارائه مدلی براساس نظریه بازی ها برای مشتری و ارائه کننده ی محصول دست دوم با فرض وارانتی تک بعدی ارائه می شود. از آنجا که مشتری محصول دست دوم از عملکرد قبلی محصول بی اطلاع است، ارائه کننده، وارانتی و ارتقاء را پیشنهاد می کند. اما این فعالیت ها ممکن است باعث افزایش قیمت محصول بیشتر از قیمت مورد انتظار مشتری و درنهایت صرف نظر کردن مشتری از خرید شود. در چنین شرایطی لازم است که ارائه کننده علاوه بر سود خود هزینه های مورد انتظار مشتری را نیز در نظر بگیرد. در این مقاله برای مدلسازی کردن تعارض منافع بین مشتری و ارائه کننده، مساله براساس تعادل استکلبرگ نظریه بازی ها مدل می شود به طوریکه که مشتری نقش پیشرو و ارائه کننده نقش پیرو را دارد. سپس با استفاده از شرایط کروش کان تاکر مدل تک هدفه می شود و در نهایت مثال عددی و تحلیل حساسیت های صورت گرفته بیان می شود.
  کلیدواژگان: محصول دست دوم، وارانتی، ارتقاء، نظریه ی بازی ها، فرایند پواسون ناهمگن
 • فاطمه صبوحی، مهدی حیدری، علی بزرگی امیری * صفحات 107-115
  هر ساله به منظور کاهش تلفات و خسارات حاصل از وقوع فجایع، عملیات امدادی مختلفی باید انجام گیرد. برای تحقق این اهداف، یک مدل جدید برنامه ریزی ریاضی خطی عدد صحیح مختلط از تصمیمات مسیریابی، زمان بندی و تخصیص همزمان برای عملیات تخلیه ی افراد سالم به پناهگاه ها و تامین اقلام امدادی مورد نیاز بازماندگان ارائه شده است. در این مدل امکان خدمت دهی به بازماندگان در هر منطقه ی حادثه دیده توسط چندین وسیله ی تخلیه و امکان خدمت گرفتن از هر تامین کننده توسط چندین وسیله ی توزیع در نظر گرفته شده است. همچنین محدودیت ظرفیت وسایل امدادی و ظرفیت پناهگاه ها لحاظ شده است. هدف این مقاله کاهش کل زمان رسیدن وسایل امدادی به مناطق حادثه دیده، پناهگاه ها و تامین کننده ها با در نظر گرفتن پنجره های زمانی است. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، یک مثال عددی با روش دقیق حل شده و نتایج حاصل از تحلیل حساسیت های مختلف گزارش شده است.
  کلیدواژگان: تخلیه، تخصیص، مسیریابی و زمان بندی، امدادرسانی
 • محسن باقری*، محمدتقی اسعدی، فریبرز جولای صفحات 117-128
  بارانداز یک استراتژی انبارداری جدید است که با حذف ذخیره سازی موجودی و همچنین یک پارچه سازی محموله های هم مقصد هزینه های انبارداری و همچنین حمل و نقل را به طور چشم گیری کاهش می دهد. زمان بندی کامیون ها از جمله مسائل مهم و ضروری برای تضمین جریان مناسب مواد در بارانداز و همچنین ارسال به موقع محصولات به مشتریان است. در این مقاله مسئله ی زمان بندی کامیون ها در سیستم بارانداز مورد بحث و بررسی قرارگرفته است و یک مدل چندهدفه برای این مسئله ارائه شده است. برای حل مدل سه الگوریتم ژنتیک چندهدفه شامل نسخه ی دوم الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب(N S G A-I I)، نسخه ی دوم الگوریتم انتخاب مبتنی بر الگوی پارتو (P E S A-I I)و نسخه ی دوم الگوریتم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو (S P E A-I I) توسعه داده شده است. به منظور بررسی عملکرد الگوریتم های فراابتکاری پیشنهادی چندین مسئله ی نمونه براساس شیوه های رایج در پیشینه ی موضوع تولید شده است. در نهایت، پاسخ های پارتو به دست آمده از سه الگوریتم با استفاده از چندین معیار ارزیابی با یکدیگر مقایسه شده اند. در این مقاله مشاهده شد که الگوریتم S P E A-I I می تواند پاسخ هایی تولید کند که از لحاظ معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شده، نسبت به دو الگوریتم دیگر دارای کیفیتی مطلوب تر هستند.
