فهرست مطالب

میراث و گردشگری - پیاپی 5 (بهار 1396)

نشریه میراث و گردشگری
پیاپی 5 (بهار 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/03/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی اکبر نظری، طهماسب طالبی، امید عبدالملکی * صفحه 13
  مدیریت زنجیره تامین (SCM). یکی از به صرفه ترین رویکردهای مدیریت برای یکپارچه سازی و هماهنگی تامین کننده و تولیدکنندگان مربوطه و فعالیت های کسب و کار برای ارائه محصولات و خدمات به موقع به کاربر نهایی است. با توجه به گردشگری سلامت و زنجیره تامین خدمات، ساختار زنجیره تامین خدمات گردشگری سلامت می تواند به عنوان یک زنجیره متشکل از اعضای مختلف صنعت گردشگری سلامت باشد که اعضا یکدیگر را با هم مرتبط می سازند تا خدمات کامل پزشکی و سلامت به مصرف کننده تحویل داده شود؛ بنابراین می توان با تقویت زنجیره تامین در حوزه مذکور، به ارزش افزوده بسیار بالایی دست یافت.
  لذا پژوهش حاضر به بررسی اثر رویه های هدایت بر روش های زنجیره تامین گردشگری پزشکی و تاثیر روش های زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی این زنجیره در ایران می پردازد. پژوهش، دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی و از نوع هدف، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه¬ای و میدانی و ترکیب آن ها با استفاده از نرم افزار SPSS بوده است. بدین منظور پرسش نامه ای در بین 312 نفر از افراد فعال در بخش های مختلف زنجیره تامین پزشکی - که به صورت تصادفی برگزیده شده بودند - توزیع گردید. پس از تحلیل های آماری با آزمون همبستگی و رگرسیون خطی بر روی داده های گردآوری شده نتایج گویای آن است که قدرت و روابط متقابل، بر شیوه فعالیت اجزای زنجیره تامین گردشگری پزشکی تاثیر مستقیم دارند این درحالی است که بر خلاف تصور اعتماد بر شیوه فعالیت اجزای زنجیره تامین تاثیری ندارند. همچنین بین مولفه های شیوه های زنجیره تامین هر سه مولفه همکاری، هماهنگی و اشتراک اطلاعات بر عملکرد سازمانی تاثیرگذارند و این تاثیر هم بر مولفه های مالی و هم غیر مالی عملکرد سازمانی است.  
  کلیدواژگان: گردشگری، پزشکی، زنجیره تامین، اعتماد، همکاری
 • اسوه قاسمی، افسانه ملکمی، ماندان مومنی صفحه 37
  مهم ترین و جامع ترین مدل هایی که به منظور ارزیابی و سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است، مدل سروکوال است. در این تحقیق به ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتریان مراکز تفریحی و گردشگری شهر تهران به روش سروکوال می پردازیم. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث ماهیت، توصیفی از شاخه پیمایشی است و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان استفاده کننده از خدمات مراکز تفریحی و گردشگری شهر تهران اعم از ارم، توچال است همچنین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر برآورد گردیده است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه است. در این تحیق پرسش نامه استاندارد بوده و ازآنجایی که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر بخش پرسش نامه و همچنین برای کل داده ها از حد قابل قبول 7/0 بیشتر است لذا پایایی پرسش نامه تائید گردید. پرسش نامه شامل 21 سئوال درخصوص سنجش رضایت مشتری از حیث عوامل ملموس بودن، اطمینان، پاسخگویی، قابلیت اعتماد و همدلی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا پرسش نامه بین نمونه آماری پخش شد. سپس اطلاعات گردآوری شده از پرسش نامه وارد نرم افزار SPSS گردید و آزمون های آماری روی این داده ها انجام شد. نتایج این آزمون های آماری نشان داد میزان رضایت مشتریان از مراکز تفریحی و گردشگری شهر تهران از حیث عوامل ملموس بودن، اطمینان، پاسخگویی، قابلیت اعتماد و همدلی در سطح مطلوبی قرار دارد.
