فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت راهبردی - پیاپی 67 (زمستان 1396)
 • پیاپی 67 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین رحمان سرشت، بهرام جبارزاده کرباسی * صفحات 13-37

  در سالهای اخیر، رشد و گسترش تولید داده در حوزه های مختلف، ضمن ایجاد چالشهایی در مورد مدیریت آنها، فرصتهایی را برای دست یافتن شرکتها به پیشبینی های دقیقتر در مورد تغییرات محیطی فراهم کرده است. در حقیقت ابزارهایی مانند هوشمندی کاری با شناسایی روندهای محیطی، زمینه تصمیمگیری و اقدام بهموقع را برای سازمان فراهم میکند. از سویی دیگر کنترل راهبردی به عنوان عاملی تعیین کننده و مهم در حوزه مدیریت راهبردی نقشی قابل توجه در موفقیت سازمانها بهویژه در شرایط متلاطم دارد. بر این اساس این مطالعه باهدف بررسی اثر ابعاد هوشمندی کاری (کسب وکار) بر ابعاد کنترل شامل کنترل ورودی، کنترل حرفه ای، کنترل فرایند و کنترل خروجی و اقدامات راهبردی در صنعت بیمه انجام شد. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها تحقیقی پیمایشی است. نمونه آماری این تحقیق شامل 348 نفر از مدیران و کارکنان شرکت های بیمه در ایران است که اطلاعات مربوط به آنها توسط پرسشنامه جمعآوری شد. بعد از تجزیهوتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مشخص شد که عملکرد گزارش دهی و برنامهریزی هوشمندی کاری اثر مثبت و ،AMOS و نرم افزار معناداری بر ابعاد کنترل راهبردی یعنی کنترل ورودی، کنترل فرایند، کنترل حرفهای و کنترل خروجی دارد.
  علاوه براین مشخص شد که از بین ابعاد کنترل راهبردی تنها کنترل فرایند و کنترل خروجی بر اقدامات راهبردی اثرگذار هستند و کنترل ورودی و کنترل حرفهای بر اقدامات راهبردی شرکت های بیمه ایرانی اثری ندارند.

  کلیدواژگان: هوشمندی کاری، کنترل راهبردی، اقدامات راهبردی
 • زهره خسروی لقب، حبیب الله سالارزهی *، عبدالمجید مصلح، نورمحمد یعقوبی، مانی آرمان صفحات 39-59

  امروزه با پیشرفت علوم و پیچیدهتر شدن فرایند انجام کارها، انتقال فناوری تبدیل به یکی از مقوله های مهم و قابل توجه در کشورهای در حال توسعه شده است. صنعت نفت از صنایع مهم در کشور ما می باشد که همواره با چالش انتقال فناوری روبرو بوده است و میتواند با استفاده از اتحاد راهبردی، تلاش های فناورانه داخلی خود را تکمیل کند؛ بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا نقش انتقال فناوری را به عنوان انگیزهای برای ورود به اتحاد راهبردی فناورانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش، پس از مطالعه ی ادبیات مربوط و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی اولیهی موضوع مورد نظر پرداخته شده است؛ پس از آن با استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه با خبرگان، به استخراج مفاهیم و مقوله های اثرگذار بر انتقال فناوری به عنوان انگیزهی ورود به اتحادها پرداخته شده است. یکی از مقوله های مهم در این رابطه، کسب فناوری میباشد که از مفاهیم یادگیری فناورانه، کسب توانمندی فناورانه، استفاده از فناوری های مکمل و دسترسی به فناوری منجر شده است. مقولهی دیگر شناسایی شده، تطابق با تغییرات می باشد که از مفهوم پاسخ به تغییرات فناوری به دست آمده است. سومین مقولهی شناسایی شده در راستای انتقال فناوری، مدیریت فرایند توسعه فناوری است که دربرگیرندهی مفاهیم صرفهجویی در هزینه های فناورانه، دسترسی به بازارهای فناورانه بین المللی و رقابت و مزیت رقابتی فناورانه میباشد. در نهایت، مق وله ی بکارگیری فناوری، که از مفاهیم استفاده از آخرین نوآوری های فناورانه، به اشتراکگذاری منابع فناورانه و ارتقای خلاقیت و نوآوری درونی شرکت به دست آمده است. پیشنهاد می شود سازمانها با استفاده از مفاهیم شناسایی شده، در جهت ورود به اتحاد راهبردی فناورانه، به نحو بهتری گام بردارند.

