فهرست مطالب

Issues in Language Teaching Journal - Volume:6 Issue:1, 2018
 • Volume:6 Issue:1, 2018
 • تاریخ انتشار: 1396/11/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمود رضا عطایی*، عصمت بابایی، رضا طاهرخانی صفحات 1-27
  بررسی نظام مند دانش آموزشی-محتوایی و روش تدریس استادان زبان تخصصی دانشگاهی یک شاخه تازه در زبان شناسی کاربردی به ویژه در کشورهایی مانند ایران می باشد که در آن زبان تخصصی دانشگاهی توسط دو گروه از استادان با تخصص های مختلف، یعنی استادان زبان و استادان دروس تخصصی، تدریس می شود. تحقیق فعلی به بررسی شباهت ها و تفاوت های دانش آموزشی-محتوایی و روش تدریس استادان زبان و استادان دروس تخصصی و نیز عقاید دانشجویان در مورد روش تدریس استادان زبان تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر ایران پرداخته است. به منظور پاسخ دادن به پرسش های تحقیق، از ابزارهای مختلفی مانند پرسشنامه، مصاحبه نیمه ساختاریافته، و یادداشت برداری استفاده شد. شرکت کنندگان شامل استادان زبان، استادان دروس تخصصی، دانشجویانی که زبان تخصصی را با استادان زبان گذرانده اند، و دانشجویانی که زبان تخصصی را با استادان دروس تخصصی گذرانده اند، بود. در کل، 318 استاد زبان تخصصی و 1573 دانشجو در این تحقیق شرکت کردند. نتایج این تحقیق تفاوت های بسیاری را در دانش آموزشی-محتوایی و روش تدریس این دو گروه از استادان نشان داد. همچنین، طبق نتایج این تحقیق، دانشجویان روش تدریس استادان زبان را بیشتر می پسندیدند. این نتایج نکات مهمی را برای تدریس زبان تخصصی دانشگاهی در ایران دربردارد و بر اهمیت برنامه های تربیت مدرس منظم و بیشتر تاکید دارد.
  کلیدواژگان: استادان زبان، استادان دروس تخصصی، دانش آموزشی-محتوایی، روش تدریس
 • عبدالله سارانی*، امرالله طلعتی باغ سیاهی صفحات 29-53
  دیدگاه های مربوط به بیان زبان تردید در نگارش متون دانشگاهی به عنوان بخش مهمی از ویژگی های منظورشناختی این نوع متون شناخته می شود که به نظر می رسد اکثر نویسندگان این نوع متن ها با مشکلات قابل توجهی مواجه می شوند. برخی از صاحب نظران، آموزش صریح را به عنوان رویکردی موثر در آگاه ساختن دانشجویان زبان نسبت به اهمیت این نوع ویژگی ها معرفی کرده اند به طوری که شامل شناساندن شکل های مختلف و ویژگی های منظورشناختی ابزارهای بیان تردیدی هستند که برخی از آنها چند بعدی و چند منظوره می باشند (به عنوان مثال، هایلند 1996). مطالعه حاضر با هدف مشخص کردن هر چه بیشتر تاثیر آموزش صریح در بهبود دانش منظورشناختی دانشجویان زبان انگلیسی ایرانی انجام شده است که شامل ابزارهای بیان تردید، بررسی فراگیری و کاربرد فعل های کمکی در گرامر زبان انگلیسی به عنوان شیوه های بیان تردید با استفاده از به کارگیری آموزش مستقیم در کلاس می باشد. بدین منظور 37 نفر از دانشجویان رشته های مختلف به دو گروه کنترل و گروه آزمایش تقسیم بندی شدند. آموزش صریح افعال کمکی به عنوان منابع بیان تردید در گروه آزمایش تدریس شد، در حالی که گروه کنترل از شیوه متداول تدریس نگارش دانشگاهی بهره مند شدند. از هر دو گروه در ابتدا و انتهای دوره آموزش آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل توصیفی نمرات به دست آمده و همچنین آزمون تی نشان داد که پیشرفت قابل توجهی در دانش منظورشناخت و زبانی دانشجویان درگروه آزمایش در کاربرد افعال کمکی برای بیان تردید وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که گروه آزمایش از مزیت نسبی نسبت به گروه کنترل در کاربرد افعال کمکی در نگارش برخوردار بودند. یافته های این مطالعه می تواند در راستای بهبود برنامه های آموزشی مفید باشد.