  کلیدواژگان: بارانداز، زمان بندی کامیون ها، تخصیص درب، بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم ژنتیک چندهدفه
 • سعید علائی، مصطفی ستاک * صفحات 129-138
  در این مقاله، مسئله ی تبلیغات مشارکتی با وجود گزینه های تبلیغات محلی در زنجیره یی شامل یک تولیدکننده و دو خرده فروش مطالعه شده است. تولیدکننده برای ترویج نام تجاری خود و خرده فروش ها به منظور دست یابی به فروش کوتاه مدت تبلیغ می کنند. هر خرده فروش با مجموعه یی از گزینه های تبلیغاتی مواجه است که هریک مستقیما بر سهم بازار تاثیر دارد. تولیدکننده به منظور ایجاد انگیزه در خرده فروش ها برای سرمایه گذاری بیشتر روی تبلیغات محلی، برنامه ی تبلیغات مشارکتی به آنها پیشنهاد می دهد. هدف مسئله، تعیین استراتژی تعادلی بین اعضاست. این مسئله با بهره گیری از نظریه ی بازی در سه مرحله تحلیل شده و تعادل زیر بازی کامل و استراتژی های ائتلاف با مثال عددی و تحلیل حساسیت ارائه شده است. نتیجه ی جالب توجه این که ائتلاف بین خرده فروش ها علاوه بر این که سود آنها را بهبود می دهد، سود تولیدکننده را نیز به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: قرارداد تبلیغات مشارکتی، نظریه ی بازی، گزینه های تبلیغات محلی، رقابت خرده فروش ها
 • یادداشت فنی
 • محمدصادق مشتاق، عطاالله طالعی زاده* صفحات 139-179
  مدیریت موجودی در زنجیره ی تامین حلقه بسته در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در بیشتر مطالعات انجام شده در ادبیات موضوع فرض بر این بوده که کالاهای تولیدی و بازتولیدی کیفیت یکسان دارند. اما در بیشتر این پژوهش ها فرض بر این بوده که فرایندهای تولید و بازتولید بی نقص و بدون خرابی هستند، در حالی که در دنیای واقعی تولید اقلام معیوب امری اجتناب ناپذیر است. در نوشتار حاضر یک مدل تولید، بازتولید و دفع اقلام قراضه، با درنظر گرفتن خرابی همراه با فرایند دوباره کاری مورد مطالعه قرار گرفته است و فرض بر این است که تقاضای کالاهای تولیدشده متفاوت از تقاضای کالاهای بازتولید شده است که این فرض منجر به کمبود فروش از دست رفته می شود. در این مقاله، پس از ارائه ی مدل ریاضی، یک الگوریتم حل برای بهینه سازی تابع هزینه معرفی شده و برای دو مثال عددی اجرا می شود. نتایج حاصل از مثال عددی و تحلیل حساسیت نشان می دهد که در اکثر موارد سیاست بهینه، یک سیاست خالص (بازتولید یا دفع تمامی کالاهای بازگشتی از هر بازار) است. در این میان سیاستی که در آن کالاهای مصرفی از هر دو بازار اول و دوم برای بازتولید جمع آوری شود یا فقط از بازار اول جمع آوری شود بیش ترین سهم را دارند.
  کلیدواژگان: تولید، بازتولید، زنجیره ی تامین حلقه بسته، فروش از دست رفته، اقلام معیوب، فرایند دوباره کاری
|
 • M.R. Valaei, J. Behnamian* Pages 3-10
  Nowadays, metaheuristic algorithms play a significant role in solving optimization problems. These algorithms have primary parameters that optimized tuning of them play an effective role in the quality of obtained solution. Many of the current methods have considered the tuning parameters as constant in all ongoing stages while it is appropriate for the tuning parameters to undergo necessary changes during the phases under various circumstances. In this paper, we propose a method based on taguchi-based experimental design method to tune the harmony search metaheuristic algorithm. With the aid of this method which
  is capable of great performance in many metaheuristic algorithms, we hope to tune the primary parameters dynamically. Having examined the performance of dynamic taguchi parameter setting method on the four problem of optimizing additional components assignment, the results confirm the superior stability and reliability of this method in comparison to the classic taguchi method.