  کلیدواژگان: انتقال فناوری، اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی، صنعت نفت
 • محسن نظری، سیدمجتبی موسوی نقابی * صفحات 61-93

  مسائل راهبردی خوشه‏ های کسبوکار منتج از عملکرد ضعیف اکثر بنگاه های عضو خوشه در برخی از حلقه های زنجیره ارزش است، که منجر به کاهش ارزشافزوده خوشه میگردد. با عنایت به اینکه مسائل راهبردی خوشه مشکل مشترک بسیاری از بنگاه های فعال در خوشه است، بنابراین سرمایهگذاری هدفمند در جهت حل آنها باعث می شود ارزشافزوده جمعی بنگاه ها افزایش یافته که در نتیجه آن زمینه توسعه پایدار اقتصاد منطقهای فراهم میآید. در پژوهش حاضر از الگوی محکزنی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش رشته صنعت، جهت شناسایی شکافهای عملکردی و مسائل راهبردی خوشه استفاده شده است. بر این اساس، در گام اول، با استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی، زنجیره ارزش خوشه طلا مورد تحلیل قرار گرفت. در گام دوم، به منظور شناسایی شکافهای عملکردی خوشه، با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، زنجیره ارزش خوشه با زنجیره ارزش رقبا مقایسه گردید. در گام سوم با انجام مصاحبه با خبرگان صنعت و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت، دلایل بروز مسائل راهبردی خوشه و راهکارهای حل آنها مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش، مسائل راهبردی خوشه طلا عبارتند از: مهارت پایین نیروی کار، ضعف در فناوری تولید، ضعف در بازارشناسی، ضعف در طراحی زیورآلات، ضعف در برندینگ و بازارهای محدود محلی. حل این معضلات به دلیل محدودیتهای مالی، بازاریابی و منابع انسانی بنگاه های عضو خوشه طلا مستلزم شبکه سازی و اقدام جمعی است. همچنین از طریق فعالیتهای شبکهسازی ذینفعان خوشه توانمند می شوند که در نتیجه، اعضای خوشه بدون نیاز به حمایت بیرونی و با اتکا بر توانمندی جمعی خود میتوانند مسائل خوشه را حل نموده و زمینه توسعه درونزا منطقه را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: شبکه سازی، زنجیره ارزش، توسعه اقتصادی، خوشه کسب وکار طلا
 • ابراهیم رحیمی، شراره قاضی نور نایینی، زینب احمدی، نجیبه عباسی رستمی* صفحات 95-121

  در سال های اخیر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کاری که به عنوان رفتارهای داوطلبانه و غیر وظیفه ای کارکنان در نظر گرفته شده است، توجه بسیاری از محققان را جلب کرده است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر این نوع رفتارها رهبری می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمان و رفتارهای انحرافی کاری می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان جهاد کشاورزی استان اصفهان به تعداد 361 نفر می باشد. حجم نمونه به وسیله فرمول تعیین حجم نمونه 98 تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی براون و همکاران 2005) و رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن (2002) و رفتار انحرافی کاری رابینسون و بنت (2000) بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار 2.0 Smart-PLS تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج پژوهش نشان داد رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مستقیم و مثبت دارد و مقدار آن برابر 0،650 می باشد. و بر رفتار انحرافی محیط کار اثر مستقیم و معکوس دارد و مقدار آن برابر 0/520 می باشد.