  کلیدواژگان: رضایت مشتری، مراکز تفریحی و گردشگری، مدل سروکوال
 • بیتا سودایی * صفحه 63
  باستان شناسی در راه شناخت فرهنگ و تمدن های جوامع گذشته قدم های بسیار بزرگی برداشته و روح تازه ای را در کالبد علوم اجتماعی و هنر دمیده است. روش های انجام کار باستان شناسی و شیوه رسیدن به نتایج مورد نظر، برای عموم مردم قابل توجه است و اغلب حس کنجکاوی مردم به ویژه افراد علاقه مند به کشف شهودی و عینی را بیش از سایرین بر می انگیزاند؛ بنابراین با این رویکرد، بهترین راهکار مردمی کردن باستان شناسی، ارتباط آن با گردشگری است. گردشگری حوزه های مشترکی با دانش و فعالیت های باستان شناسی دارد و در توسعه، حفظ و احیاء و ارتقاء بنا ها و یادمان های حاصل از فعالیت باستان شناسی تلاش های بسیاری کرده است. حال با توجه به موضوعات مشترک بین باستان شناسی و گردشگری، در حوزه فرهنگی می توانند ارتباط تنگاتنگی برقرار کنند. هدف از این مقاله توجه به آثار باستانی و تاریخی به عنوان جذب گردشگر و عوامل درآمدزا و نیازهای بلندمدت توسعه ای در این بخش است که منجر به بستر سازی لازم در راستای توسعه پایدار گردشگری بر اساس رویکرد تاریخی و فرهنگی می گردد. روش تحقیق در این مقاله نظری است و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. بر این اساس، رویکرد اصلی در تدوین برنامه توسعه گردشگری با محوریت بخش های صیانت، نظارت و بهره برداری عقلانی از آثار باستانی و توجه به مقوله عوامل رشد اقتصادی، تاریخی و فرهنگی و اهمیت صنعت گردشگری بر منطقه است که به تدوین فرآیند بررسی و مطالعه صنعت گردشگری منجر می شود.
  کلیدواژگان: باستان شناسی، گردشگری، فرهنگی
 • شیما سادات طیاری *، محمدتقی امینی، آریا زردویی صفحه 73
  ارتقای استانداردهای پزشکی توام با هزینه های درمانی کمتر در کشورهای درحال توسعه، جهانی شدن و آزادسازی تجارت در حوزه خدمات سلامت، بسترساز رشد سریع گردشگری پزشکی در این کشورها گردیده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر گردشگری پزشکی ایران و تحلیل آن با استفاده از ماتریس اهمیت - عملکرد انجام گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی - مقطعی در بیمارستان ها، شرکت های تسهیل گر و سایر ارائه دهندگان خدمات و سیاست گذاران این صنعت صورت گرفته است. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخت، انجام گردید. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهند پاسخ دهندگان به طورکلی اهمیت عوامل گردشگری را متوسط (M=3. 47) و عملکرد دستگاه های اجرایی را ضعیف (M=2. 99). قلمداد کرده اند. نتیجه گیری ها حاکی از آن است که گردشگران پزشکی و ارائه دهندگان خدمات و نخبگان این صنعت عملکرد عوامل را متناسب با اهمیت آن ها نمی دانند. هزینه ها و کیفیت خدمات درمانی دارای اهمیت بالا و عملکرد نسبتا بهتری نسبت به سایر عوامل هستند اما عملکرد کشور در بعضی سیاستگذاری ها به ویژه اعتباربخشی بیمارستان ها، تاسیس بیمارستان های بین المللی و تبلیغات لازم جهت جذب گردشگر مطلوب نبوده است.