  Keywords: Metaheuristic algorithms, experimental design, reliability-redundancy allocation, optimization
 • S. Namdarzangeneh, A. Hassanpour * Pages 11-19
  This paper proposes a new model based on a Min-Max goal programming approach and using robust optimization model for the multi-objective portfolio selection problem. In Min-Max goal programming, decision-makers can achieve more than one
  objective function. Some uncertain coefficients exist in both single and multi-objective models of the portfolio selection problem, which affect the feasibility and optimality of solutions. Robust optimization is an approach that deals with the uncertainty parameters in mathematical models and gu-arantees the feasibility of the solutions. This paper tries to address the uncertainty parameters with the robust optimization approach. This paper presents a Min-Max goal programming for the portfolio selection problem and addresses the uncertainty of the parameters by the use of robust optimization approach. For this purpose Markowitz Mean Variance model with two objectives, expected return and expected risk, has been transformed into a four-objective model under uncertainty by adding two new objectives, divided annual profit and stock price in the last day of exchange. Using this model, we may consider decision-maker's opinions and uncertainty together. At first, a min-max goal programming model is presented, and then to add uncertainty, the model is extended to a multi-objective robust model in which uncertainty exists in both expected return and expected risk parameters. Bertsimas and Sim approach (2004) is utilized for robustness of our model. This robust model is linear and applied to optimize a sample of 20 stocks from Tehran Stock Exchange in a period of April 2013 to April 2014 under conditions of uncertainty. The results of the study show that the conservatism of the solution increases when the price of robustness increases. So, the proposed model can efficiently confront uncertainty in multi-objective portfolio selection problem, and this model is more practical in the real world than others.
  Keywords: P?o?r?t?f?o?l?i?o s?e?l?e?c?t?i?o?n, m?i?n-m?a?x g?o?a?l p?r?o?g?r?a?m?m?i?n?g, m?u?l?t?i-o?b?j?e?c?t?i?v?e r?o?b?u?s?t o?p?t?i?m?i?z?a?t?i?o?n, b?e?r?t?s?i?m?a?s a?n?d s?i?m a?p?p?r?o?a?c?h
 • Z. Kaheh, R. Baradaran Kazemzadeh *, E. Masehian, A. Hosseinzadeh Kashan Pages 21-33
  In this paper, we deal with a procurement problem in a decentralized two-echelon supply chain, in which a buyer (manufacturer) aims to procure a bundle of needed items from a number of suppliers. The problem is modeled via a bi-level programming model, in which the buyer acts as a leader and the suppliers separately act as followers on lower level. To solve this bi-level mathematical model, a hybrid algorithm based on particle swarm optimization (PSO-A*) is proposed. The proposed mechanism, by satisfying the partner's constraints, is able to reach a near-optimal solution which persuades the partners to contract. In this paper, a comprehensive pattern is proposed for embedding the negotiation process in mathematical models and their solution procedure. This study aims at developing a bi-level programming to deal with a negotiation-based procurement problem, according to the realistic assumptions, in which the buyer is considered as a leader and makes optimal decisions according to supplier's proposals in lower level as followers. Such a mechanism provides an alignment among supplier's production planning and order allocation to avoid instantaneous orders, inability of suppliers to supply orders, and impose high inventory cost. In addition, it supports the partnership with valued suppliers through suitable order allocation by taking supplier's capacities into consideration. This research has been done based on the assumptions derived from the interviews with the experts in supplying automotive parts company called SAPCO and a number of its partners. To evaluate the performance of the proposed algorithm, the results of the PSO-A* algorithm are compared with those of PSO-Exact and PSO-Greedy algorithms. Based on computational analysis, it can be observed that the PSO-A* algorithm is more efficient compared to the PSO algorithm in which its lower level sub problems are solved through an exact solver; it is also more effective compared to the PSO-Greedy algorithm.