  کلیدواژگان: رفتار داوطلبانه، رفتار غیروظیفه ای، اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان
 • امین وحیدی *، علیرضا علی احمدی صفحات 123-150

  در عصر حاضر نظام های اقتصادی به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش رفته است تا جا یی که عرصه های اقتصادی کاملا به عرصه های علم و فناوری گره خورده است. لذا پرداختن به استراتژ ی های نظام علم و سیاست های کلی نظام علم و فناور ی ابلاغ ی » فناوری کشور امری بسیار حیاتی است. چهار سند بالادستی نظام علم و فناور ی در برنامه ششم » ،« سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور » ،« مقام معظم رهبری در ایران در زمینه نظام علم و فناور ی موجود « نظام علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور » و « توسعه است که تشابهات و افتراقاتی دارد که در این پژوهش از روش شناسی تحلیل و توسعه گزینه های استراتژ یک برای یکپارچه کردن و استخراج استراتژی های مستدل بر مبنای آن ها استفاده شده است. (SODA) مزایایی از قبیل حل مسائل نابهنجار و بدون ساختار، استراتژ ی ها مبتن ی بر نظرات نخبگان و SODA مقاومت در برابر تغییر بسیار کمتر، مبتنی بر شاخص های تئوری گراف و ارائه مسیرها و زنجیره های هر مفهوم مهم ترین و گلوگاهی ترین « عدالت آموزشی » استراتژیک دارد. بر اساس یافته های این پژوهش سیاست ایجاد استراتژی نظام علم و فناوری کشور می باشد. بر اساس مرور ادبیات صورت گرفته نتایج پژوهش حاضر علاوه بر مزایای فوق، استراتژی های خروجی جامع تر، کامل تر و کارآمدتر است.

  کلیدواژگان: الگوی اسلامی ایرانی، نظام علم و فناوری. SODA
 • حسن کاویانی، سجاد شکوهیار، حسین فتح آبادی صفحات 151-171

  تفکر راهبردی به عنوان رویکردی موثر در توسعه و تعالی، این امکان را برای سازمان ها فراهم می نماید که با درک به موقع تهدیدات و فرصت های محیطی، آینده ای مطلوب را برای خود خلق نمایند . با توجه به تاثیر فراوان عوامل زمینه ای در ظهور، رشد و بکارگیری قابلیت های تفکر راهبردی در سطوح مختلف سازمانی در تحقیق حاضر که ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ چگونگی پردازش داده ها توصیفی همبستگی می باشد پس از مرور ادبیات حوزه پژوهش و نیز با تکیه بر تجربیات مدیران و کارشناسان صنعت پتروشیمی کشور 12 فرضیه به منظور شناسایی عوامل موثر بر تفکر راهبردی تدوین و با استفاده از پرسشنامه ای شامل 35 سوال به بررسی فرضیات در بین تعداد 126 نفر از مجموعه مدیران ارشد و کارشناسان سه شرکت فعال در حوزه پتروشیمی پرداخته شده است. پس از تایید همبستگی معنی دار 8 متغیر مستقل با متغیر وابسته تفکر راهبردی، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای پیش بین تاییدشده و در قالب مدلی شامل عوامل محیطی، ویژگی های مدیران و پویایی سازمانی سازما ندهی و سپس با استفاده از روش انتگرال میانگین موزون و مجموعه اعداد فازی و بر اساس نظریات تعداد 7 نفر از خبرگان حوزه تحقیق ضرایب اهمیت عوامل و متغیرهای موثر بر تفکر راهبردی تعین گردید.

  کلیدواژگان: تفکر راهبردی، پویایی سازمانی، عوامل محیطی، ویژگی های مدیران
 • فتاح شریف زاده، مهدیه ویشلقی * صفحات 177-194

  مسئولیت اجتماعی شرکتی یکی از مباحثی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. سازمان های مسئول با شفاف سازی و پاسخگویی مناسب در قبال عملکرد خود، رویکردهایی اتخاذ می کنند تا اعتماد و رضایت کلیه ذی نفعانشان را تامین کنند. در تحقیق حاضر، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایت ارباب رجوع با میانجی گری اعتماد عمومی در شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. برمبنای روش نمونه گیری در دسترس 371 نفر از شهروندانی که به شهرداری تهران مراجعه داشته اند مورد آزمون قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای LISREL ، SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر رضایت ارباب رجوع با میانجی گری اعتماد عمومی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که داده های گردآوری شده با مدل مفهومی پژوهش حاضر نیز برازش مناسبی دارد.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکتی، رضایت ارباب رجوع، اعتماد عمومی، شهرداری تهران
|
 • * hosein rahmanseresht, bahram jabarzadeh karbasi Pages 13-37