  کلیدواژگان: تردید، افعال کمکی، آموزش صریح، ویژگی های منظورشناختی، زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 • ناصر رشیدی*، نورالله منصورزاده صفحات 82-55
  حرفه تدریس و یادگیری زبان دوم در نظر و در عمل، به وبژه مفهوم روش، با فراز و فرودهای اساسی روبرو بوده است. با داشتن موافقان و مخالفان، پساروش به عنوان یک جایگزین معقول و عملی برای کاستی های مفهوم محدود کننده روش تلقی شده است. هدف تحقیق کیفی حاضر، بررسی دیدگاه ها و درک معلملن غیرانگلیسی زبان از پساروش بوده است. در حقیقت، محققان به دنبال بررسی درک و فهم این معلمان از شرایط پساروش با توجه با بافت و نیازها بودند. شرکت کنندگان این تحقیق 10 معلم غیر انگلیسی زبان بودند که بر اساس روش نمونه گیری هدف مند و با توجه به تجربه تدریس در زبان انگلیسی به سه گروه تقسیم شدند. شرکت کنندگان در یک مصاحبه شرکت کردند تا بتوانند دیدگاه ها و درک خود را از پساروش بیان کنند. اگر چه نتایج تحقیق در برخی زمینه ها امیدوارکننده بود، اما درک کامل پساروش از سوی معلمان زبان با چالش هایی مواجه بود. به عبارت دیگر، اگرچه معلمان غیرانگلیسی نتوانستند اصول پساروش را به طور شفاف بیان کنند، اما نشان دادند که دارای فهم منطقی از اصول و الزامات حاکم بر آن در فرایندها و فعالیت های تدریس هستند. نتایج این تحقیق برای مدرسان تربیت معلم جهت طراحی برنامه های موثر ترییت معلم و ضمن خدمت برای بالابردن درک و دانش معلمان زبان انگلیسی از پساروش و کاربردهای آن در فرایند های یاد-دهی و یادگیری می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری و آموزش زبان، روش، معلمان غیر انگلیسی زبان، فهم، آموزش پساروش
 • فرنوش کریمی، زهره نفیسی * صفحات 83-115
  این مقاله قصد دارد تا تاثیر استفاده از مطالب درسی فرهنگی متفاوت را بر اضطراب در خواندن، خودکارایی در درک مطلب خواندن و مهارت خواندن دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در کلاس های پروژه محور بررسی کند. این تحقیق بر روی دو کلاس از دانشجویان سال اول با مهارت زبانی متوسط در رشته آموزش زبان انگلیسی انجام گردید. گروه مقایسه بایست پروژه های خود را بر اساس متون خواندن موجود در کتاب اکتیو (یعنی متون مبتنی بر فرهنگ زبان دوم) و گروه آزمایشی برپایه متون فرهنگی مبتنی بر هم زبان اول و هم زبان دوم ارائه می دادند. متون آموزشی در گروه آزمایشی توسط خود محقق طراحی شده بودند. برای این هدف پرسشنامه های خودکارایی در خواندن و اضطراب در خواندن و بخش درک مطلب تست میشیگان (1998) به عنوان پیش آزمون و پس آزمون در ابتدا و انتهای یک سال تحصیلی شامل دو درس خواندن پروژه محور بین دانشجویان توزیع گردیدد. از آنکوا به منظور تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشانه این مطلب بود که اگرچه پیشرفت های چشمگیری با توجه به سه متغیر مورد ذکر در دانشجویان هر دو گروه دیده شد، این گروه آزمایشی بود که به نسبت گروه مقایسه درجات بسیار کمتری از اضطراب را نشان داد، هر چند که از نظر خودکارایی و مهارت در خواندن هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای بین دو گروه مشاهده نشد. نتایج به دست آمده در این مطالعه به مدرسان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، نویسندگان کتب درسی و طراحان برنامه های درسی پیشنهاد می کند که درهنگام تولید مطالب درسی خود می توانند ازمتون فرهنگی آشنا برای یادگیران زبان انگلیسی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: مطالب فرهنگی، اضطراب در خواندن به زبان خارجی، خودکارایی در درک مطلب خواندن، مهارت خواندن، یادگیری پروژه محور
 • محمد حسین حریری اصل، سوسن مرندی * صفحات 117-144