  Keywords: T?w?o-E?c?h?e?l?o?n s?u?p?p?l?y c?h?a?i?n, p?r?o?c?u?r?e?m?e?n?t p?r?o?b?l?e?m, s?t?a?c?k?e?l?b?e?r?g g?a?m?e, h?y?b?r?i?d a?l?g?o?r?i?t?h?m
 • M. Azizi, H. Navidi * Pages 35-42
  Capacity allocation plays an important role in supply chain management. In this study, a multi-period scenario is considered for a distribution system with one supplier and two retailers. The supplier may have infinite or finite capacity and allocates one product to the retailers at the beginning of a selling season. The retailers have a general cost structure and make ordering decisions to maximize their own profits. The order strategy of one retailer affects the order strategies of all other retailers, which results in a strategic interaction among the decision making of all retailers. The quantity requested by a retailer is called an order, or a claim. When the total quantity of orders from retailers exceeds the supplier's capacity, some rules are followed to allocate the capacity to the two retailers. The quantity of product that a retailer actually receives is called an allocation. In general a retailer's allocation is different from its order. The customer demand at each retailer is random in every period of time, and when a demand cannot be met by one retailer due to a stockout, the customers may go to the other retailer. This phenomenon is often referred to as market search. Since the two retailers compete for both supply and demand, the ordering decision at one retailer affects the demand of the competing retailer, thereby creating a strategic interaction among the retailer's inventory decisions. We analyze the inventory control decisions for the retailers using a game theoretical approach. In this paper game theory is used to study this problem. We are able to derive some necessary and sufficient conditions for the existence of a unique Nash equilibrium. It is shown that if the supplier's capacity is unlimited, there will always be a unique equilibrium; if capacity is limited, there is an equilibrium only under certain conditions.
  Keywords: M?u?l?t?i-P?e?r?i?o?d o?f s?u?p?p?l?y c?h?a?i?n m?a?n?a?g?e?m?e?n?t, c?a?p?a?c?i?t?y a?l?l?o?c?a?t?i?o?n p?r?o?b?l?e?m, g?a?m?e t?h?e?o?r?y, m?a?r?k?e?t s?e?a?r?c?h
 • P. Akhavan*, M. Dehghani Pages 43-52
  Experts in organizations are the most valuable resources and assets. If experts leave the organization, their experience and knowledge of the organization are lost, and cost of regaining the lost experience and knowledge would be considerable. Therefore, over the past recent years, interest in knowledge acquisition (KA) has increased radically, because about 90% of organizational knowledge is tacit and embedded within employee's minds. We face different types of experts and many different types of knowledge they provide for the organizations.The literature emphasizes the role of personality characteristics in the process of KA. Benbasat and Dhaliwal (1990) believed that one of the important specifications of experts that affect KA process is personality characteristics.The main objective of this paper is to explore the effect of personality type on the knowledge acquisition (KA) techniques.This paper examines KA techniques through an empirical study involving 82 participants who were assessed by six KA techniques in this context.Each technique was implemented by experts in the field of Power Industry; they evaluated the techniques using a questionnaire. Also, Myers-Briggs questionnaire was used to assess personality types consisting of dimensions, such as extroversion- Introversion, Intuition- Sensing, Feeling- Thinking, perceiving- judging. The results confirmed some relations between the type of personality and KA techniques. As seen, extraversion was positively correlated with interview, card sorting, and twenty- question techniques.Introversion was positively correlated with laddering techniques, diagram-based and repertory grid technique.Intuition was positively correlated with card sorting, repertory grid, twenty questions; sensing was positively correlated with laddering techniques, diagram-based, and interview. Thinking was positively correlated with laddering techniques, diagram-based, twenty questions and card sorting; feeling was positively correlated with interview and card sorting. Perceiving was positively correlated with interview, and judging was positively correlated with laddering techniques, diagram-based, twenty questions, card sorting and repertory grid technique.