  In recent years, the growth and expansion of data production in the various areas while creating challenges in their management, has also provided opportunities for firms to achieve more accurate predictions about environment. In fact, instruments like business intelligence by identifying trends in environment, provides appropriate basis for timely decision-making and action for organizations. On the other hand, strategic control as a determinant and important factor in the strategic management field plays a significant role in the organizations success, especially in turbulent conditions. Therefore, this study aimed at investigating the effects of business intelligence on the control dimensions include input control, process control, professional control and output control and strategic initiatives in the insurance industry. Regarding the objectives, this study is classified as an applied one, but in terms of the methodology it is Descriptive survey. The sample consisted of 348 managers and employees of insurance companies in Iran and the data was collected by questionnaire. After analyzing the data by using structural equation modeling And AMOS software it was indicated that business intelligence reporting and planning performance have a significant positive effect on the dimensions of strategic control the input control, process control, professional control and output control. In addition, it was found that among the dimensions of strategic control, only Process control and output control effect on strategic initiatives and professional control and input control have no effect on strategic initiatives of Iranian insurance companies.

  Keywords: Business Intelligence, Strategic Control, Strategic Initiatives
 • zohre khosravilaghab, Habibollah Salarzehi *, Abdolmajid Mosleh, Noormohammad Yaghoobi, Mani Arman Pages 39-59

  Today, with the advancement of science and the complexity of the process of doing things, technology transfer has become one of the most important and significant categories in the developing countries. The oil industry is one of the most important industries in our country, which has always faced the challenge of technology transfer, and can use its strategic alliance to complete its domestic technological efforts. Therefore, this research attempts to examine the role of technology transfer as an incentive to enter the technological strategic alliance. In this research, after studying the literature and using the library method, the subject matter has been studied; Subsequently, using the qualitative approach and interviewing the experts, the concepts and categories affecting the transfer of technology as an incentive to enter the alliances have been addressed. One of the key issues in this regard is the acquisition of technology that has resulted from the concepts of technological learning, technological capability, the use of complementary technologies and access to technology. Another identified category is the adaptation to change which is derived from the concept of response to technological change. The third identified category in technology transfer is the management of the technology development process which incorporates concepts of cost-effective technology savings, access to international technological markets, and competitive and technological advantage. Finally, the category of technology utilization derived from the concepts of the use of the latest technological innovations, the sharing of technological resources, and the promotion of innovation and creativity of the company. It is suggested that organizations, using these identified concepts, and step forward to enter the technological strategic alliances.

  Keywords: International Technological Strategic Alliance, Technology Transfer, Oil Industry
 • * mohsen nazari, seyed mojtaba mosavi neghabi Pages 61-93

  The Strategic issues of business cluster are result from the poor performance of most cluster member firms in some of the value chain loops, targeted investment in solving them leads to a rise in collective value added of firms and prepares the ground for sustainable development of regional economy. In this study, a benchmarking model based on the value chain of industry has been used to identify functional gaps and cluster strategic issues. Solving these dilemmas due to the financial, marketing, and human resource constraints of the cluster business of the gold requires to networking and collective action. Through networking activities, cluster stakeholders will also be empowered. As a result, cluster members can solve cluster problems without the need for external support and relying on their collective capability. And provide the context for the development of the internal region.