  کلیدواژگان: گردشگری پزشکی، گردشگر پزشکی، ایران، تحلیل اهمیت، عملکرد، (IPA)
 • مرضیه راستاد بروجنی، رضا سارلی *، زینب سارلی، یعقوب خوجه، مهدی خداداد صفحه 87
  امروزه صنعت گردشگری، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها پیدا کرده است و در ارتقای ساختار اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشورها، به خصوص در کشوهای رو به توسعه، نقش فعال و موثری ایفا می کند. کشور ایران از جمله شهرستان گمیشان جاذبه های گردشگری طبیعی- تاریخی فراوانی دارند و همواره گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کند. در این تحقیق تلاش بر این است تا با بررسی جاذبه های فرهنگی در کنار سایر مواهب طبیعی با هدف واکاوی تاثیر بافت تاریخی بر توسعه گردشگری استان گلستان با تاکید بر شهرستان گمیشان به ارائه رهکردهای لازم جهت توسعه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان گمیشان جهت گسترش گردشگری در این منطقه باستانی پرداخته شود. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و از ابزار پرسش نامه ای (جدول مرگان 100) و طیف لیکرت استفاده شده است. پس از تجزیه تحلیل های بعمل آمده نتیجه به دست آمده این است که بافت تاریخی موجود در شهرستان گمیشان و میراث فرهنگی این شهرستان ، می تواند به صورت موثر در جذب گردشگر موفق عمل کند و برنامه ریزی های اجرا شده در این بخش توانسته اند در توسعه گردشگری موفق باشند و میزان اثرگذاری گردشگران را بر روی میراث تاریخی این شهرستان کاهش دهند.
  کلیدواژگان: بافت تاریخی، گردشگری فرهنگی، شهرستان گمیشان
 • بهروز بادکو، سمیه حسنی صفحه 109
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر میزان حضور گردشگران بر محیط زیست شهرستان نور؛ از دید جامعه میزبان است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و به صورت مقطعی بوده و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مردم محلی شهرستان نور در پائیز سال 1395 و به لحاظ آماری نامحدود (بیش از 100000 نفر) است و پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده از 384 تن از آزمودنی ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه بندی، انجام گرفته و داده ها با استفاده از پرسش نامه، جمع آوری و از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL بررسی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تائیدی و آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته ها در ارتباط با فرضیه های پژوهش نشان می دهد که با توجه به نتایج حاصل از ضرایب استاندارد، مقادیر t و مقدار R2 در تحلیل عاملی تائیدی، در هر یک از فرضیه ها، میزان حضور گردشگران بر محیط زیست شهرستان نور، در هر دو بعد مورد تحقیق به شرح: 1- "توسعه پایدار" و 2- "حفظ و نشر ارزش ها و فرهنگ بومی منطقه"، تاثیر معنادار مثبتی داشته است و لذا فرضیه های تحقیق تائید گردید. در خصوص اولویت بندی متغیرها، نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن بوده که از نظر آزمودنی ها، مولفه حفظ و نشر ارزش ها و فرهنگ بومی در اولویت اول و مولفه توسعه پایدار در اولویت دوم بوده است. در پایان با توجه به نتایج حاصل شده، به منظور بهبود وضعیت تاثیرگذاری حضور گردشگران بر محیط زیست شهرستان نور، پیشنهاداتی کاربردی و قابل اجرا ارائه گردید.
  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه پایدار، حفظ و نشر ارزش ها و فرهنگ بومی منطقه، شهرستان نور
 • تاثیر فرهنگ بر رشد اقتصادی و گردشگری
  ویدا ورهرامی، مریم حامدی نسب صفحه 139
  هدف از تحقیق حاضر درک رابطه میان فرهنگ و رشد اقتصادی با میزان گردشگری بین المللی است، امروزه یکی از عوامل جذب گردشگر، عامل فرهنگ است. از طرف دیگر امروزه گردشگری یکی از منابع درآمدی بسیاری از کشورهاست و باعث رشد اقتصادی آن ها می شود. در این مطالعه، برای بررسی عامل فرهنگ، از شاخص هافستد که بیان کننده فرهنگ کشورهاست و همین طور داده های GDP به عنوان عامل رشد اقتصادی بهره گرفته شده است. داده های 53 کشور برای انجام این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از داده های چهار مقطع یعنی سال های 2000، 2005 ، 2011 و 2013 که آخرین داده های موجود است، استفاده شده و برای هر سال مدل جداگانه ای تخمین زده و نتایج تحلیل شده است. نتایج برازش حاکی از این است که فرهنگ، گردشگری و رشد اقتصادی باهم مرتبط هستند. نتایج بررسی تایید می کند که عامل فرهنگ یکی از عوامل مهم جذب گردشگر است و باید در راستای بهبود شاخص های فرهنگی، تلاش همه جانبه ای صورت گیرد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، گردشگری، شاخص هافستد، رشد اقتصادی
 • زهرا بستان، مژگان عظیمی هاشمی، حسین میرزایی، هادی اصغری صفحه 167