  امروزه، به لطف وجود فن آوری پیشرفته، به ویژه اینترنت، کانال های ارتباطی در بین مردم سرتاسر جهان، بسیار گسترده شده اند. در این میان، استفاده از اینترنت به منظور فراگیری زبان دوم بسیار رایج شده است. با این حال، بسیاری از برنامه های امروزی به منظور فراگیری زبان دوم توسط فن آوری به برقراری حس تعامل و حضور اجتماعی درخور نمی پردازند، که به خودی خود مانع از این می شود که زبان آموزان در فرایند یادگیری خود نقشی فعال ایفا کنند. در نتیجه، به نظر می رسد که این گونه برنامه های آموزشی، کماکان در دسته برنامه های رفتاری و ارتباطی طبقه بنده می شوند و به مرتبه بالاتر برنامه های یکپارچه که باعث ایجاد حس تعامل می شوند، نمی رسند. این پژوهش قصد دارد تا از طریق ایجاد حس حضور اجتماعی و بهینه سازی الگوهای تعاملی بین زبان آموزان، مراتب ایجاد یک اجتماع آموزشی یکپارچه برخط را فراهم نماید. در این پژوهش کیفی، در طول بیش از یک سال، پژوهشگران از طریق برگزاری 41 مصاحبه گروهی نیمه ساختاریافته که بر روی برنامه های اسکایپ و دیسکورد و در پایان کلاس های مجازی تشکیل و ضبط گردید، از بازخورد 42 زبان آموز مشغول به تحصیل در وبلاگ اولین پژوهشگر در مورذ پرسش های پژوهش مطلع گشتند. نتایج به دست آمده بیانگر این نکته بود که استفاده از یک برنامه آموزشی محتوا-محور که در آن زبان آموزان از طریق شرکت در فعالیت های غیرهمزمان و اعمال ارزبابی گروهی در فرم های نظردهی و انجمن های مجازی پیش از انجام مباحثات معنایی در هر کلاس همزمان امکان انتخاب و تولید محتوای درسی داشته باشند، باعث افزایش میزان حس تعامل و حضور اجتماعی در بین زبان آموزان می شود.
  کلیدواژگان: حضور اجتماعی، ارزیابی گروهی، مباحثه معنایی، آموزش محتوا-محور
 • علی محمد فضیلت فر *، علی اکبر جباری، رضوان هرسج ثانی صفحات 145-179
  تحقیق حاضر به نقش روش مفهوم-محور گلپرین (1969) در تدریس مفاهیم زمان و وجه در زبان انگلیسی با به کارگیری دستور شناخت-محور به فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می پردازد. پیرو نظریه فرهنگی-اجتماعی در فراگیری زبان دوم با آگاه کردن زبان آموزان به مفاهیم علمی در خصو ص مفاهیم دستوری زبان دوم می توان به رشد یادگیری زبان دوم آنها کمک کرد. برای تحقق این هدف، در طی هشت هفته، 28 دانش آموز کلاس سوم متوسطه به عنوان گروه آزمایشی مفاهیم مورد نظر را در چارچوب آموزش مفهوم-محور دریافت کردند. درمقابل 30 دانش آموز دیگر از همان مقطع به عنوان گروه کنترل همان مطالب را به صورت سنتی دریافت کردند. سه دسته از داده های استخراج شده از جمله تعریف مفاهیم زمان و وجه قبل و بعد از آموزش مفهوم-محور، داده کلام سازی مفاهیم در طی آموزش مفهوم-محور، عملکرد گفتمان کتبی بعلاوه پاسخ ها به سوالات دستوری قبل و بعد از آموزش مفهوم-محور نشان داد هر دو گروه به طرز معناداری بعد از دریافت آموزش مورد نظر در یادگیری مقولات زمان و وجه عملکرد بهتری داشته اند. معهذا در مقایسه با یکدیگر دانش آموزانی که آموزش مفهوم-محور دریافت کردند عملکرد بهتری داشتند. دانش آموزانی که مقولات زمان و وجه را از طریق روش مفهوم-محور دریافت کردند تعریف معناداری از مفاهیم مورد نظر را ارایه کردند و عملکرد آنها در نوشتار و پاسخ آنها به سوالات دستوری بهبود پیدا کرد. نتیجه این تحقیق می تواند در به کارگیری مفاهیم علمی در آموزش زبان دوم مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: آموزش مفهوم-محور، آموزش مستقیم قاعده-محور، رشد زبانی، توسعه زبانی، آموزش دستور، دستور شناختی
|
 • Mahmood Reza Atai *, Esmat Babaii, Reza Taherkhani Pages 1-27
  The systematic study of EAP teachers‟ pedagogic content knowledge and their actual teaching practices in class is a fresh avenue in applied linguistics, especially in contexts like Iran, where, EAP courses are taught by two groups of teachers with different specializations; i.e., language teachers and content teachers. This study explored the similarities and differences between language teachers‟ and content teachers‟ PCK, and teaching practices, and students‟ beliefs about their EAP teachers‟ methodology at Medical Sciences Universities across Iran. In order to answer the research questions, a wide range of instruments including questionnaires, observations, semi-structured interviews, and field notes were utilized. Sources included language teachers, content teachers, students taught by language teachers, and students taught by content teachers. Representative samples of 318 EAP teachers and 1573 students participated in the study. The results indicated substantial inconsistencies across the two groups of teachers with respect to their PCK and teaching practices. The findings also showed that students favored language teachers‟ methodologies and teaching practices. The findings promise implications for EAP instruction in Iran and highlight the pressing need for more systematic teacher training programs.