  Keywords: Networking, Value Chain, Gold Cluster Business, Economic Development
 • najmeh abasi rostami *, ebrahim rahimi, sharareh ghazi noor naeini, zeynab ahmadi Pages 95-121

  In recent years, organizational citizenship behavior and deviant behavior that is considered as voluntary and conscious behavior of employees has attracted the attention of many researchers. One of the factors affecting this type of behavior is leadership. The purpose of this study is to investigate the effect of ethical leadership on organizational citizenship behavior and deviant behavior. The research method is descriptive and correlational. The population of this study is the agricultural jihad in Esfahan province by the number of 361 people. Sample size was determined by sample size 98 determination’s formula. Tools for data collection were three ethical leadership standard questionnaires which are from brown and colleagues (2005) and Li and Allen’s organization citizenship behavior (2002) and Robinson and Bent’s deviant behaviors do (2000). Information obtained by using Smart-PLS software was analyzed. Research results showed that ethical leadership on organizational citizenship behavior has a direct and positive effect and its amount is equal to 0.650. And also has a direct and reverse effect on deviant behavior in the workplace and the amount is equal to -0.520.

  Keywords: Organization of Agricultural Jahad Isfahan, Voluntary behavior Deviant Behavior
 • Amin Vahidi *, alireza ali ahmadi Pages 123-150

  The present era has witnessed an emergence of knowledge-based economies, where economic development is completely tied to growth in science and technology. Thus, addressing the strategies that govern and direct the national science and technology systems is becoming ever more vital and necessary. In Iran, science and technology system has been envisioned in four national documents, “general science and technology policies issued by the Supreme Leader”, “national document for strategic development in science and technology”, “national science and technology system in the sixth development plan”, and “national science and technology system in Iran’s comprehensive scientific map”, which sometimes provide incoherent visions. In this study, the method of Strategic Options Development and Analysis (SODA) was employed to integrate these documents and devise a group of strategies based on their mutual concepts. Advantages of SODA over traditional methods include its ability to solve abnormal and unstructured problems, provide results based on experts’ opinions thus ensuring less resistance against implementation, operating based on graph theory indices, and providing strategy chains and directions instead of isolated suggestions. The findings of this study showed that the policy of “educational equity” is the most important and critical strategy for Iran’s science and technology system. Comparison with the existing literature showed that the results of this study not only provide the general advantages of SODA methodology but are also broader and more efficient and comprehensive than their existing counterparts.

  Keywords: Iranian Islamic Pattern, SODA Science, Technology System
 • hasan kaviani*, sajad shokohyar, hussien fath abadi Pages 151-171

  Strategic thinking, as an effective approach to development and excellence, enables to provide timely understanding of threats and environmental opportunities to create desirable future for themselves. Due to the importance of contextual factors in the emergence, growth and development of strategic thinking capabilities at different level of the organizations, in this research which is functional in term of purpose and descriptive correlational in term of data processing; after reviewing the literature in the field of research and relying on the experience of in Petrochemical Company manager and experts as a goal of destination organization, we will develop 12 hypothesis to identify factors affecting the strategic thinking, we will focus on this research by using a questionnaire consisting 35 questions to Check assumptions in the number 126 of the top managers and experts of the three companies has been active in the field of petrochemicals. After confirming the meaningful correlation of 8 independent variables with dependent variable of strategic thinking by exploratory factor analysis of confirmed assumptions in the form of model consist environmental factors, management features and organizational dynamics, then by using harmonic mean Integral method and set of fuzzy numbers with according to view of 7 experts in the field of research, importance coefficients, factors and influencing variables of strategic thinking were determined

  Keywords: Strategic Thinking, Organizational Dynamics, Environmental factors, Managers Feature
 • * fatah sharifzadeh, mahdieh vishlaghi Pages 177-194

  Corporate social responsibility is one of the debates which has drawn the attention of mast of researchers in recent years. The liable organizations choose procedures by making clear and giving appropriate responses against their operation to provide the trust and satisfaction with all their beneficiaries. The present study, is to explore the effect of corporate social responsibility on customer satisfaction mediated by public trust of municipal in Tehran. This research is an applied one and the data collection procedure is descriptive – quantitative. Based on the available Sampling method, 371 people of citizens who have resorted to Tehran Municipality were examined. LISREL and SPSS software were used for analyzing the data. The results showed that social responsibility had a significant effect on the customer satisfaction mediated by public trust, also The results showed that social responsibility had a significant effect on public trust and social responsibility had a significant effect on the customer satisfaction. The results of SEM also showed the collected data semantically fits with the conceptual made of the research

  Keywords: Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, Public Trust Tehran Municipality