  Keywords: Knowledge acquisition techniques, personality type, knowledge acquisition
 • A. Mirzaei, A. Kazemi * Pages 55-64
  Supplier selection is one of the most important activities of purchasing departments. This importance increase even more by new strategies in a supply chain. Supplier selection is a multi-criteria decision making (MCDM) problem in which criteria have different relative importance. Due to the key role of supplier's performance on cost, quality, delivery, and service in achieving the objectives of a supply chain. Supplier selection is a multiple-criteria decision-making problem affected by several conflicting factors. In practice, for supplier selection problems, many input pieces of information are not known precisely. The fuzzy set theories can be employed due to the presence of vagueness and imprecision of information.The essence of evaluation process and supplier selection is a complex multipurpose decision making problem issue that is affected by several factors. In fact, the evaluation process and supplier selection are based on a series of criteria that must be considered in this process. In this research, a multi-objective model in supplier selection issue is presented for one product. The total cost in suggested model consists of supplier costs and purchaser's costs and also environmental polluters caused by vehicles transportation have been spotted as an affective factor on evaluation process and total provider's selection. The considered criteria in the suggested model are comprised comprehensive total cost of providers (total costs of ordering and shortage) and minimizing rate of the rejected and uncorrected goods that is also correctable and incorrigible. In fact, minimization of providers lack of quality goods leads to minimizing receiving rate of delayed goods (reducing lead time) and reducing environment polluters caused by transportation vehicles such as (aerial, marine, earthy, railway). We used two methods, such as Zimmermann Fuzzy and Werner ``fuzzyand'' approaches, to solve the suggested model. These methods are analyzed by different dimensions on experimental produced issues, and finally, three methods are compared on produced issues.
  Keywords: S?u?p?p?l?i?e?r s?e?l?e?c?t?i?o?n, m?u?l?t?i-o?b?j?e?c?t?i?v?e o?p?t?i?m?i?z?a?t?i?o?n, e?n?v?i?r?o?n?m?e?n?t?a?l p?o?l?l?u?t?a?n?t?s, v?e?h?i?c?l?e?s t?r?a?n?s?p?o?r?t?a?t?i?o?n, f?u?z?z?y a?p?p?r?o?a?c?h
 • A. Rayhani, M. Seifbarghy* Pages 65-77
  The necessity for integration and coordination of various components in a Supply Chain Management has been recognized as an important factor for most companies to remain competitive. Most of the activities in the supply chain chain management are inter-related and changes in one part of the supply chain management are likely to affect the performance of other processes. Production, inventory management, and transportation are three of the key logistical drivers of the supply chain management. Other components include, location, marketing, and purchasing. Production inventory routing problem combines two classic well-known problems, namely inventory routing problem and lot-sizing problem. The problem is solved in an attempt to jointly optimize Production, inventory, and routing decisions, and is thus a generalization of the inventory routing problem. The implementation of production inventory routing problem is critical, especially in a Vendor Managed Inventory (VMI) replenishment system, where the supplier or manufacturer observes and controls the inventory levels of its customers or retailers. One of the most important benefits of VMI is that it permits a more uniform utilization of transportation resources. This leads to a higher level of efficiency and a much lower distribution cost that often constitutes the largest part of the overall cost. Customers benefit from higher service levels and greater product availability due to the fact that vendors can use the existing inventory data at their customer sites to more accurately predict future demand. Although the Production inventory routing problem has a complicated structure, a growing interest in this problem in recent decade has drawn attentions theoretically to the problem. This article provides a comprehensive review of the existing literature and the associated classifications. The article also presents one of the models of the problem. The proposed model consists of a two- surface supply chain which has a production site and multiple customers with finite demand. The problem is presented in multiple products and inventory shortages are not permitted. Finally, we point out interesting research directions for further developments in production inventory routing problem.
  Keywords: Supply chain, production inventory routing, exact algorithms, heuristics, multi products
 • A. Rahmani, S.R. Hejazi, M. Rasti-Barzoki * Pages 79-90
  This paper considers the problem of optimal advertising and pricing paths of a dual- channel supply chain members through differential games approach. Considered Supply Chain consists of a manufacturer and a retailer. The manufacturer indirectly trades with the final consumer in retail or traditional channel and directly trades with the final consumer in online channel. Retailer trades with the final consumer just in traditional channel. Manufacturer aeffects on chain membersmember's profits with identifying control variables as online price, global advertising effort, and online advertising effort. The global advertising effort of the manufacturer has indirect and long-term effects on sale functions of both members. On the other hand, local advertising efforts of both firms in retail and online channel have direct and short-time effects on sales functions. Retailer's control variables are retail price and local advertising effort. The state variable of the dynamic system is the goodwill of the manufacturer which means that the accumulated reputation of the manufacturer is increased by the national advertising effort of manufacturer. In this article, competition between chain members are is modeled by evaluating Feedback Nash equilibrium. Also, the model is validated by results of the Stackelberg game model with manufacturer leadership consideration. The comparison between the two models showed that, chain profit in Stackelberg model is higher than chain profit in Nash model. At last, with a numerical example, impact of parameters named as advertising effectiveness of each member on rival member's sale response functions, on optimal decision variable paths of each chain member, is examined in three scenarios. In the first scenario, the effect of Manufacturer's advertising on retailer's strategies was performed. In the second scenario, the effect of retailer's advertising on the manufacturer's strategies was evaluated. Finally, in the third scenario, simultaneous change in Manufacturer and retailer's effect on competitor's profit functions was investigated. In all scenarios, it is observed that theses parameters have a decreasing effect on all channel member's optimal decision variable paths.