  گردشگری به عنوان یک صنعت پیشرو موردتوجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است و رونق آن تاثیرات مثبت و منفی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بر کشورها و ساکنان آن داشته است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی حاصل از توسعه گردشگری بر کشور ایران به بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه پرداخته است. بدین منظور 164 مقاله در حوزه پیامدهای گردشگری در 60 مجله با استفاده از روش مرورنظامند مورد بررسی قرار گرفته است. یافته تحقیق نشان داده است که گردشگری در ایران عمدتا پیامدهای اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی مثبت به دنبال داشته است، در حالی که بیشترین پیامدهای منفی گردشگری در حوزه زیست محیطی بوده است. عمدتا پیامدهای گردشگری در سطح روستاها مورد بررسی قرار گرفته است، این امر نشان از اهمیت یافتن روستاها به عنوان مقاصد گردشگری است که محققین را در بررسی پیامدهای گردشگری در اجتماعات کوچک برنگیخته است. گردشگری در ایران از شهرهای بزرگ به نقاط بکر و ناشناخته تر تغییر یافته که پیامدهای منفی و مثبت قابل تاملی را به دنبال داشته است.
  کلیدواژگان: پیامدهای گردشگری، مرورنظامند، نشریات علمی، پژوهشی داخلی
 • حدیث نوری، حسین عیدی، نگار قلی پور صفحه 189
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و اندازه گیری تصویر مقصد میزبان در رویداد های ورزشی است. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد و دولتی شهر کرمانشاه است که از طریق نمونه گیری تصادفی و به صورت طبقه ای گردآوری شد. 360 نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود. در این پژوهش از آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی جهت تعیین عامل های موثر بر تصویر مقصد میزبان و برای ارائه مدل نهایی پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که 4 عامل جذابیت، هزینه، زیرساخت و لذت از سفر بر وجهه شهر میزبان تاثیر معناداری داشتند. با توجه به اهمیت وجهه شهر میزبان رویدادهای ورزشی روی فرآیند تصمیم گیری گردشگران باید تقویت و توسعه زیرساخت ها، معرفی جاذبه های استان، ایجاد و توسعه امکانات لازم برای تفریح و هیجان برای شرکت کنندگان و گردشگران ورزشی، کاهش هزینه ها و ارائه تخفیف و مشوق های لازم برای شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی مد نظر مسوولین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، رویداد، کرمانشاه، گردشگری وجهه مقصد
|
 • Ali Akbar Nazari, Tahmasb Talebi, Omid Abdolmaleki * Page 13
  Supply chain management (SCM) is one of the most advantageous management approaches for integrating and coordinating relevant suppliers and producers and business activities to deliver products and services in a timely manner to the end-user. Due to the health tourism and services’ Supply chain, the supply chain structure of the tourist services can be considered as a chain of services which includes the different health tourism industry members; so that, members connect with each other, and delivering full medical services to the consumers. Therefore, through the reinforcement of the supply chain in this field, one can acquire the highest value-added benefits.
  This study is quantitative research and a kind of survey study. Moreover, the main purpose of this research is to consider the effect of drivers of medical tourism supply chain practices and medical tourism supply chain practices on the organizational performance in Iran. In order to answer the raised questions, a sampling group of 312 present employees from different sectors of medical tourism supply chain are randomly selected. Collected data through the questionnaires analyzed with correlation test and linear regression. The study results indicate that power, mutual relationship, cooperation, coordination and information sharing are the fundamental elements which lead to provide and improve the performance of organizations which involve the medical tourism supply chain. Not paying attention to any of the above-mentioned factors prevents achieving the supply chain group goals. The power of supply chain members influences medical tourism supply chain practices (cooperation, information sharing and coordination); also it influences organizational performance indirectly. Contrary to the previous studies Results show that among drivers of medical tourism supply chain practices trust and commitment had no effect on medical tourism supply chain practices and the organizational performance.