  Keywords: English for Academic Purposes (EAP), language teachers, content teachers, pedagogic content knowledge (PCK), teaching practices
 • Abdullah Sarani *, Amrollah Talati-Baghsiahi Pages 29-53
  Hedging academic claims has been recognized as one of integral pragmatic features of academic writing in which most EFL academic writers seem to face substantial problems. Explicit instruction has been proposed by some scholars as an effective approach to make EFL writers aware of the importance, different forms, and pragmatic functions of hedging devices some of which are polysemous and polypragmatics (e.g., Hyland 1996a). The present study with the aim of shedding more light on the effectiveness of explicit instruction in improving the pragmatic knowledge of Iranian EFL learners in terms of hedging devices, investigates the acquisition and use of English modal auxiliaries as hedging strategies via applying a direct teaching strategy in the classroom. To this end a sample of 37 undergraduate students majoring in different fields of study were recruited and assigned into a control and experimental group. Explicit instruction of the modal auxiliaries as hedging resources was applied for the treatment group while the control group received only the regular academic writing instruction. A pretest and a posttest were administered to the two groups. The descriptive analysis of the scores as well as the results of the t-tests revealed a significant progress in the participants’ linguistic and pragmatic knowledge of modal auxiliaries as hedges in the treatment group. The results also indicated that the experimental group outperformed the control group in acquiring and using modal verbs to hedge their claims. The findings of the study provide insightful implications for the administrators of educational programs.
  Keywords: hedging, modal auxiliaries, explicit instruction, pragmatic features, EFL context
 • Nasser Rashidi *, Nurullah Mansourzadeh Pages 82-55
  The profession of second language teaching has experienced fundamental fluctuations in both theory and practice. With its own proponents and opponents, the postmethod was considered as the practical and reasonable solution to the limitations of the confining concept of the method. The purpose of this qualitative study was to elicit nonnative EFL teachers‟ viewpoints and perceptions regarding postmethod pedagogy. In fact, the researchers were interested to know about nonnative EFL teachers‟ perceptions of postmethod condition regarding their own context and needs. Selected based on purposive sampling procedure, the participants of this study were 10 nonnative EFL teachers categorized into three groups based on their teaching experience. The participants took part in semi-structured interviews and they were asked a series of questions to elicit their perceptions and interpretations of postmethod. The results of the study revealed some rays of hope in some cases, though not promising in a full manner. In other words, although nonnative EFL teachers could not mention the postmethod principles explicitly, they showed a logical understanding of postmethod pedagogy tenets and its applications in their teaching practices and procedures. The results of this study can help teacher educators design more effective teacher education courses and in-service programs to enhance nonnative EFL teachers‟ viewpoints and perceptions regarding postmethod pedagogy and its implications in language teaching and learning processes.