  Keywords: D?i?f?f?e?r?e?n?t?i?a?l g?a?m?e?s, d?u?a?l c?h?a?n?n?e?l s?u?p?p?l?y c?h?a?i?n, d?y?n?a?m?i?c p?r?i?c?i?n?g a?n?d a?d?v?e?r?t?i?s?i?n?g, f?e?e?d?b?a?c?k n?a?s?h e?q?u?i?l?i?b?r?i?u?m, s?t?a?c?k?e?l?b?e?r?g e?q?u?i?l?i?b?r?i?u?m
 • M. Kianpour, Z. Jalili Bal, F. Jolai * Pages 91-97
  One of the most important issues of location is locating the facilities in two types of problem: facility location problems with limited capacity and non-limited capacity.The objective of these problems is to nd the best and most suitable location for facilities. In this paper, with studying various models for locating with in forward and reverse logistics systems and also reviewing recent papers in this area, we proposed an integrated model in facility location in which \forward" and \reverse" networks are considered simultaneously. In this model, we consider producers, intermediate centers, and remanufacturing centers, and warehouse centers simultaneously which are to be located in an integrated logistics system with limited capacities. To model this problem in this study, we propose a 0-1 mixed integer programming model in which forward and reverse ows and their mutual interactions are considered simultaneously. In this problem, customer demands are considered as stochastic, and demands for this model contain new products and returned products. To examine the eciency, the mixed 0-1 and integer programming models, various test problems, and numerical calculations are solved by GAMS 24.1.2 optimization software. To show the e ectiveness of this model, we have considered the test problem extended to Bostel and Lu study in 2007 in which forward and reverse networks are consideredsimultaneouslywithrespecttotheremanufacturing centers. By comparing the numerical results obtained from the model, it was shown that the proposed model provides a more optimal solution. To satisfy customer demandsregardingreturnedproducts,wefocusedonthe remanufacturing centers. In the study, we also showed that considering the facilities simultaneously would directly a ect reverse logistics network structure. Also, the cost of production and remanufacturing centers affect the total cost of logistic network, such that by increasing the percentage of remanufacturing due to lower production costs, the total cost of network is reduced. So, with appropriate decision making and correct information about choosing the recovery facility (remanufacturing centers), returned products can be as many as possible to remanufacture and repair the damage, and thus avoid extra production costs.
  Keywords: Facility location, logistics network, forward, reverse logistics, 0|1 mixed integer programming, stochastic demands
 • E. Baghdadi, K. Noghondarian *, M. H?E?Y?D?A?R?I Pages 99-105
  This paper provides an optimization model for second-handed products from customers and provider's point of views using game theory. Nowadays, customers with low financial ability usually tend to buy second-handed products. This provides the opportunity for dealers of second-handed products to make profit from selling such products. Since the customer is unaware of the product's performance, the dealer offers warranty or upgrades the product. This, in turn, may increase the price of the product and make the customer reject the offer to buy the product. When the dealer determines the warranty coverage and upgrade level regardless of the customer's expected cost, customer may decide not to buy the product. Therefore, the dealer should consider the cost of the customer in addition to his profit. In an actual environment of buying second-handed products, it can be expected that the customer determines the upgrade level and the length of his warranty period so as to minimize his cost during the product's useful life. Upon this decision of the customer, the provider of the second-handed product determines his margin of profit so as to maximize his expected profit considering demand for the second-handed product. In the present study, we consider the conflict between the customer's expected cost and the provider's expected profit for the second-handed products. The customer decides based on cost-benefit balance and the dealer decides based on maximizing his expected profit. Therefore, Stackelberg decision model for modeling this problem is used. In this model, customer is the leader, and dealer is the follower. We assume that warranty coverage and upgrade level arecustomer's decision variables to be determined so that the customer's expected cost is minimized; warranty, upgrade, post-warranty profit margins are dealer's decision variables to be determined so that the dealer's expected profit is maximized. In this model, the demand for the second-handed product depends on the expected sale price and the expected post warranty price. To solve this problem, the game model is used by the Karush-Kahn-Tucker conditions. Finally, a numerical example and the sensitivity analysis are discussed.