  Keywords: medical tourism, supply chain, cosmetic surgery, organizational performance
 • Osveh Ghasemi, Afsaneh Malkami, Mandan Momeni, Amirreza Babazadeh Page 37
  Nowadays, each organization, governmental or private, without paying attention to their customers, cannot be successful in their business and actually them bust. So each organization in order to evaluate their costumer’s satisfaction, firstly should analyze their needs in specified period of time should survey their costumer’s satisfaction and attend to improve the situation. The most important and general model which is used for evaluating and analyzing the costumers satisfaction is called SERVQUAL model.
  In this thesis, we evaluate the effective factors in costumer’s satisfaction about at leisure and tourism centers of Tehran. The method of research in terms of modality is a description of survey and in terms of goal is practical.
  The population which we used in this research are the customers who use the services at leisure and tourism centers of Tehran such as eram and tochal. And the sample size by used of Cochran formula are about 384 No. the methods of collecting information in this research are library field methods. And the instrument for collecting information is questionnaire. In this research the questionnaire is standardized whereas the calculated value of cronbach’s alfa for each section and total data is 0/7 more than the acceptable level.so the reliability of questionnaire consists of 21 questions about evaluating of customer satisfaction, in terms of tangible, confidence, replication, reliability and sympathy. In order to analyze the data, first the questionnaire is used for target population. Then the collected data transfers to SPSS software from questionnaire and some statistical tests is accomplished on them. Result of these statistical tests indicate that costumer’s satisfaction from at leisure and tourism centers of Tehran. In terms of tangible, confidence, replication, reliability and sympathy is in the desirable level.
  Keywords: Costumer's satisfaction, Leisure, tourism centers, SERVQUAL model, Eram Sabz Tourism complex, Tuchal Tourism complex
 • Bita Sodaei * Page 63
  Archaeology on the way to understanding the culture and civilization of the enormous step used communities are removed and a new spirit in the social sciences and the arts had blown. Archaeological work procedures and methods to achieve the desired results, is significant for the people. So, the best way for folks up archaeology, its relationship with tourism. Especially those interested in intuition and objective discovery are more than the others. With this approach, the best approach to archaeology is its relation to tourism. Tourism has common areas with archaeological knowledge and activities and has been working on the development, preservation, restoration and upgrading of With regard to ecology, it can now be closely linked to cultural tourism and its related fields. This article shows the role of ancient and historical monuments in attracting cultural tourists. Accordingly, the main approach in developing a tourism development plan with the logic of the areas of conservation and monitoring and the rational use of ancient artefacts and attention to the categories of economic, historical and cultural growth factors and the importance of the tourism industry in the regions, which leads to the development of the process of studying and studying the tourism industry.
  Keywords: Archaeology, Truism, Culture
 • Shima Sadat Tayari *, Mohammad Taghi Amini, Aria Zardooee Page 73
  Improving medical standards in developing countries, globalization and liberalization of trade in health services field, has caused fast growth in medical tourism. The following research has been done with the aim of determination of effective factors on Iran medical tourism and analyzing it by importance-performance matrix. This research has been done as a descriptive-sectional study in hospitals, facilitator companies, policy makers and other service providers. Data has been gathered by researcher’s questionnaire and analyzed by statistical technics. The findings of the study show that respondents consider the importance of tourism factors average (M=3.47) and performance of executive organs weak (M=2.99).Results suggest that medical tourists and service providers and industry experts believe that performance of the factors isn’t adequate to their importance. Treatment services cost and quality are more important and also have been performed better than other factors. But our country’s performance in some policies especially hospitals’ accreditation, implementing international hospitals and advertising to attract tourist hasn’t been well enough.