  Keywords: language teaching, method, nonnative EFL teachers, perceptions, postmethod pedagogy
 • Farnoosh Karimi, Zohreh Nafissi * Pages 83-115
  This article sets out to examine the effect of utilizing different culturally-based materials on EFL university student's foreign language reading anxiety, reading comprehension self-efficacy, and reading proficiency within project-based classes. The research was carried out with two classes of intermediate freshmen majoring in English Language Teaching. The comparison group had to present their projects based on the reading passages of the book "Active" (L2 culturally-oriented texts) and the experimental group had to deliver their projects based on their L1 and L2 culturally-based reading texts designed by the researcher. Reading comprehension self-efficacy scale, foreign language reading anxiety scale, and the reading section of the Michigan Test (1998) were administered to students as pre-tests and posttests at the beginning and at the end of one academic year consisting of two projectbased reading courses. ANCOVA was utilized for analyzing the data. The results indicated that although in both groups significant improvements were observed regarding the three aforementioned variables, it was the experimental group that showed significantly less degrees of anxiety, compared to the comparison group. However, no differences regarding reading self-efficacy and reading proficiency were observed between the two groups. The findings of this study suggest that EFL teachers, material developers and syllabus designers can take advantage of cultural familiar texts when generating their own learning materials.
  Keywords: culturally-oriented texts, foreign language reading anxiety, reading comprehension self-efficacy, reading proficiency, project-based learning
 • Mohammad Hossein Hariri Asl, Susan Marandi * Pages 117-144
  With the current availability of state-of-the-art technology, particularly the Internet, people have expanded their channels of communication. This has similarly led to many people utilizing technology to learn second/foreign languages. Nevertheless, many current computer-assisted language learning (CALL) programs still appear to be lacking in interactivity and what is termed social presence, which is in turn an obstacle to the learners assuming active roles in their online experience of L2 learning. Consequently, the existing CALL programs do not seem to have updated themselves from the obsolete behavioristic and communicative genres to reach for the integrative one to yield optimum interactivity. The present study has attempted to cast light on the prospect of creating an online learning community that could optimize the patterns of interaction among the students and the teacher with the intention of creating online social presence. Using a qualitative research based on grounded theory, the researchers attempted to collect and analyze the data vis-à-vis the participants’ feedback on the research questions that were cyclically obtained from 42 English students of the first researcher’s weblog through 41 semistructured interviews at the end of each virtual class on Skype and Discord over one year. The results suggested that content-based instruction (CBI) in which the students can opt for and create the content of the course through engaging in asynchronous activities and performing peer-assessment in the comment forms and discussion boards before practicing negotiation of meaning in each synchronous class could maximize the level of student-student interactivity and social presence among the L2 learners.
  Keywords: social presence, peer-assessment, negotiation of meaning, contentbased instruction
 • Ali Mohammad Fazilatfar *, Ali Akbar Jabbari, Rezvan Harsij Pages 145-179
  The present study examines the role of Gal‟perin‟s Concept-based Instruction (CBI) as a pedagogical approach in teaching cognitive grammarbased (CG-based) concepts of tense and aspect to EFL students. Following the sociocultural theory of L2 Acquisition (SCT), arming L2 learners with scientific concepts can lead to L2 development by deepening their understanding and raising awareness of L2 structures. To this end, over the course of eight weeks 28 third grade middle school students (14 years old) received the concepts in the CBI framework and 30 third grade middle school students received a traditional type of instruction. There were three sets of data including definition of the concepts of tense and aspect before and after CBI, concept verbalization data during CBI, written discourse performance plus responses to a set of grammatical questions before and after CBI. It was found that although both groups improved significantly after receiving the instruction, the students who received CBI performed significantly better than those in the traditional group. The students who received CBI also produced a significant definition of the concepts and their written discourse performance and responses to the grammatical questions improved after CBI. The result provides insight into the application of scientific concepts in L2 instruction.
  Keywords: concept-based instruction, explicit rule-based instruction, language development, grammar instruction, cognitive grammar