  Keywords: W?a?r?r?a?n?t?y, s?e?c?o?n?d-h?a?n?d?e?d p?r?o?d?u?c?t?s, u?p?g?r?a?d?e, g?a?m?e t?h?e?o?r?y, n?o?n h?o?m?o?g?e?n?o?u?s p?o?i?s?s?o?n p?r?o?c?e?s?s
 • F. Sabouhi, M. Heydari, A. Bozorgi-Amiri * Pages 107-115
  Every year, man-made accidents or natural disasters, such as earthquakes, tsunamis, hurricanes, etc., make thousands of people homeless and cause considerable damages, and even death of many people. Planning for basic actions can reduce these damages. One of the most vital actions of disaster response phase is to evacuate healthy people from disaster-stricken areas to shelters and provide basic needs for them. By choosing efficient routes and relief operations at the right time, loss of life and financial damage are diminished. In this study, an integrated network of routing, scheduling, and allocating at the same time is modeled for evacuating healthy people to shelters and providing relief items for them. In the evacuation operations, the possibility of servicing to healthy people in each disaster by several vehicles, existence of multiple depots of heterogeneous vehicles, and time window constraints for vehicles to get to disaster areas and shelters are considered. In the distribution process of relief items, the possibility of getting service from each supplier by several vehicles, existence of multiple depots of heterogeneous vehicles, and time-window constraints for vehicles to get to suppliers and shelters are introduced. To get closer to the real world, evacuation vehicles for people and item distribution vehicles are considered differently, shelter's capacity constraint and vehicle's number and capacity constraint are introduced to perform a better planning for response phase of disaster.
  A mixed integer linear mathematical programming model is presented to minimize the total time required for evacuation vehicles to get to disaster-stricken areas and shelters and distribution vehicles to get to suppliers and shelters.
  To demonstrate the efficiency and applicability of the proposed model, we provide a solution to the model by exact method and perform sensitivity analysis on the main parameters. Results show that the proposed model can be used to decide on simultaneous routing, scheduling, and allocating for relief operations in response phase of disaster.
  Keywords: E?v?a?c?u?a?t?i?o?n, a?l?l?o?c?a?t?i?o?n, r?o?u?t?i?n?g a?n?d s?c?h?e?d?u?l?i?n?g
 • M. Bagheri *, M.T. Assadi, F. Joulai Pages 117-128
  Cross docking is a warehouse management concept in which items delivered to a warehouse by inbound trucks are immediately sorted out and reorganized based on customer demands and are routed and loaded into outbound trucks for delivery to customers without being held in inventory in the warehouse. If any item is to be held in storage, it is only for a brief period of time that is typically less than 24 hours. Based on this concept, inventory management cost, turn-around times for customer orders, and warehouse space requirements are reduced. In another definition, a cross dock is a consolidation point in a distribution network, where multiple smaller shipments can be merged with full truck loads to decrease the transportation costs. In cross-docking systems, the truck scheduling problem, which decides on the succession of inbound and outbound truck processing at the dock doors, is significantly important to guarantee a rapid turnover and on-time deliveries. The cost reduction of the cross-docking systems is proved by the successful implementation of several industries: the retail chain (Wal-Mart), the mailing companies (UPS), the automobile manufacturers (Toyota), and less-than-truckload providers. Cross-docking systems can be distinguished based on when the customer is assigned to the individual products. In pre-distribution cross-docking (Pre-C), the customer is assigned before the shipment leaves the supplier who takes care of preparation and sorting. On the other hand, in post-distribution cross-docking (Post-C), the allocation of goods to customers is done at the cross-dock. In this paper, the truck scheduling problem in pre-distribution cross-docking systems is studied and a multi-objective model based on Mixed Integer Programming is proposed. For solving the proposed model, three multi-objective genetic- based algorithms are developed: Non Dominated Sorting Genetic Algorithm-II (NSGA-II), Pareto Envelope based Selection Algorithm-II (PESA-II), and Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA-II). In order to evaluate the performance of the meta-heuristics, several numerical examples are randomly generated along with those presented in the literature. At last, the Pareto fronts of three algorithms are compared by three evaluation metrics which contain: Mean Ideal Distance (MID), Spacing Metric (SM), and Quality Metric (QM). The results show that among these developed algorithms, the SPEA-II obtains the best performance based on all evaluation metrics.