  Keywords: Medical Tourism, Importance-Performance Analysis (IPA), Medical Tourists, Iran
 • Marzieh Rastat Borujeni, Reza Sarli *, Zainab Sarli, Yaghoub Khaje, Mehdi Khodadad Page 87
  Today, the tourism industry has a special place in the economy of the countries and plays an active and effective role in promoting the social and cultural economic structure of countries, especially in the developing countries. Iran, including the city of Gomishan, has some natural-historical attractions and attracts many tourists alike. In this research, it is attempted to study cultural attractions along with other natural gifts with the aim of analyzing the effect of historical texture on the development of tourism in Golestan province with emphasis on Gomishan city to provide necessary guidelines for the development of cultural and tourism heritage of Gomishan city to promote tourism. In this ancient area. The research method is descriptive-analytic and a questionnaire (table charts 100) and Likert spectrum have been used. After analyzing the results, the result is that the existing texture in the city of Gomishan and its cultural heritage can be effective in attracting successful tourists, and the plans implemented in This section has been successful in developing tourism and reducing the impact of tourists on the historic heritage of this city.
  Keywords: historical texture, cultural tourism, Gomishan city
 • Behrouz Badkou, Somayyeh Hoseini Page 109
  This research aims to investigate the effect of tourisms on the environment of Noor, from the viewpoint of the host community. This is an applied and descriptive-analytical research of cross-sectional kind. The population includes all the native people of Noor in the fall of 2016, statistically unlimited, namely they are more than 100.000 people and the study was carried out based on data from 384 of subjects, using Cochran formula by classified sampling method. Data was collected by using a questionnaire and was analyzed by SPSS and LISREL software. One sample t-test, confirmatory factor analysis and Friedman test was used to test the research hypotheses. The findings for the research hypotheses indicated that, given the results from standard coefficients, t value and R2 in confirmatory factor analysis, the presence of tourisms has a positive significant effect on the environment of Noor in the both dimensions of research as 1- Sustainable Development, 2- Preservation and dissemination of native values and culture of the region. So, the research hypotheses are confirmed. In order for prioritizing the variables, the results from Friedman test suggested that the Preservation and dissemination of native values and culture has been in the first ranking and the sustainable development has been in the second ranking. At the end, according to the results, some practical recommendations are provided in order to improve the effectiveness of the presence of tourisms on the environment of Noor.
  Keywords: tourism, sustainable development, Preservation, dissemination of native values, culture of the region, Noor city
 • Culture, Economic growth and Tourism
  Vida Varahrami, Maryam Hamedinasab Page 139
  The aim of this research is understanding relationship between culture and economic growth with in international tourism. One of the factors to attract tourists is cultural factors. Cultural patterns of each society, affects initially on the willingness of citizens to tourism, in such a way that to create incentives for tourism outside the country, and then culture operates.
  On the other hand, tourism is one of the sources of income for many countries and it makes their economic growth. In this study, to investigate the factor of culture, we used from Hofstede indicator that reflects culture of. This study used data of 53 countries from four levels of the years 2000, 2005, 2011 and 2013, the latest data available. For each year, model was estimated separately and results are analyzed. The results indicate that culture, tourism and economic growth are related. Results confirm that culture factors are important factors in attract tourists.
  Keywords: Culture, Tourism, Hofstede Index, Economic Growth
 • Zahra Bostan, Mozhgan Azimi Hashemi, Hossein Mirzaie, Hadi Asghari Page 167
 • Hadis Noori, Hosein Eydi, Negar Golipoor Page 189
  Objective
  The aim of this study is to measure the image of the host destination sports event.
  Methodology
  Descriptive approach and purpose of the survey was applied among research was a survey research method. The population of all students in physical education and state universities in Kermanshah via stratified random sampling and the information was collected. Due to the large volume sample dispersion and to ensure the generalizability of the findings, 400 people had responded to the questionnaire. To collect data was using Bayon et al (2010) questioner. To examine reliability using confirmatory factor analysis was performed using the Amos. In this study, descriptive and inferential statistics, as well as regression to determine the impact on the image of host city to provide the final research model, structural equation modeling was used.
  Results
  The results showed that four factors including attractiveness, cost, infrastructure and pleasure of travel had a significant effect on the image of the host city.
  Conclusion
  therefore, strengthening and infrastructure development, the introduction of the attractions of the province, creating development opportunities for fun and excitement of participants and sports tourism, offer discounts and incentives for tourists sports tourism, reduce costs, and participants in sporting events, rebuilding and renovating gymnasiums and sports facilities can be have positive effecting on Kermanshah image.
  Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Destination Image, event, Kermanshah, Tourism