  Keywords: C?r?o?s?s d?o?c?k?i?n?g, t?r?u?c?k s?c?h?e?d?u?l?i?n?g, d?o?o?r a?s?s?i?g?n?m?e?n?t, m?u?l?t?i-o?b?j?e?c?t?i?v?e o?p?t?i?m?i?z?a?t?i?o?n, N?S?G?A-I?I, S?P?E?A-I?I, P?E?S?A-I
 • S. Alaei, M. Setak * Pages 129-138
  Vertical cooperative advertising is an advertising coordination scheme utilized by the manufacturers in order to affect the retailer's behavior. In a cooperative advertising program, the manufacturer incurs a part of retailer's local advertising costs in order to motivate the retailers to invest more on local advertising. On the other hand, the budgeting among different media alternatives is becoming an increasingly difficult marketing task. Each alternative, such as TV, radio, billboard, etc., has different effects on market demand and market share. To the best of our knowledge, all the previous studies on cooperative advertising problem have considered only one advertising option that may lead to sub-optimal solutions.
  In this paper, we study cooperative advertising problem with multiple local advertising options in a supply chain comprised of a single manufacturer and two retailers. The manufacturer advertises to strengthen the image of his brand. However, retailer's advertisement intends to acquire short-term sales. Each retailer can choose one of the local advertising options, which directly affect its market share. Moreover, the market demand is assumed to be affected by the manufacturer's advertising cost and retailer's advertising options and advertising costs. Therefore, determining the best advertising options and investments are of great importance.
  The aim of the problem is to determine the retailer's equilibrium option, each firm's advertising investment, and the manufacturer's participation rates on retailer's local advertising investment. The problem formulated as a three-stage game theoretic model. The retailers make their decisions simultaneously and a Stackelberg game is played between two echelons with the manufacturer being the leader. We provide an illustrative example as well as sensitivity analysis in order to investigate the Subgame Perfect Equilibrium (SPE) and coalitional strategies. A remarkable result is that the manufacturer's profit as well as the retailer's profit improve in coalitional strategies compared to the equilibrium strategy.
  Keywords: C?o?o?p?e?r?a?t?i?v?e a?d?v?e?r?t?i?s?i?n?g, g?a?m?e t?h?e?o?r?y, m?u?l?t?i?p?l?e l?o?c?a?l a?d?v?e?r?t?i?s?i?n?g o?p?t?i?o?n?s, r?e?t?a?i?l?e?r?'s c?o?m?p?e?t?i?t?i?o?n
 • M.S. Moshtagh, A. TALEIZADEH* Pages 139-179
  Inventory management of produced, remanufactured repaired and returned items has been receiving increasing attention in recent years. In works in the literature researchers assumed that produced and recovered (repaired or remanufactured) items have the same quality. However, some studies considered a more realistic situation where produced and remanufactured items are incompatible; these studies like other studies assumed that manufacturing and remanufacturing process are imperfect. In the real-life production systems, the generation of nonconforming items is inevitable owing to process deterioration or other uncontrollable factors. These defective products can sometimes undergo rework, so that the overall production costs can be reduced. This paper extends the model of a production, remanufacturing and waste disposal system with defective items and rework process. The manufacturing and remanufacturing process are assumed to be imperfect as it can produce some defectives which are reworked in the same cycle itself. Also we assume that demand for manufactured items is different from that for remanufactured (repaired) ones. This assumption results in lost sales situations where there are stock-out periods for manufactured and remanufactured items. Our model considers a production environment that consists of two markets. The first market is for remanufacturing returned items and manufacturing new items while the second market is for collecting returned items to be remanufactured in the first market. Deterministic mathematical model is presented for multiple remanufacturing and production cycles. A solution procedure was introduced then two numerical examples are provided to perform a sensitivity analysis. Finally, conclusion and future researches are presented.
  Keywords: Production, remanufacturing, closed-loop supply chain, lost sales, defective items, rework process